П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

39

 

гр. Кюстендил, 5 декември 2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

в открито съдебно заседание на пети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

З.С.

В.Ц.

при участието на секретар:

Г.К.

и прокурора:

Владимир Мицов

сложи за разглеждане

НОХД № 212/2012 г.

докладвано от съдия:

Йоланда Ц.

 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

              ПРИЗНАВА  подсъдимия Л.Й.А., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Перущица, живущ ***,българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан за НЕВИНОВЕН  в това,  че в гр.Кюстендил и в землището на с.Ябълково, Кюстендилска община,  в качеството му на длъжностно лице по см. на чл.93 ал.1 б.”А”НК, заемащо отговорно служебно положение - областен управител на област с административен център Кюстендил, в условията на продължавано престъпление/чл.26 ал.1 НК/- извършените деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,  извършено в периода 27.11.2009 г. - 20.10.2010 г.,  е превишил властта и правата си,  упражнявайки правомощия на кмета на община Кюстендил, и  не е изпълнил служебните си задължения, неосигурявайки спазването на законността на територията на областта, с цел да набави за другиго - „Консорциум за инженерингови проекти и строителство”/КИПС/ДЗЗД, представляващ обединение от”Люко-К”ООД и „Стройпроект” ООД, облага на обща стойност 486  530,79 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за централния бюджет на Р България в размер на 486  530,79 лв., разпределени, както следва: през първия период от 27.11.2009 г. до 20.10.2010 г. - в размер на 468 549,89 лв. и през втория период от 21.02.2010 г. до 9.08.2010 г. - в размер на 17 890 лв., а именно:

    І.  През периода от 27.11.2009 г. до 20.10.2010 г. подсъдимият А. в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение-областен управител на област Кюстендил, е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощия на кмета на община Кюстендил да организира изпълнението и заплащането на аварийно-възстановителни работи/АВР/ на 4 обекта на територията на общината за преодоляване на последиците от интензивните валежи от 10.11.2009 г.: 1. Възстановяване на пътно платно от ВЕЦ”Осогово” до водохващането на В и К „Кюстендилска вода”;2. Възстановяване на общински мост с. Ръсово; 3. Възстановяване на пътно платно и укрепване на пътя при ВЕЦ”Осогово”; 3.Възстановяване на общински път-с. Сажденик, които правомощия са визирани в разпоредбите на: = чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА/”Кметът на общината организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и Министерския съвет”/; = чл.65 ал.2 т.10 от Закона за защита при бедствия-ЗЗБ в редакцията, обн. ДВ бр. 102/2006 г.//”При възникване на бедствие на територията на общината кметът организира и контролира извършването на неотложни работи при бедствия”/ и =Постановление № 279/26.11.2009 г. на МС на РБългария/ в параграф 2 от ПР на което контролът по изпълнението на дейностите е възложен на областния управител/;   не е изпълнил служебните си задължения по: = чл.31 ал.1 т.4 от Закона за администрацията- ЗА/”Областният управител осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове”/; =  чл.7 ал.1 т.5 от Устройствен правилник на областните администрации-УПОА/”Областният управител осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове”/, неосигурявайки спазването на законността на територията на областта, като не е упражнил контрол по законосъобразност на актовете и действията на кмета на община Кюстендил: Решение № 28/11.12.2009 г. за откриване на процедура за малка обществена поръчка  с предмет”пълен инженеринг за извършване на НАВСМР за ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10.11.2009 г. за 4-те горепосочени обекта; Договор № Д-00-842/29.12.2009 г. между община Кюстендил и „КИПС”ДЗЗД със същия предмет; Договор № Д-00-843/29.12.2009 г. между община Кюстендил и „Бул строй контрол инженеринг”АД-София с предмет оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване н строителен контрол при изпълнение на строежите за процесните 4 обекта и при констатиране на незаконосъобразни такива да ги отмени, с   цел да набави за другиго - „Консорциум за инженерингови проекти и строителство”ДЗЗД, облага на стойност 468 549,89 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за централния бюджет на Р България в този размер, както следва:

    І.1. На 27.11.2009 г. в гр.Кюстендил е превишил властта и правата си, като устно е възложил на „КИПС”ДЗЗД да извършва дейности като строителство - извършване на неотложни АВР за преодоляване на последиците от интензивните валежи от 10.11.2009 г. на горепосочените 4 обекта и е издал извън границите на предоставените му правомощия Заповед № 402/27.11.2009 г., с която е определил комисия за подписване на съответните актове и протоколи по време на строителството съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г./ и с това е нарушил нормите на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ/ в посочената редакция/; чл.32 ал.1 ЗА/”Областният управител издава заповеди в границите на предоставените му правомощия”/; Постановление № 279/26.11.2009 г. на МС-параграф 2 от ЗР; чл.44 ал.1 т.8 ЗМСМА/, и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта- нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА, чл. и чл.7 ал.1 т.5 УПОА ;

     І.2. На 17.12.2009 г. в гр.Кюстендил   е превишил властта и правата си, като е  изпратил Писмо № 08-01-70/17.12.2009 г. до община Кюстендил , с което е настоял да бъде сключен незабавно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: пълен инженеринг за извършване на НАВР и СМР за ликвидиране последиците от интензивните валежи на 10.11.2009 г.за 4-те обекта, открита от община Кюстендил с Решение № 28/11.12.2009 г., с поканения от община Кюстендил кандидат и класиран на първо място от комисията по договарянето - „КИПС”ДЗЗД и да бъде допуснато предварително изпълнение на община Кюстендил по чл.42 НВМОП, с което е нарушил разпоредбата на чл. 65 ал.2 т.10 ЗЗБ/в горепосочената редакция/  и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА;

    І.3.На 9.09.2010 г. в гр. Кюстендил е превишил властта и правата си,  упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като е  издал Заповед № 188/9.09.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е назначил комисия за извършване оглед на място на извършени допълнително, непредвидени аварийно-възстановителни строително-монтажни работи, невъзложени с Договор № Д-00-842/29.12.2009 г.,сключен между КИПС и община Кюстендил на обект: Възстановяване на общински път-с.Сажденик и установи техните видове и количества и до 14.09.2010 г. да изготви доклад, въпреки разпоредбите на чл.3 ал.2 от него,чл.2 ал. 2 и ал.3и чл.28 и Постановление № 279/26.11.2009 г. ,че изпълнението на АВМР се възлага на община Кюстендил,  с което е нарушил чл.32 ал.1 от ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ/ в посочената редакция/   и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31 ал.1 т.4 от ЗА и на чл. 7 ал.1 т.5 от УПОА;

   І.4. На 14.09.2010 г. в гр.Кюстендил е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като е издал Заповед № 198/14.09.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е изменил предходната своя Заповед № 188/9.09.2010 г., като е допълнил състава на комисията с четирима нови членове и с това е нарушил чл.32 ал.1 ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ/ в посочената редакция/ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта – нарушение на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА;

   І.5. На 4.10.2010 г. в гр.Кюстендил е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като е издал Заповед № 210/4.10.2010 г. извън границите на предоставените му правомощия, с която е назначил комисия с персонално посочен в заповедта състав, със задача да извърши оглед на място на обект: възстановяване на общински път за с.Сажденик и установи извършените видове и количества възстановителни СМР, невъзложени с Договор№ 842/29.12.2009 г. между КИПС ДЗЗД и община Кюстендил и неактувани по посочения договор, като бъде посочена и технологията на изпълнение на извършените СМР и комисията осъществи дейността си в присъствието на представители на фирмата изпълнител-управителя, гл.инженер С.А. и техническия ръководител инж. Й.Н. и в срок до 15.10.2010 г. да изготви доклад, който да бъде представен на областния управител  на област Кюстендил - нарушение на чл.32 ал.1 ЗА и чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ/ в посочената редакция/ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31 ал.1 т.4 от ЗА и на чл.7 ал.1 т.5 от УПОА;

   І.6. На 20.10.2010 г. в гр. Кюстендил e превишил властта и правата си, като е изпратил Писмо № 08-01-68/20.10.2010 г. до община Кюстендил, с копие до заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи и председател на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, с което изразява необходимостта от разплащане и предлага на община Кюстендил да предприеме необходимите действия за финансиране и разплащане на допълнително извършени видове и количества работи от „КИПС”ДЗЗД  извън обхвата на договор №Д-00-842/29.12.2009 г. на стойност 468 549,89 лв. с ДДС, с което е нарушил разпоредбата на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ/в посочената редакция/ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл. 31ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА;

     ІІ. През периода от 21.02.2010 г. до 9.08.2010 г.  в землището на с.Ябълково, Кюстендилска община подсъдимият А., в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - областен управител на област с административен център Кюстендил, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта и правата си, упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил по организиране и контролиране извършването на неотложни възстановителни работи при бедствие на територията на община Кюстендил, с което е нарушил чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ/ в посочената редакция/, като устно е възложил на „КИПС”ДЗЗД извършването на неотложни възстановителни работи в коритото на р.Бистрица в землището на с.Ябълково и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА, осъществявайки дейността си без да се ръководи от закона, с цел да набави за КИПС ДЗЗД облага на стойност 17 980,90 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни  вредни последици за държавния бюджет на Р България в този размер, както следва:

     ІІ.1. През периода от 21.02.2010 г. до 24.02.2010 г.   в землището на с.Ябълково е превишил властта и правата си,  упражнявайки правомощията на кмета на община Кюстендил, като устно е възложил на КИПС ДЗЗД да извършат неотложни АВР в коритото на р.Бистрица в землището на с. Ябълково на стойност 17 980,90 лв. с ДДС - нарушение на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта - нарушение на чл.31 ал.1 т.4 от ЗА и чл.7 ал.1 т.5 от УПОА;

     ІІ.2. На 9.08.2010 г. в гр. Кюстендил е превишил властта и правата си, като с Писмо № 08-01-68/9.08.2010 г. до МВР-ГД”Гражданска защита”- гр.София е изпратил Протокол от КИПС ДЗЗД за извършени АВР в коритото на р.Бистрица при с.Ябълково от 21.02.2010 г. до 24.02.2010 г., устно възложени от него, на стойност 17 980,90 лв. с ДДС - нарушение на чл.65 ал.2 т.10 ЗЗБ и не е изпълнил служебните си задължения, като не е осигурил спазването на законността на територията на областта-нарушение на чл.31 ал.1 т.4 ЗА и чл.7 ал.1 т.5 УПОА,

    с цел да набави за другиго - „Консорциум за инженерингови проекти и строителство”/КИПС/ДЗЗД, облага на обща стойност 486  530,79 лв. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за централния бюджет на Р България в размер на 486  530,79 лв.   

 поради което и  на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено  престъпление по чл.282 ал.2 пр.ІІ-ро във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 НК.

    Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес, пред САС.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: