РЕШЕНИЕ

гр. Кюстендил, 01.03.2012г.

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в открито съдебно заседание на осемнадесети януари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА САВОВА

ЧЛЕНОВЕ:   СОНЯ КОЧОВА

                      ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

при участие на секретаря В.С.,като разгледа докладваното от съдия Савова гр.дело № 195 по описа на КОС за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            С.В.И. ***,обжалва решение,постановено на 28.05.2010г.по гр.дело №118/2009г.на Дупнишкия районен съд,с което е извършена делба на допуснатите делбени (наследствени) имоти-чрез разпределение между съделителите,респ.досежно имота,разпределен в негов дял. Излагат се доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение-като такова,противоречащо на материалния закон- Закона за наследството  и процесуалния такъв-ГПК(в частите,засягащи правния спор).Соченото от въззивника нарушение на чл.69,ал.2-ЗН според същия е налице,тъй като при обособяването на отделни дялове , съдът с решението си е предоставил конкретни дялове на страните съобразно квотите им,без да бъде  съобразено искането на въззивника  за включване в негов дял на имотите, представляващи зеленчукови култури в м. „Б.",за които имоти нито един от останалите съделители не е поискал поставянето им в дял, а  посочените имоти се поддържа,че са били обработвани от С.И.  и върху тях същият е  направил и подобрения - изграден бунар и посадени 8 ябълкови дървета. Въззивникът се позовава на заключението на вещото лице ,правейки извод,че поставянето в негов дял на някой от имотите в м. „Б." би било напълно удобно по смисъла на закона и справедливо, предвид размера на притежаваната от същия квота, като конкретно се визира имот№ 036059, съставляващ зеленчукова култура в м. „Б." от 0.362 дка, III кат.,оценен на 353 лв., съответстващ –според въззивника И. , в най-голяма степен като стойност на квотата му,в който се намират посочените  подобрения ,а съдът е предоставил този имот на Д.С.М., въпреки че тя не е направила искане по реда на чл. 69, ал. 2 от ЗН. ,респ.сочи,че във фазата на извършване на делбата, при постановяване на решението си съдът не е съобразил представени два броя нотариални актове, с които съделителите В. Д., Д.М., К.Т. и Р.М. са прехвърлили изцяло притежаваните от тях идеални части от процесните имоти .

            Иска се въззивният съд да отмени обжалваното решение и постанови друго по съществото на спора, с което при извръшване на делбата в дял на въззивника  да бъде поставен имот № 036059, съставляващ зеленчукова култура в м. „Б." от 0.362 дка,което се поддържа и в хода по същество(срвн.протокол от с.з.на 18.01.2012г.).

            Въззиваемите Д.И.М. и О.М.И.  са депозирали писмени отговори в срока по чл.263, ал.1 ГПК по изложеното във  въззивната жалба,като я оспорват и молят решението на ДРС да бъде потвърдено.Същите изразяват становище,че жалбата е неоснователна, а решението на ДРС е правилно, като обосновано и законосъобразно,респ.не са допуснати нарушения на материалните и процесуалните правила от първоинстанционния съд, които да водят до неговата отмяна.Сочат,че съдът се е съобразил с  решение от 20.11.2009г.по допускане на съдебната делба между наследниците на И. М. А., бивш жител ***, починал на 30.03.1952г. ,при посочените в същото квоти за страните.Това решение по чл. 344 ГПК е влязло в сила, след което ДРС е пристъпил към извършването на делбата за ликвидирането на съсобствеността.Сочи се още,че въззивникът не е правил искания да му бъде отреден в дял конкретен имот, нито в първото заседание след допускане на делбата, нито в отговора по чл. 131 ГПК,а прави такива  едва във възивната жалба, когато за първи път конкретизира искането си като индивидуализира претенцията си и същевременно по делото няма доказателства за твърденията на жалбоподателя, че е бил извършил подобрения в имота, отреден в дял на Д.С.М.,като и в тази част решението е съответно на правата на съделителя С.И.,тъй като въззивника е с квота 4/72 идеални част, съобразно решението по допускане на делбата, а не с 3 /72 идеални части .

Досежно способа посочените въззиваеми считат,че правилно делбата е извършена чрез разпределение,тъй като сънаследниците са с различни квоти , при което е неудобно да се тегли жребий, а вещото лице в заключение си е отредило имот в дял, съобразно квотата на всеки един съделител, изчислявайки  и сумите за изравненията на дяловете, при което  правилно ДРС е разпределил имотите по реда на чл. 353 ГПК, като всеки един съделител е получил реален дял.            Кюстендилският окръжен съд счита ,че въззивната жалба,в частта касаеща  способа и начина на извършване на делбата,е допустима,тъй като изхожда от страна в първоинстанционното производство, подадена е в срок,насочена е срещу първоинстанционен съдебен акт,подлежащ на въззивна проверка, като са извършени необходимите действия по администрирането й. Със свое определение от 02.12.2010г.КОС е приел,че досежно претенцията за подобрения по чл.346-ГПК въззивната жалба има характер на молба по чл.250-ГПК за допълване на първоинстанционното решение,поради което е постановил ДРС да се произнесе с допълнително решение,което същият е сторил – срвн.допълнително решение от 02.02.2011г.,и същото е влязло в сила,тъй като след постановяването му не е обжалвано.

            Окръжният съд,след преценка на събраните по делото доказателства,счита, че избраният от първоинстанционния съд способ за приключване на делбата е в съответствие със закона,респ.решението е законосъобразно и в частта досежно разпределения на въззивника имот,поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.Съображенията за това са следните:

            С влязло в сила съдебно решение,постановено на 20.11.2009г.по гр.дело № 118/2009г.на ДРС ,е допусната делба на 17 земеделски имота,както следва: 1.ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА от 0.158 дка , трета категория, местност " Б. ", представляваща имот № 036026 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 000015 - Вътрешна река ;№   036025   -   Зеленчукова   култура; 2.ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА от 0.554 дка , трета категория, местност " Б. ",представляваща имот № 036043 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 036042 - Зеленчукова култура ;№ 000001 - Населено място ;№ 036044 - Зеленчукова култура ;№ 036068 - Зеленчукова култура ;3. ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА от 0.362 дка , трета категория, местност " Б. ", представляваща имот № 036059 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 036058 - Зеленчукова култура ;№ 036068 - Зеленчукова култура ;№ 036061 - Зеленчукова култура ;№ 036064 - Зеленчукова култура ;4. НИВА от 0.898 дка, шеста категория, местност " Р. ", представляваща имот № 040016 по картата на землището, при граници / съседи /: № 040001 - Нива ;№ 000140 - Храсти ; № 040002 - Нива и № 000046 - Полски път ;5. НИВА от 3.952 дка , шеста категория, местност " Б. В. ", представляваща имот № 050012 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 050027 - Из. нива - жп. кантон ;№ 050026 - Дере и № 050028 - Нива 6.НИВА от 1.516 дка , седма категория, местност " Ч. ", представляваща имот № 051006 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 051069 - Пасище с храсти ;№ 051005 - Нива ;№ 051017 - Нива ; № 051008 - Нива ;7. НИВА от 0.194 дка ,седма категория, местност " Б. В. ", представляваща имот № 051011 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 051069 - Пасище с храсти ;№ 051010 - Нива ; № 051012  ;8. НИВА от 3.250 дка , седма категория, местност " С. Д. ", представляваща имот № 055006 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 055055 - Нива ;№ 055005 - Нива ; № 055007 - Нива ;9. НИВА от 0.243 дка , седма категория, местност " П. ", представляваща имот № 055024 по картата на землището, при граници / съседи /:№ 055008 - Нива ;№ 055025 - Нива ;10.  НИВА от 1.399 дка , седма категория, местност " Ю. ", представляваща имот № 003021 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /: № 000030 - Полски път ; № 003023 - Нива ;№ 000006 - Гор. стоп. територия ; № 003016 - Нива ;11. НИВА от 6.601 дка , седма категория, местност " Ц. П. ", представляваща имот № 006003 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /: № 006005 - Нива ;№ 000032 - Полски път ; № 000044 - Полски път ; № 000043 - Полски път ; № 006002 - Нива ;12. НИВА от 1.301 дка , седма категория, местност " А. ", представляваща имот № 007004 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /:№ 007009 - Нива ;№ 007005 - Нива ;№ 000036 - Полски път и № 007003 - Нива ;13. НИВА от 3.698 дка , шеста категория, местност " Р. ", представляваща имот № 008038 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /: № 000052 - Полски път ; № 008039 ~ Нива ; № 000051 - Полски път;№ 008037 - Нива ;14. НИВА от 1.701 дка , пета категория, местност " С. Д. ", представляваща имот № 019012 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /: № 019011 - Нива ; № 019014 - Нива ; № 019013 - Нива ; № 000091 - Полски път ;№ 019099 - Нива ;15. НИВА от 0.708 дка , пета категория, местност " К. Н. ", представляваща имот № 019077 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /: № 000110 - Полски път ; № 019080 - Нива ; № 019078 - Нива ;№ 000089 - Полски път ;№ 019076 - Нива ;    16.НИВА от 1.893 дка , шеста категория, местност " П. ", представляваща имот № 022008 по плана за земеразделяне, при граници / съседи /: № 022007 - Нива ; № 022009 - Нива ; № 022010 - Нива и № 000100 - Полски път  и 17. НИВА от 2.502 дка , шеста категория, местност " Н. Р. ", представляваща имот № 022047по плана за земеразделяне, при граници / съседи /:№ 022054 - Нива ;№ 022053 - Нива ; № 022023 - Нива ;№ 000101 - Полски път и № 022048 – Нива. Със същото решение на ДРС е постановено делбата на тези поземлени имоти да се извърши при следните права: по 12/72 идеална част за Д. И.М. и Д.  И.П.; по 3/72 ид.части за К.С.Т. ,С.С.С., В. С. Д. и Д.С.М.;по 4/72 ид.части за С.В.И., Ж.В.П. и Г.В. М.;по 6/72 ид.части за Р.М.М.,О.М.И.,Н.К.К. и Л.К.К..

            В първото по делото заседание след допускане на делбата,проведено на 30.03.2010г. /срвн.протокол от същото с.з.-л.131 от делото на ДРС/не са направени  претенции за подобрения,както и искания за възлагане (разпределяне) на съответен имот в дял на някого от съделителите.Приети са като доказателства два броя нотариални актове - № 62,т.ІІІ,д.№424/2009г.от 23.12.2009г.,с който е оформен договор за дарение,по силата на който участникът в делбата -  Р.М.М. е прехвърлила своето право на собственост в размер на 6/72 ид.части на друг съделител – О.М.И. от описаните процесни земеделски имоти , а видно от нот.акт № 61,т.ІІІ,д.№423/2009г.от същата дата 23.12.2009г.,със същият се обективира друг договор за дарение между съделители,по силата на който В. С. Д.,Д.С.М. и К.С.Т. даряват при равни права общо притежаваните 9/72 ид.части от делбените имоти при равни права на други съделители – Д.И.М. и О.М.И..

            Изготвена е оценка на земеделските имоти,допуснати до делба – със заключение № 4851/16.04.2010г.на в.л.Л.В.,обособени в дялове с оглед  правата ,при които е допусната делба.В заключението се сочи,че 1/72 ид.част от общата стойност на имотите,възлиза на 100,26лв.            При тези данни районният съд е съобразил квотите на всеки един от съделителите съобразно влязлото в сила решение по допускане на делбата, намирайки за неудачно да бъде теглено жребие поради различните им права и различния брой имоти спрямо броя участници в делбата и е достигнал до правилния според въззивния съд извод,че способът,при който следва делбата да бъде извършена,е по реда на чл.353-ГПК.Съображенията за това са следните:

            Всеки съделител следва да получи по възможност реален дял от съсобствените имоти -чл. 69 от ЗН изрично предвижда в този случай неравенството в дяловете да се изравни в пари. В този случай на делба приложимият способ е посоченият-срвн. и  Решение № 115 от 23.02.2009 г. по гр. дело № 1015/2008 г. на ВКС, V г. о. ,имащо предвид хипотеза, при която са били налице повече на брой обекти за по-малко съделители  с неравни дялове и настъпило в хода на процеса универсално правоприемство по чл. 120 ГПК (отм.) в лицето на един от съделителите,както и в случая – в хода на производството Д.С.М. е починала,като е заместена от законния й наследник В.Б.М.. Прието е, че поради това тегленето на жребий в случая би се оказало много неудобно, също защото  различието в стойността на имотите би довело до съставяне на разделителен протокол с недостатъчно уравнени дялове с оглед квотите на страните,при което Върховният касационен съд. е приел, че делбата законосъобразно е извършена чрез разпределение по реда на чл. 292 ГПК (отм.),идентичен с разпоредбата на чл.353-ГПК.

            Ето защо,изтъкнатите от въззивника съображения не могат да бъдат зачетени като пречка по смисъла на закона ,изключваща възможността делбата да приключи по указания способ (в т.ч.и при зачитане на прехвърлителните сделки между съделители,посочени по-горе, а дори се достига до по-голяма разнородност в обема на квотите,респ.до по-голямо неудобство за предпочитане на друг способ за приключване на делото,още повече,че сделките не се отразяват на правата на въззивника,единствено от когото изхожда въззивната жалба,по която е образувано производството) , а тъй като няма доказателства,надлежно събрани в производството, само и единствено този съделител да е ползвал именно имота в м.”Б.”,извършвайки в него подобрения – в т.ч. изграждането на кладенец(бунар)- представеното  удостоверение №76/02.12.2009г.на Басейнова дирекция-Западнобеломорски район-Благоевград не може да бъде свързано именно с имот № 036059,доколкото такива данни не се съдържат в текста ,жалбата и на това основание се явява неоснователна.Нещо повече,разпределеният му имот съответства и по стойност на притежаваната от С.И. квота – 4/72 ид.части,докато същият претендира имот на по-ниска такава- имотът в м.”Б.”№ 036059 ,съответстващ на по-малък дял.  Стойностното уравнение на дяловете при разпределение на делбените имоти се извършва на базата на съпоставката на стойността на получения в собственост имот и стойностното изражение на дела от общата делбена маса, изчислена също в парична стойност – в тази насока-изрично срвн.Решение № 280 от 21.06.2011. г. на ВКС по гр. д. № 901/2010 г., I г.о.

            Предвид посочените доводи,решението на ДРС в атакуваните му части следва да бъде потвърдено.Същевременно,КОС намира,че държавната  такса,която следва да заплати този съделител,се определя съгласно чл. 355 от ГПК, във вр. с чл. 8 от ТДТКССГПК,а не по чл.1 от същата Тарифа,т.е. дължимата такава е в размер на 22,32лв.,в какъвто смисъл ще бъде коригирано решението на ДРС.

            Водим от гореизложеното ,Кюстендилският окръжен съд

 

 

Р   Е   Ш   И    :

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение,постановено на 28.05.2010г.по гр.дело №118/2009г.на Дупнишкия районен съд,в частта относно способа за извършване на делбата на допуснатите до същата  имоти в това производство на ДРС ,като е определен такъв по чл.353 от ГПК-чрез  разпределение между съделителите,както и в частта,в която в дял на С.В.И. ***,ЕГН **********,е поставен дял ІХ имот пл.№006003-1/2нива в м.”Ц. п.”,землището на с.Б.,дял ІХ-с площ 3,3дка на стойност 558лв.,като е осъден да заплати сумата 158лв. за уравняване на дял VІІ,както и държавна такса до размер на 22,32лв.

            ОТМЕНЯ посоченото решение по гр.д.№118/2009г в частта,в която С.В.И.(с посочени данни)е осъден да заплати  държавна такса над 22,32лв.до 50лв.

            В останалата си част решението е влязло в сила като необжалвано.

            Решението на КОС може да се обжалва с касационна жалба в 1-месечен срок от връчването му пред Върховния касационен съд.

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :1.

 

 

                                                                                             2.