О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И   Е 

 

           гр. Кюстендил, 15.03.2012 г.

 

            

Кюстендилският окръжен съд, четвърти състав в откритото съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав :

 

 

            Председател: КРАСИМИР БАМБОВ

                 Членове:     СОНЯ КОЧОВА                                           

                              НАДЯ ГЕОРГИЕВА

 

                                                                         

    като разгледа докладваното от съдия Кочова в.гр.дело № 569/2010 г. и  да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 66 ГПК за възстановяване на срок за касационно обжалване на съдебни актове.

 

М.М., чрез адв. К.С.  е подала касационна жалба против решението на КОС от 2.11.2010г. по в.гр.дело № 569/2010г. Същата е постъпила в съда на 7.12.2010г., като съобщението за решението е връчено на 4.11.2010г. на адв. Л. като нейн пълномощник. Срокът за касационно обжалване по чл. 283 ГПК е изтекъл на 6.12.2010г. С определение от 17.06.2011г. ВКС по гр. дело № 330/2011г е оставил без разглеждане като недопустима касационната жалба, пред това, че е подадена 1 ден след изтичане на срока. С частна жалба М. е обжалвала това определение пред петчленен  състав на ВКС, който с определение от ч.гр.д.№ 481/2011г е потвърдил определението по гр. дело № 330/2010г е върнал делото за произнасяне на КОС по молбата за възстановяване на срока за касационно обжалване, подадена заедно с частната жалба против определението по гр. дело № 330/2010 г на ВКС.

В молбата за възстановяване на срока се сочи, че М.М. е узнала на 19.11.2010г за решението на въззивния съд, тогава решила и да прекрати пълномощното си, дадено на адв. Л.. На следващия ден получила бъбречни болки и не успяла да упълномощи новия си пълномощник адв. С., като това направила в деня, следващ деня, в който изтекъл едномесечния срок по чл. 283 ГПК. Ето защо моли съдът да възстанови едномесечния срок за касационно обжалване, като сочи причина- заболяване. Приложена е медицинска документация- медицинско направление от 06.07.2011г, амбулаторни листове от 21.09.2010г, 29.03.2010г и 29.12.2009г. 

Ответникът по молбата Л.С., чрез адв. Д. оспорва същата, а другите двама ответници Б. и Р. Илиеви не вземат становище.

Окръжният съд, след като се съобрази с доводите в молбата за възстановяване на срока, както и със съобщенията за връчване на решението по делото и представените медицински документи, намира същата за неоснователна, поради което ще откаже да възстанови срока за касационно обжалване. Съображенията са следните:

Решението по делото е постановено на 02.11.2010г. Съобщението на въззивницата  М.М. е връчено на 04.11.2010г. на процесуалния й представител адв. Л., която е упълномощена от нея още от първата инстанция. Едва когато М. разбира, че решението не е “удовлетворително” за нея, решава да упълномощи друг адвокат. Но заболяване й попречва да направи това. Това са изложените доводи в молбата за възстановяване на срока. Всъщност тази молба е подадена едва с частната жалба против определението на ВКС, с което касационната й жалба от 7.12.2010 г е оставена без разглеждане като недопустима. Възстановяване на срока е поискано чак когато има произнасяне на касационен съд, който намира, че е  просрочена касационната жалба. Независимо от това, разгледана по същество молбата за възстановяване на срока е неоснователна, доколкото се твърди, че на 19.11.2010г М. е разбрала за решението на въззивния съд и на следващия ден се разболяла, като това обстоятелство й е попречило да упълномощи нов адвокат, защото междувременно решила, да оттегли пълномощията си от адв. Л., за последното обаче няма представени доказателства. За непредвиденото обстоятелство- заболяване,  възникнало след  19.11.2010г са представени доказателства- медицинско направление от 06.07.2011г, амбулаторни листове от 21.09.2010г, 29.03.2010г и 29.12.2009г. Съдът счита, че особено непредвидено обстоятелство, което не е могла да преодолее М.  липсва, видно от доказателствата, същата не е била болна на сочената дата 19.11.2010 г, а и представените доказателства  сочат за едно “добро общо състояние” и терапия- “даден съвет” в моменти, предхождащи заболяването й.

Молбата за възстановяване на срока за касационно обжалване е неоснователна, доколкото не се установи наличие на особено непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 64 ГПК, а по- скоро е налице пропускане на срока по причини, които не са предмет на настоящия спор.

Не са налице условията на чл. 64 ГПК – настъпването на особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее. Връчването на съобщенията на процесуалния представител на страната не е такова обстоятелство. Към момента на връчването на съобщението адв. Л. е била пълномощник на М., а за оттеглянето на пълномощията й не са представени доказателства. Не се доказа и заболяване на страната, което би попречило да подаде касационна жалба в срок.  

Водим от горното и на основание чл. 66 ГПК Окръжният съд

 

 

               О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТКАЗВА да възстанови на М.М.М. срока за касационно обжалване на решението по гр. дело № 569/10 г на КОС.

     Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС.

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: