О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Кюстендил, 28.03.2012г.

   Кюстендилският окръжен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и осми  март   две хиляди и дванадесета в състав:

   Председател:Росица Савова

                      Членове:Пенка Братанова

                               Ваня Богоева

,като разгледа докладваното от съдия Р.Савова гр.дело №27по описа за 2012 г.на КОС,за да се произнесе,взе предвид:

 

     С молба вх. №1103 от 28.02.2012г.,изходяща от въззивника Д.Х.П. ***, направено искане за изменение на решението,постановено на 21.02.2012г.по настоящото дело в частта,в която посочената страна   е осъдена да заплати държавна такса в полза на Кюстендилския окръжен съд.

ЧСИ Н.Славов такива.

     Окръжният съд е разпоредил връчването на препис от молбата на другата страна въззиваем по жалбата,Х.П.,

който не е депозирал отговор в указания 1-седмичен срок от получаването-съобщението е връчено  на 08.03.2012г.

     Кюстендилският окръжен съд счита, че молбата е депозирана  в срока и е процесуално допустима,тъй като решението е постановено  на 21.02.2012г.,а молбата е депозирана на 28.02.2012г.-т.е.в рамките на  едномесечния срок  съгласно чл. 248, ал. 1 от ГПК .

     От представените пред окръжен съд доказателства се установява, че въззивникът е направил разноски ,внасяйки държавна такса в размер на 43,20лв.по сметка на Кюстендилския окръжен съд за обжалване на постановеното първоинстанционно решение (предмет на въззивната проверка по гр.дело № 27/2012г.на КОС),като вносната бележка е с дата 21.12.2011г.-т.е.преди образуване на въззивното производство,но макар и описана във въззивната жалба,същата не е била представена до момента на постановяване на решението на въззивната инстанция.

     Действащият Граждански процесуален кодекс не възпроизвежда разпоредбата на чл. 70 ГПК (отм.). Пътят за защита срещу решението в частта му за разноските е регламентиран в чл. 248 ГПК, който процесуален ред предвижда, че компетентен да разгледа и се произнесе по искането за допълване или изменение на решението в частта му за разноските е съдът, който е постановил решението,т.е.в случая Кюстендилският окръжен съд,при което същият възприема искането на въззивника като молба за изменение на решението в частта му за разноските и след като преценява,че е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, и предвид горните данни,следва да бъде уважена,като съдът се произнесе по реда,указан в чл. 248, ал. ал. 2 и 3 ГПК.

     Воден от горното и на осн.чл.248-ГПК , съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

     ОТМЕНЯ решението,постановено на 21.02.2012г.по гр.дело №27/2012г.на Кюстендилския окръжен съд,в частта,в която Д.Х.П.  ЕГН **********о***,е осъден  да заплати по сметка на Кюстендилския окръжен съд държавна такса в размер на 36лв.

     Определението може да се обжалва пред Върховния касационен съд в 1-месечен срок,считано от съобщаването му .

 

     Препис от него да се връчи на посочените в решението   страни.

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                             2.