П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

       № ……….

 

                             гр.Кюстендил, 31.01.2011 г.

 

                        В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

в открито съдебно заседание на тридесет и първи януари

две хиляди и единадесета година, в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                  

СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ: Я.А.

                                                 З.С.

 

при участието на секретаря: Л.Н.

и в присъствието на прокурора: А. Байрактарски

разгледа докладвано от: съдия ЦЕКОВА

НОХД № 100 по описа за 2010 год.

                  П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Л.П. - роден на *** ***, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан за виновен в това,че  за времето от 28.03.2008 г. до 31.03.2008 г. в гр. Кюстендил, в съучастие като съизвършител с Н.Б.С. ***, е избегнал плащане на дължими от „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” - ООД със седалище гр. Дупница, ул. „***” № ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, данъчни задължения в особено големи размери - корпоративен данък за 2007 г. в размер на 660 092,62 лв. /шестстотин шестдесет хиляди деветдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/, като е :

- потвърдил неистина в подадена на 28.03.2008 г. в ТД на НАП – гр. Кюстендил Годишна данъчна декларация  по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък от „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” - ООД, гр. Дупница, заведена под № 982/28.03.2008 г.;

- използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите – Годишен финансов отчет на „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” – ООД, гр. Дупница като нефинансово предприятие за 2007 г. и Приложение към финансов отчет на „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” – ООД, гр. Дупница към 31.12.2007 г., подадени заедно с данъчната декларация на 28.03.2008 г. в ТД на НАП – гр. Кюстендил ,    

поради което и на основание чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 2, пр. 1 и т. 6, пр. 2, вр. с чл. 20, ал. 2 НК, във вр. с чл. 36, 37 и 54 НК му налага наказание”лишаване от свобода” за срок от 3 години,  което да се изтърпи на осн.чл.59 ал.1 ЗИНЗС в затворническо заведение ”затворническо общежитие от открит тип”, при първоначален режим”общ” , както му налага и кумулативно предвиденото наказание”конфискация” на цялото му налично към момента имущество , а именно: лек автомобил м.*** с рег.№ ***, рама  ***,  двигател № ***, цвят СИН МЕТАЛИК, дата на първа регистрация 31.05.1994 г.; сумата от 3 лв/три лв./, налична по  банковата му сметка  BG ***, налична към 30.11.2010 г. в ОББ-АД-Света София 5 .

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.Б.С. - родена на *** ***, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, с висше образование, вдовица, неосъждана за виновна  в това, че за времето от 28.03.2008 г. до 31.03.2008 г. в гр. Кюстендил, в съучастие като съизвършител с В.Л.П. ***, е избегнала плащане на дължими от „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” - ООД със седалище гр. Дупница, ул. „***” № ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, данъчни задължения в особено големи размери - корпоративен данък за 2007 г. в размер на 660 092,62 лв. /шестстотин шестдесет хиляди деветдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/, като е :

- потвърдила неистина в подадена на 28.03.2008 г. в ТД на НАП – гр. Кюстендил Годишна данъчна декларация  по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък от „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” - ООД, гр. Дупница, заведена под № 982/28.03.2008 г.;

- използвала документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите – Годишен финансов отчет на „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” – ООД, гр. Дупница като нефинансово предприятие за 2007 г. и Приложение към финансов отчет на „ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” – ООД, гр. Дупница към 31.12.2007 г., подадени заедно с данъчната декларация на 28.03.2008 г. в ТД на НАП – гр. Кюстендил    

поради което и на основание чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 2, пр. 1 и т. 6, пр. 2, вр. с чл. 20, ал. 2 НК й налага наказание”лишаване от свобода” за срок от 3 години,  което да се изтърпи на осн.чл.59 ал.1 ЗИНЗС в затворническо заведение”затворническо общежитие от открит тип”, при първоначален режим”общ” , както й налага и кумулативно предвиденото наказание”конфискация” на цялото налично към момента имущество , а именно: сумата от 13,76 лв./тринадесет лв. и седемдесет и шест стотинки/, налична по активната й разплащателна сметка  *** към 21.12.2010 г. в „Уникредит Булбанк” и на сумата от 122,60 лв./сто двадесет и два лв. и шестдесет стотинки/, налична по  банковата й сметка  *** към 30.11.2010 г. в ОББ АД-Св.София 5.

           ОСЪЖДА подсъдимите В.Л.П.  и Н.Б.С., с посочени лични данни, да заплатят солидарно на Държавата, представлявана от Министерство на финансите, чрез ТД на НАП - София, офис Кюстендил, в настоящото производство представлявано от ю.к.И.И., упълномощена с Пълномощно № *** от министъра на финансите С.С.Д. сумата от 660 092,62 лв. /шестстотин шестдесет хиляди деветдесет и два лева и шестдесет и две стотинки, представляваща равностойността на причинените от престъплението имуществени вреди,  изразяващи се в дължим и невнесен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 660 092,62 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса по сметка на КОС съразмерно размера на иска  от 26 403, 70 лв./двадесет и шест хиляди четиристотин и три лв. и 70 ст/.

ОСЪЖДА подсъдимите В.Л.П.  и Н.Б.С., с посочени лични данни, да заплатят разноските по делото, както следва: по сметка на  ОСлО-ОП-Кюстендил сумата от 941 лв. и по сметка на КОС – сумата от 1613  лв.

               Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес, пред Софийския апелативен съд.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: