ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

ИЗВАДКА от ЗАКОН за държавните такси

ЗАКОН за държавните такси

 

Обн., Изв., бр. 104 от 28.12.1951 г., в сила от 1.01.1952 г., доп., бр. 89 от 6.11.1959 г., в сила от 1.01.1960 г., изм., бр. 21 от 11.03.1960 г., доп., ДВ, бр. 53 от 6.07.1973 г., бр. 87 от 13.12.1974 г., в сила от 1.12.1974 г., изм., бр. 21 от 14.03.1975 г., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм. и доп., бр. 55 от 12.07.1991 г., доп., бр. 100 от 10.12.1992 г., бр. 69 от 4.08.1995 г., бр. 87 от 29.09.1995 г., бр. 37 от 30.04.1996 г., изм. и доп., бр. 100 от 22.11.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., бр. 82 от 19.09.1997 г., доп., бр. 86 от 30.09.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 62 от 25.06.2002 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г., доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 84 от 23.09.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 24 от 23.03.2004 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., доп., бр. 55 от 19.07.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.

 

II. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

 

 

 

 

Чл. 5. Освобождават се от заплащане на държавни такси:

а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1996 г.) молбите, подавани до Народното събрание, до Президента на републиката и до Министерския съвет;

б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2002 г.) документите и книжата по трудовата дейност на работниците и служителите по законите за защита на труда и разпоредбите, издавани по тяхното приложение, както и трудовите договори - индивидуални и колективни;

в) ищците - работници и служители - по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове, произтичащи от трудовите договори;

г) ищците - членове на трудово-производителни занаятчийски кооперации - по искове за възнаграждение за работа в същите кооперации;

д) (отм. - ДВ, бр. 62 от 2002 г.);

е) ищците - по искове за възнаграждения, произтичащи от права на изобретения;

ж) ищците - по искове за издръжка;

з) регистрация на актове за раждане, смърт и осиновяване и първоначалните свидетелства за регистрация на актове за гражданско състояние;

и) (отм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г.);

к) (изм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г.) всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; книжата и документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации;

л) книжата и документите във връзка с дейността на взаимноспомагателните каси;

м) (нова - Изв., бр. 89 от 1959 г., изм., бр. 21 от 1960 г., доп., ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм., бр. 62 от 2002 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) всички видове молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за завършване на квалификационни курсове, както и каквито и да е други свидетелства, удостоверения и дубликати от тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерството на образованието, младежта и науката;

н) (нова - ДВ, бр. 55 от 1991 г.) чуждите граждани, приети по силата на междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в държавните висши и полувисши учебни заведения;

о) (нова - ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм., бр. 100 от 1996 г.) инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия;

п) (нова - ДВ, бр. 87 от 1995 г.) Българският Червен кръст;

р) (нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) молбите за вписване на училищни настоятелства в регистъра на окръжния съд;

с) (нова - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за Република България;

т) (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) страните по производствата по чл. 14б от Закона за социално подпомагане;

у) (нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) документите за самоличност по чл. 26, ал. 3 и чл. 30, ал. 2 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

 

ИЗВАДКА от ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. - бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм. с Решение № 15 на Конституционния съд на РБ от 21.12.2010 г. - бр. 5 от 14.01.2011 г.

 

Освобождаване от такси и разноски

 

 

 

 

Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят:

1. от ищците - работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;

2. от ищците - по искове за издръжка;

3. по искове, заведени от прокурор;

4. от ищеца - по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;

5. от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.

(2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:

1. доходите на лицето и на неговото семейство;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта;

7. други констатирани обстоятелства.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.

 

 

 

 

Освобождаване в особени случаи

 

 

 

 

Чл. 84. Освобождават се от заплащане на държавна такса, но не и от съдебни разноски:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.; Решение № 3 на КС на РБ - бр. 63 от 2008 г.) държавата и държавните учреждения, освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи - частна държавна собственост;

2. Българският червен кръст;

3. общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи - частна общинска собственост.