Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е         № 193

 

гр.Кюстендил 13.08.2018год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Кюстендилският окръжен съд в съдебното заседание на двадесет и пети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА БОГДАНОВА

                                  

при участието на секретаря Мая Стойнева, като разгледа докладваното от съдия Милена Богданова гр.д.№615 по описа за 2015г. на КОС, за да се произнесе, взе предвид.

Производството е образувано по искова молба, подадена от ППЗК Съгласие – 2 в ликвидация със седалище и адрес на управление с.Червен брег, представлявана от ликвидатора П.Б.против:

1.Агро МГ 1 ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Дупница, ул.***, представлявано от Г.С.М.,

2.ЕТ „Г.Г.– ДР“, със седалище и адрес на управление с.Яхиново, ул.***, представлявано от Г.Д.Г.;

3.М.А.Ч. ***П. ***;

4.Й.А.Ч. ***П. ***;

5.М.М.А. ***;        6.Л.Д.А. ***;

7.“Мегатранс 2009“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Дупница, ул***, представлявано от управителя К.Х.И.,  с която е предявен иск за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищеца е собственик на описаните в същата недвижими имоти и се иска осъждането на ответниците да предадат владението им. Основанието на което се поддържа собственост са представените нотариални актове, с които кооперацията е призната за собственик на процесните имоти въз основа на договори за покупко-продажба в условията на ЗСПЗЗ.

В ИМ /след уточнения, вкл. и в осз/ се поддържа, че по силата на нищожен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обективирани в НА №47 том 2 рег.№2793 дело №188/2013г. на нотариус Л.С.при ДРС, на 22.05.2013г. М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.са прехвърлили на ответника „Агро МГ 1“  ЕООД следните недвижими имоти: 1.Сграда с идентификационен номер 80491.501.191.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 739.00кв.м., предназначение – селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Овчарник“ за 400бр. овце, разположена в ПИ  80491.501.191 с площ по КК на имота от 10 108.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.152, имот с идентиф.№ 80491.501.236, имот с идентиф.№ 80491.501.193, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.210;

2.Сграда с идентификационен номер 80491.501.191.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 567.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Склад“, разположена в ПИ  80491.501.191 с площ по КК на имота от 10 108.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.152, имот с идентиф.№ 80491.501.236, имот с идентиф.№ 80491.501.193, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.210;

3.Сграда с идентификационен номер 80491.501.191.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 101.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Караулка“, разположена в ПИ  80491.501.191 с площ по КК на имота от 10 108.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.152, имот с идентиф.№ 80491.501.236, имот с идентиф.№ 80491.501.193, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.210;

4.Сграда с идентификационен номер 80491.501.191.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 150.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Стара Ярномелка“, разположена в ПИ  80491.501.191 с площ по КК на имота от 10 108.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.152, имот с идентиф.№ 80491.501.236, имот с идентиф.№ 80491.501.193, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.210;

5.Сграда с идентификационен номер 80491.501.191.5, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 414.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Мелница“, разположена в ПИ  80491.501.191 с площ по КК на имота от 10 108.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.152, имот с идентиф.№ 80491.501.236, имот с идентиф.№ 80491.501.193, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.210;

6.Сграда с идентификационен номер 80491.501.191.6, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 596.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Телчарник за 130 бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.191 с площ по КК на имота от 10 108.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.152, имот с идентиф.№ 80491.501.236, имот с идентиф.№ 80491.501.193, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.210;

7.Сграда с идентификационен номер 80491.501.210.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 57.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Колиен кантар“, разположена в ПИ  80491.501.210 с площ по КК на имота от 263.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.191, имот с идентиф.№ 80491.501.211;

8.Сграда с идентификационен номер 80491.501.187.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 716.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Триорна“, разположена в ПИ  80491.501.187 с площ по КК на имота от 6 703.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.188, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.186;

9.Сграда с идентификационен номер 80491.501.187.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 737.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Склад за зърно“, разположена в ПИ  80491.501.187 с площ по КК на имота от 6 703.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.188, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.186;

10.Сграда с идентификационен номер 80491.501.187.5, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 589.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Едноетажна стопанска сграда в състояние на груб строеж“, разположена в ПИ  80491.501.187 с площ по КК на имота от 6 703.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.188, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.186;

11.Сграда с идентификационен номер 80491.103.13.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 517.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Навес – ремонтна работилница, представляваща масивна постройка и масивна сграда „ГСМ“, разположена в ПИ  80491.103.13, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.0.318, имот с идентиф.№ 80491.103.12; имот с идентиф.№ 80491.501.347.

12.Сграда с идентификационен номер 80491.501.197.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 928.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Сеновал, представляващ масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.197, с площ по КК на имота от 5 012.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.196, имот с идентиф.№ 80491.501.198; имот с идентиф.№ 80491.0.360; имот с идентиф.№ 80491.501.194; имот с идентиф.№ 80491.501.211.

13.Сграда с идентификационен номер 80491.501.207.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 444.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Сеновал - ярномелка, представляващ масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.207, с площ по КК на имота от 1 765.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.501.200; имот с идентиф.№ 80491.0.361; имот с идентиф.№ 80491.0.360; имот с идентиф.№ 80491.501.198 и имот с идентиф.№ 80491.501.211.

14.Сграда с идентификационен номер 80491.501.189.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 292.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Царевичен кош, представляващ масивна стопанска сграда“, разположена в ПИ  80491.501.189, с площ по КК на имота от 1 075.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.187; имот с идентиф.№ 80491.501.188;

15.Сграда с идентификационен номер 80491.501.188.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 133.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Административна сграда, представляваща двуетажна масивна постройка“, със застроена площ от 134.00кв.м., разположена в ПИ  80491.501.188, с площ по КК на имота от 576.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.187;

16.Сграда с идентификационен номер 80491.501.194.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 56.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Сграда – помпа, представляваща  масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.194, с площ по КК на имота от 7 124.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.196, имот с идентиф.№ 80491.0.372; имот с идентиф.№ 80491.501.197; имот с идентиф.№ 80491.0.360; имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.501.205 и имот с идентиф.№ 80491.501.211.

17.Сграда с идентификационен номер 80491.501.205.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 709.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Телчарник за угояване, представляващ масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.205, с площ по КК на имота от 2 977.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.194, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.501.206 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

18.Сграда с идентификационен номер 80491.501.193.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 247.00кв.м., предназначение Промишлена сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Административна двуетажна сграда /Кабелен цех/“, разположена в ПИ  80491.501.193, с площ по КК на имота от 1 773.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.236, имот с идентиф.№ 80491.501.201; имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.191;

19.Сграда с идентификационен номер 80491.501.208.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 1202.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Овчарник за 600бр. овце“, разположена в ПИ  80491.501.208, с площ по КК на имота от 8 962.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.0.372, имот с идентиф.№ 80491.501.209 и имот с идентиф.№ 80491.0.347;

20.Сграда с идентификационен номер 80491.501.208.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 74.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Битова сграда“, разположена в ПИ  80491.501.208, с площ по КК на имота от 8 962.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.0.372, имот с идентиф.№ 80491.501.209 и имот с идентиф.№ 80491.0.347;

21.Сграда с идентификационен номер 80491.501.208.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 463.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Навес /Тютюнева сушилня/“, разположена в ПИ  80491.501.208, с площ по КК на имота от 8 962.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.0.372, имот с идентиф.№ 80491.501.209 и имот с идентиф.№ 80491.0.347;

22.Сграда с идентификационен номер 80491.501.202.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 257.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Склад“, разположена в ПИ  80491.501.202, с площ по КК на имота от 5 115.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.192, и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

23.Сграда с идентификационен номер 80491.501.186.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 179.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Железарска работилница, Склад за препарати и тютюнева сушилня, представляващи масивни стопански постройки“, разположена в ПИ  80491.501.186, с площ по КК на имота от 5191.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.161;

24.Сграда с идентификационен номер 80491.501.186.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 112.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, разположена в ПИ  80491.501.186, с площ по КК на имота от 5191.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.161;

На ответника  ЕТ „Г.Г.– ДР“, следните недвижими имоти:

1.Сграда с идентификационен номер 80491.501.206.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 1006.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт и Удостоверение за търпимост №59/20.05.2013г, изд. от Гл.архитект на община Дупница представлява „Краварник за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.206, с площ по КК на имота от 11 694.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.205; имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.187;

2.Сграда с идентификационен номер 80491.501.206.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 1615.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт и Удостоверение за търпимост №60/20.05.2013г. изд. от Гл. архитект на община Дупница представлява „Краварник за 150бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.206, с площ по КК на имота от 11 694.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.205; имот с идентиф.№ 80491.501.161, имот с идентиф.№80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.190;

3.Сграда с идентификационен номер 80491.501.206.5, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 774.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт и Удостоверение за търпимост №61/20.05.2013г. изд. от Гл. архитект на община Дупница представлява „Краварник за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.206, с площ по КК на имота от 11 694.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.205; имот с идентиф.№ 80491.501.161, имот с идентиф.№80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.190;

4.Сграда с идентификационен номер 80491.501.196.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 120.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Склад Касапница“, разположена в ПИ  80491.501.196, с площ по КК на имота от 1288.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.197, имот с идентиф.№80491.501.194 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

5.Сграда с идентификационен номер 80491.501.199.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 283.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Сеновал Ярномелка“ представляваща масивна стопанска постройка, разположена в ПИ  80491.501.199, с площ по КК на имота от 1086.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.200, имот с идентиф.№80491.501.207 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

6.Сграда с идентификационен номер 80491.501.198.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 971.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.198, с площ по КК на имота от 5064.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№80491.0.360, имот с идентиф.№ 80491.501.197 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

7.Сграда с идентификационен номер 80491.501.190.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 218.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Царевичен кош“, разположена в ПИ  80491.501.190, с площ по КК на имота от 1061.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.211, имот с идентиф.№80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.189;

8.Сграда с идентификационен номер 80491.501.195.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 345.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Фуражна кухня“, разположена в ПИ  80491.501.195, с площ по КК на имота от 2003.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№80491.79.36, имот с идентиф.№ 80491.501.204, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.192;

9.Сграда с идентификационен номер 80491.501.103.8.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 367.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Склад за резервни части“, разположена в ПИ  80491.103.8, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.103.7, имот с идентиф.№80491.103.11, имот с идентиф.№ 80491.103.34 и имот с идентиф.№ 80491.103.3;

На ответниците „Агро МГ 1“  ЕООД, и ЕТ „Г.Г.– ДР“ при равни права, следните недвижими имоти:

1.Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 689.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Силажовместилище“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 5 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

2.Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 554.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Силажовместилище“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 5 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

3.Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 397.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Сеновал“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

4.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 977.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Краварник /родилно/ за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

5.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 90.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Навес /Склад/“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

6.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 550.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Обор /Краварник/ за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

7.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 419.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Обор за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

Твърди се, че впоследствие на 12.12.2014г. по силата на нищожен договор за покупко-продажба на недвижими имот „Агро МГ 1“  ЕООД  чрез управителите си М.М.А. и Г.С.М. е прехвърлило на М.А.Ч. и Й.А.Ч. описаните по-горе от т.1 до т.24 недвижими имоти, които в момента те ги владеят и държат и не допускат представители на ищеца до тях и по този начин оспорвали правото му на собственост върху тях.

Твърди се, че на 24.02.2015г. по силата на нищожен договор за покупко-продажба на недвижим имот ЕТ „Г.Г.– ДР“, е прехвърлил на М.М.А., имот с идентификационен номер 80491.103.8.1, представляващ „Склад за резервни части“.

В резултат на последващ нищожен договор за покупко-продажба на недвижими имот на 02.10.2015г. М.М.А. и Л.Д.А. са прехвърлили собствеността на този недвижими имот на “Мегатранс 2009“ ЕООД, което дружество в момента го владее и държи и не допуска представители на ищцовата кооперация до него и по този начин оспорвало правото й на собственост върху него.

В осз ищецът е заявил, че ответникът „Агро МГ1“ ЕООД владее и държи, съответно не допуска представители на кооперацията и по този начин оспорва правото й на собственост върху следните четири имота, находящи се в с.Червен брег, община Дупница и насочва исковите си претенции и за тях – сграда с идентиф.№80491.501.186.2; сграда с идентиф.№80491.501.186.3; сграда с идентиф.№ 80491.501.194.2 и сграда с идентиф.№80491.501.194.3. Сочи, че ответникът се легитимирал като собственик на тези имоти по силата на НА №47 том II, рег.№2793 дело №188/2013г. на нотариус Л. С.при ДнРС.

Поддържа се, че извършените транслативни сделки се явяват нищожни по отношение на ищеца, тъй като прехвърлителите не са били собственици на имотите и те не са могли да прехвърлят собствеността на тези недвижими имоти.

Ищецът желае да бъде признат за собственик на процесните недвижими имоти и да бъдат осъдени ответниците да отстъпят и предадат владението върху тях.

Ищцовата кооперация чрез процесуалните си представители е въвела възражения за нищожност на процесните прехвърлителни договори на основание, че накърняват добрите нрави и че договорите не са произвели действие по отношение на кооперацията, тъй като представителите й и ответниците, с които са договаряли са се споразумели във вреда на представлявания /кооперацията/.

Иска се да бъде обявен за относително недействителен по отношение на нея като сключен в нейна вреда договор за покупко-продажба на процесните недвижими имоти от 22.05.2013г., тъй като се касаело до злоупотреба с оказаното доверие на представителите й, като основанието е противоречие на добрите нрави, поради сключването й от тях, които са се споразумели във вреда на представляваната кооперация с ответниците – чл.40 вр. чл.26 ал.1 пр.3 от ЗЗД. Твърди се, че извършената транслативна сделка се явява нищожна, досежно притежаваните от ищеца процесни недвижими имоти, защото са недействителни по отношение на него и са отпаднали съответно и правата на купувачите.

В договора за прехвърляне на недвижими имот срещу частично погасяване на паричен дълг от 12.12.2014г. не било посочено какво задължение и на каква стойност се прихваща чрез престацията на имота. Неговата нищожност следвало да бъде прогласена поради липса на предмет. Сочи се, че приобретателите М.А.Ч. и Й.А.Ч. не са могли да придобият повече права от своя праводател – „Агро МГ 1“ ООД и след като последния не е бил собственик на имотите, то и те не са станали негови собственици.

Ищецът обосновава правният си интерес от предявяване на настоящия иск със успешно проведено производство по търговско дело №18/2013г. по описа на КОС, по което с влязло в сила на 20.10.2015г. съдебно решение от 31.03.2014г. е признато за установено по иск с правно осн. чл.29 от ЗТР, заведен от П.Б.против ППЗК Съгласие 2 – в ликвидация, с.Червен брег, община Дупница, че вписаните в АВ в ТР по партидата на кооперацията  обстоятелства, а именно – вписването като ликвидатори на М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.са несъществуващи обстоятелства, като е било постановено на осн. чл.30 ЗТР да се извърши служебно заличаване на вписаните несъществуващи обстоятелства.

В законоустановения едномесечен срок,  ответниците са упражнили правото си на писмен отговор. Оспорват иска като неоснователен като излагат подробни доводи в тази насока. Оспорват, че ищецът има качеството на собственик на процесните имоти.

Ответникът  ЕТ „Г.Г.– ДР“, чрез пълномощника си адв.С.С.твърди, че по силата на НА №47 том 2, рег.№2793, дело №188 от 2013г. на нотариус Л.С.на 22.05.2013г. е придобил чрез покупко-продажба от ищеца в пълен обем правото на собственост  върху описаните в пункт втори от НА девет недвижими имоти, както и 1/2ид.ч. от правото на собственост върху описаните в пункт трети от НА седем недвижими имота срещу заплатена продажна цена и поддържа, че е придобил собственически права, като другата 1/2ид.ч. е придобита от другия купувач Агро МГ 1 ЕООД. Твърди, че към момента на сключване на сделката, обективирана в цитирания НА №47/2013г. продавачът  е бил представляван от вписаните в ТР към АВп ликвидатори на ищцовата кооперация М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.. Тези лица са били вписани като ликвидатори на ППЗК Съгласие 2 в ликвидация на 14.02.2013г. и са продължили да я представляват до момента на заличаването им от ТР на 13.11.2015г. Поддържа, че сделката, с която е прехвърлено правото на собственост на описаните недвижими имоти е била извършена на 22.05.2013г., поради което и договорът за покупко-продажба е действителен. Счита, че предявеният иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Ответниците М.М.А. и Л.Д.А. чрез пълномощника си адв.С.С.оспорват предявения иск като неоснователен и молят за неговото отхвърляне. Твърдят, че по силата на НА №47 том 2, рег.№2793, дело №188 от 2013г. на нотариус Л.С., на 22.05.2013г. са придобили чрез покупко-продажба от ищеца в пълен обем правото на собственост върху описания в пункт втори т.9 от НА недвижим имот с идентификатор 80491.103.8.1 с площ от 367кв.м. Твърдят, че  ищецът с описаната покупко-продажба е прехвърлил правото на собственост върху посочения недвижим имот на ЕТ „Г.Г.– ДР“, и че към момента на сключване на сделката, обективирана в цитирания НА №47/2013г. продавачът  е бил представляван от вписаните в ТР към АВп ликвидатори на ищцовата кооперация М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.. Тези лица са били вписани като ликвидатори на ППЗК Съгласие 2 в ликвидация на 14.02.2013г. и са продължили да я представляват до момента на заличаването им от ТР на 13.11.2015г. Поддържа, че сделката, с която е прехвърлено правото на собственост на описаните недвижими имоти е била извършена на 22.05.2013г., поради което и договорът за покупко-продажба е действителен.

Сочат, че с НА №26 том 1, рег.№665, дело №23 от 2015г. от 24.02.2015г. на нотариус Е.К. с район на действие РС Дупница, са придобили чрез покупко-продажба от ЕТ „Г.Г.– ДР“ в пълен обем правото на собственост върху описания недвижим имот с идентификатор 80491.103.8.1. Твърдят, че праводателят им е бил собственик на имота и по силата на посочения НА са придобили собствеността при режим на СИО.

Ответникът Агро МГ 1 ЕООД е депозирал отговор чрез адв.Й.П.. Оспорва иска като неоснователен с доводи. Твърди, че по силата на НА №47 том 2, рег.№2793, дело №188 от 2013г. на нотариус Л.С., на 22.05.2013г. е придобил чрез покупко-продажба от ищеца описаните в пункт първи недвижими имоти от т.1 до т.24.  Със същият НА продавачът ППЗК Съгласие 2 в ликвидация  продава на ЕТ „Г.Г.– ДР описаните в пункт 2 недвижими имоти от т.1 до т.9 и със същия НА продава при равни квоти на Агро МГ 1 ЕООД и ЕТ „Г.Г.– ДР описаните в пункт трети недвижими имоти от т.1 до т.7. Счита, че е налице валидно разпореждане с притежаваната от ищеца собственост.

По силата на правна сделка, обективирана в НА №53 том 2 от 12.12.2014г. на нотариус Д. Г. с район на действие РС Дупница, представляваното от адв.Петрова дружество се е разпоредило с описаните от т.1 до т.24 от отговора на исковата молба имоти, като ги е продало на Й. и М. Ч., които и ги владеят към настоящия момент. Твърди се, че ищеца не е собственик към момента на тези имоти, тъй като към 22.05.2013г. кооперацията се е разпоредила чрез правна сделка с имотите. Твърди се, че към момента Агро МГ 1 ЕООД не е собственик и не владее горните имоти.

Сочи се, че по отношение на Сграда с идентиф.80491.103.13.1, представляваща Навес – Ремонтна работилница, представляваща Масивна постройка и масивна сграда ГМС с площ от 517кв.м. и Навес-склад с площ от 89кв.м. фактическата власт се упражнява от В. Д. К. по силата на Договор за наем от 01.02.2013г. и последващи анекси към него, сключени между ППЗК Съгласие 2 в ликвидация и К.. Твърди се, че решението за заличаване на несъществуващо обстоятелство, на което се позовава ищеца, има действие за напред, но не и обратно действие, поради което кооперацията се е разпоредила със собствеността си чрез легитимните да я представляват към момента лица.

Ответниците М.Ч. и Й.Ч. са депозирали отговор. Оспорват иска като недопустим и неоснователен с подробни доводи. Твърдят, че ищеца не е собственик на процесните имоти и че те владеят същите на правно основание. Сочат, че чрез придобивна сделка, обективирана в НА №53 том 2 рег.№5519 дело №319 от 12.12.2014г. на нотариус Д. Г. с район на действие РС Дупница, са придобили он АГРО МГ 1 ООД подробно описаните в същия недвижими имоти от т.1 до т.24. Поддържат, че след извършените разпоредителни действия ищцовата кооперация вече не е собственик на тези имоти, доколкото към 22.05.2013г. кооперацията се е разпоредила чрез правна сделка с тях. Позовават се на обстоятелството, че фактическата власт върху Сграда с идентиф.80491.103.13.1, представляваща Навес – Ремонтна работилница, представляваща Масивна постройка и масивна сграда ГМС с площ от 517кв.м. и Навес-склад с площ от 89кв.м. фактическата власт се упражнява от В. Д. К. по силата на Договор за наем от 01.02.2013г. и последващи анекси към него, сключени между ППЗК Съгласие 2 в ликвидация и К.. Според ответниците твърдението на ищеца, че съгласно влязло в сила решение по т.д.№18/2013г. по описа на КОС, с което е признато за установено, че вписаните в ТР обстоятелства са несъществуващи не опорочава по никакъв начин прехвърлителната сделка, с която кооперацията се е разпоредила със собствеността си към 22.05.2013г., доколкото решението за заличаване на несъществуващо обстоятелство има действие занапред, но не и обратно такова. /съгл. ТР №1 от 06.12.2002г. по тълкувателно дело №1/2002г. на ОСГК на ВКС./

След изготвяне на доклада по чл.146 ГПК в открито съдебно заседание на 22.05.2017г. във връзка с направените възражения от ищеца, касаещи нищожност на разпоредителните сделки, извършени от ППЗК Съгласие 2 в ликвидация, чрез ликвидаторите М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б., ответникът ЕТ „Г.Г.– ДР“ чрез адв.П.Д. е депозирал с молба от 19.06.2017г./л.723 от делото/ становище, с което оспорва изцяло въведените възражения. Изразява несъгласие с твърденията на ищеца, че при сключване на сделката за покупко-продажба на процесните имоти представителите на кооперацията към този момент и купувачите са договаряли във вреда на представлявания, което да има за последица недействителност на договора по реда на чл.40 ЗЗД. Твърди, че при определяне на цената на процесните имоти към датата на подписване на предварителния договор от 08.04.2013г. и към датата на сключване на окончателния – 22.05.2013г. страните са определили крайна цена за имотите в размер на 247 575лв., която е била изцяло заплатена от купувачите в сроковете и условията по предварителния договор. Сочи, че уговорената цена в размер на 247 575лв. е била определена съгласно предстоящия към онзи момент търг с тайно наддаване, иницииран от НАП съгласно съобщение от 19.03.2013г. Публичният изпълнител на НАП е определил начална цена от 247 573,02лв. и търгът е следвало да бъде проведен на 24.04.2013г., като публичната продан е била четвърта по ред, поради липса на желаещи да закупят сградите. Отрича твърдението на ищеца за недобросъвестност при сключване на сделката, тъй като за провеждания търг от НАП и обявената цена са били публикувани като информация в средствата за масово уведомяване. Излага доводи, че продажната цена е била съобразена със състоянието на сградите към момента на сключване на сделката, като след закупуването им в периода от 2014г. – 2017г. са били извършени множество подобрения.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

От представеното Удостоверение изх.№20170222091401/22.02.2017г.  се установява, че Кооперация „ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПАРЕЦИЯ СЪГЛАСИЕ 2“ е в ликвидация, с вписан ликвидатор П. А. Б. на 13.11.2015г., от която дата са били заличени предходните ликвидатори М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б., като заличаването е станало на основание влязъл в сила акт на съда по чл.30 от ЗТР. Установява се, че те са били вписани като ликвидатори на  ищцовата кооперация 14.02.2013г. и са представлявали същата до 13.11.2015г.

Представено е влязло в сила на 30.10.2015г. Решение по т.дело №18/2013г. по описа на ОС Кюстендил, с което е признато  за установено по предявен на осн.чл.29-ЗТР иск от П.А. Б., ЕГН **********,***, против ППЗК ”Съгласие2”, в ликвидация, с.Червен брег, община Дупница,  ЕИК ******, че вписаните в Агенцията по вписванията, Търговски регистър, по партидата на ответната кооперация под № 20130214134148на АВ,  обстоятелства, а именно: вписването като ликвидатори на К. В. К., ЕГН **********, В. М.Б.  ЕГН ********** и М.Х.С.  ЕГН **********, са несъществуващи обстоятелства и е било постановено заличаване на вписаните несъществуващи обстоятелства.

Представени са и приети като доказателства следните нотариални актове, с които ищцовата кооперация е била призната за собственик на процесните недвижими имоти – сгради, на основание Договор за покупко-продажба при условията на ЗСПЗЗ – НА №90 том 2, рег.№4271 дело №264 от 13.10.2003г., НА №114 том 2, рег.№4362 дело №288 от 17.10.2003г., НА №98 том 2, рег.№4291 дело №272 от 14.10.2003г., НА №100 том 2, рег.№4293, дело №274 от 14.10.2003г., НА №97, том 2, рег.№4290, дело №271 от 14.10.2003г., НА №113, том 2, рег.№4361, дело №287 от 17.10.2003г., НА №96, том 2, рег.№4289, дело №270 от 14.10.2003г., НА №103, том 2, рег.№4296, дело №277 от 14.10.2003г., НА №89, том 2, рег. №4270, дело №263 от 13.10.2003г., НА №104, том 2, рег.№4297, дело №278 от 14.10.2003г., НА №102, том 2, рег.№4295, дело №276 от 14.10.2003г., НА №101, том 2, рег.№4294, дело №275 от 14.10.2003г., НА №111 том 2, рег.№4335, дело №285 от 17.10.2003г., НА №48, том 2, рег.№ 3847, дело №224 от 16.09.2003г., НА №115, том 2, рег.№4363, дело №289 от 17.10.2003г., НА №116, том 2, рег.№4364, дело №290 от 17.10.2003г., НА №91, том 2, рег.№4272, дело №265 от 13.10.2003г., НА №88, том 2, рег.№4268, дело №262 от 13.10.2003г., НА №99, том 2, рег.№4292, дело №273 от 14.10.2003г., НА №105, том 2, рег.№4298, дело №279 от 14.10.2003г., НА №49, том 2, рег.№3848, дело №225 от 16.09.2003г., НА №87, том 2, рег.№4267, дело №261 от 18.10.2003г., НА №44, том 2, рег.№3823, дело №220 от 15.09.2003г. и НА №50, том 2, рег.№3849, дело №226 от 16.09.2003г., всички на Нотариус Е. К. с район на действие Районен съд Дупница, вписан в регистъра на НК на РБ под №397.

От представения НА за покупко-продажба на недвижим имот №47 т.2 рег.№2793 дело №188 от 22.05.2013г. се установява, че ищцовата Кооперация –в ликвидация, представлявана от М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.е продала 1. на ответника „Агро МГ 1“ ООД, собствените на кооперацията недвижими имоти, описани в раздел I от т.1 до т.24 в НА за действително договорената сума от 155 050.00лв. за всички имоти, при данъчна оценка за всички в размер на 123 418.10лв.; 2.на ответника ЕТ „Г.Г.– ДР“ , описаните в раздел II от т.1 до т.9 в НА за действително договорената сума от 77 525.00лв. общо за всички имоти, при данъчна оценка за всички от 134 113,70лв. и 3. на същите ответници при равни права, описаните в раздел III от т.1 до т.7 в НА недвижими имоти за действително договорена сума от 15 000лв. общо за всички имоти, при данъчна оценка от 72 020,50лв. за всички.

Представен е и приет като доказателство предварителен договор от 08.04.2013г., сключен на осн. чл.19 от ЗЗД между  ППЗК „Съгласие2“ в ликвидация, представлявана от М. С., К. К.и В. Б., като продавач от една страна и от друга страна като купувачи „Агро МГ 1“ООД, представлявано от М.М.А. и Г.С.М. и ЕТ „Г.Г.- ДР“, в който договор са описани недвижимите имоти, върху които породавачът се  е задължил да прехвърли правото на собственост на купувачите. С финализиране на сделката същите имоти са описани в НА №47/2013г. на нотариус Л.С., в който е обективирана извършената покупко-продажба на недвижимите имоти.

В предварителния договор е посочено, че „Агро МГ 1“ ООД – купувач №1 е приел да придобие собствеността върху описаните в т.1 имоти срещу цена в размер на 155 050лв., а ЕТ „Г.Г.– ДР“ – купувач №2 е приел да придобие собствеността върху имотите, посочени в т.2 срещу цена в размер на 77 525лв., двамата купувачи са приели да придобият собственост при квоти по 1/2ид.ч. от правото на собственост върху описаните в т.3 от договора имоти при цена от 15 000лв. Договорено е, че в 7 дневен срок от подписването на ПД купувачите се задължават да платят капаро на продавача, както и да преведат 206 200лв. по сметка на ТД на НАП за погасяване на публични задължения на продавача ППЗК Съгласие 2 в ликвидация, по изп.дело №401/2003г., образувано при публичен изпълнител Милена Антова; 7100лв. по сметка на община Дупница за погасяване на задължения за данъци върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци за периода 01.01.2009-31.12.2012г.

В предварителния договор продавачът е декларирал, че към момента на подписването му има наложени възбрани за продажба на имотите от ТД на НАП във връзка с дължимите публични задължения от продавача.

Видно от изисканото в заверен препис нотариално дело, образувано във връзка с изготвянето на НА за покупко-продажба на недвижим имот №47 т.2 рег.№2793 дело №188 от 22.05.2013г. на нотариус Л.С.с район на действие РС Дупница, е, че са приложени платежни нареждания, от които се установява, че на 11.04.2013г. ЕТ „Г.Г.- ДР“ е превел на ТД на НАП София 71 383лв. във връзка с публично задължение на ППЗК Съгласие 2/л/ по изп.дело №401/2003г. във връзка с предварителния договор; на  12.04.2013г. „Агро МГ 1“ ООД е превело на ТД на НАП  сумата от 142 766,66лв. по изп.дело №401/2003г. във връзка с предварителния договор за погасяване на публични задължения на ищцовата кооперация; на 22.05.2013г. са преведени суми в размер на 22 320лв. от „Агро МГ 1“ ООД и 6000лв. от ЕТ „Г.Г.– ДР“ за окончателно плащане по предварителния договор от 08.04.2013г. в полза на ППЗК Съгласие 2 /л/

Представени са скици на описаните в цитирания НА недвижими имоти и данъчни оценки.

От приложеното в препис изпълнително дело №401/2003г. срещу ППЗК Съгласие 2 /л/ се установява, че на 17.04.2013г. е било издадено Постановление за отмяна на наложени на 14.04.2005г. обезпечителни меркизапор и възбрана върху описаните имоти и движими вещи, поради погасяване на публичното вземане на 12.04.2013г. Било е разпоредено извършване на разпределение на постъпилите суми. Установява се, че са бли насрочвани няколко публични търга, като никой от тях не се е провел. Първоначалната тръжна цена на описаните имоти е била 412 621.70лв. – през 2008г., като през 2011г.  е в размер на 288 835.19лв., през 2013г., видно от съобщението за продажба чрез търг с тайно наддаване от 19.03.2013г. е че началната тръжна цена на същите имоти е 247 573,02лв.

От НА №26, том 1, рег.№665, дело №23 от 24.02.2015г. за покупко-продажба на недвижим имот се установява, че  ЕТ „Г.Г.– ДР“ е продал на М.М.А. описания подробно в нотариалния акт  недвижим имот с идентиф.№80491.103.8.1, представляващ „Склад за резервни части“ на продажна цена от 6 267,80лв. при данъчна оценка на имота в размер на 6 267,80лв.

От представения НА №53 том 3, рег.№5519, дело №319 от 12.12.2014г. за прехвърляне на недвижими имоти срещу частично погасяване на паричен дълг, се установява, че „Агро МГ 1“ ООД чрез управителите си М.М.А. и Г.С.М. са прехвърлили правото на  собственост на Й.А.ч. и М.А.Ч. при равни права, върху собствените на дружеството недвижими имоти, описани от т.1 до т.24 в НА, които са били придобити от прехвърлителя чрез покупко-продажба, обективирана в НА №47, том 2, рег.№2793, дело №188 от 22.05.2003г. Отбелязано е, че данъчната оценка на недвижимите имоти е в общ размер на 114 660,50лв. С акта на прехвърляне на собствеността е прието, че е погасено задължение на „Агро МГ 1“ ООД към приобретателите в размер на 160 000лв. частично от 320 000лв., по записи на заповед. Същите са приложени като доказателста по делото.

От представената справка от ТР към АВп /стр.254 от делото/ е видно, че „Агро МГ 1“ ООД, представлявано от Г.С.М. и М.М.А. е преобразувано в „Агро МГ 1“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Г.С.М.. Тази промяна е вписана на 02.02.2015г. в ТР.

От представения НА за покупко-продажба на недвижим имот №111, том 3, рег.№5487, дело №417 от 02.10.2015г. на нотариус Л.С.с район на действие РС Дупница, е видно, че М.М.А. и Л.Д.А. /негова съпруга/  са продали на „Мегатранс 2009“ ЕООД  сграда с идентиф.№80491.103.8.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 367.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Склад за резервни части“, разположена в ПИ  80491.103.8, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.103.7, имот с идентиф.№80491.103.11, имот с идентиф.№ 80491.103.34 и имот с идентиф.№ 80491.103.3 при действително договорена цена от 20 000лв. Посочено е, че данъчната оценка на имота е 5 014,30лв.

Представени са и приети като доказателства; ЧГД № 1175/2013 г. по описа на ДнРС; ЧГД № 1176/2013 г. по описа на ДнРС; ЧГД № 1969/2014 г. по описа на ДнРС и гражд. дело № 1131/2014 г. по описа на ДнРС; заверен препис на нотариално дело № 188/2013 г. на нотариус Л.С.;  заверен препис на нотариално дело №319/2014 г. на нотариус Д.Г.с район на действие РС Дупница; заверен препис на нотариално дело №23/2015 г. на нотариус Е.К..

Представени са и приети като доказателства 1.Постановление за отказ да се образува наказателно производство от зам.районен прокурор Д.Н.по пр.пр. №1534/2011 г. по описа на Районна прокуратура гр. Дупница; 2.резолюция от зам. районен прокурор Д.Н.при Районна прокуратура гр. Дупница по пр.пр. №256/2013г.; 3.протокол за опис на МПС от 05.07.2013г. на ЧСИ Милена Джоргова по изпълнително дело 020137440400154 по неин опис; 4.договор от 02.09.2013г. между ППЗК „Съгласие-2 в ликвидация“ и ЕТ „Павлина А.“ за продажба на колесен трактор; 5.платежно нареждане от 11.04.2013 г. за извършен превод до ТД на НАП София; 6.уведомление за извършена цесия от 03.06.2013 г.; 7.  договор за цесия от 03.06.2013г. между Й.А.Ч. и ЕТ „П.А.“ от 03.06.2013 г.; 8.ИЛ по ЧГД № 1969/2014 г. по описа на РС гр. Дупница; 9.ИЛ по ЧГД № 1174/2013 г. по описа на РС гр. Дупница; 10.ИЛ по ЧГД № 1175/2013 г. по описа на РС гр. Дупница;11.ИЛ по ЧГД № 1176/2013 г. по описа на РС гр. Дупница;12.ИЛ по ЧГД № 1177/2013 г. по описа на РС гр. Дупница;13.молба от 23.07.2013 г. от ликвидатор П.Б.до Районна прокуратура гр. Дупница; 14.жалба от 13.02.2013 г. от ликвидатор П.Б.до Районна прокуратура гр. Дупница; 15.жалба от 07.03.2013 г. от ликвидатор П.Б.до Началника на полицията гр. Дупница.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът е допуснал събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетели, поискани от страните.

От показанията на св.Д.К.се установява, че Г.М.през 2011г. отишъл да работи като арендатор в с.Червен брег. По това време там бил и Г.Г.. През 2013г. започнало в селото да се говори, че те  са закупили сградите на кооперацията. Твърди, че е видял да се ремонтира само една сграда, покрива й, докато останалите сгради покрай които минавал се рушели. Чул от хората в селото за закупуване на сградите, не бил видял да има официално обявление. Лично нямал интерес, с баща му поддържали една сграда – ремонтна работилница.

В показанията си св.Й.К.сочи, че живее в с.Червен брег, знаел сградите в процесната кооперация, които били в плачевно състояние. Разбрало се в селото, че някой е закупил сградите, но търг не бил провеждан. Закупуването станало по време на предишния ликвидационен съвет към края на 2011г. Като арендатори Г.М.и Г.Г.ползвали сградите, не знаел дали са плащали наем. Свидетелят твърди, че имал кооперация „Възраждане“ и земите в нея са придобити от дяловете на хората, които в началото били около 60човека. В един  стопански двор били процесните имоти и неговия имот. Не знаел за никакви подобрения. Докато бил Ч. сградите се поддържали, след това много от тях се срутили.

От показанията на св.М. С. се установява, че на 14.02.2013г. ил избран в ликвидационния съвет на ищцовата кооперация заедно с К. К. и В. Б.. На 30.03.2013г. влезли във владение. Сочи, че състоянието на сградния фонд било в такова състояние, че ако кооперацията не била обявена в ликвидация още няколко месеца всичко щяло да бъде разграбено. Около 9 от сградите били напълно разрушени, останали само основите от тях. Знаел, че имало два – три търга преди последната процедура, като цената на сградите била много по-ниска от тази, на която се продали. Твърди, че знае всяка една сграда в стопанския двор, бил член на управителния съвет пред обявяване на кооперацията в ликвидация. Закупените от ЕТ Г.Г.– ДР сгради били подредени. Доколкото знаел Г.Г.е плащал наем за ползваните сгради на председателя на кооперцията, плащали на ликвидаторката П.Б., а след избора на новите ликвидатори два месеца плащали на тях. Всички внесени пари били отбелязани в касовата книга като получени от наем. Когато встъпил в длъжност ликвидатор разбрал, че кооперацията имала около 500 000лв. задължения, като трябвало да продадат от собствеността на  кооперацията, за да се издължат на НАП, на общината, на физически и юридически лица, което на практика са го сторили, след което били премахнати като ликвидатори. Сочи, че „Агро МГ1“ ЕООД и ЕТ „Г.Г.ДР“ били арендатори в кооперацията още преди извършване на продажба на сградите и си плащали съответния наем. Г.М.не е бил в кооперацията, той имал договор с арендаторите за обработка на земеделска земя. Познавал М.А. като един от участниците в търга за закупуване на сгради, преди това не го познавал и не е имал взаимоотношения с него.

Свидетелят А.А.заявява, че от 2013г. Г.М.притежава сгради в процесната кооперация, стари сгради, в които направил подобрения. Свидетелят работил при предишния председател на кооперацията Ч.като общ работник. Твърди, че всички сгради окол 20 на брой не били в добро състояние, всичко било разрушено. Видял промяна в тях след закупуването им от Г. М.. Към настоящия момент не знаел от кого се стопанисват. След като Ч.починал, свидетелят не останал в кооперацията, не работел при никой след това. Виждал е Г. и М. в стопанския двор, но не работел при тях.

От показанията на св.К. У. се установява, че през 2012-2013г. ползвал обект под наем по 2-3 месеца, не постоянно в ищцовата кооперация и я посещавал често. Твърди, че наемател му е била и П.Б.и М.С.. Не знаел да има други арендатори преди него преди 2013г. Разбрал за тръжната процедура чрез вестник „Телеграф“, в който вестник всяка година се публикувало, че се продава ППЗК „Съгласие 2“, но се правело така, че да не се продаде. Всичко се рушало. От някои сгради останали само стени, дори били продадени такива, без реално да ги има. Имало краварници, от които седели само панели, например 1м. Панели и нищо друго и това са го купували. Покривите били разрушени. Не знае Г.М.колко сгради е придобил, но ако не бил направил ремонт кравите нямало къде да стоят. Ремонтирани били сградите, които се ползват. М.и Г.ползвали различни сгради. И двамата правели подобрения. Познавал М.А., но по-добре познавал баща му. Твърди, че не познава П. А..

Съдът кредитира показанията на свидетелите доколкото всеки от тях пресъздава лични впечатления и отношение.

От показанията на св.А. Ч. се установява, че е била счетоводител на ППЗК „Съгласие 2“ до 2010г. След това продължила да ходи в кооперацията при П.Б.. Твърди, че през 2011г. Г.М.и Г.Г.се самонастанили в сградите, които можели да ползват, разбили бравите на административните сгради и и се настанили. Кооперацията не извършвала дейност, но там имало документи. Г.плащал наем до м.май 2011г., когато дошъл М.и започнали техни сделки. Твърди, че от братята Й. и М. Ч. кооперацията купувала сурови горива и плащала в натура, в пари. Били останали около 12 000 или 14 000лв. да им се доплати. Свидетелката сочи, че в периода 2011 – 2013г. сградите съществували, имало 6 сгради в прекрасно състояние, имало обори, сеновали, царевични кошове, но те не се ползвали, защото вече нямало животни.  Останалите сгради били необитаеми.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът е допуснал и назначил съдебно-оценителна експертиза и допълнителна такава, изготвена от в.л.Р.К.. От заключението се установява, че предвид състоянието и спецификите на обектите на оценка и наличните данни за пазара на недвижими имоти и строителни услуги, справедливата  пазарна стойност към месец май 2013г. на оценяваните сгради попада в стойностния диапазон между 582 690лв. и 831 100лв. и е определена на около 776 920лв.  Стойността на сгради с идентиф. №80491.501.191.1-2-3-4-5-6, 501.210.1, 501.187.3-4-5, 103.13.1, 501.197.1, 501.207.1, 501.189.1, 501.188 декември 2014г възлиза на общо 413 091лв. /ликвидационна стойност 309 818лв./. Стойността на сграда с идентиф.№80491.103.8.1 към м.февруари 2015г. възлиза на 36 105лв., а към м.октомври 2015г. - на 36 143лв.  ликвидационни стойности съответно 27 079лв. и 27 107лв./, като  24-те процесни сгради са на обща стойност 448 158лв., която е включена в общата сума. Вещото лице е посочило, че при оценката на обектите е метод на разходите и метод на пазарните аналози. Методът на розходите вещна стойност, възстановителна стойност/, се основава на зависимостта на стойността на сградите, строителните съоръжения и подобренията от разходите за тяхното създаване. Същността на метода се състои в определяне на стойността на разходите за създаването на съответния обект при отчитане на специфичните характеристики и степента на завършеност на сградата, пазарните условия и другите стойностно-образуващи фактори към момента на оценката. Начисляват се овехтяване и корекции за строителни и функционални недостатъци. При този метод са получени следните стойности – общо за всички сгради – 770 900лв., за сгради от №1 до №23 – 444 111лв. При метода на пазарните аналози  се използват данни за реализирани сделки или оферти за продажба и наем на недвижими имоти, сравними с оценяваните. При прилагането на този метод  се получава приблизителна средна сравнителна стойност от 68,5лв./кв.м. РЗП, която е коригирана за всяка сграда посредством коефициенти за съответствие. Посочено е, че приблизителните сравнителни стойности на сградите към м.май 2013г. е общо 831 099лв., общо за сгради от №1 до №24 е 484 579лв. При прилагане на ликвидационната стойност на сградите се получава, че общо всички са на стойност 582 690лв., а общо за сгради от №1 до №24 е 309 818лв. В съдебно заседание вещото лице е пояснило, че ликвидационната стойност представлява намалена стойност на актива, което би довело до по-атрактивна и по-бърза сделка, тогава е нормално да се намали с 25 – 30%. Посочил е, че процентът на ликвидационната стойност спрямо този на възстановителната такава по принцип зависи от начина на ликвидация, от състоянието на активите, от това за какво биха могли да бъдат ползвани. Според вещото лице е нормално да се приложи по-голям процент, тъй като голяма част от сградите е нерентабилно да бъдат ремонтирани и възстановени във вид, в който да могат да  се ползват по описаното им предназначение, тъй като те, дори когато са били изградени като нови, не отговаряли на сегашните критерии за подобни сгради, а по-скоро биха имали стойност като строителни материали. Ето защо би могло да се направи оценка и с по-голяма корекция за ликвидационна стойност в някои сгради до 50%. Посочил е, че методът на пазарните аналози в случая е даден като ориентировъчен резултат и е 10%.

При условията на чл.201 ГПК съдът е допуснал и назначил допълнителна съдебно-оценителна експертиза, изготвена от същото вещо лице, със задача да се коригира оценката като се преизчисли физическото овехтяване на сградите с оглед данните, че строителството е било извършено в периода от 1953г. до 1990г. При първоначалната оценка физическото овехтяване на сградите е изчислено като вещото лице е приело, че строителството е извършено през 70-те – 90-те години на миналия век. От представените доказателства се установява, че то е извършено през 50-те и 60-те години на мин.век. Посочено е, че този период съответства на изключително лошото състояние на сградите и използваните строителни системи за голяма част от тях, поради което към момента на оценката са направени корекции в овехтяването на сградите - средно с 4% и оценката по възстановителната стойност и са получени следните резултати по метода на разходите – общата стойност на всички сгради е в размер на 479 998лв., а общо за сгради от №1 до №24вкл е 287 225лв.

След направените допълнение и корекции за възрастта на сградите, са получени следните приблизителни сравнителни стойности за тях към м.май 2013г. -  общо за всички – 513 985лв., общо за сгради от №1 до №24 – 299 683лв.

Вещото лице е приел намаление от 40% предвид лошото физическо състояние на сградите, данните за слабия интерес към сделката и лошото финансово състояние на собственика към началото на 2013г. Посочил е, че ликвидационната стойност при това положение общо за всички сгради възлиза на 290 038лв., а за сградите от №1 до №24вкл 173 082лв. Пояснил е, че резултатите са претеглени с тегло 90% за метода на възстановителната стойност и 10% за метода на пазарните аналози, което е обусловено от качеството на събраната информация, съпоставимостта на пазарните аналози, състоянието и спецификите на обектите на оценка, пазара на недвижими имоти и строителни услуги. Приблизителната стойност на сграда с идентиф.№80491.103.8.1 Склад за резервни части към датите на последващите сделки – 24.02.2015г. И 02.10.2015г. Е в размер на съответно 22 654лв. и 22 678лв., а ликвидационната стойност е получена в размер на 20 882лв. към февруари 2015г. и 20 903лв. към октомври 2015г.

В съдебно заседание вещото лице подробно е развил използвания метод при изготвената от него експертна оценка.

Съдът кредитира изцяло изготвената експертиза с основно и допълнително заключения като обективна, коректна, съобразена с доказателствения материал и  фактическото положение на обектите на изследване.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи.

По иска с правно основание чл.108 от ЗС.

Ищцовата кооперация е заявила претенция да бъде призната за собственик на процесните недвижими имоти като бъдат осъдени ответниците да й предадат владението върху тях. Поддържа, че отчуждителните сделки не са провели своя вещно-транслативен ефект, тъй като са били извършени от нелегитимни нейни представители към момента на сключването им.

Страните не спорят по факта, че до 22.05.2013г. ищцовата кооперация е била собственик на процесните недвижими имоти на основание договори за продажба в условията на ЗСПЗЗ, за което и са представени надлежни писмени доказателства – нотариални актове. Основният спор се изразява в това извършената сделка за покупко-продажба на недвижими имоти на 22.05.2013г., обективирана в НА №47/2013г. между ликвидационна комисия на кооперацията /л/ в състав М.Х.С. – председател и член, К.В.К.и В.М.Б.– членове на ликвидационната комисия от една страна като пордавач и „Агро МГ 1“ ООД, представлявано от управителите Г.С.М. и М.М.А. и ЕТ „Г.Г.– ДР“  от друга страна като купувачи, произвела ли е своя вещно прехвърлителен ефект. Ищцовата кооперация чрез своите представители – ликвидаторите М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.могли ли са да прехвърлят правото на собственост върху процесните недвижими имоти на 22.05.2013г., след като с влязло в сила решение на 30.10.2015г. по т.д.№18/2013г. по описа на КОС е било признато за установено по иск по чл.29 ЗТР, че вписаните обстоятелства – вписването като ликвидатори на  М.Х.С., К.В.К.и В.М.Б.са несъществуващи обстоятелства и е било постановено служебно заличаване на тези обстоятелства.

 За да бъде уважен предявеният реивандикационен иск е необходимо да се установи кумулативната наличност на три материалноправни предпоставки: 1/ че ищецът е собственик на имота, чието реивандикиране се претендира, на заявеното основание; 2/ че имотът се намира във владение или държане на ответниците, и 3/ че ответниците владеят или държат имота без основание. В тежест на ищеца е да установи първите две условия, а в тежест на ответниците – че упражняват фактическа власт върху имота на основание, което да е противопоставимо на ищеца.

Собствеността е вещно право от категорията на абсолютните. То е субективно вещно право, по силата на което носителят му има право да владее, да се разпорежда и да ползва вещта. Съгласно чл. 108 ЗС собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи, без да има основание за това. Следователно искът по чл. 108 ЗС съдържа в своя предметен обхват установителен иск за собственост, тъй като търсената петиторна защита предполага разрешаване на повдигнат спор, при който всяка от страните може да заяви своите права върху имота във връзка с определяне на носителя на правото. Правният интерес от водене на иска се свързва с правото на невладеещият, считащ себе си за собственик, който по пътя на съдебната намеса цели да установи и реализира напълно всички правомощия, които включва собствеността.

Съдът приема, че ищцовата кооперация не доказа в процеса, че е собственик на процесните имоти към момента на предявяване на иска, чиято ревандикация се претендира. Приема за неоснователни доводите за нищожност на договора за покупко – продажба, обективиран в НА №47/22.05.2013г., позовавайки се на  влязлото в сила съдебно решение по търг.д.№18/2013г. по описа на КОС. Съображенията за това са следните.

            Установява се, че на 14.02.2013г. в ТР са били вписани като ликвидатори на кооперацията - прехвърлител  лицата К. В. К., В.М.Б.и М.Х.С. и към датата на атакуваната сделка 22.05.2013г. именно тези лица са разполагали с правото да се разпореждат със собствеността на кооперацията. Именно те по силата на Закона за коперациите чл.43 ал.1 са били нейни надлежни представители и съгласно чл.10 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ, ответниците „Агро МГ“ ЕООД и ЕТ „Г.Г.- ДР“, като купувачи, се явяват трети добросъвестни лица, които могат да се позоват на вписването, дори ако вписаното обстоятелство не съществува. Последващото решение по иска по чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ, с което е обявено несъществуването на вписаното обстоятелство, има действие занапред - от заличаването. След като към датата на прехвърлителната сделка К., Б. и С. са били вписани като ликвидатори (членове на ликвидационната комисия), то несъществуването на това обстоятелство не може да се противопостави на „Агро МГ 1“ ЕООД  и ЕТ „Г.Г.- ДР“, които са трети добросъвестни лица, с оглед оповестителното действие на вписването, съобразно чл.10 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ. С Тълкувателно решение №1 от 06.12.2002г. на ВКС по тълк.д.№1/2002г., ОСГК, е прието, че недопустимостта на вписването, както и заличаването на вписано обстоятелство, има действие за напред. Същевременно - вписаното несъществуващо обстоятелство има действие по отношение на третите добросъвестни лица от вписването до заличаването му. 

На основание изложеното следва извода, че договорът за покупко-продажба на недвижими имоти, обективиран в НА №47, том 2, рег.№2793, дело №188 от 22.05.2013г. на нотариус Л.С., не е нищожен и е породил целените правни последици като „Агро МГ 1“ ООД (сега ЕООД) и ЕТ „Г.Г.- ДР“ са станали собственици на съответните, описани в същия имоти. Следователно като собственици те могат да се разпореждат с тях. Ето защо последващата сделка от 12.12.2014г., обективирана в НА №53 том 2, дело №319  на нотариус Д. Г., с която ответника  „Агро МГ 1“ ООД /сега ЕООД/ прехвърля собствеността върху описаните 24бр. сгради на М.А.Ч. и Й.А.Ч. е произвела своя вещно-транслативен ефект.

Същите изводи са приложими и към сделка, обективирана в НА №26, том 1, рег.№665, дело №23 от 24.02.2015г. за покупко-продажба на недвижим имот, с която  ЕТ „Г.Г.– ДР“ е продал на М.М.А., описания подробно в нотариалния акт недвижим имот с идентиф.№80491.103.8.1, представляващ „Склад за резервни части“, както и сделката, обективирана в НА за покупко-продажба на недвижим имот №111, том 3, рег.№5487, дело №417 от 02.10.2015г. на нотариус Л.С.с район на действие РС Дупница, с която М.М.А. и Л.Д.А. /негова съпруга/  са продали на „Мегатранс 2009“ ЕООД  сграда с идентиф.№80491.103.8.1.

 

За прецизност следва да се отбележи, че продажбата на чужда вещ не прави сделката нищожна, а е непротивопоставима на действителния собственик. Ако продавачът не е собственик, той не може да прехвърли правото, тъй като никой не може да се разпореди с право, което не притежава.  Това че прехвърлянето не произвежда действие за собственика на имота не се отразява на действителността на сключения договор за продажба  в отношенията между страните по него. Макар и валидни те не могат да прехвърлят правото на собственост. Каквато не е настоящата хипотеза.

По отношение на имот с идентиф.№80491.103.13.1, представляваща „Навес – Ремонтна работилница, масивна постройка и масивна сграда ГСМ с площ от 517кв.м. и Навес – склад с площ от 89.00кв.м., фактическата власт се упражнява от В. Д. К. по силата на Договор за наем от 01.02.2013г. и последващи анекси към него, сключени между ищеца и К., които са приети като доказателства по делото.

По възраженията на ищеца с правно осн.чл.26 ал.1 пр.3 вр.чл.40 ЗЗД за прогласяване нищожност на процесните договори поради накърняване на добрите нрави доколкото е налице споразумяване във вреда на представляваната кооперация, поради наличие на нееквивалентност на насрещните престации. Изложени са твърдения, че имотите са продадени на по-ниска цена от действителната.

Съдът намира направените възражения за нищожност за неоснователни с оглед преценка на всички доказателства по делото.

В Р №119/22.03.2011г. по гр.д.№485/11г. на първо ГО ВКС постановява, че противоречие с добрите нрави е налице, когато сделката противоречи на общоустановените етични правила на морала. Съдебната практика приема, че значителната липса на еквивалентност в насрещните престации при двустранните договори може да се приеме за противоречие с добрите нрави, доколкото те са определени като граница на свободата на договаряне, предвидена в чл.9 от ЗЗД. Свободата на договаряне пък е рамкирана и от императивните разпоредби на закона. При преценка действителността на двустранните възмездни договори относно това дали са накърнени добрите нрави следва съдът да преценява действителната воля на страните съгл.чл.20 от ЗЗД. Доколкото възмездните сделки и в частност продажбата е каузална сделка, то следва да се съобразява при преценката на действителността й целта, а тя най-често е свързана с удовлетворяване на допустим от закона интерес за страните. Преценката дали нееквивалентността е значителна, следва да се извършва именно при съобразяване на преследваната от страните цел. Този извод е напаравен и в Р №277 от 26.01.2015г. по гр.д.№1962/2014г. на трето ГО на ВКС.

 Като критерий за преценка за нищожност на сделката, поради противоречие с добрите нрави, с оглед еквивалентността на насрещните престации, задължителната съдебна практика на ВКС по чл.290 ГПК въвежда изключително голямата разлика в престациите, напр.цена 7 пъти по ниска от пазарната/Решение №50/21.07.2017г. ВКС по гр.д.№4880/2014г./; цена 12 пъти по-ниска от пазарната/Решение № 615 от15.10.2010г. на ВКС по гр.д.№1208/2009г./; цена 28 пъти по-ниска цена от пазарната/Решение №119/22.03.2011г. по гр.д.№485/2010г./, като съдебната практика приема за допустимо цената на възмездната разпоредителна сделка с недвижим имот да бъде по-ниска от данъчната му оценка с оглед свободата на договаряне, рамки на която са единствено императивните норми и морала, съгласно чл.9 ЗЗД/Решение № 452/25.06.2010г. ВКС/. Според Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2016г. по тълк. дело № 5/2014г. на ОСГТК на ВКС -т. 3, договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД, е недействителен и не поражда целените с него правни последици, нито насрещни права и задължения за страните по сделката, нито вещно - транслативен ефект по чл.24, ал.1 ЗЗД, като на тази недействителност може да се позове само представляваният или неговите универсални правоприемници. Фактическият състав, пораждащ недействителността по чл. 40 ЗЗД, се състои от два елемента - обективен - договорът, сключен от представителя и насрещната страна по него да уврежда представлявания, и субективен - "споразумяване" между представителя и третото лице за увреждането на представлявания. Преценката за наличието на увреждането се извършва предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, но във всички случаи - към момента на сключване на договора. Вторият елемент от фактическия състав се изразява в недобросъвестност на представителя и насрещната страна - те и двамата знаят, че сключеният договор обективно уврежда представлявания. Тази недобросъвестност подлежи на доказване от страна на представлявания. Преценката за наличието й също се извършва предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, към момента на сключване на договора. Увреждане по смисъла на чл.40  безспорно е налице, когато пазарната цена е в пъти по-ниска от уговорената между представителя и третото лице, а когато липсва такова съотношение между двете стойност, съдът преценява дали процесната нееквивалентност представлява значителна вреда или е налице едно приемливо и оправдано  отклонение от цената с оглед конкретната пазарна и житейска ситуация.  Преценката за наличието на увреждането, респ. за сигурното му настъпване се извършва предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, но винаги към момента на сключване на договора. В настоящият казус съдът приема, че ищецът не доказа да е налице увреждане по смисъла на чл.40 ЗЗД. Твърденията, че процесните имоти са били продадени на цена по-ниска от действителната са несъстоятелни и не са съответни на конкретната фактическа обстановка към момента на извършване на продажбата. Безспорно се установи, че ищцовата кооперация е имала задължения към НАП, общината и частни лица, които е следвало да бъдат погасени. Били са наложени запори и възбрани.  Публичния изпълнител е насрочвал четири публични продани, които не са се състоявали поради липса на кандидати за закупуване на имотите. При всяко следващо обявяване на първоначланата тръжна цена, цената на имотите и била намалявана в проценти, като разликата е почти на половина от първоначалната.

Процесните имоти към относимата дата 22.05.2013г., са били продадени на ответниците „Агро МГ 1“ ЕООД и ЕТ „Г.Г.“  при обща цена за всички от 247 575лв., като обявената тръжна цена за публичния търг е в размер на 247 573.02лв. Представителите на кооперацията са договорили цена идентична с публично обявената. Същата е била заплатена от купувачите и преведена за погасяване на задълженията на ищеца. В тази насока в допълнителното заключение вещото лице е посочило, че пазарната стойност на оценяваните сгради към м.май 2013г. е в диапазона между 483 400лв. и 290 040лв. с ДДС, а за 24 –те сгради ликвидационната стойност към м.май 2013г. е 173 082лв., а към м.декември 2014г. в размер на 159 539лв. От където следва, че разликата в оценката на процесните сгради и реално договорената и заплатена цена при продажбата не обосновава нееквивалентност, водеща до опрочаване на сделката. Не следва да бъде подценяван факта, че продаваните сгради са били в изключително лошо и рушащо се състояние, което се установява по безспорен начин както от гласните доказателства, така и от съдебно оценителната експертиза. Чрез процесните продажби кооперацията е била освободена от наложените запори и възбрани. В действителност налице е разлика между данъчната оценка на имотите и заплатената цена от купувачите, отразени в нотариалния акт, но за една част от сградите данъчната оценка е по-ниска от заплатена продажна цена, за други е по-висока. Не може да се приеме, че в случая е налице договаряне във вреда на представлявания, обосновавайки това твърдение единствено с по-ниската продажна цена на процесните имоти. В тази насока показателно е, че тези имоти са били обявявани на по-висока цена на публичен търг в продължение на няколко години, но не е имало кандидати за закупуването им. Законово уредената процедура предвижа при следваща продан цената да бъде процентно намалявана. Налага се извода, че продажбата е била извършена при цена, адекватна на състоянието на сградите и пазарния интерес към тях.

По изложените съображения въведените възражения са неоснователни.

Съдът намира за нужно да отбележи, че некоректно  в писмените си бележки адв.П. започва изложението си с твърдение, че са предявени искове с правно основание чл.108 от ЗС и по чл.26 ал.1 пр.3 вр. чл.40 от ЗЗД.

Предявеният иск е по чл.108 от ЗС и съдът ще го отхвърли като неоснователен, а относно неоснователността на въведените възражения за нищожност от ищцовата кооперация, те се коментират в мотивите на съдебното решение и не се постановява диспозитив.

По разноските.

С оглед неоснователност на  предявения иск ищецът дължи разноски на ответниците съгласно приложените списъци по чл.80 ГПК, както следва – на „Агро МГ 1“ ЕООД следва да заплати сума в общ размер от 2825лв. за адвокатско възнаграждение и деловодни разноски; на ЕТ „Г.Г.– ДР“ следва да заплати разноски в размер на 5625лв. за адвокатско възнаграждение и деловодни разноски; на М. и Й. Чифлигарови следва да заплати разноски в общ размер на 5048лв. за адвокатски хонорар и такси; на М. и Л.А. следва да заплати сума в общ размер на 500лв.

Направено е възражение по реда на чл.75 ал.8 от ГПК от процесуалните представители на ищцовата кооперация за прекомерност на адвокатските възнаграждения на ответниците. Настоящият състав намира, че размерът на   адвокатските възнаграждение е съобразен с предвидения в чл.7 ал.2 т.5 от Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимум и няма основание да бъде намаляван. В случая адвокатските възнаграждения са съобразени не само с цената на иска, но и с оглед действителната фактическа и правна сложност на делото. Възражението за прекомерност е неоснователно и ще бъде оставено без уважение.

 

Мотивиран от горното  и на осн. чл.235 от ГПК Кюстендилският окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявения от ППЗК Съгласие – 2 в ликвидация със седалище и адрес на управление с.Червен брег, обл.Кюстендил, представлявана от ликвидатора П.Б.против:

1.Агро МГ 1 ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Дупница, ул.***, представлявано от Г.С.М.,

2.ЕТ „Г.Г.– ДР“, със седалище и адрес на управление с.Яхиново, ул.***, представлявано от Г.Д.Г.;

3.М.А.Ч. ***П. ***;

4.Й.А.Ч. ***П. ***;

5.М.М.А. ***;              6.Л.Д.А. ***;

7.“Мегатранс 2009“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Дупница, ул***, представлявано от управителя К.Х.И.,   иск с правно основание чл.108 от ЗС за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищеца е собственик на следните недвижими имоти - 1.Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 689.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Силажовместилище“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 5 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

2.Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 554.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Силажовместилище“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 5 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

3.Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 397.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Сеновал“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

4.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 977.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Краварник /родилно/ за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

5.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 90.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Навес /Склад/“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

6.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 550.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Обор /Краварник/ за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202;

7.Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 419.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Обор за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202 8.Сграда с идентификационен номер 80491.501.187.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 716.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Триорна“, разположена в ПИ  80491.501.187 с площ по КК на имота от 6 703.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.188, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.186;

9.Сграда с идентификационен номер 80491.501.187.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 737.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Склад за зърно“, разположена в ПИ  80491.501.187 с площ по КК на имота от 6 703.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.188, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.186;

10.Сграда с идентификационен номер 80491.501.187.5, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 589.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Едноетажна стопанска сграда в състояние на груб строеж“, разположена в ПИ  80491.501.187 с площ по КК на имота от 6 703.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.188, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.186;

11.Сграда с идентификационен номер 80491.103.13.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 517.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Навес – ремонтна работилница, представляваща масивна постройка и масивна сграда „ГСМ“, разположена в ПИ  80491.103.13, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.0.318, имот с идентиф.№ 80491.103.12; имот с идентиф.№ 80491.501.347.

12.Сграда с идентификационен номер 80491.501.197.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 928.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Сеновал, представляващ масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.197, с площ по КК на имота от 5 012.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.196, имот с идентиф.№ 80491.501.198; имот с идентиф.№ 80491.0.360; имот с идентиф.№ 80491.501.194; имот с идентиф.№ 80491.501.211.

13.Сграда с идентификационен номер 80491.501.207.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 444.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Сеновал - ярномелка, представляващ масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.207, с площ по КК на имота от 1 765.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.501.200; имот с идентиф.№ 80491.0.361; имот с идентиф.№ 80491.0.360; имот с идентиф.№ 80491.501.198 и имот с идентиф.№ 80491.501.211.

14.Сграда с идентификационен номер 80491.501.189.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 292.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Царевичен кош, представляващ масивна стопанска сграда“, разположена в ПИ  80491.501.189, с площ по КК на имота от 1 075.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.190; имот с идентиф.№ 80491.501.187; имот с идентиф.№ 80491.501.188;

15.Сграда с идентификационен номер 80491.501.188.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 133.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт, „Административна сграда, представляваща двуетажна масивна постройка“, със застроена площ от 134.00кв.м., разположена в ПИ  80491.501.188, с площ по КК на имота от 576.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.189; имот с идентиф.№ 80491.501.187;

16.Сграда с идентификационен номер 80491.501.194.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 56.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Сграда – помпа, представляваща  масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.194, с площ по КК на имота от 7 124.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.196, имот с идентиф.№ 80491.0.372; имот с идентиф.№ 80491.501.197; имот с идентиф.№ 80491.0.360; имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.501.205 и имот с идентиф.№ 80491.501.211.

17.Сграда с идентификационен номер 80491.501.205.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 709.00кв.м., предназначение селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Телчарник за угояване, представляващ масивна стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.205, с площ по КК на имота от 2 977.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.194, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.501.206 и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

18.Сграда с идентификационен номер 80491.501.193.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 247.00кв.м., предназначение Промишлена сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Административна двуетажна сграда /Кабелен цех/“, разположена в ПИ  80491.501.193, с площ по КК на имота от 1 773.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.236, имот с идентиф.№ 80491.501.201; имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.191;

19.Сграда с идентификационен номер 80491.501.208.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 1202.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Овчарник за 600бр. овце“, разположена в ПИ  80491.501.208, с площ по КК на имота от 8 962.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.0.372, имот с идентиф.№ 80491.501.209 и имот с идентиф.№ 80491.0.347;

20.Сграда с идентификационен номер 80491.501.208.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 74.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Битова сграда“, разположена в ПИ  80491.501.208, с площ по КК на имота от 8 962.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.0.372, имот с идентиф.№ 80491.501.209 и имот с идентиф.№ 80491.0.347;

21.Сграда с идентификационен номер 80491.501.208.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 463.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Навес /Тютюнева сушилня/“, разположена в ПИ  80491.501.208, с площ по КК на имота от 8 962.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.161; имот с идентиф.№ 80491.0.372, имот с идентиф.№ 80491.501.209 и имот с идентиф.№ 80491.0.347;

22.Сграда с идентификационен номер 80491.501.202.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 257.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Склад“, разположена в ПИ  80491.501.202, с площ по КК на имота от 5 115.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.192, и имот с идентиф.№ 80491.501.211;

23.Сграда с идентификационен номер 80491.501.186.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 179.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт „Железарска работилница, Склад за препарати и тютюнева сушилня, представляващи масивни стопански постройки“, разположена в ПИ  80491.501.186, с площ по КК на имота от 5191.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.161;

24.Сграда с идентификационен номер 80491.501.186.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 112.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, разположена в ПИ  80491.501.186, с площ по КК на имота от 5191.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.503.152, имот с идентиф.№ 80491.501.211; имот с идентиф.№ 80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.161;Сграда с идентификационен номер 80491.501.206.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 1006.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт и Удостоверение за търпимост №59/20.05.2013г, изд. от Гл.архитект на община Дупница представлява „Краварник за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.206, с площ по КК на имота от 11 694.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.205; имот с идентиф.№ 80491.501.161 и имот с идентиф.№ 80491.501.187; Сграда с идентификационен номер 80491.501.206.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 1615.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт и Удостоверение за търпимост №60/20.05.2013г. изд. от Гл. архитект на община Дупница представлява „Краварник за 150бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.206, с площ по КК на имота от 11 694.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.205; имот с идентиф.№ 80491.501.161, имот с идентиф.№80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.190; Сграда с идентификационен номер 80491.501.206.5, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 774.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт и Удостоверение за търпимост №61/20.05.2013г. изд. от Гл. архитект на община Дупница представлява „Краварник за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.206, с площ по КК на имота от 11 694.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.211, имот с идентиф.№ 80491.501.205; имот с идентиф.№ 80491.501.161, имот с идентиф.№80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.190; Сграда с идентификационен номер 80491.501.196.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 120.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Склад Касапница“, разположена в ПИ  80491.501.196, с площ по КК на имота от 1288.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№ 80491.501.197, имот с идентиф.№80491.501.194 и имот с идентиф.№ 80491.501.211; Сграда с идентификационен номер 80491.501.199.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 283.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Сеновал Ярномелка“ представляваща масивна стопанска постройка, разположена в ПИ  80491.501.199, с площ по КК на имота от 1086.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.200, имот с идентиф.№80491.501.207 и имот с идентиф.№ 80491.501.211; Сграда с идентификационен номер 80491.501.198.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 971.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „стопанска постройка“, разположена в ПИ  80491.501.198, с площ по КК на имота от 5064.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№80491.0.360, имот с идентиф.№ 80491.501.197 и имот с идентиф.№ 80491.501.211; Сграда с идентификационен номер 80491.501.190.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 218.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Царевичен кош“, разположена в ПИ  80491.501.190, с площ по КК на имота от 1061.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.211, имот с идентиф.№80491.501.206, имот с идентиф.№ 80491.501.187 и имот с идентиф.№ 80491.501.189; Сграда с идентификационен номер 80491.501.195.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 345.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Фуражна кухня“, разположена в ПИ  80491.501.195, с площ по КК на имота от 2003.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№80491.79.36, имот с идентиф.№ 80491.501.204, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.192; Сграда с идентификационен номер 80491.501.103.8.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 367.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Склад за резервни части“, разположена в ПИ  80491.103.8, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.103.7, имот с идентиф.№80491.103.11, имот с идентиф.№ 80491.103.34 и имот с идентиф.№ 80491.103.3; Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 689.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Силажовместилище“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 5 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211; Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 554.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Силажовместилище“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 5 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211; Сграда с идентификационен номер 80491.501.200.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 397.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Сеновал“, разположена в ПИ  80491.501.200, с площ по КК на имота от 784.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.0.369, имот с идентиф.№80491.501.207, имот с идентиф.№ 80491.0.361, имот с идентиф.№ 80491.501.199, имот с идентиф.№ 80491.0.372 и имот с идентиф.№ 80491.501.211; Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.1, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 977.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Краварник /родилно/ за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202; Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.2, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 90.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Навес /Склад/“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202; Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.3, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 550.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Обор /Краварник/ за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202; Сграда с идентификационен номер 80491.501.192.4, находяща се в с.Червен брег, община Дупница, обл.Кюстендил по КК, одобрена със Заповед №300-5-55/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013г. на Началник на СГКК гр.Кюстендил с адрес на сградата с.Червен брег, Стопански двор, със застроена площ по КК от 419.00кв.м., предназначение Селскостопанска сграда, представляваща по стар доказателствен акт представлява „Обор за 100бр. животни“, разположена в ПИ  80491.501.192, с площ по КК на имота от 13 312.00кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи на имота по КК – имот с идентиф.№80491.501.201, имот с идентиф.№80491.501.203, имот с идентиф.№ 80491.501.195, имот с идентиф.№ 80491.501.211 и имот с идентиф.№ 80491.501.202 и за осъждането им  да предадат владението върху тях, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА ППЗК „Съгласие 2“ /л/ със седалище и адрес на управление с.Червен брег, обл.Кюстендил, представлявана от ликвидатора П.Б.да заплати на Агро МГ 1 ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Дупница, ул.***, представлявано от Г.С.М. разноски в производството в общ размер на 2825лв./две хиляди осемстотин двадесет и пет/, съгласно приложен списък по чл.80 ГПК.

ОСЪЖДА ППЗК „Съгласие 2“ /л/ със седалище и адрес на управление с.Червен брег, обл.Кюстендил, представлявана от ликвидатора П.Б.да заплати на ЕТ „Г.Г.– ДР“, със седалище и адрес на управление с.Яхиново, ул.***, представлявано от Г.Д.Г. сторени разноски в производството в общ размер на 5625лв./пет хиляди шестстотин двадесет и пет/  съгласно приложен списък по чл.80 ГПК.

ОСЪЖДА ППЗК „Съгласие 2“ /л/ със седалище и адрес на управление с.Червен брег, обл.Кюстендил, представлявана от ликвидатора П.Б.да заплати на М.А.Ч. ***П. *** и Й.А.Ч. ***П. *** сума в общ размер на 5048лв./пет хиляди четиридесет и осем/ сторени разноски в производството съгласно приложен списък по чл.80 ГПК.

 ОСЪЖДА ППЗК „Съгласие 2“ /л/ със седалище и адрес на управление с.Червен брег, обл.Кюстендил, представлявана от ликвидатора П.Б.да заплати на М.М.А. *** и        Л.Д.А. ***  сума в общ размер на 500лв./петстотин/сторени разноски в производството съгласно приложен списък по чл.80 ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното на осн. чл.75 ал.8 от ГПК възражение от процесуалните представители на ППЗК „Съгласие 2“ /л/ за прекомерност на адвокатските възнаграждения на ответниците като неоснователно.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ :