Р    Е    Ш    Е    Н   И  Е

                              гр.Кюстендил,14.03.2012 г.

 

                              Кюстендилският окръжен съд,гражданска колегия в открито съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и дванадесета година в състав

 

                                         ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ:Г. МУХТИЙСКА

 

при участието на секретаря Г.К. и в присъствието на прокурора от Кюстендилска окръжна прокуратура КАМЕН ПЕШЕВ,като разгледа докладното от съдията гр.д.№ 21/2012 г. по описа на съда,за да се произнесе взе предвид следното:

                                 Предявен е иск на правно основание чл.5,ал.1 ЗЛС във вр.с чл.336,ал.1 ГПК  с молба   вх.№ 102/10.01.2011 г. на председателя на СНЦ”Иновация” с ЕИК 175818090 Б.И.С. ЕГН **********,със седалище и адрес на управление:гр.Симитли, Благоевградска област, ***,управляващ социално заведение ”Център на настаняване от семеен тип на лица над 18 години”,с адрес за призоваване:гр.Бобов дол, ***, депозирана чрез  пълномощник- адвокат Д.М.З. *** за поставяне  под пълно запрещение на ответницата Г.Ц.Д.  ЕГН **********, настанена в същия център с адрес за призоваване:гр. Бобов дол, ***.

                                  Ответницата не е депозирала отговор на исковата молба.

                                  Становището на представителя на Кюстендилска окръжна прокуратура е,че запазването на интересите на ответницата налагат поставянето й под пълно запрещение.

                                   Кюстендилският окръжен съд, при условията  на чл.235,ал.2 ГПК с оглед събраните по  делото доказателства  и непосредствените си впечатления от здравословното състояние на ответницата от посещението му в социалното заведение,придобити  по реда на чл.337,ал.1 ГПК,прие за установено следното:

                                  Ищецът Б.И.С. ЕГН **********   е председател на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Иновация” ЕИК 175818090,със седалище и адрес на управление:гр.Симитли, Благоевградска област, ***, което видно от представеното към исковата молба у-ния от БлОС и   № 07/20.01.2010 г. на МП на РБ, приети  с определение от съда в закрито съдебно заседание на 21.02.2012 г.е вписано на осн.чл.18 от ЗЮЛНЦ с решение № 177 от 03.12.2009 г.по ф.д.№ 82/2009 г. от Благоевградския окръжен съд  в регистър   55,под № 82/том/ стр. 3/ 55 и в Централния регистър на МП.С. е   също и управляващ социалното заведение”Център за настаняване от  семен тип на лица над 18 г.” ”,с адрес за призоваване:гр. Бобов дол, ***,в който е настанена пълнолетната ответница Г.Ц.Д.  ЕГН ********** страдаща от дълбока умствена изостаналост,съгласно заповед № РД 09/0060/30.09.2010 г. на директора на „СП” към Община гр.Бобов дол. Данните от доказателствата,че родителите й са депозирали декларация за пълното й осиновяване на 24.Х.2005 г. и тя е била настанена в социалния дом в с.Горна Козница,община Бобов дол  има правен интерес да иска поставянето й  от Кюстендилския окръжен съд под пълно запрещение.Претенцията му с правно основание чл.5,ал.1 ЗЛС във вр. с чл.336,ал.1 ГПК,в сила от 1.03.2008 г. е основателна,тъй като от непосредствените лични впечатления на съда от състоянието на ответницата,придобити от посещението му в Центъра за настаняване от  семен тип на лица над 18 г. и ЕР № 1758/30.10.2008 г. на ТЕЛК за психиатрични заболявания-София област се установи,че поради   заболяването си с диагноза- Дълбока умствена изостаналост тя не  може  да разбира свойството и значението на деянията си и да ръководи постъпките и не е в състояние  да се грижи и защитава своите права и интереси.Тези обстоятелства налагат поставянето й под пълно запрещение,за да й бъде назначен след влизането в сила на решението от Органа по настойничеството към Община Бобов дол   настойник, поради което съдът

 

                       Р   Е   Ш   И:

 

                 ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Г.Ц.Д.  ЕГН **********, настанена със заповед № РД 09/0060/30.09.2010 г. на директора на „СП” към Община гр.Бобов дол в ”Център на настаняване от семеен тип на лица над 18 години”,с адрес за призоваване:гр.Бобов дол, ул***,поради невъзможността  й сама  да се грижи и защитава своите права и интереси  в резултат на заболяването й-   Дълбока умствена изостаналост.

                      Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дн.срок от днес от страните пред САС,тъй като им бе обявено в с.з.

                       След влизането му в сила препис от него да се изпрати на Органа по настойничеството при община Бобов дол,Кюстендилска област за насначаването на настойник на Г.Ц.Д. ЕГН **********.

 

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: