Р Е Ш Е Н И Е

 

                                               09.01.2014 г., гр. Кюстендил

 

                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Кюстендилският окръжен съд, Гражданско отделение, III-и въззивен състав, в открито съдебно заседание, проведено на десети декември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                              АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря Р. С. разгледа докладваното от младши съдия А. Николов в. гр. д. № 743 по описа на съда за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 435, ал. 4 ГПК.

         Образувано е по жалба на „ПАЛМА ШУС” ООД, представляващо чуждестранно юридическо лице, вписано във фирмения регистър на Асколи Пичено, Република Италия, с данъчен и регистрационен номер ***, със седалище и адрес на управление, ул. "Торино" № 250, 63039, Сан Бенедето дел Тронто (област Асколи Пичено), чрез процесуалния си представител адв. М. Б. от САК. Оспорват се действията на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Н. С., с рег. № ***, по изп. дело № 20137450400095/2013 г. и присъединено изп. дело № 20137450400096/2013 г. и двете по описа на същия съдебен изпълнител. Атакуваните действия се изразяват в насочване на принудителното изпълнение към движима вещ – мотокар, модел „DRAGO 300, KUBOTA, матричен (фабричен) № СЕ 248721.

         Жалбоподателят твърди, че е трето лице за изпълнителния процес, явяващо се собственик на посочената вещ. Поддържа, че същата не принадлежи на длъжника по цитираните изпълнителни дела – „***” ЕООД. Заявява още, че е предоставил на последното дружество процесния мотокар по силата на договор за временно ползване от 18.02.2011 г. Излага съображения, че неправомерно взискателят е посочил вещта като обект, върху който да се насочи принудителното изпълнение. Моли обжалваните изпълнителни действия да бъдат отменени.

         Взискателят „***” ЕООД, чрез пълномощника си адв. Е. Й., намира подадената жалба за недопустима. По същество развива съображения за нейната неоснователност.

         Длъжникът в изпълнителното производство – „***” ЕООД, не е изразил становище по повод на оспорването.       

         От страна на ЧСИ С. са постъпили мотиви по чл. 436, ал. 3, изр. 2 ГПК, в които се застъпва позиция за недоказаност на доводите на жалбоподателя.

 

         Съдът намира за установено по делото следното:

         Подадената жалба е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, същата се явява неоснователна. Аргументи:

         Изпълнително дело № 20137450400095/2013 г. по описа на ЧСИ Н. С. е било образувано по молба на „***” ЕООД.

         Съгласно представения изпълнителен лист от 01.02.2013 г., издаден по гр. д. № 384/2012 г. по описа на Районен съд – Кюстендил, „***” ЕООД е било осъдено да заплати конкретно посочени парични суми на дружеството взискател.

         С постановление от 10.06.2013 г. на ЧСИ С. към изпълнително дело № 20137450400095/2013 г.  е било присъединено изп. дело № 20137450400096/2013 г. по описа на същия съдебен изпълнител със страни – „***” ЕООД (длъжник) и „***” ЕООД (взискател).

         С молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят е поискал, с цел удовлетворяване на паричните му притезания, изпълнението да бъде насочено към публична продан на мотокар, модел „DRAGO 300, KUBOTA, матричен (фабричен) № СЕ 248721. Установява се, че върху последния е било допуснато обезпечение на бъдещ иск в полза на „***” ЕООД, чрез налагане на запор,  съгласно обезпечителна заповед от 18.01.2012 г., издадена от съдия при Кюстендилския районен съд по ч. гр. д. № 98/12 г. по описа на същия съд. По делото не са налице доказателства, от които да е видно дали цитираната обезпечителна мярка е била наложена по реда на чл. 400 ГПК.

         Запор върху мотокара обаче е бил наложен от ЧСИ Н. С., в рамките на образуваното изпълнително дело, съобразно разпоредбата на чл. 450, ал. 2, предл. 1 ГПК. Като вещта е била индивидуализирана в поканата за доброволно изпълнение, изпратена до длъжника. С нея е било съобщено и за насрочен опис, проведен на 20.03.2013 г.

         В рамките на настоящото производство жалбоподателят носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелството, че е собственик на вещта, върху която съдебният изпълнител е насочил принудителното удовлетворяване на притезанието, удостоверено в изпълнителния лист. В тази насока обаче не са ангажирани убедителни доказателства. С жалбата е представена фактура, имаща за предмет доставка на спорния мотокар. Като получател по сделката фигурира „ПАЛМА ШУС” ООД, а като доставчик „R. C. E. CARRELLI ELEVATORI”. Фактурата не носи подпис и печат на доставчика, а само печат на дружеството получател и подпис върху печата. Същата не притежава достоверна дата по смисъла на чл. 181 ГПК и се оспорва изрично от страна на взискателя като антидатирана. На тази плоскост не може да се формира извод, че анализираната фактура действително доказва, че именно оспорващият в случая е титуляр на собствеността върху процесната вещ. Напротив, изгражданата от жалбоподателя теза се разколебава сериозно от представена от самия длъжник по изпълнителното дело друга фактура (вж. л. 76 и превода на л. 77 от копието на изп. дело), по повод друга жалба срещу действията на ЧСИ С.. Според тази фактура, носеща два броя печати на дружеството настоящ жалбоподател и неоспорена от последното, на 18.02.2011 г. е извършена възмездна доставка от „ПАЛМА ШУС” ООД на „***” ЕООД за сумата от 13000 евро, имаща за предмет именно мотокара, насочване на изпълнението към който се обжалва.

         Що се касае пък до упражняване на владение върху движимата вещ от страна на жалбоподателя към момента на налагането на запора трябва да се има предвид следното:

         Оспорващият признава в жалбата си, че мотокарът е бил „монтиран” в имот на взискателя по делото, чийто наемател е бил длъжникът. Съответно не се спори, че вещта се е намирала именно във фактическата власт на „***” ЕООД при налагане на запора и извършването на описа. За да обоснове упражняване на владение от своя страна (осъществявано чрез друго лице – длъжникът по изпълнителното дело), „ПАЛМА ШУС” ООД представя като писмено доказателство „договор за временно  ползване на мотокар” от 18.02.2011 г. Съгласно съдържанието на цитирания договор жалбоподателят, в качеството си на собственик, предоставя спорния мотокар за временно и безвъзмездно ползване на „***” ЕООД.  Необходимо е да се отбележи, че и по отношение на този документ липсва достоверна дата. Освен това той се оспорва от взискателя изрично като антидатиран. При това положение същият не представлява достатъчно доказателство за факта, че именно „ПАЛМА ШУС” ООД е субектът, в чието владение се е намирала вещта при насочване на принудителното изпълнение върху нея.

         В контекста на гореизложеното може да се направи обобщаващият извод, че жалбоподателят не е установил по категоричен и несъмнен начин, че към момента на налагане на запора и извършване на описа е владял вещта (макар и чрез друго лице), както и че към този момент мотокарът е бил негова собственост. Ето защо се налага депозираната жалба да бъде отхвърлена.

       

         Ръководейки се от изложените съображения, КОС, ГО, ІІІ-и въззивен състав

 

                                                                Р Е Ш И:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАЛМА ШУС” ООД – чуждестранно юридическо лице, вписано във фирмения регистър на Асколи Пичено, Република Италия, с данъчен и регистрационен номер 01726890443, със седалище и адрес на управление, ул. "Торино" № 250, 63039, Сан Бенедето дел Тронто (област Асколи Пичено), подадена чрез процесуалния му представител адв. М. Б. от САК, с която се оспорват действията на частен съдебен изпълнител Н. С. – рег. № *** и район на действие ОС - Кюстендил, по изп. дело № 20137450400095/2013 г. и присъединено изп. дело 20137450400096/2013 г., изразяващи се в насочване на принудителното изпълнение към движима вещ – мотокар, модел „DRAGO 300, KUBOTA, матричен (фабричен) № СЕ 248721.

 

         Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК.

 

         Препис от съдебния акт да се изпрати на ЧСИ Н.С. – за сведение.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                               2.