ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

 

 

за

 

ДЕЙНОСТТА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

през 2014г.

 

 

 

 

untitled

 

 

 

м. февруари 2015г. , гр. Кюстендил


 

 

 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

1.   Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

 

1.а. Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През 2014г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 15 щатни броя – съответно 13 от тях за съдии и 2 за младши съдии. През отчетната година те не бяха заети изцяло. След напускането на младши съдия Миглена Кавалова в края на 2013г. мястото й остана незаето през цялата 2014г. Към 31.12.2014г. в съда работят 12 съдии и 1 младши съдия.

През отчетния период те отново бяха разпределени в пет състава, от които три разглеждаха граждански дела и два - наказателни такива. Съдиите от гражданско отделение разглеждаха също така търговски спорове по чл.365 ГПК, производства по несъстоятелност и определени групи частни наказателни производства по дежурство. Съдиите от наказателно отделение разглеждаха и частни граждански производства по чл.390 ГПК и по чл.37 ЗОПДНПИ.

 Отделните състави на съда в края на годината бяха сформирани по следния начин:

 

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска  и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански и търговски дела.

Втори състав: председателстван от съдия Йоланда Цекова и членове: Надя Георгиева. Този състав през отчетната година разглеждаше наказателни дела.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и ръководител на гражданско отделение, и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Андрей Николов. Съставът разглеждаше граждански и търговски дела.

Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир Бамбов и членове: Соня Кочова и съдия Милена Богданова. Този състав разглеждаше граждански и търговски дела, както и дела за несъстоятелност на търговци.

Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев, Административен ръководител на съда, и членове: Пенка Братанова, Заместник председател на съда и ръководител на наказателно отделение. Този състав разглеждаше наказателни дела.

 Доколкото ІІ-ри и V-ти състави през отчетната година бе в непълен състав, същите се попълваха с част от съдиите и с младши съдия Николов в съответствие с нарочна заповед.

 

Съдиите от Кюстендилския окръжен съд в края на отчетната 2013г. притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:

1. Красимир Бамбов          – 33 години и 4 месеца;

2. Галина Мухтийска         – 31 години и 9 месеца;

3. Росица Савова     – 22 години и 5 месеца;

4. Соня Кочова                    – 22 години и 1 месец;

5. Ваня Богоева        – 21 години и 11 месеца;

6. Йоланда Цекова   – 21 години;

7. Пенка Братанова – 20 години и 7 месеца;

8. Мирослав Начев   – 18 години и 11 месеца;

9. Татяна Костадинова – 18 години и 6 месеца;

10. Надя Георгиева –   15 години и 10 месеца;

11. Евгения Стамова – 15 години и 1 месец;

12. младши съдия Андрей Николов – 1 година и 6 месеца;

 

1.в. Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2014г. щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 32 служители, като не бе зает изцяло през годината поради пенсиониране на съдебен деловодител. Съдът разполагаше по щат със съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, старши специалист - касиер, главен специалист - домакин, системен администратор, съдебен статистик, 7 деловодители, един деловодител, завеждащ административна служба, деловодител – регистратура,  8 секретар - протоколисти, един от които разпределен във фирмено отделение на съда, съдебен архивар, завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа”, призовкар,   4 хигиенисти и  шофьор. Към 31.12.2014г. една бройка за съдебен деловодител не бе заета.

В общото деловодство на съда всеки деловодител  обслужва работата на точно определени съдии. Деловодството на съда работи в съответствие с нормативната уредба без почивка и обслужваше граждани пред целия работен ден. На партерния етаж на Съдебна палата гр.Кюстендил се помещава регистратура, в която работят служители от деловодствата на Окръжен и Районен съд гр.Кюстендил. В нея се обслужват граждани и процесуални представители.  

Фирменото деловодство на съда се обслужва от един служител с добра квалификация, който реално изпълнява длъжността на деловодител. През отчетната година продължи дейността по сканирането на фирмени дела във връзка с пререгистрация на ЕТ, търговски дружества и кооперации в Търговския регистър. Освен това фирменото деловодство продължаваше да обслужва дейността по регистрация съгласно ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

  Секретар - протоколистите на съда са 8, като през годината Председателя на съда  изготвяше ежемесечен график за тяхната работа и дежурства.

През 2014г. призовкарите на Кюстендилски окръжен съд и тези на Кюстендилски районен съд отново бяха обединени в звено “Съдебни призовки”. Територията на град Кюстендил е районирана, като всеки един от призовкарите има свой район. В съдебната палата е обособено помещение, снабдено с 3 компютърни конфигурации за електронно отчитане връчените и невръчените призовки. Описната книга на призовкаря се разпечатва изцяло в електронен вид.

 

1.с. Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2014г. щатът на Кюстендилския окръжен съд се запази в размера от 2013г. - 15 щатни броя за съдии/ 2 от които за младши съдии/ и 32 щатни броя за съдебни служители. Към настоящия момент това е оптимален щат, позволяващ както сформирането на пет постоянни въззивни състави, така и своевременно разпределение на постъпващите дела и преписки при равномерно натоварване на всеки от съдиите и съдебните служители. Налице е реална възможност за адекватна реакция при евентуалното увеличаване на постъпленията, вследствие изменение в законодателството. Съотношението между съдии и съдебни служители – действително и по щат към 31.12.2014г. е съответно 1 към 2.46 и 1 към 2.13.

От друга страна, нереалистично е да се обосновава увеличаване на щата на съдиите и служебните служители. Очаква се скоро свободната щатна бройка за съдия в гражданско отделение да бъде заета, доколкото конкурсната процедура е приключена от ВСС.

 

1.d. Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Мирослав Начев. Дейността  на административния ръководител се подпомагаше активно от двама заместник председатели в лицето на Пенка Братанова и Росица Савова.

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната специализация. През цялата 2014г. разпределението на делата се извършваше от административния ръководител, а в него отсъствие – от заместник председател, на принципа на случайния избор чрез специализиран софтуер "Law   Choice", версия 4.0, в изпълнение изискванията на чл.9 ЗСВ. По изключение, някои особени производства по НПК и ГПК се разпределяха на дежурни съдии въз основа на предварително изготвен график. Чрез локално инсталирана версия на програмния продукт се определяха по жребий и съдебните заседатели.

По изключение, през периода на съдебната ваканция постъпващите дела се разпределяха от съответния дежурен съдия в съответствие с нарочна заповед.

През годината председателят изготвяше месечни графици за насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвяше и графици за дежурствата от отделните съдии и състави с оглед своевременно разглеждане на особени производства по НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с другите звена на съдебната власт. В отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той бе заместван от определен Заместник - председател, включително и с оглед на актове по ЗСРС.

         На местно ниво, през отчетната 2014г. продължи доброто взаимодействие на съда с Кюстендилска окръжна прокуратура, с Административен съд Кюстендил, с ОД „Полиция” гр.Кюстендил.

Успешно и ползотворно бе взаимодействието на КОС и с  Агенция по вписванията, с териториални звена към Министерство на правосъдието, с други органи и учреждения. 

 

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1427 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 358 дела. От общо разглеждани през годината 1785 дела съдът е успял да свърши 1439, или 81%. От свършените общо 1439 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1138 дела, или 79%. В края на 2014г. броят на несвършените дела възлиза общо на 346.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1570 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 320 дела. От общо разглеждани през годината 1890 дела съдът е успял да свърши 1532, или 81%. От свършените общо 1532 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1240 дела, или 81%. В края на 2013г. броят на несвършените дела възлиза общо на 358.

За сравнение, през 2012г. са постъпили за разглеждане общо 1504 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 294 дела. От общо разглеждани през годината 1798 дела съдът е успял да свърши 1478, или 82%. От свършените общо 1478 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1227 дела, или 83%. В края на 2012г. броят на несвършените дела възлиза общо на 320.

През 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 1626 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 дела. От общо разглеждани през годината 1903 дела съдът е успял да свърши 1609, или 85%. От свършените общо 1609 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1356 дела, или 84%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 294.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 дела, през 2009г. - 1378 дела, а през 2008г. - 1451 дела.

 Анализът на постъпленията от дела през последните 7 години разкрива известна неравномерност – след намалението през 2009г. се наблюдават два периода на увеличение - 2010 и 2011г. Те са последвани от намаление в постъпленията през 2012г. със 122 броя, последвано от ново увеличение с 66 дела през 2013г. През отчетния период се наблюдава намаление в постъпленията от общо 143 дела. Въпреки това, за последните няколко пет години броят на несвършените в края на всеки годишен период дела се запазва в рамките на 271 – 320, като изключение прави 2013г., когато е констатирано известно увеличение с 38 / 36 от които търговски дела/ до 358. През 2014г. броят на несвършените дела е намален на 346.

 

1.   Наказателни дела.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 520 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 57 дела. От общо разглеждани през годината 577 наказателни дела съдът е успял да свърши 512, или 89%. От свършените общо 512 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 411 дела, или 80%. В края на 2014г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 65, или е налице увеличение в този брой с 8.

През предходната 2013г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 532 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 61 дела. От общо разглеждани през годината 593 наказателни дела съдът е успял да свърши 536, или 90%. От свършените общо 536 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 437 дела, или 82%. В края на 2013г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 57.

През 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 525 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 65 дела. От общо разглеждани през годината 590 наказателни дела съдът е успял да свърши 529, или 90%. От свършените общо 529 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 439 дела, или 83%. В края на 2012г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 634 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 61 дела. От общо разглеждани през годината 695 наказателни дела съдът е успял да свърши 630, или 91%. От свършените общо 630 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 537 дела, или 85%. В края на 2011г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 65.

През 2011г. е констатирано увеличение в постъпленията от наказателни дела до 634 дела. През 2012г. е налице намаление от  109 дела, последвано от ново увеличение със 7 дела през 2013г. През 2014г. този брой възлиза на 520, като може да се обобщи че през последните три отчетни периоди постъпленията от този вид дела са общо взето постоянни - в рамките на 520 – 532 дела.

 

1а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд  като първа инстанция.

        

          1а.а.Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 56 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 16 наказателни дела от този вид.

         През предходната 2013г. в Окръжния съд  са постъпили за разглеждане 47 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 17 наказателни дела от този вид.

         През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 50 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 наказателни дела от този вид.

         През 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 наказателни дела от този вид.

         Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилски окръжен съд показва, че след 2010г. постъпленията от първоинстанционни  наказателни дела намаляват постепенно от 59 до 47 броя дела през 2013г. През отчетната 2014г. е налице увеличение до 56 броя. Броят им варира и зависи пряко, както от работата на органите на досъдебното производство, така и от активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, от състоянието на икономиката в съдебния район и др. фактори.

 

И през отчетната 2014г. в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на НК – Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през изминалите години.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, от които 2 по чл.115 – 118НК / довършени убийства/ и едно по чл.142 НК - отвличане.

За сравнение, през 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления против личността - 2 по чл.115 – 118НК / довършени/ , 2 по чл.123 НК и едно по чл.149 ал.5 НК.

През 2012г. са постъпили за разглеждане 9 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по против личността, от които 6 по чл.115 – 118НК / две от които са останали недовършени/ и 3 по чл.123 НК.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 12 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления против личността, от които 4 по чл.115 – 118НК / едно от които е останало недовършено/, 6 по чл.123 НК и 2 по чл.152 ал.4 НК.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 15 наказателни дела от общ характер за престъпления против личността.

За периода 2010 – 2013г. тенденцията е постъпленията от този вид дела да намаляват непрекъснато.

През настоящата година е постъпило едно дело за отвличане, докато през предходния 3 - годишен период такива дела не са постъпвали.

През последните 3 години не са постъпвали дела за извършване на престъпления по чл.152 ал.4 НК – изнасилване, като през 2011г. те са били 2, а през 2010г. -  едно дело.

Както бе посочено по – горе, през 2014г. са постъпили за разглеждане 3 дела по чл.115 – 118 от Раздел І-ви  - Убийство.

През предходната 2013г. тези постъпления възлизат на 2 бр. През 2012г. постъпилите за разглеждане дела от този вид са 6, през 2011г. и 2010г. – по 5 дела.

 Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид дела за периода 2010 – 2014г., се забелязва тенденция към тяхното намаление със запазване през последните 2 години в минимални размери.

 

 В Кюстендилския окръжен съд през 2014г. са постъпили за разглеждане 12 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления против собствеността, от които 3 за извършване на престъпления по чл.196а НК - кражба, 7 по чл.199 НК – грабеж и 2 по чл.203 и 206 ал.4 НК – длъжностно присвояване и обсебване в големи размери.

През 3013г. са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела от общ характер от този вид, от които 1 за извършване на престъпления по чл.196а НК и 5 по чл.199 НК.

 През 2012г. в съда са постъпили за разглеждане 8 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 2 за извършване на престъпления по чл.196а НК и 6 по чл.199 НК.

През 2011г. са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 2 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.212 ал.5 НК.

За периода след 2010г. е налице относителна неравномерност в постъпленията от този вид дела, като престъпленията по тази глава се влияят и от влошената икономическа обстановка в страната и прякото й въздействие върху активността на криминалния контингент. През 2014г. е констатирано двойно увеличение в постъпленията, очевидна последица от сътресенията в икономиката на страната и областта.

Както бе посочено, през 2014г. са образувани 7 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

През 2013г. са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

През 2012г. те са възлизали на 6 броя, през 2011г. в съда са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на такива престъпления и през 2010г. в съда са постъпили образувани 5 наказателни дела от този вид. И по отношение на този вид дела се забелязва относителна равномерност в постъпленията през последните 4 периода с леко увеличение през отчетния. Очевидно е влиянието на влошената обществено - икономическата обстановка в страната и областта по отношение на този вид постъпления.

  През 2014г. са постъпили за разглеждане 2 дела за извършване на престъпления по чл.203 и 206 ал.4 НК. През

предходните 4 отчетни периоди постъпления от този вид не са констатирани.

През 2014г. в Окръжния съд не са образувани наказателни дела за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама, както и  за извършване на престъпления по чл. 214 ал.2 НК – изнудване. Такива постъпления не са констатирани и през предходните 2012 и 2013г.

 

През отчетната 2014г. постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 19 броя.

През предходната 2013г. постъпленията на наказателни дела от този вид възлизат на 20 броя.

През 2012г. постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава  възлизат на 10 броя, през 2011г. са образувани 11 броя дела и през 2010г. - 16 дела. За периода 2010 – 2014г. се наблюдава относителна неравномерност в постъпления от този вид дела, като през последните два отчетни периоди те са в рамките на около 20.

От новообразуваните 19 наказателни дела за престъпления по Глава VІ-та  от НК, 13 броя са образувани за извършени престъпления по член 242 НК, 1 по чл.242 ал.3 НК – контрабанда на наркотични вещества и 5 – по Раздел ІV-ти  - Престъпления против паричната и кредитната система, най – вече такива по чл. 244 ал.1 НК.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3  наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи.

През предходната 2013г. в съда са образувани 2  наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава. През 2012г. е образувано едно наказателно дело от този вид, през 2011г. те са били 2 и през 2010г. – 6.

По отношение на постъпленията от този вид дела може да бъде направен  извод за постепенно намаляване на постъпленията и запазването им в минимален размер през последните няколко отчетни периода.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като 1 е престъпление по служба – чл.282 – 283 НК и 1 по чл.301 – 303 НК / пасивен подкуп/.

През предходната 2013г. в Окръжния съд са образувани 3 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, като всички са по чл.301 – 303 НК / пасивен подкуп/.

През 2012г. образуваните дела от този вид са 7, сред които 4 по чл.282 - 283 НК и 2 по чл.302 – 304 НК. През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 13 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. в съда е  постъпило за разглеждане 1 дело за извършване на престъпления по Раздел ІV – ти – Подкуп, като през предходната 2013г. те са били 3 дела, а през 2012г. и 2011г. постъпленията са били от по 2 дела. Постъпилите през 2011г. дела са за извършване на престъпления по чл.302 и 304 НК от страна на служители на РГС Кюстендил. Едно от образуваните през 2012г. две наказателни дела от този вид визира случай на предложен дар – сума пари, от водач на МПС по отношение на проверяващи го служители на ОД Полиция гр.Кюстендил, а второто – за извършено престъпление по чл.301 НК от страна на митнически инспектор.

Образуваните през 2013г. дела от този вид са по внесени обвинителни актове за извършени престъпления от инспектор при ДАИ, служители на РУГ Кюстендил и надзирател от Затвор Бобов дол.

Постъпилото за разглеждане през 2014г. дело е по внесен обвинителен акт срещу митнически служители от ГКПП Гюешево.

 

И през 2014г.  в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления. Такива постъпления не са регистрирани и през периода 2011 – 2013г.

 

През периода 2012 - 2014г. в Кюстендилския окръжен съд не са образувани дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие. През 2011г. са образувани 2 дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, а именно такива по чл.321 и 321а НК.

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 13 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от НК – Общоопасни престъпления.

През предходната 2013г. в съда са образувани 11 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава. През 2012г. са образувани 15 наказателни дела от общ характер за извършване на този вид престъпления, а през 2011г. -  отново 15 наказателни дела. Може да бъде направен извод за относителна равномерност от постъпленията от този вид дела през последните 4 години.

 При наказателните дела, образувани в Окръжния съд по реда на тази глава от НК, през отчетната 2014г. най – голям дял заемат делата за извършване на престъпления по чл.354а – 354в НК, общо 10 дела, като останалите 3 са за причиняване на смърт в транспорта. През 2013г. по - големият дял заемат делата за извършване на престъпления от общ характер по 342 – 343 НК – 7 броя, като това е констатирано и през предходната 2012г. През  2011г. най - голям дял са заемали делата за извършване на престъпления от общ характер по 354а – 354б НК.

 

Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри – Престъпления против транспорта и съобщенията, а именно причиняване на смърт в транспорта, през 2013г. бе прекъсната тенденцията за плавно увеличение на техния брой. През 2014г. е констатирано и намаление. Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. са образувани 3 дела, през 2013г. те са 7, при 9 дела за 2012г. и 6 за 2011г. Все пак, следва да се отбележи обстоятелството, че през 2009г. техният брой е възлизал на 16 броя.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008г. възлизат отново на 16 броя и през 2007г. – 10 броя. За периода 2007 – 2009г. бе налице неблагоприятна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела. През периода 2010 – 2012г. се наблюдава ново увеличение, последвано от намаление през 2013г. Не може да бъде направен еднозначен извод дали предприеманите законодателни промени в ЗДвП, насочени към намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите, оказват реален положителен ефект. Очевидно е, че постепенното изграждане на отделни лотове от магистрала „Струма” и въвеждането им в експлоатация се отразява пряко върху намаляването от постъпленията по този раздел, доколкото голям брой от настъпилите ПТП в Област Кюстендил са регистрирани именно на международния път София - Кулата.

През 2014г и през предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани по 3 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.354а – 354б НК. През 2012г. техният брой е възлизал на 5, а през 2011г. – на 8.

  През 2014г. в Окръжния съд не са образувани дела за извършване на престъпления от общ характер по чл.330 ал.2 НК, през 2013г. и 2012г. са образувани по едно дело годишно, през 2011г. постъпления от този вид не са налице.

 

 В заключение, докато за периода 2007 – 2009г.  преобладаващи за Кюстендилския окръжен съд са постъпленията от наказателни дела по Глави ІІ - ра  и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против личността” и „Общоопасни престъпления”, то след 2010г. значителен ръст бележат и тези по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През 2011г.  постъпленията от първоинстанционни наказателни дела са почти идентични по размер с тези от предходната 2010г. Намалението по отделни категории престъпления / Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството  и  Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи /  е компенсирано напълно от значителното увеличение по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, дължащо се най – вече на дела за извършване на престъпления по чл.277а - 278а НК / т.нар. иманярство/.

През отчетната 2014г. преобладаващият брой образувани наказателни дела от общ характер са за извършени престъпления по  Глави   VІ – та   и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против стопанството” и „Общоопасни престъпления”  - 32 дела от общо образувани 56.

През предходната 2013г. е констатирано идентично съотношение, като 31 дела от общо образувани 47 са по внесени обвинителни актове за извършване на престъпления по тези две глави.  

 

1а.в.Частни наказателни дела.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 174 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани. В началото на годината останали несвършени дела не са били налице. От тези 174 новообразувани дела 41 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 133 частни наказателни дела са разгледани, като са свършени 131. От тях 126 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 96%. В края на 2014г. са останали несвършени 2 частни наказателни дела.

През предходната 2013г. в Окръжния съд са образувани общо 204 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 5 дела. От тези 204 новообразувани дела 49 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 160 частни наказателни дела са разгледани, като всички са  свършени през годината. От свършените 157 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 98%. В края на 2013г. не са останали несвършени частни наказателни дела.

През 2012г. в съда са образувани общо 143 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 2 дела. От тези 143 новообразувани дела 29 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 118 дела са разгледани, като 113 от тях са свършени през годината. От свършените 110 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2012г. несвършени са останали 5 броя частни наказателни дела.

През 2011г. в Окръжния съд са образувани общо 262 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 9 дела. От тези 262 новообразувани дела 59 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 212 дела са разгледани, като 208 от тях са свършени през годината. От свършените 201 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2011г. несвършени са останали 4 броя частни наказателни дела.

От образуваните през 2014г. 174 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания по време на досъдебното производство – 97 броя, а тези за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода възлизат на 28 броя.

Както бе посочено по – горе, през 2014г. са образувани 28  дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода. През 2013г. те са 40, през 2012г. са образувани 14 и през 2011г. – 32.

 

Движение и разглеждане на първоинстанционните наказателни дела от общ характер.

 

Както и през периода 2012 – 2013г., през отчетната 2014г., съдиите от наказателно отделение на КОС са успели да свършат повече първоинстанционни наказателни дела от общ характер от новообразуваните такива за годината, а именно 57 свършени при 56 новообразувани.

Както бе посочено по – горе, през 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 56 първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 16 броя дела, като от общо 72 е успял да свърши 57, или 79%. По отношение на 36 от тях, или 63%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с 1 до 15.

През предходната 2013г. в съда са образувани 47 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 17 броя дела, като от общо 64 е успял да свърши 48, или 75%. По отношение на 31 от тях, или 66%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с 1 до 16.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 50 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 броя дела, като от общо 68 е успял да свърши 51, или 75%. По отношение на 31 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с 1 до 17.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 58 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 броя дела, като от общо 74 е успял да свърши 56, или 76%. По отношение на 32 от тях, или 57%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е увеличен с 2 до 18.

През 2011г. в работата на съдиите от наказателно отделение е налице известно отстъпление по отношение на показателите - брой несвършени в края на годината дела и процента на приключени в 3 – месечен срок. Основната причина за това се е дължала на 50%-овия ръст от постъпленията през 2010г., в сравнение с предходната 2009г. През 2012г. и 2013г. те са  успели да се възползват от лекото намаление в броя на образуваните наказателни дела от общ характер, като отново са свършвали в повече наказателни дела от новообразуваните през годината. Тази тенденция е продължена и през отчетната 2014г., независимо от увеличението в постъпленията.

Така изложените данни относно постъпилите и решените наказателни дела от общ характер навеждат на извода, че при разглеждането им съдиите от наказателното отделение полагат непрестанни усилия за разглеждането на делата в разумни срокове и за постепенно намаляване броя на висящите дела с всяка следваща година.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 309 наказателни дела, от които 150 – дела от общ характер. Отложени през годината са 132 дела – 43 %, от които 100 са дела от общ характер.

През предходната 2013г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 329 първоинстанционни наказателни дела, от които 133 – дела от общ характер. Отложени през годината са 130 дела – 40 %, от които 90 са дела от общ характер – 69 %.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 254 първоинстанционни наказателни дела, от които 148 – дела от общ характер. Отложени през годината са 132 дела – 52 %, от които 108 са дела от общ характер – 73 %.

През 2011г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 422 първоинстанционни наказателни дела, от които 180 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 41 %, от които 119 са дела от общ характер – 72 %.

За периода 2011 – 2014г. процентът на отложените наказателни дела се запазва в рамките на 40 – 52%.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през 2014г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 36 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо свършените 57, което съставлява 63 %.

През предходната 2013г. съдът е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо свършените 48, което съставлява 65 %.

През 2012г. Окръжният съд е свършил в 3 - месечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо свършените 51, което съставлява 61 %.

През 2011г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 32 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 56, което съставлява 57 %.

Може да се направи извода, че за периода 2011г. - 2014г. е налице трайна тенденция към приключване в 3 - месечен срок на около 60% от свършените през годината първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 Налице е и още една положителна тенденция в работата на съдиите от наказателното отделение на Окръжния съд – продължава постепенното намаляване на броя на висящите първоинстанционни наказателни дела от общ характер с период на разглеждане над една година и поддържането му в минимален размер.

През 2011г. и 2012г. броят на тези дела е намален на 2 за всяка година, като в края на 2013г. не са налице несвършени дела с период на разглеждане над 1 година. В края на 2014г. в съда е висящо 1 дело с период на разглеждане над 1 година.

 

Връщане на първоинстанционни наказателни дела за доразследване.

 

През отчетната 2014г. от общо образувани 56 първоинстанционни наказателни дела от общ характер, състави на  Кюстендилския окръжен съд са върнали на Прокуратурата за доразследване 11, като това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание. В 5 от случаите делото е върнато за ново привличане и изготвяне на нов обвинителен акт, а в 6 – за изготвяне на нов обвинителен акт. Освен това, две от делата са върнати за доразследване повече от веднъж, а именно два пъти.

С изменението на НПК /ДВ бр.32 от 27.04.2010г./ законодателят въведе възможността за протестиране и обжалване на разпорежданията по чл.249 ал.2 НПК. 

През 2014г. срещу тези 11 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 8 броя частни протести, като 6 разпореждания са потвърдени от състави на Апелативния съд, а 2 - отменени.

 

През предходната 2013г. от общо образувани 47 първоинстанционни наказателни дела от общ характер Кюстендилският окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 7, като това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание. В три от случаите делото е върнато за ново привличане и изготвяне на нов обвинителен акт, а в останалите – за изготвяне на нов обвинителен акт. Освен това, две от делата са върнати за доразследване повече от веднъж, като едното от тях е върнато  два пъти / обвиняем за извършване на престъпление по чл.219 ал.4 НК/, а другото – три пъти / двама обвиняеми за извършване на престъпления по чл.213а ал.2 вр.чл.26 ал.1 и  по чл.252 ал.1 НК/.

Срещу тези 7 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 2 броя частни протести, като разпорежданията са потвърдени от Апелативния съд.

През 2012г. от общо образувани 50 първоинстанционни наказателни дела от общ характер Кюстендилският окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 11, като по отношение на 10 / 91%/ това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание, а на едно/ 9%/ – от открито съдебно заседание. Освен това, две от делата са върнати за доразследване повече от веднъж, а именно по два пъти.

През 2012г. срещу 11 броя разпореждания са постъпили 7 броя частни протести, като в 3 от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 4 са потвърдени.

През 2011г. Окръжният съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 9 наказателни производства от общо образувани 58, като по отношение на всички това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2011г. срещу 9 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 4 броя частни протести, като в един от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 3 са потвърдени.

От посочените цифри може да се направи извод относно запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване с  досъдебното производство и обвинителния акт от страна на съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно заседание, като за периода 2011 – 2014г. само по едно първоинстанционно наказателно дело съдебното производство е прекратено в открито съдебно заседание. Причините за връщане на делата за доразследване, както през 2014г., така и през минали отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на органите на досъдебно производство на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване правата на обвиняемите, както и при изготвяне на обвинителните актове в разрез с изискванията на чл.246 ал.2 и 3 НПК.

През 2014г. по 1 брой първоинстанционно наказателно дело от общ характер съдебното производство е прекратено на друго основание, а именно – оттегляне на внесено споразумение от страна на защитника.

През периода 2011 – 2014г. не са налице спрени наказателни производства в Кюстендилския окръжен съд.

 

Производства по гл.ХХVІІ НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.

 

От образуваните през 2014г. 56 първоинстанционни наказателни дела, 36 са по внесен обвинителен акт и 20 – по внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 4 от внесените за разглеждане 36 дела с обвинителен акт, съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.  В края на отчетния период всички са приключени с постановяване на присъда.

От образуваните през предходната 2013г. 47 първоинстанционни наказателни дела, 37 са по внесен обвинителен акт и 10 – по внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 7 от внесените за разглеждане 37 дела с обвинителен акт, съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на тази глава от НПК. В края на отчетния период всички са приключени с постановяване на присъда, като подсъдимите са признали изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Освен това, по 3 от останалите наказателни дела, насрочени по общия ред, подсъдимите са признали изцяло фактите и обстоятелствата по реда на чл. 371 т.2 НПК.

От образуваните през 2012г. 50 първоинстанционни наказателни дела 37 са по внесен обвинителен акт и 13 – по внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 8 от внесените за разглеждане 37 дела с обвинителен акт, съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК. От тях са приключени 7, като 6 с постановяване на присъда, а едно – с одобрено от съда споразумение.

През 2011г. по 8 от внесените за разглеждане 40 дела с обвинителен акт съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на тази глава от НК. От тях 5 са приключили с постановяване на присъда, а 3 – с одобрено от съда споразумение.

 

Производства по гл.ХХІХ НПК – Решаване на делото със споразумение.

 

Както бе посочено по – горе, от образуваните през 2014г. 56 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 20 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Освен това, 5 от останалите дела по внесени обвинителни актове са приключени с одобрено от съда споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.384 НПК. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване на престъпления против стопанството – 11 бр, както и на престъпления по чл.354а НК - 7 бр.

От образуваните през 2013г. 47 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 10 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Освен това, 4 от останалите дела по внесени обвинителни актове са приключени с одобрено от съда споразумение между прокурора и защитника. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване на престъпления по чл.242 НК / контрабанда на стоки и наркотични вещества/ - 6 бр.

От образуваните през 2012г. 50 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 13 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване на престъпления по чл.354а – 354в НК / държане, разпространяване, употреба на наркотични вещества/ и по чл.343 ал.1 – 4 НК / Причиняване на смърт в транспорта/.

От постъпилите за разглеждане през 2011г. 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 18 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

През периода 2011 – 2013г. съотношението между  внесените дела с постигнато споразумение и на такива с изготвен обвинителен акт се запазва в рамките на 1 към 4 – 1 към 4.5. През отчетната 2014г. относителния брой на споразуменията расте заедно с увеличението от постъпления за извършване на престъпления против стопанството

Бе посочено по – горе, че по 5 от делата, внесени през 2014г. за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

По 4 от делата, внесени през 2013г. за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През предходната 2012г. по 2 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През 2011г. по 12 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

 

Осъдени лица и наложени наказания.

Структура на осъдената престъпност.            

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 57 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 56 подсъдими. Постановени са 20 присъди, 10 разпореждания за прекратяване на съдебното производство и 27 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 - чл.384 НПК. По тези 47 дела с постановени съдебни актове по същество са наложени наказания общо на  52 подсъдими, а 4 – има са оправдани. Оправдателните присъди са постановени за извършване на престъпления от общ характер по чл.149 ал.5, 219 ал.3, 343 и 354а НК.

През предходната 2013г. в Окръжния съд са постановени съдебни актове по 48 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 51 подсъдими. Постановени са 26 присъди, 7 разпореждания за прекратяване на съдебното производство, 10 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 НПК, 4 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.384 НПК,  производствата по едно дело е прекратено на друго основание – изпращане на делото на друг съд по подсъдност. По тези 40 дела с постановени съдебни актове по същество са наложени наказания общо на  41 подсъдими. По 4 бр. дела са постановени оправдателни присъди с общо 4 подсъдими/ внесени обвинителни актове за извършени престъпления по чл.118, 301 и 343 НК – 2 бр. дела/.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 51 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 52 подсъдими. Постановени са 25 присъди, 11 разпореждания за прекратяване на съдебното производство, 12 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 НПК, 2 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.384 НПК,  производствата по едно дело е прекратено на друго основание – изпращане на делото на друг съд по подсъдност. От тези 39 дела с постановени съдебни актове по същество, по 33 са наложени наказания общо на  36 подсъдими, а по 4 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 56 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 58 подсъдими. Постановени са 16 присъди, 10 разпореждания за прекратяване на съдебното производство и са  одобрени 30 споразумения. От тези 46 дела с постановени съдебни актове по същество, по 44 са наложени наказания общо на  56 подсъдими, а по 2 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 52 лица, сред които няма непълнолетни. На 44 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 37 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 71% от всички осъдени на „лишаване от свобода”.

През предходната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 40 лица, сред които няма непълнолетни. На 24 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 45% от всички осъдени на „лишаване от свобода”.

 През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 33 лица, сред които няма непълнолетни. На 24 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 22 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 67 % от всички осъдени на „лишаване от свобода”.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 49 лица, сред които едно непълнолетно. На 40 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 27 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 55 %.

От изложената статистика не може да се направи безспорен извод относно наказателната политика на съда по приложение на чл.66 ал.1 НК, доколкото броят  на лицата по отношение на които е приложен този институт, за периода 2011 - 2014г. варира в рамките 45 - 71 %. Очевидно е, че той зависи най – вече от вида на постъпленията, размера на предвидените наказания и съдебното минало на подсъдимите.

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 6 лица – за извършване на престъпления против собствеността, за причиняване на смърт в транспорта и др.

През 2013г. Окръжният съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 13 лица – за извършване на престъпления по чл.115 - 118, 123, 330 НК.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 8 лица – за извършване на престъпления по чл.199, 242 и 343 НК.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 7 лица – за извършване на престъпления по чл.123, 255, 321, 342 и 354а НК.

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 2 лица – за извършване на довършени престъпления по чл.115 - 118 НК.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 3 лица – за извършване на престъпления по чл.115 - 118 НК.

През 2012г. Окръжният съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.116 вр.чл.18 ал.1 НК.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.152 ал.4 НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица.

 И през отчетната 2014г. съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за периода 2011 - 2013г.

През 2014г. други по вид наказания в Окръжен съд Кюстендил не са налагани.

През 2013г. по отношение на 1 подсъдим съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода - „пробация”.

През 2012г. по отношение на 3 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, като най – често то е „пробация”.

 През 2011г., по отношение на 8 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, най – често „пробация”.

  През отчетната 2014г. най – много лица – 17, са осъдени за извършване на престъпления по Глава VІ-та  от Особената част на НК – Престъпления против стопанството. От тези 17 подсъдими, 16 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 15 от тях/, на 1 е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления, а именно 16 лица. От тези 16 подсъдими, 13 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/ 11 от тях условно/, на 3 лица са наложени наказания„лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години.

Останалите по многобройност групи са осъдените за извършване на престъпления по Глави ІІ-ра и V-та от НК – Престъпления против личността и против собствеността, съответно 2 и 11 лица. От тези общо 13 подсъдими, 10 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години / 6 от тях условно/, 1 – за срок между 3 и 10 години и 2 – за срок между 10 и 30 години.

През предходната 2013г. най – много лица – 13, са осъдени за извършване на престъпления по Глава VІ-та  от Особената част на НК – Престъпления против стопанството. От тези 13 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 7 от тях/, на 3 е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления, а именно 9 лица. От тези 9 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/ 7 от тях условно/, на 2 лица са наложени наказания„лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години.

Останалите по многобройност групи са осъдените за извършване на престъпления по Глави ІІ-ра и V-та от НК – Престъпления против личността и против собствеността, а именно по 7 лица. От тези общо 14 подсъдими, 6 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години / 4 от тях условно/, 6 – за срок между 3 и 10 години и 2 – за срок между 10 и 30 години.

През 2012г. най – много лица – 9, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 9 подсъдими, 7 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 6 от тях/, на 1 е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 7 лица. От тези 7 подсъдими, 5 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години условно, на 2 лица са наложени наказания „пробация”.

Останалите по многобройност групи са осъдените за извършване на престъпления по Глави ІІ-ра, V-та и VІ-та от НК – Престъпления против личността, против собствеността и против стопанството, а именно по 6 лица. От тези общо 18 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години условно, 1 е осъдено на „лишаване от свобода” за срок до 3 години, 7 – за срок между 3 и 10 години и 1 – за срок между 10 и 30 години.

През 2011г. най – много лица – 19, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 19 подсъдими, 15 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 9 от тях/, на 3 са наложени наказания „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 14 лица. От тези 14 подсъдими, 8 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 7 от тях/, на 6 лица са наложени наказания „пробация”.

Трета по многобройност група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, а именно 11 лица. От тези 11 подсъдими, 10 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 8 от тях/, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

През периода 2011г – 2012г. най – многобройната група са осъдените лица за извършване на престъпления по Глава ХІ-та Общоопасни престъпления докато през 2013 – 2014 те са за престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството.

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е постановил 4  оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани изцяло. Както бе посочено по – горе, тези оправдателни присъди са постановени след внесени обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.149 ал.5, 219 ал.3, 343 и 354а НК. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 7, а този на оправданите лица –  отново 7. Към момента на изготвяне на отчетния доклад, всички 4 оправдателни присъди са обект на въззивен контрол и не са влезли в сила.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е постановил 4  оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани изцяло. Оправдателните присъди са постановени след внесени обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.118, 301 и 343 НК – 2 бр. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 9, а този на оправданите лица –  8.6. Към момента на изготвяне на отчетния доклад, две от оправдателните присъди са влезли в сила, като са потвърдена от САС/ едно от решенията на въззивния съд е протестирано и оставено в сила от ВКС/.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е постановил 4  оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 10.2, а този на оправданите лица –  10. Към момента на изготвяне на отчетния доклад, две от оправдателните присъди са влезли в сила, като една от тях е потвърдена от САС и друга – отменена с произнасяне на нова, осъдителна такава.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е постановил две оправдателни присъди, като двамата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 4.3, а този на оправдани лица – 3.4. През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е постановил една частично оправдателна присъда, като с нея 3 лица са оправдани изцяло, а четири – осъдени.                   

 

Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, водещо до забавяне на наказателния процес.

 

И през отчетния период, основните причини за забавяне на разглеждането на първоинстанционни наказателни дела в Кюстендилския окръжен съд могат бъдат обобщени в следните групи:

 

1.     Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;

2.     Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;

3.     Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови доказателства;

4.     Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;

      5. Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало разглеждането, неявяване на повереник и други причини.

         Независимо от отделни опити на част от страните в наказателните производства да ги забавят, през 2014г., както и през предишни отчетни периоди, съдиите от наказателно отделение на съда продължиха усилията си разглеждане и приключване на първоинстанционните наказателни дела в максимално кратки срокове.

 

  Наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2014г., както и през предходната 2013г. не бяха разглеждани наказателни дела от общ характер с особен и значим обществен интерес, за разлика от предходни  периоди. През годината към  разглеждането на няколко наказателни дела от общ характер бе проявяван медиен и обществен интерес, като те са образувани по внесени обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.115 – 118 НК.

В Окръжния съд през 2012г. бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 212/2012г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил. 

Производството по първото дело приключи с постановена на 23.01.2012г. частично осъдителна присъда с налагане на Атанас Янев на наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година с отлагане на изтърпяването по реда на чл.66 НК /условно осъждане/ за изпитателен срок от 3 години.

Производството по нохд 374/2011г. приключи с постановена на 30.01.2013г. частично осъдителна присъда с налагане на Костадин Катин на наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 години при първоначален режим на изтърпяване „общ”.

Производството по нохд 212/2012г. също приключи с постановена на 05.12.2012г. оправдателна присъда, с която Любомир Анчев бе признат за невиновен по повдигнатите срещу него обвинения.

През 2011г. в Окръжния съд бяха горепосочените три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010, образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011, образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 212/2012г. / предишен № 578/2011/, образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил. 

 

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

1.в.а. Въззивни наказателни общ характер дела.

 

 Постъпления.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 153 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 38 дела.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 142 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 34 дела.

През 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 30 дела.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела.

През периода 2011г. – 2014г.  постъпленията на наказателни дела от този вид в съда са относително равномерни в рамките на 142 – 153 дела.

Както бе посочено по – горе, през 2014г. в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 153 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 108 дела и по протести - 45. Съответно 100 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 67 жалби и 33 протести/, както и 53 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 41 жалби и 12 протести/.

През предходната 2013г. в  съда са постъпили за разглеждане 142 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 92 дела и по протести - 50. Съответно 89 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 54 жалби и 35 протести/, както и 53 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 38 жалби и 15 протести/.

 През 2012г. в  Окръжния съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 104 дела и по протести - 43. Съответно 79 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 49 жалби и 30 протести/, както и 68 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 13 протести/.

 През 2011г. в  Окръжния съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 105 дела и по протести - 46. Съответно 80 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 50 жалби и 30 протести/, както и 71 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 16 протести/.

Следва да се отбележи, че макар съотношението между подадени жалби и протести да варира значително, през периода 2011 – 2014г. жалбите значително превишават протестите и като процент от атакуваните съдебни актове, и като абсолютни числа. Запазва се тенденцията, наблюдавана в предишни отчетни периоди, броят на протестираните присъди на Дупнишкия районен съд да е значително по - голям от тези на Кюстендилският районен съд, като съотношението на двете съдилища за 2014г. е съответно 49% и 29% от общо атакуваните първоинстанционни присъди.

През 2014г. от постъпилите за разглеждане 45 броя протести, 33 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 12 – от прокурори при КРП.

През 2013г. от постъпилите за разглеждане 50 броя протести, 35 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 15 – от прокурори при КРП.

През 2012г. от постъпилите за разглеждане 43 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 13 – от прокурори при КРП.

През 2011г. от постъпилите за разглеждане 46 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 16 – от прокурори при КРП.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено, през отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 153 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2013г. 38 дела. От общо разглеждани през годината 191дела съдът е успял да свърши 150, или 78%. От свършените общо 150 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 79 дела, или 53%. В края на 2014г. броят на несвършените дела е увеличен с 3 до 41 броя.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 142 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2012г. 34 дела. От общо разглеждани през годината 176 дела съдът е успял да свърши 138, или 78%. От свършените общо 138 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 62 дела, или 45%. В края на 2013г. броят на несвършените дела е увеличен с 4 до 38 броя.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2011г. 30 дела. От общо разглеждани през годината 177 дела съдът е успял да свърши 143, или 81%. От свършените общо 143 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 89 дела, или 62%. В края на 2012г. броят на несвършените дела възлиза на 34.

През 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела. От общо разглеждани през годината 176 дела съдът е успял да свърши 146, или 83%. От свършените общо 146 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 97 дела, или 66%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 30.

  Следва да се отбележи, че за периода 2011г. – 2014г. се наблюдава постепенно увеличаване в броя на несвършените в края на всяка година дела. Все пак, за този период  се наблюдава тенденция да бъдат приключвани около 80% от подлежащите на разглеждани дела.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 79 от общо приключените 191 въззивни дела, което съставлява 53%.

През предходната 2013г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 62 от общо свършените 138 въззивни дела, което съставлява 45%.

През предходната 2012г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 89 от общо свършените 143 въззивни дела, което съставлява 62%.

През 2011г. Окръжният съд е свършил в този срок 97 от общо свършените 146 въззивни дела, което съставлява 66 %.

През 2013г. и 2014 се констатира известно отстъпление по този показател, в сравнение с предходни отчетни периоди. Все пак, следва да се има предвид, че приключването на въззивните наказателни дела в кратки срокове обективно зависи от много фактори. Необходимостта от събиране на нови доказателства, неявяването на страни по уважителни причини и др. подобни водят до неизбежно отлагане на делата.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 403 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 198 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 49.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 318 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 135 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 42.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 328 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 100 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 30.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 352 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 147 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 42.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Потвърдени съдебни актове.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 150 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 47 дела, което съставлява 31.3%.

През предходната 2013г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 138 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 67 дела, което съставлява 48.5%.

През предходната 2012г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 143 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 67 дела, което съставлява 46.8%.

През 2011г. Окръжният съд от общо приключени 146 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 65 дела, което съставлява 44.5%.

 През периода 2011 - 2013г. се забелязва положителна тенденция към плавно увеличаване на процента на потвърдените първоинстанционни актове от 44 до 48. За съжаление, през 2014г. е налице значително влошаване по отношение на този показател – намаление на процента на потвърдените присъди от 48 на 31.

През 2014г. са потвърдени 29.1% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 35.1% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2013г. са потвърдени 55.1% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 37.2% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2012г. са потвърдени 45.5% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 48.4% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2011г. са потвърдени 54% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 35% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През периода 2011 - 2014г.  не се наблюдава определена тенденция относно показателите на съдиите от двете районни съдилища по отношение на потвърдени първоинстанционни актове. През 2011г. и 2013г. е констатирано значително подобрение в работата на съдиите от наказателно отделение на ДРС, съответно влошаване по отношение на колегите им от Кюстендил. През 2012 и 2014г. резултатите по този показател са  в полза на съдиите от КРС.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2014г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 42 броя въззивни наказателни дела – 21.9%. По 3 дела е отменено условно осъждане, по 12 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 1 е увеличено, по 22 дела са допуснати промени в наказателната част и по 4 – в гражданската. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 26 първоинстанционни актове – 27%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 16 – 29.6%.

През предходната 2013г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 30 броя въззивни наказателни дела – 22%. По 3 дела е приложно условно осъждане, по 7 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 5 е увеличено, по 15 дела са допуснати промени в наказателната част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 17 първоинстанционни актове – 19.5%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 13 – 25.4%.

През 2012г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По 3 дела е приложно условно осъждане, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по едно е увеличено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 12 първоинстанционни актове – 15.1%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 10 – 15.6%.

През 2011г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По едно дело е приложно условно осъждане, по друго то е отменено, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 11 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 10 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 12 – 16.2%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 36 от общо свършените 150 въззивни наказателни дела – 24%, като по 26 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 10 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 5 дела съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През предходната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 30 от общо свършените 138 въззивни наказателни дела – 21.7%, като по 23 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 7 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 3 дела съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 34 от общо свършените 143 въззивни наказателни дела – 23.7%, като по 19 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 15 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по едно дело съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 24 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 17 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. По 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

От отменените изцяло през 2014г. първоинстанционни съдебни актове, 27 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 9 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 28.1 и за КРС – 16.6. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 20 – 20.8% и на КРС – 6 или 11%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 7 – 7.2% и по отношение на КРС – 3 или 5.5%.

От отменените изцяло през 2013г. първоинстанционни съдебни актове, 18 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 12 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 20.6 и за КРС – 23.5. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 14 – 16% и на КРС – 9 или 17.6%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 4 – 4.5% и по отношение на КРС – 3 или 5.9%.

За сравнение, от отменените изцяло през 2012г. първоинстанционни съдебни актове, 24 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 10 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 30.3 и за КРС – 15.6. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 14 – 17.7% и на КРС – 5 или 7.8%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 10 – 12.6% и по отношение на КРС – 5 или 7.8%.

От отменените изцяло през 2011г. първоинстанционни съдебни актове, 19 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 22 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 26.3 и за КРС – 29.7. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 11 – 15.2% и на КРС – 13 или 17.5%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 8 – 11% и по отношение на КРС – 9 или 12%.

За разлика от предходния отчетен период по отношение на критерия „отменени първоинстанционни съдебни актове”, през отчетната 2014г. показателите на съдиите от наказателно отделение на КРС са по – добри в сравнение с тези на колегите им от ДРС.

 

Прекратени производства.

 

През отчетната 2014г. въззивният съд е прекратил производството по 20 въззивни дела. През предходната 2013г. въззивният съд е прекратил производството по 8 въззивни дела. През 2012г. е прекратено производството по 19 въззивни дела, като през 2011г. е прекратено производството по 14 въззивни дела.

 

 Горепосочените показатели относно разглежданите в Кюстендилския окръжен съд през 2014г. въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че качеството на правораздаване на двете районни съдилища по наказателни дела като цяло бележи известно влошаване, в сравнение с предходни отчетни периоди.

 

1.в.в. Въззивни частни наказателни дела.

 

През 2014г в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 137 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 3 дела. През годината съдът е успял да приключи 133 дела от общо за разглеждане 140,  или 95%. От свършените 133 дела, по отношение на 129 или 97% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 7 дела.

През 2013г в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 138 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 5 дела. През годината съдът е успял да приключи 140 дела от общо за разглеждане 143,  или 98%. От свършените 140 дела, по отношение на 137 или 98% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 3 дела.

През 2012г. в съда са постъпили общо 185 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 13 дела. През годината съдът е успял да приключи 193 дела от общо за разглеждане 198,  или 97%. От свършените 193 дела, по отношение на 180 или 93% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 5 дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили общо 163 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 11 дела. През годината съдът е успял да приключи 161 дела от общо за разглеждане 174,  или 93%. От свършените 161 дела, по отношение на 148 или 92% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 13 дела.

За периода 2011 – 2012г. се наблюдава тенденция към непрекъснато увеличаване броя на подаваните частни жалби и протести срещу актове на двете районни съдилища до 185 през 2012г. През 2013г. и 2014г. постъпленията от този вид са приблизително равни.

От постъпилите за разглеждане през 2014г. въззивни частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.243 ал.6 НПК, по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК, както и тези по чл.249 ал.3 НПК. Такава е структурата на постъпленията и през изминалите отчетни периоди.

 

           Горепосочените данни навеждат на извода, че и през отчетната 2014г. наказателните дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция са приключвани от съдиите в наказателно отделение в относително кратки срокове, включително и тези, които се разглеждат в открито съдебно заседание.

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни съдилища са идентични с посочваните в предишни отчети, а именно :

          - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при привличането в качеството на обвиняем и при изготвяне на обвинителния акт;

          - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при  изготвяне на обвинителния акт.

          На второ място, отменени изцяло присъди с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда заради :

           - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при провеждане на съдебното следствие;

           -  допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при постановяване на присъдата;

           -   липса на мотиви по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 вр.чл.335 ал.2 НПК.

         В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни дела – първоинстанционни и въззивни.

 

2. Граждански дела.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 907 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 301 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 927, или 77%. От свършените общо 927 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 727 дела, или 78%. В края на 2014г. броя на несвършените граждански дела е намален от 301 на 281.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1038 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 259 дела. От общо разглеждани през годината 1297 граждански дела съдът е успял да свърши 996, или 77%. От свършените общо 996 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 803 дела, или 81%. В края на 2013г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 301.

През 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 979 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 229 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 949, или 79%. От свършените общо 949 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 788 дела, или 83%. В края на 2012г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 259.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 992 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 216 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 979, или 81%. От свършените общо 979 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 820 дела, или 84%. В края на 2011г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 229.

През периода 2011г. – 2014г. постъпленията от граждански дела в Окръжен съд варират, като през 2013г. е  констатиран своеобразен връх от 1038. Той е последван от значително намаление през изминалата 2014г. до 907. Съдиите от гражданско отделение на съда са успели да се възползват от това и са намалили броя на несвършените в края на годината дела. За предходните 4 отчетни периоди броят на несвършените в края на годината граждански дела непрекъснато расте – от 207 в началото да 2010г. до 301 в края на 2013г. През 2014г. този процес най – сетне е овладян, благодарение на положените усилия, временното попълване чрез командироване на съдия от ДРС в ІV-ти състав и намалението в постъпленията.

 

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

Постъпления.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 89 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2013г. 63 дела. Постъпили са за разглеждане също така 79 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 42 фирмени дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 101 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2012г. 72 дела. Постъпили са за разглеждане също така 152 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 22 фирмени дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 125 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2011г. 42 дела. Постъпили са за разглеждане също така 127 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2010г. 46 дела. Постъпили са за разглеждане също така 99 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

За периода 2011г. - 2012г. се наблюдава рязко увеличение в броя на тези постъпления с 43%, като  за последните няколко периода се наблюдава непрекъснато увеличение на броя на търговските дела и ръст от 22% само за 2012г. През 2013г. е отчетен спад в постъпленията от граждански дела и увеличение на тези от търговски, докато през отчетната 2014т. е налице спад и по отношение на двете категории. 

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Граждански дела.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 89 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 63 дела, или общо 152 броя дела. Съдиите от гражданското отделение на окръжния съд са свършили 99 от тези 152 дела – 65%. От приключените 99 граждански дела, 60 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 61%. В края на годината са останали несвършени 53  дела.

През предходната 2013г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 101 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 72 дела, или общо 173 броя дела. Съдиите от гражданското отделение на окръжния съд са свършили 110 от тези 173 дела – 64%. От приключените 110 граждански дела, 65 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 59%. В края на годината са останали несвършени 63  дела.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 125 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 42 дела, или общо 167 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 95 от тези 167 дела – 57%. От приключените 95 граждански дела, 60 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 63%. В края на годината са останали несвършени 72  дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 46 дела, или общо 117 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 75 от тези 117 дела – 64%. От приключените 75 граждански дела, 50 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 67%. В края на годината са останали несвършени 42  дела.

През 2011г. съдиите от гражданско отделение на Кюстендилския окръжен съд са се възползвали от намаляване на постъпленията от този вид дела. През 2012г. резкият скок в постъпленията е попречил тази тенденция да бъде продължена, макар съдиите от гражданско отделение са успели в известна степен да го компенсират.  През 2013г. – 2014г. се наблюдава тенденция към постепенно намаляване броя на несвършените в края на годината първоинстанционни граждански дела.

 

Търговски дела – искове по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР.

 

Бе посочено, че през 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 79 търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 110 дела, или общо 189 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на Окръжния съд са успели да свършат 88 от тези 189 дела – 46.5%. От приключените 88 търговски дела, 41 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 47%. В края на годината са останали несвършени 101 дела.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 152 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 74 дела, или общо 226 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на Окръжния съд са успели да свършат 116 от тези 226 дела – 51%. От приключените 116 търговски дела, 72 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 62%. В края на годината са останали несвършени 110 дела.

През 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 127 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 62 дела, или общо 189 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са успели да свършат 115 от тези 189 дела – 61%. От приключените 115 търговски дела, 83 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 72%. В края на годината са останали несвършени 74  дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 99 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 37 дела, или общо 136 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 74 от тези 136 дела – 54%. От приключените 74 търговски дела, 52 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 70%. В края на годината са останали несвършени 62  дела.

По отношение на търговските спорове се наблюдава непрекъсната тенденция към увеличаване на постъпленията в периода 2011 – 2013г., което е довело и до постепенно увеличаване на несвършените в края на годината от дела до 110.  През 2014г. е последвало близо 50% намаление в постъпленията, което е дало възможност за намаляване и на броя на несвършените дела.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 375 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 247 дела, което съставлява 66%.

През предходната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 400 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 237 дела, което съставлява 59%.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 320 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 207 дела, което съставлява 65%.

През 2011г. Окръжният съд е насрочил 175 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 118 дела, което съставлява 67%. През 2010г. са насрочени 258 първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 147 дела - 57%.

 

 Резултати от съдебните актове.

 

През 2014г. от общо приключени 202 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 90 броя дела – 44%, отчасти – по 11 дела – 5%, искът е отхвърлен по 37 броя дела – 18%. По спогодба през годината са прекратени 5 дела и 59 – по други причини.

През 2013г. от общо приключени 258 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 108 броя дела – 42%, отчасти – по 15 дела – 8%, искът е отхвърлен по 57 броя дела – 22%. По спогодба през годината са прекратени 9 дела и 69 – по други причини.

През 2012г. от общо приключени 214 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 103 броя дела – 48%, отчасти – по 11 дела – 5%, искът е отхвърлен по 44 броя дела – 21%. По спогодба през годината са прекратени 4 дела и 52 – по други причини.

През предходната 2011г. от общо приключени 164 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 76 броя дела – 46 %, отчасти – по 14 дела – 9%, искът е отхвърлен по 41 броя дела – 25%. По спогодба през годината е прекратено 1 дело и 33 – по други причини.

През 2014г. са обжалвани 88 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което съставлява 43% от общо свършените през годината дела.

През 2013г. са обжалвани 81 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което съставлява 31% от общо свършените през годината дела.

 

Постъпления по видове дела.

 

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2014г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове – 59, от които 16 получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 16, от които 4 получени по подсъдност; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 18; други видове дела - 32.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през предходната 2013г. са следните:

Искове по СК - 22; облигационни искове – 60, от които 23 получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 46, от които 1 получено по подсъдност; искове за откриване на производство по несъстоятелност и особени производства в процедурата по несъстоятелност - 52; други видове дела - 64.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2012г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове – 81, от които 37 получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 48, от които 4 получени по подсъдност; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 15; други видове дела - 73.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2011г. са следните:

Искове по СК - 21; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 27; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 17; други видове дела - 35.

Очевидна е тенденцията структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела да се запазва в определени рамки през периода 2011 – 2014г., при това независимо от увеличаването или намаляването на постъпленията.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

В края на отчетната 2014г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 54 броя, между 3 и 5 години – 10 броя и повече от  5 години – 0 броя.

В края на 2013г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 40 броя, между 3 и 5 години – 6 броя и повече от  5 години – 5 броя.

В края на 2012г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 26 броя, между 3 и 5 години – 4 броя и повече от  5 години – 4 броя.

В края на 2011г. броят на тези, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 10 броя, между 3 и 5 години – 2 броя и повече от  5 години –  0 броя.

За периода 2011 – 2014г. се забелязва тенденция към постепенно увеличаване на броя на първоинстанционните граждански дела, останали несвършени за срок, по – дълъг от една година. Все пак, ръстът на постъпленията през 2012 и 2013г. очевидно е довел до влошаване на този показател.

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 494 въззивни граждански дела, съответно 282 дела по жалби срещу решения на ДРС и 212 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 101 броя дела.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 505 въззивни граждански дела, съответно 267 дела по жалби срещу решения на ДРС и 238 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 94 броя дела.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 423 въззивни граждански дела, съответно 205 дела по жалби срещу решения на ДРС и 218 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 93 броя дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 511 въззивни граждански дела, съответно 259 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 броя дела.

За периода 2011 – 2014г. постъпленията от въззивни граждански дела са били сравнително равномерни, с изключение на 2012г., когато е констатирано намаление до 423 броя дела.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 494 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на 2013г. 101 дела. От общо разглеждани през годината 595 дела съдът е успял да свърши 486, или 82%. От свършените общо 486 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 382 дела, или 79%. В края на 2014г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 109, или е налице увеличение с 8 броя.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 505 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на 2012г. 94 дела. От общо разглеждани през годината 599 дела съдът е успял да свърши 498, или 83%. От свършените общо 498 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 407 дела, или 82%. В края на 2013г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 101.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 423 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на 2011г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 516 дела съдът е успял да свърши 422, или 82%. От свършените общо 422 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 341 дела, или 81%. В края на 2012г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 94.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 511 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 604 дела съдът е успял да свърши 511, или 85%. От свършените общо 511 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 410 дела, или 80%. В края на 2011г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

Следва да се отбележи, че за периода 2011г. – 2014г. броят на несвършените в края на всяка година въззивни граждански дела леко се увеличава. Все пак, съдиите от гражданско отделение при Кюстендилския окръжен съд са успели през 2013г. да допуснат увеличение на този показател само със 7 дела, при положение че общите постъпления от този вид са се увеличили с 82 дела.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 482 въззивни граждански дела, от които са отложени 102 дела – 21%.

През предходната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 497 въззивни граждански дела, от които са отложени 103 дела – 21%.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 449 въззивни граждански дела, от които са отложени 119 дела – 27%.

През 2011г. Окръжният съд е насрочил 597 въззивни граждански дела, от които са отложени 143 дела – 24%.

И по отношение на този показател през периода 2011 - 2014г. се забелязва положителна тенденция към значително намаляване на относителния дял на отложените дела, в сравнение с периода 2004 – 2008г., когато процентът е възлизал на около 50.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Оставени в сила съдебни актове.

 

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през отчетната 2014г. 486 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 293 от тях – 60%. Съответно са оставени в сила 55.3% от актовете на ДРС и 66.9% - от тези на КРС.

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през  2013г. 498 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 259 от тях – 52%. Съответно са оставени в сила 46% от актовете на ДРС и 58% - от тези на КРС.

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през  2012г. 422 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 228 от тях – 54%. Съответно са оставени в сила 55% от актовете на ДРС и 53% - от тези на КРС.

От общо свършените от Окръжния съд през предходната  2011г. 511 въззивни граждански дела, оставени в сила са първоинстанционните решения по 325 от тях – 64%. Съответно са потвърдени 59.3% от актовете на ДРС и 67.9% - от тези на КРС.

През периода 2011 – 2014г. е налице тенденция към запазване на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни съдебни актове в рамките на не по – малко от 50%.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 71 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 15%. Съответно са изменени 16% от актовете на ДРС и 12% - от тези на КРС.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 84 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 17%. Съответно са изменени 20% от актовете на ДРС и 13% - от тези на КРС.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 56 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 13%. Съответно са изменени 13% от актовете на ДРС и 14% - от тези на КРС.

През 2011г. Окръжният съд е изменил 82 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 16%. Съответно са изменени 17% от актовете на ДРС и 15% - от тези на КРС.

 Видима е тенденцията процентът на изменените първоинстанционни актове да е постоянен през различните отчетни периоди, в рамките на около 14 - 17%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 43 въззивни граждански дела – 9%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 13% от актовете на ДРС и 3% - от тези на КРС.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 57 въззивни граждански дела – 11%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 14% от актовете на ДРС и 8% - от тези на КРС.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 44 въззивни граждански дела – 10.4%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 9.7% от актовете на ДРС и 11% - от тези на КРС.

За сравнение, през 2011г. Окръжният съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 49 въззивни граждански дела – 9.5%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.4% от актовете на ДРС и 6.7% - от тези на КРС.

За периода 2011 – 2014г. се наблюдава относителна равномерност в процента на отменените първоинстанционни актове и запазването му в рамките на 9 - 11%.

 

Обезсилени съдебни актове.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 15 въззивни дела, което съставлява 3%. Съответно са обезсилени 3.9% от актовете на ДРС и 1.9% - от тези на КРС.

През предходната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 16 въззивни дела, което съставлява 3.2%. Съответно са обезсилени 4.6% от актовете на ДРС и 1.7% - от тези на КРС.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 16 въззивни дела, което съставлява 3.7%. Съответно са обезсилени 5.3% от актовете на ДРС и 2.3% - от тези на КРС.

За сравнение, през 2011г. Окръжният съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 18 въззивни дела, което съставлява 3.5%. Съответно са обезсилени 4.2% от актовете на ДРС и 2.7% - от тези на КРС.

През периода 2011 – 2014г. процентът на обезсилените първоинстанционни съдебни актове е в рамките на 3 – 3.5%, с тенденция към намаление през последните два отчетни периоди. Очевидно е, че съдиите от гражданските отделения на двете районни съдилища полагат усилия за подобряване качеството на своята работа, което е довело  и до намаляване на броя на обезсилените решения по граждански дела.

 Причините за обезсилване на решения по граждански дела  на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко основни групи, а именно :

          - поради произнасяне не по предявения иск;

          - поради произнасяне по недопустим иск;

          - поради констатирана нередовност на исковата молба;

 - в редки случаи е налице и т.нар. „безвиновно” обезсилване поради постигане на спогодба между страните или смърт на страна в срока на произнасяне, без това да е било известно на първоинстанционния съд.

 

Прекратени производства.

 

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 64 въззивни граждански дела, което съставлява – 13%.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 82 въззивни граждански дела, което съставлява – 16.4%.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 78 въззивни граждански дела, което съставлява – 18.4%.

През 2011г. е прекратено производството по 37 въззивни граждански дела, което съставлява – 7.2%.

В заключение, предвид гореизложените данни относно въззивните граждански дела, разглеждани от съдиите при Кюстендилски окръжен съд, може да бъде направен извод за подобрение в работата на гражданските отделения на двете районни съдилища по отношение на потвърдените, изменени, отменени и обезсилени първоинстанционни актове. През периода 2011 - 2014г.,   показателите на съдиите от гражданско отделение на  КРС са малко по – добри от тези на колегите им от ДРС.

 

Постъпили частни жалби и жалби за бавност.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 188 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 27 броя. През годината КОС е успял да свърши 197 от общо разглеждани 215 дела, като несвършените в края на годината дела са 18 броя. От общо свършените 197 дела, по отношение на 188 това е сторено в 3 – месечен срок, което съставлява 95%.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 223 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 17 броя. През годината КОС е успял да свърши 213 от общо разглеждани 240 дела, като несвършените в края на годината дела са 27 броя. От общо свършени 213 дела, по отношение на 201 или 94% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 29 броя. През годината КОС е успял да свърши 275 от общо разглеждани 292 дела, като несвършените в края на годината дела са 17 броя. От общо свършени 275 дела, по отношение на 264 или 96% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 34 броя. През годината КОС е успял да свърши 268 от общо разглеждани 297 дела, като несвършените в края на годината дела са 29 броя. От общо свършени 268 дела, по отношение на 259 или 97% това е сторено в 3 – месечен срок.

През периода 2011г. – 2014г. се констатира постепенно намаляване в броя на частните жалби, постъпващи за разглеждане в Кюстендилския окръжен съд до . Основната причина се корени в намалелия брой производства в районните съдилища, образувани по реда на Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2014г. не са  постъпвали за разглеждане жалби за бавност по отношение дела на двете районни съдилища.

В Окръжния съд през 2013г. са постъпили за разглеждане 4 бр. жалби за бавност по отношение дела на ДРС, които са разгледани. Две са уважени, като едната от тях частично, производството по едно дело е прекратено, а една жалба за бавност е оставена без уважение.

В Кюстендилския окръжен съд през 2012г. са постъпили за разглеждане три жалби за бавност по отношение дела на ДРС, които са разгледани. Една е уважена, а останалите - оставени без уважение.

         В съда през 2011г. е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, като е разгледана и е оставена без уважение.

        

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

Постъпления.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане административни дела.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъде разгледано останалото несвършено в края на 2012г. 1 дело.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд отново не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2011г. 3 броя дела.

През 2011г. в съда не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела.

Намалението на постъпленията от административни дела в Окръжния съд е пряка последица от извършената административна реформа, довела до създаване и функциониране на административни съдилища.

 

Движение и разглеждане на делата. Срокове за разглеждане.

 

През 2014г. в Окръжния съд не са стояли за разглеждане административни дела.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи стоящото за разглеждане пред него административно дело, което е сторено извън 3 – месечния срок.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 3 административни дела, като в края на отчетния период несвършено е останало 1 дело. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в 3 - месечен срок.

През 2011г. Окръжният съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 5 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 3 дела. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в инструктивния 3 - месечен срок.

През предходната 2013г. стоящите са разглеждане в Окръжния съд административни дела са окончателно приключени.

 

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 42 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 22 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това са постановени и 138 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това са постановени 71 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 77 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани лица.

 

В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите граждански  дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на съдебните решения в законоустановения срок.

 

ІІІ. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

1. Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1427 броя дела, като в сравнение с предходната 2013г. е налице намаление в постъпленията със 143 дела. Постъпилите за разглеждане 1427 дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 358  броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1785 дела през годината са приключени 1439 – 81%, като в 3 - месечен срок са свършени 1138 от тях, което съставлява 79%. От общо свършените 1439 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1194 броя дела – 83%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 27 случая с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника по НПК, по 5 дела е одобрено постигнато между страните споразумение по ГПК, по 9 дела поради връщане на прокурора за доразследване, и в останалите случаи – поради други причини.

В края на 2014г. са останали несвършени 346 броя дела, или съдът е успял да намали общия брой на висящите дела с 12 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2014г. са 333 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице увеличение в сравнение с предходната година с 33 броя.

През 2014г.  са проведени общо 4596 съдебни заседания, или средно по 2.57 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1570 броя дела, като в сравнение с предходната 2011г. е налице увеличение в постъпленията с 66 дела. Постъпилите за разглеждане 1570 дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 320  броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1890 дела през годината са приключени 1532 – 81%, като в 3 - месечен срок са свършени 1240 от тях, което съставлява 81%. От общо свършените 1532 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1285 броя дела – 84%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 10 случая с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника по НПК, по 4 дела е одобрено постигнато между страните споразумение по ГПК, по 7 дела поради връщане на прокурора за доразследване, и в 226 случая – поради други причини.

В края на 2013г. са останали несвършени 358 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 38 броя, 36 броя от които са търговски дела.

Обжалвани и/или протестирани през 2013г. са 300 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 40 броя.

През 2013г.  са проведени общо 4749 съдебни заседания, или средно по 2.51 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1504 броя дела, като в сравнение с предходната 2011г. е налице намаление в постъпленията със 122 дела. То се дължи най – вече в намаление постъпленията от частни наказателни дела и въззивни граждански дела. Постъпилите за разглеждане 1504 дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 294 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1798 дела през годината са приключени 1478 – 82%, като в 3 - месечен срок са свършени 1227 от тях, което съставлява 83%. От общо свършените 1478 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1219 броя дела – 82%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 14 случая с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника, в 11 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 238 – поради други причини.

В края на 2012г. са останали несвършени 320 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 26 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2012г. са 340 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 22 броя.

През 2012г.  са проведени общо 4072 съдебни заседания, или средно по 2.26 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 1626 броя дела, като в сравнение с предходната 2010г. е налице увеличение в постъпленията с 32 дела. Постъпилите за разглеждане 1626 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1903 дела през годината са приключени 1609 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1357 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1609 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1425 броя дела – 89%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 30 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 9 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 145 – поради други причини.

В края на 2011г. са останали несвършени 294 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела със  17 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2011г. са 362 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 24 броя.

През 2011г.  са проведени общо 4150 съдебни заседания, или средно по 2.18 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През периода 2011г. - 2012г. е констатирано намаление от 122 броя дела в общите постъпления на Окръжен съд Кюстендил, последвано от нов ръст през 2013г. и отново спад през отчетната година. Очевидно е, че не може да бъде направен еднозначен извод относно тенденциите в тази посока.

 През периода 2011 – 2013г. се наблюдава непрекъснато нарастване в броя на несвършените в края на всяка година дела. В началото на 2010г. те са били 271 и в края на отчетната 2013г. броят им е достигнал 358, като увеличението се дължи почти изцяло на несвършени търговски дела. През отчетната 2014г. най – сетне се забелязва намаление в броя на несвършените дела.

 

2.Натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2014г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, макар че през цялата година е работил в намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 9.92 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно по 7.99 броя дела.

През годината съдиите от гражданско отделение са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 7.73 броя дела.

В наказателно отделение на съда през 2014г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.62 дела, а са свършвали по 8.53 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2014г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 10.75 дела, свършвани средно месечно по 8.67 броя дела.

 Следва да бъде отчетено, че съдиите от гражданско отделение са участвали през годината в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия. Съответно съдиите от наказателно отделение са участвали в разглеждане на част от частните граждански дела / обезпечения/ , разглеждани от дежурен съдия.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, като през цялата година е работил в намален състав. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 10.50 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно по 8.51 броя дела.

През годината съдиите от гражданско отделение са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.81 дела, а са свършвали средно месечно по 8.30 броя дела.

В наказателно отделение на съда през 2013г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.88 дела, а са свършвали по 8.93 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2013г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 11.74 дела, свършвани средно месечно по 9.52 броя дела.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал отново с 15 съдии по щат, като през цялата година е работил в намален състав. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 9.99 дела месечно, като те са свършвали месечно по 8.21 броя дела. Съдиите от гражданско отделение са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 7.91 броя дела.

В наказателно отделение на съда през 2012г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.83 дела, а са свършвали по 8.82 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2012г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 11.53 дела, свършвани средно месечно по 9.47 броя дела.

За сравнение, през 2011г. тяхната действителна натовареност възлиза на разглеждани средно месечно по 12.44 дела, свършвани средно месечно по 10.52 броя дела. Съдиите от  гражданско отделение са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 8.16 броя дела. В наказателно отделение на съда през 2011г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 11.58 дела, а са свършвали по 10.50 дела.

         Тези показатели разкриват, че през периода 2011 – 2014г. натовареността на съдиите от Окръжен съд Кюстендил е  относително равномерна с леко намаление през отчетния период. Намирам, че така постигнатата натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд през последните няколко години е оптимална. Тя им дава възможност за все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по - задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на по - качествени съдебни актове. Още повече, според публикувана таблица за натовареност на магистратите в съдилищата в раздел „Съдебна статистика, регистри” в интернет страницата на ВСС, по показателите „натовареност по щат” и  „действителна натовареност” през първата половина на 2014г. за Окръжните съдилища, СГС и СпНС, Кюстендилският окръжен съд се нарежда на между първите 7 съдилища в страната. 

 

       ІV. Разрешения по ЗСРС.

 

           За периода 01.01. – 31.12.2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 88 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 63 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

           22 броя от постъпилите искания представляват такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 23.02.2015г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са общо 5 веществени доказателствени средства.

             Исканията са подавани за разкриване и предотвратяване най – вече на престъпления по чл.242 и 354а НК, както и на такива по чл.195, 198, 209, 234, 242, 301, 304б, 346 и 354а НК.

               За сравнение, през предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 91 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 74 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

           13 броя от постъпилите искания представляват такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 25.02.2014г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са общо 7 веществени доказателствени средства, съответно по 5 от дадените разрешения.

          От постъпилите общо 91 броя искания, от дирекциите на МВР са постъпили 65 броя, от наблюдаващ прокурор – 1 брой, от териториален отдел на ДА „НС” / включително и ГД БОП/ – 25 броя.

          Исканията са за разкриване и предотвратяване най – вече на престъпления по чл.242 и 354а НК, както и на такива по чл.195, 198, 209, 234, 252, 278а, 282 ал.3, 301, 330 и 339 НК.

          През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 219 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 178 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване. Изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 14 от дадените разрешения.

          През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 393 броя искания за прилагане на СРС по отношение на около 301 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване, доколкото са отговаряли на изискванията на чл.14 ал.1 вр.чл.3 ал.1 ЗСРС. Към 31.12.2011г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРС в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 35 от дадените разрешения.

                    

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.

 

Кюстендилският окръжен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали, две от които се ползват от районен съд, а другите две са на разположение на Кюстендилския окръжен съд. По споразумение между двете съдилища, една от залите на Кюстендилския окръжен съд през един ден от седмицата/ четвъртък/ се ползва от Районния съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата съществува конструктивна връзка на два етажа.

Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната служба на Кюстендилския районен съд. Част от помещенията в тази част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на Кюстендилския окръжен съд. Между това ниско тяло и високото основно тяло на сградата е изграден проход, който улеснява дейността на двете съдилища, включително и използването на петата съдебна зала.

 Във високото тяло на сградата са разположени Кюстендилският окръжен съд, Кюстендилският районен съд и  Кюстендилската окръжна прокуратура. Едно от помещенията на втория етаж е пригодено за съдебна зала и се използва от Районния съд. Едно от помещенията в приземния етаж, както и друго в партерния се използват за нуждите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието. Трите звена на съдебната система разполагат със сравнително ограничен ресурс от помещения, въпреки че през 2009г. Районна прокуратура се пренесе в друга сграда. Макар и неопределено като краен срок, предстои поетапно преместване и на Кюстендилска окръжна прокуратура, което би облекчило работата най - вече на съдебните служители и възможността за обслужване на страните по делата, както и на граждани и представители на други учреждения.         

Реалните възможности на сградата ограничават полезното пространство за работа на съдиите и съдебните служители. През  годините се е налагало преграждане на част от коридорите на съда, което в известна степен засяга вътрешния интериор на сградата. Въпреки всичко, доколкото всеки от съдиите в двете съдилища е настанен в самостоятелен кабинет, налице е една безспорно важна предпоставка за ползотворна работа.

През 2012г. бяха освободени част от помещения, предоставени за ползване на ОЗ “Охрана на съдебната власт”, доколкото бе  въведена в експлоатация на новата сграда на Административен съд гр.Кюстендил. Това обстоятелство даде възможност за частично решаване на въпросите, свързани с ефективното използване на сградния фонд.

Както бе отбелязано в началото на отчетния доклад, от началото на м.октомври 2013г. на партерния етаж на Съдебна палата гр.Кюстендил бе обособена регистратура, в която първоначално работеха служители от деловодството на Окръжен съд гр.Кюстендил, а от м.февруари 2014г. – и служители на Районния съд. В нея се обслужват граждани и процесуални представители, като по този начин се подобриха условията за запознаване с делата и тяхното движение. Също така се ограничи и движението на външни лица в сградата.

 Към настоящия момент е невъзможно по обективни причини изграждането на обособена съдебна зала за разпит на защитени свидетели, респективно такава за разпит на малолетни свидетели. През 2014г., както и през предходни години, част от първоинстанционните и въззивни дела бяха разглеждани в Съдебна палата гр.Дупница, макар това да бе свързано с допълнителни разноски. От друга страна, по този начин се улеснява както достъпа до правосъдие на гражданите от Общини Дупница, Бобов дол, Бобошево, Сапарева баня, Кочериново и Рила, така и участието на съдебни заседатели от този регион по първоинстанционни наказателни дела, разглеждани от Окръжния съд.

 

                   2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

 

         През отчетната 2014г. не е извършвана подмяна и модернизация на техническата база в Кюстендилския окръжен съд, поради липса на финасови средства. Би следвало през настоящата година да се потърсят възможности за подмяна на оставащите CRT монитори с LED, с цел осигуряване на безопасна и комфортна работна среда. Такава подмяна е крайно наложителна и предвид пределната им възраст и възможността всеки момент да излязат от строя.

         В края на 2014г., бе закупена и въведена в експлоатация 1 бр. копирна машина /цифров копир, мрежови принтер и мрежови цветен скенер/, която замени напълно амортизираната и често неработеща такава в деловодството на съда. През настоящата година следва да се търсят възможности за подмяна на останалите в употреба стари и доста амортизирани персонални лазерни принтери.

         В регистратура са подменени 2 бр. POS-терминални устройства за безкасово плащане на такси, които бяха предоставени от новата обслужваща банка.

          В Кюстендилския окръжен съд е изградена мрежова среда на базата на Microsoft Windows Server 2003 R2. В момента се извършва миграция към Microsoft Windows Server 2008 среда.

         Изграден е домейн, в който са включени всички работни станции. Тази организация позволява централизирана администрация на системата.

         През 2014г. разполагахме с 47 работни станции в експлоатация. 14 от тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 3 станции са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение на съдебните служители.

         Към края на 2014г. съдът разполага със 8 мрежови и 25 персонални принтера, 4 бр. мултифункционални устройства, от които 2 бр. мрежови. За нуждите на работещия модул "Електронна папка" работят и 11 скенера.

         Съдът разполага с четири сървъра.  Единият от тях е доставен по програма ФАР за Кюстендилския окръжен съд. На съда е предоставено разрешение за частично ползване, което ограничава употребата му. От трите сървъра, които ползваме, единият се използва като основен, а вторият, който е собственост на „Алианц Банк България” АД е конфигуриран като резервен. През настоящата година предстои изваждането му от експлоатация. Третият сървър, който бе доставен за система за делата по несъстоятелност, която бе свалена от употреба и заменена с централизирана такава, е преконфигуриран като домейн контролер.

         Трябва да се подчертае, че за устойчивата работа на мрежата и по - доброто обслужване на клиентите на съда следваше през предходните години да се закупят поне 15 UPS устройства. Поради липса на средства това не бе сторено, поради което през 2015г. следва да се търсят варианти за реализация и на този проект.

         В една от залите на Окръжен съд Кюстендил успешно функционира звукозаписна система. Поради много добрите резултати от нейната експлоатация, би следвало през 2015 година да се потърси възможност за оборудване на останалите две зали с такава техника, като особено наложително е това да бъде сторено по отношение на залата в Съдебна палата гр.Дупница.

         През отчетната 2014г. в Кюстендилския окръжен съд се използваше следния специализиран софтуер:

-         Правно-информационна система - „Апис”;

-         АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД с допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна система за цялостната работа на съда;

-         „Делфи-Търговски регистър” на „Информационно обслужване” АД - информационна система за фирмените дела;

-         Антивирусна система „ESET Endpoint Antivirus” с клиенти за всички работни станции;

-         Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор”;

-         „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД – счетоводството;

-         Единна система за делата по несъстоятелност;

-         Единна система за публикация на съдебните актове в интернет;

 

         През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд отново поради липса на финансови средства, не бе подновена периметровата защита Panda Gate Defender, осигуряваща защитата на вътрешната мрежа от вируси, спам, спайуеър, хакерски атаки, както и филтриране и контрол на ползваните от служителите уеб ресурси и услуги. Това наложи доста рестрикции при използване на интернет от потребителите.

         Не на последно място, Кюстендилският окръжен съд има своя интернет страница - http://kos-bg.eu, на която се публикува необходима актуална информация относно насрочените за разглеждане дела, важни съобщения, свободни работни места, съобщения за стажантите, обявите за публична продан на държавните съдебни изпълнители от Кюстендилски съдебен район, както и обявите на частните съдебни изпълнители, според изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК и други.

         В нея се публикуват и влезлите в законна сила и постановени съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

 

1. Дупнишки районен съд.

 

Кадрова обезпеченост и административно ръководство.

 

През 2014г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Дупнишкия районен съд включваше 12 щатни броя за съдии, като  през отчетната година те отново не бяха заети изцяло по различни причини. В съда са обособени наказателно и гражданско отделение, във всяко от което работят по 6 съдии. Щатът на районния съд включва също така 36 бр. съдебни служители, като всички щатни бройки са заети. В съда през отчетната година осъществяват дейност двама държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписванията. Съотношението между съдии, държавни съдебни изпълнители, съдия по вписванията и съдебни служители е 1 към 2.8.

През отчетната 2014г. Дупнишкият районен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на съдия Ели Скоклева и заместник председател  - съдия Людмила Панайотова.

 

 Сграден фонд.

 

Дупнишкият районен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Дупница. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от четири етажа. В сградата са настанени също така Районна прокуратура Дупница и служители на Агенцията по вписванията.

 През 2013г. от страна на ВСС бяха отпуснати средства за подмяна на дограмата на сградата, което бе реализирано през м.декември 2013г.

 

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

1.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

През отчетната 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 377 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 15 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Повечето от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта – 10 броя. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 199 дела или общо за разглеждане 576 дела.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 431 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 9 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 209 дела, или общо за разглеждане 640 дела.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 478 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 30 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 221 дела, или общо за разглеждане 699 дела.

През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 543 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 37 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 236 дела, или общо за разглеждане 779 дела.

През периода 2011 - 2014г. е налице видима тенденция към постепенно намаляване броя на  постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер – от 543 до 377 дела.  Намалението в постъпленията е довело и до постепенно намаляване в броя на несвършените дела в края на годината.

Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Дупнишкия районен съд през 2014г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

За извършване на общоопасни престъпления –  124 дела или 33%, при 178 дела или 41% за 2013г., при 186 дела или 38.9% за 2012г. и 247 дела или 45.4% за 2011г.;

За извършване на престъпления против собствеността –  99 дела или 26%, при 129 дела или 30% за 2013г., при 125 дела или 26% за 2012г. и 161 дела или 29.6% за 2011г.;

За извършване на престъпления против личността – 30 дела или 8%, при 23 дела или 5.4% за 2013г., при 26 дела или 5.4% за 2012г. и 38 дела или 6.9% за 2011г.;

За извършване на престъпления против стопанството – 58 дела или 15%, при 51 дела или 11.8% за 2013г., при 77 дела или 16.1% за 2012г. и 48 дела или 8.8% за 2011г.;

За извършване на документни престъпления – 9 дела или 2.3%, при 11 дела или 2.5% за 2013г., при 10 дела или 2% за 2012г., при 11 дела или 2% за 2011г.; 

За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 6 дела или 1.5%, при 3 дела или 0.6% за 2013г., при 2 дела или 0.4% за 2012г., при 7 дела или 1.2% за 2011г.; 

За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта  – 41 дела или 10.8%, при 28 дела или 6.4% за 2013г., при 37 броя или 7.7% за 2012г., при 15 броя или 2.7% за 2011г.;

За извършване на престъпления по глава ІІІ от Особената част на НК- престъпления против правата на гражданите – 6 дела или 1.5%, при 4 броя дела или 0.9% за 2013г., при постъпили  7 дела или 1.4%, за 2012г., при отново 7 дела или 1.3% за 2011г.

За извършване на престъпления по глава  VІІ НПК - престъпления финансовата, данъчната и осигурителната система – не са постъпвали дела през отчетната 2014г., отново липса на постъпления през 2013г., при постъпило за 2012г. 1 дело или 0.2%, при постъпили за 2011г. 2 броя дела или 0,3%;

За извършване на престъпления по глава  VІІІ НПК - престъпления против дейността на ДООО – 4 дела или 1%, при 4 броя дела или 0.9% за 2013г., при постъпили за 2012г. 7 дела или 1.4%, при 7 дела или 1.3% за 2011г..

През периода 2011 – 2014г. структурата на постъпленията в Дупнишкия районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията по видове в Кюстендилския районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. През горепосочения 4 – годишен период основната част от постъпленията в ДРС се формират от делата за извършване на общоопасни престъпления, престъпления против собствеността, престъпления против личността и престъпления против стопанството.

През последните 4 години в ДРС неизменно най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления  и на второ място -  за извършване престъпления против собствеността.

Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция” при ОД Полиция Кюстендил, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по транспорта и най – вече по чл.343б ал.1 НК.

Обстоятелството, че районът на КРС обхваща и държавната граница със Сърбия и Македония, пряко рефлектира и върху постъпленията от дела за извършване на престъпления по чл.279 и 280 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2014г. ДРС е следвало да разгледа общо 576 наказателни дела от общ характер, от които 377 новообразувани дела и 199 броя дела, останали несвършени в края на 2013г. През отчетния период съдът е успял да свърши 409 наказателни общ характер дела – 71%, като края на отчетния период са останали несвършени 167 броя дела. От общо свършените 409 броя дела, съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 238 броя дела – 58%.

От общо свършените през 2014г. 409 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 134 броя дела са свършени по същество с присъда – 32%; прекратени и с одобрено споразумение 275 броя дела – 67%, като от тях 251 са свършени със споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 61%. От постъпилите по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 15 броя дела, през годината са свършени 11, като 1 е решено и 10 са прекратени по споразумение.

 

През предходната 2013г. ДРС е следвало да разгледа общо 640 наказателни дела от общ характер, от които 431 новообразувани дела и 209 броя дела, останали несвършени в края на 2012г. През отчетния период съдът е успял да свърши 443 наказателни общ характер дела – 69%, като края на отчетния период са останали несвършени 197 броя дела. От общо свършените 443 броя дела, съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 271 броя дела – 61%.

От общо свършените през 2013г. 443 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 140 броя дела са свършени по същество с присъда – 31,6 %; прекратени и с одобрено споразумение 303 броя дела – 68.3 %, като от тях 281 са свършени със споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 63 %. Всички 9 броя дела, постъпили по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са свършени през годината, като 3 са решени с присъда и 6 са прекратени по споразумение.

 

За сравнение, през 2012г. ДРС е следвало да разгледа общо 699 наказателни дела от общ характер, от които 478 новообразувани дела и 221 броя дела, останали несвършени в края на 2011г. През отчетния период съдът е успял да свърши 491 наказателни общ характер дела – 70%, като края на отчетния период са останали несвършени 208 броя дела. От общо свършените 491 броя дела, съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 340 броя дела – 69%.

От общо свършените през 2012г. 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 124 броя дела са свършени по същество с присъда – 25,2 %; прекратени и с одобрено споразумение 367 броя дела – 75 %, като от тях 335 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68.2%. От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 2 дела, а прекратени по споразумение - 37 броя дела.

 

През 2011г. ДРС е следвало да разгледа 779 наказателни дела от общ характер, от които 543 новообразувани дела и 236 броя дела, останали несвършени в края на 2010г. През отчетния период съдът е успял да свърши 550 наказателни общ характер дела – 71%, като края на отчетния период са останали несвършени 229 броя дела. От общо свършените 550 броя дела съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 380 броя дела – 69%.

От общо свършените през 2011г. 550 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 109 броя дела са свършени по същество с присъда – 19,8 %; прекратени и приключени с одобрено споразумение 441 броя дела – 80 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 73 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 6 дела, а прекратени по споразумение - 34 броя дела.

                 

Като положителни тенденции в работата на съдиите от наказателно отделение на ДРС през периода 2011 – 2014г. могат да се посочат поддържането на сравнително висок процент на   свършените в 3 – месечен срок дела – около 70%, и на прекратените дела по споразумение, както и тенденцията за намаляване на броя на несвършените дела  в края на всеки период. 

          Връщане на дела за доразследване.

 

През отчетната 2014г. от общо постъпили за разглеждане в ДРС 377 наказателни дела от общ характер 19 броя – 5%, са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 16 дела или 84%, от съдия - докладчик и 3 броя дела – 16%, от открито съдебно заседание.      

През предходната 2013г. от общо постъпили за разглеждане в ДРС 431 наказателни дела от общ характер 20 броя – 4.6%, са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 13 дела или 65%, от съдия - докладчик и 7 броя дела – 35%, от открито съдебно заседание.      

През 2012г. от общо постъпили за разглеждане в ДРС 478 наказателни дела от общ характер 27 броя – 5.6%, са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 20 дела или 74%, от съдия - докладчик и 7 броя дела – 26%, от съдебно заседание.      

През 2011г. в ДРС са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 39 броя наказателни дела, като 35 от тях – 90% от съдия - докладчик и 4 броя дела – 10% от съдебно заседание.      

Съдиите от наказателно отделение на ДРС следва да продължат усилията си и напълно да прекратят практиката на връщане на дела за доразследване от открито съдебно заседание поради допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.

        

           Структура на наказаната престъпност.

       

През 2014г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 483. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 426 лица,  сред които и 10 непълнолетни, а са оправдани 33 лица – 7.1% от всички 459, по отношение на които е постановен съдебен акт. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 238 лица, като по отношение на 177 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 21 е наложено наказание „глоба”, на 149 – „пробация” и на 16 лица – други наказания. От осъдените 426 лица, на 284 са определени наказания с одобрени споразумения по чл.381 – 384 НПК.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 513. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 460 лица,  сред които и 23 непълнолетни, а са оправдани 41 лица – 7.9%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 256 лица, като по отношение на 183 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 5 лица, на 31 е наложено наказание „глоба”, на 152 – „пробация” и на 16 лица – други наказания. От осъдените 460 лица, на 315 са определени наказания с одобрени споразумения по чл.381 – 384 НПК.

За сравнение, през 2012г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 426. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 407 лица,  сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 18 лица – 4,2%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 283 лица, като по отношение на 185 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 8 лица, на 12 е наложено наказание „глоба”, на 96 – „пробация” и на 9 лица – други наказания.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 630. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 1 непълнолетен, а са оправдани 40 лица – 6,7%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 349 лица, като по отношение на 255 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 17 е наложено наказание „глоба”, на 175 – „пробация” и на 11 лица – други наказания.

             

         1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

   

През 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 48 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 42 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 90 дела съдът е свършил 43, или 47%, от които 22 по същество с присъда – 51%, а по 21 наказателното производство е прекратено по  други причини. В края на 2014г. в съда са останали несвършени 47 броя дела.

През 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 39 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 49 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 88 дела съдът е свършил 47, или 53%, от които 26 по същество с присъда – 55%, а по 21 наказателното производство е прекратено по  споразумение или по други причини – 45%. В края на 2013г. в съда са останали несвършени 41 броя дела.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 21 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 19 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 40 дела съдът е свършил 25, или 63%, от които 13 по същество с присъда – 52% и 12 – по  споразумение – 48%. В края на 2012г. в съда са останали несвършени 15 броя дела.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 55 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 89 дела съдът е свършил 49, или 55%, от които 20 по същество с присъда – 41 % и 29 – по  споразумение – 59%.

През периода 2011г. – 2014г. постъпленията от този вид дела са неравномерни. Очевидно е, че по отношение на този вид съществуват обективни причини за продължителното им разглеждане и неслучайно спрямо тях е отчетен най – нисък процент на свършили в 3 – месечен / 33/, в сравнение с всички други категории дела.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

През отчетната 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 45 броя дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 24 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 69 дела, съдът е успял да свърши 49 – 71%, от които 48 дела с решение по същество. От свършените 49 дела, 25 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 51%. В края на отчетната година са останали несвършени 20 броя дела.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 54 броя дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 45 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 99 дела, съдът е успял да свърши 76 – 77%, от които 73 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 23 броя дела. От свършените 76 дела, 43 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 57%.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 35 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 44 дела, съдът е успял да свърши 36 – 82%, от които 29 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 8 броя дела. От свършените 36 дела, 29 са приключени в 3 – месечен срок – 81%.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 48 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 28 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 76 дела, съдът е успял да свърши 53 – 70%, от които 50 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 23 броя дела. От свършените 53 дела, 28 са приключени в 3 – месечен срок – 53%.

През 2013г. е констатирано значително увеличение в постъпленията от този вид дела, което се е отразило и на сроковете за приключването им.

 

         1.а.d. Частни наказателни дела.

 

През 2014г. в Дупнишкия районен съд са образувани 266 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2013г. 9 дела. От разглежданите общо 275 дела съдът е свършил 271, всички от които в 3 – месечен срок.  

През 2013г. в Дупнишкия районен съд са образувани 273 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2012г. 6 дела. От разглежданите общо 279 дела съдът е свършил 269, всички от които в 3 – месечен срок.       

През 2012г. в Районния съд са образувани 301 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2011г. 7 дела. От разглежданите общо 308 дела съдът е свършил 299, 297 от които в 3 – месечен срок – 99%.       

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са образувани 263 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2010г. 6 дела. От разглежданите общо 269 дела съдът е свършил 259, 255 от които в 3 – месечен срок – 98%.       

        

         Проведени съдебни заседания.

 

В Дупнишкия районен съд през отчетната 2014г. са насрочени за разглеждане 1647 броя наказателни дела, от които 1347 дела от общ характер – 82%. Отложени са 1219  броя дела – 74 %, от които общ характер – 950 броя дела.

В Дупнишкия районен съд през 2013г. са насрочени за разглеждане 1739 броя наказателни дела, от които 1453 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1255  броя дела – 72 %, от които общ характер – 1015 броя дела -  81%.

В Дупнишкия районен съд през 2012г. са насрочени за разглеждане 1785 броя наказателни дела, от които 1501 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1272  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1027 броя дела -  68%.

В Дупнишкия районен съд през 2011г. са насрочени за разглеждане 1948 броя наказателни дела, от които 1637 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1381  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1113 броя дела -  57 %.

От тези данни може да се направи извод, че през периода 2011 – 2014г. процентът на отложените дела е постоянен и  възлиза в рамките на 71 - 74%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

                 

Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад, през 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 100 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 67 броя дела са образувани по жалби и 33 по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 20 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2014г. общо 120 въззивни наказателни дела по първоинстанционни съдебни актове на ДРС.

Окръжният съд е свършил през годината 96 от стоящите пред него за разглеждане 120 въззивни наказателни дела. От тях, потвърдена е присъдата по 28 дела – 29,1%; по 2 дела е отменено  условното осъждане, по 6 дела наказанието е намалено, по 16 са извършени други промени в наказателната част, по 2 – в гражданската. По 4 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 20 дела – 20.8%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 7 броя дела – 7.2%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 11 дела – 11.4%, производството е прекратено.

 

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 89 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 54 броя дела са образувани по жалби – 61%, и 35 – 39%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 18 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2013г. общо 107 въззивни наказателни дела по първоинстанционни съдебни актове на ДРС.

Окръжният съд е свършил през 2013г. 87 от стоящите пред него за разглеждане 107 въззивни наказателни дела. От тях, потвърдена е присъдата по 48 дела – 55,1%; по 3 дела е приложено условното осъждане, по 4 дела наказанието е намалено, по две – наказанието е увеличено, по 8 са извършени други промени в наказателната част. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 14 дела – 16%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 4 броя дела – 4.5%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 3 дела – 3.4%, производството е прекратено.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 62 броя дела са образувани по жалби – 62%, и 30 – 38%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2012г. общо 97 въззивни наказателни дела по първоинстанционни съдебни актове на ДРС.

Окръжният съд е свършил през 2012г. 79 от стоящите пред него за разглеждане 97 въззивни наказателни дела. От тях, потвърдена е присъдата по 36 дела – 45,5%; по 2 дела е приложено условното осъждане, по 4 дела наказанието е намалено, по едно – наказанието е увеличено, по 4 са извършени други промени в наказателната част и по едно – в гражданската. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 14 дела – 17,7%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 10 броя дела – 12.6%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 6 дела – 7,5%, производството е прекратено.

 

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 80 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 50 броя дела са образувани по жалби – 63 %, и 30 – 37%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 10 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. общо 90 въззивни наказателни дела.

Окръжният съд е свършил през 2011г. 72 от стоящите пред него за разглеждане 90 въззивни наказателни дела – 80 %. От общо свършените 72 броя дела, потвърдена е присъдата по 39 дела – 54,1%; по 1 дело е отменено условно осъждане, по 3 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 6 са извършени други промени в наказателната част. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 11 дела – 15,2%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 8 броя дела – 11%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 3 дела – 4,1%, производството е прекратено.

 

През периода 2011 – 2013г. броят на потвърдените първоинстанционни актове на ДРС по наказателни дела варира в рамките на 45 – 55%, като през последния отчетен период е налице влошаване на този показател до 29%. Съответно е налице влошаване и по  отношение на делата, по които присъдата е отменена с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

          Срокове за разглеждане на делата.

 

Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2014г., по отношение на 173 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 64 – от 3 до 6 месеца, по 78 – от 6 месеца до 1г. и по 72 – над 1г. По 87 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

През 2013г., по отношение на 277 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 115 – от 3 до 6 месеца, по 93 – от 6 месеца до 1г. и по 88 – над 1г. По 111 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

През 2012г. по отношение на 190 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 62 – от 3 до 6 месеца, по 47 – от 6 месеца до 1г. и по 85 – над 1г. По 106 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

През 2011г. по отношение на 139 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 61 – от 3 до 6 месеца, по 40 – от 6 месеца до 1г. и по 98 – над 1г. По 73 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.    

Следва да се отбележи, че през 2014г. съдиите от наказателно отделение са успели да намалят броя на несвършените дела със срок от образуване над една година от 277 на 173.

 

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд, без производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

През 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 868 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 409 броя граждански дела. От постъпилите общо 868 дела, 833 дела са новообразувани, 24 са получени по подсъдност и 11 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1277 броя граждански дела.

През 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 976 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 442 броя граждански дела. От постъпилите общо 976 дела, 944 дела са новообразувани, 21 са получени по подсъдност и 11 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1418 броя граждански дела.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 968 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 477 броя граждански дела. От постъпилите общо 968 дела, 921 дела са новообразувани, 37 са получени по подсъдност и 10 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. През годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1445 броя граждански дела.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 920 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 506 броя граждански дела. От постъпилите общо 920 дела, 884 дела са новообразувани, 22 са получени по подсъдност и 14 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1426 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 480 дела, или този брой е намален с 26.

Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2011 – 2014г. сочи, че е налице тенденция към постепенно им увеличение 976 през 2013г., последвано от намаление през отчетния период. Независимо от това увеличение, налице е и положителната тенденция към непрекъснато намаляване на броя на несвършените в края на всеки отчетен период дела, макар през отчетната 2014г. да е констатирано леко увеличение.

 

         Движение и разглеждане на делата.

      

През отчетната 2014г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1277 са свършени 1000 граждански дела – 78%. От така свършените  дела, 717 броя – 72%, са свършени в 3 – месечен срок. По 633 броя дела – 63% искът е уважен изцяло, по 122 дела – 12%, - уважен отчасти, по 123 дела – 12%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 37 дела – 4%, а 85 дела – 8%, са прекратени по други причини.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1418 са свършени 1015 граждански дела – 72%. От така свършените  дела, 701 броя – 69%, са свършени в 3 – месечен срок. По 628 броя дела – 62% искът е уважен изцяло, по 148 дела – 15%, - уважен отчасти, по 130 дела – 13%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 21 дела – 2%, а 88 дела – 9%, са прекратени по други причини.

През 2012г. в Районния съд от разглеждани общо 1445 са свършени 1010 граждански дела – 70%. От така свършените  дела, 648 броя – 64%, са свършени в 3 – месечен срок. По 553 броя дела – 54% искът е уважен изцяло, по 115 дела – 11%, - уважен отчасти, по 167 дела – 16,5%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 47 дела – 4.6%, а 128 дела – 13%, са прекратени по други причини.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1426 са свършени 946 граждански дела – 66%. От така свършените  дела, 587 броя – 62%, са свършени в 3 – месечен срок. По 530 броя дела – 56% искът е уважен изцяло, по 116 дела – 12,2%, - уважен отчасти, по 116 дела – 12,2 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 57 дела – 6%, а 127 дела – 13%, са прекратени по други причини.

Наблюдава се трайна тенденция към запазване относителния дял  на приключваните дела в рамките на около 70% през периода 2011 – 2014г. Съответно, постоянно се увеличава и относителния дял на свършените в 3 - месечен срок дела.

 

          Постъпления по видове дела.

 

За периода 2011 – 2014г. в постъпленията по видове граждански дела в Дупнишкия районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за 2014г. са както следва:

       1/ Искове по Семейния кодекс – 185 дела или 21%, при 228 дела или 23% за 2013г., при 252 дела или 26% за 2012г., при 271 дела или 29% през 2011г.;

       2/ Облигационни искове – 189 или 22%, при 212 дела или 22% за 2013г., при 220 дела или 22.7% за 2012г., при 118 дела или 12.8% през 2011г.;

       3/ Вещни искове – 62 дела или 7%, при 77 дела или 8% за 2013г., при 53 дела или 5.4% за 2012г., при 73 дела или 7.9% през 2011г.;

       4/ Делби – 34 дела или 4%, при 35 дела или 3.5% за 2013г., при 29 дела или 2.9% за 2012г., при 22 дела или 2.4% през 2011г.;

       5/ Искове по КТ – 51 дела или 5.8%, при 78 дела или 8% за 2013г., при 119 дела или 12.2% за 2012г., при 58 дела или 6.3% през 2011г.;

       6/ Финансови начети – не са постъпвали такива дела през 2012 – 2014г., при 1 дело за 2011г.;

       7/ Други искове – 347 или 40%, при 346 дела или 35% за 2013г., при 295 дела или 30% за 2012г., при 367 дела или 40.9% през 2011г.

През 2014г. структурата на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд като цяло е сходна с тази от предходния отчетен период и не се констатират значими промени.

 

     Срокове за разглеждане на делата.

 

Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2014г. по отношение на 31 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 7 дела  – от 3 до 5 години, по 6 – над 5 години.

Освен това, броят на несвършените в края на 2014г. общо 277 граждански дела съставлява 21.6% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1277 дела.

През предходната 2013г. по отношение на 48 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 10 дела  – от 3 до 5 години, също по 10 – над 5 години.

Освен това, броят на несвършените в края на 2013г. общо 403 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 28.4% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1418 дела.

За сравнение, през 2012г. по отношение на 39 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 11 дела  – от 3 до 5 години, по 9 – над 5 години. Броят на несвършените в края на 2012г. общо 435 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 30.1% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1445 дела.                 

На всеки три месеца до Председателя на КОС се изпраща информация за несвършилите граждански дела с продължителен период на разглеждане. В ДРС несвършените граждански и административни дела, образувани преди 01.01.2010г. са 2, спрени до решаване на преюдициален спор.

   

          Проведени съдебни заседания.  

         

През отчетната 2014г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1597 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 832 броя дела – 52 %. Отложените в първо по делото заседание и помирително такова са 501 броя дела.

През предходната 2013г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1629 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 853 броя дела – 52 %. Отложените в първо по делото заседание и помирително такова са 577 броя дела, като останалите отложени дела са 16.9%.

През 2012г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1826 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 952 броя дела – 52 %. Отложени в първо по делото заседание и помирително такова са 721 броя дела.

През 2011г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1884 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1067 броя дела – 56 %. Отложени в първо по делото заседание и помирително такова са 723 броя дела.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

Както вече бе посочено в отчетния доклад, през 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 282 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 50 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 280 от общо стоящите за разглеждане 332 въззивни граждански дела. От тях по 155 дела – 55.3%, решението на районния съд е оставено в сила; по 46 дела – 16.4%, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 37 броя дела – 13.2%; по 11 дела – 3.9 %, решението е обезсилено, а по 31 дела – 11%, производството е прекратено.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 267 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 261 от общо стоящите за разглеждане 311 въззивни граждански дела. От тях по 120 дела – 46%, решението на районния съд е оставено в сила; по 53 дела – 20.3%, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 36 броя дела – 13.7%; по 12 дела – 4.5 %, решението е обезсилено, а по 44 дела – 16.8%, производството е прекратено.

  През 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 205 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 205 от общо стоящите за разглеждане 249 въззивни граждански дела. От тях по 113 дела – 55%, решението на районния съд е оставено в сила; по 26 дела – 12.6%, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 20 броя дела – 9.7%; по 11 дела – 5.3 %, решението е обезсилено, а по 37 дела – 18%, производството по делата е прекратено.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 259 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 258 от общо стоящите за разглеждане 303 въззивни граждански дела. От тях по 153 дела – 59.3%, решението на районния съд е оставено в сила; по 44 дела – 17 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 32 броя дела – 12.4%; по 11 дела – 4.2 %, решението е обезсилено, а по 18 дела – 6.9%, производството по делата е прекратено.

През периода 2011 – 2014г. относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС е в рамките над 50%, макар през 2013г. да е констатирано леко намаление до 46%. Що се отнася до процента на обезсилените съдебни актове, той се задържа в рамките на 4.2 – 5.3, като през 2014г. е намален до 3.9.

 

   1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

През отчетната 2014г. в Дупнишкия районен съд са образувани 1184 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 29 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 7 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1191 дела, съдът е успял да свърши  1190 броя дела – почти 100%, всички от които в инструктивния 3 – месечен срок. В края на отчетния период е останало несвършено 1 дело от този вид.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд са образувани 1646 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 50 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 14 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1660 дела, съдът е успял да свърши  1652 броя дела – 99%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 1649 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 8 броя дела от този вид.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 2420 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 91 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 147 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2567 дела, съдът е успял да свърши  2543 броя дела – 99%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 2541 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 24 броя дела от този вид.

През 2011г. в Районния съд са образувани 3614 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 58 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 39 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 3653 дела, съдът е успял да свърши  3507 броя дела – 96%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 3503 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 146 броя дела от този вид.

За периода 2011 – 2014г. е налице трайна тенденция към постепенно и значително намаляване в постъпленията от този вид дела в ДРС, съответно от 3614 през 2011г. до 1184 през отчетната година. Доколкото огромният брой от делата са приключени, при това почти изцяло в 3 – месечен срок, очевидно е че тези производства по начало не представляват особена трудност. Все пак, огромният им брой затруднява работата както на съдиите, така и на съответните съдебни служители.

 

       1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

През отчетната 2014г. в Дупнишкия районен съд са образувани 34 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 25 дела. От общо стоящи за разглеждане 59 дела са свършени 54 – 91%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 46 - 85%, като несвършени в края на периода са останали 5 дела.

През 2013г. в Дупнишкия районен съд са образувани 68 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 19 дела. От общо стоящи за разглеждане 87 дела са свършени 61 – 73%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 48 - 78%, като несвършени в края на периода са останали 26 дела.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 85 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 26 дела. От общо стоящи за разглеждане 111 дела са свършени 92 – 83%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 69 - 75%, като несвършени в края на периода са останали 19 дела.

През 2011г. в Районния съд са образувани 61 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени в края на 2010г. са били останали 38 дела. Броят на свършените дела е 74 или 75 %, а броят на свършените в 3 - месечен срок дела - 59, или 80 %. Несвършени в края на периода са останали 25 дела.

 

1.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

           Постъпления.

 

Постъпленията за 2014г. от наказателни административен характер дела в Дупнишкия районен съд възлизат общо на 558 броя дела, като основните групи са следните:

       1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 13 дела, при 43 дела за 2013г., при 27 дела за 2012г., при 17 дела за 2011г.;

       2/ За административни нарушения по ЗАкцизите, ЗДДС и ДОПК – 5 дела, при 16 дела за 2013г., при 15 дела за 2012г., при 22 дела за 2011г.;

       3/ За административни нарушения по ЗДвП – 309 дела, при 463 дела за 2013г., при 505 дела за 2012г., при 436 дела за 2011г.;

        4/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 5 дела, при 10 дела за 2013г., при 2 дела за 2012г., при отново 2 дела за 2011г.;

          5/  За административни нарушения по УБДХ – 16 дела, при отново 16 дела за 2013г., при 26 дела за 2012г. при отново 26 дела за 2011г.

        

           Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 558 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2013г. 297 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 855 нах дела през годината районния съд е свършил 706 броя дела – 83%.  В края на 2014г. са останали несвършени 149 дела.

От свършените 706 дела 264 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 38%. 686 нах дела – 97% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 20 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 706 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 182 броя дела – 26%, по 75 дела – 11%, те са изменени, отменени са актовете по 429 броя дела – 61%, прекратени са производствата по 20 броя дела – 2.8%.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 824 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2012г. 423 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1247 нах дела през годината районния съд е свършил 948 броя дела - 76%.  В края на 2013г. са останали несвършени 299 дела.

От свършените 948 дела 266 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 287%. 914 нах дела – 96% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 34 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 948 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 288 броя дела – 30%, по 90 дела – 9%, те са изменени, отменени са актовете по 536 броя дела – 56%, прекратени са производствата по 34 броя дела – 3.5%.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 873 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2011г. 284 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1157 нах дела през годината районния съд е свършил 732 броя дела - 63%.  В края на 2012г. са останали несвършени 425 дела.

От свършените 732 дела 270 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 37%. 699 нах дела – 95% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 33 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 732 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 198 броя дела – 27%, по 120 дела – 16%, те са изменени, отменени са актовете по 381 броя дела – 52%, прекратени са производствата по 33 броя дела – 7.6%.

През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 714 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2010г. 280 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 994 нах дела през годината районния съд е свършил 708 броя дела - 71 %.  В края на 2011г. са останали несвършени 286 дела.

  От свършените 708 дела 300 броя са свършени в 3 – месечен срок – 42 %. 679 нах дела - 96 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 29 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 708 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 155 броя дела – 22%, по 150 дела – 21%, те са изменени, отменени са актовете по 374 броя дела – 53%, прекратени са производствата по 29 броя дела – 4%.

  За периода 2011 – 2012г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела, съпроводено с увеличаване и на броя на несвършените в края на всяка година дела. В края на 2012г. броят на несвършените дела е отбелязал значителен ръст от 32%. През 2013г. и 2014г. са констатирани намаления в постъпленията, като съдиите от наказателно отделение са успели да свършат голям брой дела и да намалят броя на несвършените в края на периода дела до 299, а през 2014г. – и до 149 броя. По отношение на този вид дела са налице обективни причини за разглеждането им в сравнително по – дълъг период от време, поради което и процентът на свършените в 3 – месечен срок е относително нисък - 37.

 

       Постъпили за разглеждане дела от всички категории.        

       Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.

 

        Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

Както вече бе посочено, през 2014г. щатът на Дупнишкия районен съд отново е включвал 12 щатни бройки за съдии, като през годината не е бил зает напълно. Съдиите са разпределени в 6 наказателни и 6 граждански състава.

През 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 3409 броя дела, в това число и 11 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 996 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 4405 дела съдът е свършил 3737 броя дела – 85%.

В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 2778 броя дела – 74%. С актове по същество съдът е свършил 3263 броя дела – 87%, а производството по 474 броя дела – 12.6%, е прекратено. От тези 474 броя дела, производството по 288 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 19 дела са върнати за доразследване и 167 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 668, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е намален с 328 дела.

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 4315 броя дела, в това число и 11 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 1195 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 5510 дела съдът е свършил 4519 броя дела – 82%.

В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 3269 броя дела – 72%. С актове по същество съдът е свършил 4009 броя дела – 89%, а производството по 510 броя дела – 11%, е прекратено. От тези 510 броя дела, производството по 302 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 20 дела са върнати за доразследване и 188 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 991, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален с 210 дела.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5260 броя дела, в това число и 13 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 1206 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6466 дела съдът е свършил 5265 броя дела – 81%.

В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 4223 броя дела – 80 %. С актове по същество съдът е свършил 4624 броя дела – 88%, а производството по 641 броя дела – 12% е прекратено. От тези 641 броя дела, производството по 372 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 28 дела са върнати за доразследване и 241 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1201, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 5 дела.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 6206 броя дела, в това число и 14 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 1163 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 7369 дела съдът е свършил 6147 броя дела – 83 %.

В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 5128 броя дела – 83 %. С актове по същество съдът е свършил 5396 броя дела – 88%, а производството по 751 броя дела – 12.2% е прекратено. От тези 751 броя дела, производството по 459 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 39 дела са върнати за доразследване и 253 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1222, т.е. в сравнение с 2010г. този брой е увеличен с 59.

За периода след 2011г. се наблюдава намаление в общите постъпления от дела в Дупнишки районен съд до 6206 дела. Това увеличение неминуемо се е отразило неблагоприятно, но съдиите от Районния съд са успели да реагират адекватно. През последните три отчетни периоди се наблюдава значително намаление в постъпленията с 946 дела през 2012г., ново с 945 дела през 2013г. и 906 през 2014г. Това намаление се дължи най – вече на  намалените постъпления от дела по чл.410 и 417 от ГПК. Това обстоятелство е спомогнало да бъдат компенсирани в голяма степен ръстът на постъпленията от предишни отчетни периоди, както и броят на несвършените в края на годината дела.

        

 Натовареност на съдиите от Дупнишки районен съд.

 

Общата натовареност по щат на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2014г. е била 30.59 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 25.95 дела месечно.

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 34.50 разгледани дела при свършени средно месечно 30.60 дела, а на наказателните – съответно 26.68 дела и 21.31 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 39.90 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 33.85 дела.

През предходната 2013г. общата натовареност по щат на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2013г. е била 38.26 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 31.38 дела месечно. Натовареността на гражданските съдии по щат е била 43.01 разгледани дела при свършени средно месечно 37.17 дела, а на наказателните – съответно 33.51 дела и 25.60 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 50.09 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 41.08 дела.

За сравнение, общата натовареност по щат на съдиите в съда през 2012г. е била 44.90 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 36.56 дела месечно. Натовареността на гражданските съдии по щат е била 55.97 разгледани дела при свършени средно месечно 49.50 дела, а на наказателните – съответно 33.83 дела и 23.63 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 53.04 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 43.19 дела.

През 2011г. общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд е била 51.17 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 42.69 дела месечно. Натовареността на гражданските съдии по щат е била 70.82 разгледани дела при свършени средно месечно 62.01 дела, а на наказателните – съответно 31.53 дела и 23.36 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 57.11 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 47.64 дела.

През периода 2011 - 2014г. общата натовареност на съдиите от ДРС непрекъснато намалява, последица от значителното намаление в постъпленията от заповедни производства.

 

         1.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

През 2014г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6554 броя свидетелства за съдимост и 1272 броя справки за съдимост, като са съставени и 490 броя бюлетини за съдимост.

През 2013г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6026 броя свидетелства за съдимост и 3044 броя справки за съдимост, като са съставени и 557 броя бюлетини за съдимост.

През 2012г. са издадени 6902 броя свидетелства за съдимост и 1789 броя справки за съдимост, при общо 8403 броя свидетелства и справки за съдимост за 2011г.

В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2014г. са постъпили 429 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 3695 броя дела. През годината са събрани 730 923.40 лв, а несъбраните дължими суми по изпълнителни дела възлизат общо на 11 869 124.85лв.

 

В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2013г. са постъпили 586 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 3238 броя дела.

В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2012г. са постъпили 602 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2815 броя дела.

През 2011г. в Службата са постъпили 484 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2510 броя дела.

Размерът на постъпленията в СИС през периода 2012 – 2014г. показва тенденция към намаление, но и неизменно нарастване на броя на несвършените в края на всеки период изпълнителни дела.

През 2014г. съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 6355 броя вписвания. През 2013г. са извършени общо 4444 броя вписвания, при 3981 броя вписвания за 2012г. и 4 090 броя за 2011г.  

Дупнишкият районен има своя интернет страница - http://rs-dupnitsa.com/new/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

                          2. Кюстендилски районен съд.

 

Кадрова обезпеченост и административно ръководство.

 

През 2014г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Кюстендилския районен съд включваше 10 щатни броя за съдии, като  през отчетната година те не бяха заети изцяло по различни причини. В съда са обособени наказателно и гражданско отделение, във всяко от което работят по 5 съдии. Щатът на районния съд включва също така 33 бр. съдебни служители, като през годината не всички щатни бройки са били заети поради пенсиониране на съдебен деловодител. В съда през отчетната година осъществяват дейност двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията. Съотношението между съдии, държавни съдебни изпълнители, съдия по вписванията и съдебни служители е 1 към 2.35.

През 2014г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Андрей Радев. Заместник председател на съда е Николай Николов.

 

 Сграден фонд.

 

Както бе посочено в началото на отчетния доклад, Кюстендилският районен съд се помещава в Съдебна палата гр.Кюстендил заедно с Окръжен съд Кюстендил и Окръжна прокуратура Кюстендил.

 

2.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

2.а.а. Наказателни дела от общ характер.

 

През отчетната 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 267 наказателни дела от общ характер, като 5 от тях са върнати от горна инстанция за ново разглеждане, а 32 са бързи производства по реда на чл.356 НПК. По – голяма част от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта, а останалите – за извършване на престъпления против стопанството.

През 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 371 наказателни дела от общ характер, като всички са новообразувани, а 72 са бързи производства по реда на чл.356 НПК. По – голяма част от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта, а останалите – за извършване на престъпления по Глава VІІІ - престъпления против дейността на ДООО / чл.279 и 280 НК/.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 404 наказателни дела от общ характер, като 2 от тях са върнати от горна инстанция, а 55 са бързи производства по реда на чл. 356 НПК. По – голяма част от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта, а останалите – против стопанството.

През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 363 наказателни дела от общ характер, като 7 от тях са върнати от горна инстанция, а 50 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта.

През периода 2011 – 2014г. постъпленията от наказателни дела в този съд са относително неравномерни с констатирано намаление през отчетната година.

Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Кюстендилския районен съд през 2014г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

За извършване  на общоопасни престъпления – 101 броя или 38%, при 129 броя или 35% за 2013г., при 101 броя или 25% за 2012г., при 117 броя или 32% за 2011г.; 

За извършване на престъпления против собствеността – 67 броя дела или 25%, при 99 броя дела или 27% за 2013г., при 121 броя или 30% за 2012г., при 154 броя дела или 42% за 2011г.;

За извършване на престъпления против личността – 6 дела или 2%, при 11 броя дела или 2.9% за 2013г., при 16 броя или 3.9% за 2012г., при 11дела или 3% за 2011г.;

За извършване на престъпления против стопанството – 51 дела или 19%, при 71 дела или отново 19% за 2013г., при 124 броя или 30.6% за 2012г., при 41 дела или 11.2% за 2011г.;

За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 5 броя или 1.8%, при 10 броя дела или 2.6% за 2013г., при 18 броя или 4.4% за 2012г., при 11 броя или 3% през 2011г.;

  За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 16 броя или 6%, при 32 броя дела или 8.6% за 2013г., при 7 броя дела или 1.7% за 2012г., при 8 броя дела или 2.2% за 2011г.;

 За извършване на документни престъпления – 14 броя или 5%, при 9 броя дела или 2.4% за 2013г., при отново 9 броя дела или 2.2% за 2012г., при 15 дела или 4.1% за 2011г.;

За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 5 броя или 1.8%, при 7 броя дела или отново 1.8% за 2013г., при 6 броя дела или 1.4% за 2012г., при 5 дела или 1.3% за 2011г.;

За извършване на престъпления по глава ІІІ от НК- престъпления против правата на гражданите – 2 броя или 0.7%, при 3 броя дела или 0.8% за 2013г., при 2 броя дела или 0.4% за 2012г., при 1 дело или 0.2% за 2011г.

Следва да се отбележи, че през периода 2011 – 2014г. структурата на постъпленията в Кюстендилския районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията в Дупнишкия районен съд. Наистина, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС за периода 2011 – 2014г. неизменно най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления. В КРС през 2011г. най – многобройната група постъпления е тази за извършване на престъпления против собствеността. През 2012г. най – многобройна е тази за извършване на престъпления против стопанството, най – вече такива по чл.234 НК, която е с няколко дела по – голяма от тази на делата за извършване престъпления против собствеността. През предходната 2013г. за първи път от много години, в Кюстендилския районен съд най – многобройна група постъпления от наказателни дела от общ характер е за извършване на общоопасни престъпления, следвана от тази за извършване на  престъпления против собствеността. Идентично съотношение се наблюдава и през отчетната 2014г.

И тук може да се отбележи - промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби,  грабежи, присвоявания и измами но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.        

Освен това, по отношение на постъпленията в Кюстендилския районен съд се наблюдава значително увеличение в постъпленията от дела за извършване на престъпления по чл.279 и 280 НК, като причините се коренят в нарасналия миграционен поток от нелегални емигранти към Република България, а впоследствие – и към страните от Западна Европа.

 

         Движение и разглеждане на делата.      

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 267 наказателни общ характер дела заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 97 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 364 броя дела съдът е свършил 301 – 82.6%, от които 216 – 72%, в срок до 3 месеца.

От общо свършените през 2014г. 301 наказателни дела от общ характер в Кюстендилския районен съд, 57 броя дела са решени  по същество с присъда – 21%; прекратени и с одобрено споразумение са 244 броя дела, като от тях 210 са свършени с одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 78.5%. 34 дела са върнати на прокурора за доразследване, а 5 са прекратени по други причини. От свършените по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 34 броя дела, производството по всички е прекратено с  одобрено споразумение.

В края на отчетния период несвършените дела са намалени с 34 до 63.

 

През предходната 2013г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 371 наказателни общ характер дела заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 99 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 470 броя дела съдът е свършил 373 – 79%, от които 258 – 69%, в срок до 3 месеца.

От общо свършените през 2013г. 373 наказателни дела от общ характер в Кюстендилския районен съд, 83 броя дела са приключени със съдебен акт по същество – 22%; прекратени и с одобрено споразумение са 290 броя дела, като от тях 259 са свършени с одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 69.4%. 23 дела са върнати на прокурора за доразследване. От свършените по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 70 броя дела, 1 е приключено с присъда и 69 – с одобрено споразумение.

В края на годината несвършените дела са намалени с 2 до 97.

През 2012г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 404 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 489 броя дела съдът е свършил 390 – 80%, от които 272 – 70%, в срок до 3 месеца.

От общо свършените през 2012г. 390 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 98 броя дела са приключени със съдебен акт по същество – 25%; прекратени и с одобрено споразумение са 292 броя дела, като от тях 265 са свършени с одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 67.9%. 21 дела са върнати на прокурора за доразследване. От свършените по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 54 броя дела, 6 са приключени с присъда и 48 – с одобрено споразумение.

В края на годината несвършените дела са увеличени с 14 до 99.

 

През 2011г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 363 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 104 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 382 – 82%, от които 218 – 57%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 124 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 220 дела – 57 %. В края на периода несвършените дела са намалени  до 85.

 

През 2014г. съдиите от наказателно отделение на Кюстендилския районен съд са успели да се възползват от значителното намаление в постъпленията от 104 броя дела и при запазване показателите на работа да намалят с 1/3 броя на несвършените в края на годината дела. Освен това, през периода 2011 – 2014г. се наблюдава и сравнително висок процент на свършени в 3 – месечен срок дела – около 70, с изключение на 2011г., когато този дял е временно намален до 57%. През последните два отчетни периоди е констатиран и висок процент на приключени дела след одобряване на споразумение – съответно 69 и 79.      

         Връщане на дела за доразследване.

    

През 2014г. от общо постъпили 267 наказателни дела от общ характер 34 – 12.7%, са върнати на прокурора за доразследване. От тях 28 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 82% и 6 от открито съдебно заседание – 18%.

През 2013г. от общо постъпили 371 наказателни дела от общ характер 23 – 6.1%, са върнати на прокурора за доразследване. От тях 20 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 87% и 3 от открито съдебно заседание – 13%.

През 2012г. от общо постъпили 404 наказателни дела от общ характер 22 – 5.4%, са върнати на прокурора за доразследване. От тях 21 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 95% и 1 – от открито съдебно заседание - 5%.

През 2011г. 30 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 25 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 83% и 5 – от открито съдебно заседание - 17%.

Прави впечатление, че през периода 2011 - 2014г. е относителния брой на върнатите дела за доразследване постепенно нараства. Качеството на досъдебното производство, включително и на обвинителните  актове,  е атестат за работата на прокуратурата, но то пряко влияе и върху работата на съда, особено когато съдебното производство се прекратява в открито съдебно заседание. Основна причина за  връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на  недостатъци в работата на разследващите органи.

 

           Структура на наказаната престъпност.

 

През 2014г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 303. Съдебни актове са постановени срещу 303 лица, от които осъдени са общо 296 лица, сред които и 2 непълнолетни, а са оправдани 7 – 2.3%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 195 лица, като по отношение на 119 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 4 лица, на 15 е наложено наказание „глоба”, на 82 – „пробация”. Други по вид наказания не са налагани.

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 428. Съдебни актове са постановени срещу 425 лица, от които осъдени са общо 415 лица, сред които и 3 непълнолетни, а са оправдани 12 – 2.8%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 280 лица, като по отношение на 171 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 10 лица, на 17 е наложено наказание „глоба”, на 102 – „пробация” и на 6 лица – други наказания.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 426. Съдебни актове са постановени срещу 425 лица, от които осъдени са общо 407 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 18 – 4.2%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 283 лица, като по отношение на 185 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 8 лица, на 12 е наложено наказание „глоба”, на 96 – „пробация” и на 9 лица – други наказания.

През 2011г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 435. Съдебни актове са постановени срещу 431 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 14 непълнолетни, а са оправдани 11 – 2.5%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 288 лица, като по отношение на 152 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 16 е наложено наказание „глоба”, на 112 – „пробация” и на 5 лица – други наказания.

За периода 2012 – 2014г. е налице  положителна тенденция към непрестанно намаляване на броя на осъдените непълнолетни лица. Налице и нисък относителен дял на оправданите лица, който е по – малък от този, констатиран при ДРС.

 

         2.а.в. Наказателни дела от частен характер.

    

През отчетната 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 33 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 25 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 26 от общо стоящите пред него за разглеждане 58 дела – 45%, като 8 от тях – 31%, в 3 – месечен срок. От общо свършените 26 наказателни частен характер дела, 9 са свършени с присъда и 17 – прекратени по други причини. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 32, т.е. техният брой се е увеличил със 7.

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 42 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 15 наказателни частен характер дела. През годината съдът е свършил 32 от общо стоящите пред него за разглеждане 57 дела – 56%, като 7 от тях – 22%, в 3 – месечен срок. От общо свършените 32 наказателни частен характер дела, 12 са свършени с присъда и 20 – прекратени по споразумение или по други причини. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 25, т.е. техният брой се е увеличил с 10.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 21 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 19 наказателни частен характер дела. През периода съдът е свършил 25 от общо стоящите пред него за разглеждане 40 дела – 63%, като 5 от тях – 12.5%, в 3 – месечен срок. От общо свършените 25 наказателни частен характер дела, 13 са свършени с присъда и 12 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 15, т.е. техният брой се е намалил с 4.

През 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 наказателни частен характер дела. През годината съдът е свършил 29 от общо стоящите пред него за разглеждане 48 дела – 60%., като 7 от тях – 24 %, в 3 – месечен срок. От общо свършените 29 наказателни частен характер дела, 15 са свършени с присъда и 14 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 19, т.е. техният брой се е увеличил с 2.

През периода 2011 – 2012г. е била налице трайна тенденция към намаляване на постъпленията от този вид дела, като през 2013г. е констатирано двойно увеличение, последвано от ново намаление през отчетната годината. Независимо от това, наблюдава се и постепенно увеличаване на броя на несвършените дела, като съдиите от наказателно отделение на КРС следва да положат усилия в тази насока през настоящата година.

 

         2.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

В Кюстендилския районен съд през отчетната 2014г. са постъпили за разглеждане 33 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 8 броя дела. През годината от общо 41 дела този съд е свършил 37 – 90%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 28 броя дела – 76%. По 4 дела от този вид производството е прекратено по различни причини, а в края на годината са останали несвършени 4 броя дела, като той е намален наполовина.

В Кюстендилския районен съд през предходната 2013г. са постъпили за разглеждане 30 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 8 броя дела. През годината от общо 38 дела този съд е свършил 30 – 79%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 25 броя дела – 83%. По 3 дела от този вид производството е прекратено, а в края на годината са останали несвършени 8 броя дела, като той се е запазил.

В Кюстендилския районен съд през 2012г. са постъпили за разглеждане 35 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 9 броя дела. През годината от общо 44 дела този съд е свършил 36 – 82%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 29 броя дела – 81%. По 7 дела от този вид производството е прекратено, а в края на годината са останали несвършени 8 броя дела.

В Кюстендилския районен съд през 2011г. са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела. През годината от общо 39 дела този съд е свършил 30 – 77%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 22 броя дела – 73%. По 4 дела от този вид производството е прекратено, а в края на 2011г. са останали несвършени 9 броя дела.

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд навежда на извода, че през периода 2011 – 2014г. е налице относителна равномерност.

 

         2.а.d. Частни наказателни дела.

     

През 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 312 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 10 дела. През годината от общо за разглеждане 322 дела, съдът е успял да свърши 317, от които 311 – 98%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 78 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 390.

През 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 303 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 6 дела. През годината от общо за разглеждане 309 дела, съдът е успял да свърши 299, от които 298 – почти 100%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 109 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 412.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 353 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 12 дела. През годината от общо за разглеждане 365 дела, съдът е успял да свърши 359, от които 354 – 99%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 180 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 533.

През 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 319 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 13 дела. През годината от общо за разглеждане 332 дела, съдът е успял да свърши 320, от които 312 – 98%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 177 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 496.

                        

         Проведени съдебни заседания.

 

През 2014г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 945 наказателни дела, от които 760 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 648 наказателни дела – 69%, като процентът на отложените 486  наказателни дела от общ характер възлиза на 64.

През 2013г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1154 наказателни дела, от които 1014 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 774 наказателни дела – 67%, като процентът на отложените 662  наказателни дела от общ характер възлиза на 65.

През 2012г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1058 наказателни дела, от които 925 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 669 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 556  наказателни дела от общ характер възлиза на 60.

През 2011г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1028 наказателни дела, от които 904 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 654 наказателни дела – 64%, като процентът на отложените 552  наказателни дела от общ характер възлиза на 61.

Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че в този съд през последните две години е налице леко увеличение дела на отложените дела до 67 - 69%, като за 2011 – 2012г. той е възлизал на 63 - 64%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

През 2014г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 41 броя дела са образувани по жалби – 77%, и 12 – 23%, по протести. Освен това, за разглеждане са стояли и 18 дела, останали несвършени в края на 2013г. 

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2014г. общо 71 броя въззивни наказателни дела, съдът е свършил 54 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 19 броя дела – 35%, по 1 дело е отменено условното осъждане, по 6 въззивни наказателни дела – 11%, наложеното наказание е намалено, по 1 дело – наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 6 дела, по 2 дела присъдата е изменена с промени в гражданската част. 1 дело е отменено отчасти с връщане за ново разглеждане. Отменени изцяло са присъдите по 9 дела – 17%, като по 6 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 11%, и по 3 дела или 6%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

През предходната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 38 броя дела са образувани по жалби – 72%, и 15 – 28%, по протести.

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2013г. 69 броя въззивни наказателни дела, съдът е свършил 51 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 19 броя дела – 37%, по 3 въззивни наказателни дела – 6% наложеното наказание е намалено, по отново 3 дела – наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 7 дела, 2 дела са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане дела. Отменени изцяло са присъдите по 12 дела – 24%, като по 9 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 18%, и по 3 дела или 6%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 68 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 81%, и  16 – 19%, по протести.

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2012г. 80 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 31 броя дела – 48%, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променени са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 2 дела, липсват отменени отчасти с връщане за ново разглеждане дела. Отменени изцяло са присъдите по 10 дела – 16%, като по 5 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 8%, и отново по 5 дела или 8%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

През 2011г. в Окръжния съд са образувани 71 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 77%, и  16 – 23%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. 86 въззивни наказателни дела.

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2011г. 86 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 74 дела, или 86%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 26 броя дела – 35 %, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 3 въззивни наказателни дела – 4% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променено са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 3 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 3 дела. Отменени изцяло са присъдите по 22 дела – 30%, като по 13 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 17.5%, и по 9 дела или 12%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

Делът на подадените протести спрямо този на жалбите срещу актове на Кюстендилския районен съд за 2014г. е в размер на 22%, при 28% за предходната 2013г. За периода 2011 - 2012г. той е в същите параметри – 23 - 25%. Относителният брой на подадените протести срещу актове на Дупнишкия районен съд е значително по – висок, около 33%.

От изложените данни може да се направи извод за продължаване на тенденцията от 2013г., а именно - известно влошаване качеството на правораздаване в Кюстендилския  районен съд по наказателни дела от общ и частен характер спрямо предходен отчетен период. Относителният дял на потвърдените присъди е намален от 48% на 37% през 2013г., а впоследствие на 35% през 2014г. Положителен факт е намаления процент на изцяло отменените присъди с връщане за ново разглеждане от 18 на 11.

 

        Срокове за разглеждане на делата.

    

Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2014г. по отношение на 93 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 53 – от 3 до 6 месеца, по 26 – от 6 месеца до 1г. и по 19 – над 1г. По отношение на 22 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2013г. по отношение на 178 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 42 – от 3 до 6 месеца, по 31 – от 6 месеца до 1г. и по 12 – над 1г. По отношение на 17 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

За 2012г. по отношение на 45 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 16 – от 3 до 6 месеца, по 15 – от 6 месеца до 1г. и по 11 – над 1г. По отношение на 13 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

През 2011г. по отношение на 92 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 26 – от 3 до 6 месеца, по 14 – от 6 месеца до 1г. и по 4 – над 1г. По отношение на 15 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

Не на последно място, в Кюстендилския районен съд липсват несвършени наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2010г.

 

       2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд, без производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

      

През отчетната 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 823 граждански дела, от които 789 -  новообразувани, 27 - получени по подсъдност и 7 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 346 броя дела.

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 844 граждански дела, от които 819 -  новообразувани, 22 - получени по подсъдност и 3 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 420 броя дела.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 950 граждански дела, от които 924 -  новообразувани, 20 - получени по подсъдност и 6 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 616 броя дела.

През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане общо 1229 граждански дела, от които 1200 -  новообразувани, 24 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 540 броя дела.

През периода 201г. – 2014г. в КРС е констатирано непрекъснато намаление в постъпленията от този род дела от 1229 до 823 дела.

  

          Движение и разглеждане на делата.

    

През отчетната 2014г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 823 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 346 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1169 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 821 дела – 70%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 566 броя или 69%. В края на отчетния период са останали несвършени 348 броя граждански дела, или несвършените дела са увеличени с 2 броя.

През 2014г. Районният съд е уважил иска изцяло по 470 граждански дела – 57%, искът е уважен от части по 98 дела – 12%,  по 81 граждански дела – 10%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 28 дела – 3.4%, а по други причини са прекратени 144 граждански дела – 18%.

 

През предходната 2013г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 844 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 420 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1264 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 918 дела – 73%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 619 броя или 67%. В края на отчетния период са останали несвършени 346 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени със 74 броя.

През 2013г. Районният съд е уважил иска изцяло по 495 граждански дела – 54%, искът е уважен от части по 133 дела – 14%,  по 79 граждански дела – 9%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 37 дела – 4 %, а по други причини са прекратени 174 граждански дела – 19%.

 

 

През 2012г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 950 граждански дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 616 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1566 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1146 дела – 73%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 711 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 420 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени със 196 броя.

През 2012г. Районният съд е уважил иска изцяло по 472 граждански дела – 41.1%, искът е уважен от части по 118 дела – 10.2%,  по 250 граждански дела – 21.8%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 71 дела – 6.1 %, а по други причини са прекратени 235 граждански дела – 20.5%.

 

За сравнение, през 2011г. Районният съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1229 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 576 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1805 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1189 дела – 66%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 781 броя или 66%. В края на отчетния период са останали несвършени 616 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 40 броя.

През 2011г. Районният съд е уважил иска изцяло по 553 граждански дела – 46.5%, искът е уважен от части по 153 дела – 12.8%,  по 147 граждански дела – 12.3%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 50 дела – 4.27 %, а по други причини са прекратени 286 граждански дела – 24%.

 

Констатираната  в периода 2010 – 2011г. трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - около 65%, се запазва и даже подобрява, доколкото през 2012г. процентът е увеличен на 73, като се запазва идентичен и през следващите 2013г. и 2014г. Същевременно е запазена е тенденцията около 62 – 67% от делата да приключват в 3 - месечен срок.

Прави впечатление, че през периода до 2011г. съдиите от гражданско отделение на Кюстендилския районен съд са допускали ежегодно непрекъснато увеличение на несвършените дела. През 2012г. и 2013г. те са се възползвали от намалението в постъпленията и са положили съответни усилия, като са намалили значително броя на несвършените в края на годината дела. През 2014г. е допуснато съвсем незначително увеличение на този брой.    

 

          Постъпления по видове дела.

 

За периода 2011 – 2014г. в постъпленията по видове граждански дела в Кюстендилския районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за отчетния период са както следва:

        1/ Искове по Семейния кодекс – 185 дела или 22%, при 96 дела или 23% за 2014г., при 181 граждански дела или 19% за 2012г., при 202 граждански дела или 16.4% за 2011г.;

       2/ Облигационни искове – 228 дела или 28%, при 289 дела или 34% за 2013г., при 405 граждански дела или 42.6% за 2012г., при 571 броя или 46.4% за 2011г.;

       3/ Вещни искове – 46 дела или 6%, при 34 дела или 4% за 2013г., при 36 граждански дела или 3.7% за 2012г., при 25 броя дела или 2% за 2011г.;

       4/ Делби – 21 дела или 3%, при 34 дела или 4% за 2013г., при 25 граждански дела или 2.6% за 2012г., при 45 дела или 3.6% за 2011г.;

       5/ Искове по КТ – 77 дела или 9%, при 80 дела или отново 9% за 2013г., при 96 граждански дела или 10% за 2012г., при 131 броя или 10.6% за 2011г.;

       6/ Финансови начети – липсват постъпления за периода 2011 - 2014г.;

       7/ Други искове – 266 дела или 32%, при 210 дела или 25% за 2013г., при 207 граждански дела или 21.7% за 2012г., при 255 броя или 20.7% за 2011г.

И през тази година постъпленията на граждански дела запазват в общи линии своята структура, като за поредна година прави впечатление намалението на облигационните искове. както бе посочено и в предишни отчетни доклади, това се дължи на увеличения размер на претендираните суми, съответно предявяване на исковата претенция пред Окръжния съд.

 

         Срокове за разглеждане.

      

Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2014г. по отношение на 34 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 4 дела  – от 3 до 5 години, по 21 – над 5 години. Както вече бе посочено, броят на делата от тези три групи в ДРС е съответно 31, 7 и 6.

През 2013г. по отношение на 34 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 10 дела  – от 3 до 5 години, по 18 – над 5 години. Както вече бе посочено, броят на делата от тези три групи в ДРС е съответно 48, 10 и 10.

  За сравнение, през 2012г. по отношение на 36 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 18 дела  – от 3 до 5 години, по 19 – над 5 години.

На всеки три месеца до Председателя на КОС се изпраща информация за несвършилите граждански дела, образувани преди 01.01.2008г. В КРС несвършени гражданските дела, образувани преди 01.01.2010г. са 14, 13 от които са образувани по подадени искове за делби на имоти. Към настоящия момент една част са спрени до решаване на преюдициален спор, а останалите – внесени в архив по различни причини, най – вече поради неизпълнение указания на съда от съответните страни.

 

        Проведени съдебни заседания. 

            

През 2014г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1312  граждански дела, като е отложил 728 дела, от които 379 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 27%.

През 2013г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1481  граждански дела, като е отложил 799 дела, от които 428 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 25%.

През 2012г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1914  граждански дела, като е отложил 979 дела, от които 509 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 24.5%.

През 2011г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2071  граждански дела, като е отложил 1095 дела, от които 565 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 25.6%.

Прави впечатление, че дела на отложените дела през периода 2011 – 2014г. се запазва относително равен.   

 

       Въззивен съдебен контрол.

 

В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2014г. са образувани 212 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 51 въззивни граждански дела.

През годината в Окръжния съд са свършени 206 от общо за разглеждане 263 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 206 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 138 дела – 67%, решението е изменено отчасти по 25 броя дела – 12%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 6 дела или 3%, решението е обезсилено по 4 броя дела – 1.9%, а производството е прекратено по 33 броя дела – 16%.

 

В Кюстендилския окръжен съд през предходната 2013г. са образувани 238 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 50 въззивни граждански дела.

През годината в Окръжния съд са свършени 237 от общо за разглеждане 288 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 237 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 139 дела – 58.6%, решението е изменено отчасти по 31 броя дела – 13%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 21 дела или 9%, решението е обезсилено по 4 броя дела – 1.6%, а производството е прекратено по 38 броя дела – 16%.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2012г. са образувани 218 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 49 въззивни граждански дела.

През годината в Окръжния съд са свършени 217 от общо за разглеждане 267 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 217 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 115 дела – 52.9%, решението е изменено отчасти по 30 броя дела – 13.8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 24 или 11%, решението е обезсилено по 5 броя дела – 2.3%, а производството е прекратено по 41 броя дела – 18.8%.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2011г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 49 въззивни граждански дела.

През годината в Окръжния съд са свършени 253 от общо за разглеждане 301 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 253 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 172 дела – 67.9%, решението е изменено отчасти по 38 броя дела – 15%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 17 или 6.7%, решението е обезсилено по 7 броя дела – 2.7%, а производството е прекратено по 19 броя дела – 7.5%.

През периода след 2011г. е била налице тенденция към запазване процента на оставените в сила първоинстанционни съдебни актове на КРС над 55. Същевременно, намалява относителния дял на обезсилените съдебни актове, като за последните 2 години той се запазва в рамките под 2%.

 

          2.в.а. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

През 2014г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1381 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 6 дела. През годината съдът е успял да свърши всички 1387 дела, при това 3 – месечен срок. В края на отчетния период липсват несвършени дела.

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1491 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда, като не са били налице несвършени такива в края на 2012г. През годината съдът от тези общо за разглеждане 1491 дела е свършил всички 1485 – 99%, от които в 3 – месечен срок са свършени 1468 дела – отново 99%. В края на отчетния период са останали несвършени 6 дела.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1798 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 26 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1824 дела е свършил всички 1824 дела, от които в 3 – месечен срок са свършени всички 1799 дела - 99%. Не са останали несвършени в края на периода дела.

През 2011г. в Районния съд са образувани 3046 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3063 дела е свършил 3037 дела, от които всички в 3 – месечен срок са свършени всички 3037 дела - 100 %. Несвършени в края на периода са останали 26 дела или техният брой е увеличен с 9.

През периода 2011г. – 2014г. се наблюдава непрекъснато намаление от този вид дела – от 3046 до 1381 за последната година. Както бе посочено, идентична тенденция се наблюдава и в ДРС.

Макар и в двете съдилища да е налице значителен спад в постъпленията, този вид производства продължават да бъдат най – многобройната група дела в двете районни съдилища.

 

       2.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

                         

През 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 55 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 19, или всичко за разглеждане 74 броя дела. От тях са свършени 56 дела, от които 51 - в срок до 3 месеца, или 91%.   

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 68 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 31, или всичко за разглеждане 99 броя. От тях са свършени 80 броя, от които 63 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 79%.       

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 100 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 24, или всичко за разглеждане 124 броя. От тях са свършени 93 броя, от които 53 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 57%.

През  2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 90 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 43, или всичко за разглеждане 133 броя. От тях са свършени 109 броя, от които 89 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 82%.       

По отношение на този вид дела през последните 4 години се наблюдава известна тенденция към намаление от постъпленията, като за отчетната 2014г. е констатиран най – нисък брой от този вид дела.

 

2.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

През отчетната 2014г. Кюстендилският районен съд е образувал 357 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 124 броя дела.

През предходната 2013г. Кюстендилският районен съд е образувал 538 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 20121г. 123 броя дела.

През 2012г. Кюстендилският районен съд е образувал 532 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 170 броя дела.

През 2011г. Районният съд е образувал 546 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

През периода 2011г. – 2013г. се наблюдава относителна равномерност в постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд, като през отчетния период е констатиран значителен спад от 181 дела.

Постъпленията през 2014г. на наказателни административен характер дела могат да бъдат обобщени по няколко големи групи, а именно:

       1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 12 дела, при 31 броя дела за 2013г., при 16 броя дела за 2012г., при 8 броя дела за 2011г.;

       2/ За административни нарушения по ЗДвП – 171 дела, при 199 броя дела за 2013г., при 176 броя дела за 2012г., при 222 броя дела за 2011г.;

       3/ За административни нарушения по Закона за митниците – 71 дела, при 111 броя дела за 2013г., при 46 броя дела за 2012г., при 28 дела за 2011г.;

       4/  За административни нарушения по УБДХ – 23 дела, при 48 броя дела за 2013г., при 54 дела за 2012г., при 68 броя дела за 2011г.;   

 

           Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 357 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2013г. 124 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 481 нах дела през годината в районния съд са свършени 394 броя дела – 82%.  В края на 2014г. са останали несвършени 87 дела, или броят им е намален с 37.

От свършените 394 дела, 216 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 55%. 316 нах дела – 80% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 78 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 394 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 155 броя дела – 39%, по 20 дела – 5%, те са изменени, отменени са актовете по 141 броя дела – 36, прекратени са производствата по 78 броя дела – 20%.

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 538 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2012г. 123 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 661 нах дела през годината в районния съд са свършени 537 броя дела – 81%.  В края на 2013г. са останали несвършени 124 дела.

От свършените 537 дела, 376 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 70%. 462 нах дела – 86% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 75 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 537 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 200 броя дела – 37%, по 34 дела – 6%, те са изменени, отменени са актовете по 228 броя дела – 42%, прекратени са производствата по 75 броя дела – 14%.

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 532 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2011г. 170 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 702 нах дела през годината районния съд е свършил 579 броя дела – 82.4%.  В края на 2012г. са останали несвършени 123 дела.

От свършените 579 дела 358 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 62%. 477 нах дела – 82% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 102 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 579 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 200 броя дела – 35%, по 44 дела – 7.5%, те са изменени, отменени са актовете по 233 броя дела – 40%, прекратени са производствата по 102 броя дела – 17.6%.

През 2011г. в Районния съд са постъпили 546 броя наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

През 2011г. съдиите от КРС са допуснали увеличение в броя на несвършените в края на годината дела с почти 100 броя, като през 2012г. са успели да намалят броя им с 46 дела.

 

Постъпили за разглеждане дела от всички категории.  Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

         Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 10 щатни бройки за съдии, като през почти целия отчетен период съдът е работил в намален съдийски състав, по различни причини – командироване и др. Работещите през цялата година 6 съдии са били разпределени в 3 наказателни и 3 граждански състава.

През отчетната 2014г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 3294 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 631 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 3925 броя дела, съдът е свършил 3380 дела – 86%, като от тях 2813 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 83%. Със съдебен акт по същество са свършени 2810 дела – 83%, като в края на отчетния период са останали несвършени 545 дела или броят на несвършените дела е намален с 86. 

През предходната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 3752 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 688 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 4440 броя дела, съдът е свършил 3809 дела – 86%, като от тях 3167 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 83%. Със съдебен акт по същество са свършени 3122 дела – 82%, като в края на отчетния период са останали несвършени 631 дела или броят на несвършените дела е намален с 57. 

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 4311 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 955 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5266 броя дела, съдът е свършил 4578 дела – 87%, като от тях 3717 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 81%. Със съдебен акт по същество са свършени 3707 дела – 81%, като в края на отчетния период са останали несвършени 688 дела или броят на несвършените дела е намален с 267. 

През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 5796 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 818 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 6614 броя дела съдът е свършил 5659 дела – 85%, като от тях 4839 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 86%. Със съдебен акт по същество са свършени 4849 дела – 86 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 955 или броят на несвършените дела е увеличен  със  137.         

Може да бъде направен изводът, че след 2011г. в Кюстендилския районен съд се наблюдава непрекъснат спад в общите постъпления – от 5796 дела до 3294г. Съдиите са успели да се възползват от това и да намалят значително броя на несвършените в края на годината дела – от 955 на 545.

    

Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

Общата натовареност по щат на съдиите в Кюстендилския  районен съд през 2014г. е била 32.71 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 28.17 дела месечно.

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 43.02 разгледани дела при свършени средно месечно 37.12 дела, а на наказателните – съответно 22.40 дела и 19.22 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 45.11 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 38.85 дела.    

 

За сравнение, през 2013г. общата натовареност по щат на съдиите в Кюстендилския  районен съд е била 37.00 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 31.74 дела месечно.

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 58.25 разгледани дела при свършени средно месечно 50.60 дела, а на наказателните – съответно 22.83 дела и 19.17 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 43.96 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 37.71 дела.    

        

През 2012г. натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд е следната: 

Натовареност на наказателните съдии по щат – 25.28 разгледани дела средно месечно, при 21.79 дела, свършени средно месечно;

Натовареност на гражданските съдии – 71.79 разгледани дела средно месечно, при 62.69 дела свършвани средно месечно.

Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.88 разгледани дела средно месечно, при 38.15 дела свършвани средно месечно.

Действителна натовареност – 54.85 разгледани дела средно месечно, при 47.69 свършени дела средно месечно.

 

През 2011г. натовареността на съдиите от Районния съд е следната: 

Натовареност на наказателните съдии по щат – 28.10 разгледани дела средно месечно, при 23.18 дела, свършени средно месечно;

Натовареност на гражданските съдии – 82.13 разгледани дела средно месечно, при 71.13 дела свършвани средно месечно.

Общата натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 55.12 разгледани дела средно месечно, при 47.16 дела свършвани средно месечно.

Действителна натовареност – 60.13 разгледани дела средно месечно, при 51.45 свършени дела средно месечно.

 

Може да бъде направен извод за непрестанно намаляване натоварването на съдиите от КРС през периода 2011 – 2014г., като намаляването в общите постъпления е довело и до намаляване и на показателите за натовареността. Най – голямо влияние в тази насока оказват постъпленията от най – голямата група дела -  заповедните производства.

 

         2.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

През 2014г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 5996 броя свидетелства за съдимост. През 2013г. са издадени 6568 броя свидетелства и 1723 справки за съдимост. През 2012г. в бюрото за съдимост са издадени 7405 броя свидетелства и 1800 справки за съдимост. През 2011г. в бюрото за съдимост при съда са издадени 6217 броя свидетелства и 1829 справки за съдимост.

В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2014г. са постъпили 374 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 700 дела.

В Службата през предходната 2013г. са постъпили 368 броя изпълнителни дела, като несвършени към началото на годината са били 1 741 дела.

В Съдебно изпълнителната служба през 2012г. са постъпили 273 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 795 дела.

В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2011г. са постъпили 177 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 852 дела.

Очевидна е непрекъснатата тенденция към увеличение на постъпленията от изпълнителни дела, като идентичен процес се наблюдава и в ДРС. Независимо от увеличението в постъпленията, наблюдава се и положителна тенденция към постепенно намаляване на броят на несвършените дела – от 1852 до 1700г.

През 2014г. от съдия по вписванията при КРС са извършени общо 4422 вписвания, в това число – 204 броя ипотеки и 249 броя възбрани.

През 2013г. са извършени общо 4796 вписвания, в това число – 153 броя ипотеки и 290 броя възбрани. През предходната 2012г. от съдия по вписванията при КРС са извършени общо 4299 вписвания, в това число – 158 броя ипотеки и 235 броя възбрани. През 2011г. от съдия по вписванията са извършени общо 3577 вписвания, в това число – 189 броя ипотеки и 205 броя възбрани.

 

Кюстендилският районен има своя интернет страница - http://krs-bg.eu/,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, съобщения, свободни работни места и други, както и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ЗСВ.

 

VІІ. Съпоставка между Дупнишкия районен съд и  Кюстендилския районен съд относно общи постъпления, натовареност, разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол.

 

Както вече бе посочено, през 2014г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 3409 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 996 броя дела. От общо 4405 дела съдът е свършил 3737 броя дела – 85 %, от които в 3 - месечен срок 2778 броя дела – 74%. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 668, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е намален с 328 дела.

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1184 постъпили, 1191 общо разгледани, 1190 свършени, всички от които в 3 – месечен срок/, то през 2014г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 2547 от общо за разглеждане 3214 – 79%, от които в 3 - месечен срок 1588 броя дела – 62%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 667, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е намален с 322.

През отчетната 2014г. година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 3294 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 631 дела. От общо 3925 броя дела съдът е свършил 3380 дела – 86%, като от тях 2813 дела са свършени в 3 - месечен срок – 83%. В края на отчетния период са останали несвършени 545 дела или броят на несвършените дела е намален с 86. 

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1381 постъпили, 1387 общо разгледани, всички от които свършени в 3 – месечен срок/, то през 2014г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 1993 от общо за разглеждане 2538 – 79%, от които в 3 - месечен срок 1426 броя дела – 72%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 545, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е намален с 81 дела.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, през 2014г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 29.1% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 20.8% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по 55.3% от делата, съответно те са обезсилени по 3.9% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 40.55% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 12.35% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, през 2014г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 35% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 11% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила  решенията по 67% от делата, съответно те са обезсилени по 1.9% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 51% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 6.45% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2014г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела / 86%/ , както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок /83%/, в сравнение с колегите им от ДРС – съответно 85% и 74% . Същевременно, за поредна година съдиите от ДРС са успели да намалят с доста по – голям брой несвършените дела - 328, докато намалението на този брой  в КРС е 57 дела. Ако от общия брой на постъпилите дела се изключат заповедните производства, то показателите на съдиите от КРС отново са малко по – добри, като е налице паритет по отношение на свършените дела – по 79%, а по отношение на свършените в 3 – месечен срок дела съотношението е 72% срещу 62% за колегите им от ДРС.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от КРС превъзхожда тази на колегите им от ДРС що се отнася до потвърдените и оставени в сила съдебни актове. Съответно относно отменените с връщане за ново разглеждане и обезсилени съдебни актове, показателите на съдиите от КРС отново са по – добри от тези на съдиите от ДРС. Следва да се има предвид, че резултатите от въззивния контрол през 2014г. визират работата на съдиите от районните съдилища и през предходните години, когато са разглеждани първоинстанционните дела.

 

През предходната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 4315 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 1195 броя дела. От общо 5510 дела съдът е свършил 4519 броя дела – 82 %, от които в 3 - месечен срок 3269 броя дела – 72%. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 991, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален с 210 дела.

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1646 постъпили, 1660 общо разгледани, 1652 свършени, 1649 от които в 3 – месечен срок/, то през 2013г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 2867 от общо за разглеждане 3850 – 74%, от които в 3 - месечен срок 1620 броя дела – 56%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 983, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален със 198 дела.

През 2013г. година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 3752 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 688 дела. От общо 4440 броя дела съдът е свършил 3809 дела – 86%, като от тях 3167 дела са свършени в 3 - месечен срок – 83%. В края на отчетния период са останали несвършени 631 дела или броят на несвършените дела е намален с 57. 

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1491 постъпили, 1491 общо разгледани, 1485 свършени, 1468 от които в 3 – месечен срок/, то през 2013г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 2324 от общо за разглеждане 2949 – 79%, от които в 3 - месечен срок 1699 броя дела – 73%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 625, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален с 63 дела.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, през 2013г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 55.1% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 16% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по 46% от делата, съответно те са обезсилени по 4.5% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.55% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 10.25% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, през 2013г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 37% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 18% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила  решенията по 58.6% от делата, съответно те са обезсилени по 1.6% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 47.8% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 9.8% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2013г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела / 86%/ , както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок /83%/, в сравнение с колегите им от ДРС – съответно 82% и 72% . Същевременно, съдиите от ДРС са успели да намалят с 210 броя на несвършените дела, докато намалението на този брой  в КРС е 57 дела. Ако от общия брой на постъпилите дела се изключат заповедните производства, то показателите на съдиите от КРС отново са малко по – добри, както по отношение на свършените дела – 79% срещу 74%, така и по отношение на свършените в 3 – месечен срок дела, а именно 73% срещу 56% за колегите им от ДРС.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от ДРС превъзхожда тази на колегите им от КРС що се отнася до потвърдените и оставени в сила съдебни актове. Съответно относно отменените с връщане за ново разглеждане и обезсилени съдебни актове, показателите на съдиите от КРС са малко по – добри от тези на съдиите от ДРС. Следва да се има предвид, че резултатите от въззивния контрол през 2013г. визират работата на съдиите от районните съдилища и през предходните години, когато са разглеждани първоинстанционните дела.

 

За сравнение,         през 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5260 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 1206 броя дела. От общо 6466 дела съдът е свършил 5265 броя дела – 81 %, от които в 3 - месечен срок 4223 броя дела – 80%. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1201, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 5 дела.

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК, то през 2012г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 2722 от общо за разглеждане 3899 – 70%, от които в 3 - месечен срок 4223 броя дела – 62%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 1177, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е увеличен със 118 дела.

През годината в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4311 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 955 дела. От общо 5266 броя дела съдът е свършил 4578 дела – 87%, като от тях 3717 дела са свършени в 3 - месечен срок – 81%. В края на отчетния период са останали несвършени 688 дела или броят на несвършените дела е намален с 267. 

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК, то през 2012г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 2754 от общо за разглеждане 3442 – 80%, от които в 3 - месечен срок 1918 броя дела – 55.7%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 1177, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 241 дела.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 45.5% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 17.7% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по 55.1% от делата, съответно те са обезсилени по 5.3% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.3% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 11.5% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 48.4% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 7.8% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила  решенията по 52.9% от делата, съответно те са обезсилени по 2.3% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.65% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 5% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2012г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Същевременно, те са намалили с 267 броя на несвършените дела, докато намалението на този брой  в ДРС е 5 дела. Ако от общия брой на постъпилите дела се изключат заповедните производства, то показателите на съдиите от ДРС са малко по – добри по отношение на свършените в 3 – месечен срок дела, а именно 62% срещу 55.7% за колегите им от КРС.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от КРС превъзхожда тази на колегите им от ДРС.

 

През 2011г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 83% от стоящите за разглеждане дела, съответно в 3 - месечен срок  са приключени също 83% от тях. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е увеличен с 59.

През 2011г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 85% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок – 86% от тях. В края на отчетния период броят на несвършените дела е увеличен  със  137. 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 56.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 9.7% от тях.

Съответно, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 51.4% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 10.1% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2011г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Въпреки това, съдиите от КРС са допуснали по – голямо увеличение в броя на несвършените в края на годината дела.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд през 2011г., то работата на съдиите от ДРС превъзхожда тази на колегите им от КРС.

          

VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски съдебен район.

 

През 2014г. в Окръжен съд Кюстендил бе извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1402. Фактическата проверка бе извършена през периода 07.07 – 18.07.2014г. от старши вътрешен одитор при Дирекция „Вътрешен одит” във ВСС. От изготвения доклад е видно, че в Окръжен съд Кюстендил се спазват действащите нормативни актове. Констатирани са и слабости, които не оказват съществено влияние върху ефективността и ефикасността на финансовите системи. Съответно са отправени и конкретни препоръки за тяхното отстраняване.

През предходната 2013г. от съдии в Окръжния съд бяха  извършени комплексни проверки на гражданските и наказателните отделения и деловодства на двете районни съдилища, които приключиха с изготвяне на съответни актове за констатации. В тях бяха отправени конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.  Проверката в гражданското отделение и деловодство на ДРС бе съчетана с контролна такава, възложена от страна на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС при Висшия съдебен съвет.

  От 19 до 23.11.2012г. от инспектор и експерти при ИВСС бе извършена проверка относно работата на гражданско отделение при ДРС за периода 01.01.2011г. – 15.11.2012г. чрез непосредствена проверка на делата и документацията. Тя  приключи с изготвяне на съответен акт за констатации и посочване в него на конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до административния ръководител на ДРС, както и до КОС.  

През 2011г. от съдии в Окръжния съд бе извършена комплексна проверка на гражданските колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации. С оглед подобряване работата на гражданските колегии са отправени конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.  

Освен това, от страна на административното ръководство на Окръжния съд се извършва непрекъснат мониторинг върху дейността на двете районни съдилища, касаеща разглеждане на делата в разумни срокове и спазване принципа на случайно разпределение на делата, като на всеки 6 месеца се изготвят обобщени доклади, представяни пред Председателя на Апелативен съд София. 

В заключение искам да изразява своята увереност, че съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени, добре мотивирани и в състояние да продължат своите усилия  за все по – бързо и качествено правораздаване.

 

 

 

       АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

 

                                                                        /Мирослав Начев/