ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

 

за

 

ДЕЙНОСТТА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

през 2011г.

 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

  1. Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

1.а. Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

1.в. Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

1.с. Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

1.d. Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

ІІ.     ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

  1. Наказателни дела.

1а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

1а.а. Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

1а.в. Частни наказателни дела.

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

1.в.а. Въззивни наказателни общ характер дела.

1.в.в. Въззивни частни наказателни дела.

  1. Граждански дела.

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

  1. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.
  2. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд.

ІІІ.    ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

  1. Общи постъпления и разглеждане на делата.
  2. Натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд.

ІV.   РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗСРС.

V.    СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

  1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.
  2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

VІ.   АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

  1. Дупнишки районен съд.

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

1.а.а. Наказателни дела от общ характер.

1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

1.а.d. Частни наказателни дела.

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

1.в.а. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

1.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

1.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

1.d. Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

2.      Кюстендилски районен съд.

2.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

2.а.а. Наказателни дела от общ характер.

2.а.в. Наказателни дела от частен характер.

2.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

2.а.d. Частни наказателни дела.

2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

2.в.а. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

2.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

2.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

2.d. Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

VІІ.  Съпоставка между Дупнишкия районен съд и Кюстендилския районен съд относно общи постъпления, разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол.

VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски съдебен район.

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

1.    Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

 

1.а. Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През 2011г. щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 15 щатни броя – съответно 13 от тях за съдии и 2 за младши съдии. През отчетната година те не бяха заети изцяло поради временно отстранен от длъжност през м.октомври 2009г. съдия. Младши съдия Миглена Кавалова – Шекирова бе на първоначално обучение в Националния институт на правосъдието гр.София до 31.10.2011г., а впоследствие – в отпуск. От началото на м.октомври 2011г. младши съдия Михаил Малчев бе командирован в Софийски районен съд. Независимо от това, Кюстендилският окръжен съд продължи да се справя успешно с поставените пред него задачи.

През отчетния период съдиите от Кюстендилския окръжен съд отново бяха разпределени в пет състава, от които три разглеждаха граждански дела и два - наказателни такива. Съдиите от гражданска колегия разглеждаха също така търговски спорове по чл.365 ГПК, производства по несъстоятелност и определени групи частни наказателни производства. Съдиите от наказателна колегия разглеждаха и частни граждански производства по чл.390 ГПК и по чл.23 ЗОПДИППД.

 Отделните състави на съда през първата половина на годината бяха сформирани по следния начин:

 

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска  и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански дела - първоинстанционни и въззивни.

Втори състав: председателстван от съдия Диана Данаилова и членове: Йоланда Цекова и Надя Георгиева. Този състав през отчетната година разглеждаше наказателни дела - първоинстанционни и въззивни.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и ръководител на гражданско отделение, и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Михаил Малчев/ до 03.10.2011г./. Съставът разглеждаше граждански дела – първоинстанционни и въззивни.

Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир Бамбов и членове: Соня Кочова. Този състав разглеждаше граждански дела – първоинстанционни и въззивни, както и дела за несъстоятелност на търговци.

Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев, Административен ръководител на съда, и членове: Пенка Братанова, Заместник председател на съда и ръководител на наказателно отделение. Този състав разглеждаше наказателни дела – първоинстанционни и въззивни.

 Доколкото ІV-ти и V-ти състав и през отчетната година бяха в непълен състав, същите се попълваха със съдиите Татяна Костадинова, Евгения Стамова и Надя Георгиева, както и с младши съдия Михаил Малчев. След приключване отпуска на младши съдия Кавалова – Шекирова, същата ще попълни ІV-ти състав.

 

Съдиите от Кюстендилския окръжен съд в края на отчетния период притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:

1. Красимир Бамбов – 30 години и 4 месеца;

2. Галина Мухтийска – 28 години и 9 месеца;

3. Диана Данаилова   – 20 години и 2 месеца;

4. Росица Савова      – 19 години и 5 месеца;

5. Соня Кочова                    – 19 години и 1 месец;

6. Ваня Богоева         – 18 години и 11 месеца;

7. Йоланда Цекова    – 18 години;

8. Пенка Братанова   – 17 години и 7 месеца;

9. Мирослав Начев    – 15 години и 11 месеца;

10. Татяна Костадинова – 15 години и 6 месеца;

11. Надя Георгиева   –   12 години и 10 месеца;

12. Евгения Стамова – 12 години и 1 месец;

13. младши съдия Михаил Малчев – 2 години и 6 месеца;

14. младши съдия Миглена Кавалова - Шекирова – 1г. и 1 месец;

 

1.в. Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2012г. щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 32 служители, като не бе зает изцяло през периода поради пенсиониране на двама от тях – деловодител и съдебен архивар. Съдът разполагаше по щат със съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, старши специалист - касиер, управител на съдебни сгради, системен администратор, съдебен статистик, 5 деловодители, един деловодител, завеждащ административна служба, деловодител – регистратура,  10 секретар - протоколисти, един от които разпределен във фирмено отделение на съда, съдебен архивар, завеждащ техническа служба, призовкар,   4 хигиенисти и  шофьор. Към 31.12.2011г. незаета бе една бройка за съдебен архивар.

В общото деловодство на съда всеки деловодител  обслужва работата на точно определени съдии. Деловодството на съда работи в съответствие с нормативната уредба без почивка и обслужва граждани пред целия работен ден. Председателят на съда изготвя ежемесечни графици за дежурство на деловодителите за обслужване на граждани, представители на юридически лица и страни по спорове при извършване на  съответните справки. Ръководството на съда намира, че така установеното разпределение на труда в деловодството е удачно и спомага за негова ефективна дейност. Практиката гражданите да контактуват с дежурния деловодител дава възможност за по - голяма концентрация при осъществяване дейност в деловодството и допускане на по-малко грешки в работата.

Фирменото деловодство на съда се обслужва от един служител с добра квалификация, който реално изпълнява длъжността на деловодител. През отчетната година продължи дейността по сканирането на фирмени дела във връзка с пререгистрация на ЕТ, търговски дружества и кооперации в Търговския регистър, както и издаването на удостоверения за пререгистрация и актуално състояние. В края на 2009г. от приблизително 19 000 действащи ЕТ и търговски дружества, процедурата по пререгистрация бе приключена едва по отношение на около 3 000 лица, през 2010г. това е сторено по отношение на нови 3602 лица, а през отчетната 2011г. бяха пререгистрирани 1010 лица. Не е извършена процедура за пререгистрация по отношение на около 11 400 лица, по отношение на които следва да бъде проведена ликвидация. Освен това фирменото деловодство продължаваше да обслужва дейността по регистрация съгласно ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

  Секретар - протоколистите на съда са 10 броя, от които 9 участват в провежданите съдебни заседания. Председателят на съда  изготвяше ежемесечен график за тяхната работа, като секретар - протоколистите продължиха да проявяват  професионализъм при изготвяне на съдебните протоколи в установените срокове.

И през 2011г. призовкарите на Кюстендилски окръжен съд и тези на Кюстендилски районен съд бяха обединени в звено “Съдебни призовки”. Територията на град Кюстендил е районирана, като всеки един от призовкарите има свой район. Това до голяма степен облекчава тяхната работа, но проблемите с призоваването в град Кюстендил продължиха и през отчетната година, като не бяха решени напълно. Една от причините се корени в липсата на обозначения за улици и номера на сгради. Проблемно в известна степен остава връчването на призовки и съдебни книжа в кварталите „Изток” и „Въртешево”. В съдебната палата е обособено помещение, снабдено с 3 компютърни конфигурации за електронно отчитане връчените и невръчените призовки. Описната книга на призовкаря се разпечатва изцяло в електронен вид.

 

1.с. Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2011г. щатът на Кюстендилския окръжен съд се запази в размера от 2010г. - 15 щатни броя за съдии и 32 щатни броя за съдебни служители. Към настоящия момент това е оптималният минимум, позволяващ както сформирането на пет постоянни въззивни състави, така и по – добро разпределение на постъпващите дела и преписки. Налице е реална възможност за адекватна реакция при евентуалното рязко увеличаване на постъпленията, вследствие изменение в законодателството. Съотношението между съдии и съдебни служители по щат е 1 към 2.13, а действителното към 31.12.2011г. – 1 към 2.46.

От друга страна, предвид предприетата от страна на ВСС политика за ограничаване на разходите, съпоставено с натоварването на съда, нереалистично е да се обосновава увеличаване на щата на съдиите и служебните служители.

 

1.d. Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Мирослав Начев. Дейността  на административния ръководител се подпомагаше активно от двама заместник председатели в лицето на Пенка Братанова и Росица Савова.

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната специализация. През цялата 2011г. разпределението на делата се извършваше от административния ръководител, а в него отсъствие – от заместник председател, на принципа на случайния избор чрез специализиран софтуер "Law   Choice", в изпълнение изискванията на ЗСВ. По изключение, някои особени производства по НПК и ГПК се разпределяха на дежурни съдии въз основа на предварително изготвен график. През годината председателят изготвяше месечни графици за насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвяше и графици за дежурствата от отделните съдии и състави с оглед своевременно разглеждане на особени производства по НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с другите звена на съдебната власт. В отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той бе заместван от определен Заместник - председател, включително и с оглед на актове по ЗСРС.

         На местно ниво, през отчетната 2011г. продължи доброто взаимодействие на съда с Кюстендилска окръжна прокуратура, с Административен съд Кюстендил, с ОД „Полиция” гр.Кюстендил. През годината бяха проведени няколко съвместни съвещания с участие на съдии, прокурори и разследващи органи, посветени на подобряване на правораздаването по наказателни дела.

Успешно и ползотворно бе взаимодействието на КОС и с  Агенция по вписванията, с териториални звена към Министерство на правосъдието, с други органи и учреждения.  

 

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1626 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 277 дела. От общо разглеждани през годината 1903 дела съдът е успял да свърши 1609, или 85%. От свършените общо 1609 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1356 дела, или 84%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 294.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 271 дела. От общо разглеждани през годината 1865 дела съдът е успял да свърши 1588, или 85%. От свършените общо 1588 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1336 дела, или 84%. В края на 2010г. броят на несвършените дела възлиза на 277.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 1378 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 337 дела. От общо разглеждани през годината 1715 дела съдът е успял да свърши 1444, или 84%. От свършените общо 1444 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1068 дела, или 74%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 271.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1451 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 470 дела. От общо разглеждани през годината 1921 дела съдът е успял да свърши 1591, или 82%. От свършените общо 1591 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1074 дела, или 68%. В края на 2008г. броят на несвършените дела възлиза на 330.

Както и през предходните 2009 и 2010г., през отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд е налице ръст в постъпленията от дела за разглеждане, като техният брой се е увеличил с 32. При гражданските дела е налице увеличение с 12 дела, а при наказателните – с 20 дела. Независимо от ръста в постъпленията през последните три години, съдиите от Окръжния съд са успели да го компенсират в голяма степен. Резкият ръст в постъпленията с 216 дела през 2010г. обяснява и лекото увеличаване на броя на несвършените в края на 2011г. дела от 277 на 294. Въпреки това, за последните три години броят на несвършените в края на всеки период дела се запазва в рамките на 271 – 294, като е намаляван  плавно след края на 2006г., когато е възлизал на 721 броя.

 

1.    Наказателни дела.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 634 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 61 дела. От общо разглеждани през годината 695 наказателни дела съдът е успял да свърши 630, или 91%. От свършените общо 630 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 537 дела, или 85%. В края на 2011г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 65.

За сравнение, през 2010г. в окръжния съд са постъпили за разглеждане 614 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 64 дела. От общо разглеждани през годината 678 наказателни дела съдът е успял да свърши 617, или 91%. От свършените общо 617 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 528 дела, или 86%. В края на 2010г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 490 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 59 дела. От общо разглеждани през годината 549 наказателни дела съдът е успял да свърши 485, или 88%. От свършените общо 485 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 396 дела, или 82%. В края на 2009г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 64.

През 2008г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 548 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 105 дела. От общо разглеждани през годината 651 наказателни дела съдът е успял да свърши 592, или 91%. От свършените общо 592 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 476 дела, или 80%. В края на 2008г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 59.

През периода 2007 – 2009г. е налице постепенно намаляване в постъпленията от наказателни дела от 659 до 490, като впоследствие през 2010 – 2011г. е налице увеличение до 614  - 634 дела. Независимо от този ръст, съдиите от наказателна колегия са успели не само да запазят броя на несвършените в края на годината дела, но и да увеличават ежегодно процента на решените в 3 – месечен срок, като в последните отчетни периоди той е в рамките на 85 – 86%.

 

1а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд  като първа инстанция.

        

          1а.а.Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 наказателни дела от този вид.

          През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 наказателни дела от този вид.

         През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 24 наказателни дела от този вид.

През 2008г. в Кюстендилският окръжен съд са постъпили за разглеждане 52 първоинстанционни наказателни дела от общ  характер, които са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 31 броя наказателни дела от този вид.

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилски окръжен съд показва, че след 2003г. е налице тенденция към увеличаване на постъпленията, като през 2005г. те са 78 броя,

а кулминацията е през 2006г., когато са постъпили за разглеждане 94 наказателни дела от общ характер. През 2007г. постъплението на наказателни дела от общ характер е – 39 броя, което е едва 41 % спрямо това от 2006г., но за следващата 2008г. е налице увеличение от 39 на 52 броя дела от този вид. През 2009г. е налице ново намаление на постъплението до 40 броя дела, почти идентично с това от 2007г., последвано от ново увеличение с почти 50% до 59 броя през 2010г. и запазване на постъпленията в този размер и през 2011г.

През последните четири отчетни периода се наблюдава запазване в броя на постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер в рамките на 52 – 59 броя, с изключение на 2009г. /40 дела/. В зависимост от постъпленията през следващите години, може да бъде установено дали е налице тенденция към сравнително равномерно постъпление от първоинстанционни наказателни дела за извършване на престъпления от общ характер. Наистина, този брой се дължи още на работата на органите на досъдебното производство, активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, състоянието на икономиката в съдебния район и в страната като цяло.

 

И през отчетната 2011г. в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на НК – Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през изминалите години.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 12 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, от които 4 по чл.115 – 118НК / едно от които е останало недовършено/, 6 по чл.123 НК и 2 по чл.152 ал.4 НК.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 15 наказателни дела от общ характер за престъпления против личността. През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер по тази глава, през 2008г. – 5 и през 2007г. - 11.

За периода 2007 – 2009г. тенденцията е постъпленията от този вид дела да намаляват, след което през 2010г. се наблюдава рязко увеличение от 3 до 15 броя, най – вече благодарение на постъпили наказателни дела за извършване на престъпления по чл.123 НК / 8 броя/. През отчетната 2011г. броят на постъпленията по тази глава отново е сравнително висок, като най – голям дял отново заемат наказателните дела за извършване на престъпления по чл.123 НК.

За сравнение, през периода 2004 - 2008г. в съда е постъпвало за разглеждане по едно наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост по реда на член 123 НК годишно, а през 2009г. такива постъпления липсват. С изключение на отчетната 2011г. и предходната 2010г. по отношение на този вид престъпни деяния е налице трайна тенденция към запазване на постъпленията в минимален размер от единични дела.

През настоящата година и през предходния 3 - годишен период не са постъпвали дела за отвличане на лица по член 142 от НК.

През 2011г. са постъпили за разглеждане 2 дела за извършване на престъпления по чл.152 ал.4 НК – изнасилване, като за 2009 и 2010г. е постъпвало по едно дело. За периода 2006 - 2008г. в Окръжния съд не са постъпвали такива дела за разглеждане.

Както бе посочено по – горе, през 2011г. са постъпили за разглеждане 5 дела по чл.115 – 118 от Раздел І-ви  - Убийство.

 

 

За сравнение, през 2010г. са постъпили за разглеждане 5 дела по чл.115 – 118 НК. През 2009г. е постъпило за разглеждане едно дело, през 2008г. постъпленията от този вид дела възлизат общо на 4, а през 2007г. постъпленията са 10, от които 2 по чл.115 НК и 8 – по чл.116 НК.

  Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид дела за периода 2004 – 2009г., може да бъде направен извод за тяхното постепенно намаляване до сравнително минимални размери, с изключение на 2007г., когато е регистриран своеобразен връх. През 2010 и 2011г. постъпленията са съответно 4 и 5 дела.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2011г. са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления против собствеността, от които 2 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.212 ал.5 НК.

За сравнение, през 2010г. са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 5 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.196а НК.

 Постъпленията от този вид дела през 2009г. възлизат на 2 наказателни дела, през 2008г. броят е 3, а през 2007г. – едно. За периода до 2010г. е налице тенденция към плавно  увеличаване на постъпленията от този вид дела, последица от влошената икономическа обстановка в страната и прякото й въздействие върху активността на криминалния контингент. През отчетния период е налице намаление, което е индикатор за относителна неравномерност при този вид постъпления.

През 2011г. в Окръжния съд не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпление по чл.196а НК. През 2010г. е постъпило за разглеждане едно дело, докато за периода 2007 – 2009г. такива постъпления отново липсват.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили образувани 5 наказателни дела от този вид, през 2008 и 2009г. образуваните наказателни дела са 2, а през 2007г. - не са образувани. И по отношение на този вид дела се забелязва плавно увеличаване на постъпленията през периода 2007 – 2010г., последвано от 50%-но намаление през 2011г. Очевидно е влиянието на влошената обществено-икономическата обстановка в страната.

През 2011г., както и през 2008 - 2010г., в съда не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпления по чл.203 и 206, ал. 4 от НК, съответно длъжностно присвояване и обсебване в особено големи размери. През 2006 и 2007г. постъпленията на дела от този вид са по  2.

През 2011г. в Окръжния съд е постъпило за разглеждане едно наказателно дело за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама, като за периода 2007 – 2010г. такива липсват.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд отново не са постъпвали  за разглеждане наказателни дела от общ характер  за извършване на престъпления по чл. 214 ал.2 НК – изнудване. За сравнение, през 2007, 2008 и 2010г. не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от този вид,а през 2009г. е постъпило 1 дело.

 

През отчетната 2011г. постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 11 броя.

За сравнение, през 2010г. постъпленията от този вид дела възлизат на 16 броя, през 2009г. са 6 броя, през 2008г. - 12 броя и през 2007г. – 11. За периода 2007 – 2011г. се наблюдава относителна равномерност от този вид постъпления, което говори и за устойчивост при извършването на този вид престъпления.

От новообразуваните 11 наказателни дела за престъпления по Глава VІ-та  от НК, 2 са за извършване на престъпления по чл.219 НК , 4 броя са образувани за извършени престъпления по член 242 НК и 5 наказателни дела са образувани за извършени престъпления по Раздел ІV-ти  - Престъпления против паричната и кредитната система, най – вече такива по чл. 244 ал.1 НК.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, а именно – по чл.255 НК.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 6 наказателни дела от този вид, през 2009г. – 1, през 2008г. постъпленията са 3 и през 2007г. – 2. През 2006г. постъпленията от този вид дела са били 21, а през 2005г. - 13.

По отношение на постъпленията от този вид дела може да бъде направен  извод за намаляване на постъпленията в периода 2006 - 2009г., леко увеличение през 2010г. и ново намаление през 2011г. Не може да бъде направено категорично заключение относно причината за това колебание в размера на постъпленията. Все пак, доколкото през 2006г. настъпи законодателна промяна по отношение на ал.1 на чл.256 НК с преформулиране на изпълнителното деяние, очевидно е влиянието й върху броя на делата от тази категория.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 13 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно – 8 такива по чл.277а - 278а НК, 2 по чл.282 - 283 НК и 2 по чл.302 – 304 НК.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 6 наказателни дела от общ характер по тази глава, а именно – 4 такива по чл.277а - 278а НК и 2 по чл.282 НК. През 2009г. постъпленията по Глава VІІІ-ма  от НК са били в рамките на 5 дела, а именно – две такива по чл.278а ал.1 НК и 3 по чл.302 – 304 НК, през 2008г. - 2 дела и през 2007г. - 1 дело.

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 дела за извършване на престъпления по Раздел ІV – ти – Подкуп, като през 2010г. в съда такива липсват. През 2009г. постъпленията са 3, през 2008г. постъпления липсват, а 2007г. е постъпило за разглеждане 1 дело. Почти всички наказателни производства за подкуп през периода 2007 – 2009г. визират случаи на предложен дар – сума пари, от водачи на МПС по отношение на проверяващи ги служители на сектор „Пътна полиция”. Постъпилите през 2011г. дела са за извършване на престъпления по чл.302 и 304 НК от страна на служители на РГС Кюстендил.

 

И през 2011г.  в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления. Такива постъпления не са регистрирани и през периода 2004 – 2010г.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2 дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, а именно по чл.321 и 321а НК. За сравнение, през 2009г. е образувано едно за извършване на престъпления по чл.321 ал.3 и чл.321а ал.1 НК. През периода 2004 – 2008, както и през 2010г. такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 15 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от НК – Общоопасни престъпления.

За сравнение, през 2010г. в съда са образувани 14 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2009г. постъпленията възлизат на 18 дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2008г. - 27 дела и през 2007г. - 11.

При наказателните дела, образувани в Окръжния съд по реда на тази глава от НК, през отчетната 2011, както и през 2010г., най - голям дял заемат делата за извършване на престъпления от общ характер по 354а – 354б НК – 8 броя, 1 дело е за извършване на престъпление по чл.342 НК, а 6 дела са за извършване на престъпления по чл. 343, ал. 1, ал.3 и 4 от НК.

Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри – Престъпления против транспорта и съобщенията, а именно причиняване на смърт в транспорта, техният брой през 2011г. / 6 броя/ отчита ръст, доколкото през предходната 2010г. постъпленията са възлизали на 3 броя. Все пак, следва да се отбележи обстоятелството, че през 2009г. той е възлизал на 16 броя.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008г. възлизат отново на 16 броя и през 2007г. – 10 броя. За периода 2007 – 2009г. бе налице неблагоприятна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела. Предприетите законодателни промени в ЗДвП, насочени към намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите, са оказали реален положителен ефект, доколкото през последните два отчетни периода постъпленията са в пъти по – малки от тези през периода 2007 – 2009г.

 Както бе посочено по – горе, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 8 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.354а – 354б НК.

 За сравнение, през 2010г. в съда са образувани отново 8 наказателни дела от този вид, през 2009г. – 1 дело, през 2008г. постъпленията са 10 броя и през 2007г. – 6 броя.

 За периода 2007 – 2009г. бе констатирано значително намаление в размера на постъпленията по тези дела, в сравнение с предходни периоди, най – вече с оглед промените в НК и НПК, при които подсъдността по отношение на престъпленията по чл.354а ал.3 НК /придобиване или държане на наркотични вещества/ се промени, като компетентен е съответният районен съд. Разпространяването и употребата на наркотични вещества представляват огромен проблем за всяко общество, включително и за нашето. През 2010г. е налице значително увеличение на постъпленията от този вид дела в Окръжния съд, като през 2011г. размерът им е идентичен.

  През 2011г. не са констатирани постъпления на дела за извършване на престъпления по чл.330 ал.2 НК - палеж, докато през 2010г. постъпленията са в размер на 3 дела, през 2009г. е постъпило за разглеждане едно дело. През 2008г. такива не са регистрирани, а през 2007г. постъпленията възлизат на 4 броя.

 

 В заключение, докато за периода 2007 – 2009г.  преобладаващи за Кюстендилския окръжен съд са постъпленията от наказателни дела по Глави ІІ - ра  и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против личността” и „Общоопасни престъпления”, то през 2010г. значителен ръст бележат и тези по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През 2011г.  постъпленията от първоинстанционни наказателни дела са почти идентични по размер с тези от предходната 2010г. Намалението по отделни категории престъпления / Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството  и  Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи /  е компенсирано напълно от значителното увеличение по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, дължащо се най – вече на дела за извършване на престъпления по чл.277а - 278а НК / т.нар. иманярство/.

 

1а.в.Частни наказателни дела.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 262 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 9 дела. От тези 262 новообразувани дела 59 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 212 дела са разгледани, като 208 от тях са свършени през годината. От свършените 201 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2011г. несвършени са останали 4 броя частни наказателни дела.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 302 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 8 дела. От тези 302 новообразувани дела 58 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 252 дела са разгледани, като 243 от тях са свършени през годината. От свършените 235 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2010г. несвършени са останали 9 броя частни наказателни дела.

През 2009г. в съда са образувани общо 174 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 6 дела. От тези 174 новообразувани дела 41 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите 133 дела е следвало да бъдат решени ведно с останалите несвършени в края на 2008г. 6 дела. През годината съдът е свършил 131 дела, от които 122 в 3 – месечен срок, или 92 %.

През 2008г. в съда ни са образувани общо 211 частни наказателни дела, от които 63 - по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите 148 дела е следвало да бъдат решени ведно с останалите несвършени в края на 2007г. 10 дела. През годината съдът е свършил 152 дела, от които 140 с решение по същество, или 92 %.

През отчетната 2011г. се наблюдава намаление в постъпленията от частни наказателни дела с 40 броя , докато през 2010г. бе налице тенденция към значително увеличение с ръст от 73% / 128 броя/. Основен принос за нарасналите постъпления през 2010г. се дължеше най – вече на искания за одобряване на претърсване и изземване.

От образуваните през 2011г. 262 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания за разпит пред съдия – общо 59 броя, следвани от тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 55 броя, дела по искания относно мярка за неотклонение „задържани под стража” на досъдебното производство по чл.64 – 65 НПК, както и по чл.15 и 43 ЗЕЕЗА – 37 броя, дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 32 броя и др.

От образуваните през 2010г. 302 частни наказателни дела,  най – многобройни са били тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 73 броя, следвани от постъпили искания за разпит пред съдия – общо 58 броя, както и дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 47 броя.

От останалите частни наказателни дела, постъпили в Окръжния съд през 2011г., 19 са по искания за екстрадиция и предаване на лица по ЗЕЕЗА , 9 са образувани по постъпили предложения от Председатели на Пробационни съвети за замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, 8 – по постъпили жалби срещу постановления на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК, за производства по ЗИНЗС, по чл.446 НПК и др. Единични дела са образувани по постъпили искания на прокуратурата за отстраняване на обвиняеми от длъжност, за обжалване на взета мярка „парична гаранция” на досъдебното производство и други.

Намалението на постъпленията от частни наказателни дела през 2011г. се дължи най – вече на намалението от искания за одобряване на претърсване и изземване, за предсрочно условно освобождаване и за замяна на наказанието „пробация” с „лишаване от свобода”.

Както бе посочено по – горе, през 2011г. са образувани 30 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода, а през 2010г. тези производства са 47 броя. През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 34 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода, през 2008г. - 58 дела и през 2007г. - 60. Що се отнася до този вид дела, макар и да се наблюдава относителна неравномерност от постъпленията за периода 2007 – 2011г., то е налице и тенденция към постепенно намаляване на броя дела, като през отчетния период те са наполовина от тези през 2007г.

 

Движение и разглеждане на първоинстанционните наказателни дела.

 

За разлика от последните няколко отчетни периода, през 2011г. съдиите от наказателна колегия на КОС не са успели да свършат повече наказателни първоинстанционни дела от новообразуваните за годината.

Както бе посочено по – горе, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 58 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 броя дела, като от общо 74 е успял да свърши 56, или 76%. По отношение на 32 от тях, или 57%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е увеличен с 2 до 18.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 59 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 броя дела, като е успял да свърши 60. По отношение на 40 от тях, или 67%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с едно до 16.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 40 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 24 броя дела, като е успял да свърши 47. По отношение на 31 от тях, или 66%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината броя на останалите несвършени дела е намален със 7 до 17.

През 2008г. в КОС са постъпили 52 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 31 броя дела. Съдът е успял да свърши общо 59, като по отношение на 36 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2007г. новообразуваните първоинстанционни наказателни дела са 39, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006г. 64 броя. Окръжният съд е успял да свърши общо 73 дела, като по отношение на 43 от тях, или 59%, това е сторено в 3 – месечен срок.

За периода 2007 – 2010г. е била налице положителна тенденция не само към намаляване на броя на несвършените дела в края на всеки отчетен период, но и към постоянно увеличаване на процента на делата, приключени в 3 – месечен срок. Намаляването на броя на несвършените в началото на всеки отчетен период първоинстанционни наказателни дела от общ характер е повече от видим, като за 2007г. техният брой е бил 64, за 2008г. – 31, за 2009г. – 24 и за 2010г. - 17.

През 2011г. е налице известно отстъпление по отношение на тези два показателя, като броя на несвършените в края на годината дела е увеличен с 2, а процентът на свършените в 3 – месечен срок бележи спад от 10 пункта до 57%. Основната причина се корени в 50%-ов ръст от постъпленията през 2010г., в сравнение с предходната 2009г. През 2012г. съдиите от наказателната колегия на съда следва да положат усилия и да използват потенциала си за намаляване броя на несвършените в края настоящата година наказателни дела.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 12 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава ІІ-ра от Особената част на НК – Престъпления против личността. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 3 броя наказателни дела. От стоящите за разглеждане общо 15 броя наказателни дела съдът е успял да свърши от 9 броя, като в края на отчетния период са останали несвършени 6 броя дела. От свършените 9 наказателни дела, 4 броя дела са приключени с присъди и 5 дела са приключили с  одобрено от съда споразумение между страните. От общо свършени 9 дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 6 дела, или 67%. В края на  2011г. броят на висящите дела от този вид се е удвоил до 6.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 11 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 4 броя наказателни дела. През 2010г. от стоящите за разглеждане общо 15 броя наказателни дела съдът е успял да свърши от 12 броя, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От свършените 12 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 7 дела са приключили с  одобрено от съда споразумение между страните и 5 броя дела са приключени с присъди. По този начин, през 2010г. съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно. Освен това, от 12 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 7 дела, или 58%.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 5 броя наказателни дела. През 2009г. съдът ни е свършил от тях 4 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 4 броя дела. От приключените 4 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, едно дело е свършило с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени с присъди. Следователно през 2009г. съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно.

През 2008г. в съда ни са постъпили за разглеждане 5 броя наказателни дела от този вид, като същите са разглеждани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 8 броя наказателни дела. През 2008г. съдът ни е свършил 8 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са оставали несвършени 5 броя дела. От приключените дела, едно е с одобрено от съда споразумение и 7 - с присъда, като съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава V-та от НК – Престъпления против собствеността. През годината съдът е разглеждал единствено тези дела, доколкото в края на 2010г. не са били налице   несвършени такива. През 2011г. съдът е успял да свърши 2 от стоящите за разглеждане 3 дела, като те са приключени с  одобрено от съда споразумение. Освен това, по отношение на 1 от свършени дела  съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок, или 50%.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал единствено тези дела, доколкото в края на 2009г. не са били налице   несвършени такива. През 2010г. съдът е успял да свърши всички 6 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 5 са приключени с  одобрено от съда споразумение и едно - с присъда. Освен това, от 6 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 5 дела, или 83%.

През 2009г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 2 броя наказателни дела. През 2009г. съдът е успял да свърши всички 4 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, всички са приключили с по същество с присъди.

През 2008г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела от този вид, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 3 дела. Съдът е успял да свърши 4 дела, от които едно с одобрено от съда споразумение и 3 - с присъда, като е успял да намали броя на несвършените дела с едно.

 

През 2011г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 11 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 3 броя наказателни дела. През 2011г. от тези общо 14 дела съдът е успял да приключи 12 от тях, като в края на отчетния период са останали несвършени 2 броя дела. От приключените 12 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 3 броя дела са свършени по същество с присъди и 9 са свършили с одобрено от съда споразумение между страните. От 12 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 6 дела, или 50%.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 16 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 4 броя наказателни дела. През 2010г. от тези общо 20 дела съдът е успял да приключи 17 от тях, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От приключените 17 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 13 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 4 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин, в края на годината  Окръжният съд е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно. Освен това, от 17 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 12 дела, или 71%.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 6 броя наказателни дела. През 2009г. съдът ни е свършил от тях 6 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 6 броя дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 4 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 2 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да запази броя на висящите дела от този вид непроменен.

През 2008г. в съда са образувани 12 наказателни дела от този вид – престъпления против стопанството. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 6 броя дела. От така стоящите за разглеждане пред съда 18 дела, през годината са свършени 12 дела, от които 8 с одобрено споразумение и 4 дела - с присъда. Т.е. броят на останалите несвършени дела е останал непроменен.

 

През 2011г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІ-ма от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2010г. друго такова. През годината съдът е свършил от тези общо 3 броя дела 1 наказателно дело, като в края на отчетния период са останали несвършени 2. Свършеното наказателно дело е приключило с присъда извън 3 – месечния срок.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2009г. друго такова. През годината съдът е свършил от тези общо 7 броя дела 6 наказателни дела, като в края на отчетния период е останало несвършено едно. От приключените наказателни дела 5 са свършени с одобрено от съда споразумение между страните и едно – с присъда. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

През 2009г. в съда е постъпило за разглеждане едно наказателно дело за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал това дело заедно с останало несвършено в края на 2008г. друго такова. През 2009г. съдът ни е свършил от тях едно наказателно дело, като в края на отчетния период е останало несвършено също едно дело. Приключеното наказателно дело е с одобрено от съда споразумение между страните. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3 наказателни дела от този вид, като е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 3 наказателни дела. През годината съдът са свършени 5 наказателни дела, от които 1 с одобрено споразумение и 4 - с присъди. Едно дело е останало несвършено в края на този период.

 

През 2011г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 13 наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 3 дела. През отчетния период от тези общо 16 дела съдът е успял да  свърши 10, като в края му са останали несвършени 3 броя дела. От приключените дела 5 броя дела са с присъди и 5 са свършили с одобрено от съда споразумение между страните. От свършените  дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 4 дела, или 40%.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През годината съдът ги е разглеждал, като в края на 2009г. несвършени дела от този вид не са били налице. През отчетния период съдът е успял да  свърши 3 от тях, като в края му са останали несвършени 3 броя дела. Всички 3 броя приключени наказателни дела за извършени престъпления по тази глава са свършили с одобрено от съда споразумение между страните.

През 2009г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 5 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2008г. едно дело, като е успял да  свърши през периода всички от тях, като в края му не са останали несвършени дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 3 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да приключи всички висящи дела от този вид.

През 2008г. в съда са постъпили за разглеждане 2 наказателни дела от този вид, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останало несвършено в края на 2007г. 1 дело. През годината съдът е свършил 2 дела, от които 1 дело е свършено с одобрено споразумение и  1 дело – с присъда.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие. През годината съдът ги е разгледал, като е успял да  свърши 1 с одобрено от съда споразумение между страните.

За сравнение, през 2010г. в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по тази глава.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно наказателно дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по тази глава от НК. През периода 2004 – 2008г. такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2011г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 15 наказателни дела за извършени престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2010г. 6 дела, като през отчетния период е успял да свърши всички  21 броя дела. От тези приключените 21 наказателни дела, 3 дела са свършили с присъда и 18 с одобрено от съда споразумение. 14 от делата са свършени в 3 – месечен срок, което представлява 67%.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 14 наказателни дела за извършени престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2009г. 7 дела, като от общо за разглеждане 21 броя дела е успял да  свърши 15. От тези приключените 15 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 10 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 5 броя - с присъди. През 2010г. съдиите от КОС са успели да намалят броя на висящите дела от този вид с 1.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 18 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2008г. 9 дела, като е успял да  свърши от тях 21 броя наказателни дела. От приключените 21 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 14 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 7 броя - с присъди. По този начин съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 27 наказателни дела от този вид, като е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 10 броя дела. Съдът е успял да свърши през годината 28 броя дела, от които 17 с одобрени от съда споразумения и 11 дела – с  присъди. В края на отчетната 2008г. в съда са останали несвършени 9 броя дела.

Така изложените данни относно постъпилите и решените наказателни дела от този вид недвусмислено говорят в полза на извода, че при разглеждането им съдиите от наказателната колегия полагат непрестанни усилия за постепенно намаляване броя на висящите дела с всяка следваща година и запазването му в минимални размери.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 422 първоинстанционни наказателни дела, от които 180 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 41 %, от които 119 са дела от общ характер – 72 %.

За сравнение, през 2010г. съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 407 първоинстанционни наказателни дела, от които 155 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 43 %, от които 119 са дела от общ характер – 68 %.

През 2009г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 302 първоинстанционни наказателни дела, от които 162 – дела от общ характер. Отложени през годината са 149 дела – 49 %, от които 123 са дела от общ характер – 82 %.

През 2008г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 225 първоинстанционни   наказателни дела, както и 242 броя частни наказателни дела. От общо насрочени 467 дела, през годината са отложени 167 наказателни дела, или 74 %. Отложени са и 63 частни наказателни дела, което съставлява 26 %. Общият процент на отложени наказателни дела през годината възлиза на 49 %.

Прави впечатление запазването на процента на отложените наказателни дела за периода 2008  -  2011г. под 50%, като се забелязва положителна тенденция към постоянно намаляване дела на отложените дела до 41% през отчетния период.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 32 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 56, което съставлява 57 %.

За сравнение, през 2010г. съдът е свършил в 3 - месечен срок 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 60, което съставлява 67 %.

През 2009г. съдът е свършил в този 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 47, което съставлява 66 %.

През 2008г. Окръжният съд е свършил в тримесечен срок 36 броя дела от общо свършените 59 дела, което съставлява 61%, а през 2007г. от свършените 73 наказателни дела от общ характер КОС е приключил в този срок 43 дела, което съставлява 59%.

През 2006г. от 68 наказателни, в тримесечен срок са свършени 47  дела, или 69 %.

През 2005 и 2004г. процентите на свършените в този срок дела съставляват съответно 31 и 32.

Може да се направи извода, че след 2005г. до 2010г. е налице трайна тенденция към приключване в тримесечен срок на не по - малко от 60% от свършените през годината първоинстанционни наказателни дела от общ характер. През отчетната 2011г. е налице влошаване на този показател, като процентът е 57%. Както вече бе посочено отстъпление

Налице е и още една положителна тенденция в работата на съдиите от наказателната колегия на Окръжния съд – продължава постепенното намаляване на броя на висящите първоинстанционни наказателни дела от общ характер с период на разглеждане над една година.

През 2004г. тези дела са били 21 броя, през 2005г. – 17 броя дела, през 2006г. – 29 броя дела, през 2007г. броят на тези дела е намален на 11, а през 2008 - на 8. След инцидентното увеличаване през 2009г. на броя на тези дела с 2 до 10, през 2010г. броят на тази категория дела е бил намален  до 4. През отчетната 2011г. броят на тези дела е намален на 2.

 

Връщане на първоинстанционни наказателни дела за доразследване.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилския окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 9 наказателни производства, като по отношение на всички това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

За сравнение, през 2010г. Окръжният съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 15 наказателни производства, като две от тях - повторно. По отношение на всички 15 производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2009г. съдът е върнал на Прокуратурата за доразследване 3 наказателни производства, като едно от тях - повторно. И по отношение на трите производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2008г. са съдът ни е върнал за доразследване 4 наказателни производства, всички от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

От посочените цифри може да се направи извод относно запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване с  досъдебното производство и обвинителния акт от страна на съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно заседание. Причините за връщане на делата за доразследване, както през 2011г., така и през минали отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на органите на досъдебно производство на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване правата на обвиняемите. Полагат се непрекъснати усилия за намаляване броя на върнатите за доразследване дела, включително и чрез провеждане на периодични съвместни съвещания с участието на прокурори и разследващи органи.  Предприемането на тези мерки доведе до значително намаляване през 2011г. на върнатите за доразследване дела след резкия скок през 2010г. С изменението на НПК /ДВ бр.32 от 27.04.2010г./ законодателят въведе възможността за протестиране и обжалване на разпорежданията по чл.249 ал.2 НПК. 

През отчетната 2011г. срещу тези 9 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 4 броя частни протести, като в един от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 3 са потвърдени.

За периода 27.04.2010г. – 31.12.2010г. с разпореждания по чл.249 ал.2 НПК е прекратено съдебното производство по 9 броя дела, като в 3 от случаите не са постъпили частни жалби и протести. Постъпили са 6 броя частни протести, като в два от случаите разпорежданията са отменени от САС, а в останалите 4 броя те са потвърдени.

През 2010г. е спряно производството по едно частно наказателно дело, като впоследствие наказателното производство по делото е прекратено. През периода 2007 - 2009г., както и през отчетната 2011г. няма спрени наказателни производства в Кюстендилския окръжен съд.

 

Производства по гл.ХХVІІ НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.

 

  По 8 от внесените за разглеждане 40 дела с обвинителен акт през 2011г. съдията – докладчик е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция. От тях 5 са приключили с постановяване на присъда, а 3 – с одобрено от съда споразумение.

За сравнение, през 2010г. по 4 от внесените за разглеждане 50 дела с обвинителен съдията – докладчик е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

 

Производства по гл.ХХІХ НПК – Решаване на делото със споразумение.

 

От постъпилите за разглеждане през 2011г. 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 18 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

За сравнение, от постъпилите за разглеждане през 2010г. 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 9 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

През 2009г. от внесените за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 16 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника. Внесените в съда споразумения през 2007 и 2008г. са по 14.

Налице е тенденция към запазване броя на внесените дела със сключено споразумение, макар за 2010г. да се наблюдава известно намаление. Това е обяснимо, доколкото през тази година се наблюдава и намаление в постъпленията от дела по Раздел ІІ-ри на Глава ХІ от НК – Престъпления против транспорта и съобщенията, които представляват и най – голямата част от внесените със сключено споразумение.

Освен това, по 12 от делата, внесени през 2011г. за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

За сравнение, през 2010г. по 12 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През 2009г. това е сторено по 4 от внесените за разглеждане дела с обвинителен акт, през 2008г. нито едно от делата по обвинителен акт не е приключило с одобрено от съда споразумение, а през 2007г.  тези дела са 3.

 

Осъдени лица и наложени наказания.

Структура на осъдената престъпност.            

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 56 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 58 подсъдими. Постановени са 16 присъди, 10 разпореждания за прекратяване на съдебното производство и са  одобрени 30 споразумения. От тези 46 дела с постановени съдебни актове по същество, по 44 са наложени наказания общо на  56 подсъдими, а по 2 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

За сравнение, през 2010г. в Окръжния съд са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 64 лица, като 3 от тях са били оправдани.

 През 2009г. в съда са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 47 лица, като 4 от тях са били оправдани.

 През 2008г. в съда са постановени актове срещу 65 лица, като 6 от тях са били оправдани.

През 2007г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени актове срещу 92 подсъдими, от които 11 са оправдани.

Следва да се отбележи, че през 2006г. е констатирано рязко увеличение на общия брой на лицата, срещу които са постановени съдебни актове в съда ни. Впоследствие е налице намаление в рамките на обичайните параметри за съда.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 49 лица, сред които едно непълнолетно. На 40 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 27 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 55 %.

За сравнение, през 2010г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 53 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 27 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  14 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 52 %.

През 2009г. са осъдени на „лишаване от свобода” 35 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 25 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 72 %.

През 2008г. съдът е определил наказание „лишаване от свобода” по отношение на 56 лица, сред които отново няма  непълнолетни. На 35 от осъдените подсъдими е наложено наказание „лишаване от свобода”  за срок до три години, като по отношение на 21 от тях е приложена разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от НК, което съставлява 60 %.

От изложената статистика може да се направи извода за относително постоянство в наказателната политика на съда, като процента на осъдените лица, по отношение на които е приложен института на условното осъждане, за периода 2008 - 2011г. варира в рамките 52 - 72 %.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 7 лица – за извършване на престъпления по чл.123, 255, 321, 342 и 354а НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица. През 2009г. това е сторено по отношение на 6 лица, през 2008 - на 5 лица и през 2007г. – 2 лица.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.152 ал.4 НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица. През 2009г. това е сторено по отношение на 4 лица, през 2008 - на 5 лица.

 И през отчетната 2011г. съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за периода 2006 - 2010г.

 През 2011г., както и през 2010г., по отношение на 8 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, като най – често то е „пробация”. През 2009г. това е сторено по отношение на 7 подсъдими лица и през 2008г. –  на 11 подсъдими.

През отчетната 2011г. най – много лица – 19, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 19 подсъдими, 15 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 9 от тях/, на 3 са наложени наказания „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 14 лица. От тези 14 подсъдими, 8 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 7 от тях/, на 6 лица са наложени наказания „пробация”.

Трета по многобройност група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, а именно 11 лица. От тези 11 подсъдими, 10 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 8 от тях/, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е постановил две оправдателни присъди, като двамата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 4.3, а този на оправдани лица – 3.4. През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е постановил една частично оправдателна присъда, като с нея 3 лица са оправдани изцяло, а четири – осъдени. През 2009г. е постановена една оправдателна присъда, като за 2008 и 2007г. техният брой възлиза съответно на 2 и 3.

Ръководството на Кюстендилския окръжен съд намира, че и през отчетната 2011г. е продължила политиката на съдиите от наказателна колегия за налагане на наказания, съобразени както с обществената опасност на деянията и на конкретните подсъдими, така  и с нивото на криминогенната обстановка в района на съдебния окръг.

 

Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, водещо до забавяне на наказателния процес.

 

И през отчетния период, основните причини за забавяне на разглеждането на първоинстанционни наказателни дела в Кюстендилския окръжен съд могат бъдат обобщени в следните групи:

 

1.          Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;

2.          Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;

3.          Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови доказателства;

4.          Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;

      5. Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало разглеждането, неявяване на повереник и други причини.

И в нашия съд по – голяма част от случаите на неявяване на подсъдими и защитници се съпровожда от представяне на болнични листове и други медицински документи, удостоверяващи наличие на заболяване. Очевидно е, че в част от тези случаи е налице шиканиране на наказателния процес, с цел отлагане приключване на делото. Независимо от предприетите законодателни промени в Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността, съдилищата в страна отчитат че те не са постигнали очаквания положителен ефект. Изразяват се мнения за възстановяване на процедурата по чл.18 ал.2 в редакция ДВ бр.23/2007г.

         Независимо от продължаващите опити на част от страните в наказателните производства да ги забавят, през 2011г., както и през предишни отчетни периоди, съдиите от наказателната колегия на съда продължиха усилията си разглеждане и приключване на първоинстанционните наказателни дела в максимално кратки срокове.

 

  Наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд.

 

В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2011г. бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010, образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011, образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 578/2011, образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил.  Производството по първото дело приключи с постановена на 23.01.2012г. частично осъдителна присъда с налагане на наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година с отлагане на изтърпяването по реда на чл.66 НК /условно осъждане/ за изпитателен срок от 3 години.

Производството по нохд 374/2011 с подсъдим Костадин Катин продължава и през 2012г., а с разпореждане от 15.12.2011г. / потвърдено с определение на САС/ съдебното производство по нохд 578/2011 с подсъдим Любомир Анчев е прекратено и делото е върнато на прокурора за доразследване.

В Кюстендилския окръжен съд през предходната 2010г. бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 287/2009, образувано по внесен обвинителен акт срещу Пламен Галев, Ангел Христов и др. / т.нар. дело „Братя Галеви”/,  нохд 258/2010 /т.нар. „Черешарско дело”/ и нохд 501/2010 с подсъдим Атанас Янев. Производствата по първите две дела приключиха с постановяване на присъда, съответно на 04.11.2010г. и на 21.12.2010г., а разглеждането на третото продължи и през 2011г. Първите две наказателни дела представляваха не само такива с особен обществен интерес, но и представляваха фактическа и правна сложност, със значителен обем на доказателства, което са отрази и на продължителността на съдебното следствие. По нохд 287/2009г. бе постановена частично оправдателна присъда, а по нохд 258/2010г. всички подсъдими бяха осъдени.

Към края на отчетната 2011г. присъдата на КОС по т.нар. дело „Братя Галеви” е отменена отчасти с присъда на САС от 06.07.2011г. с произнасяне на нова такава. С присъдата на Апелативния съд подсъдимите Галев, Христов, Чакалов, Ангелов и Блатски бяха признати за виновни по част от обвиненията срещу тях с налагане на ефективни наказания „лишаване от свобода” за различни срокове, както и наказания „конфискация” по отношение на Галев и Христов. Предстои произнасяне от страна на ВКС, като към настоящия момент това все още не е сторено.  

 

Присъдата на КОС по т.нар. „Черешарско дело” бе изменена отчасти от страна на САС, като две от деянията бяха преквалифицирани с намаляване на едно от наложените наказания и увеличаване на друго. С Решение на ВКС от 29.12.2011г. това на   САС бе потвърдено. На деветимата подсъдими бяха наложени ефективни наказания” лишаване от свобода за различни срокове.

И през 2011г. по отношение на делата от особен обществен интерес ежемесечно бяха изпращани справки до ВСС и до Председателя на САС.

 

Движение и разглеждане на частните наказателни дела.

 

От частните наказателни дела, разглеждани в открито съдебно заседание, огромната част са разгледани и приключени със съответен съдебен акт незабавно или в 3 – месечен срок. Като изключение се явяват делата по чл.451 и 452 НПК - замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, повечето от които не са приключили в 3 – месечен срок. Основната причина за отлагане на съдебните заседания по този вид дела е неявяването на лицата, по отношение на които се иска замяна и необходимостта от допускане на правна помощ при отсъствие на лицето. С изменението на НПК ДВ бр.32 от 2010г. бе дадена възможност за разглеждане на тези производства в отсъствие на подсъдимия в случаите на чл.269 ал.3 НПК, когато явяването на защитник е задължително.

От частните наказателни дела, разглеждани в закрито съдебно заседание, бих искал да разгледам по – подробно тези, образувани по постъпили жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК.

Както бе посочено по – горе, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, а по 2 жалбата на пострадалия е оставена без разглеждане. По 2 от делата, с които постановлението на прокурора е потвърдено, са постъпили жалби. И двете определения на КОС са потвърдени от страна на Апелативния съд.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане отново 8 дела от този вид. От тях по 4 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 2 дела е отменено, по едно жалбата е оставена без разглеждане и по едно производството е прекратено. От постановените през 2010г. определения 5 са протестирани и обжалвани пред Софийския апелативен съд. По едно от тях определението е отменено от въззивната инстанция, а по останалите 4 – потвърдено.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, по едно е изменено досежно основанието за прекратяване и по едно жалбата е оставена без разглеждане.

През 2008г. в съда са образувани 15 дела по жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по чл.243 НПК. По 10 от тях жалбите са оставени без уважение, като атакуваните актове са потвърдени, по 3 дела са отменени, а по 2 - изменени.

През последните 3 отчетни периоди постъпленията от този вид са идентични, като в половината от случаите постановленията на прокурора са били потвърдени.

 

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

1.в.а. Въззивни наказателни общ характер дела.

 

 Постъпления.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 дела.

През 2009г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 25 дела.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007г. 52 дела.

През 2007г. постъпленията са 184 дела, през 2006г. – 247, през 2005г. – 185 и през 2004г. - 175 дела.

През периода 2004 - 2010г. постъпленията на наказателни дела от този вид в съда са относително равномерни в рамките на 175 – 185 дела, с изключение на 2006 и 2010г., като през първата година е налице значителен скок до 247 дела, а през 2010г. – намаление до 113 дела. През отчетната 2011г. постъпленията са нараснали с почти 40 дела до 151 броя.

 

Както бе посочено по – горе, през 2011г. в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 105 дела и по протести - 46. Съответно 80 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 50 жалби и 30 протести/, както и 71 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 16 протести/.

През 2010г. в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 74 дела и по протести - 39.

През 2009г. в  съда са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби, като по жалби са образувани 133 дела. Образуваните по подадени протести възлизат общо на 45.

През 2008г. от постъпилите в съда ни за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, 117 са по постъпили жалби. По протести са образувани 58 дела.

Следва да се отбележи, че макар съотношението между подадени жалби и протести да варира значително, през периода 2008 – 2011г. жалбите значително превишават протестите и като процент от атакуваните съдебни актове, и като абсолютни числа. Запазва се тенденцията, наблюдавана в предишни отчетни периоди, броят на протестираните присъди на Дупнишкия районен съд да е значително по-голям от тези на Кюстендилският районен съд, като съотношението на двете съдилища за 2011г. е съответно 38% и 23% от общо атакуваните първоинстанционни присъди.

През 2011г. от постъпилите за разглеждане 46 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 16 – от прокурори при КРП.

За сравнение, през 2010г. от постъпилите за разглеждане 39 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 9 – от прокурори при КРП.

През 2009г. от постъпилите за разглеждане 45 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 15 – от прокурори при КРП.

От образуваните през 2008г. 58 въззивни наказателни дела по подадени протести, 52 броя са по протести на ДРП и 6 броя – по протести на КРП.

 

 Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела. От общо разглеждани през годината 176 дела съдът е успял да свърши 146, или 83%. От свършените общо 146 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 97 дела, или 66%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 30.

  За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 дела. От общо разглеждани през годината 145 дела съдът е успял да свърши 120, или 83%. От свършените общо 120 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 67 дела, или 56%. В края годината броят на несвършените дела възлиза на 25.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008г. 25 дела. От общо разглеждани през годината 203 дела съдът е успял да свърши 171, или 84%. От свършените общо 171 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 113 дела, или 66%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 32.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007г. 52 дела. През годината съдът е успял да свърши 202 броя дела от общо стоящите за разглеждане 227, или 89%. От свършените общо 202 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 130 дела, или 64%. В края на 2008г. броят на несвършените дела възлиза на 25.

Следва да се отбележи, че за периода 2007 – 2010г. съдиите от наказателната колегия при Кюстендилския окръжен съд са успявали ежегодно да свършват повече дела от постъпилите за разглеждане през 2007 и 2008г. През 2009г. при леко увеличение на постъпленията спрямо предходната 2008г. е допуснато отстъпление, като броя на несвършените в края на годината дела е увеличен до 32. През 2010г. съдиите от наказателна колегия са успели да свършат общо 120 дела, възползвайки се от намалението в постъпленията до 113 дела. Увеличението на постъпленията през 2011г. до 151 дела очевидно не е позволил тази положителна тенденция да бъде запазена, като са свършени общо 146 въззивни наказателни дела. Все пак, за периода 2008 – 2011г. се наблюдава тенденция да бъдат приключвани около 83% от подлежащите на разглеждани дела.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 97 от общо свършените 146 въззивни дела, което съставлява 66 %.

За сравнение, през 2010г. съдът е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 67 от общо свършените 120 въззивни дела, което съставлява 56 % от общо свършените дела.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 113 от общо свършените 171 въззивни дела, което съставлява 66 % от общо свършените дела.

За сравнение, през 2008г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в 3 - месечен срок 130 от общо приключените 202 въззивни дела, което съставлява 64 %.

Следва да се отбележи трайната тенденция в Кюстендилския окръжен съд да се свършват голям брой въззивни наказателни дела в 3 - месечен срок, а именно около 66%.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 352 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 147 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 42.

За сравнение, през 2010г. в съда въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 258 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 81 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

През 2009г. в Окръжния съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 310 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 96 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

През 2008г. наказателната колегия на Кюстендилския окръжен съд е насрочила за разглеждане в 325 открити съдебни заседания въззивните наказателни дела. От тях са отложени въззивните производства в 94 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 25.

През периода 2008 – 2011г. процентът на отложените дела е сравнително постоянен, като за 2009 и 2010г. възлиза на 31. Все пак, през 2011г. е констатирано известно увеличение  в процента на отложените дела.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Потвърдени съдебни актове.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 146 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 65 дела, което съставлява 44.5%.

За сравнение, през 2010г. съдът от общо приключени 120 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 51 дела, което съставлява 42.5 %.

През 2009г. от общо приключени 171 въззивни наказателни дела са потвърдени първоинстанционните съдебни актове по отношение на 83 дела, което съставлява 48.5 %.

През 2008г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил 98 първоинстанционни съдебни актове – отново 48.5 %.

През 2007г. съдът е потвърдил съдебните актове по 122 дела, което съставлява 56.2 % от общо свършените дела.

Следователно, през периода 2007 - 2010г. се забелязва тенденция към постепенно намаляване на процента на потвърдените първоинстанционни актове, като за 2011г. се наблюдава известно увеличение до 44.5%. Съдиите от наказателните колегии на двете районни съдилища за последните няколко отчетни периода не успяват да възстановят показателите от 2007г. Към настоящия момент това се отнася в по – голяма степен за съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд, които през отчетния период са допуснали спад от 14% по отношение на този показател. През 2010г. такъв спад бе констатиран по отношение на колегите им от ДРС, по отношение на които бе констатиран спад от 10%.

През 2011г. са потвърдени 54% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 35% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

За сравнение, през 2010г. са потвърдени 37% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 49% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2009г. 47.6% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени, както и 50% от тези на Кюстендилския районен съд.

През 2008г. 43.6 % от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени. Потвърдени са и 59.7 % от атакуваните актове на Районен съд град Кюстендил.

За периода 2008 - 2010г. показателите на КРС по отношение на потвърдени първоинстанционни актове са били по – добри от тези на ДРС. През отчетната 2011г. е констатирано значително подобрение в работата на съдиите от наказателна колегия на ДРС, като процентът на потвърдените съдебни актове е увеличен със 17, съответно този на съдиите от КРС е намален с 14.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2011г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По едно дело е приложно условно осъждане, по друго то е отменено, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 11 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 10 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 12 – 16.2%.

През 2010г. Окръжният е изменил съдебните актове по 15 броя въззивни наказателни дела – 12.5%. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 5 дела – то е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 2 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 9 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 6 – 10.9%.

През 2009г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 17 броя въззивни наказателни дела – 10 %. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 3 дела – то е намалено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 4 дела - в гражданската част.

През 2008г. въззивният съд  е изменил актовете по 18 броя въззивни наказателни дела – 9 %. По едно дело е приложена разпоредбата на чл. 66 от НК/ Условно осъждане/, по 5 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 5 дела - в гражданската част.

Налага се извода, че за периода 2008 - 2011г. се наблюдава тенденция към постепенно увеличение на процента на изменените съдебни актове от 9 до 15 за последния отчетен период.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 24 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 17 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2010г. Окръжният съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 27 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 14 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 5 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 48 въззивни наказателни дела, като по 29 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 19 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2008г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт по 57 въззивни наказателни дела, като по 23 броя дела той е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане. По 34 дела след отмяна на първоинстанционния акт въззивният съд се е произнесъл с нов такъв.

От отменените изцяло през 2011г. първоинстанционни съдебни актове, 19 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 22 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 26.3 и за КРС – 29.7. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 11 – 15.2% и на КРС – 13 или 17.5%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 8 – 11% и по отношение на КРС – 9 или 12%.

От отменените изцяло през 2010г. първоинстанционни съдебни актове, 25 са постановени по отношение актове на Дупнишкия районен съд и 16 – по отношение актове на Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 38.4 и за КРС – 29. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 16 – 24.6% и на КРС – 11 или 20%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 9 – 13.8% и по отношение на КРС – 5 или 9%.

И по отношение на критерия „отменени първоинстанционни съдебни актове” показателите на съдиите от наказателна колегия на ДРС са по – добри в сравнение с тези на колегите им от КРС.

 

Прекратени производства.

 

През отчетната 2011г. въззивният съд е прекратил производството по 14 въззивни дела, като през 2010г. е прекратено производството по 8 въззивни дела. За 2009г. броят им е 19, за 2008г. – 25 и за 2007г. - 16.

Горепосочените показатели относно разглежданите в Кюстендилския окръжен съд въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че през 2011г. качеството на правораздаване на двете районни съдилища по наказателни дела като цяло се запазва в рамките на миналогодишните показатели. Все пак, не може да не се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на двете районни съдилища за необходимост от продължаване на усилията им в тази посока - непрекъснато подобряване на качеството на тяхната работа. Резултатите от съдебните актове,  постановени от районните съдилища, рефлектират пряко и върху работата на въззивния съд.

През отчетната 2011г., за разлика от периода 2008 -2010г., показателите на наказателната колегия при ДРС по отношение на потвърдените, изменени и отменени първоинстанционни актове са по – добри от тези на колегите им от наказателна колегия на КРС.

 

1.в.в. Въззивни частни наказателни дела.

 

И през отчетната 2011г. продължава тенденцията към увеличаване броя на подаваните частни жалби и протести срещу актове на двете районни съдилища, като през годината в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 163 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 11 дела. През годината съдът е успял да приключи 161 дела от общо за разглеждане 174,  или 93%. От свършените 161 дела, по отношение на 148 или 92% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 13 дела.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 140 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 7 дела. През годината съдът е успял да приключи 136 дела, като 128 от тях, или 94%, в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 11 дела.

През 2009г. в съда са постъпили общо 95 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 4 дела. Разгледани по същество са 92 от делата, а 7 от тях са останали несвършени в края на периода.

През 2008 постъпленията на частни жалби и протести възлизат на 103 броя дела и през 2007г. - 97 броя.

От постъпилите за разглеждане през 2011г. въззивните частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК – 41 броя, както и тези по чл.249 ал.3 НПК – 35 броя. Възможността за обжалване и протестиране на разпорежданията на съдия – докладчик по чл.249 ал.2 НК бе приета с изменение на НПК от м.април 2010г.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 35 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 23  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателна колегия на ДРС и 12 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 24 от атакуваните съдебни актове и е отменил 11. По отношение разпореждания на ДРС са потвърдени 16 – 70% и отменени 7 – 30%. Потвърдени са 8 от разпорежданията на КРС – 67%, а са отменени 4 – 33%. 

За сравнение, през 2010г. в Окръжен съд са образувани 15 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 11  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателна колегия на ДРС и 4 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 13 от атакуваните съдебни актове и е отменил 2.

 

Касационни производства по НАХД.

 

През отчетната 2011г., както и през предходната 2010г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане касационни производства по наказателно административен характер дела.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 3 касационни производства по наказателно административен характер дела, които са приключени до края на годината.

През 2008г. в съда са постъпили 7 нахд, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007г. 6 дела. През годината съдът е приключил всички 13 касационните производства.

През 2007г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 349 касационни производства по НАХД, които съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени 77 дела.

От 2007г. тези производства се разглеждат от Административен съд Кюстендил, което обяснява постепенното намаление, съответно липса на постъпления и на решени дела.

 

           Горепосочените данни навеждат на извода, че и през отчетната 2011г. наказателните дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция са приключвани от съдиите в наказателна колегия в относително кратки срокове, включително и тези, които се разглеждат в открито съдебно заседание.

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко групи. Както вече бе посочено, от изцяло отменени през 2011г. общо 41 съдебни актове на районните съдилища, в 24 случая делото е върнато за ново разглеждане, а в 17 случая е постановена нова присъда.

На първо място, при по – голяма част от отменените изцяло присъди делото е върнато за доразследване на прокурора заради :

          - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при привличането в качеството на обвиняем и при изготвяне на обвинителния акт / ВНОХД 556/2010, присъда на КРС по НОХД 1001/2009г./;

          - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при  изготвяне на обвинителния акт / ВНОХД 577/2010, присъда на ДРС по НОХД 1352/2007г.; ВНОХД 4/2011, присъда на КРС по НОХД 662/2010г. /.

          На второ място, отменени изцяло присъди с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда заради :

           - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при провеждане на съдебното следствие / ВНОХД 85/2011, присъда на КРС по НОХД 457/2010г. – разглеждане на делото по реда на съкратено съдебно следствие без защитник/;

           -  допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при постановяване на присъдата / ВНОХД 72/2011, присъда на КРС по НОХД 1356/2010г. /;

           -   липса на мотиви по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 вр.чл.335 ал.2 НПК / ВНЧХД 36/2011, присъда на КРС по НЧХД 247/2010г. /;

И в предишни отчетни доклади е подчертавана необходимостта от задълбочено запознаване с делото от страна на съдия – докладчика преди неговото насрочване. В противен случай е възможно да последва връщане на делото от открито съдебно заседание или нарушенията на процесуални правила да бъдат констатирани едва на въззивното производство, последвано от връщане на делото за доразследване.

  В по – малък на брой случаи – 17 дела, от страна на районния съд  е направен необоснован извод относно събрания доказателствен материал, което е довело до неправилност на съдебния акт, като в тези случаи въззивният съд го е отменял с постановяване на нов такъв с обратен резултат. Единични са случаите, при които въззивният съд е достигнал до противоположни от районния такъв изводи след събиране на нови доказателства. Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на районните съдилища за все по - пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата. Непровеждането на пълно и всестранно съдебно следствие води не само до евентуално изменяне или отменяне на първоинстанционния акт, но и до забавяне на съдебното следствие пред въззивната инстанция.

 

         В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на мотивите и съдебните решения в законоустановения срок. От началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на мотиви към присъди и на съдебни решения.

 

2. Граждански дела.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 992 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 216 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 979, или 81%. От свършените общо 979 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 820 дела, или 84%. В края на 2011г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 229.

За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 980 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 207 дела. От общо разглеждани през годината 1187 граждански дела съдът е успял да свърши 971, или 82%. От свършените общо 971 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 808 дела, или 83%. В края на 2010г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 216.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 888 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 278 дела. От общо разглеждани през годината 1166 граждански дела съдът е успял да свърши 959, или 82%. От свършените общо 959 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 672 дела, или 70%. В края на 2009г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 207.

През 2008г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 903 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 367 дела. От общо разглеждани през годината 1270 граждански дела съдът е успял да свърши 999, или 79%. От свършените общо 999 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 598 дела, или 60%. В края на 2008г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 271.

През периода 2008 – 2009г. е налице постепенно намаляване в постъпленията от граждански дела до 888 броя , като през 2010г. и отчетната 2011г. е констатиран ръст до 992 дела. Независимо от този ръст, през последните 4 години съдиите от гражданска колегия са успели не само относително да запазят броя на несвършените в края на годината дела, но и да увеличават ежегодно процента на решените в 3 – месечен срок.

 

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

Постъпления.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2010г. 46 дела. Постъпили са за разглеждане също така 99 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане отново 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останали несвършени в края на 2009г. 52 дела. Постъпили са за разглеждане също така 64 търговски дела, както и 32 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 88 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 56 дела. Постъпили са за разглеждане 64 търговски дела, както и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2008г. са постъпили за разглеждане 92 първоинстанционни граждански дела, които съдът е следвало да разгледа заедно с останали несвършени в края на 2007г. 78 дела. Постъпили са за разглеждане 76 търговски дела, както и  67 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ.

Налице е тенденция към постепенно намаляване броя на  постъпленията в Окръжния съд от първоинстанционни граждански дела след 2007г. За последните няколко години се наблюдава увеличение на броя на търговските дела.  

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Граждански дела.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 46 дела, или общо 117 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 75 от тези 117 дела – 64%. От приключените 75 граждански дела, 50 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 67%. В края на годината са останали несвършени 42  дела.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 52 дела, или общо 123 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 77 от стоящите за разглеждане 123 дела – 62%. От приключените 77 граждански дела, 42 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 55%. В края на годината са останали несвършени 46  дела.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 88 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 56 дела, или общо 144 броя дела. Съдиите от гражданската колегия са свършили 92 от всичко стоящите за разглеждане 144 дела, или 64%. От приключените 92  първоинстанционни граждански дела, 40 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 43%. В края на годината са останали несвършени 52 дела.

През 2008г. в съда са постъпили за разглеждане 92 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 78 първоинстанционни граждански, или общо 170 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 115 от всичко стоящите за разглеждане 170 дела, или 68%. От приключените 115 граждански дела, 44 са  приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 38%. Останали са несвършени в края на годината са 55 дела. 

Видима е тенденцията за непрекъснато подобряване на работата на съдиите от гражданската колегия на Кюстендилския окръжен съд през периода 2008 – 2011г., които са се възползвали и от постепенното намаляване на постъпленията от този вид дела. Значително е увеличението по отношение броя на свършените в 3 – месечен срок дела, като процентът за този четиригодишен период се е удвоил. Същевременно, постепенно се намалява броя на висящите в края на всеки отчетен период несвършени дела – от 55 до 42.

 

Търговски дела – искове по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 99 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 37 дела, или общо 136 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 74 от тези 136 дела – 54%. От приключените 74 търговски дела, 52 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 70%. В края на годината са останали несвършени 62  дела.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 64 търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 47 дела, или общо 111 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 74 от тези 111 дела – 67%. От приключените 74 търговски дела, 48 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 65%. В края на годината са останали несвършени 37  дела.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане отново 64 търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 31 дела, или общо 95 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 48 от тези 95 дела – 51%. От приключените 48 търговски дела, 27 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 56%. В края на годината са останали несвършени 47  дела.

По отношение на търговските спорове се наблюдава тенденция към увеличаване на постъпленията в периода 2009 – 2011г., което е довело и до увеличаване на несвършените в края на годината дела почти двойно. Това е обяснимо, доколкото в тази група се включват и делата за търговска несъстоятелност, чието разглеждане изисква продължителен период от време. През 2012г. съдиите от гражданска колегия на Окръжния съд следва да положат усилия към възможно намаляване на този брой.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 175 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 118 дела, което съставлява 67%.

За сравнение, през 2010г. Окръжният съд е насрочил 258 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 147 дела, което съставлява 57%.

През 2009г. Окръжният съд е насрочил 243 първоинстанционни граждански дела, като са отложени 165 дела - 68%.

През 2008г. съдът е насрочил 337  първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 245 дела, което съставлява 73%.

Очертава се тенденция процентът на отложените първоинстанционни граждански дела в Кюстендилския окръжен съд за периода 2008 – 2011г. да варира между 57 и 73%, като не може да бъде направен извод относно причините за това колебание.

 

 Резултати от съдебните актове.

 

През отчетната 2011г. от общо приключени 164 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 76 броя дела – 46 %, отчасти – по 14 дела – 9%, искът е отхвърлен по 41 броя дела – 25%. По спогодба през годината е прекратено 1 дело и 33 – по други причини.

През 2010г. от общо приключени 176 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 95 броя дела – 54 %, отчасти – по 15 дела – 9%, искът е отхвърлен по 54 броя дела – 31%. По спогодба през годината са прекратени 3 дела и 9 – по други причини.

През 2009г. съдът е уважил изцяло предявените искове по 69 броя дела – 45 %, отчасти – по 13 дела – 8%, искът е отхвърлен по 29 броя дела – 19%. По спогодба през годината са прекратени 2 дела и 41 – по други причини.

През 2008г. Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 73 броя дела – 36 %, отчасти по 21 броя дела – 10 %, съответно отхвърлен по 35 броя дела – 17 %. По спогодба през тази година дела не са прекратявани, а 76 са прекратени по други причини – 37 %.

През 2011г. са обжалвани 79 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела. През 2010г. са обжалвани 65 съдебни актове, през 2009г. - 47, през 2008г. - 70 и през 2007г. - 54.

 

Постъпления по видове дела.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2011г. са следните:

Искове по СК - 21; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 27; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 17; други видове дела - 35.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2010г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 64; искове по ТЗ - 12; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 5; други видове дела - 40.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2009г. са следните:

Искове по СК - 24; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 16; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 38.

Постъпленията от граждански дела по видове през 2008г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 61; искове по КТ - 1; искове по ТЗ - 18; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 32.

Очевидна е тенденцията структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела да се запазва в определени рамки през периода 2008 – 2011г., при това независимо от увеличаването или намаляването на постъпленията.През 2011г. се наблюдава значително увеличаване на делата за търговска несъстоятелност, като причината се корени във влошената икономическа обстановка в страната.

В края на 2011г. продължава положителната тенденция към постепенно намаляване на броя на първоинстанционните граждански дела, останали несвършени за срок, по – дълъг от една година. Броят на тези, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 10 броя, между 3 и 5 години – 2 броя и повече от  5 години –  0 броя.

За сравнение, в края на 2010г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 12 броя, между 3 и 5 години – 6 броя и повече от  5 години –  0 броя.

В края на 2009г. броят на несвършените дела за срок между 1 и 3 години възлиза на 9, между 3 и 5 години – на 3  и над 5 години – на 3.

В края на 2008г. броят на несвършените дела за срок между 1 и 3 години възлиза на 14, между 3 и 5 години – на 4  и над 5 години – на 5.

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 511 въззивни граждански дела, съответно 259 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 броя дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела,  съответно 249 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 81 броя дела.

През 2009г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела, съответно 207 дела по жалби срещу решения на ДРС и 219 срещу решения на КРС. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 156 броя дела.

През 2008г. в съда са постъпили за разглеждане 425 въззивни граждански дела, съответно 160 дела по жалби срещу решения на ДРС и 265 срещу решения на КРС. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 202 броя дела.

За периода 2007 – 2009г. е била налице тенденция към намаляване на броя на въззивните граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. През 2010г. е констатирано увеличение, като тази тенденция продължава и през 2011г. През периода 2008 – 2011г. постъпленията от двете районни съдилища са относително равни, с изключение на 2008г., когато постъпления в ДРС са били със 105 дела по – малки от тези в КРС.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 511 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 604 дела съдът е успял да свърши 511, или 85%. От свършените общо 511 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 410 дела, или 80%. В края на 2011г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

За сравнение, през 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009г. 81 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 489, или 84%. От свършените общо 489 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 403 дела, или 82%. В края на 2010г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

През 2009г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008г. 156 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 501, или 86%. От свършените общо 501 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 308 дела, или 61%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 81.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 425 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007г. 202 дела. През годината съдът е успял да свърши 472 броя дела от общо стоящите за разглеждане 627, или 75%. От свършените общо 472 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 214 дела, или 44%. В края на 2008г. броят на несвършените дела възлиза на 155.

През 2007г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 876 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2006г. 235 дела. През годината съдът е успял да свърши 943 броя дела от общо стоящите за разглеждане 1111, или 85%. От свършените общо 943 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 720 дела, или 76%. В края на 2007г. броят на несвършените дела възлиза на 168.

Следва да се отбележи, че за периода 2007 – 2010г. съдиите от гражданската колегия при Кюстендилския окръжен съд са успявали ежегодно не само да намаляват броя на останалите несвършени в края на годината дела, но и да увеличат процента на свършените в 3 – месечен срок дела за 2010г. до 82. При това, независимо от увеличението в постъпленията от този вид дела. През 2011г. те са успели да запазят този брой идентичен с броя от предходната година.   

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 597 въззивни граждански дела, от които са отложени 143 дела – 24 %.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 561 въззивни граждански дела, от които са отложени 153 дела – 27 %.

През 2009г. Окръжният съд е насрочил 310 въззивни граждански дела, от които са отложени 96 дела – 31%.

През 2008г. съдът е насрочил 871 въззивни граждански дела, като са отложени 444  дела – 51 %.

През 2007г. са насрочени 1177 въззивни граждански дела, от които са отложени 583 дела – 51.5 %.

И по отношение на този показател през 2010 и 2011г. се забелязва положителна тенденция към значително намаляване на относителния дял на отложени дела, в сравнение с периода 2004 – 2008г., когато процентът е възлизал на около 50.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Оставени в сила съдебни актове.

 

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през отчетната 2011г. 511 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 325 от тях – 64%. Съответно са потвърдени 59.3% от актовете на ДРС и 67.9% - от тези на КРС.

През 2010г. от свършени 489 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 261 от тях – 53%. Съответно са потвърдени 50.4% от актовете на ДРС и 56.2% - от тези на КРС.

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през 2009г. 501 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 258 от тях – 51%. Съответно са потвърдени 49.5% от актовете на ДРС и 53.1% - от тези на КРС.

От общо свършените през 2008г. 472 броя въззивни граждански дела, оставени в сила са първоинстанционните решения по 263 от тях – 56 %.

През периода 2008 – 2010г. е налице тенденция към запазване на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни съдебни актове в рамките на около 50%. През 2011г. се забелязва повишаване на относителния дял на оставените в сила решения до 64%, което говори за подобряване като цяло работата на съдиите от гражданските колегии на двете районни съдилища.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 82 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 16%. Съответно са изменени 17% от актовете на ДРС и 15% - от тези на КРС.

През 2010г. Окръжният съд е изменил 71 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 14.5%. Съответно са изменени 12% от актовете на ДРС и 16.8% - от тези на КРС.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 87 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява около 17%. Съответно са изменени 17.2% от актовете на ДРС и 17.4% - от тези на КРС.

Кюстендилският окръжен съд през 2008г. е изменил 82 акта на първоинстанционните съдилища – 17 %.

 Видима е тенденцията процентът на изменените първоинстанционни актове да е постоянен през различните отчетни периоди, в рамките на около 14 - 17%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 49 въззивни граждански дела – 9.5%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.4% от актовете на ДРС и 6.7% - от тези на КРС.

През 2010г. Окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 59 въззивни граждански дела – 12%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.5% от актовете на ДРС и 11.6% - от тези на КРС.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 62 въззивни граждански дела – 12.4 %. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.9% от актовете на ДРС и 11.8% - от тези на КРС.

През 2008г. са отменени изцяло решенията на районните съдилища с постановяване на ново решение по 68 въззивни граждански дела – 14.5 %.

През 2007г. са отменени изцяло с постановяване на ново решение актовете на двете районни съдилища по 138 въззивни дела,  което съставлява 18.8 %, като за 2006г. това е сторено по 79 дела – 16.7 %.

За периода 2007 – 2010г. се наблюдава леко намаление в процента на отменените първоинстанционни актове и запазването му в рамките на около 12%. За 2011г. е налице ново намаление до 9.5%, което също говори за подобрената работа на съдиите от гражданска колегия на ДРС и КРС.

 

Обезсилени съдебни актове.

 

През отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 18 въззивни дела, което съставлява 3.5%. Съответно са обезсилени 4.2% от актовете на ДРС и 2.7% - от тези на КРС.

За сравнение, през 2010г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 32 въззивни дела, което съставлява  - 6.5%. Съответно са обезсилени 9.16% от актовете на ДРС и 4% - от тези на КРС.

 През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 27 въззивни дела, което съставлява  - 5%. Съответно са обезсилени 5.17% от актовете на ДРС и 5.57% - от тези на КРС.

 През 2008г. са обезсилени решения на районните съдилища по 21 въззивни дела – 4.5 %.

 През 2007г. съдът е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 92 въззивни дела – 12.6 %, като за 2006г. са обезсилени актовете по 23 въззивни дела – 4.86 %.

Като се изключи пикът на обезсилени съдебни актове като процент от всички свършени през 2007г., през останалите отчетни периоди, относителният им дял се запазва относително нисък в рамките на 4 – 6%. През 2010г. се забелязва леко увеличение, като през отчетната 2011г. е постигнато най – ниското ниво за последните 6 години от 3.5%. Очевидно е, че съдиите от гражданските колегии на двете районни съдилища са положили  усилия за подобряване качеството на своята работа, което е довело  и до намаляване на броя на обезсилените решения по граждански дела.

 Причините за обезсилване на решения по граждански дела  на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко основни групи, а именно :

          - поради произнасяне не по предявения иск / В.гр.д. 109/2011, решение на КРС по гр.д. 2137/2010г., В.гр.д. 700/2011, решение на ДРС по гр.д. 375/2008г./;

           - поради констатирана нередовност на исковата молба / В.гр.д. 470/2011, решение на ДРС по гр.д. 55/2010г., В.гр.д. 443/2011, решение на КРС по гр.д. 4559/2010г./;

           - т.нар. „безвиновно” обезсилване поради постигане на спогодба или смърт на страна;

      Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища за полагане на усилия с цел преодоляване случаите на обезсилване на съдебни решения, а именно – по – задълбочена предварителна подготовка по делото, както и изготвяне на ясни и разбираеми съдебни актове.

 

Прекратени производства.

 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 37 въззивни граждански дела, което съставлява – 7.2%.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 60 въззивни граждански дела, което съставлява – 12.2%.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 67 въззивни граждански дела, което съставлява – 13%.

През 2008г. е прекратено производството по 38 граждански дела – 8 %, като през 2007 и 2006г. процентът е съответно 11 и 13%.

В заключение относно въззивните граждански дела, разглеждани от съдиите при Кюстендилски окръжен съд, може да бъде направен извода за подобрение в работата на гражданските колегии на двете районни съдилища по отношение на потвърдените, изменени, отменени и обезсилени първоинстанционни актове. През отчетната 2011г., както и през предходната 2010г.,   показателите на гражданската колегия при КРС са по – добри от тези на колегите им при ДРС, като за 2009г. те са относително равностойни.

 

Постъпили частни жалби и жалби за бавност.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 34 броя. През годината КОС е успял да свърши 268 от общо разглеждани 297 дела, като несвършените в края на годината дела са 29 броя. От общо свършени 268 дела, по отношение на 259 или 97% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 283 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 броя. През годината КОС е успял да свърши 266 от общо разглеждани 300 дела, като е допуснал увеличение на несвършените в края на годината дела със 17 броя до 34.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 260 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 14 броя. През годината КОС е разгледал 257 от тях, като е броя на несвършените в края на годината дела е 17.

През 2008г. са постъпили за разглеждане 210 частни жалби, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007г. 27 производства. Съдът е успял да разгледа 220 дела, като в края на периода са останали несвършени 17 дела.

Постъпленията от частни жалби през 2007г. възлизат на 198 и през 2006г. - 196.

За периода 2006 – 2010г. е налице тенденция към постепенно и постоянно увеличаване на броя на частните жалби, постъпващи за разглеждане в Кюстендилския окръжен съд. Основната причина за този постоянен ръст е нарасналия брой производства в районните съдилища, образувани по реда на Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство. Постъпленията през 2011г. бележат известно намаление в сравнение с 2010г., като през следващия отчетен период може да бъде направен извод относно конкретните причини.

         В Кюстендилския окръжен съд през 2011г. е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, като е разгледана и е оставена без уважение.

         През 2010г. са постъпили за разглеждане четири жалби за бавност, като всички са разгледани. Една от тях е уважена и три са оставени без уважение.

         През 2009г. е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, която е разгледана и оставена без уважение.

През 2008г. са постъпили за разглеждане 7 жалби за бавност, от които 5 са уважени и 2 - оставени без уважение.

През 2007г. в съда са постъпили 4 жалби за бавност, като три от тях са уважени, а една жалба е оставена без уважение.

В предишни години на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища бе обърнато внимание за срочно администриране и разглеждане на постъпващите дела и преписки. Очевидно е, че това е взето предвид, доколкото през последните 3 години само една от постъпилите за разглеждане 6 жалби за бавност е уважена. През периода 2007 – 2008г. са постъпили 11, като са уважени 8.

 

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

Постъпления.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд отново не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2009г. 9 броя дела.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно административно дело, което е следвало да бъде разгледано заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 20 броя дела.

През 2008г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 8  дела от административен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 35 дела.

Намалението на постъпленията на административни дела в Окръжния съд е пряка последица от извършената административна реформа, довела до създаване и функциониране на административни съдилища.

 

Движение и разглеждане на делата. Срокове за разглеждане.

 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 5 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 3 дела. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в инструктивния 3 - месечен срок.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 4 от стоящите за разглеждане пред него 9 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 5 дела. И през този период нито едно от приключените дела не е свършено в 3 - месечен срок.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е приключил 12 от стоящите за разглеждане пред него 21 административни дела, като едно от тях е свършено в инструктивния 3 - месечен срок – 8%. В  края на отчетния период несвършени са останали 9 дела.

През 2008г. съдът е свършил 23 от стоящите за разглеждане пред него общо 43 административни дела, като по отношение на 3 от тях – 13 %, това е сторено в 3 – месечен срок.

Останалите за разглеждане в Окръжния съд 3 административни дела, макар и малко на брой, представляват известен проблем, доколкото все още не могат да бъдат приключени. И трите дела са спрени до решаване на преюдициален спор или приключване на наказателно производство. В един от случаите и самото наказателно производство е спряно.

 

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 77 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата. Постановени са и 172 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и по Закона за читалищата. Постановените решения за вписване промени по отношение на вече регистрирани ЮЛ възлизат на 107 броя.

През 2008г. в съда са постъпили за разглеждане 72 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ в регистъра при съда, които са свършени в 3 – месечен срок. Постановените решения за вписване на промени възлизат на 71.

          През 2007г. в Окръжния съд са постъпили 1040 дела, в които се включват както такива за регистрация по ЗЮЛНЦ, така и фирмени дела за регистриране на ЕТ и търговски дружества по ТЗ. Всички те са свършени в инструктивните срокове.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани лица.

 

         В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите граждански  дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на съдебните решения в законоустановения срок. От началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на съдебни решения.

  

ІІІ. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

1. Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1626 броя дела, като в сравнение с предходната 2010г. е налице увеличение в постъпленията с 32 дела. Постъпилите за разглеждане 1626 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1903 дела през годината са приключени 1609 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1357 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1609 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1425 броя дела – 89%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 30 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 9 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 145 – поради други причини.

В края на 2011г. са останали несвършени 294 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела със  17 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2011г. са 362 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 24 броя.

През 2011г.  са проведени общо 4150 съдебни заседания, или средно по 2.18 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 броя дела, като в сравнение с предходната 2009г. е налице увеличение в постъпленията със 216 дела. Постъпилите за разглеждане 1594 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 271 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1865 броя дела през годината са приключени 1588 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1336 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1588 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1365 броя дела – 86%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 22 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 16 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 185 – поради други причини.

В края на 2010г. са останали несвършени 277 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 6 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2010г. са 386 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година.

През 2010г.  са проведени общо 4264 съдебни заседания, или средно по 2.28 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1378 броя дела, като в сравнение с предходната 2008г. е налице намаление в постъпленията със 73 дела. Постъпилите за разглеждане 1378 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 337 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1715 броя дела през годината са приключени 1444 – 84%, като в 3 - месечен срок са свършени 1068 от тях, което съставлява 74 %. От общо свършените 1444 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1284 броя дела – 88.9 %, а по останалите 160 дела производството е прекратено, като в 20 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 4 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 136 – поради други причини.

В края на 2009г. са останали несвършени 271 броя дела, или съдът ни е намалил общия брой на висящите дела с 66 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2009г. са 432 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2009г.  са проведени общо 1680 съдебни заседания, или средно по 0.98 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

 

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 1451 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 470 броя дела, както и 2 дела върнати от по-горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. От стоящите за разглеждане общо 1921 броя дела, съдът е свършил през годината 1591 дела – 83 %, от които в тримесечен срок са свършени 1074  – 68 % от общо приключените. От общо свършените 1591 дела, КОС се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1366 броя дела – 86 %, а производството по останалите 225 дела – 14 %, е прекратено.

В края на 2008г. са останали несвършени 330 броя дела или съдът е намалил общия брой на висящите дела със 140 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2008г. са 331 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2008г. са проведени общо 3518 съдебни заседания, или средно по 1.83 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

 

През 2007г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2939 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006г. 711 броя дела. През 2005 и 2004г. съдиите от Кюстендилския окръжен съд е следвало общо да разглеждат съответно 3962 и 3139 дела.

За периода 2004 – 2009г. е налице значителен спад в броя както на постъпленията от дела в Окръжния съд, така и на общия брой дела, разглеждани от съдиите през всяка от годините. Най – много дела е следвало да бъдат разгледани през 2005г. – 3962 дела, а най – малко  -  през 2009г., съответно 1715 дела. Намалението е повече от 50%, като се дължи най – вече на прекратяване на постъпленията от фирмени и административни дела, пряка последица от извършените промени в законодателството – приемане на Закона за Търговския регистър и създаване на административни съдилища. През отчетната 2011г. и през предходната 2010г. се наблюдава плавно увеличение в постъпленията, което е довело и до увеличение в броя на делата за разглеждане до 1865 през миналия отчетен период и до 1903 през настоящия.

Все пак, съдиите от Кюстендилския окръжен съд са се възползвали от намалението в постъпленията, за да подобрят качеството на своята работа. Доказателство в подкрепа на това твърдение е непрекъснато намаляващия брой на висящите дела в края на всеки отчетен период, при запазване на относително висок процент както на свършените дела, така и на този на свършените в 3 – месечен срок. В края на 2007г. броят на несвършените дела е възлизал на 470, като сведен до 271 през 2009г., макар през 2010г. да е допуснато увеличение с 6 дела и през 2011г. – със 17.

 

2.Натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, макар че през различни периоди от годината е работил в намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 10.57 дела месечно, като те са свършвали месечно по 8.94 броя дела.

През 2011г. съдиите от  гражданска колегия са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 8.16 броя дела.

В наказателната колегия на съда ни през 2011г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 11.58 дела, а са свършвали по 10.50 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2011г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 12.44 дела, свършвани средно месечно по 10.52 броя дела.

 Следва да бъде отчетено, че съдиите от гражданска колегия са участвали през годината в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия. Съответно съдиите от наказателна колегия са участвали в разглеждане на част от частните граждански дела / обезпечения/ , разглеждани от дежурен съдия.

През периода 2007 – 2010г. КОС също е разполагал с 15 съдии по щат.

През 2010г. тяхната действителна натовареност възлиза на 11.88 дела месечно, като те са свършвали месечно по 10.11 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 9.89 дела, а са свършвали средно месечно 8.09 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2010г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 11.30 дела, а са свършвали по 10.28 дела месечно.

През 2009г. действителна натовареност възлиза на 10.72 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.03 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 9.72 дела, а са свършвали средно месечно 7.99 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2009г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 9.15 дела, а са свършвали по 8.08 дела месечно.

През 2008г. действителната натовареност възлиза на 11.43 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.47 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 10.58 дела, а са свършвали средно месечно 8.33 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2008г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 9.04 дела, а са свършвали по 8.22 дела месечно.

През 2007г. съдиите са разглеждали по 24.67 дела месечно и са свършвали по 22.18 дела месечно.

          Тези показатели недвусмислено говорят за рязко намаляване  натовареността на съдиите след 2007г., с оглед намаляване на постъпленията от определени видове дела – фирмени и административни. Намирам, че така постигнатата натовареност на съдиите от Кюстендилски окръжен съд през последните няколко години е оптимална. Тя им дава възможност за все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по - задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на по - качествени съдебни актове. Още повече, сравнено с действителната натовареност към свършени дела за Окръжните съдилища и СГС през 2010г., Кюстендилският окръжен съд се нарежда на 10 място, като попада в първата половина от 28 окръжни съдилища/ вкл. СГС/ в страната. 

 

       ІV. Разрешения по ЗСРС.

 

        За периода 01.01. – 31.12.2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 393 броя искания за прилагане на СРС, от които 390  по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС и 3 - по реда на чл.18 ал.2 вр.чл.15 ал.1 ЗСРС. Исканията са били по отношение на около 301 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване, доколкото са отговаряли на изискванията на чл.14 ал.1 вр.чл.3 ал.1 ЗСРС.

          От тези 393 броя по 296 броя е използван способ „подслушване”, а в останалите случая – други способи, най – вече „наблюдение” и „проследяване”. В отделни случаи са използвани „белязване” / 1 бр./, „служител под прикритие и доверителна сделка” / 2 бр./. 86 броя от постъпилите 393 искания представляват такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 31.12.2011г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРС в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 35 от дадените разрешения.

          От постъпилите общо 393 броя искания, от дирекциите на МВР са постъпили 349 броя/ 267 със способ „подслушване и 82 – други способи/, от наблюдаващ прокурор – 36 броя/ 22 със способ „подслушване” и 14 – други способи/, от териториален отдел на ДА „НС” – 8 броя, от които 7 със способ „подслушване.

            От предадените за съхранение 35 бр. ВДС, 26 са по искания на дирекции на МВР и 9 по искания на наблюдаващ прокурор.

            Исканията са подадени за разкриване и предотвратяване най – вече на престъпления по чл.195, 198, 209, 234, 242, 277а, 278а, 282 ал.3, 301, 330, 339, 354а НК и др. 

          За сравнение, през 2010г. в Окръжния съд са постъпили общо 386 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на около 250 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

          През 2009г. са постъпили общо 188 броя искания за прилагане на СРС. 

         

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.

 

Кюстендилският окръжен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали и няколко съдийски кабинета, които се ползват от районен съд. Две от залите са на разположение на Кюстендилския окръжен съд и две се ползват от Кюстендилския районен съд. По споразумение между двете съдилища, една от залите на Кюстендилския окръжен съд през два дни от седмицата се ползва от Районния съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата съществува топла връзка.

Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната служба на Кюстендилския районен съд, както и службата по вписвания. Част от помещенията в тази част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на Кюстендилския окръжен съд. Между това ниско тяло и високото основно тяло на сградата към настоящия момент липсва топла връзка, като от страна на Председателя на КРС са предприети действия за изграждане на такава през 2012г. По този начин ще се ще се улесни дейността на двете съдилища, включително и използването на петата съдебна зала.

Във високото тяло на сградата са разположени Кюстендилският окръжен съд, Кюстендилският районен съд и  Кюстендилската окръжна прокуратура. Едно от помещенията в приземния етаж, както и друго в партерния се използват за нуждите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието. Трите звена на съдебната система разполагат със сравнително ограничен ресурс от помещения, въпреки че през 2009г. Районна прокуратура се пренесе в друга сграда. Макар и неопределено като краен срок, предстои поетапно преместване и на Кюстендилска окръжна прокуратура, което би облекчило работата най - вече на съдебните служители и възможността за обслужване на страните по делата, както и на граждани и представители на други учреждения.          

Реалните възможности на сградата ограничават полезното пространство за работа на съдиите и съдебните служители. През  годините се е налагало преграждане на част от коридорите на съда, което в известна степен засяга вътрешния интериор на сградата. Въпреки всичко, доколкото всеки от съдиите в двете съдилища е настанен в самостоятелен кабинет, налице е една безспорно важна предпоставка за ползотворна работа.

В сградата на съда през 2011г. бяха настанени и служителите на ОЗ “Охрана на съдебната власт”, което обстоятелство още повече намаляваше възможностите за оптимално използване на полезното пространство в нея. През м.октомври 2010г. бе извършено охранително обследване на Съдебната палата в гр.Кюстендил, като част от направените препоръки бяха взети предвид и пропуските бяха отстранени. Към настоящия момент е  въведена в експлоатация на новата сграда на Административен съд гр.Кюстендил, като в част от помещенията  са настанени служителите на ОЗ „Охрана”. Това обстоятелство ще даде възможност за частично решаване на въпросите, свързани с ефективното използване на сградния фонд.

Както е отбелязвано и в предишни отчетни доклади, съдебната  сграда е изчерпала своите капацитетни възможности  и към настоящия момент не би могла да отговори на нарастващите изисквания за осъществяване на нормална и достъпна правораздавателна дейност. Най-осезаема е липсата на съдебни зали, като общо 5 съдебни зали са крайно недостатъчни за нормално правораздаване от страна на 25 съдии, работещи в двете съдилища. Изграждането на обособена съдебна зала за разпит на защитени свидетели, респективно такава за разпит на малолетни свидетели, към настоящия момент е невъзможно по обективни причини. Тези обстоятелства налагат част от въззивните заседания да бъдат провеждани в Съдебна палата гр.Дупница, макар и това да е свързано с допълнителни разноски.

От края на 2005г. бе завършена и газификацията за  отопление на сградата, което съчетано с монтиране на нова дограма реално доведе до подобряване на изолацията й и до намаляване на разходите.  

 

       2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

 

         През настоящата 2011г. продължи модернизацията на техническата база в Кюстендилския окръжен съд, като въведен в експлоатация нов сървър Dell PowerEdge R710, който да замести морално и физически остарелия основен сървър.

          В Кюстендилския окръжен съд е изградена мрежова среда на базата на Microsoft Windows Server 2003 R2, като предстои миграция до 64 битова версия на MS Windows Server 2008 R2. Изграден е домейн, в който са включени всички работни станции. Тази организация позволява централизирана администрация на системата.

         През 2011г. Кюстендилският окръжен съд разполагаше с 47 работни станции в експлоатация. 14 от тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 3 станции са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение на съдебните служители.

         Към края на 2011г. съдът разполага със 7 мрежови и 25 персонални принтера. За нуждите на работещия модул "Електронна папка" в съда работят и 11 скенера.

         Съдът разполага с четири сървъра. Единият от тях е доставен по програма ФАР за Кюстендилския окръжен съд. На съда е предоставено разрешение за частично ползване, което ограничава употребата му. От трите сървъра, които съда ни ползва самостоятелно, единия се използва като основен, а вторият предстои да бъде свален от употреба и върнат на „Алианц Банк България” АД, чиято собственост е. Третият сървър, който бе доставен за система за делата по несъстоятелност, която бе свалена от употреба и заменена с централизирана такава, предстои да бъде преконфигуриран като резервен домейн контролер.

         Трябва да се подчертае, че за устойчивата работа на мрежата и по-доброто обслужване на клиентите на съда следваше през отчетната 2011г. да се закупят 15 UPS устройства. Поради липса на средства това не бе сторено, поради което през 2012г. следва да се търсят варианти за реализация на този проект.

         В една от залите на Окръжен съд Кюстендил, успешно функционира звукозаписна система. Поради много добрите резултати от нейната експлоатация, би следвало и през 2012 година да се потърси възможност за оборудване и на още една зала с такава техника.

         Надстройването на съществуващия софтуер налага през 2012г.  спешно да се обнови част от наличната компютърна техника, а на друга част да бъде разширена оперативната памет.

         През отчетната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд се използваше следния специализиран софтуер:

-         Правно-информационна система - „Апис”;

-         Правно-информационна система - „Сиела”;

-         АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД с допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна система за цялостната работа на съда;

-         „Делфи-Търговски регистър” на „Информационно обслужване” АД - информационна система за фирмените дела;

-         Антивирусна система „Panda Admin Secure 2011” с клиенти за всички работни станции;

-         Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор”;

-         „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД – счетоводството;

-         Единна система за делата по несъстоятелност;

-         Единна система за публикация на съдебните актове в интернет;

 

         През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд бе подновена и периметровата защита Panda Gate Defender.

           Не на последно място, Кюстендилския окръжен съд има своя интернет страница - http://kjustendil.court-bg.org/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.           

 

 

 

         VІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

 

        

1. Дупнишки районен съд.

 

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

1.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

        През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 543 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 37 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 236 дела, или общо за разглеждане 779 дела.

         За сравнение, през 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 547 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 29 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 183 дела, или общо за разглеждане - 730 дела.

        През 2009г.  в съда са постъпили за разглеждане 542 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 48 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 229 дела.

         През 2008г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 491 наказателни дела от общ характер, сред които и 23 бързи производства по реда на член 356 НПК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 256 дела.

         През периода 2009 - 2011г. е налице  тенденция към запазване броя на  постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер в почти идентични размери.

         Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Дупнишкия районен съд през 2011г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

         За извършване на общоопасни престъпления – 247 дела или 45.4% за 2011г., при 255 дела или 46.6% за 2010г., при 284 броя за 2009г. и 233 дела за 2008г.;

          За извършване на престъпления против собствеността – 161 дела или 29.6% за 2011г., при 163 дела или 29,7% за 2010г.,129 броя за 2009г. и 144 броя дела за 2008г.;

           За извършване на престъпления против личността – 38 дела или 6.9% за 2011г., при 40 дела или 7,3% за 2010г., 30 броя за 2009г. и 48 дела за 2008г.;

         За извършване на престъпления против стопанството – 48 дела или 8.8% за 2011г., при 36 дела или 6,5% за 2010г., 29 броя за 2009г. и 16 броя за 2008г.;

         За извършване на документни престъпления – 11 дела или 2% за 2011г., при 16 дела или 2,9% за 2010г., 21 броя за 2009г. и 16 дела за 2008г.; 

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 7 дела или 1.2% за 2011г., при 12 дела или 2,16% за 2010г., 16 броя за 2009г.и 4 дела за 2008г.;

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта  – 15 броя или 2.7% за 2011г., при 17 броя или 3, 16 % за 2010г.

         За извършване на престъпления по глава ІІІ от Особената част на НК- престъпления против правата на гражданите - постъпили за 2011г. 7 дела или 1.3%, при 3 броя дела или 0,5% за 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода

 2007 – 2009г. образувани дела в ДРС не е имало.

        За извършване на престъпления по глава  VІІ НПК - престъпления финансовата, данъчната и осигурителната система - постъпили за 2011г. 2 броя дела или 0,3%, като идентични са постъпленията от тази група дела и през предходната 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода 2007 – 2009г. образувани дела в ДРС не е имало.

        За извършване на престъпления по глава  VІІІ НПК - престъпления против дейността на ДООО - постъпили за 2011г. 7 дела или 1.3%, при 3 броя дела или 0,5% за 2010г. По реда и на тази глава за предходните 2007 – 2009г. дела в ДРС не са образувани.

         През периода 2007 – 2011г. структурата на постъпленията в Дупнишкия районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията по видове в Кюстендилския районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. През горепосочения 5 – годишен период основната част от постъпленията в ДРС се формират от делата за извършване на общоопасни престъпления, престъпления против собствеността, престъпления против личността и престъпления против стопанството.

         Наистина, налице са и известни промени в броя на делата от тези основни четири групи. Така например през 2007г. най – многобройна група от постъпленията е била тази за извършване на престъпления против собствеността, докато през периода 2008 – 2011г. най – многобройни са постъпленията от общоопасни престъпления, най – вече такива в транспорта.

          От друга страна, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления е за извършване престъпления против собствеността. Тази тенденция се запазва и през 2011г.

         Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по транспорта и най – вече по чл.343б ал.1 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

        През отчетната 2011г. ДРС е следвало да разгледа 779 наказателни дела от общ характер, от които 543 новообразувани дела и 236 броя дела, останали несвършени в края на 2010г. През отчетния период съдът е успял да свърши 550 наказателни общ характер дела – 71%, като края на отчетния период са останали несвършени 229 броя дела. От общо свършените 550 броя дела съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 380 броя дела – 69%.

         От общо свършените през 2011г. 550 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 109 броя дела са свършени по същество с присъда – 19,8 %; прекратени са по споразумение 441 броя дела – 80 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 73 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 6 дела, а прекратени по споразумение - 34 броя дела.

       

           За сравнение, през 2010г. ДРС е следвало да разгледа 730 наказателни дела от общ характер, от които 547 новообразувани дела и 183 броя дела, останали несвършени в края на 2009г. През годината Районният съд е свършил 491 наказателни общ характер дела – 67%, като края на отчетния период са останали несвършени 239 броя дела. От общо свършените 491 броя дела съдът е приключил в 3 - месечен срок 365 броя дела – 74%.

           От свършените през 2010г. 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 87 броя дела са свършени по същество с присъда – 17,7 %; прекратени са по споразумение 439 броя дела – 75 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 6 дела, а прекратени по споразумение - 41 броя дела.

         

            През 2009г. ДРС е разгледал 771 наказателни дела от общ характер, от които 542 новообразувани дела и 229 броя дела, останали несвършени в края на 2008г. През този период съда е свършил 587 наказателни общ характер дела – 76%, като края на отчетния период са останали несвършени 184 броя дела. От общо свършените 587 броя дела съдът е приключил в инструктивния 3 месечен срок 394 броя дела – 67%.

           От свършените през 2009г. 587 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 148 броя дела са свършени по същество с присъда – 25 %; прекратени са по споразумение 404 броя дела – 82 %, като от тях 352 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 72 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 2 дела, а прекратени по споразумение - 27 броя дела.

 

            През 2008г. Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа 747 наказателни дела от общ характер, от които 491 новообразувани дела и 256 броя дела останали несвършени в края на 2007г. През годината съдът е свършил 505 наказателни общ характер дела – 68%, като края на отчетния период са останали несвършени 243 броя дела. От общо свършените 504 броя дела съдът е приключил в 3 - месечен срок 317 броя дела – 63 %.       

         От свършените през 2008г. 504 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 136 броя дела са свършени по същество с присъда – 27 %; прекратени са по споразумение 368 броя дела – 70 %, като от тях 315 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 62 %; от свършените дела по реда на член 356 от НПК са решени 3 дела, прекратени по споразумение са 17 броя дела.

         Като положителна тенденция в работата на съдиите от наказателна колегия на ДРС през периода 2008 – 2011г. може да се посочи постепенното увеличаване на процента на  свършените в 3 – месечен срок дела, както и на прекратените дела по споразумение – от 62% през 2008г. до 80% през 2011г. 

 

          Връщане на дела за доразследване.

 

          През отчетната 2011г. в ДРС са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 39 броя наказателни дела дела, като 35 от тях – 90% от съдия - докладчик и 4 броя дела – 10 % от съдебно заседание.      

       През 2010г. в  съда са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 45 броя наказателни дела дела, като 36 от тях – 80% от съдия - докладчик и 9 броя дела – 20 % от съдебно заседание.

        През 2009г. са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 23 броя наказателни дела дела, като 17 от тях – 74 % от съдия - докладчик и 6 броя дела – 26 % от съдебно заседание.

         През 2008г. са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 56 броя дела, като 39 от тях – 70 % от съдия докладчик и 17 броя дела – 30 % от съдебно заседание.

         Като положителна тенденция може да се посочи постоянно намаляващия брой на върнатите за доразследване дела от открито съдебно заседание. Показателите за 2010 и 2011г. са далеч по – добри от периода 2004 – 2005г., когато броят на върнатите дела от открито съдебно заседание надхвърляше 50%. Все пак, наложително е да се продължат усилията в тази посока и съдиите – докладчици да успеят напълно да прекратят практиката на връщане на дела за доразследване от открито съдебно заседание.

        Съответно намалява и относителния дял на върнатите за доразследване дела спрямо новообразуваните – през  2010г. той възлиза на 12 %, а през отчетната 2011г. – 7%. От друга страна, следва да се повтори заключението и от предишни отчетни доклади, че основна причина за  връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на  недостатъци в работата на разследващите органи. Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад / Въззивни частни дела, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд/, 70% от протестираните разпореждания по чл.249 ал.2 НПК на съдии – докладчици при ДРС са потвърдени от Окръжния съд.

 

           Структура на наказаната престъпност.

 

           През 2011г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 630. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 1 непълнолетен, а са оправдани 40 лица – 6,7%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 349 лица, като по отношение на 255 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 17 е наложено наказание „глоба”, на 175 – „пробация” и на 11 лица – други наказания.

            За сравнение, през 2010г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 542. Осъдителни съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 2 непълнолетни, а са оправдани 27 лица – 4,9%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 275 лица, като по отношение на 214 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 40 е наложено наказание „глоба”, на 159 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

            През 2009г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 841. Съдебни актове са постановени срещу 678 лица, от които осъдени са общо 636 лица, сред които и 7 непълнолетни, а са оправдани 42 – 6.19%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 355 лица, като по отношение на 258 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 6 лица, на 74 е наложено наказание „глоба”, на 179 – „пробация” и на 17 лица – други наказания.

              През 2008г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 587. Съдебни актове са постановени срещу 470 лица, от които осъдени са общо 448 лица, сред които и 6 непълнолетни, а са оправдани 22 – 4.68%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 259 лица, като по отношение на 191 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 23 е наложено наказание „глоба”, на 138 – „пробация” и на 22 лица – други наказания.

 

         1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

         През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 55 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 89 дела съдът е свършил 49, или 55%, от които 20 по същество с присъда – 41 % и 29 – по  споразумение – 59%. В края на 2011г. в съда са останали несвършени 40 броя дела.

          За сравнение, през 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 54 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 48 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 102 дела съдът е свършил 48 от тях, или 47%, от които 15 по същество с присъда – 31 % и 33 – по  споразумение – 68%. В края на 2010г. в съда са останали несвършени 54 броя дела.

          През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 79 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 66 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 145 дела съдът е свършил 99 от тях, или 68%. От тях 27 са решени по същество с присъда – 27 % и 72 дела  – по  споразумение – 73%. В края на 2009г. в съда са останали несвършени 46 броя дела.

         През 2008г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 52 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 62 броя дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 114 дела съда е свършил 53, или 46%, от които 30 по същество с присъда – 57 % и 23 са свършени със споразумение. В края на 2008г. в съда са останали несвършени 61 броя дела.

         За разлика от 2009г., когато съдиите са приключили 68% от този вид дела,  през 2010г. и 2011г. този процент е около 50. Следва да се обърне внимание на съдиите от този съд за необходимостта от своевременното им приключване, още повече за периода 2009 – 2011г. постъпленията от наказателни дела от частен характер са намалели с 57%.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

         През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 48 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 28 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 76 дела, съдът е успял да свърши 53 – 70%, от които 50 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 23 броя дела. От свършените 53 дела, 28 са приключени в 3 – месечен срок – 53%.

      През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 65 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 74 дела, съдът е успял да свърши 45, от които 39 дела с решение по същество – 86%. В края на годината са останали несвършени 29 броя дела. От свършените 45 дела, 32 са приключени в 3 – месечен срок – 71%.

          През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 53 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 34 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 87 дела, съдът е успял да свърши 78, от които 69 дела с решение по същество – 88%. В края на отчетната година са останали несвършени 9 броя дела. От свършените 78 дела, 35 са приключени в 3 – месечен срок – 45%.

         През 2008г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 69 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 45 броя дела. Свършени са 80 дела, от които 72 дела с решение по същество – 90 %, като в края на отчетната година са останали несвършени 34 броя дела. 29 броя дела са свършени в инструктивните срокове – 36 %.

         През 2011г. е налице намаление в постъпленията от този вид дела, което следва да бъде използвано от съдиите от наказателна колегия в ДРС по отношение на срочността на разглеждане. През  2009г. броят на несвършените дела в края на периода е бил сведен до 9. Тези дела по начало не представляват особена фактическа и правна сложност, поради следва да се вземат мерки за своевременното им приключване.

 

         1.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд са образувани 263 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2010г. 6 дела. От разглежданите общо 269 дела съдът е свършил 259, 255 от които в 3 – месечен срок – 98%.       

         За сравнение, през 2010г. в Районния съд са образувани 327 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2009г. 19 дела. От разглежданите общо 346 дела съдът е свършил 340.

         През 2009г. в Дупнишкия районен съд са образувани 305 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2008г. 14 дела. От разглежданите общо 319 дела съдът е свършил 298.

         През 2008г. в Дупнишкия районен съд са образувани 278 частни наказателни дела, от които са приключени 252 броя дела, като в края на периода несвършени са останали 14 дела.

         През 2007г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 238 частни наказателни дела, като всички те са новообразувани. Съдът е успял да приключи всичките през периода.

         През периода 2007 – 2010г. се наблюдава непрекъснато увеличение в постъпленията от този вид дела до 327 броя, като съдиите от наказателната колегия са успели да се справят адекватно с него. През отчетния период е налице намаление до 263 дела.

 

         Проведени съдебни заседания.

 

        В Дупнишкия районен съд през отчетната 2011г. са насрочени за разглеждане 1948 броя наказателни дела, от които 1637 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1381  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1113 броя дела -  57 %.

        В Районния съд през  2010г. са насрочени за разглеждане 1777 броя наказателни дела, от които 1469 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1268  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1004 броя дела -  68 %.

         През 2009г. са насрочени за разглеждане 1993 броя дела, от които 1609 дела от общ характер – 80 %. Отложени са 1332  броя дела – 67 %, от които общ характер – 1045 броя дела -  52 %.

         През 2008г. са насрочени за разглеждане 1953 броя дела, от които 1594 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1439  броя дела – 74 %, от които общ характер – 1140 броя дела 71.5 %.

         От тези данни може да се направи извод, че през периода 2008 – 2011г. процентът на отложените дела възлиза на около 70%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

                  

         През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 80 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 50 броя дела са образувани по жалби – 63 %, и 30 – 37%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 10 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. общо 90 въззивни наказателни дела.

          Окръжният съд е свършил през 2011г. 72 от стоящите пред него за разглеждане 90 въззивни наказателни дела – 80 %. От общо свършените 72 броя дела, потвърдена е присъдата по 39 дела – 54,1 %; по 1 дело е отменено условно осъждане, по 3 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 6 са извършени други промени в наказателната част. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 11 дела – 15,2%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 8 броя дела – 11%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 3 дела – 4,1%, производството е прекратено.

 

         За сравнение, през 2010г. в Окръжния съд са образувани 60 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 30 броя дела са образувани по жалби – 50 %, и 30 – 50%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010г. 75 въззивни наказателни дела.

          Кюстендилският окръжен съд е свършил 65 от стоящите пред него за разглеждане 75 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 65 броя дела, потвърдена е присъдата по 24 дела – 36,9 %; по 4 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 4 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 16 дела – 24,6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 9 броя дела – 13,8%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 6,1%, производството е прекратено.

 

         През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 99 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 69 броя дела са образувани по жалби – 70 %, и 30 – 30%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 23 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009г. 122 въззивни наказателни дела.

          Окръжният съд е свършил 107 от стоящите пред него за разглеждане 122 броя въззивни наказателни дела – 88 %. От общо свършените 107 броя дела, потвърдена е присъдата по 51 дела – 48 %; по едно дело наказанието е намалено, по едно – увеличено и по 8 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 21 дела – 19.6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 14 броя дела – 13%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 7%, производството е прекратено.

         

             През 2008г. са образувани 121 въззивни наказателни дела по атакуване на актове на Дупнишкият районен съд. От така постъпилите дела 69 броя дела са образувани по жалби – 57 %, а 52 по протести на Дупнишката районна прокуратура – 43 %. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 42 дела, като общо са стояли за разглеждане през 163 въззивни наказателни дела.

             Кюстендилският окръжен съд е свършил 140 от стоящите пред него за разглеждане 163 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 140 броя дела съдът е потвърдил присъдата по 61 дела – 44 %; по 1 дело е приложено условното осъждане; липсват дела, по които въззивната инстанция да е отменила условното осъждане, да е намалила или увеличила наложеното от районен съд наказание; по 6 дела – 4 % съда е извършил други промени в наказателната част, по 3 дела – 2 % съда е извършил промени в гражданската част на съответната присъда,  по 5 дела – 3.5 % присъдата е отменена от части с връщане на делото за ново разглеждане на първостепенния съд; по 18 дела – 13 %, присъдата е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане на районен съд; по 28 броя дела – 20 %, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова присъда от въззивния съд, а по 18 дела – 13%, производството по делото е прекратено.

         От изложените данни може да се направи извод за постепенно подобряване качеството на правораздаване в Дупнишкия районен съд по наказателни дела. През периода 2008 – 2010г. е отбелязана тенденция към намаляване на броя на потвърдените първоинстанционни актове, макар да е намалял и броя на делата, по които присъдата е отменена и е постановена нова. През отчетната 2011г. е налице значително подобрение по отношение размера на потвърдените първоинстанционни присъди.

 

          Срокове за разглеждане на делата.

 

          Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2011г.  по отношение на 139 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 61 – от 3 до 6 месеца, по 40 – от 6 месеца до 1г. и по 98 – над 1г. По 73 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.     

           За сравнение, през 2010г.  по отношение на 164 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 54 – от 3 до 6 месеца, по 45 – от 6 месеца до 1г. и по 75 – над 1г.

           През 2009г.  по отношение на 105 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 49 – от 3 до 6 месеца, по 20 – от 6 месеца до 1г. и по 83 – над 1г.

          През 2008г. от несвършените наказателни дела, по 172 дела е изтекъл срок до 3 месеца от образуването им; по 76 дела е изтекъл срок от 3 до 6 месеца; по 74 дела е изтекъл срок от 6 месеца до 1г., а над една година от образуването - 92 броя дела.

           Следва да се отбележи, че броят на делата с продължителност над 1година в процентно съотношение спрямо  останалите несвършени дела през 2011г. е 29%, при 22% за 2010г. През настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателната колегия, следва да се положат усилия за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година. Особено внимание следва да бъде обърнато на 8 броя наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2007г.

 

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

         През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 920 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 506 броя граждански дела. От постъпилите 884 дела са новообразувани, 22 са получени по подсъдност и 14 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1426 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 480 дела.

         За сравнение, през 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 967 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 589 броя граждански дела. От постъпилите 867 дела, 21 са получени по подсъдност и 15 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1592 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 501 дела.

         През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 819 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 580 броя граждански дела. От постъпилите 819 дела, 13 са получени по подсъдност и 7 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1399 броя граждански дела.

         През 2008г. са постъпили за разглеждане 792 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 423 броя граждански дела. Общо е следвало да бъдат разгледани 1253 броя граждански дела.

          Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2007 – 2010г. сочи, че ако през 2007 - 2008г. е имало  плавно намаление  на делата в сравнение и с предходни години, то увеличението   за 2010 в сравнение  с 2009г. е със 193 броя. Съответно, през 2011г. е последвало ново намаление в постъпленията до  884 броя дела. Следва да се отчете и положителната тенденция към намаляване на броя на несвършените в края на отчетния период граждански дела от 580 за 2009г. на 501 за 2010г. Тази тенденция е продължена и през отчетния период, като в края на 2011г. броят на несвършените дела е намален на 480.

 

         Движение и разглеждане на делата.

       

         През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1426 са свършени 946 граждански дела – 66%. От така свършените  дела, 587 броя – 62%, са свършени в 3 – месечен срок. По 530 броя дела – 56% искът е уважен изцяло, по 116 дела – 12,2%, - уважен отчасти, по 116 дела – 12,2 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 57 дела – 6%, а 127 дела – 13%, са прекратени по други причини.

         За сравнение, през 2010г. в Районния съд от разглеждани общо 1592 са свършени 1091 граждански дела – 68,5%. От така свършените  дела, 345 броя – 62,4%, са свършени в 3 – месечен срок. По 600 броя дела – 54,9% искът е уважен изцяло, по 147 дела – 13,4%, - уважен отчасти, по 140 дела – 12,3 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 40 дела – 3,6%, а 164 дела – 15%, са прекратени по други причини.

         През 2009г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1399 са свършени 818 граждански дела – 58%. От така свършените  дела, 345 броя – 42%, са свършени в 3 – месечен срок. По 430 броя дела – 52 % искът е уважен изцяло, по 113 дела – 14 %, - уважен отчасти, по 108 дела – 13 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 16 дела – 2 %, а 151 дела – 18%, са прекратени по други причини.

         През 2008г. в районния съд от разглеждани 1253 са свършени 695 граждански дела – 55%. От така свършените  дела по 347 броя дела – 50 %, искът е уважен изцяло, по 96 дела – 14 %, уважен отчасти, по 79 дела – 11 %, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 14 дела – 2 %, а 159 дела – 23 %, са прекратени по други причини.

          Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - от 55% през 2008г. на 68% през 2010г., като през отчетната 2011г. този брой се запазва в относително същите размери  Увеличен е и относителния дял – с 20% на свършените в 3 - месечен срок дела. Налице е чувствително подобрение на работата на съдиите от гражданска колегия в този съд, като явно препоръките от предходните доклади  за подобряване на качеството на работата са дали резултат и  ръководството на съда е предприело мерки в тази посока, включително и чрез увеличаване броя на гражданските състави.

 

          Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2008 – 2011г. в постъпленията по видове граждански дела в Дупнишкия районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за 2011г. са както следва:

         1/ Искове по Семейния кодекс – 271 дела или 29%, при 267 дела за 2010г., 231 граждански дела  за 2009г. и 283  за 2008г.;

         2/ Облигационни искове – 118 дела или 12.8%, при 100 дела за 2010г., при 143 броя дела за 2009г. и при 33 дела за 2008г.;

         3/ Вещни искове – 73 дела или 7.9%, при 53 дела за 2010г., 54 броя граждански дела за 2009г. и 74 броя за 2008г.;

         4/ Делби – 22 дела или 2.4%, при 22 дела за 2010г., 42 броя дела за 2009г. и 43 броя дела за 2008г.;

         5/ Искове по КТ – 58 дела или 6.3%, при 173 дела за 2010г.,  66 броя граждански дела за 2009г. и 74 броя дела за 2008г.;

         6/ Финансови начети – 1 дело, при липса на постъпления за периода 2007 - 2010г.;

         7/ Други искове – 367 дела или 40.9%, при 352 дела за 2010г., 263 броя дела за 2009г. и 315 броя за 2008г.

          През 2011г. постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд са почти идентични в сравнение с тези от предходтата 2010г. Единствената значима промяна е намалението от искове по КТ, доколкото през 2010г. е констатирано трикратно увеличение, обяснимо с промените в икономическата обстановка в страната.

 

     Срокове за разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2011г. Дупнишкият районен съд е свършил 946 граждански дела, от които 587 – 62%, в инструктивния 3 – месечен срок.

          През 2010г. Районният съд е свършил 1091 граждански дела, от които 681 – отново 62%, в инструктивния 3 – месечен срок.

         През 2009г. Дупнишкият районен съд е свършил 818 граждански дела, от които 345 – 42%, в инструктивния 3 – месечен срок.

         През 2008г. районният съд е свършил 695 граждански дела, от които 253 дела са свършени в 3 - месечен срок – 36 %. През 2007г. процентът на свършените дела в този срок е  41 и през 2006г. – 40.6.        

         Очертава се като много добра тенденция през 2010 и 2011г. процентът на свършените в 3 – месечен срок дела да е с 20 пункта по – висок от предходните периоди.

 

           Проведени съдебни заседания.  

 

           През отчетната 2011г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1884 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1067 броя дела – 56 %. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 723 броя дела, то реално отложените дела са 18.2 %.

           За сравнение, през 2010г. Районният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2151 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1221 броя дела – 56 %. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 805 броя дела, то реално отложените дела са 19 %.

         През 2009г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1871 броя граждански дела. От тях през годината съдът е отложил в открито заседание 1158 броя дела – 62 %. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 750 броя дела, то реално отложените дела са 22 %.

         През  2008г. съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2052 броя граждански дела, от които са отложени в открито заседание 1390 броя дела – 68 %. Ако от тази цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 726 броя дела, то реално отложените дела са 33%.

       Анализът разкрива една положителна тенденция в работата на гражданската колегия на съда, а именно - постепенно намаляване през последните години на процента на отложените дела, която е продължена и през периода 2010 - 2011г.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 259 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 258 от общо стоящите за разглеждане 303 въззивни граждански дела. От тях по 153 дела – 59.3%, решението на районния съд е оставено в сила; по 44 дела – 17 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 32 броя дела – 12.4%; по 11 дела – 4.2 %, решението е обезсилено, а по 18 дела – 6.9%, производството по делата е прекратено. В края на 2011г. са останали несвършени 45 въззивни граждански производства от общо за разглеждане 303 – 14.8%.

         През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 249 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 35 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 240 въззивни граждански дела от общо за разглеждане 284 дела. От тях по 121 дела – 50.4%, решението на районния съд е оставено в сила; по 29 дела – 12 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 12.5%; по 22 дела – 9.1 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 13.3%, производството по делата е прекратено. В края на 2010г. са останали несвършени 44 въззивни граждански производства от общо за разглеждане 284 - 15,4%.

         През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 207 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 60 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 232 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 115 дела – 49.5%, решението на районния съд е оставено в сила; по 40 дела – 17 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 13% ; по 12 дела – 5 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 15%, производството по делата е прекратено. В края на 2009г. са останали несвършени 35 въззивни граждански производства.

          През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 160 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 74 въззивни граждански дела. През годината Окръжният съд е свършил 178 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 97 дела – 54.5 % решението на районен съд е оставено в сила; по 35 дела – 20 %, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 17% ; по 88 дела – 49 % решенето е обезсилено, а по 8 дела – 4 %, производството по делата е прекратено. В края на 2008г. са останали несвършени 56 въззивни граждански производства.

         През 2007г. Кюстендилския окръжен съд от общо за разглеждане 348 е оставил в сила решенията по 123 дела – 42 %; изменил е решенията по 51 дела – 17 %; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 56 дела -19 %; по 31 дела решението е обезсилено – 10 %..

         След лек спад през 2007г., относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС се задържа около 50% за последните 2008 – 2010г., като през отчетната 2011г. е налице увеличение в този дял до почти 60%.

 

   1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

           През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд са образувани 3614 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 58 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 39 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 3653 дела, съдът е успял да свърши  3507 броя дела – 96%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 3503 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 146 броя дела от този вид.

            За сравнение, през 2010г. в Районния съд са образувани 2618 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 44 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 18 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2636 дела, съдът е успял да свърши  2598 броя дела – 99,2%, като в 3 – месечен срок са свършени 2594 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 38 броя дела от този вид.

         През 2009г. в Дупнишкия районен съд са образувани 1664 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 58 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 56 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1790 дела, съдът е успял да свърши  1764 броя дела – 98.5%, като в 3 – месечен срок са свършени 1729 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 26 броя дела от този вид.

         През 2008г. в Дупнишкия районен съд са образувани 1198 броя дела по реда на член 410 и член 417 от ГПК. През годината съдът ги е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 9 броя дела. През годината са свършени 1142 броя дела, като в  3 - месечен срок са свършени 1116 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 65 броя дела от този вид.

         За последните няколко отчетни периоди е налице трайна тенденция към значително увеличаване в постъпленията от този вид дела, като за последните две години този ръст е от почти 1 000 дела годишно. Доколкото огромният брой от делата са приключени, при това почти изцяло в 3 – месечен срок, очевидно е че се предприемат съответни мерки за срочно разглеждане.

 

         1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

          През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд са образувани 61 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени в 2010г. са останали 38 дела. Броят на свършените дела е 74 или 75 %, а броят на свършените в 3 - месечен срок дела - 59, или 80 %. Несвършени в края на периода са останали 25 дела.

          За сравнение, през 2010г. в Районния съд са образувани 134 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени дела от 2009г. не е имало. Броят на свършените дела е 96 или 71 %, а броя на свършените в 3 месечен срок дела - 89, или 92 %. Несвършени в края на периода са останали 38 дела.

          През 2009г. в Дупнишкия районен съд не са постъпвали за разглеждане дела по реда на член 310 ГПК, като са били разгледани и свършени през периода единствено несвършените в края на 2008г. 2 дела.

           През 2008г. в Дупнишкия районен съд са образувани 10 дела по реда на член 310 ГПК, 8 от които са свършени в 3 – месечен  срок. 2 дела са останали несвършени в края на периода.

          

1.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

           Постъпления.

 

              Постъпленията за 2011г. от наказателни административен характер дела в Дупнишкия районен съд възлизат общо на 714 броя дела, като разпределението им по видове е следното:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 17 дела, при 31 дела за 2010г., 8 дела за 2009г. и 16 броя за 2008г.;

         2/ За административни нарушения по ЗАкцизите, ЗДДС и ДПК – 22 дела, при 11 дела за 2011г., 4 броя за 2009г. и 28 броя дела за 2008г.;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 436 дела, при 421 дела за 2010г., 535 дела за 2009г. и 539 броя дела за 2008г.;

         4/ За административни нарушения по Закона за устройство на територията – 26 дела, при 17 дела за 2010г., липса на такива за 2008 – 2009г.;

         5/ За административни нарушения по Закона за стандартизацията – няма постъпления от дела за 2010, 2009, 2008 и 2007г.;

         6/ За административни нарушения по Закона за митниците – няма постъпления за 2011г., при 2 дела за 2010г., при липса на постъпления за 2009г., при 7 броя дела за 2008г.;

         7/ За административни нарушения по Закона за конкуренцията  – няма постъпления за периода 2008 - 2011г.;

         8/ За административни нарушения дела по Закона за опазване на селскостопанското имущество и ЗОЗЗ – няма постъпления за 2011г., при 5 дела за 2010г., липса на постъпления за 2009г. и 2 дела за 2008г.;

         9/ За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда / ЗОВВПЗ/ – липсват постъпления, при 3 дела за 2010г. и липса на постъпления за 2008 – 2009г.;

        10/ За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления за 2009 - 2011., при 1 дело постъпило през 2008г.;

         11/ За административни нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари - липсват постъпления през периода  2008 – 2011г.;

         12/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 2 дела, при 10 дела за 2010г., при 1 дело за 2009г. и 6 дела за 2008г.;

          13/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – 4 дела, при 2 дела за 2010г., при липса на постъпления през 2009 и 2008г.;

          14/  За административни нарушения по УБДХ – 26 дела, при 24 дела за 2010г., 67 дела за 2009г. и 65 дела за 2008г.        

          15/ За административни нарушения по Закона за защита срещу дискриминация  – липсват постъпления през периода 2008 - 2011г.;

         16/ За административни нарушения по други закони – 181 дела.

 

           Движение и разглеждане на делата.

 

 

           През отчетната 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 714 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2010г. 280 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 994 нах дела през годината районния съд е свършил 708 броя дела - 71 %.  В края на 2011г. са останали несвършени 286 дела.

         От свършените 708 дела 300 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 42 %. 679 нах дела - 96 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 29 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 708 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 155 броя дела – 22%, по 150 дела – 21%, те са изменени, отменени са актовете по 374 броя дела – 53%, прекратени са производствата по 29 броя дела – 4%.

            За сравнение, през 2010г. в Районния съд са образувани 681 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2009г. 267 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 948 нах дела през годината районния съд е свършил 668 броя дела - 70 %.  В края на 2010г. са останали несвършени 280.

             От свършените 668 дела 244 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 36 %. 637 нах дела - 95 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 31 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 668 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 208 броя дела – 31 %, по 82 дела – 12 %, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 51 %, прекратени са производствата по 31 броя дела – 5%.

             През  2009г. в Дупнишкия районен съд са образувани 754 нах дела, в това число и 34 броя дела върнати за ново разглеждане. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2008г. 285 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1039 нах дела през годината районния съд е свършил 771 броя дела - 74 %.  В края на 2009г. са останали несвършени 268 дела, като районният съд е намалил броя на висящите дела от този вид със 17.

         От свършените 771 дела 332 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 43 %. 720 нах дела - 93 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 51 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 771 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 247 броя дела – 32 %, по 126 дела – 16 %, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 45 %, прекратени са производствата по 51 броя дела – 7 %.

          През 2008г. в Дупнишкия районен съд са образувани 812 дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2007г. 218 броя дела. От подлежащите на разглеждане 1030 броя през годината районния съд е свършил 722 броя дела - 70 %. В края на 2008г. са останали несвършени 308 броя административни дела, като е допуснато увеличение на висящите дела през отчетната година с 90 броя.

         От свършените 722 броя дела, 267 броя дела са свършени в инструктивните тримесечни срокове – 37 %.  679 – 94% са свършени от съда със съдебен акт по същество - 95%, а по 43 броя дела производството е прекратено – 6%. От общо свършените дела, потвърдени са атакуваните актове по 277 броя дела – 38%, по 75 дела – 11%, съдът е изменил атакуваните актове, отменени са актовете по 327 броя дела – 45 %, прекратени са производствата по 43 броя дела – 6 %.

         За периода 2008 – 2010г. се наблюдава трайна тенденция към намаляване на постъпленията от този вид дела, докато през 2011г. е констатирано увеличение с 33 дела. Същевременно  относителния  дял на свършените в 3 - месечен срок не е висок, което говори за обективни причини разглеждането на делата да отнема по – дълъг период от време. През периода 2007 - 2011г. процентното съотношение на отменените актове варира в рамките на 45 - 50%.

 

 

       Постъпили за разглеждане дела от всички категории.         

       Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.

 

        Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

         През 2011г. щатът на Дупнишки районен съд е включвал 12 щатни бройки за съдии, като през годината не е бил зает напълно поради незаета 1 бройка, както и поради командироване на съдиите Бъчева и Кьосева за различни периоди от време. Съдиите са разпределени в 6 наказателни и 6 граждански състава, като гражданската колегия е била непопълнена. Поради големия брой постъпления на дела по  чл. 410 - 417 ГПК, този вид дела са разглеждани от всички съдии.

 

         През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 6206 броя дела, в това число и 14 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 1163 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 7369 дела съдът е свършил 6147 броя дела – 83 %.

           В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 5128 броя дела – 83 %. С актове по същество съдът е свършил 5396 броя дела – 88%, а производството по 751 броя дела – 12.2% е прекратено. От тези 751 броя дела, производството по 459 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 39 дела са върнати за доразследване и 253 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1222, т.е. в сравнение с 2010г. този брой е увеличен с 59.

 

          За сравнение, през 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане общо 5463 броя дела, в това число и 20 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 1152 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6615 дела съдът е свършил 5455 броя дела – 82 %.

           В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 4422 броя дела – 81 %. С актове по същество съдът е свършил 4670 броя дела – 86%, а производството по 785 броя дела – 14.3% е прекратено. От тези 785 броя дела, производството по 391 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 47 дела са върнати за доразследване и 347 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1160, т.е. в сравнение с 2009г. този брой е увеличен с 6.

 

         През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 4426 броя дела, в това число и 104 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 1299 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 5725 дела съдът е свършил 4571 броя дела – 80 %.

           В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 3433 броя дела от – 75 %. С актове по същество съдът е свършил 3673 броя дела – 80%, а производството по 898 броя дела – 19.6% е прекратено. От тези 898 броя дела, производството по 423 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 24 дела са върнати за доразследване и 435 дела – по други причини.В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е намален със 145 дела до 1154, т.е. 1/5 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

         

           През 2008г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 3912 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 1055 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината 4967 дела, съдът е свършил 3634 броя дела – 73 %. В инструктивния 3 - месечен срок са свършени 2351 броя дела – 65 %. С актове по същество съдът е свършил 2940 броя дела – 80%, а производството по 694 броя дела е прекратено – 19%.

        

           За периода 2008 – 2011г. се наблюдава значително увеличение в общите постъпления от дела в Дупнишки районен съд, като за 2008г. те възлизат на 3912, а за 2011 – 6206 дела. Това увеличение от 59% неминуемо се отразява неблагоприятно, но съдиите от Районния съд са успели да реагират адекватно. Показателен в тази насока е фактът, че  през 2011г. продължава тенденцията в Дупнишки районен съд да се свършват все повече от стоящите за разглеждане дела, като техният дял за 2008г. е бил 73%, а през 2011г. – 83%. Наистина, през отчетната година е допуснато увеличение на несвършените в края на периода дела с 59. Но като се има предвид увеличението в общите постъпления със 743 дела само за последната година, то се налага изводът, че съдиите са успели в голяма степен да го компенсират.

          

 

 Натовареност на съдиите от Дупнишки районен съд.

 

 

           Общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2011г. е била 51.17 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 42.69 дела месечно.

          Натовареността на гражданските съдии по щат е била 70.82 разгледани дела при свършени средно месечно 62.01 дела, а на наказателните – съответно 31.53 дела и 23.36 дела.

           Действителната натовареност общо възлиза на 57.11 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 47.64 дела.

          

           За сравнение, през 2010г. общата натовареност на съдиите в  Районния съд е била 45.94 дела месечно, като броят на свършените дела е 37.88 дела месечно.  

           Натовареността на гражданските съдии по щат е била 59.17 дела при свършени средно месечно 51.50 дела, а на наказателните – съответно 32.71 дела и 24.26 дела.

           Действителната натовареност общо възлиза на 63.23 дела при свършени средно месечно 55.14 дела.

 

         Общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2009г. е била 39.76 дела месечно, като броят на свършените дела е 31.74 дела месечно.

         Натовареността на гражданските съдии по щат е била 54.08 дела при свършени средно месечно 43.65 дела, а на наказателните – съответно 29.52 дела и 23.24 дела.

         Действителната натовареност общо възлиза на 42.41 дела при свършени средно месечно 33.86 дела.

        

          През 2008 натовареността на съдиите от ДРС възлиза на 34.49 броя дела, при свършени средно месечно 25.24 дела.

          

          През 2010г. от страна на ръководството на ДРС бяха  предприети мерки за адекватно разпределение на съдиите по наказателни и граждански състави, както и за разпределение на отделните категории дела, което се отрази на качеството на правораздаването в посока на неговото подобряване. Видно от статистически данни на ВСС, сравнено с действителната натовареност към свършени дела за Районни съдилища / без тези в областни центрове/ през 2010г., Дупнишкият районен съд се нарежда на 4 място с 52.14 дела средномесечно. 

 

 

         1.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

 

         През 2011г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 8403 броя свидетелства и справки за съдимост, при издадени 6231 броя за 2010г., 6589 броя за 2009г. и 7109 броя за 2008г.

         В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2011г. са постъпили 484 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2510 броя дела. Съответно, през 2010г. са постъпили 330 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2412 броя дела.  През 2009г. са постъпили 175 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2561 броя дела. През 2008г. са постъпили 136 дела при 2566 несвършени, а през 2007г. – постъпили 119 при 2 701 несвършени в началото на годината.

         Размерът на постъпленията през 2007 – 2011г. показва неизменна тенденция към постоянно увеличение в постъпленията, съответно нарастване на броя на несвършените в края на всеки период изпълнителни дела. Очевидно е, че влошената икономическа обстановка в региона влияе пряко върху постъпленията от този вид дела.

 

         През 2011г. съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 4 090 броя вписвания. През 2010г. са извършени 3 867 вписвания, при 4661 за 2009г. и 5448 за 2008г.          

 

          Дупнишкият районен има своя интернет страница - http://rs-dupnitsa.com/new/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

         

                            2. Кюстендилски районен съд.

        

2.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

2.а.а. Наказателни дела от общ характер.

 

       През отчетната 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 363 наказателни дела от общ характер, като 7 от тях са върнати от горна инстанция, а 50 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта.

         За сравнение, през 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 382 наказателни дела от общ характер, като всички са новообразувани, а 41 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 377 наказателни дела от общ характер, в това число 357 новообразувани и 13 бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2008г. в районния съд са постъпили за разглеждане 445 наказателни дела от общ характер дела, всички новообразувани, като 8 от тях са бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През периода 2009 - 2010г. е настъпило стабилизиране на постъпленията от наказателни дела в този съд в размер на около 380 броя, за разлика от 2008г., която е била пиков период и  през която постъпленията са нараснали със 109 броя до 445 броя дела. Може да се приеме, че постъпленията през 2011г. също потвърждават тенденцията към стабилизиране, дори се наблюдава лек спад с 19 броя дела.  Идентично стабилизиране бе отчетено и при постъпленията на наказателни дела от общ характер в ДРС през 2010 и 2011г.

          Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Кюстендилския районен съд през 2011г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

           За извършване  на общоопасни престъпления – 117 броя или 32%, при 135 броя или 35% за 2010г., при 130 броя за 2009г. и  155 броя дела за 2008г.; 

        За извършване на престъпления против собствеността – 154 броя дела или 42%, при 146 броя или 38% за 2010г., при 163 броя или 43.2% за 2009г., при 199 броя дела за 2008г.;

           За извършване на престъпления против личността – 11дела или 3%, при 12 броя или 3,1% за 2010г., при  17 броя или 4.5% за 2009г., при 9 дела за 2008г.;

         За извършване на престъпления против стопанството – 41 дела или 11.2%, при 42 броя или 10,9% за 2010г., при 16 броя или 4.2% за 2009г., при 10 броя наказателни дела за 2008г.;

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 11 броя или 3%, при 14 броя или 3,6% за 2010г., при 16 броя или 4.2% за 2009г., при 12 дела през 2008г.;

          За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 8 броя дела или 2.2%, при 12 броя или 3,1% за 2010г., при  16 броя или 4.2% за 2009г., при 18 дела за 2008г.;

         За извършване на документни престъпления – 15 дела или 4.1%, при 11 броя или 2,8% за 2010г., при  14 броя или 3.7% за 2009г;

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие –  5 дела или 1.3%, при 1 брой или 0.2% за 2010г., при 3 броя или 0.8% за 2009г., при 4 наказателни дела през 2008г.;

         За извършване на престъпления по глава ІІІ от НК- престъпления против правата на гражданите – 1 дело или 0.2%, при 2 броя дела или 1% за 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода 2007 - 2009г. образувани дела в КРС не е имало.

         Следва да се отбележи, че през периода 2007 – 2011г. структурата на постъпленията в Кюстендилския районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията в Дупнишкия районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС за периода 2008 – 2011г. най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления неизменно е тази за извършване на престъпления против собствеността. И тук може да се отбележи - промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби,  грабежи, присвоявания и измами но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.      

        

         През отчетната 2011г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 363 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 104 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 382 – 82%, от които 218 – 57%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 124 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 220 дела – 57 %. В края на периода несвършените дела са намалени  до 85.

    

          За сравнение, през 2010г. Районният съд е следвало да разгледа новообразуваните 382 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 363 – 77%, от които 257 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 99 броя дела – 27 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 198 дела – 54 %. В края на периода несвършените дела са 104.

 

         През 2009г. Кюстендилският районен съд е разгледал новообразувани 377 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 116 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 493 броя дела съдът е свършил 408 – 82%, от които 288 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 114 броя дела – 28 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 264 дела – 65 %. В края на периода несвършените дела са намалени на 85.

 

         През 2008г. Кюстендилският районен съд е разгледал новообразуваните 445 наказателни дела от общ характер заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 95 дела. От така стоящите за разглеждане общо 540 броя дела, съдът е свършил 424, от които  в инструктивния 3 - месечен срок 299 наказателни дела от общ характер, което съставлява 71%. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 136 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 251 дела – 59 %. В края на периода са останали несвършени 116 наказателни дела.

         През 2011г. съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд са успели да свършат сравнително  голям брой наказателни дела, което е довело и до намаляване в края на периода на несвършените. През периода 2008 – 2010г. се наблюдава сравнително висок процент на свършени в 3 – месечен срок дела – около 70, но за отчетния период този дял е намален до 57%.

          

         Връщане на дела за доразследване.

    

        През 2011г. 30 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 25 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 83% и 5 – от открито съдебно заседание - 17%.

       За сравнение, през 2010г. 48 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 38 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 79% и 10 – от открито съдебно заседание - 21%.

        През 2009г. 20 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 17 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 85% и 3 – от открито съдебно заседание -15%.

         През 2008г. 24 производства са прекратени поради връщането им на прокурора за доразследване, като 19 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание -79% и 5 – от открито съдебно заседание - 21%.

          Прави впечатление, че през 2010г. е било констатирано рязко увеличение  на броя на върнатите дела за доразследване до 48 при 20 дела за 2009г. През отчетната 2011г. е налице намаление, като е намалял и относителния дял на върнатите от открито съдебно заседание дела.

          Качеството на досъдебното производство, включително и на обвинителните  актове,  е атестат за работата на прокуратурата, но то пряко влияе и върху работата на съда, особено когато съдебното производство се прекратява в открито съдебно заседание. Основна причина за  връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на  недостатъци в работата на разследващите органи. Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад / Въззивни частни дела, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд/, 67% от протестираните разпореждания по чл.249 ал.2 НПК на съдии – докладчици при КРС са потвърдени от Окръжния съд.

 

           Структура на наказаната престъпност.

 

           През 2011г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 435. Съдебни актове са постановени срещу 431 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 14 непълнолетни, а са оправдани 11 – 2.5%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 288 лица, като по отношение на 152 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 16 е наложено наказание „глоба”, на 112 – „пробация” и на 5 лица – други наказания.

         През 2010г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 385. Съдебни актове са постановени срещу 385 лица, от които осъдени са общо 335 лица, сред които и 4 непълнолетни, а са оправдани 15 – 4.47%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 188 лица, като по отношение на 85 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години са наложени на 3 лица, на 22 е наложено наказание „глоба”, на 110 – „пробация” и на 12 лица – други наказания.

        През 2009г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 441. Съдебни актове са постановени срещу 441 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 21 – 4.76%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 247 лица, като по отношение на 93 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 1 лице, на 36 е наложено наказание „глоба”, на 126 – „пробация” и на 10 лица – други наказания.

        През 2008г. в съда броят на общо съдените лица възлиза на 493. Съдебни актове са постановени срещу 490 лица, от които осъдени са общо 481 лица, сред които и 18 непълнолетни, а са оправдани 9 – 1.87%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 270 лица, като по отношение на 106 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години не е налагано, на 62 е наложено наказание „глоба”, на 133 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

         За периода 2008 – 2010г. е била налице  положителна тенденция към непрестанно намаляване на броя на осъдените непълнолетни лица, като през 2011г. е последвало увеличаване в този брой. Прави впечатление и ниския относителен дял на оправданите лица, който е почти идентичен с този на ДРС.

 

         2.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

         През отчетната 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 29 от общо стоящите пред него за разглеждане 48 дела – 60%., като 7 от тях – 24 %, в 3 – месечен срок. От общо свършените 29 наказателни частен характер дела, 15 са свършени с присъда и 14 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 19, т.е. техният брой се е увеличил с 2.

          През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, сред които и две върнати за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 наказателни частен характер дела. През годината съдът е свършил 48 от общо стоящите пред него за разглеждане 65 дела – 74%., като 8 бр.тях – 17 %-в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 48 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 22 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е останал 17 броя. Не може да не се отбележи положителната тенденция за  намаляване броя на този вид несвършени дела в сравнение  с предишни периоди.

         През  2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 50 наказателни дела от частен характер, сред които и едно върнато за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 33 наказателни частен характер дела. През тази година съдът е свършил  51 от общо стоящите пред него за разглеждане 83 дела – 61 %., като 15 от тях – 29%, в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 51 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 25 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е  бил 32 броя.

         През 2008г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 49 наказателни дела от частен характер, като всички те са новообразувани. Така постъпилите дела съда е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2007г. 27 наказателно частен характер дела. През тази година съдът е свършил  40 от общо стоящите пред него за разглеждане 73 дела – 55%. От свършените дела, в инструктивния 3 - месечен срок съдът е свършил 10 броя дела – 25 %.

          От общо свършените наказателни частен характер дела, съдът е свършил с присъда 12 броя дела, а производството по 28 дела е прекратено. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е увеличен от 27 на 33 броя.

         Налице е трайна тенденция към намаляване на постъпленията от този вид дела, което следва да бъде използвано от съдиите в наказателна колегия на КРС за разглеждането им в по – кратки срокове и свършване на повече дела от постъпилите през годината.

 

         2.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

         В Кюстендилския районен съд през отчетната 2011г. са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела. През годината от общо 39 дела този съд е свършил 30 – 77%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 22 броя дела – 73%. По 4 дела от този вид производството е прекратено, а в края на 2011г. са останали несвършени 9 броя дела.

         За сравнение, в Районния съд през 2010г. са постъпили за разглеждане 54 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 8 броя дела. През годината този съд е свършил 57 броя дела – 91%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 47 броя дела – 82% По 3 дела от този вид делата са върнати за доразследване, а по 5 бр. – върнати по други причини. В края на 2010г. са останали несвършени 5 броя дела.

         През 2009г. са постъпили за разглеждане 48 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 11 броя дела. През годината този съд е свършил 51 броя дела – 86%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 42 броя дела – 82%. По 2 дела от този вид производството е прекратено. В края на 2009г. са останали несвършени 8 броя дела.

          През 2008г. са постъпили за разглеждане 35 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат свършени заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 15 броя дела. През годината този съдът е свършил 30 броя дела – 60%, от които в 3 3 – месечен срок 25 броя дела – 64 %. По 9 дела от този вид производството е прекратено, като в края на 2008г. са останали несвършени 11 броя дела.

         Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд навежда на извода, че през периода 2008 – 2010г. е била налице трайна тенденция към увеличението. През 2011г. е констатирано намаление, без да е възможно да бъдат посочени конкретни причини за това. Изключването от приложното поле на 78а НК на престъпленията по чл.343б НК бе довело до намаляване на този вид дела през предходните години, но последващото  увеличение за периода до 2010г. сочи, че  се разширява обхвата на различни престъпления, за които е приложима разпоредбата на  чл. 78А НК. Аналогична е тенденцията в тази посока и при ДРС.

 

         2.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 319 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 13 дела. През годината от общо за разглеждане 332 дела, съдът е успял да свърши 320, от които 312 – 98%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 177 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 496.

          За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 311 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 15 дела. През годината от общо за разглеждане 326 дела, съдът е успял да свърши 313, от които 300 – 96% в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 280 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 591.

         През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 373 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 25 дела. През годината от общо за разглеждане 398 дела, съдът е успял да свърши 383, от които 364 – 95%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 334 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени своевременно. Общо през годината са постъпили за разглеждане 707 дела.

         През 2008г. в съда са образувани общо 647 броя частни наказателни дела, в това число и по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. През годината съдът е свършил 642 броя дела.

                        

         Проведени съдебни заседания.

 

          През 2011г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1028 наказателни дела, от които 904 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 654 наказателни дела – 64%, като процентът на отложените 552  наказателни дела от общ характер възлиза на 61.

           През 2010г.  в Районния съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1043 наказателни дела, от които 814 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 682 наказателни дела – 65%, като процентът на отложените 496  наказателни дела от общ характер възлиза на отново на 61.

          През 2009г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1183 наказателни дела, от които 923 са дела от общ характер. През тази година съдът е отложил 749 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 536  наказателни дела от общ характер възлиза на 58.

           През 2008г. в районния съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1144 наказателни дела, от които 939 дела от общ характер. През годината са отложени 705 наказателни дела – 62%, като само процентът на отложени наказателни дела от общ характер възлиза на 57 - 539 броя дела.

         Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че в този съд процентът на отложени дела се запазва относително равен в рамките на 60 – 65%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 71 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 77%, и  16 – 23%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. 86 въззивни наказателни дела.

          От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2011г. 86 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 74 дела, или 86%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 26 броя дела – 35 %, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 3 въззивни наказателни дела – 4% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променено са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 3 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 3 дела. Отменени изцяло са присъдите по 22 дела – 30%, като по 13 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 17.5%, и по 9 дела или 12%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

          За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 44 броя дела са образувани по жалби – 83%, и  9 – 17%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010г. 70 въззивни наказателни дела.

          От стоящите пред за разглеждане през 2010г. 70 броя въззивни наказателни дела Окръжният съд е свършил 55 дела, или 79%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 27 броя дела – 49 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 1 въззивно наказателно дело – 3 % наложеното наказание е намалено, по 1 въззивно наказателно дело наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 3 дела, променено е решенията на първостепенния съд в гражданската част по 1 дело, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 2 дела. Отменени изцяло са присъдите по 16 дела – 29%, като по 11 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

         През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 64 броя дела са образувани по жалби – 81%, и 15 – 19%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 2 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009г. 81 въззивни наказателни дела.

             От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане  през 2009г. 81 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 32 броя дела – 50 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3 % наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело, променени са решенията на първостепенния съд в гражданската част по 4 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 1 дело. Отменени изцяло са присъдите по 15 дела – 23%, като по 8 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

             През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 54 въззивни наказателни дела срещу съдебни актове на районния съд, от които 48 са образувани по жалби и 6 броя дела - по протести. Така образуваните въззивни наказателни дела съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2007г. 10 броя дела, или общо за разглеждане са стояли 64 дела. От тях КОС  е свършил 62 дела, като присъдите на районен съд са потвърдени по 37 броя дела – 60 %, през годината не са произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 5 въззивни наказателни дела – 8 %, наложеното от районен съд наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело – 1.5 %, изменени са решенията на първостепенния съд по 2 дела – 3 %, отменени отчасти са съдебните актове на районен съд град Кюстендил по 3 дела – 5 %, присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за доразследване по 5 дела – 8 % и по 6 дела присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова присъда – 8 %.

             Делът на подадените протести срещу актове на Кюстендилския районен съд за 2011г. е в размер на 23%, като за периода 2007 - 2010г. този дял е варирал между 25% и 11%, докато този на подадените протести срещу актове на Дупнишкия районен съд е значително по – висок – около 50%. През 2007г. той дори е превишавал броя на подадените жалби.

              От изложените данни може да се направи извод за намаляване качеството на правораздаване в Кюстендилския  районен съд по наказателни дела през отчетната 2011г., докато по отношение на ДРС е констатирано значително подобрение. Налице е тенденция към намаляване процента на потвърдените първоинстанционни актове, като се увеличава този на отменените изцяло. Очевидно е, че съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд следва да положат усилия през 2011г. за подобряване качеството на своята работа.

 

        Срокове за разглеждане на делата.

    

         Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2011г. по отношение на 92 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 26 – от 3 до 6 месеца, по 14 – от 6 месеца до 1г. и по 4 – над 1г. По отношение на 15 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

          За сравнение, през 2010г. по отношение на 59 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 21 – от 3 до 6 месеца, по 9 – от 6 месеца до 1г. и по 6 – над 1г. От решените дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 15 срок са налице 16 дела.

         През 2009г. по отношение на 79 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 12 – от 3 до 6 месеца, по 8 – от 6 месеца до 1г. и по 7 – над 1г.

          През 2008г. от несвършените наказателни дела, по 116 дела е изтекъл срок до 3 месеца от образуването им; по 26 дела е изтекъл срок от 3 до 6 месеца; по 20 дела е изтекъл срок от 6 месеца до 1г., а над една година от образуването - 19 броя дела.

         Следва да се отбележи, че броят на делата с продължителност над 1г. в процентно съотношение с останалите несвършени дела е 3%, за разлика от Дупнишкия районен съд, където този показател е 29%. Освен това, в Кюстендилския районен съд липсват несвършени наказателни дела, образувани преди 01.01.2007г.

 

2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

      

           През отчетната 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 1229 граждански дела, от които 1200 -  новообразувани, 24 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 540 броя дела.

           За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 1118 граждански дела, от които 1092 -  новообразувани, 19 - получени по подсъдност и 7 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 540 броя дела.

        През  2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 986 граждански дела, от които 966 -  новообразувани, 15 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 469 броя дела.

         През 2008г. в районния съд са постъпили за разглеждане 1021 новообразувани граждански дела, 30 броя граждански дела са получени по подсъдност, 2 дела са върнати за ново разглеждане. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 532 броя дела.

         С изключение на 2009г., през останалите отчетни периоди се наблюдава непрекъснато увеличение на постъпленията от този род дела, като през 2010г. то е със 132 дела, а през 2011г. е констатирано ново нарастване от 111 дела.

          Както вече бе посочено, постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд  са неравномерни, като увеличението   за 2010 в сравнение  с 2009г. е със 193 броя. Съответно, през 2011г. е последвало ново намаление в постъпленията до  884 броя дела.

 

          Движение и разглеждане на делата.

 

          През отчетната 2011г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1229 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 576 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1805 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1189 дела – 66%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 781 броя или 66%. В края на отчетния период са останали несвършени 616 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 40 броя.

          През 2011г. Районният съд е уважил иска изцяло по 553 граждански дела – 46.5%, искът е уважен от части по 153 дела – 12.8%,  по 147 граждански дела – 12.3%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 50 дела – 4.27 %, а по други причини са прекратени 286 граждански дела – 24%.

 

           През 2010г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1092 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 507 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1625 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1049 дела – 65% В 3 месечен срок от тях са свършени 659 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 576 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 69 броя.

           През 2010г. Районният съд е уважил иска изцяло по 488 граждански дела – 46, 5%, искът е уважен от части по 138 дела – 13,1 %,  по 143 граждански дела – 13,6%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 39 дела – 3,7 %, а по други причини са прекратени 241 граждански дела – 23%.

 

         През 2009г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 966 граждански дела, 15 – получени по подсъдност и 5 – върнати за ново разглеждани, заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 469 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1455 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 948 дела – 65%. В края на отчетния период са останали несвършени 507 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 38 броя.

          През 2009г. Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 443 граждански дела – 46.7 %, искът е уважен от части по 105 дела – 113 %, по 94 граждански дела – 10%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 15 дела – 1.6 %, а по други причини са прекратени 291 граждански дела – 30%.

 

         През 2008г. районният съд е следвало да разгледа новопостъпилите граждански дела заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 532 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1585 броя, от които през годината са свършени 1116 граждански дела – 70.5 %. В края на отчетния период са останали несвършени 469 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени с 63 броя от този съд.

         През 2008г. Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 529 граждански дела – 47.4 %, искът е уважен отчасти по 146 броя граждански дела – 13 %, по 118 граждански дела е отхвърлен – 10.6 %, прекратени по спогодба са 21 дела – 1.8 %, а по други причини - 302 граждански дела или 27 %.

          Констатираната  в предходните години трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - около 65%, се запазва. Запазена е тенденцията около 62 – 66% от делата да приключват в 3 - месечен срок. В този аспект е налице изравняване на резултатите по този показател с ДРС.

         Прави впечатление, че през 2008г. съдиите от гражданска колегия при Кюстендилския районен съд са успели да намалят несвършените дела в края на годината. През последващите три отчетни периода обаче е допуснато ежегодно непрекъснато увеличение на тези дела, като това се наблюдава и през 2011г. През   настоящата 2011г. отново трябва да се положат усилия в тази насока, като ръководството на КРС следва да обсъди конкретните причини и да набележи мерки за преодоляване на слабостите.     

          Очевидно е, че това в известна степен е сторено в Дупнишкия районен съд, където е отчетена трайна тенденция към намаляване на броя на несвършените в края на годината граждански дела от 580 за 2009г., 501 за 2010г. и в края на 2011г. броят на делата е намален на 480.

 

          Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2008 – 2011г. в постъпленията по видове граждански дела в Кюстендилския районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за отчетния период са както следва:

        1/ Искове по Семейния кодекс – 202 граждански дела или 16.4%, при 156 граждански дела за 2010г., при 236 броя за 2009г. и  264 броя за 2008г.;

         2/ Облигационни искове – 571 броя или 46.4%, при 476 броя за 2010г., при 294 броя дела за 2009г. и 266 броя дела за 2008г.;

         3/ Вещни искове – 25 броя дела или 2%, при 37 броя за 2010г., при 88 броя граждански дела за 2009г. и 91 броя дела за 2008г.;

         4/ Делби – 45 дела или 3.6%, при 34 броя за 2010г., при 38 броя дела за 2009г. и 64 броя дела за 2008г.;

         5/ Искове по КТ – 131 броя или 10.6%, при 136 броя за 2010г., 63 броя граждански дела за 2009г. и 119 броя дела за 2008г.;

         6/ Финансови начети – липсват постъпления за периода 2008 - 2011г.;

         7/ Други искове – 255 броя или 20.7%, при 253 броя за 2010г.,  247 броя дела за 2009г. и 216 броя дела за 2008г.

          И през тази година постъпленията на граждански дела запазват своята структура, като прави впечатление значителното увеличение на облигационни искове и на дела по СК. Рязко увеличение на облигационните искове е било налице и през 2010г. - със 186 броя  в сравнение с предходната 2009г. Увеличението на този вид дела логична последица от влошаването на икономическата обстановка в страната.

 

         Срокове за разглеждане.

      

         През 2011г. от свършени общо 1189 граждански дела, Кюстендилският районен съд е свършил 781 дела  в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 66%.

          За сравнение, през 2010г. от свършени общо 1049 граждански дела, Кюстендилският районен съд е свършил 659 дела  в 3 – месечен срок, което съставлява 62%. За ДРС този показател е също 62%.

        През 2009г. от свършени общо 948 граждански дела, Кюстендилският районен съд е свършил 542 дела  в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 57%. За ДРС този показател е 42%.    

         Съответно, през 2008 в този срок районният съд е свършил 1410 граждански дела или 71 % от общо свършените такива.

         Следователно по отношение на този съд може да се направи извод за непрекъснато подобряване на качеството на работа по показател „срочност” за периода 2008 – 2011г. Съдиите от гражданска колегия на съда и през тази година следва да насочат своите усилия към запазване размера на относителния дял на свършените в този срок дела.

 

2.в.а. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

          През 2011г. в Кюстендилския районен съд са образувани 3046 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3063 дела е свършил 3037 дела, от които всички в 3 – месечен срок са свършени всички 3037 дела - 100 %. Несвършени в края на периода са останали 26 дела или техният брой е увеличен с 9.

          За сравнение, през 2010г. в Кюстендилския районен съд са образувани 3716 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. В този брой се включват и 5 броя дела върнати от горна инстанция. Този брой дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 22 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3738 дела са свършени 3721 дела, като всички в 3 – месечен срок. Несвършени в края на периода са останали 17 дела.

          През 2009г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1618 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, още 15 са получени по подсъдност, като те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 27 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1659 дела е свършил 1637 дела, като почти всички – 1633 дела, в 3 – месечен срок. Несвършени в края на периода са останали 22 дела.

         През 2008г. в Кюстендилския районен съд са образувани 864 граждански дела по реда на чл. 410 и 417 от ГПК, които са стояли за разглеждане заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 5 дела. През годината са свършени 842 броя дела, а 27 дела са останали несвършени. През годината в инструктивния 3 – месечен срок съдът е свършил 99 % от делата – 836 броя дела.

         Прави впечатление над два пъти увеличения брой от този вид дела - от 1618 броя за 2009г. на 3716 броя за 2010г., или този вид дела са увеличени с 2090 броя. През 2011г. е констатирано намаление от 670 дела, но е очевидна тенденцията към използване  на този вид производства, което се отразява и на постъпленията.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

          В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2011г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 49 въззивни граждански дела.

          През годината в Окръжния съд са свършени 253 от общо за разглеждане 301 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 253 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 172 дела – 67.9%, решението е изменено отчасти по 38 броя дела – 15%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 17 или 6.7%, решението е обезсилено по 7 броя дела – 2.7%, а производството е прекратено по 19 броя дела – 7.5%. В края на периода несвършени са останали 48 въззивни граждански дела.

 

          За сравнение, през 2010г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 46 въззивни граждански дела.

          През годината  в Кюстендилския окръжен съд са свършени 249 от общо за разглеждане 298 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 249 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 140 дела – 56%, решението е изменено отчасти по 42 броя дела – 16,8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 29 или 11,6%, решението е обезсилено по 10 броя дела – 4 %, а производството е прекратено по 28 броя дела – 11,2 %. В края на периода несвършени са останали 49 въззивни граждански дела.

 

         През 2009г. са образувани 219 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 96 въззивни граждански дела.

        През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са свършени 269 от общо за разглеждане 315 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 269 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 143 дела – 53%, решението е изменено отчасти по 47 броя дела – 17 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 32 или 12 %, решението е обезсилено по 15 броя дела – 5.5 %, а производството е прекратено по 32 броя дела – 12 %. В края на периода несвършени са останали 46 въззивни граждански дела.

 

          През 2008г. са образувани 265 въззивни граждански дела срещу актове на районния съд. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 128 въззивни граждански дела.

          През 2008г. от общо за разглеждане 393 въззивни граждански дела са свършени 294 броя въззивни граждански дела по жалби срещу актове на КРС. От тях, съдът е оставил в сила решенията на районния съд по 166 дела – 56.5 %, решението е изменено от части по 47 броя дела – 16 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 38 броя дела или 13 %, решението е обезсилено по 13 броя дела – 4.5 %, производството е прекратено по 30 броя дела – 10 %. Несвършени са останали 99 дела в края на отчетния период.

         През периода 2008 – 2011г. постъпленията от въззивни граждански дела са почти идентични в размер около 250 - 260 дела, с изключение на 2009г. Прави впечатление постоянната тенденция към постепенно увеличение на броя на оставените  в сила първоинстанционни съдебни актове, като през 2011г. е отбелязан своеобразен връх от 67.9%.

 

        Проведени съдебни заседания. 

        

        През  2011г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2071  граждански дела, като е отложил 1095 дела, от които 565 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 25.6%.

         През  2010г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1881  граждански дела, като е отложил 1096 дела, от които 588 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 27%.

         През 2009г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1836  граждански дела, като е отложил 1093 дела, от които 538 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 30%.

         През 2008г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2514 граждански дела, като е отложил 1586 дела, от които 616 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 38%.

          Прави впечатление постоянно намаляващият дял на отложените дела през периода 2008 – 2011г.    

        

         2.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

         

          През  2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 90 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 43, или всичко за разглеждане 133 броя. От тях са свършени 109 броя, от които 89 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 82%.        

          За сравнение, през  2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 114 броя дела по реда на член 310 ГПК, в това число и 3 бр. върнати за ново разглеждане. Висящи в началото на периода дела са били 32, или всичко за разглеждане 146 бр. От тях са свършени 103 броя, от които 79 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 76%.       

          През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 67 броя дела по реда на член 310 ГПК. От тях 12 са разгледани и свършени в месечен срок, 42 – в двумесечен, 6 – в тримесечен и 7 дела - извън този срок.

           По отношение на този вид дела се констатира намаление след значителния ръст през 2010г. Преодоляна е тенденцията голям брой от тези производства да остават висящи в края на съответната година, като той е намален наполовина.

 

2.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

         През отчетната 2011г. Кюстендилският районен съд е образувал 546 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

         През отчетната 2010г. Кюстендилският районен съд е образувал 438 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 97 броя дела.

         През 2009г. Кюстендилският районен съд е образувал 504 броя нах дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 225 броя дела.

         През 2008г. Кюстендилският районен съд е образувал 631 броя  нах дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 194 броя дела.

         През 2007г. в Кюстендилския районен съд са образувани 582 дела, а през 2006, 2005 и 2004г. постъпленията възлизат съответно на 569, 472 и 455 дела.

          През периода 2004 – 2008г. се наблюдава непрекъснато увеличение в размера на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд. Най – многобройни са постъпленията през 2008г., след което през 2009 и 2010г. е налице трайна тенденция към намаляването им.

         Постъпленията през 2010г. на наказателни административен характер дела по видове в Кюстендилският районен съд са следните:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 8 броя дела, при 17 броя за 2010г., 13 броя дела за 2009г. и 11 дела за 2008г.;

         2/ За административни нарушения по ЗА, ЗДДС и ДОПК – 29 дела, при 47 броя за 2010г., 35 дела за 2009г. и 27 дела за 2008г.;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 222 броя дела, при 164 броя за 2010г., 240 дела за 2009г., при 282 дела за 2008г.;

         4/ За административни нарушения по Закона за устройство на територията – липсват постъпления, при 17 дела за 2010г., липса на такива за 2008 – 2009г.;

         5/ За административни нарушения по Закона за стандартизацията – без постъпления за периода 2004 – 2011г.;

         6/ За административни нарушения по Закона за митниците – 28 дела, при 20 броя за 2010г., 12 дела за 2009г. и 51 броя дела за 2008г.;

         7/ За административни нарушения по Закона за конкуренцията  – няма постъпления за периода 2008 - 2011г.;

         8/ За административни нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество и ЗОЗЗ – без постъпления за периода 2008 – 2011г.;

         9/ За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда / ЗОВВПЗ/ – 1 дело, при 3 дела за 2010г. и липса на постъпления за 2008 – 2009г.;

        10/ За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления за 2008 – 2011г.;

         11/ За административни нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари - липсват постъпления през периода  2008 – 2011г.;

          12/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – по 5 дела годишно за периода 2009 - 2011г., при 2 дела за 2008г.;

           13/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – без постъпления за периода 2008 - 2011г.;

          14/  За административни нарушения по УБДХ – 68 дела;        

          15/ За административни нарушения по Закона за защита срещу дискриминация  – липсват постъпления през периода 2008 - 2011г.;

         16/ За административни нарушения по други закони – 184 дела.

 

Постъпили за разглеждане дела от всички категории.  Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

         Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

         По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 10 щатни бройки за съдии, като през почти целия отчетен период съдът е работил в намален съдийски състав, поради командироване на съдиите Маринова и Проданова. Съдиите в съда са разпределени в 5 наказателни и 5 граждански състава.

        

         През отчетната 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 5796 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 818 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 6614 броя дела съдът е свършил 5659 дела – 85%, като от тях 4839 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 86%. Със съдебен акт по същество са свършени 4849 дела – 86 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 955 или броят на несвършените дела е увеличен  със  137.         

         През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 6349 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 777 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 7126 броя дела съдът е свършил 6308 дела – 88 %, като от тях 5562 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 88%. Със съдебен акт по същество са свършени 5398 дела – 85 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 818 или броят на несвършените дела е увеличен  с 41.

 

         През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4321 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 926 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5247 броя дела съдът е свършил 4470 дела – 85 %, като от тях 3570 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 80%. Със съдебен акт по същество са свършени 3638 дела – 81 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 777, или броят на несвършените дела е намален със 149.

 

         През 2008г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 3884 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 902 дела. От стоящите пред съда за разглеждане общо 4786 броя дела съдът е свършил 3860 дела – 81 %, като от тях 2791 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 72 %. Със съдебен акт по същество са свършени 3088 дела – 65 %, като в края на периода са останали несвършени 926 дела, или броя на несвършените дела е бил увеличен с 24.

       Може да бъде направен изводът, че 2010г. е била пикова за натовареността на Кюстендилския районен съд. За една година  увеличението на постъпилите дела е било 2 028 броя. Независимо от намалението в постъпленията през 2011г. с 553 дела, съдиите от КРС не са успели да неутрализират скока от 2010г., доколкото за втора поредна година се увеличава броят на несвършените в края на отчетния период дела.

 

Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

       

         Натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2011г. е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 28.10 разгледани дела средно месечно, при 23.18 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 82.13 разгледани дела средно месечно, при 71.13 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 55.12 разгледани дела средно месечно, при 47.16 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 60.13 разгледани дела средно месечно, при 51.45 свършени дела средно месечно.

        

          За сравнение, през 2010г. натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 36.15 разгледани дела средно месечно, при 31.15 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 74.88 разгледани дела средно месечно, при 66.51 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 59.38 разгледани дела средно месечно, при 52,57 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 65.98 разгледани дела средно месечно, при 58.41 свършени дела средно месечно.

        

          Натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2009г. е следната: 

          Натовареност на наказателните съдии по щат – 34.93 дела средно месечно, при 30.98 дела, свършени средно месечно;

          Натовареност на гражданските съдии – 52.52 дела средно месечно, при 43.52 дела свършвани средно месечно.

          Обща натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.73 дела средно месечно, при 37.25 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 51.44 разгледани дела средно месечно, при 43.82 свършени дела средно месечно.

        

         Натовареността на съдиите от КРС през 2008г. е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 47.35 дела средно месечно, при 38.81 дела свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 52.35 дела средно месечно, при 41.60 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност - 39.88 броя дела разгледани средно месечно, при 32.17 дела свършвани средно месечно.

        

          Може да бъде направен извода за непрестанно увеличаване натоварването на съдиите от КРС през периода 2008 – 2010г., докато през настоящата 2011г. намаляването в общите постъпления е довели и до леко намаляване на тези показатели.  Видно от статистически данни на ВСС, сравнено с действителната натовареност към свършени дела за Районни съдилища в областните центрове през 2010г., Кюстендилският районен съд се нарежда на 7 място с 58.41 дела средномесечно. 

 

         2.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

       През 2011г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 6217 броя свидетелства и 1829 справки за съдимост. През презходната 2010г. са издадени 6546 броя свидетелства и 1745 справки за съдимост, при 7383 броя свидетелства и 1939 справки за 2009г. и   8180 броя за 2008г.

        В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2011г. са постъпили 177 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 795 дела. За сравнение, през 2010г. са постъпили 166 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 949 дела. През 2009г. са постъпили общо 107 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2358 броя дела. През 2008г. са постъпили 139 дела при 2558 несвършени в началото на годината. Очевидна е тенденцията към увеличение на постъпленията от изпълнителни дела, като идентичен процес се наблюдава и в ДРС.

       През 2011г. от съдия по вписванията при КРС са извършил общо 3577 вписвания, в това число – 189 броя ипотеки и 205 броя възбрани. През 2010г. са извършени общо 3451 вписвания, в това число – 214 броя ипотеки и 246 броя възбрани, през през 2009г. - общо 4291 вписвания, в това число – 198 броя ипотеки и 179 броя възбрани. През 2008г. са извършени 5478 вписвания, в това число 640 броя ипотеки и 151 броя възбрани.

Кюстендилският районен има своя интернет страница - http://krs-bg.eu/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, съобщения, свободни работни места и други, както и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ЗСВ.

          

 

 

 

VІІ. Съпоставка между Дупнишкия районен съд и Кюстендилския районен съд относно общи постъпления, разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол.

 

           Както вече бе посочено, през 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 6206 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 1163 броя дела. От общо 7369 дела съдът е свършил 6147 броя дела – 83 %, от които в 3 - месечен срок  5128 броя дела – 83 %. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1222, т.е. в сравнение с 2010г. този брой е увеличен с 59.

  През 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 5796 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 818 дела. От общо 6614 броя дела съдът е свършил 5659 дела – 85%, като от тях 4839 дела са свършени в 3 - месечен срок – 86%. В края на отчетния период са останали несвършени 955 или броят на несвършените дела е увеличен  със  137. 

  От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 54.1% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 15.2% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е потвърдил решенията по 59.3% от делата, съответно те са обезсилени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 4.2% от делата. Или, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 56.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 9.7% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 35% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 17.5% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил решенията по 67.9% от делата, съответно те са обезсилени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 2.7% от делата. Или, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 51.4% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 10.1% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2011г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Въпреки това, съдиите от КРС са допуснали по – голямо увеличение в броя на несвършените в края на годината дела.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от ДРС превъзхожда тази на колегите им от КРС.

 

          За сравнение, през 2010г. в Дупнишкия районен съд са свършени  82% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок са приключени 81% от тях. През годината в КРС са  свършени 88% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок са приключени 88%.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 43.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 16.9% от тях. Окръжният съд е потвърдил средно 43.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 16.9% от тях. Съответно, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 52.6% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 12% от тях.

Т.е., през предходния отчетен период съдиите от КРС са работили сравнително по – бързо и качествено от колегите им от ДРС.

 

VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски съдебен район.

 

През 2011г. от съдии в Окръжния съд бе извършена комплексна проверка на гражданските колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации. С оглед подобряване работата на гражданските колегии са отправени конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.   

През 2010г. идентична проверка бе извършена в наказателните колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации с конкретни препоръки за отстраняване на слабостите. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.

 

В заключение искам да изразява своята увереност, че съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени, добре мотивирани и в състояние да отстранят констатираните в настоящия доклад слабости, както и да продължат усилията си за все по– бързо и качествено и правораздаване.

 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

 

                                                                                     /Мирослав Начев/