Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр.Кюстендил,02.03.2012 год.

 

 

В    И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

 

            Кюстендилският окръжен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти януари  две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                               Председател: Росица Савова

                                                                      Членове: Пенка Братанова

                                                                                       Татяна Костадинова

              

при участието на секретаря Р.С.,като разгледа докладваното от съдия Росица Савова гр.дело № 684 по описа за 2011г.на КОС,за да се произнесе,взе предвид:

 

 

            Производството е по реда на ГПК(отм).

Й.Н.П., ЕГН **********, Е.Г.П., ЕГН ********** и К.Г.П., ЕГН **********,***,обжалват Решение №196 от 24.03.2011г.,постановено по гр.дело № 943/2007г.по описа на Кюстендилския районен съд,с което е отхвърлен предявеният от Г. А. П., ЕГН **********,починал в хода на първоинстанционното производство,чиито правоприемници са въззивниците,против В. Г.М. ( с правоприемници: М.А.М., Й.М.М., Н. М.М. (с правоприемници: П.С.М. ***, В.Н.М. *** и М.Н.К. ***), тримата от с.С. и А.М.М. ***), В.Е.П. ***, М.Г.Б. ***, Д.Г.Д. ***, И.А.М. *** и Н.А.М.,***, иск с правно основание чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът към 27.09.1964г. (момента на смъртта на наследодателя на ищеца  Г. А.П.) по силата на приживна делба-завещание е бил собственик на следните земелски имоти в землището на с.С.: 1. Овощна градина в м.”***” от 10 дка, при съседи: път, братя Р., В. З., Г. К. и С. П.; 2. Нива в м.”***” от 1 дка, при съседи: Г. Ж., път и Г.П. и 3. Лозе в м.”***” от 2 дка, при съседи: път, н-ци на В. Н. и Г. П..

Правят се оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното решение,изразяващи се в необосноваността на направените правни изводи на база събрания доказателствен материал ,в т.ч. относно придобиване собствеността,която се поддържа,че е на база публично нотариално завещание №5,рег.№72, дело №26 от 1958год.,което  не е оспорено от страните в процеса,представляващо универсално общо завещателно разпореждане в полза на лица , имащи качество на наследник .Сочи се,че общият на страните наследодател е извършил приживна делба-завещание по смисъла на чл.77 ЗН и тази делба е произвела действие със смъртта на наследодателя през 1964год., т.е. преди влизане в сила на ЗСПЗЗ съсобствеността е била прекратена и ищецът е придобил в индивидуална собственост поставените му в дял земеделски имоти, поради което претендираните земи следва да бъдат възстановени именно на ищеца (респ.на въззивниците), а не в полза на всички наследници на общия наследодател.

            Въззивниците молят за отмяна на първоинстанционното решение, като въззивният съд постанови  решение  по същество ,с което уважи иска.

            Въззиваемата М.Г.Б. чрез пълномощника си адв.Г. изразява становище за неоснователност на въззивната жалба и счита решението на  КРС за правилно.

            Въззиваемите И.А.М. и Н. А.М. изразяват становище, че въззивната жалба е основателна и следва да бъде уважена.

            Останалите въззиваеми – ответници в първоинстанционното производство, не са изразили становище по жалбата.

            Окръжният съд,след самостоятелна преценка на събраните по делото доказателства,както и на изтъкнатите доводи,намира , че атакуваното решение на КРС е незаконосъобразно поради следните съображения:

            От приложените удостоверения за наследници –л.5,л.41 и л.105 се установява,че страните са наследници на Г. А. П., бивш жител ***, починал на 27.09.***г.,чиито наследници по закон към момента на смъртта му са били В. Г.П. (дъщеря,починала през 19**г.),по право на заместване - децата на починалия преди общия наследодател-през 1940г.негов син А.Г. П. - първоначалният ищец Г. А. П. (починал в хода на първоинстанционното производство) и Е. А. М.(починала през 19**г.,чиито низходящи И. и Н. М. са въззиваеми ) и В. Г.М. –дъщеря на общия наследодател ,починала в хода на първоинстанционното производство и заместена от въззиваемите М.А.М.,Й.М.  М., и А.М.М. ,както и П. С. М.,В.Н.М. и М. Н.К.-последните три като законни наследници на Н. М.  М.,поч.на 15.01.**г.; наследници на дъщерята В. са въззиваемите в производството В.Е.П.,Д.Г.Д. и М.Г.Б.(наследници на починалия син на В. – Г. Д. П.).

            С решение по протокол №57/18 от 21.12.2006г. на ОС”ЗГ”, гр.Кюстендил е отказано да се признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на процесните имоти с мотива, че същите са заявени и възстановени на наследниците на Г. А. П..

            Видно от публично нотариално завещание №5, рег.№72, нот.д.№26 от 1958г., Г. А. П. приживе се е разпоредил със свои имоти, в това число процесните ,в полза на внука си Г. А. П. – срвн.дял І,в т.ч. и разполагаемата част на завещателя,като този наследодател е завещал свои имоти и на  дъщерите  си В.  и В.(съответно дял ІІ и дял ІІІ),и на внучката си Е.(Е.)-дял ІV .

            С оглед горното,въззивният съд намира искът за основателен.

            Относно наличието на правен интерес и допустимостта на иска са налице дадени задължителни указания с определение № 6/09 от 14.01.2009г.по гр.дело № 1857/2007г.на ІV ГО на ВКС. Претенцията следва да се квалифицира като такава по чл.14,ал.4 от ЗСПЗЗ,защото касае спор за материално право и същият е по повод земеделска реституция между наследниците на общия наследодател Г. А. П..

            Разпоредбата на  чл. 77, ал. 2 ЗН сочи, че наследодателят може да подели имотите преди смъртта си, но за да има приживната делба транслативен ефект след смъртта на наследодателя и всеки от наследниците да е собственик на полученото, делбата следва да се извърши с акт за дарение или завещание- какъвто е случаят.

            Условие за действителността на делбата е да бъдат включени всички наследници със запазена част,а такива наследници със запазена част съгласно  чл. 28 ЗН са низходящите, родителите и съпругът.Констатира се,че наследниците на общия наследодател към момента на откриване на наследството със смъртта му през 1964г. – двете му дъщери и внуците Г. и Е. ,са били включени в завещанието ,поради което същото е действително и е породило действието си.Съгласно чл. 99. правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие или ако собственикът се откаже от него,а в случая първоначалният ищец (внук на общия наследодател) Г.  П. е последващ приобретател ,доказал  придобиването на правото на собственост върху процесните имоти  чрез способ, предвиден в чл. 77 от ЗС,какъвто е и визираното завещание,т.е.материалното право му е принадлежало към момента на влизане в сила на реституционния закон ЗСПЗЗ и възстановяването на правото на собственост върху тези имоти е следвало да бъде извършено от органа по земеделска реституция в негово лице,а не в полза на всички наследници на общия наследодател.

            Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗН завещателните разпореждания, които се отнасят до цялото или дробна част от цялото имущество на завещателя, се наричат общи и придават качеството на наследник на лицето в полза на което са направени и чл. 90а ЗН намира приложение, доколкото действието на общото завещателно разпореждане е валидно и отговаря на изискванията на закона /виж т.3 Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК/.

            По тези съображения искът ще бъде уважен с настоящото решение.

            Водим от гореизложеното,Кюстендилският окръжен съд

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

            ОТМЕНЯ изцяло Решение №196 от 24.03.2011г.,постановено по гр.дело  № 943/2007г.на Кюстендилския районен съд,И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ по отношение на М.А.М. ***, Й.М.М. ***, А.М.М. ***, П.С.М. ***, В.Н.М. *** , М.Н.К. ***, В.Е.П. ***, М.Г.Б. ***, Д.Г.Д. ***, И.А.М. *** и Н.А.М.,***, че към 27.09.19**г. (момента на смъртта на общия наследодател Г. А. П.) по силата на приживна делба-завещание собственик на следните земелски имоти в землището на с.С.: 1. Овощна градина в м.”***” от 10 дка, при съседи: път, братя Р., В. З., Г. К. и С. П.; 2. Нива в м.”***” от 1 дка, при съседи: Г. Ж., път и Г. П. и 3. Лозе в м.”***” от 2 дка, при съседи: път, н-ци на В. Н. и Г. П. , е бил Г. А. П., ЕГН **********, (починал на 10.10.***г.),с правоприемници (законни наследници на последния) Й.Н.П., ЕГН **********, Е.Г.П., ЕГН ********** и К.Г.П., ЕГН **********,*** .

            Настоящото решение на КОС може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в 1-месечен срок от връчването му.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                                                     2.