Р Е Ш Е Н И Е

 гр. Кюстендил, 30.12.2009 г.

 

                                                 В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в публично заседание на втори декември  две хиляди и девета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА САВОВА

           ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                         СВЕТЛАНА БЪЧЕВА

 

 

 при участието на секретаря В.Б., след като разгледа докладваното от съдия Костадинова  в. гр.дело № 704 по описа на КОС за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

            М.С.Л. ***  обжалва първоинстанционното решение №3517/24.06.2009 г.на Благоевградския  районен съд, постановено по гр. д. № 656/2009 г. по описа на същия съд, с което е отхвърлен предявеният от него срещу "Стил комплекс""ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. "Кръстьо Асенов" №9  иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 1, ал.2 и чл. 357, ал.1 от КТ за установяване на съществуването на трудово правоотношение между М.С.Л. и "Стил комплекс" ООД за периода 26.09.2005 г.- 01.11.2005 г. /датата на сключване на трудовия договор  между тях/.

            Във възивната жалба се правят оплаквания за неправилност на атакувания съдебен акт и постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения и се иска отмяната му и постановяване на друго, с което да се уважи иска.

В писмения отговор и в съдебно заседание въззиваемата страна оспорва жалбата  и счита, че решението на БлРС следва да се потвърди като законосъобразно.

Кюстендилският окръжен съд в настоящия си съдебен състав като взе предвид доводите, наведени във въззивната жалба и писмения отговор, както и събраните по делото доказателства и след като ги прецени при условията на чл. 12 от ГПК, намира за установено следното:

Атакуваният съдебен акт на Благоевградския районен съд е валиден и допустиМ. Въззивната жалба е процесуално допустима, тъй като са подадена от легитимирано лице /надлежна страна/ при спазване на разпоредбите на чл. 259 и сл. от ГПК, а разгледана по същество е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Окръжният съд изцяло споделя мотивите на районния съд, установяващи фактическата обстановка по делото и доколкото приетите от настоящата инстанция доказателства- определения, постановени по гр.д. № 1582/2008 г. по описа на БлРС  не променят установената вече от първоинстанционния съд фактическа обстановка, то счита, че същите не следва да се преповтарят в настоящото решение с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК.

Пред Благоевградския районен съд М.С.Л. *** е предявил срещу ,,Стил комплекс"ООД, гр. Благоевград иск с правно основание чл. 357, ал. 1 от КТ за  установяване на съществуването на трудово правоотношение между М.С.Л. и "Стил комплекс" ООД за периода 26.09.2005 г.- 01.11.2005 г. Разгледан по същество иска окръжен съд  намира, че за сочения в исковата молба период действително е съществувало трудово правоотношение между страните. По делото на районен съд е приложен лист от книгата за инструктаж, от който е видно, че на 26.09.2005 г. на въззивника е проведен инструктаж и същият е получил защитна каска. Този лист е подпечатен с печата на въззиваемото дружество и на него е отбелязан обекта, на който са работели инструктираните- семеен  крайпътен планински хотел с ресторант "Горски кът- кв.2, УПИ ІІІ на Горско стопанство гр. Рила. От показанията на свидетелката С.М. се установява, че през месеците септември- октомври ищецът е работел на обекта. Съдът кредитира нейните показания, доколкото тя е без родство и служебни връзки със страните и има непосредствени наблюдения, доколкото е работела в съседен обект. Съдът не кредитира  показанията на свидетеля З.К., който твърди, че Л. е започнал работа на 01.11.2005 г. , тъй като същият е в трудовоправни отношения с ответното дружество, а показанията са му и вътрешно противоречиви.  Преценявайки в съвкупност приложения по делото лист за инструктаж с показанията на свид. М. съдът намира, че за сочения период 26.09.2005 г. /датата на проведения инструктаж/ до  01.11.2005 г.- сключването на  писмения трудов договор между страните по делото е съществувало трудово правоотношение.

            С обжалваното решение, районният съд е отхвърлил предявеният иск, приемайки, че същият е погасен по давност. Окръжен съд счита, че този извод на първоинстанционния съд е законосъобразен.  Съгласно чл. 358, ал.1, от КТ исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове: едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2; 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение и 3-годишен - по всички останали трудови спорове. В случая установяването на трудово правоотношение представлява трудов спор по дефиницията на чл.357 от КТ. За трудовите спорове Кодексът на труда е предвидил специални давностни срокове, които изключват прилагането на общите давностни срокове, предвидени в Закона за задълженията и договорите. Те са установени в цитираната разпоредба на чл. 358, ал.1 от КТ. Част от  материалното право е възможността то да бъде съдебно предявено и защитено  в определен от закона срок,  след изтичането на който отпада (погасява се) част от материалното право, а именно тази да се получи съдебна защита, осъществена по съдебен ред. От посоченото по- горе  следва, че исковата защита може да се търси в определен от закона срок. При неспазването на този срок- неговото изтичане отпада възможността да се получи определен процесуален резултат, т. е. погасява се правото на иск. Давността не се прилага служебно, а само при направено възражение. В случая ответното дружество е направило такова възражение с писмения си отговор. В разпоредбата на чл.358, ал.2, т.2 от КТ е предвидено, че срокът за предявяване на настоящия иск започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.  В случая това е последната дата, предхождаща сключването на трудовия договор 31.10.2005 г. и следователно давностния срок изтича на 31.10 2008 г. Исковата молба е подадена в районен съд на 20.03.2009 г., т.е. след изтичането на давностния срок, поради което независимо, че окръжен съд констатира, че правото, предявено с иска съществува, то  е погасена по давност възможността за съдебната му защита, поради което  като е отхвърлил иска БлРС е постановил законосъобразно решение.

Неоснователно е възражението на въззивника, че искът е с правно основание чл. 405а от КТ, а не чл. 357 от КТ, така както го е квалифицирал районен съд. Разпоредбата на чл. 405а от КТ касае компетентност на инспекцията по труда- орган, който е извън съдебната власт, когато  установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, да обяви съществуването на трудовото правоотношение  с постановление, докато в разпоредбата на чл. 357 от КТ е предвиден съдебен ред за установяването на съществуването на трудово правоотношение.

                Неоснователно е и възражението на въззивника, че предявяването на иска, по който е образувано гр.д. 1582/2008 г. по описа на БлРС е спряло давността. Твърдението на жалбоподателя е, че предмета на посоченото гражданско дело касае парично вземане за месеца, предхождащ сключването на трудовия договор. Съгласно разпоредбата на чл. 116, б. "б" от ЗЗД, с предявяването на иск за вземането, давността се прекъсва, но това прекъсване на давността изисква предявяване на иск за вземането, което следва да е идентично с претендираното вземане по настоящото дело. В случая предмет на настоящия иск е установяване на  съществуването на трудово правоотношение а предмета на гр.д. гр.д. 1582/2008 г. по описа на БлРС  по твърдението е въззивника е парично вземане за месеца, предхождащ сключването на трудовия договор. Двете дела са с различен предмет, поради което не може да се приеме, че с предявяването на иска, по който е образувано гр.д. № 1582/2008 г. по описа на БлРС  се прекъсва давността по настоящото производство.

С оглед изложеното окръжен съд счита, че решението на Благоевградския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди

Водим от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение №3517/24.06.2009 г., на Благоевградския  районен съд, постановено по гр.д. № 656/2009 г. по описа на БлРС.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                                   

                                                                                                   

            2.