ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от Мина ,,Здравец" ЕАД в ликвидация, ЕИК 126527320, със седалище и адрес на управление: област Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, пл. ,,България" № 4, представлявано от ликвидатора А. Г. К., с адрес за връчване на съобщения: гр. Хасково, ул. ,,Хр. Ботев" 1, ,,Бизнесцентър 1", ет. 4, офис 407 чрез адвокат Б. С. от АК - Хасково,  против ,,Мини Бобов дол" ЕАД, ЕИК 919364367, със седалище и адрес на управление: обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. ,,Георги Димитров", обективно съединени искове с правно основание чл. 318 и сл. вр. с чл. 286 от ТЗ вр. с чл. 79 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумите: 11 380.20 лв., представляваща незаплатена част от цената по договор за търговска продажба № 04 МЗП 40 - 111 от 16.04.2004 г.; 7 883.84 лв. - лихва за забава за периода от 19.04.2004 г. до датата на подаване на исковата молба; 29 745.60 лв., представляваща незаплатена цена по договор за търговска продажба на движими вещи от м. 03.2006 г. и сумата от 13 042.89 лв. - лихва за забава за периода от 04.05.2006 г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане, ведно със сторените по делото разноски.

            ПРЕКРАТЯВА като недопустимо на основание чл. 637, ал. 5 от ТЗ производството по гр.д. № 575/2009 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд.

            Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните.