М   О   Т   И   В   И

 

                          по Присъда №  39/ 5.12.2012 г. по НОХД № 212/2012 г.

                                по описа на Kюстендилски окръжен съд

 

 

 

  Окръжна прокуратура-Кюстендил е повдигнала и поддържа обвинение против Л.Й.А., ЕГН **********, живущ ***, за това, че в качеството му на длъжностно лице - областен управител на област с административен център Кюстендил, заемащо отговорно служебно положение,  е извършил продължавано престъпление по служба по чл.282 ал.2  във вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК, извършено в периода 27.11.2009 г. - 20.10.2010 г., като отделните деяния на продължаваното престъпление са извършени при една и съща обстановка и еднородност на вината и последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощия на кмета на община Кюстендил,  и не е изпълнил служебните си задължения, неосигурявайки  спазването на законността на територията на областта, с цел да набави за другиго-„Консорциум за инженерингови проекти и строителство „ДЗЗД, представляващ обединение от”Люко-К”ООД и „Стройпроект” ООД - облага на обща стойност 486  530,79 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за централния бюджет на Р България в този размер .

   В ОА са обособени 2 подпериода   на продължаваното престъпление и са посочени отделните извършени от подсъдимия във всеки един от двата частично дублиращи се подпериоди деяния, както следва:
  =  І подпериод: от 27.11.2009 г. до 20.10.2010 г. , през който подсъдимият А. в качеството му на длъжностно лице - областен управител на област с административен център Кюстендил, е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощия на кмета на община Кюстендил да организира изпълнението и заплащането на АВР на 4 обекта на територията на общината за преодоляване на последиците от интензивните валежи от 10.11.2009 г. по чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА и  по чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и Постановление № 279/26.11.2009 г. на МС на РБ,  и не е изпълнил служебните си задължения по чл.31 ал.1 т.4 ЗА и по чл.7 ал.1 т.5 от УПОА, неосигурявайки спазването на законността на територията на областта, като не е упражнил контрол по законосъобразност на актовете и действията на кмета на община Кюстендил: Решение № 28/11.12.2009 г. за откриване на процедура за малка обществена поръчка  с предмет”пълен инженеринг за извършване на НАВСМР за ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10.11.2009 г.; Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между община Кюстендил и „КИПС”ДЗЗД със същия предмет; Договор № Д-00-843/29.12.2009 г. между община Кюстендил и „Бул строй контрол инженеринг”АД-София с предмет :оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване н строителен контрол при изпълнение на строежите за процесните 4 обекта, с   горепосочената цел, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за централния бюджет на Р България на стойност 468 549,89 лв.

    През този подпериод подсъдимият според обвинението подсъдимият А. е извършил следните деяния:

      І.1. На 27.11.2009 г. в гр.Кюстендил е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета, като устно е възложил на „КИПС”ДЗЗД да извършва дейности като строителство- извършване на неотложни АВР за преодоляване на последиците от падналите валежи и е издал извън границите на предоставените му правомощия Заповед № 402/27.11.2009 г. , с която е определил комисия за подписване на съответните актове и протоколи по време на строителството съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г./ и с това е нарушил нормите на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ; чл.32 ал.1 т.4 ЗА; Постановление № 279/26.11.2009 г. на МС-параграф 2 от ЗР, с който контролът по изпълнението на дейностите е възложен на областния управител; чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА/, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта- нарушение на чл.31 ал.1 т.4 Закона за администрацията/ЗА/ и чл.7 ал.1 т.5 от Устройствения правилник на областните администрации/УПОА/ ;

     І.2. На 17.12.2009 г. в гр.Кюстендил  е превишил властта и правата си, като е изпратил Писмо № 08-01-70/17.12.2009 г. до община Кюстендил , с което е настоял да бъде сключен незабавно договор за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, открита от общината с Решение № 28/11.12.2009 г., с класирания на първо място от комисията по договарянето -  „КИПС”ДЗЗД и да бъде допуснато предварително изпълнение на община Кюстендил по чл.42 НВМОП, с което е нарушил разпоредбата на чл. 65ал.2 т.10 ЗЗБ;  и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА;

   І.3.На 9.09.2010 г. в гр. Кюстендил е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като е издал Заповед № 188/9.09.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е назначил комисия за извършване оглед на място на извършени допълнително, непредвидени АВСМР, невъзложени с Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между КИПС и община Кюстендил на обект: възстановяване на общински път-с.Сажденик, с което е нарушил чл.32 ал.1 от ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ  и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта- нарушение на чл. 31 ал.1 т.1 ЗА и на чл. 7 ал.1 т.5 УПОА;

  І.4. На 14.09.2010 г. в гр.Кюстендил е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като е издал Заповед № 198/14.09.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е изменил предходната своя Заповед № 188/9.09.2010 г., като е допълнил състава на комисията с четирима нови членове и с това е нарушил чл.32 ал.1 ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта – нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА;

   І.5. На 4.10.2010 г. в гр.Кюстендил е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като е издал Заповед № 210/4.10.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е назначил комисия с персонално посочен в заповедта състав, със задача да извърши оглед на място на обект: възстановяване на общински път за с.Сажденик и установи извършените видове и количества възстановителни СМР, невъзложени с Договора от 29.12.2009 г. и в срок до 15.10.2010 г. да изготви доклад, който да бъде представен на областния управител  на област Кюстендил-нарушение на чл.32 ал.1 ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта-нарушение на чл. 31 ал.1 т.4 от ЗА и на чл.7 ал.1 т.5 от УПОА;

   І.6. На 20.10.2010 г. в гр. Кюстендил e превишил властта и правата си, като е изпратил Писмо № 08-01-68/20.10.2010 г. до община Кюстендил, с копие до заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи и председател на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Мс, с което изразява необходимостта от разплащане и предлага на община Кюстендил да предприеме необходимите действия за финансиране и разплащане на допълнително извършени видове и количества работи от КИПС на стойност 468 549,89 лв. с ДДС, с което е нарушил разпоредбата на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА/;

    =  ІІ подпериод: от 21.02.2010 г. до 9.08.2010 г  в землището на с.Ябълково, Кюстендилска община,  през който подсъдимият А., в качеството му на длъжностно лице - областен управител на област с административен център Кюстендил, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил по организиране и контролиране извършването на неотложни АВР при бедствие на територията на община Кюстендил , с което е нарушил чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ, като устно е възложил на КИПСДЗЗД извършването на НАВР в коритото на р.Бистрица в землището на с.Ябълково и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта-нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА, осъществявайки дейността си без да се ръководи от закона, с цел да набави за КИПС ДЗЗД облага на стойност от 17 980,90 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни  вредни последици за държавния бюджет на Р България в размер на 17 980,90 лв.

      През този подпериод подсъдимият според обвинението е извършил следните деяния:

    ІІ.1. През периода от 21.02.2010 г. до 24.02.2010 г.   в землището на с.Ябълково е превишил властта и правата си,  упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като устно е възложил на КИПС ДЗЗД да извършат неотложни АВР в коритото на р.Бистрица в землището на с.Ябълково, които възлизат на стойност 17 980,90 лв. с ДДС-нарушение на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта-нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА;

   ІІ.2. На 9.08.2010 г. в гр. Кюстендил е превишил властта и правата си, като с Писмо № 08-01-68/9.08.2010 г. до МВР-ГДЗ”Гражданска защита”- гр.София е изпратил Протокол от КИПС ДЗЗД за извършени АВР в коритото на р.Бистрица, устно възложени от него на стойност 17 980,90 лв. с ДДС-нарушение на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта-нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА .

  Съдът счете за нужно да маркира, че  двата подпериода не са формулиран времево най-прецизно от обвинението предвид съвпадането по началната и крайна дата на първия подпериод с целия период на продължаваното престъпление. Но същевременно приема тази формулировка като част от спецификата на отделните деяния по формулираното обвинение, като разграничителният критерий за тях е най-вече размера на възможната вреда за всеки един от двата подпериода.  Заради това, доколкото е ясно точно за какво продължавано престъпление с отделните съставляващи го деяния с точно посочено време на извършването на всяко от тях  и за какви възможни вреди е обвинен подсъдимия във всеки един от двата обособени подпериода /постигнато след двукратното връщане на обвинителния акт/, това обстоятелство не представлява процесуално нарушение от категорията на съществените по см.на ТР № 2/2000 г., тъй не са нарушени права на подсъдимия и е ясно в извършването на какво престъпление е обвинен.

  В с.з. прокурорът поддържа това обвинение, намира го за безспорно доказано от обективна и субективна страна и пледира подсъдимия да бъде признат за виновен по него и да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години и наказание”лишаване от право ад заема държавна и обществена длъжност” за същия срок.

    Защитата на подсъдимия в лицето на адв.Т. пледира подсъдимия да бъде признат за невиновен поради несъставомерност на повдигнатото и поддържано обвинение и отделните негови елементи, като акцентира на тези от обективната му страна.

    В последната си дума подсъдимият отправи молба към съда да бъде оправдан, тъй като не е извършил никакво престъпление.

    Съдът след обсъждане на събрания по делото доказателствен материал в досъдебното и съдебно производства при условията на чл.14, 102 и чл.305 ал.2 и 3 НПК и след преценяване доводите и възраженията на страните, прие от фактическа и правна страна следното:

      І. По фактическата обстановка.

      Подсъдимият Л.Й.А. e  роден на *** г. в гр.Перущица, неосъждан е, с висше образование/НСА-София/ и работи като директор на Спортно училище”В. ***.

      Подсъдимият А. е назначен за областен управител на област Кюстендил с Решение № 683/19.08.2009 г. на МС- т.2 от решението /вж. л.  27 от том 5 на ДП/.

    На 10.11.2009 г. паднали проливни дъждове в района на с.Гърляно, област  и община Кюстендил. Водите на р.Бистрица са отнесли пътя пред ВЕЦ”Осогово” в с.Гърляно, част от пътя от ВЕЦ”Осогово” до водохващането на В и К „Кюстендилска вода”, в резултат на което е било нарушено водоснабдяването на гр.Кюстендил. Разрушена е била и една от лентите на главен път София-Скопие и левия устой на моста за с.Ръсово. Придошлите води на р.Елешница са отнесли големи участъци от общинския път от Чекански мост до с.Сажденик.

     На 10.11.2009 г. около 8,30 часа оперативният дежурен в Оперативния комуникационен център/ОКИЦ/ в ТД„Гражданска защита”-Кюстендил  подал сигнал на св. Ц.Г.-директор на ТД”Гражданска защита”-Кюстендил  във връзка с възникналото бедствено положение в района -  че нивото на река Бистрица се покачва застрашително в района на с.Гърляно и че има опасност от прекъсване на пътя Кюстендил-Скопие. Св.Ц. Г. потърсил областния управител, но не го намерил и уведомил за сигнала зам.-областния управител св. Д.Г. . Веднага след това св.Г. заедно с шофьора си отишли на мястото на бедствието и около 9 часа били вече там. При пристигането си заварили на място секретаря на община св. Б.К. и кмета на с.Гърляно св. В.Е.. Малко след това пристигнали и секретарят на областта св. Б.Г. и зам.-областният управител св.Г., а след тях и областният управител  подс. А.. Положението било много тежко. Св.Ц.Г. предложил на св.Г. да обиколят и се запознаят с обстановката в района на ВЕЦ Осогово.При завръщането им на моста в с.Гърляно при ВЕЦ-а вече имало паднала стена на сградата, отнесена от водата на придошлата река Бистрица. Тогава се обадили на директора на „Кюстендилска вода”- св.Г.Г., който също дошъл на място. При завръщането им на моста в с.Гърляно там вече бил и кметът-св.П.П.. Накратко коментирали ситуацията и св.П.П. предложил да извикат представители на местната строителна фирма”Рила”.  Той се обадил се на св. С.М., управител на тази фирма, който изпратил незабавно камиони с едра фракция. Кметът-св.П.П. създал организация за локализиране на бедствието, като извикал още фирми-„Пътно поддържане”, ОП”Чистота”, „Райкомерс”-чиито работници работели по водопровода в Кюстендил по програма „ИСПА” в този момент. Пристигналите работници на тези дружества започнали незабавно да работят с камиони и фадроми, като доставяли  огромно количество скална маса, която била изблъсквана с фадромите, за да се спре водната стихия. Фирма”Райкомерс” изпратила техника в района на бедствието. Били докарани от фирмата на местния бизнесмен М.А.”АБ-Терм”ЕООД  и панелни елементи - цели панели и основни за колони, които били спуснати с кранове в коритото на реката и късно следобяд на 10.11.2009 г.-около 18 часа - стихията била овладяна. Едното платно за движението  на пътя Кюстендил-Скопие било възстановено и движението било пуснато.

    Впоследствие за така извършената на 10.11.2009 г. работа на тези фирми било заплатено от община Кюстендил,  както следва: на АБ Терм-сумата от 1116 лв.; на фирма”Рила”- сумата от 5 613,50 лв. и на „Пътно поддържане”Кюстендил”ЕООД – сумата от 6 054,64 лв., за което са налични фактури по делото. Фирмите били наградени и с почетни плакети на общината.

  И макар още същият ден бедственото положение било овладяно, водната стихия нанесла множество поражения в района на селата Гърляно, Ръсово и Сажденик. Разрушени били както държавни, така и общински обекти.  Засегнат бил пътя при ВЕЦ”Гърляно”, като е било отнесено пътното платно и е бил скъсан водопровода за гр.Кюстендил. Второто голямо поражение е на първокласен международен път за Македония № 6, преминаващ през с.Гърляно или път № 871 по европейската номерация,  намиращ се непосредствено до моста на р.Бистрица, който бил изровен наполовина и движението било затруднено. Имало паднал мост и в с.Ръсово. Имало поражения и на пътя за  с.Сажденик.Това породило необходимостта да се извършат бързо и спешно аварийно-възстановителни работи на пострадалите обекти.

  По искане на зам.-областния управител г-жа Г.  на 11.11.2009 г. в залата на Областната администрация се провело съвещание с кметовете на общини от областта, членове на регионални структури и членове на щаба за координация на СНАВР на областната администрация. На заседанието присъствал и директорът тогава на Главна дирекция ”Гражданска защита”-гр. София  св.С.Б., който посетил Кюстендил по устно разпореждане на вицепримиера и министър на вътрешните работи Цв.Ц. с цел да установи мащабите на природното бедствие и причинените поражения и да прецени необходимите средства за възстановяване на пострадалите обекти. На заседанието били обсъдени предприетите мерки за овладяване на ситуацията и били дадени указания на кметовете на общини за действия в такива кризисни ситуации.

   Следобяд на 11.11.09 г. по искане на св.Б. той заедно с лицето Р.Ц. от ГД”Гр.защита”-София и св.Ц.Г. направили оглед на засегнатите участъци от бедствието в района на с.Гърляно: ВЕЦ”Осогово”, пътя за Гърляно, моста на с.Николичевци и речното корито в района на с.Ябълково. Поради невъзможност на тази дата да бъде обследвано цялото платно от моста на с.Чеканец до с.Сажденик по нареждане на областния управител-подс.А. св.Ц.Г. изпратил устно определена от него комисия с председател св.П.А., работил в „Гражданска защита до 28.12.2009 г., по професия”инженер по механична технология” и членове-св. Ю.В. и св.Г.И. от същото учреждение. Тази комисия направила снимки на мястото на бедствието и впоследствие изготвила Доклад, който св.Г. казал на св. А. да представи на областния управител.

  На 13.11.2009 г. е бил направен от същите лица втори оглед без технически средства за оценка на щетите и обема на видовете работи за отстраняването им. По време на този оглед св.Б. поддържал непрекъснато мобилна връзка с министъра на вътрешните работи и вицепремиер Цв.Ц., като го информирал за размера на бедствието и засегнатите обекти. Установено било кои са точно засегнатите  общински и кои - държавна собственост обекти.  Бил направен оглед на 13.11.2009 г. на пътя от Чекански мост до с.Сажденик. След огледа и извършени изчисления св. Б.   изготвил  Писмо № 105-00-02/13.11.2009 г./ вж т.16 л.5-7 от ДП/ до министър Ц. за отпускане на финансови средства за възстановяване на обектите, общинска собственост и на обектите, държавна собственост, пострадали от наводнението. В писмото са подробно описани засегнатите обекти, общо 8 на брой, от които 4 обекта са общинска собственост и 4 обекта-държавна собственост. За обектите общинска собственост е посочена необходима сума за възстановяването им в размер на  1 707 480 лв. с ДДС и за обектите държавна собственост, които са: Възстановяване водохващането и водопровода на „Кюстендилска вода”,възстановяване на Николичевски мост, Възстановяване на пътното платно на първокласен път за Гюешево и Македония и обекти на „Напоителни системи”ЕАД -  сумата от  общо 1 553 100 лв. с ДДС.

   На 12.11.2009 г.подс.А. издал Заповед № 377/12.11.2009 г./ вж л.232-233 от том 6 на ДП/ за обследване пораженията в речното корито на р.Бистрица  от ВЕЦ”Осогово” до вливането на р.Струма и с персонално определена от специалисти на областта и общината  комисия. Комисията с председател св.Р.В. и членове: св.Р.К., св. Й.С. св.К.П., св. Г.Г., св.С.К. и св. Ст.Н. извършили обстоен оглед и снимков материал. От св.К.П. и Й.С. бил изготвен на 19.11.2009 г. подробен Доклад за това, с приложен снимков материал, който е подписан от посочените членове на комисията/вж л. 124-134 от том 6 на ДП/.    

    При посещенията на място на пострадалите обекти областният управител, т.е. подсъдимият А., е казал да се предприемат мерки да се изготвят необходимите документи и да се започнат възстановителни работи/ вж показанията на св.Ц.Г. на л.40 от настоящото дело/, като е казал, че”Люко-К” може да започне работа без да иска средства, а впоследствие тези средства ще им бъдат възстановени.  

   Междувременно подс.А. заедно със секретаря на областна администрация св.Б.Г. посетили в кабинета му кмета на общината св.П. и водили разговор коя фирма да работи по отстраняването на последиците от бедствието. Обсъждано било за местните фирми”Рила” и ”Руен холдинг” които разполагат с мощна техника за това, но при тези разговори не било постигнато съгласие за нито една от двете фирми от страна на кмета. Претенциите на кмета според собствените му показания в с.з. били единствено фирмата, която ще работи, да е член на Българската стопанска камара/БСК/ и да има необходимите препоръки. След това св.П. поискал от областната управа и от БСК за препоръчване на такива фирми, за да започне процедурата по поръчката.

   През м.ноември 2009 г. на предварителна среща в заведение в с.Гърляно се събрали: представител на областна администрация-св.Г., ,областният управител-подс.А. и представители н „Люко-К”,  между които и св.В.Н., както и св. В.-управител на БСК инженеринг.

   Същевременно и кметът на общината св.П. предприел паралелни действия за установяване щетите от бедствието съобразно правомощията му за това.   За тази цел е била привлечена фирма”Рутекс” ООД-гр.София, която изготвила количествено-стойностни сметки на пострадалите общински и държавни обекти. С Писмо № 06-00-186/ 16.11.2009 г. кметът св.П. информирал подсъдимия А., за засегнатите общински обекти-4 на брой/описани подробно по-горе/ са необходими средства на обща стойност 7 798 000 лв.,разпределени по следния начин: за мост 20 м км 0+100 на общински път КNL 3116 – 420 000 лв.; за път с.Гърляно-мина Осогово - 0+0000  до км 9+500 – 6 861 000 лв.; общински път KNL 3170 с.Сажденик-661 200 лв. и мост с отвор 7 м  и улици с.Гърляно – 35 200 лв. За извършената консултантска услуга на ”Рутекс”ООД-София е заплатена от община Кюстендил сумата от 1600 лв., невключени в ПМС № 279/2009 г. 

    С Писмо № 06-00-185/13.11.2009 г.:/на л.15 от том 16 на ДП/, адресирано до областния управител-подс.А. и до ГД”Гражданска защита” кметът на община Кюстендил св.П. е уведомил, че в законоустановения срок по чл.21 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС община Кюстендил ще предостави изискващата се документация за всеки отделен обект, след приключване работата на назначените комисии за установяване стойността на причинените вреди.

    Въз основа на заключението на „Рутекс”ООД кметът на общината св.П. е изготвил Писмо № 06-00-186/16.11.2009 г./на л.175 от том 6 на ДП/, адресирано до областния управител и с копие до дирекция ГЗ със следното съдържание: във връзка с проведената на 16.11.2009 г. среща в областна администрация Кюстендил относно предоставяне на информация за стойността на необходимите средства за неотложни АВР  в резултат на природното бедствие от 10.11.2009 г. на територията на община Кюстендил необходимите средства за засегнатите обекти са на стойност 7 798 000 лв., разбити за отделните обекти.

   На 20.11.2009 г.   по така изготвените за посочените суми количествено-стойностни сметки от „Рутекс”ООД община Кюстендил/каквото правомощие към този момент е имал единствено кметът на общината/ е подала 4 бр. заявления до действащата към този момент Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС  за отпускане на тези средства, като копие от тях били изпратени и до областния управител подс.А..

   На основание чл.22 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия кметът на община Кюстендил изпратил Писмо № 91-00-148/20.11.2009 г./на л.153-154 от том 6 на ДП/, адресирано до председателя на междуведомствената комисия и с копие до обл.управител подс.А. относно необходимостта от осигуряване на средства за възстановяване на разрушения обект”Общински път KNL 3170 Сажденик”, като в писмото е посочил сумата от 661 200 лв., включваща СМР, проучвателни дейности, надзор при ППР и надзор при СМР. Към писмото е приложена подробна информация за размера на бедствието. На същото основание до междуведомствената комисия са били изпратени отделни писма, а именно:  Писмо № 91-00-145/20.11.2009 г.за пътя за с. Ръсово, необходима сума 420 000 лв.; Писмо №  91-00-146/20.11.2009 г. за”мост с отвор 7 м улица”Д. ***- необходимост от отпускане на 35 200 лв.; Писмо № 91-00-147/20.11.2009 г./на л. 168 от същия том/ за обект”Път с.Гърляно-мина Осогово  км 00 + до км 9 + 500” за рехабилитация на целия обект да се отпуснат средства в размер 6 861 600 лв.Приложена е на л.157 от същия том декларация, че пътят е общинска собственост.Аналогична декларация е приложена на л.160 и за пътя Кн Л 3116 с.Ръсово.

     След като областният управител-подс.А. бил несъгласен с количествено-стойностните сметки на”Рутекс” ООД, той предприел собствени действия в качеството му на областен управител по отстраняване щетите от бедствието. За целта той се свързал със св.Л.К., общински съветник от ПП”Герб”, който същевременно е и негов съсед и познат отдавна за съдействие, понеже се познавал със св.В.Н.,управител на строителна фирма”Люко-К”.  Подсъдимият А. от кабинета си в присъствието и на други лица се обадил по телефона  на св.В. ***, с прякор Бразилеца, когото бил виждал преди 6-7 месеца на събрание на ФК”Велбъжд”-Кюстендил, тъй като Н. бил един от спонсорите на  клуба по силата на сключени от лятото на 2009 г. ,далеч преди наводнението, договори за спонсорство. Св.Н. бил изпълнителен директор на строителната  фирма със седалище гр.София ”Консорциум за инженерингови проекти и строителство”ДЗЗД/КИПС/. В телефонния разговор А. обяснил за създалата се постбедствена ситуация и тема на разговора било възможно ли е да се вкара техника и да им се помогне, но след като се направи оглед. Св.Н., който в момента бил в чужбина, казал, че ще разговаря с управителя на дружеството св.С.Б. и че ще изпратят хора на място. На следващия ден пристигнали доста хора от дружеството-не по-малко от 7-8 души с джипове, между които и свидетелите - технически ръководители впоследствие на обектите П.П.-гл.инженер, С.А., Й.Н., С.Г.  и извършили оглед в района на пострадалите обекти. По-късно на мястото на бедствието е пристигнал и св.Н., след което той също се срещнал около 25 ноември лично с кмета във кабинета му. 

  Били проведени няколко срещи между обл.управител-подс.А., секретаря на областна администрация св.Б.Г.,*** св.Ц.Г.,***-св.Б., началника на Напоителни системи-район Перник-св.Д.Г. в кабинета на областния управител. На тези срещи фирмата, за която обсъждали да започне работа-„Люко-К”- нямала претенции предварително да й се плати. Представителите й заявили, че със собствени средства ще извършат възстановителните работи и след това ще бъдат възстановени тези средства.

   В крайна сметка с Постановление на МС № 279/26.11.2009 г. /обн.ДВ бр.96/4.12.2009 г., в сила от 4.12.2009 г./били отпуснати средства от централния бюджет в размер на 1 707 480 лв./фиксираната в Писмото от 13.11.2009 г. на св.Б. сума/  под формата на бюджетен кредит на община Кюстендил за преодоляване на последиците от природното бедствие и извършване на  аварийно-възстановителни работи съгласно приложението към него за следните обекти:

1.     Възстановяване на пътно платно от ВЕЦ”Осогово” до водохващането на В и К”Кюстендилска вода – 525 000 лв.;

2.     Възстановяване общински мост с.Ръсово-295 000 лв.;

3.     Възстановяване на пътното платно и за укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово”- 483 000 лв.;

4.     Възстановяване на общински път-с.Сажденик – 404 480 лв.

    В параграф 2 от същото е записано изрично, че контролът по изпълнението на дейностите се възлага на областния управител.

  В изпълнение на тези си задължения  областният управител на област Кюстендил-подс.А. е издал Заповед № 402/27.11.2009 г./вж т.4 л.1-2 от ДП/, с която е определена междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на дейностите по реализиране на неотложните АВР за ликвидиране на щетите от бедствието на 10.11.2009 г. В заповедта функциите на тази комисия са обособени в две точки:

1.        Да извършва оглед и осъществява контрол по изпълнението на възложената работа-количество СМР, качество и стойност на извършената работа и видове дейности, вложени материали;

2.        Да подписва съответните актове и протоколи съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

3.         като правно основание за издаване на заповедта са посочени разпоредбите н чл.31 ал.12 т.1 във вр. с чл.31 ал.1 т.9 ЗА, чл.7ал.1 т.1 във вр. с чл.7 ал.1 та.14 УПОА, чл.58 ЗЗБи чл.4 ал.1 от наредба № 3/31.07.2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

  Заповедта фиксира персонален състав на комисията от областната и общинска администрация, както следва: За областна администрация Кюстендил-Б.Г.-гл.секретар,инж.С.С.-ст.експерт в дирекция”АКРРДС”; за Община Кюстендил-инж.Р.К.-началник отдел”Строителство и благоустройство”, инж.М.Х.-ст.експерт”В и К” и инж.Х.Ш.-началник отдел”Строителство”; за Областно пътно управление- Кюстендил - инж.Ю.Б.-директор и инж.Б.И.-началник отдел”Технически”; За „Кюстендилска вода” ЕООД-Кюстендил- инж.Й.Й. и Б.П.-проектант; За „напоителни системи”ЕАД, клон Перник – инж.С.Н. и инж.Л. Т.. Тези лица бяха разпитани като свидетели на ДП и в съдебното производство и от техните показания се установи безпротиворечиво, че всъщност тази комисия въобще не е работила.

   Кметът св.П. от своя страна започнал подготвителни действия по организиране на процедура за МОП. Затова той поискал от областната управа да му препоръча фирми с доказан опит за изпълнение на възстановителните работи на общински обекти, за да започне процедурата по поръчката и за целта изпратил на обл.управител Писмо № 91-00-152/7.12.2009 г. Причината за това да се обърне към областта според св. Б.Г., тогава секретар на областна администрация е, че вероятно кметът не е намерил такава фирма на територията на областта или в региона/вж л.83 от настоящото дело/. 

  В отговор с Писмо № 08-01-68/8.12.2009 г./ на л.25 от том 4 на ДП/ областният управител-подс.А. *** фирма с такъв опит, без да посочва името й, като към писмото си прилага   Атестат № 2053/за „Люко-К”ООД и „Булстрой контрол Инженеринг”АД от Камарата на строителите в България/КСБ/.

   С Писмо № 03-00-100/10.12.2009 г. община Кюстендил е поискала от областна администрация – Кюстендил становище за фирмите ”Люко-К”ООД и”Стройпроект”ООД. В отговор на това писмо с Писмо № 08-01-68/3//11.12.2009 г./на л.24 от том 4 на ДП/, изходящо от подс.А. *** св.П., А. е изразил становище за избор на фирма за извършване на неотложни аварийни дейности. В него подсъдимият е отбелязал, че фирмите”Люко-К” и”Стройпроект” разполагат с необходимата техника и квалифицирани специалисти и съобразявайки се-цитат: „с дефицита  от време предвид сезонните условия, предлагам назначената от вас по случая комисия да вземе решение и даде становище за подписване на договор с тези фирми с цел незабавно отстраняване на пораженията, възстановяване на водопреносната мрежа, пътната инфраструктура, почистване на речните корита и изграждане на разрушените диги”/край на цитата от писмото/.

   Няколко дни след издаването на ПМС № 279/26.11.2009 г. на място пристигнала техника и хора на фирмата”Люко-К” и започнали работа най-напред по разчистване на пътя. Затова станало възможно отиването на специалисти от държавното дружество ”Кюстендилска вода”ЕООД на място, които започнали да отстраняват повредите от наводнението, нанесени на водопровода за гр.Кюстендил. След около 2 седмици денонощна работа в началото на м.декември, водопроводът бил напълно възстановен и пуснат изцяло в експлоатация. Разплащането станало със средства на дружеството, а след това дружеството кандидатствало пред МРРБ за отпускане на средства от фонда за бедствия и аварии. „Кюстендилска вода”ЕООД е създадено през 2007 г. с Разпореждане № 5/27.12.2007 г. на МС и едноличен собственик на капитала му е държавата чрез МРРБ. Разрушеният водопровод бил възстановен от служители на дружеството”Кюстендилска вода”ЕООД за период от около 2 седмици  изцяло със средства на дружеството, като, за да се стигне до водохващането, било необходимо пътя на моста при ВЕЦ Осогово да се направи. По това време там работела вече тежка техника на фирма”Люко-К”, което било установено при посещения на св.Г.Г.-управител на „Кюстендилска вода”ЕООД в процеса на започналата от дружеството работа за възстановяване на водохващането. Възстановяването на водохващането било извършено по проект, изработен от проектанта Б.М..

   С Писмо № 91-00-152/7.12.2009 г. кметът на община Кюстендил-св.П.П. във връзка с предстоящия избор на фирма-изпълнител е поискал от Областното представителство в Кюстендил на Камарата на строителите в България/КСБ/ да предложи фирма с доказан опит за изпълнение на горепосочените аварийно-възстановителни работи. Междувременно  и с Писмо изх.№ 90-1/4.12.2009 г./ вж т.4 л.188/, подписано от управителя на „Люко-К”ООД св.К.Н. отделно е поискана референция от КСБ-ОП Кюстендил за участие като изпълнител на СМР за ликвидиране щетите от проливните дъждове по ПМС от 25.11.2009 г., която да послужи пред кмета на община Кюстендил.

    От председателя на Строителната камара-Областното подразделение в гр.Кюстендил св.А.К. е изпратено в отговор до кмета на община Кюстендил Писмо изх. № 058/8.12.2009 г./на л.178-179 от том 4 на ДП/. В писмото е записано, че към момента на изготвянето му  по преценка и препоръка на областния управител на част от горепосочените обекти вече са започнати СМР от фирма”Люко-К”ООД-гр. София -  по възстановяване на път от ВЕЦ”Осогово” до водохващане Кюстендил, възстановяване и укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово”. В писмото е записано още, че „Люко-К”ООД е регистрирана в ЦПРС и от публичната част на регистъра е видно, че тя има опит в изграждане на обекти от гражданското строителство. Не е показан производствен опит в изпълнението на пътни съоръжения  и брегоукрепителни СМР. Независимо от това е посочено, че фирмата е създала добра организация на техника и специалисти и е възстановила вече участъка от пътя в района на ВЕЦ”Осогово”.

   По-нататък в писмото се сочи, че е било подадено Заявление изх.№ 365-4/7.12.2009 г./ на л.180 т.4 от ДП/ в УС на КСБ ОП-Кюстендил от „Руен холдинг” АД  за изпълнение на два от участъците: Възстановяване на пътно платно при ВЕЦ”Осогово” и Възстановяване на общински път-с.-Сажденик. „Руен холдинг”АД е разполагал с мощна техника, дори и по-мощна от тази на КИПС според св.К.. В заключение на писмото КСБ е препоръчала на титулярите на договорите по възстановяване да потърсят съдействие по изпълнение на отделни видове СМР  от строителна фирма на територията на област Кюстендил/ т.е. избор на подизпълнител/, тъй като  те разполагат с необходимия технически и изпълнителски ресурс-кофражни, бетонови и земни работи. Вследствие проведени разговори и след преценка на техническите възможности на строителните фирми от област Кюстендил КСБ-ОП е препоръчала на община Кюстендил за възстановителните работи да влезе в преговори с две фирми: фирма”Люко-К”ООД-София и „Руен холдинг”АД-Кюстендил. Представен е и Атестат № 2053 на КСБ за дружество”Люко-К”/ вж т.8 л.220 от ДП/..

    Паралелно с това по повод писма на „Люко-К” и БСК Инженеринг”АД председателят на Камарата на строителите в България-св.инж. С.Г. *** св.П. Писмо изх. №  067/8.12.2009 г./на л.296 от том 8 на ДП/ , с което го е уведомил, че и двете фирми са членове на КСБ и те отговарят на изискванията за изпълнение и контрол по строителството  съгласно притежаваните от тях удостоверения и лицензии. На л. 207-216 от същия том са представени 5 бр.удостоверения/ Удостоверение № І-002063; ІІ-00494; ІІІ-00482; ІV-001140;V-001375 / на Комисията по воденето, поддържането и ползването на централния професионален регистър на строителя, които удостоверяват вписването и предмета на дейност на дружеството. На л.217 от същия том е Представен Сертификат на ”Люко-К” ООД , удостоверяващ предмета на дейност и обхвата на сертификация на дружеството: СМР, реставрация, ремонтни дейности, производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма. Посочен е в него и срокът на издаване и на валидност на сертификата - издаден на 21.04.2009 г. и е валиден до 20.04.2012 г. На л.223 е представено Удостоверение № КК-17-09-585/27.11.2009 г. на „Люко-К”ООД за липса на данни за допуснати нарушения  по ЗУТ и актовете по прилагането му. Аналогични документи са представени и за второто дружество от консорциума - „Стройпроект”ООД /вж л.224-239 от том 8 на ДП/: Удостоверение № 20091106150301  /6.11.2009 г.; Удостоверение за регистрация; Удостоверения на КСБ №№: І - 004510; ІІ - 001155; ІV - 002170; V-003636/. Представено е Удостоверение от 21.11.2007 г. на КСБ , от което е видно, че дружеството е вписано в КСБ под № 200043 и е редовен член на камарата. С Писмо изх.№ 26/9.12.2009г. на КСБ, адресирано до кмета на община Кюстендил, е дадена препоръка за „Стройпроект” ООД като отговарящо на всички изисквания за изпълнение и контрол на строителството с положителни отзиви за дейността му/вж л.237 от том 8 на ДП/. 

     След тази кореспонденция от община Кюстендил са стартирани и проведени две процедури за обществени поръчки.

      Първата процедура е открита с Решение № 28/11.12.2009 г. на кмета на община Кюстендил/ вж т.8 л.121-122 от ДП/  и се отнася до възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл.53 ал.1 НВМОП за избор на изпълнител с предмет: пълен инженеринг за извършване на неотложни аварийно-възстановителни строителни и монтажни работи за ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10 ноември 2009 г. на територията на община Кюстендил за следните 4 обекта: 1. Възстановяване на пътното платно от ВЕЦ ”Осогово” до водохващането на В и К”Кюстендилска вода”; 2. Възстановяване на общински мост за с.Ръсово; 3. Възстановяване на пътно платно и укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово” и 4. Възстановяване на общински път за с.Сажденик. Този вид процедура е избран поради невъзможност да се спазват сроковете за провеждане на открит конкурс при възникналата  непреодолима сила - интензивните валежи на 10.11.2009 г. в района на с.Гърляно-община Кюстендил и спешната необходимост от извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи за преодоляване на последиците от бедствията.

    По искане на кмета св.П., направено с адресираното до областния управител - подс.А. с Писмо № 06-00-201/14.12.2009 г./на л.85 от том 16 на ДП/ за посочване на специалисти от областта за членове на комисия , подс. А. в отговор с Писмо изх.№ 08-01-69/14.12.2009 г./на л.24 от том 16 на ДП/ е посочил за членове на комисията за провеждане на процедурата по чл.53 ал.1 т.4 НВМОП служителите от областната администрация: св.Г.М.-гл.юрисконсулт и св. С.С.-старши експерт дирекция”АКРРДС”. 

    С Писмо № 91-00-153/11.12.2009 г. община Кюстендил като възложител е изпратила покана до единствено до „Консорциум за инженерингови проекти и строителство”ДЗЗД/КИПС/ за участие в откритата процедура. Причината за това е било именно известният на кмета на общината факт, че Консорциумът вече е започнал да работи на пострадалите обекти. Към този  момент КИПС представлява обединение на две дружества:”Люко-К”ООД с управител В.Н. и „Стройпроект”ООД с управител св.С.Б.. КИПС съществува от 11.10.2006 г. по силата на сключен на същата дата Договор за консорциум и представлява обединение от две дружества:”Люко-К”ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Пиротска № 30, представлявано от управителя Л. Н. и „Стройпроект” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.Москва № 8, представлявано от управителя св.С.Б./ вж Договора за консорциум-гражданско дружество в том 8, л.184-194 от ДП/.  

   Дружеството се отзовало на поканата и изпратило на община Кюстендил Оферта с ценови показатели и единични цени на СМР по поръчката с посочения предмет за 4-те посочени обекта / вж т.8  л.12-15/, която е подписана от управителя св.Св.Б.. Обобщената стойностна сметка съгласно приложението към офертата в е на стойност 1 394 442 лв. без ДДС за 4-те обекта, разпределена за 4-те обекта по следния начин:  За обекта по т.1 - 428 750 лв.; За обекта по т. 2 - 240 916,67 лв.; За обекта по т. 3 – 394 450 лв.; За обекта по т.4 – 330 325,33 лв.

    Със Заповед № РД-00-2037/15.12.2009 г. на кмета на община Кюстендил/вж т.8 л. 123-124 от ДП/ е назначена комисия  със задача да проведе договарянето с участника в откритата процедура за възлагане на МОП с предмет: пълен инженеринг за извършване на неотложни АВР строителни и монтажни работи. Била изпратена покана само на дружество” КИПС ДЗЗД”. Персоналният състав на комисията е определен от служители на общинската и областната администрация с председател св.инж.Х.Ш./*** е посочена по-горе/ и членове: арх.М.К.,***; Й.Т.-специалист КР, геодезист; Р. Костадинова-ст.юрисконсулт в община Кюстендил; Г.М.-гл.юрисконсулт в областна администрация; инж. С.С., ст.експерт дирекция „АКРРДС”. При проведените предварителни разговори на св.С. й направило впечатление, че предлаганите от КИПС техника и машини са с по-голяма мощност и съответно и предложените цени са по-високи от средните такива за страната, посочени в „Стройексперт-СЕК”, но й било обяснено, че техниката е по-мощна и се работи в по-утежнени условия и затова цените са по-високи. Затова била извикана на заседанието на комисията и св.Д.К., резервен член на комисията и експерт по цените. Последната провела разговор със св.Х.Ш. и не било коментирано от нея нещо друго, поради което св.С. останала с впечатление, че цените са нормални.

     Комисията е съставила Протокол  от 15.12.2009 г. л/вж.т.8 л.91-96 от ДП/, съдържащ постигнатите договорености с участника относно предмет на договора, цени, начин на плащане, изпълнение и срок на договора, приемане на работата, гаранции за изпълнение на договора, неизпълнение и отговорности ,  както и прекратяването на договора/ вж т.4 л.91-96 от ДП/. Комисията е изготвила Доклад/ вж т.8 л.87-88 от ДП/,  в който са отразени извършените от комисията действия - проведени преговори и постигнати договорености с единствения участник в процедурата-КИПС и е предложено за изпълнител на МОП да бъде избран участникът КИПС ДЗЗД.

    Въз основа на тези протокол и доклад с Решение № 30/17.12.2009 г. на кмета на община Кюстендил/вж т.8 л.81-82 от ДП/ на осн.чл.57 ал.5 във вр. с чл.42 от НВМОП е обявен класирания на първо място и практически единствен участник - КИПС ДЗЗД, представляван от управителя Св.Б. и Консорциумът е определен за изпълнител на МОП с горепосочения предмет  за посочените 4 обекта.  Решението е връчено на св.Б. на 17.12.2009 г.        

    С Писмо № 08-01-70/17.12.2009 г. подс.А. *** за незабавно сключване на договора с избрания изпълнител. Заради това с Писмо № 12-00-271/17.12.2009 г. св.П. е отправил запитване за приложението на чл.60 АПК до Агенцията за обществени поръчки/АОП/-София. С Писмо № 09-00-389/21.12.2009 г. АОП е отговорила, че е неприложима разпоредбата на чл.60 ал.1 АПК, т. е. че срокът за обжалване на решението за определяне на изпълнител на ОП следва да бъде спазен.

   След изтичане на 10-дневния срок за обжалване на решението за избор на изпълнител е подписан Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. /вж  л. 4-11 от т.8 на ДП/ между възложителя на МОП  община Кюстендил, представлявана от кмета св.П. и  изпълнителя КИПС ДЗЗД, представляван от управителя св.Св.Б.. Цялата документация по проведената МОП е приложена в т.8 от ДП.

  Втората обществена поръчка е проведена паралелно с  горната ОП от община Кюстендил по чл.2 ал.1 т.2 и чл.2а-2в от НВМОП. Тя е за избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга с предмет: Оценяване  на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания  към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите за същите 4 обекта, находящи се на територията на община Кюстендил: 1. Възстановяване на пътното платно от ВЕЦ ”Осогово” до водохващането на В и К”Кюстендилска вода”; 2.Възстановяване на общински мост за с.Ръсово; 3. Възстановяване на пътно платно и укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово” и 4. Възстановяване на общински път за с.Сажденик.

    Изготвената от кмета на община Кюстендил покана за избор на изпълнител е била изпратена от св.Р. Костадинова/М./*** на три фирми: на „Бул строй контрол инженеринг”АД с изп.директор св.В.В., „Интелект-Л”ООД с управител св.Д.Б. и „Глоса”ООД с управител св.З.И.-Г.. Офертната документация на тримата участници  е представена в том 9 на ДП.

   Определената със Заповед № РД-00-2058/23.12.2009 г. на кмета на община Кюстендил комисия  в състав:св.М.К., Д.К. и Д.Д. са разгледали офертите на трите фирми и на първо място са класирали „Бул строй контрол инженеринг”АД на база най-ниска предложена цена – 27 650 лв.

    Обществената поръчка с посочения предмет е финализирана със сключването на Договор № Д-00-843/29.12.2009 г. /вж т.9 л.23-27 от ДП/ между община Кюстендил и „Бул строй контрол инженеринг”АД за сумата от 27 650 лв. със срок за изпълнение  до въвеждане на обектите, предмет на договора, в експлоатация. На л.43 от том 8 на ДП е представен Лиценз № ЛК-000191/17.11.2004 г. на МРРБ, от който е видно, че лицензът на „Бул строй контрол инженеринг”АД да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти  и да упражнява строителен надзор е продължен до 17.11.2014 г.

     По устна заповед на областния управител-подс.А. от 14.12.2009 г. била сформирана комисия в състав: председател-св.П.А.-началник отдел Аварийно-спасителни дейности в ТД”Гр. защита”-Кюстендил и членове:св. Ю.В., мл.специалист в същата институция и Г.И.-главен специалист в същата институция. Комисията направила оглед на място за обследване пораженията на пътя от Чекански мост до с.Сажденик с цел да установи докъде има проходимост и изготвила снимков материал. По време на обхода комисията видяла, че след Чекански мост се работи с техника и жива сила. Св. П.А. докладвал на следващия ден на прекия си началник-св.Ц.Г. за установеното при обхода. Св. Ц.Г. му казал, че трябва да се напише доклад, който да се представи на областния управител, т.е. на подсъдимия А., поради което св.Пл.А. изготвил и Доклад № 207-00-44/15.12.2009 г./ вж т.17 л.72-75 от ДП-ксерокопие/ с описание на щетите и илюстрирано със снимков материал.

    С Писмо № 06-00-205/29.12.2009 г. на кмета на община Кюстендил св.П./на л. 58 от том 16 на ДП/ той е поискал от областния управител подс.А. в изпълнение разпоредбите на параграф 2 от ПМС № 279/26.11.2009 г.  да определи представители на областна администрация аз участие в комисията по контрол относно изпълнението на Договор № 842/29.12.2009 г. С Писмо изх.№ 08-01-71/30.12.2009 г./на л.61 от том 16 на ДП/ в отговор на отправеното искане от община Кюстендил подсъдимият А. определил за членове на комисията св.Б. ***, св.С.С.-ст.експерт в дирекция АКРРДС от обл.администрация и св.Г.М.-***.

   Със Заповед № РД-004/4.01.2010 г. на кмета на община Кюстендил/вж л.66-6 от том 17 на ДП/ е назначена комисия с председател секретаря на областната администрация св.Б.Г. и членове-специалисти от общинска и областна администрация: посочените от областния управител -св.С.С. и св.Г.М. и освен тях и св. Р.К., св.Г.С. и св. Д.К.,  която комисия да осъществява инвеститорски контрол  на обектите  предмет на Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. Тази комисия се е събрала на съвещание на 5.01.2010 г. и е взела решение, обективирано  в двустранно подписания  за изпълнителя КИПС ДЗЗД от св.Св.Б. и от председателя и членовете на комисията Протокол за приемане на техническо задание на дейностите по него за изпълнение/вж л.145 от том 8 на ДП/ , с което е приела предложените технически задания за организация и изпълнение на неотложни АВСМР по подобекти съгласно споменатия договор. На л.68-69 от том 17 е представено самото техническо задание, което съдържа необходимите ремонтни дейности, които трябва да се извършат при І етап от възстановителните работи и  които не подлежат на проектиране за отделните обекти. В края на протокола е записано, че могат да възникнат непредвидени работи, които не са отбелязани, но ще трябва да се изпълнят след предварително одобряване от инвеститора.  В техническото задание е посочено още, че извършването на неотложните АРР ще става до изчерпването на финансовия ресурс за всеки подобект съгласно сключения договор; че избраният независим технически надзор следва да упражнява контрол във всички етапи от възстановителните работи и че към техническото задание трябва да се приложи Прогнозна количествена сметка. 

    Същата комисия в присъствието на представители на изпълнителя КИПС ДЗЗД: св.инж. П.О.П. и св. С.А. и на строителния надзор”БСК инженеринг”АД-св.В.В. са извършили оглед на място на 4-те обекта по Договор  № Д-00-842/29.12.2009 г. За резултатите от огледа са съставили Протокол  от 6.01.2010 г./ на л. 70-72 от том 17 на ДП/, в който са отразили за всеки от обектите какво е свършено до момента от изпълнителя. В края на протокола е записано, че на всички посочени обекти продължава работата по отстраняване на щетите от наводнението съгласно техническите задания. Протоколът е подписан от всички споменати лица.

   Впоследствие – със Заповед № РД-00-101/20.01.2010 г./на л.164 от том 17 на ДП/, със Заповед № РД-00-291/17.03.2010 г./на л.162 от том 17 на ДП/, издадени от кмета на община Кюстендил св.П.П.  е изменена заповедта му от 4.01.2010 г. съответно с отпадане от нея на текста за изготвяне на изискващата се информация съгласно Правилник за дейността на межуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и с персонална замяна на един от членовете на комисията - вместо св. Р.К. св. М.Е..

    За 4-те обекта по договора са съставени протоколи за установяване и заплащане на извършените СМР, т.е. за актуване на извършените СМР. Протоколите са подписани от членовете на комисията, назначена със заповедта на кмета от 4.01.2010 г.

    За обект 1- ”Възстановяване на пътното платно от ВЕЦ”Осогово” до водохващането на В и К”Кюстендилска вода” работата е започнала на 30.11.2009 г. и е завършена на 15.12.2009 г. За този обект е съставен Протокол № 1/6.01.2010 г./вж л. 159-160 от том 8 на ДП/, в който са описани извършените видове работи и стойността им, като общата стойност на извършеното с ДДС възлиза на 403 617,31 лв. За изпълнителя този протокол е подписан от св. С.Г., технически ръководител на този обект и за строителен надзор-от св.В.В..  Съставен е и още един Протокол от 6.01.2010 г.от комисията по заповедта на кмета/на л.161 от том 8 на ДП / с посочване на стойността на натуралните видове СМР на този обект с ДДС, подписан от всички членове на комисията.

      За обект 2 – Възстановяване на общински мост с. Ръсово АВР са започнати на 10.12.2009 г. и са завършени на 28.05.2010 г. Извършените СМР за обекта са актувани с Протокол №2/6.01.2010 г., въз основа на представени ежедневни отчети – количествена сметка от 10 и 11.12.2009 г., и са на стойност 81 452,14 лв./вж л. 164 от том 8 на ДП/. Този протокол за изпълнителя е подписан от св.С.А., технически ръководител в КИПС и за строителния надзор-от св. инж. В.В.. Съставен е и за този обект още един Протокол от 6.01.2010 г. от определената със заповедта на кмета комисия /на л.165 от същия том/ с посочване на стойността на натуралните видове СМР на този обект с ДДС, подписан от всички членове на комисията.

    За обект 3 – Възстановяване на пътното платно и укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово” АВР са започнали на 27.11.2009 г. и са завършени на 4.12.2009 г. Извършените СМР за обекта са актувани с Протокол №3/6.01.2010 г./ на л. 171-172 от том 8 на ДП/, въз основа на количествата по отчета за 10.12.2009 г., невключени в протокол № 1 и възлизат на стойност 201 922,29 лв. с ДДС. Този протокол за изпълнителя е подписан от св. Н.Д., технически ръководител и за строителния надзор-от св. В.В.. Съставен е и за този обект още един Протокол от 6.01.2010 г. от определената със заповедта на кмета комисия /на л.173 от същия том/ с посочване на стойността на натуралните видове СМР на този обект с ДДС, подписан от всички членове на комисията. За този обект е съставен още един протокол-Протокол № 5/28.05.2010 г./ на л.166-167 от том 8 на ДП/ , с който са актувани  СМР по видове и количества, завършени към този момент и е посочена стойността им -139 720 лв. с ДДС. Протоколът е подписан от същите лица, които са подписали и Протокол № 2 . На л. 96 от том 17 е приложена Сметка за отчитане и разплащане на СМР на посочената стойност и сметката е подписана от същите лица.

       За обект 4 – Възстановяване на общински път с.Сажденик РВР са започнати на 3.12.2009 г. и са завършени на 12.01.2010 г. съгласно ежедневните отчети. Съгласно заключението на тройната строително-техническа експертиза от км 0 до км 8 са възстановени 9 участъка . Съгласно приложената Таблица № 3 от експертизата са възстановени насипи с обем 14 735 куб.м. С Протокол № 4/6.012010 г. / на л.176-177 от том 8 на ДП/ за възстановяване на насипи е актуван всичко възстановен насип 14 587 куб.м. Разликата между изчислените и актуваните количества е 1 %, т.е. актуваните количества възстановен насип съответстват на действително извършените и са на стойност 779 660,32 лв. с ДДС. Протоколът е подписан за строителния надзор - от св. инж. В.В.. За изпълнител в протокола е записано :” инж.Й.Н.”, който е техническият ръководител на обекта. В с.з. обаче/вж л.174 от настоящото дело/ св.Н. заяви, че подписът срещу неговото име не е положен от него и че той е видял този протокол за първи път пред следователя и предполага, че го е подписал св.С.А...

    Отчитането на извършеното строителство в петте протокола е на основание ежедневни отчети/количествени сметки/,изготвени и подписани едностранно-само от изпълнителя, като към тях липсват подробни ведомости за доказване на количествата. При разпита на свидетелите, вкл.техническия ръководител С.А., управителя на КИПС ДДЗЗД св.Св.Б. и св.В. не можаха да дадат обяснение на този факт. Към протоколите са приложени и техническите задания за отделните обекти.

   По време на огледа, извършван на обектите от членовете на комисията, е било създадено напрежение и е имало конфликтни ситуации относно установените от комисията, назначена със заповедта на кмета, количества на извършените СМР и подадените от изпълнителя в лицето на св.С.А., техн.ръководител за обектите извън обект 4-Сажденик сметки.   Най-остър конфликт е възникнал между св.С.А. и св.С.С.. Количествено-стойностните сметки според св. Н./вж л.174/ са били изготвяни от главния инженер св. А., пред когото ежедневно се отчитали за свършената работа.

   Стойностите на РВР по обекти съгласно офертната сметка и актуваните в протоколи №№ 1-5 се различават, но това различие е поради ориентировъчния характер на офертната сметка. За обекти 1,3 и 4 липсват технически проекти. Технически проект съществува само за обекта възстановяване на общински мост  с.Ръсово-обект 2. Извършването на корекцията на реката на този обект е започнало на 10.12.2009 г. преди сключването на договора и преди издаване на разрешението за строеж от 10.12.2010 г. За обекти 1,3 и 4 липсват изискващите се документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което е вменено в задължение на лицето, упражняващо строителен надзор съгласно чл.168 ЗУТ. Извършването на строителните работи и за трите останали обекта е започнало преди сключване на договора.      

    За извършване на предпроектно проучване и изготвяне на технически проекти за четирите обекта са изплатени общо 66 849,38 лв. с ДДС, от които за обект 2: моста с.Ръсово – 11 564,40 лв. с ДДС.   

     За обекта по п.1 са налице изискващите се технически книжа, вкл.актове образец 7,12,15 и Акт 16. За останалите 3 обекта обаче по п.2-4, предмет на договора, липсват изискващите се документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена на основание чл.168 ал.3 ЗУТ. Нарушен е в крайна сметка чл.168 ЗУТ, който въвежда задължителни отговорности за лицето, упражняващо строителен надзор, вкл. да подписва всички актове и протоколи по време на строителството. Сторителният надзор, както стана ясно вече, е бил упражняван от „Булстрой контрол инженеринг” АД с управител св.В.В..

   В крайна сметка обаче, въпреки създадените конфликтни ситуации и документални нарушения на Наредба № 3,  общата сума на актуваните с петте протокола СМР е в размер  1 338 644,82 лв. без ДДС и като крайна цифра съответства на офертата на изпълнителя, видно от Договора.  Разплатените средства за предпроектно проучване/ППР/  в размер на 55 797,82 лв. без ДДС също съответстват на посочения в договора размер за тази дейност.

   Извършените СМР на 4-те обекта са заплатени от община Кюстендил, както следва:

    =  за обект 1- на основание Протокол № 1 обр.19 от 6.01.2010 г.  и фактура № 3/7.01.2010 г. и на 8.01.2010 г. е изплатена сумата 403 617,38 лв. приемо-предавателен протокол от 24.03.2010 г. и фактура № 7/23.03.2010 г., като на 25.03.2010 г. е изплатена сумата от 20 580,45 лв. или общо изплатени за този обект 424 197,83 лв.;

   = за обект № 2 – на основание Протокол № 2 обр.19 от 6.01.2010 г. и фактура № 4/7.01.2010 г.; на основание приемопредавателен протокол от 24.03.2010 г. и фактура № 7/23.03.2010 г. и Протокол № 5 обр.19 от 28.05.2010 г. и фактура № 10/1.06.2010 г. е изплатена  общо  сумата от 232 737,42 лв.;

  = за обект № 3 – на основание Протокол № 3 обр.19 от 6.01.2010 г. и фактура № 5/7.01.2010 г. и приемо-предавателен протокол от 24.03.2010 г. и фактура № 7/23.03.2010 г. за обекта са изплатени общо 220 879,21 лв. ;

  = за обект № 4 – на основание Протокол № 4 обр.19 от 6.01.2010 г. и фактура № 6/7.01.2010 г. и приемо-предавателен протокол от 24.03.2010 г. и фактура № 7/23.03.2010 г. е изплатена общо сумата от 795 515,93 лв.

  Общо изплатените суми съгласно съдебно-счетоводната експертиза по Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. са 1 673 330,39 лв. с ДДС.  Общо изплатените суми съгласно съдебно-счетоводната експертиза по Договор № Д-00-843 /29.12.2009 г. 843с „Булстрой контрол инженеринг”АД-гр.София за оценяване съответствието на инвестиционните проекти са  33 180 лв. с ДДС и съответства на договорената по чл.3.1 и чл.3.2 от Договора.

   Изплатените по двата договора суми са общо 1 706 510,39 лв. Сумата по ПМС № 279/26.11.2009 г. от 1 707 480 лв. е била преведена по бюджетната сметка на общината в Интернешънъл асет банк АД-гр.Кюстендил на 16.12.2009 г. Неразплатеният остатък от сумата по МПС 279 на стойност 870 лв. бил преведен на държавния бюджет.

  За извършените и разплатени СМР кметът на община Кюстендил св.П. на осн.чл.66 ЗЗБ е предоставил отчет до председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, с копие и до областния управител/вж Писмо № 06-00-91/15.07.2010 г. на л. 116 от том 127 на ДП/, с приложения към него на петте Протокола №№ 1-5, описани по-горе и оптичен носител със снимков материал.

    До момента на разплащането на гореописаните работи отношенията между кмета на община Кюстендил и областния управител подсъдимият А. били нормални и взаимно съгласувани.

  Технически ръководител на обект 4: Възстановяване на общински път с.Сажденик е бил св.Й.Н.. Работата според неговите показания/вж л.175 от настоящото дело/ на база упражнявания от него пряк контрол е била извършвана от работници и мощна строителна техника - кран, верижни багери, кран багер”Хидромек”,багер”Либхер”, Камацу, два самосвала с големи гондоли,7-8 големи самосвали, булдозер-трактор. Св.Н. е осигурявал горивото за този обект и  го е раздавал на машините, след което ги разполагал по участъци и им указвал откъде да започнат работа. В процеса на работа са добивали инертни материали, с които били запълвани участъците, ерозирали от самата река. На някои места бил правен насип и до 10 м, като най-отдолу бил поставян по-едър чакъл. Инертните материали докарвали от депото, като на един водосток било вкарано голямо количество материал/”доста материал” по думите на свидетеля/. Вземали са скална маса и от табана на бившата мина. Св.Н. като технически ръководител разбрал след свършването на работата от св. С.А./станал междувременно главен инженер/, на когото той ежедневно се отчитал за извършената работа, че всъщност е извършено повече от предвиденото в договора. Обяснението на св. Н. за това е, че докато работили, е имало нови наводнения на два пъти, които два пъти са отнасяли пътя и това, което са правили през деня, вечерта го е нямало и трябвало да го правят наново/вж показанията му на л. 175 от настоящото дело/. Допълнителните работи според него се изразяват именно в това – налагало се е повторно да извършват СМР и да слагат по-едри камъни. „..…Наводнението на два пъти отнасяше пътя, реката на два пъти приижда и това, което правим през деня, вечерта вече го няма. Допълнителните работи се изразяват в това и трябваше да слагаме по-едри  камъни”.Св.Н. лично е правил замервания  за установяване на количествата скална маса, които са вложили. Напълно и изцяло възстановили пътя до с.Сажденик , вкл.  извадили и един водосток вдясно от моста, почистили и едно дере „извън плана”.   Св.Й.Н., присъствал като технически ръководител при непосредственото извършване на възстановителните работи. На четвъртия участък-на 1050 м от Чекански мост - е направен изкоп на отвал с дължина 142 м, като реката е била изправена и е прехвърляна скална маса от дясната страна на пътя със среда ширина 7 м и височина 2 м. „Тази дейност я правихме 2 пъти, тъй като реката придойде и нанесе отново поражения”. Св.Н. не си спомня св. В.В. да е идвал на обекта. Подписът на Протокол № 4 срещу името му не е положен от него, предполага, че го е подписал св.С.А.. Количествено-стойностните сметки за обекта са изготвяни от св.инж.С.А.. 

    Според св.Б., управител на КИПС,  към 10 януари са били подадени сигнали от техническите ръководители , че участъкът, на който се работи, просто го няма и трябва да се изгражда наново, а не да бъде ремонтиран и тези работи са възникнали според св.Б./л.273 от делото/ във връзка с аварийното възстановяване. Тогава според него е възникнала необходимостта от извършване на тези работи, тъй като тогава е било възможно стигането в този участък. Проекти не са били съставяни, тъй като при аварийно възстановяване, в условията на аварийност и бедственост няма как да влязат проектантски екипи. Св.Б. е уведомил за допълнителните СМР подсъдимия А. като областен управител, но не е уведомил официално кмета за това и не можа да даде логично обяснение за причината. Св.Б. е разпоредил още отчетите за тези допълнителни работи да се представят в областна администрация и те са били представяни на св. С.С..

     Съдът тук счете за нужно да отбележи,че Кюстендилска област включва девет общини, най-голямата от които е Кюстендилска община. Гранична на Кюстендилска община е община Невестино.  Кюстендилска община от своя страна обхваща 70 населени места/села/, между които са и селата: Ябълково, Гърляно, Ръсово, Сажденик. С.Чеканец се намира в община Невестино. И в тази връзка съдът намери за важно да посочи още,  че един участък от пътя за с.Сажденик-след Чекански мост до т.нар.Жабленски дол, около 2,3 км, е собственост на община Невестино/вж показанията на дългогодишния кмет на с.Невестино св.Д.С. на л.212 от настоящото дело/ и в тази част не се е налагало извършване на възстановителни работи/.

   Същевременно през м.февруари 2010 г. община Кюстендил в района на с.Ябълково била сполетяна от друго природно бедствие. На 21.02.2010 г. в резултат на високите температури и обилното снеготопене нивата на реките на територията на община Кюстендил се повишили до критичните им точки, като най-критично било състоянието на р.Бистрица землището на с. Ябълково. Имало реална опасност реката да скъса дигата и да залее голяма част от земеделските имоти и къщите в североизточната част на селото. За това бедствено положение своевременно бил подаден сигнал на телефон 112 от кмета на селото св.Б.С./вж л. 36-37 от настоящото дело/…..  и в 11,35 часа сигналът бил предаден в ОКИЦ/Оперативен комуникационен информационен център/ на Гражданска защита. За ситуацията бил информиран св.Ц.Г., който незабавно разпоредил дежурната АСГ да отиде в района на бедствието за изясняване на обстановката и при необходимост незабавно да се предприемат мерки за евакуация на охрата от застрашените от заливане къщи. На мястото на бедствието  отишли св.Ц.Г., подс.Л.А., св.М. и секретаря на общината св.Б.К. и св.Л.К.. Така присъстващите взели решение, след оценка на обстановката, за изграждане на допълнителна дига за отклоняване на водния отток към левия бряг на реката и за целта решили багерите, които се намирали в Гърляно, да слязат  в Ябълково и да започнат изграждането й. Тогава подс.А. и св.М.  се обадили на намиращите се по това време в района на с.Гърляно хора и техника на КИПС и  до вечерта на същия ден привлечените 2 бр. багери „Хюндай” на фирмата изградили дигата с дължина около 250 м. За положението в района бил изготвен Доклад изх.№ 207-00-1/23.02.2010 г. от св.Ц.Г./вж л.143 от том 4 на ДП/, който бил адресиран до обл. Управител подс.А.  и с копие до кмета на общината св.П., като към доклада е  приложен снимков материал СД-1 бр., отразяващ нагледно  и непосредствено бедствената ситуация.

   На другия ден пристигнала още техника и до 24.02.2010 г. коритото на р.Бистрица било възстановено. Обектите по поречието на р.Бистрица не са включени в ПМС № 279/26.11.2009 г., за тях не е провеждана процедура по ЗОП и липсват данни за сключени договори за изпълнените СМР. Липсват данни за изготвени актове обр.12 и 19.Представени са за обекта количествена сметка и Протокол за изпълнени АВР за периода 21.02.-24.02.2010 г. съгласно неподписан протокол. Стойността на тези работи е 17 980,90 лв. с ДДС. Работите според експертизата ас изпълнявани в 2 участъка:

   = І участък – корекция на р.Бистрица при мост на км 2+140 на път ІІІ-6005. Мероприятията по организацията на строителството на изграждащия се пътен мост са заличили всякакви следи от извършената преди това корекция по време на наводнението.

  = ІІ участък -  корекция на р.Бистрица при ж.п.моста и между ж.п.моста и път І-6 София-Кюстендил.

   Според ежедневните отчети са извършени следните видове и количества работи:

-         скален изкоп с багер на транспорт за корекция на река при едно утежнено условие – 3508 куб.м;

-         раз0риване на скална маса с булдозер до 40 м пир едно утежнено условие – 4381 куб.м.;

-         скален изкоп на отвал с багер при едно утежнено условие – 4885 куб.м;

-         транспорт на 10 км – 2198 куб.м.;

-         транспорт на 1 км – 1310 куб.м.; прехвърляне на скална маса с багер хоризонтално на 7 фм-480 куб. м.

-          Тези данни са посочени в Таблица № 5 към заключението на тройната строително-техническа експертиза в т.3 на ДП.

  В с.з. по приемане на експертизата в.л. уточниха пред съда, че най-дългото разстояние, на което е превозвана земна маса/материали/, е 2 км, тъй като 3 км е разстоянието между двата моста и материалите са вземани отстрани на моста, който се пада на средата на обекта/ вж л. 215 от настоящото дело, обясненията  на в.л.С./.

    До момента на разплащането на гореописаните работи по двата договора и отношенията между кмета на община Кюстендил и областния управител подсъдимият А. били нормални и взаимно съгласувани.

  Конфликтът между областния управител - подс.А. ***-св. П., станал и причина за настоящото дело, възникнал по повод претенцията  на изпълнителя КИПС ДЗЗД за допълнително извършени, непредвидени в договора СМР за обекта Сажденик на стойност 468 549,89 лв.  и за извършените без договор АВСМР в с.Ябълково през м.02.2010 г. на стойност 17 980,80 лв. с ДДС.

   С Писмо № 36/ 9.06.2010 г./на л.123 от том 17 на ДП/ до областния управител - подс.А.  управителят на КИПС ДЗЗД св.Б. го е уведомил, че дейностите по договора с община Кюстендил са изпълнени изцяло на 28.05.2010 г., но на обект 4 са изпълнени дейности извън предвидените в договора на стойност 447 246,62 лв. без ДДС , като към писмото е приложена справка за обекта в участъка от 8 до 10-ти километър, подписана от св.С.А.. В писмото са посочени и извършените работи по дигите на с.Ябълково и на път І-6 за с.Ябълково, част от пътя Кюстендил-София.

     С Писмо изх. № 08-061-68/9.08.2010 г./на л. 35-38 от том 4 на ДП/, адресирано до МВР-ГД”Гражданска защита”  и подписано от   подс. А. той  на осн.чл.66 ЗЗБ е уведомил за протичането на АВР за преодоляване на последиците от наводнението на 4-те обекта и същевременно е информирал за извършените допълнително работи на обекта Сажденик на стойност 447 246,62 лв. без ДДС и за извършени АВР без договор в коритото на р. Бистрица при с.Ябълково от 21.02.-24.02.2010 г. на стойност 17 980,90 лв., като към писмото е изпратил приложения-18 документа, между които и Протокол на КИПС ДЗЗД за тези извършени АВР. Писмото е изготвено от св.С.С. по нареждане на областния управител и по негово нареждане тя е включила искането за допълнително заплащане на извършените в повече СМР/ вж показанията й от том 1, л.134-136 от ДП/. Това писмо обаче е останало без последствия.

  В средата на м.август 2010 г. св.С.Д. /вж показанията му на л.2-3 от том 2 на ДП/  е бил изпратен от зам.-кмета св.Р.Р., отговаряща за инвестиционната политика и регионално развитие, на среща с областния управител, проведена в малката зала на областна администрация в гр.Кюстендил.Освен него на тези срещу присъствал и св.г-н Б., началника на „напоителни системи”, началника на „Гражданска защита” А. *** управление св.Ю.Б.. След идването на комисар Б. подс.А. като областен управител докладвал за ликвидиране на последиците от наводнението на 10.11.2009 г. и казал, че общината е изпълнила своите задължения и че мостът в с. Ръсово. А. докладвал също, че в процеса на работата се установили много нарушения на пътя за Сажденик, което не било установено при предишния оглед на комисията, дала предложения за оценяване на щетите. Фирмата-изпълнител възстановила и тези впоследствие установени поражения, поради което се извършили допълнителни работи на стойност около 450 000 лв., за което изпълнителят имал съставени количествени сметки и документация. Обяснено било на тази среща от областния управител-подс.А., че кметът на общината трябва да уведоми Междуведомствената комисия писмено за допълнително извършените работи извън договора и да кандидатстване за дофинансиране. По искане на св.Б. след тази среща участниците в нея отишли на място да видят възстановяването на моста в с.Ръсово. Св.Д. уведомил госпожа Р. за тази среща, а тя от своя страна казала, че ще уведоми кмета-св.П. за същността на срещата.

  Писмо изх. №  08-01-22/31.08.2010 г./на л.131 от том 17 на ДП/, адресирано до кмета на община Кюстендил св.П. за сведение и действия по компетентност, подписано за областен управител от св. Д.Г./*** към този момент/ и съставено от св. С.Г., тогава на длъжност”младши експерт” в областна администрация, по същността си представлява официално уведомяване на кмета за допълнително извършените СМР. То има характер на съпроводително писмо, доколкото към него са приложени и други документи, между които и Справка на КИПС, подписана от св. С.А. за допълнително извършени СМР на обекта с.Сажденик/вж л.132-133 от том 17 на ДП/.

   На 3.09.2010 г. кметът на община Кюстендил св.П.П. издал Заповед № РД-00-1010/3.09.2010 г./на л.56-58 от том 5 А на ДП/  , с която сформирал комисия със задача: да изготви доклад относно изпълнение на Договор № 842/29.12.2009 г. и с персонален състав: председател-инж.св.С.Д.-директор на дирекция”Инженерна инфраструктура, благоустрояване и контрол на строителство” при община Кюстендил и членове: инж.Г.С. – гл.експерт”Архитектура и строителство”, отдел СБ, дирекция”Инженерна инфраструктура, благоустрояване и контрол на строителството”; С.Ц.-старши счетоводител; Д. Н.-ст.юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки”; св. Д.К.-старши специалист”Ценообразуване и ремонтни дейности”, отдел СБ дирекция”Инженерна инфраструктура, благоустрояване и контрол на строителство”. Тази комисия извършила оглед на място , за да замери претендираните от изпълнителя допълнително извършени работи. Според св.Г.С. тази втора комисия много по-прецизно от първата през м.януари извършвала замервания на насипите и видовете извършени работи. Но работата й била затруднена от факта, че въпреки прецизното и по-точно измерване било минало време и по принцип извършените работи се оценявали по логически път, след прецизното измерване. Комисията пресметнала общото количество на работата по цялото трасе и не стигнала до консенсус в кой участък са извършени допълнителните работи. Единственият спор в комисията е било относно отразеното в актовете количество от около 4000 куб.м пръст, формулирано като приблъскване на земна маса. Св.С. е заявил, че през септември, когато комисията е била на място, е било доста разровено и е възможно това разравяне да е станало през лятото, тъй като отново имало проливни дъждове. Тогава комисията установила, че има участък, който е бил непреодолим, а през януари е било друго. Св. С.А. е оказвал натиск върху членовете и на тази комисия в смисъл да се съгласяват с посоченото от него, че е било извършено от КИПС.

   Съдът счете за нужно да отбележи, че св.Г.С. и Д.К. са участвали освен в тази назначена със заповед на кмета комисия и в последващата комисия, назначена със заповед вече на областния управител-подс.А. от 14.09.2010 г.

   Подс.А. от своя страна, в изпълнение на контролните му функции, е издал на основание чл. 58 ЗЗБ, чл.7 ал.1 т.34 УПОА, Доклад на гражданска защита и писмото на КИПС и справката за извършените СМР Заповед № 188/9.09.2010 г./на л.3 от том 4 на ДП/, с която е назначил комисия в състав от специалисти от община Кюстендил и областна администрация/ председател-св.Б.Г., гл.секретар на Областна администрация и членове: св. С.С., св. Г.М., св.Г.С., св. Д.К. и св. М.Е./ със задача: да извърши оглед на място на описаните в горепосочените писма допълнителни непредвидени АВСМР, невъзложени с Договор № 842/29.12.2009 г. на обект: възстановяване на общински пот с.Сажденик и установи техните видове и количества, като за дейността си изготви Доклад, който да му бъде предоставен в срок до 14.09.2009 г., който срок е определен за работата на комисията.

    С последваща своя Заповед № 198/14.09.2010 г./на л.4 от том 4 на ДП/, издадена на осн.чл. 58 ЗЗБ, чл.7ал.1 т.34 и чл.27 УПОА подс.А. изменил предходната си Заповед № 188/9.09.2010 г., като допълнил така определения с нея състав на комисията със следните членове: св. П.А., св.Ю.В., двамата от ТД”Гражданска защита” и св.Г.И./ който в показанията си на л.282 от настоящото дело заяви, че не е участвал в тази комисия, тъй като тогава вече е напуснал работата си в „Гражданска защита”, където е работел до края на 2009 г./ , св.А.Н.-строителен надзор от „Булстройконтрол инженеринг”АД и св. Д.М. *** управление и определил следната задача: да извърши оглед на място на обекта: Възстановяване на общински път с.Сажденик и установи извършените видове и количества възстановителни СМР, невъзложени с посочения договори неактувани по него, със срок за работа на комисията 21.09.2010 г. За тази заповед кметът на общината е бил своевременно уведомен с Писмо № 08-01-68/8/ от 15.09.2010 г./вж л.179 от том 17 на ДП/.

    Така определената комисия изготвила Протокол от 21.09.2010 г./на л. 8 от том 4 на ДП/, подписан от всичките й членове,  в който отразила своята констатация: в участъка от Чекански мост до с.Сажденик  и разстояние около 1,3 км западно от последния са извършени всичко видове и количества СМР:

     = изкоп на багер на скална маса при І ут. у-ние на отвала за направа и укрепване 8 106 куб.м

     = изкоп на багер на скална маса при І  утежнено  условие на отвал 11 542 куб.м, вложени в пътното тяло.

   Бил изготвен от председателя на комисията - главния секретар на обл.администрация св.Б.Г. Доклад № 65/21.09.2010 г./  вж л.6-7 от том 4 на ДП/. В него е изразена необходимост, предвид спецификата на задачата,  от включване в състава на комисията на специалисти с образование „пътно строителство” представители на строителния надзор и управителя на фирмата-изпълнител-св.Б., както и на техническите ръководители  с цел даване от тях на сведения за технологията на извършване на СМР.

    За точност и прецизност на тези констатации и възникнала разлика между изкоп на скални маси и транспорт от първата комисия подс.А. на основание чл.58 ЗЗБ, чл.7 ал.1 т.34 УПОА и във вр. с Доклад на главния секретар на обл.администрация св.Б.Г. № 65/21.09.2010 г.  издал следваща Заповед № 210/4.10.2010 г./ на л. 5 от том 4 на ДП/ , с която определил нов персонален състав на комисия: председател инж.Б.И., началник отдел Инвестиционен от Обл.пътно управление - Кюстендил и членове: св.Д.М.-експерт от същия отдел; с. Н.Й. ***; св. Г. *** ; св.Т.Т.-строителен надзор, упражнявал пряк контрол върху обекта по време на строителството и св.В.В.-управител на надзорната фирма”Булстрой контрол инженеринг”АД със задача: комисията да извърши оглед на място на обект:възстановяване на общински път-с.Сажденик  и установи извършените видове и количества СМР, невъзложени с договор № 842829.12.2009 г., като бъде посочена и технологията на изпълнение на извършените СМР и се направи съпоставка между установените количества СМР с позициите, актувани при изпълнението на цитирания договор. За резултатите от дейността си е разпоредено комисията да изготви доклад, който да му бъде представен и е определен срок за работата й - 15.10.2010 г. 

    Комисията е съставила Протокол № 72 от 6.10.2010 г./на л.12-14 от том 4 на ДП/, който е подписан от всички нейни членове. В този протокол е отразено, че тази комисия приема измерените от предишната комисия видове и количества СМР и е разгледала технологията на извършените видове работи:

1.     изкоп с багер;

2.     изкоп на скална маса и транспорт;

3.     технология за неотложното аварийно възстановяване на път.

 След разглеждането на разплатените по Протокол № 4 СМР комисията е констатирала, че по позиция 8 строителят е актувал 8106 куб.м, които са действително изпълнени и по позиция 18 са актувани 4957 куб.м на стойност 182 120,18 лв., а реално са изпълнени 11 452 куб.м,те.е 6585 куб.м допълнително. Тези допълнителни количества са допълнително изкопани и транспортирани, а скалната маса е взета от речното корито. След 6.01.2010 г. строителят е извършил допълнителни количества по видове работи, които са били необходими за привеждане на пътя в експлоатация, за да изпълнява предназначението си . Участък от 1,3 км след моста за с.Сажденик по посока границата, невключени в предишното актуване-по позиция 18 са необходими за транспортното обслужване на жителите на две махали от селото и дърводобивната дейност. Разбухната скална маса след изкопаване за транспорт е  по позиции №№ 19,21,12,20/подробно посочени в протокола. Общата стойност на допълнително извършените работи е 390 458,24 лв. без ДДС. В заключение на протокола е записано, че предлага на областния управител да бъдат приети и предложени за изплащане  на строителя. Протоколът е съставен в присъствието на управителя на КИПС-св.Б. , св.С.А. и св.Й.Н..

   Членовете на комисията отишли на място в с.Сажденик и извършили измерване на дължини с ролетка,  лата и  колело, като се доверявали на данните от строителния надзор  и други участници в извършването на работите, доколкото измерването е било”постфактум”. С категоричност не можело да се установи дали действително е извършван определен вид работа, тъй като не можело да ес разпознае дали е нанос от реката или пък е действително свършена работа и е трябвало да се уточнява. След постигане на консенсус се е извършвало измерването и се правели записвания и пресмятания. Изчисленията са правени от св.С.С. и св. С.А.. За установяване откъде е взета скалната маса комисията питала св.С.А. и Й.Н., и технически ръководител на обекта Сажденик,  и откъдето им покажели, че са я вземали, оттам измервали разстоянието, на което е превозвана. Споровете са били на мястото и в момента на извършване на измерванията, при подписване на протокола не е имало разногласия. Според показанията на св.П.О.П., гл.инженер, най-голямото разстояние от което е докарвана маса за възстановяване на пътното платно, е от 7-8 км.

   Председателят на комисията – св.инж.Б.И. е изготвил Доклад/ вж л. 9-11 от том 4 на ДП/, съдържащ констатацията, че от измерените 11 452 куб.м изкоп с багер на скална маса са разплатени 4 957 куб.м. Остават неразплатени 6 585 куб.м в повече от договорираните, извършени след 6.01.2010 г., което е било продиктувано от обективната необходимост за привеждане на общинския път в нормални експлоатационни параметри, както и възстановяването и укрепването на 1,3 км след моста за с. Сажденик , необходим за обслужване на 2 махали  на селото. По видове и стойности са посочени допълнителните СМР, възлизащи на общата сума от 390 458,24 лв. без ДДС.

   Въз основа на тези констатации подсъдимият А. изготвил и подписал Писмо изх. № 08-01-68/20.10.2010 г./ на л. 29-30 от том 4 на ДП/, адресирано до кмета на община Кюстендил и с копие до зам.-министър председателя Цв.Ц., в което след посочване на гореизложените факти и комисии по установяване извършени допълнително и какви видове СМР и след положителните констатации на комисиите за тези извършени СМР на стойност 390 458,24 лв. без ДДС/т.е. установената от последната комисия стойност, а не претендираната такава от изпълнителя с писмото от 9.06.2010 г./ и 468 549,89 лв. с ДДС е изразил положително становище и предложил да се предприемат необходимите действия съгласно чл.19 ал.1 т.2 във вр. с чл.19 ал.2 т.3 Закона за пътищата за финансиране и разплащането им. Писмото е подписано от специалистите от областната администрация: св.Б.Г.-секретар, св.Г.М.-гл.юрисконсулт и Н.Й.-гл.експерт.

      Междувременно, в хода на извършване на аварийно-възстановителните работи  за възстановяване последиците от наводнението на 10.11.2009 г., било учредено на 30.12.2009 г. търговско дружество с ограничена отговорност”Еколеспроект” ООД, с капитал от 5000 лв., със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул.Райна Цанева № 6, и с управител св.Л.А.К./вж извлечението от търговския регистър на л.98-99 от том 5 на ДП/. Учредители на това дружество, видно от Протокола от учредителното събрание от 14.12.-2009 г./вж л.100-101 от том 5 на ДП/ са:”Стройпроект” ООД- с дял 50 дяла по 50 лева или 2500 лв., „Люко-К”ООД- с капитал 45 дяла по 50 лв. или 2250 лв.  и „Кей ви ен консулт”ЕООД с капитал 5 дяла по 50 лв. или 250 лв. Предметът на дейност на дружеството е основно дърводобив, дървообработване, търговия с продукти от дървесина, производство на екологично чиста енергия, строителство, ремонт и поддържане на пътна инфраструктура, като останалите дейности са подробно посочени в извлечението от търговския регистър. Дружеството е вписано на 12.05.2010 г. в търговския регистър. Впоследствие, преди вписването, на 17.04.2010 г., видно от протокол от общото събрание на съдружниците/на л.102-103 от том 5 на ДП/, „Люко-К”ООД и „Кей ви ен консулт”ЕООД продават дяловете си на В. –М. Н. и прекратяват членството си в „Еколеспроект”, като Н. е приета за съдружник в „Еколепспроект” с 50 дружествени дяла.

    Решението за учредяване на „Еколеспроект” ООД е било взето още през м.октомври 2009 г., видно от Решението от 11.10.2009 г. на едноличния собственик на капитала на”Кей ви ен консулт”ЕООД/вж л. 104 от том 5 на ДП/ и от Протоколите  за общо събрание на съдружниците на „Люко-К”ООД от 11.10.2009 г./ на л.107 от том 5 на ДП/ и на „Стройпроект”ООД от същата дата/ на л.108 от същия том/.

    На 19.02.2010 г. между В. Л.А., син на подс.Л.А., и „Еколеспроект” ООД, представлявано от св.Л.К., бил сключен на осн.чл.70 КТ  Трудов договор № 2/19.02.2010 г., по силата на който  В. А. е назначен на длъжност ”търговски сътрудник ”в дружеството с основно месечно възнаграждение 380 лв., считано от 22.02.2010 г.

     Горната фактическа обстановка се установява от  обособените в 4 групи в зависимост от вида им доказателствени средства по делото:

    1/.гласни доказателствени средства: показанията на свидетелите от досъдебното и съдебно производства: П. ***, кредитирани частично; Б.Г.-гл.секретар на Областна администрация Кюстендил, кредитирани частично; С.Б.-управител на КИПС ДЗЗД, кредитирани частично; П.А.-служител в Териториална дирекция”Гражданска защита”-Кюстендил; В.Н. -собственик на „Люко-К”ООД, кредитирани частично;С.П.А., гл.инженер в „Люко-К”, технически ръководител, кредитирани частично; Ц.Г., директор на Териториална дирекция”Гражданска защита”-Кюстендил; св.С.Б., гл.комисар, директор на ГД”Гражданска защита”-София; Б.К. *** през 2009-2010 г.-кредитирани частично; Д. ***, специалист”Ценообразуване и ремонтни дейности”, участник в две комисии по установяване на извършените АВР; Б.И.-началник отдел”инвестиционен” в Областно пътно управление-Кюстендил, участник в комисия през м.септември 2010 г. със същата задача; В.В.-изпълнителен директор на „Булстрой контрол инженеринг”АД, участник в комисия по установяване на извършени допълнително СМР; Н.Й.-през 2009 г. специалист в дирекция”Административно и регионално развитие” в Областна администрация, към настоящия момент-гл.секретар на в тази администрация, участвала в комисия заедно със св.Б.И.; С.С.-старши инспектор в дирекция”Административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация, некредитирани само в една част; А. Р. П.-***, изготвила документацията по ЗОП  за съответствието на инвестиционните проекти;  Г. Б. Р.-***; М.К.-*** г., участвала в процедурата по НВМОП; Ю. Д. Б.-директор на Областно пътно управление-Кюстендил; Х.Ш.-***; П.Н.-***;  В.Я.-***; Г.С.-гл.експерт в отдел”строителство и архитектура” в община Кюстендил; В.Е.,*** до м.10.2011 г.; Г.Г., директор на”Кюстендилска вода” ; Т.Т.-надзорник по граждански договор в”Булстрой контрол инженеринг”АД-частично кредитирани; А.Н.-работил в БСК по граждански договор, участвал в надзорна комисия по измерване на СМР на обекта в с.Сажденик; Р. Костадинова-юрисконсулт в община Кюстендил, участник в комисията  по договаряне на МОП с предмет”пълен инженеринг за извършване на неотложни АВР и СВР за ликвидиране последствията от наводнението на 10.11.2009 г. на територията на община Кюстендил и изготвила решението за избор на изпълнител; М.Х.-участник в комисия, назначена по заповед на кмета,старши експерт в отдел”Строителство и благоустройство” в община Кюстендил; Р.Р.,***; Й.Т.-специалист по граждански договор към отдел”Геодезия и картография” в община Кюстендил, участвал в комисия за приемане техническата документация на фирмата- изпълнител в процедурата по МОП; Д.Г. - началник в”Напоителни системи”-район Перник, присъствал на срещата в областната администрация през 2010 г.за анализ на изпълненото, на която е присъствал и св.Б.; С.Д. - директор на дирекция”Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството” в община Кюстендил/починал/; Й.Н.-технически ръководител в”Люко-К”ООД,на обекта Сажденик; С.Н.-специалист от „Напоителни системи”район Перник; Д.Б.- управител на „Интелект-Л”ООД, участвало  във втората процедура по МОП с предмет: инвестиционно съответствие ; Ю.Ф.-*** 2010 г., изготвил подписаното от кмета Писмо № 06-00-91/15.07.2010 г.; В.В.-гл.проектант на „Рутекс”ООД-София-кредитирани в частта за извършения обход на обекта Сажденик, но не и за дадената оценка на щетите; Б.С.-***-частично кредитирани; Й.С.- работил в дирекция „Гражданска защита”-Кюстендил през 2009 г.; Г.М. – ст.юрисконсулт в областна администрация; Р.К.-началник отдел”Строителство и благоустройство” през 2009 г. в община Кюстендил; Д.М., гл.експерт в Районна пътна лаборатория, участвала в комисия за установяване на действително извършени СМР на обекта Сажденик/в заповедта на подсъдимия/-кредитирани с изключение на частта им,че работата на комисията е протекла напълно нормално и спокойно;Ю.В.-работил през 2009-2010 г. в ТД”Гр.защита”; П.О.П.-гл.инженер на „Люко-К” преди св. С.А., към настоящия момент пенсионер; Л.К., общински съветник от ПП”Герб” и управител на”Еколеспроект”, частично кредитирани от съда показанията му; Д.Г.-бивш зам.-областен управител на област с адм.център Кюстендил; В.М. народен представител от Кюстендилски многомандатен избирателен район от ПП”Герб”-частично кредитирани; Д.Д.,***, участвал в процедурата по МОП за съответствието на инвестиционни проекти заедно със св.А.П. пир класиране на трите оферти; Д.С.-***; Б.П.-проектант в „Кюстендилска вода”; К.П., управител на „Руен холдинг”АД; Р.В., посетил района на Гърляно в деня на бедствието; З.Г., съдружник в „Глоса-ООД-София”; С.Г.; А.В., служителка в „Глоса”ООД; Г.И.-главен специалист-спасител в ТД”Гражданска защита”, участвал в комисия на 14.12.2009 г.заедно със св.Ю.В. и св.П.А.; А.К.-председател на Камарата на строителите в България/КСБ/, Областно представителство-Кюстендил; А.М., собственик и управител на строителна фирма”Рила”-Кюстендил-работил като подизпълнител на”Напоителни системи” при Ябълково за корекция на реката; С.Г. и Н.Д., технически ръководители в”Люко-К”, приобщени показанията на двамата чрез прочитането им в о.с.з. на осн.чл.281 ал.5 във вр. с 281 ал.1 т.4 предл.І-во НПК; обясненията на подсъдимия А. от досъдебното и съдебно производства . 

   2/. експертни заключения : Съдебно-графологична експертиза вх.№ 23/11 от 23.06.2011 г. на в.л.В.П./на л.32-34 от том 4 на ДП/-кредитирана изцяло като обективна; Тройна строително-техническа експертиза, изпълнена от в.л.инж. Г.Г., инж.В.М. и инж. А.С. ./на л.123-154 от том 3 на ДП/ - кредитирана частично; Съдебно-счетоводната експертиза на в.л.С.Ч./на л.93-99 от том 3 на ДП/ - кредитирана изцяло, доколкото изложението й се подкрепя от финансово-счетоводните документи по делото и показанията на св.Н..;

   Съдът на осн.чл.154 ал.1 НПК не кредитира частта от заключението на тройната строително-техническа експертиза, че не е било необходимо и не са извършени допълнителните СМР за обекта в с.Сажденик на стойност от 468 549, 89 лв. и не е основателно заплащането им. Последната констатация представлява правен извод, и то финализиращ един гражданскоправен спор и това би могло да стане с влязъл в сила съдебен акт-съдебно решение, каквото доказателство към настоящия момент липсва и затова е недопустимо в.л. да дават правни изводи.

   А констатацията в експертизата, че допълнителните СМР не са извършени,  се опроверга от показанията на всички свидетели, участвали в комисиите, определени със заповедите на кмета от 3.09.2010 г. и тези на областния управител подс.А. от 9.09.2010 г., 14.09.2010 г. и 4.10.2010 г. и съставените от тях документи -  протоколи и доклади/на св.Б.И. и на св.Б.Г./. Затова съдът даде вяра на показанията на немалкото на брой свидетели-специалисти, членове на комисии, на няколко пъти измервали и изчислявали извършените СМР, които в крайна сметка са приели, че има допълнително извършени СМР, но не на претендираната с Писмото на св.Св.Б. от 9.06.2010 г. стойност над 447 000 лв. без ДДС, а на стойност 390 458,234 лв. без ДДС. Още повече, че след отминаване на време от извършването на СМР става все по-трудно установяването им и в тази връзка членовете на комисиите са били там преди вещите лица, изготвили експертизата. А това дава по-голяма достоверност на техните показания и съставените от тях документи, отколкото по-късно изготвеното експертно заключение. Както е посочено в края на самата експертиза/на л.149 от том 3 на ДП/, огледът на 4-те обекта прис.Гърляно е извършен на 14.01.2011 г.-, а при с.Ябълково-на 17.02.2011 г., когато всъщност им е била поставена задачата. В останалата част съдът възприе експертизата за обективна и компетентно изготвена.

   3/. писмени доказателствени средства: Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между община Кюстендил и КИПС ДЗЗД; Договор № Д-00-843/29.12.2009 г. между община Кюстендил и ”Булстрой контрол инженеринг”АД;  Протоколите от 6.01.2010 г.№№ 1-4; Протокол № 5/28.05.2010 г.; длъжностни характеристики за длъжността”технически ръководител”; както и всички описани в хода на горното изложение писма, заповеди, протоколи за учредяване на дружества, сертификати, лицензии, договори;          

   Съдът кредитира изцяло доказателствената стойност на всички писма и заповеди, подробно описани в хода на горното изложение. Съдържанието на нито едно от тях не се опроверга от гласните доказателства. Напротив-съдържанието им се подкрепя от показанията на свидетелите, както и от обясненията на подсъдимия.

   Съдът констатира, че томовете от ДП някои от описаните в  горното изложение писмени доказателства се повтарят и затова посочи точното местонахождение само на представените в оригинал такива.

     4/.веществени доказателствени средства, представляващи 9 диска: 8 от тях -  със снимки на отделните обекти в пострадалите райони в Гърляно и Ябълково и 1 диск-отразразяващ на DVD наводнението в с.Ябълково.

   Веществените доказателства, доколкото изцяло се подкрепят от писмените такива по делото и от представените първоначални доклади за ситуацията след наводненията, придружени със снимков материал, както и от кредитираните показания на всички свидетели, се кредитират от съда като обективни и в този смисъл ги приобщи напълно за изясняване на обективната истина по делото.

    Гласните доказателствени средства - свидетелските показания от ДП се намират основно в томове 1,2 и 3 от него.   Показанията на по-голямата част от свидетелите, дадени на досъдебното производство, видно от протоколите от с.з., бяха приобщени чрез прочитането им по реда на чл.281 ал.4 или ал.5 /в зависимост от становището на защитата/ във вр. с ал.1 т.2 предл.ІІ-ро НПК. Само показанията на св. Ст.Г. и Н.Д. бяха приобщени чрез прочитането им, но поради наличие на хипотезата на чл. 281 ал.1 т.4 предл.І-во НПК, а на св.С.Д. - на основание чл.281 ал.1 т.4 предл.ІІ-ро НПК. 

    Показанията на по-голямата част от свидетелите се кредитират изцяло от съда, доколкото те са непротиворечиви, подкрепят се и се допълват взаимно в отделните им детайли и от писмените и веществени доказателства по делото, както и от кредитираните експертни заключения. Всички свидетели са или длъжностни лица във фирмата-изпълнител, участници в установяване на последиците и премахване на щетите от наводненията в Гърляно на 10.11.2009 г. и 21.02.2010 г. при с.Ябълково. Повечето са служители на общината и областта и на Обл.пътно управление, ТД”Гражданска защита”  и са участвали в това им качество в различните комисии по установяване на нанесените поражения, други – в комисии по установяване и приемане на извършените СМР от изпълнителя КИПС ДЗЗД по Договор № 842/29.12.2009 г., или надзорници. Повечето от свидетелите/посочено в хода на горното изложение/ са участвали в по няколко комисии, назначени и със заповед на кмета/напр.тези  4.01.2010 г. и от 3.09.2010 г./ и на областния управител/ от 9.09.2010 г.,14.09.2010 г.,4.10.2010 г./. Техните показания се подкрепят от съставените и приложени по делото протоколи и доклади, подробно описани в горното изложение.

   Показанията напр. на св. С.С., Г.С., Б.И., Д.К., от една страна и от друга страна-показанията на св.С.Б., С.А. и св.Й.Н. в частта им досежно причините за допълнително претендираните от КИПС изпълнени извън договора СМР не си противоречат, а взаимно се допълват.  Съдът кредитира показанията на св.Й.Н., технически ръководител на обекта: Възстановяване на общински път-с.Сажденик  и като такъв непосредствено присъствал при извършването на всички аварийно-възстановителни работи, че причина за извършените в повече до 25.12.2009 г. СМР на този обект , за които той е разбрал по-късно, е двукратното отнасяне на извършеното през нощта вследствие на нови наводнения. Предвид безспорно установената невъзможност да се посочи точното време на извършване на допълнителните СМР или на повечето от тях показанията на св.Й.Н. се допълват от показанията на св.Св.Б./ на л.273-274 от настоящото дело/, че допълнителни работи са възникнали и във връзка с аварийното възстановяване на проходимостта на пътните участъци за с.Сажденик. Към 10.01.2010 г. според него е започнало подаване на  сигнали от техническите ръководители, че участъкът, на който се работи, просто го няма и трябва да се изгражда отново. Това не е могло да се установи при първоначалния оглед, тъй като тогава не е могло да се стигне до тези места. Достъпът е бил възможен след приключване на първия етап от работата - след 6.01.2010 г., когато са били актувани първите извършени АВР и СМР. И тези показания логично се допълват от показанията на св.Б.И./на л. 94 от настоящото дело/. В крайна сметка се установи от свидетелските показания, че заключенията на отделните комисии, независимо дали са били назначавани със заповед на кмет или областен управител, следващите комисии са ползвали заключенията на предходните, също независимо със заповед на кой от двамата са били назначени. И в този смисъл е имало едно допълване,приемственост и надграждане в работата на комисиите, за да се стигне до съставянето на Протокола от 6.10.12010 г. и до извода на последната комисия, че тези допълнително претендирани СМР са били абсолютно необходими и действително извършени и стойността им е 390 458,24 лв. без ДДС или- 468 549,89 лв. с ДДС.

    Свидетелските показания на всички участвали в комисиите свидетели безпротиворечиво сочат, че е имало напрежение в работата им, предизвикано от техническия ръководител на изпълнителя - инж.С.А., който дори е отправял заплахи. Това е натягало работната обстановка, но в крайна сметка комисиите са свършили своята работа и след неколкократни измервания, обсъждания и изчисления са достигнали до един консенсус, обективиран в съставения Протокол от 6.10.2010 г. и подписан без възражение от всички членове на тази последната комисия за допълнително извършените СМР на обекта в с.Сажденик.

      Изключение от горния извод за безпротиворечивост на свидетелските показания правят частично само показанията на някои от свидетелите и това са: св.П.П., Б.К., Л.К., В.М., Т.Т., В.В., Б.С..

  Съдът не кредитира показанията на св.П. в частта им, че под давление на подсъдимия А. са били елиминирани от участие във възстановителните работи след наводнението от 10.11.2009 г. в с.Гърляно местните фирми”Рила” и”Руен холдинг”. Св.П., ако е искал да работят местни фирми, е щял да потърси именно тях непосредствено след наводнението, а не „Рутекс”ООД-гр.София за извършване на консултантска услуга по пресмятане на вида и количеството работи по възстановяване на щетите от наводнението. Още повече, че самият той в деня на наводнението е извикал именно местните фирми”Рила” с управител св.С.М. и фирмата”АБ терм” на М.А. и  те са се отзовали и са извършили първите аварийни неотложни работи по локализиране щетите от наводнението, т.е. имали са реална представа за предстоящите АВСМР. Той не е желаел местните фирми”Рила” и”Руен холдинг” да работят на общински обекти.  Установи се безспорно, че той е ползвал услугите на фирма със седалище гр.София-„Рутекс”ООД.  Ето защо в тази връзка съдът кредитира показанията на св.Л.К. и обясненията на областния управител-подс.А., дадени в последното с.з./ в каквато междувпрочем насока той лично в с.з. от 16.07.2012 г. зададе и въпроси на св.П./.За св.П.  единствен критерий всъщност за избор на бъдещата фирма-изпълнител е бил да е регистрирана в БСК, както той сам заяви в показанията си.

    Съдът не кредитира и показанията на свидетелите Л.К., В.М., Б.К.-секретаря на общината и на св.Б.С.-*** в частта им досежно това, че за бедствието в Ябълково на 21.02.2010 г. са се обаждали на управителя на местната фирма”Рила” в лицето на св.С.М. и че той не дошъл, защото бил болен и с температура като необективни и заинтересовани. Това се опроверга от показанията на самия М., разпитан за първи път в съдебното производство, който пред съда заяви, че никой не му се е обаждал да го търси за работа на обекта, вкл. и от община Кюстендил. Съдът няма причина да не кредитира показанията на този свидетел и затова ги възприе като обективни и безпристрастни. В тази връзка не се кредитират показанията и на св.Б.К. в частта им за това, че той се е обадил на св.М., които напълно ги опровергаха от самия св.М.. Показанията на св.М. се подкрепят от показанията на св.А.К., дадени в съдебното производство/вж л. 282 от делото/, че фирма”Рила”, която е била заета по проекта”Испа” в гр.Кюстендил тогава, няма и капацитет да участва.

      Обясненията на областния управител-подс.А., дадени в досъдебното и съдебното производство, съдът кредитира изцяло като правдиви, последователни и обективни и затова ги възприе като годно доказателствено средство, а не като защитно средство. Обясненията в съдебното производство са по-подробни от тези на досъдебното производство, но по същността си двете обяснения са безпротиворечиви и тези от съдебното производство допълват тези от досъдебното. Тези обяснения напълно се подкрепят от останалите събрани по делото доказателства – показанията на св.А.К. в частта им за невъзможността фирма”Рила” да участва и добрата техническа обезпеченост на КИПС, както и от експертните заключения. Изложеното с тях, че издадените от него заповеди са в изпълнение на контролните му функции, се подкрепя от формулировката на правомощията му по ЗЗБ - чл.65 от него в съответната редакция към момента на събитието, както и на контролните му функции, вменени с изричната и конкретна разпоредба на параграф 2 от ПМС № 279/2009 г. Обясненията намират подкрепа и в отразеното в техническото задание, че посочените видове и количества работи в офертната документация са първични и прогнозни и че може в процеса на работата да възникне необходимост и от други такива както и  от законовата формулировка на чл.26 от Правилника на Междуведомствената комисия, който предвижда възможност за допълнително заплащане до 50%  при допълнително възникнали СМР, на което всъщност се е позовал подсъдимия А. при депозиране на Писмото от 9.08.2010 г. до вицепримиера.

       Не се кредитират като достоверни показанията на св.Б. в частта им/ на л.275 от делото/, че се отчитал на областния управител, тъй като  той следил основно работата и комисията след сключване на договора била сформирана по негова заповед. Това твърдение се опровергава от самата Заповед от 4.01.2010 г., която е не на подсъдимия А.,***, с която кметът е определил определил състава на комисията, която да приеме обектите. Преди това той е поискал от подс.А. да посочи служители от областна администрация и той посочил двама - св.С. и М., които били включени в заповедта на кмета, което е доказателство за синхрон към този момент между тях.

   Съдът не кредитира показанията на св.С.А. и на св.Й.Н. в частта им, че между св. А. и св.С.С. имало конфликт, но той бил на лична основа. В тези им части показанията се опровергаха от показанията на всички останали свидетели, членове на отделните комисии, назначени със съответните заповеди на кмета и областния управител, персонализирани по-горе в изложението, вкл. от показанията на самата свидетелка С.С.. Показанията на всички свидетели-членове на отделните комисии и заключението на тройната техническа експертиза безпротиворечиво сочат, че документално са налице пропуски от страна на фирмата-изпълнител относно водената документация - както за отчитането на извършените СМР с протоколи, с едностранно подписани само от изпълнителя протоколи- от св.С.А. , така и досежно пропуските на техническия надзор. И в тази връзка се кредитират показанията на св.С.С. относно начина на замерване и дискусиите между членовете на комисиите, както и че е оказван върху тях значителен натиск от св.А. като представител на изпълнителя. В крайна сметка обаче за разплатените работи разликата между документалното отразяване на извършените СМР и установеното от вещите лица на място е от порядъка на 1%, въпреки недостатъчно прецизното измерване на количествата извършени СМР. Съдът не кредитира показанията на св.С.С. единствено в частта им, че е било необходимо в комисиите да участва непременно геодезист. Това й твърдение  се опроверга от обясненията на в.л. в с.з. по приемане на заключението/вж обясненията на в.л.С. на л.215 от настоящото дело/.

   Съдът не кредитира и показанията на св. Д.М., която единствена е казала, че не е имало напрежение в работата на комисията и че всичко е вървяло гладко, доколкото те се опровергават в тази им част от всички посочени в този абзац свидетелски показания.

   Показанията на техническия надзорник на граждански договор-св.Т.Т. не се кредитират в частта им  за наличие на технически проекти за обекта в с.Сажденик, каквито се установи да е имало само за моста на за с.Ръсово., който факт е безспорно установен и от тройната строително-техническа експертиза. Техните показания са необективни и в тази насока се опровергаха от писмените доказателства и констатациите на техническата тройна експертиза и затова съдът ги възприема като заинтересовани, целящи защита на работодателя им по граждански договор-надзорната фирма”Булстрой контрол инженеринг”АД. Тези свидетели с показанията си целят да услужат на изпълнителя, а пък и поради напредналата им възраст е възможно и да нямат ясен спомен за тези факти.

   Обясненията на областния управител-подс.А., дадени в досъдебното и съдебното производство, съдът кредитира изцяло като правдиви, последователни и обективни и затова ги възприе като годно доказателствено средство, а не като защитно средство. Обясненията в съдебното производство са по-подробни от тези на досъдебното производство, но по същността си двете обяснения са безпротиворечиви и тези от съдебното производство допълват тези от досъдебното. Тези обяснения напълно се подкрепят от останалите събрани по делото доказателства – показанията на св.А.К. в частта им за невъзможността фирма”Рила” да участва и добрата техническа обезпеченост на КИПС, както и от експертните заключения. Изложеното с тях, че издадените от него заповеди са в изпълнение на контролните му функции, се подкрепя от формулировката на правомощията му по ЗЗБ - чл.65 от него в съответната редакция към момента на събитието, както и на контролните му функции, вменени с изричната и конкретна разпоредба на параграф 2 от ПМС № 279/2009 г. Обясненията намират подкрепа и в отразеното в техническото задание, че посочените видове и количества работи в офертната документация са първични и прогнозни и че може в процеса на работата да възникне необходимост и от други такива както и  от законовата формулировка на чл.26 от Правилника на Междуведомствената комисия, който предвижда възможност за допълнително заплащане до 50%  при допълнително възникнали СМР, на което всъщност се е позовал подсъдимия А. при депозиране на Писмото от 9.08.2010 г. до вицепримиера.

   Показанията на св.В.Р., председател на УС на ФК”Велбъжд”-Кюстендил,подписал Договор за спонсорство на отбора със св.В.Н.;  както и тези на св.С.Т./на л. 212 от настоящото дело/ ,на св.Д.К./на л.280 от настоящото дело/ и на св.Г.А.-бивш кмет на гр.Бобов дол- не съдържат релевантни за обвинението факти и затова съдът не ги обсъжда. Съдът не обсъжда и доказателствената стойност на представеното в последното съдебно заседание от обвинението писмено доказателство - наречено от прокурора”Извлечение от одитен доклад на община Кюстендил”, който доклад касае разплатените от общината СМР, които са извън предмета на обвинението. Затова и беше безпредметно отлагане на делото за изискване на целия одитен доклад като абсолютно неотносим към предмета на обвинението.  Неотносими към предмета на обвинението са и доказателствата за данъчни и данъчно- осигурителни задължения на двете дружества”Люко-К”ООД и „Стройпроект”ООД, обединени в КИПС  и приложени в т.4 л.184 и 185 и сл. от ДП и затова не ги обсъжда.

   Съдът не обсъжда находящите се в кориците на ДП писмени доказателства извън описаните в хода на горното писмено изложение такива, способствали за установяване н фактическата обстановка, поради тяхната ирелевантност за предмета на обвинението.

 

    2.  По правната квалификация и съставомерността на деянието.

 

  При така описаната фактическа обстановка прокурорът е направил незаконосъобразния и необоснован извод, че подсъдимият А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.282 ал.2 НК.

    Разпоредбата на чл.282 ал.2 предл.ІІ-ро НК регламентира квалифициран състав на престъпление по служба, доколкото обвинението е срещу лице, заемащо отговорно служебно положение-подсъдимият А. в качеството му на областен управител на област с административен център Кюстендил, към момента на извършване на деянието. Бланкетният характер на нормата на чл.282 НК изисква точното и пълно посочване на нормите, които подсъдимият обективно е нарушил, за да се обоснове обективна съставомерност на превишаване на власт и права/кумулативно посочени от обвинението/ и неизпълнение на служебни задължения.

    2.1.Субект на престъплението.

     Субект на престъплението по служба може да бъде само длъжностно лице. Безспорно е по делото, че подсъдимият А. притежава качеството на длъжностно лице по см.на чл.93 т.1 б.а НК, тъй като притежава ръководни и административно - управленски функции по см.на тази норма. Той е длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, доколкото има широк кръг от права и задължения и заеманата служба е на високо място в йерархията на държавните служби.

    Статутът и правомощията на областния управител се уреждат основно от Закона за администрацията/ЗА/. Според чл.29 ал.1 ЗА е  той е едноличен орган на изпълнителната власт  на територията на областта/териториален орган/, осъществяващ държавното управление по места и осигуряващ  съответствието между регионалните и местни интереси при провеждането на регионалната политика. Идентична е дефиницията на чл.3 от УПОА, според която областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в общината, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между  националните и местни интереси при провеждане на регионалната политика. Чл. 5 УПОА диференцира функциите на областния управител - той взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с изпълнителната власт  и с всички институции, невключени в изпълнителната власт - териториалните структури на синдикатите, организациите на работодателите, организациите за синдикална защита и неправителствените организации. Чл.7 ал.1 т.5 УПОА   /в редакцията, обн.ДВ бр. 52/2007 г./ предвижда, че областният управител осигурява спазване на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по  изпълнението на административните актове.

    Правомощията му като орган на държавна власт са регламентирани изчерпателно в разпоредбата на чл.31 ал.1 т. 1-11 ЗА. Чл.31 т.9 ЗА разписва задълженията на областния управител при бедствие. Предоставени са му със закон и упражняването им е проява на законово задължение за осъществяване на контрол върху действията на органите на местното самоуправление и на местната администрация

   Чл.32 ал.1 ЗА предвижда, че в границите на така предоставените му с разпоредбата на чл.31 ал.1 ЗА правомощия той издава заповеди. В тази връзка обл.у-л като едноличен орган на изпълнителната  власт с обща компетентност осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнение на АА. Това обаче става в производството по чл.32 ЗА. Административният контрол съгласно доктрината в административното право е властническа дейност, която се осъществява вътре в системата на държавното управление от органите на самото това управление, т.е. МС, министри, ръководители на ведомства, кметове на общини, областни управители. Той бива вертикален и хоризонтален.

   Чл.45 ал. 1 и 4 ЗМСМА регламентират правомощия на областния управител за контрол върху два вида административни актове - актове на кмета и на общинските съвети. Съгласно тези норми областният управител осъществява административен контрол за законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление - ОбС и кметовете. В изпълнение на тези именно свои задължения той издава заповеди.  Правният интерес за оспорването се извежда именно от правомощията му като съвкупност от права и задължения  за осигуряване на законността на територията на областта. Разпоредбата на чл.32 ал.2 ЗА му дава възможност да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА, като той може да отменя незаконосъобразни актове на кметове на общини в 14-дневен срок от получаването им, респ.сезирането му.

      Чл.45 ал.1 ЗМСМА предвижда оспорване на актовете на кмета на общината по административен ред пред областния управител. След отмяна на акта на кмета областният управител няма правомощие да решава въпроса по същество, като замести кмета на общината. Чл.45 ал.4 ЗМСМА регламентира, че областният управител упражнява контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети като правило и само с едно изключение - ако в закон е предвидено друго. 

   Длъжностното качество на подсъдимия А. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение обаче не е достатъчно да обоснове съставомерност на повдигнатото и поддържано обвинение.

 

          2.2. Обективна страна.

 

    Изпълнителното деяние според формулираното/ след двукратното връщане на ОА/ обвинение за извършено престъпление по служба от подсъдимия А. в качеството му длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - областен управител на област с административен център Кюстендил по квалифицирания състав на чл.282 ал.2 предл.ІІ-ро НК  досежно всички деяния, формиращи в крайна сметка състава на продължаваното престъпление от обективна страна, поддържано да е извършено от подс.А.,  може  да се обобщи в две насоки :

      1/. Превишаване на властта и правата му, упражнявайки правомощията на кмета – с което е нарушил:= чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ в редакцията, обн.Дв бр. 102/2006 г. /” кметът организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия”/;= чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА/”кметът на общината организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и МС”; = Постановление № 279/26.11.2009 г. на МС/ в параграф 2 на което контролът по изпълнението на дейностите е възложен на областния управител/;  чл.32 ал.1 ЗА/ „Областният управител издава заповеди в рамките на предоставените му правомощия”/;

      2/. Неизпълнение на служебните му задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31 ал.1 т.4 ЗА/”Областният управител осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове”/; чл. 7 ал.1 т.5 УПОА в редакцията, обн.ДВ бр.52/2007 г./”Областният управител осигурява спазването на законността на територията н областта и осъществява административен контрол по спазването на административните актове/” .

      Съдът намери за необходимо да посочи, че законодателят във формулировката на текста на чл.282 ал.1 НК предвижда алтернативно превишаване - или на власт, или на права. В процесното обвинение  се поддържа, че пос.А. е превишил и властта, и правата си кумулативно.   

     Превишаване на власт или права има, когато длъжностното лице извършва действия, излизащи извън рамките на неговата компетентност и се изразява в извършването на различни действия, навлизащи в компетентността на друго длъжностно лице или когато могат да се извършват само при строго определени условия, т.е. извършване на действия по отношение на чужди властнически правомощия или функции/Вж ППВС № 2/1980 г./.

  Длъжностното лице не изпълнява служебните си задължения,  когато не предприема действия, свързани с изискванията на службата и установени с нормативен акт, т.е. става въпрос за неизпълнение на служебни задължения или - за бездействие по служба/Вж ППВС № 2/1980 г./. 

        Предмет на доказване следователно по делото от обективна страна е:

      1/. налице ли е твърдяното с ОА превишаване на власт и права от подсъдимия А. и твърдяното неосигуряване от него на спазването на законността на територията на областта;

     2/.има ли причинно-следствена връзка между твърдяното в ОА превишаване властта и правата на подсъдимия и неосигуряване от него на спазването на законността на територията на областта  и настъпването на възможните вредни последици за държавния бюджет общо за целия период на продължаваното престъпление в размер на 486 530,79 лв.

    Съпоставяйки горните разпоредби,уреждащи статута и правомощията на областния управител със събрания и обсъден по- доказателствен материал относно извършване на всички деяния, съставляващи продължаваното престъпление от обективна страна, съдът прие, че събраните по делото доказателства не установяват по никакъв начин подсъдимият с извършените от него действия, респ. бездействия да не е изпълнил сочените с ОА неизпълнения на служебни задължения, нито да е превишил властта и правата си по посочените от обвинението законови норми. 

    Съображенията  на съда за това ще бъдат изложени по-долу, като съдът в последващото пространно изложение следва структурата на ОА досежно обособените подпериоди и отделни деяния-компоненти на продължаваното престъпление:

       І. По обвинението за първия подпериод на продължаваното престъпление от 27.11.2009 г. до 20.10.2010 г. подс.А. да е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощия на кмета на община Кюстендил да организира изпълнението и заплащането на АВР на 4-те обекта на територията на общината за преодоляване на последиците от интензивните валежи от 10.11.2009 г.: 1. Възстановяване на пътно платно от ВЕЦ”Осогово” до водохващането на В и К „Кюстендилска вода”;2. Възстановяване на общински мост с. Ръсово; 3. Възстановяване на пътно платно и укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово”; 3.Възстановяване на общински път-с. Сажденик,   и да не е изпълнил служебните си задължения по чл.31 ал.1 т.4 ЗА и по чл.7 ал.1 т.5 от Устройствен правилник на областната администрация/УПОА/, неосигурявайки спазването на законността на територията на областта, като не е упражнил контрол по законосъобразност на актовете и действията на кмета на община Кюстендил: Решение № 28/11.12.2009 г. за откриване на процедура за малка обществена поръчка  с предмет”пълен инженеринг за извършване на НАВСМР за ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10.11.2009 г. за 4-те горепосочени обекта; Договор № Д-00-843/29.12.2009 г. между община Кюстендил и „КИПС”ДЗЗД със същия предмет; Договор № Д-00-843/29.12.2009 г. между община Кюстендил и „Бул строй контрол инженеринг”АД-София с предмет оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване н строителен контрол при изпълнение на строежите за процесните 4 обекта, с   цел да набави за другиго - „Консорциум за инженерингови проекти и строителство”ДЗЗД, облага на стойност 468 549,89 лв., като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за централния бюджет на Р България в този размер,

    съдът приема за този подпериод следното:

   1/.   = По никакъв начин не се установи подсъдимият да е организирал изпълнението и заплащането на АВР на 4-те процесни  обекта, пострадали от наводнението на 10.11.2009 г. Напротив. От доказателствата по делото-показанията на св.П., Г., Б.Г., Б.К., Ал.М., последният разпитан за първи път в съдебното производство, кредитирани изцяло от съда като обективни се установи, че в деня на наводнението именно кметът на община Кюстендил - св.П. е организирал неотложните аварийно-възстановителните работи в деня на наводнението, които са извършени от  фирма”Рила, с управител св.М.; от „Пътно поддържане” и ”АБ-терм”. Впоследствие тези фирми и техни служители са били наградени от общината, като община Кюстендил им е заплатила сума от общо 6 054,56 лв., фактурирана с фактури №№: 1276/13.11.2009 г.; 44788/12.11.2009 г. и,328/13.11.2009г. и 331/19.11.2009 г.    тези дейности междувпрочем стоят извън периода на обвинението, на са посочени в ОА.Съдът също ги възпроизвежда, за да очертае връзката им с развилите се впоследствие събития по преодоляване щетите от наводнението, които са свързани само и единствено с участието на община Кюстендил, респ. с представляващия я кмет-св.П..

   Сключеният Договор№ Д-00-842/29.12.2009 г. между община Кюстендил и КИПС ДЗЗД е с предмет: пълен инженеринг за извършване на неотложни аварийно-възстановителни строителни и монтажни работи за ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10.11.2009 г. за 4-те обекта.  По този договор е били изплатена от община Кюстендил сум на стойност общо 1 673 330,39 лв. с ДДС, установено от съдебно-счетоводната експертиза. 

    Вторият сключен  между община Кюстендил и „Булстройконтрол инженеринг” АД Договор № 843/29.12.2009 г. е с предмет: оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите    и упражняване на строителен надзор при изпълнението строежите за 4-те обекта и по този договор общината е изплатила сумата от 33 180 лв. с ДДС, установено също от съдебно-счетоводната експертиза. 

    Изплатените суми по двата договора са в размер на общо 1 706 563 лв. Установи се също безспорно, че сумата по ПМС № 279/29.12.2009 г. в размер на 1 707 480 лв. е била преведена по бюджетната сметка на община Кюстендил на 16.12.2009 г. в Интернешънъл асет банк  и изплащанията са били от тази сума. Останалите от нея 917 лв. са били върнати чрез внасянето им в държавния бюджет от община Кюстендил.

   Предвид така установеното по безспорен начин от фактическа страна е също така безспорно установено, че подс.А. няма никакво участие както в организирането, така и в изплащането на АВР за 4-те обекта. Страна и по двата договора е община Кюстендил и заплащането е било нейно задължение, което тя е изпълнила. А що се отнася до самото организиране на АВР ,подсъдимият А. също няма участие. Те са били извършвани от фирмата-изпълнител, като е имало лица от фирмата-техн.ръководители, които са участвали в организацията и изпълнението на АВР и СМР. Стойността на извършените АВР и СМР е формирана на база попълнените от техническите ръководители – в частност от св.С.А. -документи – протоколи и количествени сметки, които, макар и едностранно подписани само от изпълнителя, според разширената техническа експертиза въпреки ненадлежното им оформяне съгласно изискванията на ЗУТ отразеното в тях е вярно и са  установени от в.л. незначителни отклонения между констатациите на експертизата във вида и количеството на извършените и разплатени АВР и СМР и отразеното в протоколите в рамките на 1%. Само за обекта: Възстановяване на общински мост в с.Ръсово са налични всички изискващи се документи.

   Даденото от подс.А. становище и настояването за незабавното сключване на договор с определения изпълнител с Писмо № 08-01-70/ 17.12.2009 г., предварителните срещи с представители на КИПС, както и посещаването на място на обектите в процеса на работа не доказва по никакъв начин твърдяното  в ОА превишение на власт и права, изразяващо се в организиране изпълнението и заплащането на АВР на 4-те обекта и навлизане с това в правомощията на кмета на общината. Комисията, приела извършената работа на обектите, се установи безспорно, че е назначена със заповедта на кмета от 4.01.2010 г.

   Етимологичното значение на глагола ”организирам” е в няколко насоки: основавам, учредявам, създавам; подготвям, нагласявам; обединявам, сплотявам; привеждам в ред, разпределям. В контекста на това тълкуване не се установи подсъдимият А. да е извършвал нито едно от тези действия, както му вменява обвинението – т.е. че е упражнявал правомощия на кмета да организира изпълнението и заплащането на АВ работи.

      Безспорно се установи от кредитираните гласни доказателствени средства, че при посещенията на място на пострадалите обекти областният управител, т.е. подсъдимият А., е казал да се предприемат мерки да се изготвят необходимите документи и да се започнат възстановителни работи/ вж показанията на св.Ц.Г. на л.40 от настоящото дело/, като е казал, че”Люко-К” може да започне работа без да иска средства, а впоследствие тези средства ще им бъдат възстановени.  

     Изложеното обосновава по несъмнен начин правния извод, че подсъдимият не е превишил властта и правата си, като  нито е организирал  изпълнението, нито заплащането на АВР на 4-те обекта, пострадали от наводнението на 10.11.2009 г. Не се установи той да е нарушил и някоя от сочените в ОА норми на чл.44 ал.1т.8 ЗМСМА; на  чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ; на ПМС № 279/26.11.2009 г.-параграф 2 от ПР/. Така посочените норми са твърде бланкетни, те не съдържат никакво конкретно предписание или длъжностно задължение за областния управител, за да се направи извод, че той е излязъл извън властта и правата си, като е упражнил правомощия на кмета на общината. 

    Разпоредбата на чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА предвижда общо задължение кметът на общината да организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и от актовете на МС. От последващото изложение е видно, че подсъдимият А. с нищо не е попречил на това по същността си бланкетно и неконкретизирано от самия закон описание на кметските задължения.

    Чл.64 и 65 от ЗЗБ  уреждат правомощията на органите на държавната и на местната  власт в ситуация на бедствие, каквото е наводнението в Кюстендилска община при с.Гърляно и Ръсово на 10.11.2009 г. и при с.Ябълково на 21.02.2010 г.       

     Според съда е важно да се посочи, че след инкриминирания от обвинението период е последвала законодателна промяна в тези разпоредби. Словесната формулировка на чл.64 и 65 ЗЗБ  според  ОА е посочена правилно – тя е в законовата редакция, обн.ДВ бр. 102/2006 г ., т.е. към момента на извършване на всяко от посочените деяния. Поради това, въпреки непосочването в ОА точно коя е редакцията на текста, предвид правилното словесно изписване на нормите, този пропуск не представлява съществено процесуално нарушение/не води до неяснота на обвинението и нарушение процесуални права/ и който пропуск съдът конкретизира с присъдата си и допълва в мотивите й.

    Чл.64 ЗЗБ регламентира задълженията на областния управител, като ал.1 регламентира задълженията на областния управител при бедствие изобщо, а ал.2 – при възникване на бедствие на територията на областта .

   Съгласно нормата на чл.64 ал.1 т.2 ЗЗБ в  посочената законова редакция едно от правомощията на областния управител е: организира и ръководи защитата при бедствия в областта. Съгласно разпоредбата на чл.64 ал.2 т. 4 ЗЗБ конкретно задължение на областния управител е да организира, координира и контролира процеса на възстановяване и подпомагане и възстановяване при бедствия, а съгласно т.5 – да координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът е поискал това.

   Чл.65 ЗЗБ  регламентира правомощията на кмета на община  по аналогичен начин: ал.1- изобщо при бедствия, а ал.2-при конкретно възникнало бедствие на територията на общината. Разпоредбата на чл.65 ал.1 т.1 ЗЗБ предвижда, че кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината, а според т.6-представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по защита при бедствия. Разпоредбата на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ регламентира, че при възникнало на територията на общината бедствие кметът организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия, което се установи, че кметът е извършил в деня на наводнението.

    След внимателния анализ на така посочените разпоредби, изхождайки от принципите на граматическото тълкуване е видно, че според тази словесна формулировка на законодателя съществува почти пълна идентичност и припокриване на задълженията на кмет и областен управител при възникнало бедствие на територията на общината и областта- в ал.2 на чл.64 и ал.2 на чл.65 ЗЗБ. Разликата е само досежно териториалния обхват на тези правомощия, упражнявани съответно от кмета на територията на общината, а от областния управител-на територията на областта и досежно вмененото в повече задължение на областния управител по т.5-да координира, неотложните АВР, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът е поискал това.

   Установи се по несъмнен начин, че тези неотложни АВР са организирани от кмета и извършени още в деня на наводнението. За последващите възстановителни работи са били сключени два договора от община Кюстендил, със съдействие на обл.управител, и то на стойност далеч по –изгодна икономически от първоначално предлаганата такава от кмета на общината по сметките на ангажираната от него първоначално фирма”Рутекс”ООД-София.

    Но, доколкото отделната община-в случая Кюстендилска община –представлява част от територията на областта, то самият закон-ЗЗБ изобщо не съдържа конкретни и разграничителни  формулировки на правомощията на кмета и областния управител по този териториален признак. Нещо повече. Установи се освен това, че от наводнението на 10.11.2009 г. е имало засегнати и общински, и държавни обекти. Участъкът след Чекански мост за с.Сажденик до т.нар.Жабленски дол/вж показанията на кмета св.С./***. И въпреки че впоследствие е установено, че  в този участък няма поражения, което  впоследствие е установено, това първоначално не е могло да се прецени и предвиди. Заради всичко това е невъзможно поради законовата формулировка и посочените две особености да се направи  ясно разграничение между функциите на кмет и областен управител според чл.64 ал.2 и чл.65 ал.2 ЗЗБ. Установена е следователно изискващата се от чл. 64 ал.2 т.5 ЗЗБ изключителна хипотеза – областният управител да координира неотложните АВР, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът е поискал това. Че участък от пътя за с.Сажденик след Чекански мост навлиза в територията на община Невестино, е безспорно по делото. Безспорно е и също, видно от богатата кореспонденция между кмета и областния я управител, че кметът е търсел съдействието на областния управител за различни неща-за съвместно определяне състав на комисии, за даване мнение за избор на фирма-изпълнител. При това положение участието на областния управител-чрез присъствието му на място по време на наводнението и  непосредствено след това, доколкото е имало засегнати и държавна собственост обекти, по категоричен начин опровергава обвинението, че е навлязъл в правомощията на кмета по чл.65 ал.2 ЗЗБ, доколкото е налична хипотезата на чл.64 ал.2 т.5 ЗЗБ/обн. ДВ бр.102/2006 г./. Заради това и съдът не би могъл да обоснове извода, както се твърди от обвинението, че областният управител за всяко от посочените отделни деяния, представляващи компонент на продължаваното престъпление, е превишил властта и правата си, като е „навлязъл” в правомощията на кмета.

    Следователно - от обективна страна не се установи областният управител да е упражнявал правомощията на кмета по чл.65 ал.2 т.1 ЗЗБ в първия подпериод на продължаваното престъпление за преодоляване последиците от наводнението на 10.11.2009 г. Изхождайки от събраните доказателства и законовата редакция на посочената норма може да се направи единствено правилния извод, че областният управител е действал в изпълнение на правомощията си по чл.64 ал.2 т.4 ЗЗБ и не е превишил властта и правата си в първия инкриминиран с обвинението подпериод.

   2/. = Второто от обективна страна деяние, вменено на подсъдимия с ОА в посоченото длъжностно качество за целия първи подпериод, е неизпълнение на служебните му задължения по чл.31 ал.1 т.4 ЗА и по чл.7 ал.1 т.5 УПОА, като не е упражнил контрол по законосъобразност на актовете и действията на кмета на община Кюстендил  и това са: 1/.Решение № 28/11.12.2009 г. на кмета за откриване процедура за пряко договаряне и двата договора: 2/. Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между община Кюстендил и  КИПС ДЗЗД и 3/.Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между общината и „Булстройконтрол инженеринг”.. Посочените актове обаче не са от категорията на тези, върху които областният управител  би могъл да упражни вменения му от посочените разпоредби на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и по чл.7 ал.1 т.5 УПОА контрол.

Съгласно чл.31 ал.1 т.4 ЗА той осигурява спазването на законността на ткериторията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове само по начин и в границите, посочени в закона. Както се посочи по горе-в.т.3.1, областният управител  като едноличен орган на изпълнителната  власт с обща компетентност осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнение на АА. Това обаче става в производството по чл.32ал.2 ЗА и чл.45 ал.4 ЗМСМА пред административния съд. Доколкото обаче актовете, върху които според обвинението подсъдимият А. като областен управител е следвало да упражни сочения контрол за законосъобразност, не попадат в приложното поле на чл.32 ЗА, тъй като се отнасят до решение за откриване процедура по обществена поръчка и до сключените финализиращите  откритите процедури по ОП два договора. По отношение на тези три акта са важими разпоредбите на ЗОП, които са специални такива.

     Чл.11 ЗОП регламентира правната същност на решенията по откриване на процедура за възлагане на ОП като индивидуални административни актове, издавани по реда на този закон. Решение № 28/11.12.2009 г. на кмета за откриване на процедура за пряко договаряне с покана е постановено на основание чл.57 ал.4 от НВМОП/действала до 1.04.2012 г., издадена на основание чл.14 ал.5 ЗОП/. Параграф 2 от ПЗР на НВМОП препраща за неуредените случаи към ЗОП, който е специален по отношение на ЗА и УПОА закон. Съгласно чл.120 ЗОП/в редакцията му към момента на издаване на решението, обн.ДВ бр. 37/2006 г./контролът за законосъобразност на всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за възлагане на ОП до сключване на договора или до сключването на рамково споразумение  е възложен на Комисията за защита на конкуренцията. Следователно  в случая е неприложимо правомощието на подсъдимия като областен управител по чл.31 ал.1 т.4 ЗА по отношение на  горепосоченото решение на кмета,  доколкото това решение подлежи на контрол за законосъобразност по специален ред и пред специален орган - пред Комисията за защита на конкуренцията, а не от областния управител, както се твърди в обвинителния акт. Освен това евентуалната отмяна на решението за откриване на процедура би могло да стана по жалба, каквато в случая липсва, а не служебно при самосезиране. Така че областният управител няма законови правомощия да отменя решения за откриване на процедура по НВМОП и по ЗОП. Това  е прерогатив на КЗК, като отмяната не може да стане служебно, а след сезиране с надлежна жалба, каквато в случая изобщо не е имало.

  Същият извод важи и за двата договора, сключени съответно между общината и КИПС ДЗЗД и между общината и ”Булстрой контрол инженеринг” АД. Правната същност на Договора за обществена поръчка е уреден от разпоредбите на чл.41-45 ЗОП. Съгласно чл.45 ЗОП  по всички неуредени въпроси, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД. В тази връзка съдът приема, че доколкото договорът по ЗОП е двустранно волеизявление, а не административен акт, върху който областният управител е оправомощен да упражнява контрол,  то твърдяното от обвинението негово  правомощие да отмени договор за ОП е също изключено”екс леге”.  Към 17.12.2009 г., когато са издадени решенията за определяне на изпълнител, въз основа на които  по-късно на 29.12.2009 г. са сключени двата договора №№ 842 и 843,  на контрол за законосъобразност по административен ред подлежат самите решения и то по реда на ЗОП, и то пред КЗК. Следователно -  правомощието на областния управител по чл.31 ал.1 т.4 ЗА е неприложимо и по отношение на двата договора по ЗОП. Заради това няма как съдът да приеме наличие на бездействие по служба и неупражнен контрол за законосъобразност от подс.А. по отношение на актове, за които законът предвижда специален ред и този ред изключва общата компетентост на областния управител по чл.31 ал.1 т.4 ЗА и по реда на чл.32 ал.2 ЗА.

   Не е извършено от подсъдимия и нарушение на чл.7 ал.1 т.5 УПОА.     Междувпрочем тази норма е абсолютно идентична и напълно се припокрива от текста на чл.31 ал.1 т.4 ЗА, изписан словесно в ОА, в редакцията му към момента на извършване на деянието- обн.ДВ.37/2007 г., поради което и той е неприложим за поддържаното обвинение. Т.е.- областният управител не е имал законово правомощие да отмени нито един от трите посочени акта. Контролът за законосъобразност се осъществява чрез процедурата по чл.32 ал.1 ЗА, която в случая е неприложима за посочените актове, два от които са договори по ЗОП и третият е решение за откриване на процедура по НВМОП, по изложените съображения.

   Като обобщение може да се посочи, че всъщност бездействието на областния управител, изразило се в неупражнен според обвинението от него контрол за законосъобразност върху посочените актове – решението за откриване на процедура по НВМОП и двата сключени договора по ЗОП всъщност е напълно законосъобразно и правомерно, доколкото той не притежава правомощия по закон да упражнява контрол за законосъобразност на този вид актове.

    3/.= Настъпването на възможни вреди е елемент от обективната страна на престъплението по служба, като тази възможност трябва да е реална  и да е налице причинна връзка между нея и действията/респ.бездействията/ на подсъдимия. В случая за първия подпериод не се установи подсъдимият да е извършил нито едно от вменените му с ОА престъпни действия и бездействия, описани по-горе и следователно липсва и обективната реална възможност  за настъпване на вредни последици за бюджета в посочения размер. Нещо повече. Съдът намира, че липсва каквато и да било връзка между гореописаните действия и бездействия, вменени като престъпни на подсъдимия, и възможността за настъпване на вреди в посочения размер. Тази стойност представлява стойността на извършените извън договора и неразплатени от община Кюстендил СМР за обект Сажденик и тя няма абсолютна никаква връзка с гореописаните деяния.

      Горните правни изводи, доколкото в обвинението е за продължавано престъпление с посочени отделни деяния с конкретизирани дати за всяко от тях, представляващи компонентите  на  продължаваното престъпление, всяко от които според обвинението от обективна и субективна страна е продължение на предходното, се отнасят в пълна степен и за всяко едно от тези деяния. Затова съдът ще изложи съображения за необоснованост и недоказаност на обвинителната теза от обективна страна за всяко едно от отделните деяния за първия и втория подпериод, както са обособени в ОА.

     І.1. Според обвинението на 27.11.2009 г. в гр.Кюстендил подсъдимият А. е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета, като устно е възложил на „КИПС”ДЗЗД да извършва дейности като строителство - извършване на неотложни АВР за преодоляване на последиците от падналите валежи от 10.11.2009 г. на посочените 4 обекта и е издал извън границите на предоставените му правомощия Заповед № 402/27.11.2009 г. , с която е определил комисия за подписване на съответните актове и протоколи по време на строителството съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г./ и с това е нарушил нормите на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ; чл.32 ал.1 т.4 ЗА; Постановление № 279/26.11.2009 г. на МС-параграф 2 от ЗР, с който контролът по изпълнението на дейностите е възложен на областния управител; чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА/, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта- нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА, чл. и чл.7 ал.1 т.5 УПОА.

   На първо място не се установи именно подсъдимият да е възложил устно дейности като строителство/вероятно обвинението има предвид на фирмата –изпълнител КИПС ДЗЗД/. Не се установи по никакъв начин от доказателствата по делото  че точно подсъдимият е възложил устно на КИПС да извършва дейности като строителство и АВР. Възлагането на отделните работи и дейности се е извършвало от представители на фирмата-техническите ръководители. Освен това са били извършвани единствено и само АВР и СМР, но не и строителство, доколкото са били преодолявани последици от наводнение на 4-те обекта, подробно посочено в Договор № 842 и описано по-горе в настоящото изложение. Тук има преповтаряне на изпълнителното деяние с формулираното такова за целия първи подпериод в т.І., в каквато насока се изложиха по-горе подробни съображения и съдът не намира за необходимо отново да ги преповтаря. Подсъдимият е давал мнение и е участвал в установяване на щетите от наводнението, както е изразил и становище и при избиране на изпълнител. Но това е в никакъв случай не е извършил, като е отнел правомощията на кмета. Нещо повече. Действията на кмета, предхождащи откриване процедурата по определяне на изпълнител показват пълен синхрон и взаимодействие между  кмет и областен управител. Кметът даже е търсил мнението на областния управител в тази насока и го е получил, както и това на КСБ относно избора на изпълнител.

    Що се отнася до Заповед № 402/27.11.2009 г., тя  е издадена от подсъдимия/което той не оспорва/ и с нея е определена комисия за подписване на съответни актове и протоколи. Доколкото в правомощията на областния управител съгласно чл.32 ал.1  ЗА е да издава заповеди, то съдът не може да приеме, че тази заповед той е издал извън границите на предоставените му правомощия /доколкото в ОА липсва конкретизация на кои точно предоставени му правомощия/дори и след двукратното връщане на ОА/. От друга страна се установи безспорно от абсолютно всички показания на разпитаните по делото свидетели, че тази комисия изобщо не се е събрала в определения от заповедта състав и не е извършвала никаква дейност, за да се приеме, че по този начин, определяйки състав на комисия, подсъдимият като областен управител е упражнил правомощията на кмета на община Кюстендил по чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ. Тази заповед е била издадена в изпълнение на контролните правомощия на обл.управител, каквито е имал по закон/чл.64 ЗЗБ, изрично визирани и в  параграф 2 от ЗР на ПМС № 279/2009 г., с който контролът по изпълнението на дейностите е възложен на областния управител/.

   С издаването на тази заповед не се установява подсъдимият да е извършил и соченото нарушение на бланкетната разпоредба на чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА и да е попречил на кмета да изпълнява вменените му общи задължения  да организира точното изпълнение на нормативните актове и актовете на МС и президента.

    С издаването на горепосочената заповед  не може да се приеме, че подсъдимият не е осигурил спазването на законността на територията на областта и по този начин е нарушил визираните му правомощия в чл.32 ал.2 ЗА/ и абсолютно идентичните на тях такива по чл.7 ал.1 т.5 УПОА/в редакцията на нормата от 2007 г./. Чл.32 ал.1  ЗА предвижда областният управител да издава заповеди в рамките на предоставените му правомощия. Доколкото по изложените съображения не се установи горната заповед да е издадена  при превишаване властта и правата на обл.управител в нарушение на посочените законови норми съдът  приема, че тази заповед е издадена в изпълнение на контролните правомощия на областния управител по чл.64 ЗЗБ и по тези съображения деянието-издаване на посочената заповед-не е общественоопасно деяние и поради това не представлява престъпление. 

      І.2.  Второто деяние от първия подпериод на продължаваното престъпление според обвинението е, че на 17.12.2009 г. в гр.Кюстендил  е превишил властта и правата си, като е изпратил Писмо № 08-01-70/17.12.2009 г. до община Кюстендил , с което е настоял да бъде сключен незабавно договор за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, открита от общината с Решение № 28/11.12.2009 г., с класирания на първо място от комисията по договарянето -  „КИПС”ДЗЗД и да бъде допуснато предварително изпълнение на община Кюстендил по чл.42 НВМОП, с което е нарушил разпоредбата на чл. 65ал.2 т.10 ЗЗБ;  и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА;

   Чл.42 НВМОП  разписва срока за издаване на решението за определяне на изпълнител, реквизитите му и задълженията на възложителя по съобщаването му. Предварителното изпълнение обаче е предвидено от чл.60 АПК, за което кметът е направил запитване до Агенцията за обществени поръчки и след нейния отказ е изчакано изтичането на законовия срок за сключване на договора. Самото настояване от А. с писмото за незабавното сключване и предварителното изпълнение обаче не представлява нарушение на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ.  Съдът е обвързан от очертаните  рамки на обвинението в ОА относно посочените в него норми, за които се твърди да е нарушил подсъдимия. Искането за предварително изпълнение на административен акт, доколкото е уредено като възможност от АПК, в никакъв случай не представлява престъпление. То е правомощие на кмета, което той правомерно е реализирал. Писмото на подсъдимия до кмета да  сключи незабавно договора, т.е. да допусне предварително изпълнение, има по-скоро пожелателен характер. Освен това се установи по делото от обясненията на подсъдимия, кредитирани от съда, че всичките му действия са били продиктувани единствено от намерението да се възстановят възможно най-скоро щетите от наводнението в засегнатите райони и обекти, предвид предстоящата зима, доколкото  са били разрушени пътища и мостове.

    В заключение съдът счита, че подсъдимият категорично не е нарушил разпоредбата на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ с писмото си от 17.12.2009 г., доколкото той не е извършил никакви действия от името на кмета, за да е упражнил  правомощията му или да му е иззел  такива по смисъла на този текст. Установи се безспорно, че самият кмет е отправил запитването до Агенцията по ОП за приложение на чл.60 АПК. Тогава за какви упражнени чужди правомощия от областния управител говорим? Писмото и настояването за незабавно сключване на договор са  били по-скоро пожелателни и препоръчителни действия, без възникване никакви последици от тях, още по-малко тези действия заедно с последващите такива са създали реалната опасност от възникване на вреди за държавния бюджет.

    І.3. Третото деяние от първия подпериод на продължаваното престъпление според ОА е, че на 9.09.2010 г. в гр. Кюстендил подсъдимият е издал Заповед № 188/9.09.2010 г, с която е назначил комисия за извършване оглед на място на извършени допълнително, непредвидени АВ и СМР, невъзложени с Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между КИПС и община Кюстендил на обект: „Възстановяване на общински път-с.Сажденик”.

    Съдът намира и това деяние за несъставомерно от обективна страна. Тази заповед е издадена едва след като назначената със заповедта на кмета от 4.01.2010 г. комисия е приела работите за 4-те обекта по договор, извършено е било разплащането на извършените работи и е възникнал спор единствено за претендирани от изпълнителя да са допълнително извършени СМР на обект 4:Възстановяване на общински път с.Сажденик. Действително, както е посочено в ОА/на л.17/ чл.3 от договора предвижда при надхвърляне на пределната стойност на СМР по договора от изпълнителя разходите по  надвишаването да са за негова сметка и че промяната на количествата СМР се извършва само до стойността по чл.2 ал.3 от договора. Не може да се приеме обаче, че с издаването на тази заповед областният управител-подс.А. е упражнил правомощията на кмета по чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ. Тази заповед е издадена паралелно и независимо, в изпълнение именно на контролните правомощия на областния управител по чл.64 и параграф 2 на ПМС № 279, след като кметът вече е  издал своя Заповед № РД-00-1010/3.09.2010 г./на л.56-58 от том 5 А на ДП/ .

   С издаването на тази заповед съдът не може да обоснове и убеждение, защото то не се опира на никакви доказателства, че подсъдимият не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31 ал.1 т.4 от ЗА и на чл. 7 ал.1 т.5 от УПОА. Спазването на законността се осъществява чрез контрол върху административни актове. И следователно издаването на заповед за определяне състав на комисия по никакъв начин не  може да се окачестви като действие, представляващо неосигуряване на спазване на законността. Т.е.  – нормите на чл. 31 ал.1 т.4 от ЗА и на чл. 7 ал.1 т.5 от УПОА, сочени да са нарушени от подсъдимия, са напълно неприложими към соченото  действие - издаване на Заповед № 188/9.09.2010 г. и това обвинение е изначално абсолютно несъставомерно от обективна страна;

   І.4. Четвъртото деяние от първия подпериод на продължаваното престъпление според ОА е, че на 14.09.2010 г. в гр.Кюстендил  подсъдимият А. е издал Заповед № 198/14.09.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е изменил предходната своя Заповед № 188/9.09.2010 г., като е допълнил състава на комисията с четирима нови членове. По същите обаче изложени  по-горе в т.І.3 правни съображения съдът по никакъв начин не може да приеме, че с издаването и на тази заповед подсъдимият е упражнил правомощия на кмета и е превишил властта и правата си, като е нарушил чл.32 ал.1 ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта – нарушение на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА.  Заповедта, доколкото изменя частично предходната такава, е издадена със съзнанието за изпълнение на контролните функции на областен управител. По същността си тя само допълва персоналния състав на комисията с оглед сформиране екип от специалисти с подходяща квалификация. Тя не представлява властническо разпореждане, свързано със заплащането на тези СМР, каквото подс.А. като областен управител не е имал по закон.

   І.5. Петото деяние от първия подпериод на продължаваното престъпление според ОА е, че на 4.10.2010 г. в гр.Кюстендил подсъдимият А. е издал Заповед № 210/4.10.2010 ., с която е назначил комисия с персонално посочен в заповедта състав, със задача да извърши оглед на място на обект: Възстановяване на общински път за с.Сажденик и установи извършените видове и количества възстановителни СМР с посочване на технологията на изпълнението. Установи се безспорно, че тази заповед е издадена след изготвения от секретаря на областна администрация св.Б.Г. доклад от 21.09.2010 г., с който той е посочил необходимостта от оптимизиране състава на комисията с тесни специалисти, които да дадат данни за технологията на работа, за да може оптимално комисията да изпълни поставената й задача.  Именно поради това съдът по никакъв начин не би могъл да приеме, че с издаването на тази заповед  от обективна страна подсъдимият е превишил властта и правата си,  упражнявайки правомощия на кмета, както  и че тази заповед е издадена извън границите на предоставените му правомощия с разпоредбата на чл.32 ал.1 ЗА и на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31 ал.1 т.4 от ЗА и на чл.7 ал.1 т.5 от УПОА по изложените по-горе съображения по т.І.3 и І. 4, както се поддържа от обвинението.

   Съдът от всичко изложено стигна до безспорния извод, че областният управител подс.А. е издал горепосочените три заповеди за определяне състави и задачи на комисии единствено досежно установяване извършвани ли са и какви, както и по каква технология, допълнителни извън договора СМР за обекта с.Сажденик.

    Като обобщение съдът приема, че и трите горепосочени заповеди са издадени  за установяване вида на действително извършените СМР на обекта с.Сажденик, технологията на извършване и стойността им. И трите не съдържат властническо правомощие, което да изземва правомощията на кмета. И трите целят оптимизиране състава на комисиите с оглед най-професионална и точна преценка на извършените СМР. Ето защо издаването и на трите заповеди не съдържа елементи на престъпно поведение от страна на подсъдимия А.. Тези заповеди са били издадени самостоятелно и независимо от кмета на общината, който е издал своите такива съгласно преценените му правомощия-заповедта от 4.01.2010 г. и заповедта от 3.09.2010 г. за установяване извършените работи на обекта с.Сажденик. затова по никакъв начин не може да се приеме, че подсъдимият А. с издадените 3 заповеди е „иззел” правомощия на кмета.  Тези заповеди съдът приема че са издадени в изпълнение на контролните му правомощия по ЗЗБ, доколкото този закон не ги конкретизира и не предписва конкретни действия. В случая е било въпрос на преценка от самия А. как да осъществи тези си правомощия за установяване имали допълнително извършени СМР на обекта Сажденик и той е избрал именно тази форма-издаване на заповеди/каквито актове той съгласно чл.32 ал.1 ЗА има право да издава/  за определяне на компетентни комисии от специалисти. И именно с цел установяване с най-голяма обективност на поставената задача е издал три заповеди.

   І.6. Последното от първия подпериод шесто деяние според обвинението е ,че на 20.10.2010 г. в гр. Кюстендил  подсъдимият А. е изпратил Писмо № 08-01-68/20.10.2010 г. до община Кюстендил, с копие до заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи и председател на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, с което изразява необходимостта от разплащане и предлага на община Кюстендил да предприеме необходимите действия за финансиране и разплащане на допълнително извършени видове и количества работи от „КИПС”ДЗЗД  на стойност 468 549,89 лв. с ДДС за обекта с. Сажденик.

   Следва да се отбележи, че това писмо е изпратено след извършени на място огледи и измервания от три комисии, чийто състав с оглед максимално осигуряване присъствието на специалисти е бил оптимизиран, и след депозирания доклад от св.инж.Б.И., председател на последната комисия, който доклад преповтаря заключението на комисията с Протокола от 6.10.2010 г., по силата на който изпълнените в повече видове и количества работи на обекта Сажденик са били необходими и по този начин са постигнати целите за възстановяване на пътя, с което той може да изпълнява предназначението си. Т.е. – писмото е съставено след приемане на протокол и доклад от компетентна комисия, в чийто състав влизат и служители от община Кюстендил.

    Заради всичко това изпращането на това писмо съдът не възприема като форма на осъществено от обективна страна престъпление по служба, изразяващо се в превишаване на власт и права и упражняване на чужди правомощия - на кмета по чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ - от подсъдимия А. като областен управител и като неизпълнение същевременно   на служебни задължения, като не бил  осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА. Писмото не съдържа властническо изявление и не представлява по същността си платежен документ, от изпращането на който може да се извърши директно плащане. Т.е. - липсва необходимата за едно престъпно деяние причинно-следствена връзка между изпълнителното деяние и престъпния резултат. Необходимо е да се посочи още, че в това писмо стойността на допълнително извършените СМР е посочена в размера, определен от Протокола от 6.10.2010 г. на последната комисия- в размер на 390 458,24 лв. без ДДС, а не в размера на тези СМР, посочен от изпълнителя в писмото на св.Св.Б. от 9.06.2010 г., където тази стойност е  над 447 000 лв. без ДДС.

    В заключение за продължаваното престъпление като обобщение на отделните 6 деяния, посочени по-горе съдът намери за нужно да посочи, че с не се установи устното възлагане от подсъдимия на КИПС извършване на работи като строителство, както и неотмяната на актове, които подсъдимият А. като областен управител  по закон/ex lege/ не е бил компетентен да стори, както и с издадените  горепосочени заповеди    да  е извършил инкриминираното престъпление по служба под формата на продължавано такова освен от обективна страна. Между отделните посочени 6 деяния от първия подпериод има връзка от обективна страна дотолкова , доколкото те са насочени към действителното установяване на извършени допълнителни работи и  информиране на компетентните органи-кмета и Междуведомствената комисия за плащането им. Но извършените обективно действия на подсъдимия не представляват престъпни деяния, доколкото не представляват нарушение на власт и права и неизпълнение на задължение за спазване на законността. В този смисъл от тях не е настъпила реална възможност на настъпване на вредоносния резултат-нанасяне щета на държавния бюджет от 468 549,89 лв., поради липса на причинно-следствена връзка между тези деяния и твърдения от обвинението престъпен резултат. 

   Отделно от това  съдът намери за необходимо да посочи, че напълно несъстоятелно и неподкрепено с доказателства е твърдението на л.22-абзац ІІ-ри от ОА, че подсъдимият А.”вместо да контролира законосъобразността и действията на кмета на общината, сам е издавал незаконосъобразни актове”, визирайки горепосочените писма и заповеди. За да бъде един административен акт незаконосъобразен, той трябва да е прогласен за такъв по съдебен ред. Такова прогласяване не е налице по отношение на нито една от посочените заповеди. А пък писмата не представляват индивидуални административни актове, защото не съдържат властническо изявление и не създават права и задължения, което е един от задължителните реквизити на ИАА съгласно чл.21 АПК.

      Всичко изложено обосновава безпротиворечивия правен извод, че подсъдимият не е осъществил нито една от формите на сочените изпълнителни деяния както за всяко от отделните съставящи го деяния, така и  на продължаваното престъпление по см.на чл.26 ал.1 НК като цяло пред първия подпериод от 27.11.2009 г. до 20.10.2010 г.

      Относно обвинението по втория подпериод съдът намери от обективна страна следното:

    ІІ. ІІ подпериод: от 21.02.2010 г. до 9.08.2010 г  в землището на с.Ябълково, Кюстендилска община,  през който подсъдимият А., в качеството му на длъжностно лице - областен управител на област с административен център Кюстендил, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил по организиране и контролиране извършването на неотложни АВР при бедствие на територията на община Кюстендил , с което е нарушил чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ, като устно е възложил на „КИПС”ДЗЗД извършването на НАВР в коритото на р.Бистрица в землището на с.Ябълково и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА, осъществявайки дейността си без да се ръководи от закона, с цел да набави за КИПС ДЗЗД облага на стойност от 17 980,90 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни  вредни последици за държавния бюджет на Р България в този размер.

    Изложените по-горе в мотивите правни съображения -в п.І т.1-3 на л.47-52-  и анализ на правомощията на кмет и областен управител съответно по  чл.65 ал.2 ЗЗБ и чл.64 ал.2 ЗЗБ в п.І т.1-3 на л.47-52 важат напълно и досежно общо обособения втори подпериод и затова съдът няма да ги преповтаря на това място от изложението си.

   Изложеното по-горе в п.І л.56 за пълната неприложимост  на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА по отношение на соченото неизпълнение на служебни задължения, като по този начин подсъдимият А. не бил осигурил спазване на законността на територията на областта и поради това за абсолютната несъстоятелност на обвинението важи в пълна сила и за този втори подпериод и затова и тези съображения съдът не преповтаря.

  За втория подпериод в ОА са обособени две отделни деяния:

    ІІ.1. Първото деяние според обвинението е, че през периода от 21.02.2010 г. до 24.02.2010 г. в землището на с.Ябълково според обвинението подсъдимият А. е превишил властта и правата си,  упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като устно е възложил на КИПС ДЗЗД да извършат неотложни АВР в коритото на р.Бистрица в землището на с.Ябълково, които възлизат на стойност 17 980,90 лв. с ДДС - нарушение на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА…

    На първо място не се установи по несъмнен начин, че само и единствено подсъдимият А. е възложил устно на КИПС да извършат неотложните АВР. На мястото на бедствието освен А. са присъствали и св.Л.К. и В.М.,***-секретаря св. Б.К.. Безспорно се установи само, че св.К. не се е обадил на КИПС. Но кой точно от останалите трима ги е извикал, не се установи с категоричност по делото и още по-малко, че това е  само и единствено подсъдимият А.. Действително седалището на фирма „Рила” е било по-близо до мястото на бедствието, отколкото да се извика фирмата КИПС от Гърляно. Но, доколкото с тази фирма вече е имало подписан договор от община Кюстендил и към 21.02.2010 г. тя все още е работила в района на с.Гърляно, като вече са били извършени възстановителните работи в по-голямата си част, е било логично да се извика тази добре оборудвана технически фирма с мощна техника, което безспорно се установи по делото с оглед бързина предвид стихийния характер на бедствието, видно от вещественото доказателство СД-диск. А според св.А.К. фирма „Рила” не е имала нужния технически потенциал, за което той не я е препоръчал в писмото си след бедствието от 10.11.2010 г.

   Дори обаче да беше установено, че подсъдимият устно е възложил извършването на АВР, което не се установи от доказателствата по делото, то това негово действие не съставлява престъпление. И това е така, защото  липсва причинно-следствената връзка между поведението на подсъдимия/възлагането на АВР/ и възможната щета на държавния бюджет в размер на 17 980,90 лв. - колкото е стойността според представените количествени сметки от изпълнителя на извършените АВР. Установи се, че подсъдимият, заедно със св.М. и св.К.,  с поведението си е целял възможно най-бързо възстановяване от стихийното бедствие и предотвратяване на нови поражения , а не сочената от обвинението специална цел - облага за другиго-КИПС ДЗЗД. И действително още на 21.02.2010г. вечерта бедствената ситуация в района на с.Ябълково е била овладяна и това е постигнатият от поведението на подсъдимия А. резултат. В следващите дни работата е продължила и се постигнато възстановяване на ситуацията преди бедствието.

   ІІ.2. Второто деяние в този подпериод според обвинението е, че на 9.08.2010 г. в гр. Кюстендил  подсъдимият А. с Писмо № 08-01-68/9.08.2010 г. до МВР-ГД”Гражданска защита”- гр.София е изпратил Протокол от КИПС ДЗЗД за извършени АВР в коритото на р.Бистрица при с.Ябълково, устно възложени от него на стойност 17 980,90 лв. с ДДС. С това си действие обаче съдът не може да приеме, че подсъдимият е превишил властта и правата си и е упражнил правомощия на кмета на общината, т.е. че е нарушил чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ. Както се посочи по-горе, тази норма въвежда твърде общи и бланкетно очертани правомощия за кмета, идентични с правомощията на обл.управител по чл.64 ал.2 т.1 ЗЗБ, очертани по същия бланкетен начин. Липсва конкретна императивна законова забрана или формулировка, която подсъдимият е нарушил, за да се приеме, че обективно е превишил властта и правата си с това си действие  и с това да е упражнил чужди властнически правомощия. Приложеният към писмото  протокол има информативен характер за дейността по установяване на извършените СМР на посочения обект. Писмото няма характер на платежен документ, следствие от който да е автоматичното изплащане на посочената сума. То по-скоро играе ролята на Съпроводително писмо, доколкото в него са подробно описани и коментирани 19 бр.приложения, между които: Протоколи № 1-5; Протокол за АВР на р.Бистрица. Заради това съдът приема, че липсва причинна връзка между изпращането на писмото/с приложенията към него / и възможността за причиняване вреди на държавния бюджет в размер на 17 980,90 лв.

   Относно поддържаното с ОА неизпълнение на задълженията на областния управител за упражняване на административен контрол съдът приема, че е напълно извън законовата формулировка на чл.32 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА да се поддържа, че с изпращане на това писмо обл.управител може да не изпълни задълженията си за упражняване на административен контрол за спазване на законността. Последният, както се посочи по-горе в изложението, се упражнява чрез заповеди и се отнася до възможност за контрол върху актове на кмета и на общинските съвети. Административният контрол не може да бъде упражняван, респ. неупражняван, чрез изпращане на писма или под някаква друга форма, извън предписаната законова възможност в чл.32 ал.1 т.4 ЗА, респ.чл.7 ал.1 т.5 УПОА. В случая липсва такъв административен акт/ и като посочване дори в ОА/, върху който да не е упражнен административен контрол, за да се извлече съставомерност на твърдяното действие. Но в никакъв случай то не може да се приеме за общественоопасно виновно извършено деяние, вкл. и за престъпление по служба по инкриминираната с ОА правна квалификация.

  

             2.3.Субективна страна.

 

   От субективна страна престъплението по служба се характеризира с два признака: пряк умисъл и специална цел.

   При безспорната установеност на липса на осъществено изпълнително деяние у подсъдимия не е генерирано и съзнание за извършено престъпление, което изключва възможното проявление на субективната страна на деянието по чл.282 НК с двата му компонента: пряк умисъл и специална цел .

  За да е съставомерно продължаваното престъпление от субективна страна, за всяко едно от деянията  деецът трябва да съзнава всички елементи от обективната страна на състава - т.е. че превишава властта и правата си и че упражнява чужди властнически правомощия-в случая на кмета на общината, а също и този, касаещ възможността от тези му обективни действия-издаването на отделните заповеди и писма - че могат да настъпят вредни последици за държавния бюджет в размер на общо за двата под периода 486 530,79 лв. Безспорно се установи, че липсва и причинната връзка между възможните имуществени вредни последици и продължаваното престъпление”en blok”. Дори и да беше възможно настъпването на тези вредни последици, което категорично не се установи да е възможно от описаните по-горе действия и бездействия на подсъдимия, то е необходимо подсъдимият да е съзнавал това. Назначавайки състав на комисии, които да посочат съответно вида, количеството и технологията на допълнително извършените СМР извън договора на стойност именно инкриминираните възможни вреди последици за обекта в с.Сажденик и в с.Ябълково в ОА, подсъдимият е бил ръководен от разпоредбата на чл.26 от отменения вече  Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС/отм., действал до 13.04.2010 г./. Тя предвижда допълнително финансиране в размер до 50% от първоначалното за видове работи, които не са могли да бъдат предвидени при  първоначалното искане или необходимостта от тяхното извършване е възникнала впоследствие. В случая от гласните доказателства-показанията на св.Б., А.,св.Б.И. се установи именно този факт - че извършените извън договора СМР на обекта: възстановяване на общински път с.Сажденик не са могли да бъдат предвидени непосредствено след бедствието, тъй като при предварителните огледи не са могли да стигнат до края на пътя за с.Сажденик. Вещите лица в заключението си твърдят, че не са извършвани допълнителни работи и не се следва заплащането им е неоснователно, в която част заключението не се кредитира от съда. В с.з. обаче при приемане на това заключение те отговориха на зададени им въпроси, че с абсолютна категоричност не могат да кажат какви точно видове и количества  СМР са били извършвани, тъй като е минало време от момента на извършването им до извършения от тях оглед на място преди изготвяне на експертизата. В тази насока са и показанията на св.Й.Н., който е бил технически ръководител на този обект и който е присъствал на работата на него и който заяви, че реката на два пъти е отнасяла това, което ас направили предния ден и на следващия са го правили наново, като са слагали по-едри камъни.  Не се събраха доказателства, които да опровергаят този факт. Така обсъдени в съвкупност тези показания и съпоставени с обясненията на подсъдимия пред съда не обосновават пряк умисъл в действията му, както и че е целял набавяне облага за КИПС. Затова и съдът кредитира в тази им част обясненията на подсъдимия, че с издаването на заповедите за вида количествата и технологията на извършените извън договора СМР той именно се е възползвал от тази разпоредба на чл.26 от Правилника. Целял е специалистите да установят извършени ли са били тези работи и ако са извършени - да се използва тази възможност за заплащане. Но в никакъв случай не се установи с действията си подсъдимият да е преследвал твърдяната в ОА специална цел - облага за КИПС ДЗЗД. Именно с тези заповеди е целяно установяване извършени ли са тези работи и ако са, след като е била налице такава законодателна възможност за заплащане на непредвидени по посочените в чл.26 от Правилника причини, евентуално да се извършат необходимите действия за това. Но в никакъв случай издадените три заповеди и двете писма имат за пряка последица заплащане на изпълнителя, който заяви пред съда, че до днес претендираната сума не им е заплатена. Писмата и нямат характер на искания по смисъла на чл. 20 ал.2 от Правилника.  Заплащането през 2009-2010 г. е ставало със сложна процедура и от комисия, описани в Правилника и е било извън правомощията на областния управител по какъвто и да било начин той да има право да  нареди или извърши плащането на тази сума. Едно писмо не би могло директно да предизвика като последица плащането на посочената сума, за да е било възможно пряко от което и да е от действията по деянията по п.І. и п.ІІ. от ОА поотделно и в тяхната съвкупност да настъпят твърдяните възможни вредни последици в посочения размер. Действията на А., както се установи несъмнено, са  се опирали на експертните становища на специализирани комисии и на контролните функции, вменени му изрично за конкретния казус с параграф 2 на ПМС № 279/2009 г. Междувпрочем този параграф съдържа текст единствено уреждащ контрола по изпълнението на дейностите. Липсва текст както в този параграф, така и изобщо в цялото постановление, че изпълнението на постановлението се възлага на община Кюстендил, каквото твърдение изрази представителят на обвинението в пледоарията си  и в ОА.

     Съдът не съзира връзка между назначаването на работа на сина на подсъдимия В. А. в „Еколеспроект” и твърдяната от обвинението специална цел. Съдът кредитира показаниятга на св.Л.К. относно причината за назначаването на В. А. – те са съседи със семейството на подсъдимия и той го познава от малък, познава и неговите качества и именно това е било причината за назначаването му. А идеята за създаването на „Еколеспроект”, един от съучредителите на което е „Люко-К”ООД е възникнала още през м.октомври 2009 г.,т.е. един месец преди наводнението и ангажирането на „Люко-К” за работа по отстраняване на последиците от него, за да се търси връзка между ангажирането на „Люко-К”, едно от двете дружества, съставляващи КИПС за аварийните работи и назначаването през м.февруари 2010 г. на работа на сина на областния управител. Съдът в крайна сметка не съзира причина децата на хора, заемащи ръководни длъжности, да бъдат назначавани на работа заради техни лични качества и достойнства, несвързани със заеманата от родителите им - или единия от тях - отговорна държавна длъжност. 

  С гореописаните действия на подсъдимия А. се установи безпротиворечиво по делото, че той е преследвал единствено една цел – да се ликвидират по-бързо последствията от тежките наводнения на 10.11.2009 г. и на 21.02.2010 г. и за първото наводнение - това да стане на възможно приемливата стойност за държавния бюджет. Защото безспорно се установи разликата в стойността на щетите, определени от комисията на 11 и 12 ноември с участието на св.Б. и тези, установени  от ангажираната от кмета фирма”Рутекс”ООД-гр.София. В тази връзка дори може да се приеме, че подсъдимият А. с упражнената намеса в изпълнение изцяло на правомощията му по чл.64 ЗЗБ е спестил на държавния бюджет разликата между стойността на вредите за общинските обекти, посочена в ПМС № 279 и посочената от „Рутекс„ ООД стойност над 6 млн.лв.

   Предвид всичко гореизложено се налага безспорния извод, че защитната теза на подсъдимия , че е имал за цел с действията си единствено по-бързото преодоляване на щетите от наводнението и то на далеч по-изгодна цена от предложената от наетата от кмета фирма”Рутекс”ООД и изпълняване на контролните си правомощия по чл.64 ал.2 ЗЗБ и параграф 2 от ПМС № 279/2009 г. с издадените заповеди и писма за обекта Сажденик  не е оборена.  Тя дори се подкрепя от доказателствата по делото. Не се установи той да е имал цел да постигне облага за консорциума и за бедствието в с.Ябълково. Напротив. Точно  в развиващата се с мълниеносна бързина бедствената ситуация, в която придошлите води на р.Бистрица са разрушавали всичко по пътя си, е било е необходимо светкавично да се действа, за да се преодолее тя, което е сторено с извикването на КИПС от с. Гърляно. Възможно е да е било по-целесъобразно да се извика фирма”Рила”, чието седалище и техника е по-близо до района на бедствието.  Но целта с извикването на място на КИПС с необходимата техника е била постигната - бедствената ситуация е овладяна още на 21.02.2010 г. вечерта и след още 2 дни  работа е било възстановено коритото на реката, което категорично обосновава субективна несъставомерност и на това деяние.

        Дори и да е било налице от подсъдимия А. някакво неправомерно поведение относно например работата на КИПС на обектите в с.Гърляно преди подписване на договора с общината, както и с работата на 21.02.-24.02. 2010 г. на с.Ябълково без договор, съдът е обвързан от обвинението, повдигнато и поддържано с ОА. Пък и не всяко нарушение или неизпълнение на служебни задължения, дори и да е имало такова от подсъдимия А./което не се установи по делото/, е основание за повдигане на обвинение по общия състав на чл.282 НК, а само онова, при което извършените обективни действия/или бездействия/ са  обвързани със специалната цел - в случая  целта да набави в случая облага за другиго - за КИПС, което остана напълно недоказано по делото.

  По така изложените съображения, съдът счете, че подсъдимият А. не е осъществил нито от обективна, нито от субективна страна  елементите от фактическия състав на престъплението по чл.282 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 НК и поради това и на основание чл.304 НПК го призна за невиновен и го оправда по повдигнатото против него от КОП обвинение.

  Предвид оправдаването на подсъдимия сторените разноски на осн.чл.190 ал.1 предл.І-во НПК остават за държавата.

   По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: