Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

                        гр. Кюстендил, 15.03.2012 г.

 

                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А      

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и осми февруари  през две хиляди и дванадесета  година в състав:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    КРАСИМИР БАМБОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:             СОНЯ КОЧОВА

                                                   ПЕНКА БРАТАНОВА

               

             

 при участието на секретаря Е.С.  разгледа докладваното от съдия СОНЯ КОЧОВА  вгр.дело № 13/2012г.  И за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на гл. ХХ Въззивно обжалване на ГПК /в сила от 1.03.2008г./- чл. 258 ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба на “ВиК” ООД гр. Кюстендил -в ликвидация, представлявано от ликвидатора Й. Л. чрез надлежно упълномощения адв. Д. М.  против решение на КРС по гр. дело № 2352/2011г., с което е отхвърлен иска на дружеството против Г.С.В.,  ЕГН **********  иск с правно основание чл.422 ГПК за установяване вземане на ищеца в размер на 112.59 лв., от които 83.59 лв.-главница за доставена и отведена вода през периода 27.11.2007г. до 28.01.2008г. и 29 лв.-мораторна лихва, начислена през периода 27.12.2007г. до 15.06.2011г, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№1831/11г. на КРС. Сочи се, че решението е  неправилно и незаконосъобразно и се иска отмяната му, с постановяване на ново решение, с което да се уважи иска, като се признае, че вземането съществува. В жалбата се сочи, че съдът не е приел като годни доказателства представените копия от карнети, които според въззивника са доказателства за това кога е засичан водомера, какви количества са отчетени и  преценени с останалите доказателства  водят до противен извод- че вземането на кредитора е доказано.

Въззиваемата страна Г.В. не  е депозирал писмен отговор, не взема и становище.

Окръжният съд намира жалбата за допустима - подадена от страна по спора в законния срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

 Обжалваното решение е валидно и допустимо. Постановено е от законен състав в предписаната от закона форма. Съдът се е произнесъл по предявения иск, който е постъпил в деловодството на районния съд в едномесечния срок по чл. 415, ал. 1 ГПК. Пред районния съд “ВиК” ООД гр. Кюстендил в ликвидация е предявило иск в срока по чл. 415 ГПК по реда на чл. 422 ГПК, за признаване за установено по отношение на Г.С.В. вземането си в размер на 112.59 лв., от които 83.59 лв.-главница за доставена и отведена вода през периода 27.11.2007г. до 28.01.2008г. и 29 лв.-мораторна лихва, начислена през периода 27.12.2007г. до 15.06.2011г, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№1831/11г. на КРС.. В това производство е представено извлечение от сметка № 3405 от 15.06.2011г и копие от карнет № 263 за годините 2007- ма и  2008-ма.

 Ответникът е депозирал отговор по исковата молба, в който оспорва иска, като твърди, че липсват договорни отношения, както и че отчетените количества вода не отговарят на истината, изразил  е  становище, че иска е неоснователен и погасен по давност.

За гореописаното вземане, дружеството – ищец е подало пред КРС заявление по чл.410 ГПК, образувано ч.гр.д.№1831/11г., по което е издадена и заповед за изпълнение. По делото са приети като доказателста: копия от карнет на името на ответника, извлечение от сметка №4111 –“Клиенти частно инкасо”, приложено е и чгр.д № 1831/11г., по което е издадена заповедта за изпълнение по чл.410 ГПК. За да отхвърли установителния иск на дружеството районният съд е приел, че предявения иск е изцяло неоснователен и следва да се отхвърли, като съображенията му са били следните: Липсват доказателства относно начина, по който е определено, ползваното от описания обект количество вода и по какъв начин са издадени посочените в извлечението от сметка фактури, като самите фактури не са представени като доказателства.  Представените карнети в качеството им на частни документи, издадени едностранно от една от страните в производството - "В и К" ООД, гр. Кюстендил, удостоверяващи изгодни за нея факти не са обвързали съда да приеме, че отразените количества вода са отчетени по надлежния ред, както и това, че се дължат от длъжника претендираните суми. Взискателят - "В и К" ООД, гр. Кюстендил в качеството на ищец в установителния иск  не е провел пълно и главно доказване за това, че през процесния период са употребени описаните в тези карнети количества вода.

 Окръжният  съд счита, че атакуваното решение е постановено по един допустим иск, от компетентен съд и при правилно установена фактическа обстановка и съответни правни изводи на нея. Не са налице основания за отмяната му. Окръжният съд намира фактическите констатации и правните изводи на решаващия  съд  за правилни и като такива не счита, че те следва да бъдат преповтаряни

Възраженията във възивната жалба относно неправилния извод на съда за недоказаност на размера на вземането са неоснователни. Сочи се в жалбата, че карнетите отразяват количеството вода, потребено за съответния период, което не отговаря на истината, доколкото от представеното копие  от карнет не може да се установи за кои периоди като години и месеци е извършено отчитане, чий е подписа върху тях, доколкото са положени поне два подписа, на някои периоди липсва подпис.  Тези неясноти при записването по никакъв начин не водят до извода за доказаност на вземането. Освен това доколкото дружеството не е представило  фактури, които да отразяват потребеното количество вода, всички други възражения са без значение. Задължението на дружеството по чл. 8, т. 6 и чл. 31, ал.1 от Общите условия за издаване на фактури не е изпълнено, поради което абонатът не е бил уведомяван за задължението си и срока, в който трябва да го плати.

Поради съображенията и на основание чл. 271, ал.1 и чл. 272 ГПК, Кюстендилският окръжен съд

 

 

                                   Р    Е    Ш    И   :

 

 

             ПОТВЪРЖДАВА решение № 811 от 09.12.2011 г на КРС по гр. дело № 2352/2011г., с което е отхвърлен иска с правно основание чл. 422 ГПК, предявен от   “В и К” ООД -в ликвидация, със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.”***” №***против Г.С.В.,  ЕГН **********  за установяване вземане на ищеца в размер на 112.59 лв., от които 83.59 лв.-главница за доставена и отведена вода през периода 27.11.2007г. до 28.01.2008г. и 29 лв.-мораторна лихва, начислена през периода 27.12.2007г. до 15.06.2011г, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№1831/11г. на КРС.

          Решението не подлежи на касационно обжалване предвид цената на иска- под 5000 лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.                2.