П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

____

 

гр. Кюстендил, 30 януари 2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Кюстендилски окръжен съд, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на тридесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

ПЕНКА БРАТАНОВА

Е.М.

А.В.

 

при участието на прокурора

Камелия С.

и съдебния секретар

Г.К.

като разгледа докладваното от съдия

Пенка Братанова

наказателно общ характер дело №374 по описа на Кюстендилски окръжен съд за 2011 г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.К. - роден на *** г. в гр. Кочериново, Кюстендилска област, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН: ********** за НЕВИНОВЕН в това, че

За периода от началото на месец ноември 2003 г. до 14.12.2004 г. в гр. Кочериново, обл. Кюстендил в условията на продължавано престъпление, в качеството си длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - Кмет на община Кочериново, обл. Кюстендил, във връзка с продажбата на общинска собственост не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения с цел да набави за "Медицински център Запад 11" ЕООД гр. Благоевград, представлявано от П.И.У. и ЕТ "Е.П. - Г.П."***, представляван от Г.Л.П. облага и от това са настъпили значителни вредни последици, както следва:

1. За периода от началото на м. ноември 2003 г. до 05.01.2004 г. във връзка с продажба на общинска собственост - частна общинска собственост, представляващ УПИ, парцел П-467, кв. 28, с площ 3850 м2 по плана на гр. Кочериново, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – „Здравна служба с родилен дом” със застроена площ 112 м2, с цел да набави за другиго „Медицински център Запад 11” ЕООД гр. Благоевград, представлявано от П.И.У. облага- гореописаният имот, е нарушил служебните си задължения по чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ДВ бр. 96 /1999 г.) да управлява общинския имот в интерес на населението на Община Кочериново, съобразно разпоредбата на закона и с грижата на добър стопанин” и е нарушил разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС (редакцията ДВ бр. 96/1999 г.), съгласно, която продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, се извършва с решение на ОбС или със Заповед на Кмета на общината, след проведен търг или конкурс при условия и по ред, определени с Наредбата по чл 8, ал. 2 от същия закон”, като:

·              през м. XI.2003 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 48 от Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПСУРОИ), приета с решение № 97 от Протокол №12 от 20.11.1996 г. на Общински съвет гр. Кочериново (в сила от 01.12.1996 г.) и чл. 5, ал. 1 от Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРУПТКПССПУРОС), приета с решение №4 от протокол № 1 на общински съвет гр. Кочериново в сила от 27.01.2000 г., във вр. с чл. 28, ал. 1, т. 1 от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (обн. ДВ бр. 57 от 11.06.2002 г.), като не е възложил извършването на пазарна оценка на оценител, който притежава Лиценз за оценка на недвижими имоти издаден от Агенцията за приватизация по реда на гл. IV от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители;

          на 11.12.2003 г. е нарушил е служебните си задължения по чл. 19, ал. 2 във вр. с ал. 1 т. 6 и чл. 24, ал. 2, т. 2 от НРУПТКПССПУРОС като със заповед № 236/11.12.2003 г. е утвърдил тръжна документация, в която са включени специални условия: „размер на инвестиции", непроизтичащи от закона или от решение на ОбС Кочериново и критерий за оценяване на предложенията -"размер на инвестиции", който не е в съответствие с целите на търга и спецификата на обекта, довело до отстраняване на участник в търга, предложил 10 149,99 лв. повече от продажната цена;

          не е изпълнил служебните си задължения по чл. 5, ал. 1 от НРУПТКПССПУРОС - като от началото на м. XI.2003 г. до 27.11.2003 г. не е възложил извършването на анализ на правното състояние на горепосочения имот;

          не е изпълнил служебните си задължения по чл. 9, ал. 1 от НРУПТКПССПУРОС - за времето от 11.12.2003 г. до 05.01.2004 г. не е обявил търга най-малко в един национален ежедневник и един местен, вследствие на което е ограничен кръга на участниците в проведения на 06.01.2004 г. търг с тайно наддаване,

                       и от деянието са настъпили значителни вредни последици за община Кочериново и общинския бюджет в размер на 26 165 лева, както и за това че

 

2. За периода от началото на м. септември 2004 г. до 13.12.2004 г. във връзка с продажба на общинска собственост- частна общинска собственост - недвижим имот, находящ се в землището на гр. Кочериново местност "До кантона" имот № 000323 с площ 191,789 дка с цел да набави за ЕТ „Е.П.-Г.П."*** облага- гореописания имот:

·         през м. IX.2004 г. е нарушил служебните си задължения по чл. 48 от Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 97 от Протокол № 12 от 20.11.1996 г. на Общински съвет гр. Кочериново (в сила от 01.12.1996 г.) и чл. 5, ал. 1 от Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с решение №4/Протокол №1 на Общински съвет гр. Кочериново в сила от 27.01.2000 г., във вр. с чл. 2 от Наредба № 11 от 07.04.1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи, като е възложил извършване на пазарна оценка на имота на оценител, който не притежава Лиценз издаден по реда на Наредба № 11 от 07.04.1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи;

·         не е изпълнил служебните си задължения по чл. 5, ал. 1 от НРУПТКПССПУРОС, като от началото на м. IX. 2004 г. до 14.10.2004 г. не е възложил извършването на анализ на правното състояние на горепосочения имот;

·              за времето от 29.11.2004 г. до 13.12.2004 г. не е изпълнил служебните си задължения по чл. 9, ал. 1 от НРУПТКПССПУРОС - да обяви търга най-малко в един национален ежедневник, вследствие на което е ограничен кръга на участниците в проведения на 14.12.2004 г. търг с тайно наддаване, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за община Кочериново и общинския бюджет в размер на 132 034.88 лева и общо от тези деяния са настъпили значителни вредни последици: имуществени вреди общо в размер на 158 199.88 лева (сто петдесет и осем хиляди сто деветдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки) за община Кочериново, и неимуществени - сериозно засягане авторитета на местната власт и разколебаване доверието на гражданите към обществените отношения, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправдава по повдигнатото обвинение по чл. 283а, т. 1, във вр. с чл. 282, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.К. - роден на *** г. в гр. Кочериново, Кюстендилска област, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, кмет на община Кочериново, женен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че За това, че за периода от 30.07.2008 г. до 03.02.2009 г. в гр. Кочериново, обл. Кюстендил, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – Кмет на Община Кочериново, обл. Кюстендил е превишил властта и правата си, произтичащи от чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1/10.03.1993 г. на Министъра на териториалното развитие и строителството за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ бр. 26 от 30.03.1993 г.) и е извършил действия от компетентността на директора на Държавно горско стопанство „Рилски манастир” по чл. 59, ал. 1 от Закона за горите, редакция ДВ бр. 43/2008 г. (обн. ДВ бр. 125/1997 г. и отменен ДВ бр. 19/2011 г.) по издаване на позволителни за сеч и извоз на дървесина (относно това, че сеч и извоз на дървесина до временен склад се извършват след издаване на позволително от Директора на ДГС или от упълномощено от него длъжностно лице) с цел да набави за ЕТ „Е.П. – Г.П.”***, представлявано от Г.Л.П., облага на обща стойност 23 109.80 лв. - добив на дървесина – тополови насаждения, представляващи гори, част от горския фонд, създадени върху селскостопански земи, съгласно ЛУП на ДГС „Рилски манастир” от 2001 г. , като

1.  на 30.07.2008 г. е издал Заповед № 189/30.07.2008 г., с която е разрешил извозването на дървесен вид - 60 бр. тополи, намиращи се в имот №000911 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново, собственост на ЕТ "Е.П. - Г.П."***.02.2009 г. е издал Заповед № 23/03.02.2009 г., с която е разрешил да бъде отрязан дървесен вид - 50 бр. тополи, намиращи се в имот № 000911 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново, собственост на ЕТ "Е.П. - Г.П."***,

като от деянията са настъпили значителни вредни последици - трайно унищожаване и фрагментиране на местообитания на видовете обект на опазване в 33 "Кочериново"-част от Националната екологична мрежа „Натура 2000" и промяна характера на съседните територии - частни имоти вследствие подкопаване, изместване и поваляне на направени инженерно-технически укрепителни съоръжения за запазване брега на река „Рилска", засилване поройния характер на речните води , водещо до дестабилизиране на брега на реката чрез подкопаване на изградените укрепителни съоръжения, изменение на терена и корекция на речното корито в долната му част, нанасяне на необратими поражения на земи около него, както и сериозно засягане авторитета на местната власт и разколебаване доверието на гражданите към обществените отношения, свързани с опазването на горите и защитените територии, поради което и на основание чл. 282, ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) години и му НАЛАГА на основание чл. 37, ал. 1 т. 6 от НК „Лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност, свързана с управлението на държавно и общинско имущество” за срок от 4 (четири) години,   като го ОПРАВДАВА по обвинението, че от деянието могат да настъпят немаловажни вредни последици - повишаване нивото на водите на Рилска река при пълноводие с причиняване струг на отпадъци, носени от реката, които могат да предизвикат наводнения, подравяне и свличане на бреговете и застрашаване моста на главен път Е79.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.К. - роден на *** г. в гр. Кочериново, Кюстендилска област, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, кмет на община Кочериново, женен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: на неустановена дата, за времето от 28.09.2010 г. до 04.10.2010 г. в гр. Кочериново в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице- кмет на община Кочериново в кръга на службата си е преправил съдържанието на официални документи, както следва: в Заповед № 184/28.07.2008 г. за определяне на комисия за оглед, са добавени думите "засадени от собственика"; в Заповед № 189/30.07.2009 г., с която е разрешен извоз на 60 бр. тополи, са добавени думите "засадени от Г.П." и думите "около 25 г." са преправени на "около 5г.”; в Заповед № 23/03.02.2009 г., с която е разрешено отрязване на 50 бр. тополи, са добавени думите "тополите са засадени от собственика" с цел да бъдат използвани, като с писмо изх. № 66-00-85/04.10.2010 г. на община Кочериново е представил същите по досъдебно производство № 911/2010г. по описа на РУ "Полиция" гр. Кюстендил - поради което и на основание чл. 310, ал. 1 предл. 1, във вр. с чл. 308, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.К. - роден на *** г. в гр. Кочериново, Кюстендилска област, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, кмет на община Кочериново, женен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: за времето от края на месец септември 2010 г. до 15.10.2010 г. в гр. Кочериново при условията на продължавано престъпление в качеството си на подбудител умишлено е склонил, както следва: на неустановена дата в края на м. IX- началото на м. Х.2010 г. в кабинета си в сградата на Община Кочериново Г.С.К. с ЕГН **********, А.Н.И. с ЕГН ********** и М.К.Д. с ЕГН **********; на 08.10.2010 г. - М.К.Д. с ЕГН ********** в телефонен разговор и на 15.10.2010 г. - А.Н.И. с ЕГН ********** в телефонен разговор към престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК, а именно - пред надлежен орган на властта - разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство" при ОДМВР - Кюстендил като свидетели устно съзнателно да потвърдят неистина по ДП №911/2010 г по описа на РУП - гр. Кюстендил, а именно: че тополите в имота на Г.П. са били на възраст около 5-6 години, същите са били засадени от Г.П. и сечта е била разрешена само за тях- поради което и на основание  чл. 290, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца.  

ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.К. - роден на *** г. в гр. Кочериново, Кюстендилска област, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, кмет на община Кочериново, женен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: за времето от края на месец септември 2010г. до 15.10.2010 г. в гр. Кочериново при условията на продължавано престъпление е подбудил, както следва: на неустановена дата в края на м. ІХ.2010 г. - началото на м. Х.2010 г. в кабинета си в сградата на община Кочериново Д.К.К. с ЕГН ********** и на неустановена дата от края на месец септември 2010 г. до 15.10.2010 г. в коридора на сградата на община Кочериново К.В.Г. с ЕГН **********

към престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК- пред надлежен орган на властта - разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство" при ОДМВР -Кюстендил като свидетели устно съзнателно да потвърдят неистина по ДП № 911/2010 г. по описа на РУП - гр. Кюстендил, а именно: че тополите в имота на Г.П. са били на възраст около 5-6 години, същите са били засадени от Г.П. и сечта е била разрешена само за тях, поради което и на основание чл. 293, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от 8 (осем) месеца.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ най-тежкото от така наложените по-горе наказания, а именно „лишаване от свобода” за срок от 4(четири) години.

На основание чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС НАСТАНЯВА подсъдимия К. в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален режим за изтърпяване на наказанието „общ”.

На основание чл. 25, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ най-тежкото между така определеното по-горе общо наказание и наказанието  по НОХД №1023/2011 г на ДРС, в сила от 13.01.2012 г.  с което К. е осъден на „лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от 3 (три)години, а именно „лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) години.

Определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 години следва да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален режим „общ” на основание чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС.

На основание чл. 23, ал. 2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното най-тежко наказание и наказанието „Лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност, свързана с управлението на държавно и общинско имущество” за срок от 4 (четири) години

ОСЪЖДА подсъдимия К.П.К., с посочени лични данни, да заплати разноските по делото, както следва: 3 175,47 лева за експертизи и 24,99 лева разноски на свидетел по сметка на ОД на МВР гр. Кюстендил, по сметка на Кюстендилски окръжен съд да заплати 315 лв., разноски за свидетели и 306 лв разноски за вещи лица, като разноски за вещи лица в размер на 330 лв. на основание чл. 189, ал . 4 от НПК остават в полза на държавата.

Веществените доказателства: Плик № 1 съдържащ: Обект № 1-папка с надпис "П-л П-467 от 3850 м2 Бившата здравна служба "Родилен дом", състояща се от 69 листа, иззет от кабинет № 12 "Архива" в сградата на община Кочериново; Обект № 2-папка с надпис "Продажба на земеделска земя "До Кантона" гр.Кочериново", състояща се от 58 листа, иззет от кабинет № 12 "Архива" в сградата на община Кочериново; Обект № 1, състоящ се от 30 листа, иззет на 15.10.2010г. от кабинет № 18 сектор "АПОН" в сградата на община Кочериново; Обект № 1, състоящ се от 37 листа, иззет от кабинет № 9 в сградата на община Кочериново; Обект № 1, папка с надпис "Одитна преписка № У-1 -1011/14.04.2009 г. за извършен вътрешен одит", състояща се от 119 листа, иззет от кабинет № 3 в сградата на община Кочериново;

Плик № 2 съдържащ: Обект № 1, състоящ от 62 листа, иззет от кабинет № 16 "Главен архитект" в сградата на община Кочериново; Обект № 1, състоящ се от 42 листа, иззет на 16.10.2010г. от кабинет № 18-сектор "АПОН" в сградата на община Кочериново; Четири броя кочани с инидигирани екземпляри на приходни квитанции - от Обект № 8, иззет от кабинет № 17 в сградата на община Кочериново; Обект № 1, състоящ се от 4 листа, иззет от кабинет № 4 "Счетоводство" в сградата на община Кочериново от разследващ полицай К. С.; Обект № 1, състоящ се от три листа, иззет от кабинет № 4"Счетоводство" в сградата на община Кочериново от разследващ полицай Й. М.; 8 броя документи от обект № 2, иззет от кабинет № 2 в сградата на община Кочериново; 2 броя касови книги (от 15.12.2003 г. до 29.03.2004 г. и от 26.11.2004 г. до 18.03.2005 г.) от обект № 1 иззет от кабинет № 2 в сградата на община Кочериново

След влизане на присъдата в сила следва да бъдат върнати на Община Кочериново.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред САС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                  2.