ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

за

ДЕЙНОСТТА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

през 2010г.

 

ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД.. - 2 -

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. - 2 -

1.Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд. - 2 -

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. - 7 -

1.Наказателни дела. - 8 -

2. Граждански дела. - 40 -

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. - 50 -

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд. - 51 -

ІІІ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. - 52 -

ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. - 56 -

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд. - 57 -

2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд. - 58 -

V. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ. - 60 -

1. Дупнишки районен съд. - 60 -

2. Кюстендилски районен съд.. - 82 -

 

м. февруари 2011г. , гр. Кюстендил

 

 

 

 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

1.Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

 

1.а Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През 2010 година щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 15 щатни броя за съдии, като от тях 2 бройки за младши съдии. През отчетната година те не бяха заети изцяло. Незаетата през 2009г. щатна бройка за длъжността „съдия” бе заета в началото на 2010г., като след решение на ВСС на длъжността бе назначена Надя Георгиева, считано от 04.01.2010г. Вакантната след  на 01.03.2010г. щатна бройка за длъжността „младши съдия” бе заета на 12.11.2010г., като след решение на ВСС на длъжността бе назначена Миглена Кавалова. До края на годината същата бе на първоначално обучение в Националния институт на правосъдието гр.София. Освен това, един от съдиите в КОС бе временно отстранен от длъжност през 2009г., поради което една от щатните бройки остана реално незаета през цялата година.

Независимо от незаетите щатни бройки за съдии и младши съдия през различни периоди от годината, Кюстендилският окръжен съд се справяше с поставените пред него задачи, благодарение на високия професионализъм на работещите в него магистрати и съдебни служители.

През отчетния период съдиите от Кюстендилския окръжен съд бяха разпределени в пет състава, от които три разглеждаха граждански дела и два - наказателни такива. Съдиите от гражданските състави разглеждаха и търговски спорове по чл.365 ГПК.

 Отделните състави на съда през първата половина на годината бяха сформирани по следния начин:

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска, Заместник председател на съда/ до края на м.май 2010г./ и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански дела - първоинстанционни и въззивни.

Втори състав: председателстван от съдия Диана Данаилова и членове: Йоланда Цекова и Надя Георгиева. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански дела - първоинстанционни и въззивни.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и ръководител на гражданско отделение, и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Михаил Малчев. Съставът разглеждаше граждански дела – първоинстанционни и въззивни.

Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир Бамбов и с член Соня Кочова. Този състав разглеждаше граждански дела – първоинстанционни и въззивни, както и дела за търговска несъстоятелност.

Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев, Административен ръководител на съда, и с член Пенка Братанова Заместник председател на съда и ръководител на наказателно отделение /от края на м.май 2010г./

 Доколкото ІV-ти и V-ти състав през отчетната година бяха в непълен състав, същите се попълваха със съдиите Татяна Костадинова, Евгения Стамова и Надя Георгиева, както и с младши съдия Михаил Малчев.

Съдиите от Кюстендилския окръжен съд в края на отчетния период притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:

1. Красимир Бамбов – 29 години и 4 месеца;

2. Галина Мухтийска – 27 години и 9 месеца;

3. Диана Данаилова   – 19 години и 2 месеца;

4. Росица Савова      – 18 години и 5 месеца;

5. Соня Кочова                    – 18 години и 1 месец;

6. Ваня Богоева         – 17 години и 11 месеца;

7. Йоланда Цекова    – 17 години;

8. Пенка Братанова   – 16 години и 7 месеца;

9. Мирослав Начев    – 14 години и 11 месеца;

10. Татяна Костадинова – 14 години и 6 месеца;

11. Евгения Стамова          –   11 години и 1 месец;

12. Надя Георгиева – 11 години и 10 месеца;

13. младши съдия Михаил Малчев – 1 година и 6 месеца;

14. младши съдия Миглена Кавалова – 1 месец;

 

1.в/ Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2010 година щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 32 служители, като не бе зает изцяло през периода поради пенсиониране на трима от тях. Съдът разполагаше по щат със съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, управител на съдебни сгради, системен администратор, съдебен статистик, старши специалист – касиер, 4 деловодители, един от които завеждащ административна служба, деловодител – регистратура,  10 секретар - протоколисти, един от които разпределен във фирмено отделение на съда, съдебен архивар, завеждащ техническа служба, призовкар,   4 хигиенисти и  шофьор. Към 31.12.2010г. незаети бяха 2 бройки за деловодител.

В общото деловодство на съда всеки деловодител  обслужва работата на точно определени съдии. Деловодството на съда работи в съответствие с нормативната уредба без почивка и обслужва граждани пред целия работен ден. Председателят на съда изготвя ежемесечни графици за дежурство на деловодителите за обслужване на клиенти и извършване на  съответните справки. Ръководството на съда намира, че така установеното разпределение на труда в деловодството е удачно и спомага за негова ефективна дейност. Невъзможността на клиентите да контактуват с друг, освен с дежурния деловодител, дава възможност за по - голяма концентрация при осъществяване на тяхната дейност и допускане на по-малко грешки в работата им.

Фирменото деловодство на съда се обслужва от един служител с добра квалификация, който реално изпълнява длъжността на деловодител. През отчетната година продължи дейността по сканирането на фирмени дела във връзка с пререгистрация на ЕТ, търговски дружества и кооперации в Търговския регистър, както и издаването на удостоверения за пререгистрация и актуално състояние. В края на 2009г. от приблизително 19 000 действащи ЕТ и търговски дружества, процедурата по пререгистрация бе приключена едва по отношение на около 3 000 лица, като през отчетната 2010г. това е сторено по отношение на нови 3602 лица. Освен това фирменото деловодство продължаваше да обслужва дейността по регистрация съгласно ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

  Секретар - протоколистите на съда са 10 броя, от които 9 участват в провежданите съдебни заседания. Председателят на съда  изготвяше ежемесечен график за тяхната работа, като секретар-протоколистите продължиха да проявяват  професионализъм при изготвяне на съдебните протоколи в установените срокове.

И през 2010 година призовкарите на Кюстендилски окръжен съд и тези на Кюстендилски районен съд бяха обединени в звено “Съдебни призовки”. Територията на град Кюстендил е районирана, като всеки един от призовкарите има свой район. Това до голяма степен облекчава тяхната работа, но проблемите с призоваването в град Кюстендил продължиха и през отчетната година, като не бяха решени напълно. Една от причините се корени в липсата на обозначения за улици и номера на сгради. Проблемно в известна степен остава връчването на призовки и съдебни книжа в кварталите „Изток” и „Въртешево”. През м. октомври 2010г. за нуждите на призовкарите бе обособено помещение, снабдено с 3 компютърни конфигурации за електронно отчитане връчените и невръчените призовки. Описната книга на призовкаря се разпечатва изцяло в електронен вид.

 

1.в Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2010 година щатът на Кюстендилския окръжен съд се запази в размера от 2009г. - 15 щатни броя за съдии и 32 щатни броя за съдебни служители. Към настоящия момент това е оптималният минимум, позволяващ както сформирането на пет постоянни въззивни състави, така и по – добро разпределение на постъпващите дела и преписки. Налице е реална възможност за адекватна реакция при евентуалното рязко увеличаване на постъпленията, вследствие изменение в законодателството. Съотношението между съдии и съдебни служители по щат е 1 към 2.13, а действителното към 31.12.2010г. – 1 към 2.14.

От друга страна, предвид предприетата от страна на ВСС политика за ограничаване на разходите, съпоставено с натоварването на съда, нереалистично е да се обосновава увеличаване на щата на съдиите и служебните служители.

 

1.с Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Мирослав Начев. Дейността  на административния ръководител се подпомагаше активно от двама заместник председатели в лицето на Галина Мухтийска/ до края на м.май/, Пенка Братанова/от края на м.май 2010г./ и Росица Савова.

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната специализация. През цялата 2010 година разпределението на делата се извършваше от административния ръководител, а в него отсъствие – от заместник председател, на принципа на случайния избор чрез специализиран софтуер, в изпълнение изискванията на ЗСВ. По изключение, някои особени производства по НПК и ГПК се разпределяха на дежурни съдии въз основа на предварително изготвен график. През годината председателят изготвяше месечни графици за насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвяше и графици за дежурствата от отделните съдии и състави с оглед своевременно разглеждане на особени производства по НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с другите звена на съдебната власт. В отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той бе заместван от определен Заместник председател, включително и с оглед на актове по ЗСРС.

         На местно ниво, през отчетната 2010г. продължи доброто взаимодействие на съда с Кюстендилска окръжна прокуратура, с Административен съд Кюстендил, с ОД „Полиция” гр.Кюстендил. През годината бяха проведени няколко съвместни съвещания с участие на съдии, прокурори и разследващи органи, посветени на подобряване на правораздаването по наказателни дела.

Успешно и ползотворно бе взаимодействието на КОС и с  Агенция по вписванията, с териториални звена към Министерство на правосъдието, с други органи и учреждения.  

 

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 271 дела. От общо разглеждани през годината 1865 дела съдът е успял да свърши 1588, или 85%. От свършените общо 1588 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1336 дела, или 84%. В края на 2010г. броят на несвършените дела възлиза на 277.

За сравнение, през 2009 година в съда са постъпили за разглеждане общо 1378 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 337 дела. От общо разглеждани през годината 1715 дела съдът е успял да свърши 1444, или 84%. От свършените общо 1444 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1068 дела, или 74%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 271.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1451 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 470 дела. От общо разглеждани през годината 1921 дела съдът е успял да свърши 1591, или 82%. От свършените общо 1591 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1074 дела, или 68%. В края на 2008г. броят на несвършените дела възлиза на 330.

През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане общо   2981 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 721 дела. От общо разглеждани през годината 3702 дела съдът е успял да свърши 3327, или 90%. От свършените общо 3327 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 2562 дела, или 77%. В края на 2007г. броят на несвършените дела възлиза на 374.

В сравнение с 2009г., през отчетната 2010г. в Кюстендилския окръжен съд е налице ръст в постъпленията от дела за разглеждане, като техният брой се е увеличил с 216. При гражданските дела увеличението е в размер на 92 дела, а при наказателните – 124 дела. Независимо от ръста в постъпленията с 16%, съдиите от Окръжния съд са успели да го компенсират почти изцяло. Въпреки увеличението от 216 дела, броят на несвършените в края на годината се е увеличил едва със 7 дела, или за 2010г. са свършени 144 дела в повече, сравнено с предходната година. Повече от видима е и тенденцията към постоянно значително намаляване на броя на несвършените дела в края на всяка година. Той е намален от 721 броя дела в края на 2006 година до 271 в края на 2009 година.

 

1.Наказателни дела.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 614 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 64 дела. От общо разглеждани през годината 678 наказателни дела съдът е успял да свърши 617, или 91%. От свършените общо 617 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 528 дела, или 86%. В края на 2010г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

За сравнение, през 2009 година в съда са постъпили за разглеждане общо 490 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 59 дела. От общо разглеждани през годината 549 наказателни дела съдът е успял да свърши 485, или 88%. От свършените общо 485 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 396 дела, или 82%. В края на 2009г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 64.

През 2008 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 548 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 105 дела. От общо разглеждани през годината 651 наказателни дела съдът е успял да свърши 592, или 91%. От свършените общо 592 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 476 дела, или 80%. В края на 2008г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 59.

През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане общо 659 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 162 дела. От общо разглеждани през годината 820 наказателни дела съдът е успял да свърши 734, или 90%. От свършените общо 734 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 604 дела, или 82%.

През периода 2007 – 2009 година е налице постепенно намаляване в постъпленията от наказателни дела от 659 до 490, като през отчетната 2010 година е налице увеличение до 614 дела. Независимо от този ръст, съдиите от наказателна колегия са успели не само да запазят броя на несвършените в края на годината дела, но и да увеличават ежегодно процента на решените в 3 – месечен срок.

 

1а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд  като първа инстанция.

        

          1а.а.Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 17 наказателни дела от този вид.

         За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 24 наказателни дела от този вид.

През 2008 година в Кюстендилският окръжен съд са постъпили за разглеждане 52 първоинстанционни наказателни дела от общ  характер, които са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 31 броя наказателни дела от този вид.

През 2007 година в Кюстендилският окръжен съд са постъпили за разглеждане 39 първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 64 наказателни дела от този вид.

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилски окръжен съд показва, че след 2003 година е налице тенденция към увеличаване на постъпленията, като през 2005 година те са 78 броя,

а кулминацията е през 2006г., когато са постъпили за разглеждане 94 наказателни дела от общ характер. През 2007 година постъплението на наказателни дела от общ характер е – 39 броя, което е едва 41 % спрямо това от 2006 година, но за следващата 2008 година е налице увеличение от 39 на 52 броя дела от този вид. През 2009г. е налице ново намаление на постъплението до 40 броя дела, почти идентично с това от 2007г., последвано от ново увеличение с почти 50% до 59 броя през 2010г.

Така изложените данни потвърждават извода за неравномерност в постъпленията от първоинстанционни наказателни дела за извършване на престъпления от общ характер, като това се дължи на няколко фактора. А именно - работата на органите на досъдебното производство, активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, още повече – на територията на съдебния район се намират два ГКПП – Гюешево и Олтоманци, като извършването на престъпления по чл.242 НК, най – вече от чужди граждани, което неминуемо рефлектира и върху постъплението на горепосочения вид наказателни дела.

И през отчетната 2010 година в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на НК – Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през изминалите години.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 15 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, от които 5 по чл.115 – 118НК / две от които са останали недовършени/, 8 по чл.123 НК, едно по чл.149 ал.5 вр.ал.1 НК и едно по чл.152 ал.4 НК.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер по тази глава, през 2008 година – 5 и през 2007 година - 11.

За периода 2007 – 2009г. тенденцията е постъпленията от този вид дела да намаляват, след което през отчетната 2010г. се наблюдава рязко увеличение от 3 до 15 броя, най – вече благодарение на постъпили наказателни дела за извършване на престъпления по чл.123 НК.

За сравнение, през периода 2004 - 2008 година в съда е постъпвало за разглеждане по едно наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост по реда на член 123 НК годишно, а през 2009г. такива постъпления липсват. С изключение на отчетната 2010г. по отношение на този вид престъпни деяния е налице трайна тенденция към запазване на постъпленията в минимален размер от единични дела.

През настоящата година и през предходния 3 - годишен период не са постъпвали дела за отвличане на лица по член 142 от НК.

През 2010г. е постъпило за разглеждане едно дело за извършване на престъпление по чл.152 ал.4 НК – изнасилване, като такова е постъплението и за 2009г. За периода 2006 - 2008 година в съда не са постъпвали такива дела за разглеждане

Както бе посочено по – горе, през 2010 година са постъпили за разглеждане 5 дела по Раздел І-ви  - Убийство.

За сравнение, през 2009 година е постъпило за разглеждане едно дело по този раздел, през 2008 година постъпленията от този вид дела възлизат общо на 4, а през 2007 година постъпленията от този вид дела са 11от които 1 по чл.123 НК, 2 – по чл.115 НК и 8 – по чл.116 НК/.

  Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид дела за периода 2004 – 2009 година, може да бъде направен извод за тяхното постепенно намаляване до сравнително минимални размери, с изключение на 2007 година, когато е регистриран своеобразен връх.

В Кюстендилския окръжен съд през 2010 година са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления против собствеността, от които 5 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.196а НК.

 Постъпленията от този вид дела през 2009 година възлизат на 2 наказателни дела, през 2008 година броят е 3, а през 2007 година – едно. Налице е увеличаване на постъпленията от този вид дела, като последица от влошената икономическа обстановка в страната и прякото й въздействие върху активността на криминалния контингент.

През 2010г. е постъпило за разглеждане едно дело за извършване на престъпление по чл.196а НК, докато за периода 2007 – 2009г. такива постъпления не са налице.

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

За сравнение, през 2008 и 2009 година образуваните наказателни дела от този вид са 2, а през 2007 година - не са образувани. По отношение на този вид дела се забелязва увеличаване на постъпленията през отчетния период, пряка последица от влошената обществено-икономическата обстановка в страната.

През 2010г., както и през 2008 и 2009 година, в съда не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпления по чл.203 и 206, ал. 4 от НК, съответно длъжностно присвояване и обсебване в особено големи размери. През 2006 и 2007 година постъпленията на дела от този вид са по  2.

През 2010 година, както и през периода 2007 – 2009 година в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали  за разглеждане наказателни дела от общ характер  за извършване на престъпления по чл. 214 ал.2 НК – изнудване. За сравнение, през 2007 и 2008 година не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от този вид,а през 2009г. е постъпило 1 дело.

 

През отчетната 2010 година постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 16 броя.

За сравнение, през 2009 година постъпленията от този вид дела са 6 броя, през 2008 година - 12 броя и през 2007 година – 11.

От новообразуваните 16 наказателни дела за престъпления по Глава VІ-та  от НК, едно е за извършване на престъпление по чл219 НК , 5 броя са образувани за извършени престъпления по член 242 НК и 7 наказателни дела са образувани за извършени престъпления по Раздел ІV-ти  - Престъпления против паричната и кредитната система, а именно такива по чл. 244 ал.1 НК.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 6 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, а именно – по чл.255 ал.1 НК.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е образувано едно наказателно дело от общ характер за извършване на престъпление по тази глава, през 2008 година постъпленията са 3 и  през 2007 година – 2. За сравнение, през 2006 година постъпленията от този вид дела са били 21, а през 2005 година - 13.

По отношение на постъпленията от този вид дела може да бъде направен  извод за рязък скок до 2006 година, с последващо също рязко намаляване на постъпленията в минимален размер до 2009г. и леко увеличение през 2010г. Не може да бъде направено категорично заключение относно причината за това колебание в размера на постъпленията. От една страна, естеството на престъпните деяния предполага наличие на трудности по отношение на разкриване и разследване. От друга страна, през 2006 година настъпи законодателна промяна по отношение на ал.1 на чл.256 НК, като изпълнителното деяние бе формулирано по съвсем нов начин.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 6 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно – 4 такива по чл.277а - 278а НК и две по чл.282 НК.

За сравнение, през 2009 година в съда са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава от НК, а именно – две такива по чл.278а ал.1 НК и три по Раздел ІV-ти – Подкуп /чл.302 – 304 НК/.

През 2009г. постъпленията от този вид дела са били в рамките на 5 дела, през 2008 година - 2 дела и през 2007 година - 1 дело.

През отчетната 2010г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпления по Раздел ІV – ти – Подкуп, докато през 2009г. възлизат общо на 3, през 2008г. постъпления липсват, а 2007 година е постъпило за разглеждане 1 дело. Почти всички наказателни производства за подкуп през периода 2007 – 2009г. визират случаи на предложен дар – сума пари, от водачи на МПС по отношение на проверяващи ги служители на сектор „Пътна полиция”.

 

И през настоящата 2010 година в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления. Такива постъпления не са регистрирани и през периода 2004 – 2009 година.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд не са образувани дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, докато през 2009г. е образувано едно за извършване на престъпления по чл.321 ал.3 и чл.321а ал.1 НК. За сравнение, през периода 2004 – 2008 година такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 14 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от НК – Общоопасни престъпления.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 18 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2008 година те възлизат на 27 броя, а през 2007 година - 11 броя.

При наказателните дела, образувани в съда ни по реда на тази глава от НК, през 2010 година най - голям дял заемат делата за извършване на престъпления от общ характер по 354а НК – 8 броя, 3 дела са за извършване на престъпления по чл. 343, ал. 1, ал.3 и 4 от НК, както и 3 дела за извършване на престъпления по чл.330 ал.2 НК.

Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри – Престъпления против транспорта и съобщенията, техният брой през 2010г. бележи тенденция към значително намаляване, доколкото през 2009 година той е възлизал на 16 броя, като всички са по чл.343 НК – причиняване на смърт по непредпазливост вследствие нарушаване на правилата за движение при управление на МПС.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008 година възлизат отново на 16 броя и през 2007 година – 10 броя. За периода 2007 – 2009 година бе налице неблагоприятна тенденция към запазване на постъпленията от този вид дела. В последните няколко години в нашето общество все по – често се повдигаше въпроса за причините относно продължаващата т.нар. „война на пътя”, като бяха предприети и законодателни промени, насочени към намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите. Дали те са оказали реален положителен ефект може да се прецени едва след определен период от време.

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 8 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпление по чл.354а ал.1 НК.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е образувано едно наказателно дело от общ характер за извършване на престъпление по този член, през 2008 година постъпленията са 10 броя и през 2007 година – 6 броя.

За периода 2007 – 2009 година бе констатирано значително намаление в размера на постъпленията по тези дела, в сравнение с предходни периоди, най – вече с оглед промените в НК и НПК, при които подсъдността по отношение на престъпленията по чл.354а ал.3 НК /придобиване или държане на наркотични вещества/ се промени, като компетентен е съответният районен съд. Разпространяването и употребата на наркотични вещества представляват огромен проблем за всяко общество, включително и за нашето. През 2010 година е налице значително увеличение на постъпленията от този вид дела в Окръжния съд, като този факт не може да бъде разглеждан еднозначно.

  Докато през 2010г. постъпленията в Кюстендилски окръжен съд на дела за извършване на престъпления по чл.330 ал.2 НК - палеж, са в размер на 3 дела, през 2009г. е постъпило за разглеждане едно дело, през 2008 година такива не са регистрирани и през 2007 година постъпленията възлизат на 4 броя.

 В заключение, докато за изминали отчетни периоди преобладаващи за Кюстендилския окръжен съд са постъпленията от наказателни дела по Глави ІІ - ра  и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против личността” и „Общоопасни престъпления”, то през 2010г. значителен ръст бележат и тези по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството.

 

От постъпилите за разглеждане през 2010 година 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 9 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. За сравнение през 2009г. от внесените за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 16 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника. Внесените в съда споразумения през 2007 и 2008 година са по 14. Налице е тенденция към запазване броя на внесените дела със сключено споразумение, макар за 2010г. да се наблюдава известно намаление. Това е обяснимо, доколкото за отчетния период се наблюдава и намаление в постъпленията от дела по Раздел ІІ-ри на Глава ХІ от НК – Престъпления против транспорта и съобщенията.

Освен това, по 12 от делата, внесени през 2010г. за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

За сравнение, през 2009г. това е сторено по 4 от внесените за разглеждане дела с обвинителен акт, през 2008 година нито едно от делата по обвинителен акт не е приключило с одобрено от съда споразумение, а през 2007г.  тези дела са 3.

  По 4 от внесените за разглеждане дела с обвинителен акт през 2010 година, съдията – докладчик е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.

 

1а.в.Частни наказателни дела.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 302 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 8 дела. От тези 302 новообразувани дела 58 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 252 дела са разгледани, като 243 от тях са свършени през годината. От свършените 235 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2010г. несвършени са останали 9 броя частни наказателни дела.

За сравнение , през 2009 година в съда са образувани общо 174 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 6 дела. От тези 174 новообразувани дела 41 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите 133 дела е следвало да бъдат решени ведно с останалите несвършени в края на 2008 година 6 дела. През годината съдът е свършил 131 дела, от които 122 в 3 – месечен срок, или 92 %.

През 2008 година в съда ни са образувани общо 211 частни наказателни дела, от които 63 - по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите 148 дела е следвало да бъдат решени ведно с останалите несвършени в края на 2007 година 10 дела. През годината съдът е свършил 152 дела, от които 140 с решение по същество, или 92 %.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 229 частни наказателни дела, от които 48 - по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. От останалите 181 дела 176 са свършени с решение по същество, или 98%.

През отчетната 2010 година се наблюдава тенденция към значително увеличение в броя на постъпленията от частни наказателни дела – със 128 броя, или е налице ръст от 73%. Основен принос имат нарасналите постъпления по искания за одобряване на претърсване и изземване, но увеличение бележат частните наказателни дела от почти всички категории.

От образуваните през 2010 година 302 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 73 броя, следвани от тези по постъпили искания за разпит пред съдия – общо 58 броя, както и дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 47 броя.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 34 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода, през 2008 година - 58 дела и през 2007 година - 60.

От останалите частни наказателни дела 48 са по постъпили искания за вземане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” на досъдебното производство, 23 са образувани по постъпили предложения от Председатели на Пробационни съвети за замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, 8 – по постъпили жалби срещу постановления на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК, 11 – за производства по ЗИНЗС и по чл.446 НПК и др. Единични дела са образувани по постъпили искания на прокуратурата за отстраняване на обвиняеми от длъжност, за обжалване на взета мярка „парична гаранция” на досъдебното производство и други.

От частните наказателни дела, разглеждани в открито съдебно заседание, огромната част са разгледани и приключени със съответен съдебен акт незабавно или в 3 – месечен срок. Единственото изключение са делата по чл.451 и 452 НПК - замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, повечето от които не са приключили в 3 – месечен срок. Основната причина за отлагане на съдебните заседания по този вид дела е неявяването на лицата, по отношение на които се иска замяна и необходимостта от допускане на правна помощ при отсъствие на лицето.

От частните наказателни дела, разглеждани в закрито съдебно заседание, бих искал да разгледам по – подробно тези, образувани по постъпили жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК.

Както бе посочено по – горе, през 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 4 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 2 дела е отменено, по едно жалбата е оставена без разглеждане и по едно производството е прекратено.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, по едно е изменено досежно основанието за прекратяване и по едно жалбата е оставена без разглеждане.

През 2008 година в съда са образувани 15 дела по жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по чл.243 НПК. По 10 от тях жалбите са оставени без уважение, като атакуваните актове са потвърдени, по 3 дела са отменени, а по 2 - изменени.

През 2007 година в съда са образувани 16 дела относно прекратяване на наказателно производство от страна на прокурора. От тях по 10 дела постановленията на прокурора са потвърдени, а по 6 - отменени.

В по - голяма част от образуваните производства през горепосочените периоди актовете на прокурора са били потвърдени, което говори за добрата работа на Окръжна прокуратура в тази насока. От постановените през 2010 година определения на Кюстендилския окръжен съд, 5 са протестирани и обжалвани пред Софийския апелативен съд. По едно от тях определението е отменено от въззивната инстанция, а по останалите 4 – потвърдено. Тези цифри говорят и за законосъобразността като цяло на постановяваните от страна на Окръжния съд актове от този вид.

 

Движение и разглеждане на първоинстанционните наказателни и частните наказателни дела.

 

И през 2010 година в наказателната колегия на Кюстендилския окръжен съд бе продължена традицията от последните няколко години, а именно - да са свършени в повече наказателни дела от новообразуваните за годината.

Както бе посочено по – горе, през 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 59 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 17 броя дела, като е успял да свърши 60. По отношение на 40 от тях, или 67%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с едно до 16.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 40 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 24 броя дела, като е успял да свърши 47. По отношение на 31 от тях, или 66%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината броя на останалите несвършени дела е намален със 7 до 17.

През 2008 година в КОС са постъпили 52 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 31 броя дела. Съдът е успял да свърши общо 59, като по отношение на 36 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2007 година, новообразуваните първоинстанционни наказателни дела са 39, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 64 броя. Окръжният съд е успял да свърши общо 73 дела, като по отношение на 43 от тях, или 59%, това е сторено в 3 – месечен срок.

Налице е положителна тенденция не само към намаляване на броя на несвършените дела в края на всеки отчетен период, но и към постоянно увеличаване на процента на делата, приключени в 3 – месечен срок. Намаляването на броя на несвършените в началото на всеки отчетен период първоинстанционни наказателни дела от общ характер е повече от видим, като за 2007 година техният брой е бил 64, за 2008 година – 31, за 2009 година – 24 и за 2010 година - 17.

При това, положителната тенденция е запазена, въпреки почти 50% ръст в постъпленията през 2010 година в сравнение с предходната. Очевидно е, че съдиите от наказателната колегия на съда са използвали потенциала си за намаляване още повече броя на несвършените в края на годината наказателни дела.

Конкретните данни относно частните наказателни дела бяха посочени по – горе в доклада в раздел 1а.в. - Частни наказателни дела.

 

Движение и разглеждане по видове дела.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 11 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава ІІ-ра от Особената част на НК – Престъпления против личността. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 4 броя наказателни дела. През 2010 година от стоящите за разглеждане общо 15 броя наказателни дела съдът е успял да свърши от 12 броя, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От свършените 12 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 7 дела са приключили с  одобрено от съда споразумение между страните и 5 броя дела са приключени с присъди. По този начин, през 2010 година съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно. Освен това, от 12 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 7 дела, или 58%.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 5 броя наказателни дела. През 2009 година съдът ни е свършил от тях 4 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 4 броя дела. От приключените 4 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, едно дело е свършило с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени с присъди. Следователно през 2009 година съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно.

За сравнение, през 2008 година в съда ни са постъпили за разглеждане 5 броя наказателни дела от този вид, като същите са разглеждани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 8 броя наказателни дела. През 2008 година съдът ни е свършил 8 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са оставали несвършени 5 броя дела. От приключените дела, едно е с одобрено от съда споразумение и 7 - с присъда, като съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 11 наказателни дела от този вид, като същите са разглеждани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 10 броя дела. От приключените дела, 7 са с одобрено от съда споразумение и 6 - с присъда, като съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 2.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава V-та от НК – Престъпления против собствеността. През годината съдът е разглеждал единствено тези дела, доколкото в края на 2009 година не са били налице   несвършени такива. През 2010 година съдът е успял да свърши всички 6 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 5 са приключени с  одобрено от съда споразумение и едно - с присъда. Освен това, от 6 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 5 дела, или 83%.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 2 броя наказателни дела. През 2009 година съдът е успял да свърши всички 4 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, всички са приключили с по същество с присъди.

През 2008 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела от този вид, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 3 дела. Съдът е успял да свърши 4 дела, от които едно с одобрено от съда споразумение и 3 - с присъда, като е успял да намали броя на несвършените дела с едно.

През 2007 година в съда е постъпило за разглеждане едно дело, което е следвало да бъде разгледано с останалите несвършени в края на 2006 година 15 дела. Съдът е успял да свърши 13 дела, от които 5 с одобрено от съда споразумение и 8 - с присъда, като е успял да намали броя на несвършените дела с 12.

 

През 2010 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 16 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 4 броя наказателни дела. През 2010 година от тези общо 20 дела съдът е успял да приключи 17 от тях, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От приключените 17 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 13 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 4 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин, в края на годината  Окръжният съд е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно. Освен това, от 17 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 12 дела, или 71%.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 6 броя наказателни дела. През 2009 година съдът ни е свършил от тях 6 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 6 броя дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 4 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 2 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да запази броя на висящите дела от този вид непроменен.

През 2008 година в съда са образувани 12 наказателни дела от този вид – престъпления против стопанството. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 6 броя дела. От така стоящите за разглеждане пред съда 18 дела, през годината са свършени 12 дела, от които 8 с одобрено споразумение и 4 дела - с присъда. Т.е. броят на останалите несвършени дела е останал непроменен.

През 2007 година постъпленията от този вид наказателни дела възлизат на 11 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 6 дела. През годината съдът е успял да свърши 11 дела, от които 4 с одобрени споразумения и 7 – с присъда. Така в края на 2007 година броя на останалите несвършени дела се е запазил.

 

През 2010 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІ-ма от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2009 година друго такова. През годината съдът е свършил от тези общо 7 броя дела 6 наказателни дела, като в края на отчетния период е останало несвършено едно. От приключените наказателни дела 5 са свършени с одобрено от съда споразумение между страните и едно – с присъда. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

За сравнение, през 2009 година в съда е постъпило за разглеждане едно наказателно дело за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал това дело заедно с останало несвършено в края на 2008 година друго такова. През 2009 година съдът ни е свършил от тях едно наказателно дело, като в края на отчетния период е останало несвършено също едно дело. Приключеното наказателно дело е с одобрено от съда споразумение между страните. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3 наказателни дела от този вид, като е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 3 наказателни дела. През годината съдът са свършени 5 наказателни дела, от които 1 с одобрено споразумение и 4 - с присъди. Едно дело е останало несвършено в края на този период.

През 2007 година постъпленията от този вид дела възлизат на 2 броя, като съдът ги е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 10 дела. През годината са приключени 9 наказателни дела, от които 5 с одобрено от съда споразумение и 4 – с присъди, като в края на  година броят на останалите несвършени дела е намален от 10 на 3 броя.

 

През 2010 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През годината съдът ги е разглеждал, като в края на 2009 година несвършени дела от този вид не са били налице. През отчетния период съдът е успял да  свърши 3 от тях, като в края му са останали несвършени 3 броя дела. Всички 3 броя приключени наказателни дела за извършени престъпления по тази глава са свършили с одобрено от съда споразумение между страните.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 5 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2008 година едно дело, като е успял да  свърши през периода всички от тях, като в края му не са останали несвършени дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 3 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да приключи всички висящи дела от този вид.

През 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 2 наказателни дела от този вид, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останало несвършено в края на 2007 година 1 дело. През годината съдът е свършил 2 дела, от които 1 дело е свършено с одобрено споразумение и  1 дело – с присъда.

През 2007 година е постъпило за разглеждане 1 наказателно дело от този вид, като е разгледано заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 2 дела.Съдът е успял да свърши две дела и едно е останало несвършено в края на периода.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно наказателно дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по тази глава от НК. През периода 2004 – 2008 година такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2010 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 14 наказателни дела за извършени престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2009 година 7 дела, като от общо за разглеждане 21 броя дела е успял да  свърши 15. От тези приключените 15 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 10 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 5 броя - с присъди. През 2010 година съдиите от КОС са успели да намалят броя на висящите дела от този вид с 1.

За сравнение, през 2009 година в съда са постъпили за разглеждане 18 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2008 година 9 дела, като е успял да  свърши от тях 21 броя наказателни дела. От приключените 21 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 14 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 7 броя - с присъди. По този начин съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 27 наказателни дела от този вид, като е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 10 броя дела. Съдът е успял да свърши през годината 28 броя дела, от които 17 с одобрени от съда споразумения и 11 дела – с  присъди. В края на отчетната 2008 година в съда са останали несвършени 9 броя дела.

През 2007 година в КОС са постъпили 11 наказателни дела, образувани по реда на Глава ХІ-та от НК, които е следвало да бъдат решавани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 25 броя дела. Съдът е успял да свършил 26 дела, от които 15 с одобрено от съда споразумение и 11 - с присъда. По този начин в края на 2007 година са останали несвършени 10 дела, като броят им е намален от 25 на 10.

Така изложените данни относно постъпилите и решените наказателни дела от този вид недвусмислено говорят в полза на извода, че при разглеждането им съдиите от наказателната колегия полагат непрестанни усилия за постепенно намаляване броя на висящите дела с всяка следваща година.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 407 първоинстанционни наказателни дела, от които 155 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 43 %, от които 119 са дела от общ характер – 68 %.

За сравнение, през 2009 година Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 302 първоинстанционни наказателни дела, от които 162 – дела от общ характер. Отложени през годината са 149 дела – 49 %, от които 123 са дела от общ характер – 82 %.

През 2008 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 225 първоинстанционни   наказателни дела, както и 242 броя частни наказателни дела. От общо насрочени 467 дела, през годината са отложени 167 наказателни дела, или 74 %. Отложени са и 63 частни наказателни дела, което съставлява 26 %. Общият процент на отложени наказателни дела през годината възлиза на 49 %.

През 2007 година съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 450 броя наказателни дела, от тях 236 от общ характер. Отложени през годината са 220 дела – 48.8 %, от които 180 дела от общ характер – 76.2 %.

Прави впечатление запазването на процента на отложените наказателни дела в рамките на приблизително еднакви стойности за периода 2006  -  2010 година в рамките на около 50%, като се забелязва и положителна тенденция към намаляване дела на отложените дела до 43% през отчетния период.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния тримесечен срок 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 60, което съставлява 67 %.

За сравнение, през 2009 година съдът е свършил в инструктивния тримесечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 47, което съставлява 66 %.

През 2008 година Окръжният съд е свършил в тримесечен срок 36 броя дела от общо свършените 59 дела, което съставлява 61%, а през 2007 година от свършените 73 наказателни дела от общ характер КОС е приключил в този срок 43 дела, което съставлява 59%.

През 2006 година от 68 наказателни, в тримесечен срок са свършени 47  дела, или 69 %.

През 2005 и 2004 година процентите на свършените в този срок дела съставляват съответно 31 и 32.

Може да се направи извода, че след 2005 година е налице трайна тенденция към приключване в тримесечен срок на не по - малко от 60% от свършените през годината първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

Налице е и още една положителна тенденция в работата на съдиите от наказателната колегия на Окръжния съд – продължава постепенното намаляване на броя на висящите първоинстанционни наказателни дела от общ характер с период на разглеждане над една година.

През 2004 година тези дела са били 21 броя, през 2005 година – 17 броя дела, през 2006 година – 29 броя дела, през 2007 година броят на тези дела е намален на 11, а през 2008 - на 8. След инцидентното увеличаване през 2009 година на броя на тези дела с 2 до 10, през 2010 година броят на тази категория дела е намален  до 4.

 

Връщане на първоинстанционни наказателни дела за доразследване.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилския окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 15 наказателни производства, като две от тях - повторно. По отношение на всички 15 производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

За сравнение, през 2009 година съдът е върнал на Прокуратурата за доразследване 3 наказателни производства, като едно от тях - повторно. И по отношение на трите производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2008 година са съдът ни е върнал за доразследване 4 наказателни производства, всички от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2007 година Кюстендилският окръжен съд е върнал за доразследване 21 броя наказателни дела, 19 от които са върнати от съдия - докладчик в разпоредително заседание и 2 – от открито съдебно заседание.

От посочените цифри може да се направи извод относно запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване с  досъдебното производство и обвинителния акт от страна на съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно заседание. Причините за връщане на делата за доразследване, както през 2010 година, така и през минали отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на органите на досъдебно производство на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване правата на обвиняемите. Полагат се непрекъснати усилия за намаляване броя на върнатите за доразследване дела, включително и чрез провеждане на периодични съвместни съвещания с участието на прокурори и разследващи органи.  Въпреки предприемането на тези мерки, през 2010г. броят на върнатите за доразследване дела бележи рязък скок. С изменението на НПК /ДВ бр.32 от 27.04.2010г./ законодателят въведе възможността за протестиране и обжалване на разпорежданията по чл.249 ал.2 НПК. 

За периода 27.04.2010г. – 31.12.2010г. с разпореждания по чл.249 ал.2 НПК е прекратено съдебното производство по 9 броя дела, като в 3 от случаите не са постъпили частни жалби и протести. Постъпили са 6 броя частни протести, като в два от случаите разпорежданията са отменени от САС, а в останалите 4 броя те са потвърдени.

През 2010 година е спряно производството по едно частно наказателно дело, като впоследствие наказателното производство по делото е прекратено. През 2009 година, както и в предходните 2008 и 2007 година няма спрени наказателни производства в Кюстендилския окръжен съд.

 

Осъдени лица и наложени наказания.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 64 лица, като 3 от тях са били оправдани.

За сравнение, през 2010 година в съда са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 47 лица, като 4 от тях са били оправдани.

За сравнение, през 2008 година в съда са постановени актове срещу 65 лица, като 6 от тях са били оправдани.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постановени актове срещу 92 подсъдими, от които 11 са оправдани.

Следва да се отбележи, че през 2006 година е констатирано рязко увеличение на общия брой на лицата, срещу които са постановени съдебни актове в съда ни. Впоследствие е налице намаление в рамките на обичайните параметри за съда.

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 53 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 27 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  14 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 52 %.

За сравнение, през 2009 година са осъдени на „лишаване от свобода” 35 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 25 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 72 %.

През 2008 година съдът е определил наказание „лишаване от свобода” по отношение на 56 лица, сред които отново няма  непълнолетни. На 35 от осъдените подсъдими е наложено наказание „лишаване от свобода”  за срок до три години, като по отношение на 21 от тях е приложена разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от НК, което съставлява 60 %.

През 2007 година Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” по отношение на 46 лица. Наказание до 3 години е наложено на 37 лица, като по отношение на 25 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 67.6 %.

От изложената статистика може да се направи извода за постоянство в наказателната политика на съда, като процента на осъдените лица, по отношение на които е приложен института на условното осъждане, се запазва в рамките на 60 – 70 %, с изключение на отчетния период, когато той е в рамките на 52%.

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 9 лица. През 2009 година това е сторено по отношение на 6 лица, през 2008 година – на 5 лица и през 2007 година – 7 лица.

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 9 лица. През 2009 година това е сторено по отношение на 4 лица, през 2008 - на 5 лица и през 2007 година – 2 лица.

 И през отчетната 2010 година съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за периода 2006 - 2009 година.

През 2010 година по отношение на 8 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, през  2009 година това е сторено по отношение на 7 подсъдими лица и през 2008 година – 11 подсъдими.

Ръководството на Кюстендилския окръжен съд намира, че и през отчетната 2009 година е продължила политиката на съдиите от наказателна колегия за налагане на наказания, съобразени както с обществената опасност на деянията и на конкретните подсъдими, така  и с нивото на криминогенната обстановка в района на съдебния окръг.

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е постановил една частично оправдателна присъда, като с нея 3 лица са оправдани изцяло, а четири – осъдени. През 2009г. е постановена една оправдателна присъда, като за 2008 и 2007 година техният брой възлиза съответно на 2 и 3.

 

         Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, водещо до забавяне на наказателния процес.

 

Основните причини за забавяне на разглеждането на първоинстанционни наказателни дела в Кюстендилския окръжен съд могат бъдат обобщени в следните групи:

 

1.          Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;

2.          Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;

3.          Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови доказателства;

4.          Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;

      5. Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало разглеждането, неявяване на повереник и други причини.

И в нашия съд по – голяма част от случаите на неявяване на подсъдими и защитници се съпровожда от представяне на болнични листове и други медицински документи, удостоверяващи наличие на заболяване. Очевидно е, че в част от тези случаи е налице шиканиране на наказателния процес, с цел отлагане приключване на делото.

         Независимо от продължаващите опити на част от страните в наказателните производства да ги забавят, през 2019 година, както и през предишни отчетни периоди, съдиите от наказателната колегия на съда продължиха усилията си за свършване на в повече наказателни дела от новообразуваните. Така например, в налото на 2007г. броят на несвършените първоинстанционни наказателни дела е бил 64, за 2008г. – 31, за 2009г. – 24 и за 2010г. - 17. В края на отчетната 2010 година несвършени са останали общо 16 дела, което обстоятелство също потвърждава постоянната тенденция към намаляване на броя на несвършените такива с всяка изминала година.

 

  Наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд.

 

В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2010 година бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 287/2009 /образувано по внесен обвинителен акт срещу Пламен Галев, Ангел Христов и др./, нохд 258/2010 /т.нар. „черешарско дело”/ и нохд 501/2010 /образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, кмет на Община Дупница/. Производствата по първите две дела приключиха с постановяване на присъда, съответно на 04.11.2010г. и на 21.12.2010г., а разглеждането на третото ще продължи и през 2011г. Първите две наказателни дела представляваха не само такива с особен обществен интерес, но и представляваха фактическа и правна сложност, със значителен обем на доказателства, поради което не бяха приключени в 3 – месечен срок.

 По нохд 287/2009г. бе постановена частично оправдателна присъда, а по нохд 258/2010г. всички подсъдими бяха осъдени. Конкретните причини за постановяване на съдебния акт по първото дело, съответно дали причините за оправдаване на част от подсъдимите се дължат на недостатъци в работата на органите на досъдебното производство или на несъвършенство на законодателството, могат да бъдат посочени и анализирани едва след постановяване на съдебни актове във въззивната и в касационната инстанция.

И през 2010г. по отношение на делата от особен обществен интерес ежемесечно бяха изпращани справки до ВСС и до Председателя на САС.

 

 

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

 Постъпления.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 32 дела.

За сравнение, през 2009 година в съда са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 25 дела.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 52 дела.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 184 въззивни наказателни дела, които КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 73 дела.

През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 247 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 54 дела.

 През 2005 година постъпленията от въззивни наказателни дела възлизат на 185, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2004 година 52 броя дела.

През 2004 година постъпленията от този вид дела са били 158, а през 2003 година 175 дела.

През периода 2003 - 2010 година постъпленията на наказателни дела от този вид в съда ни са относително равномерни, с изключение на 2006 и 2010 година, като през първата година е налице значителен скок до 247 дела, а през отчетната – намаление до 113 дела.

Както бе посочено по – горе, през 2010 година в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 74 дела.

За сравнение, през 2009 година в  съда са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби, като по жалби са образувани 133 дела.

През 2008 година от постъпилите в съда ни за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, 117 са по постъпили жалби.

През 2007 година от постъпилите за разглеждане 184 въззивни наказателни дела, 103 са по постъпили жалби.

През 2010 година 39 броя въззивни наказателни дела са образувани по подадени протести. През 2009 година са образувани 45 броя въззивни наказателни дела по подадени протести, през 2008 година - 58 въззивни наказателни дела и през 2007 година – 81 дела.

Следва да се отбележи, че макар съотношението между подадени жалби и протести да варира значително, през периода 2007 – 2010г. жалбите значително превишават протестите и като процент от атакуваните съдебни актове, и като абсолютни числа. Запазва се тенденцията, наблюдавана в предишни отчетни периоди, броят на протестираните присъди на Дупнишкия районен съд да е значително по-голям от тези на Кюстендилският районен съд, като съотношението за двете съдилища е съответно 50% и 17%.

През 2010 година от постъпилите за разглеждане 39 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 9 – от прокурори при КРП.

За сравнение, през 2009 година от постъпилите за разглеждане 45 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 15 – от прокурори при КРП.

От образуваните през 2008 година 58 въззивни наказателни дела по подадени протести, 52 броя са по протести на ДРП и 6 броя – по протести на КРП.

 

 Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009 година 32 дела. От общо разглеждани през годината 145 дела съдът е успял да свърши 120, или 83%. От свършените общо 120 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 67 дела, или 56%. В края на 2010г. броят на несвършените дела възлиза на 25.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008 година 25 дела. От общо разглеждани през годината 203 дела съдът е успял да свърши 171, или 84%. От свършените общо 171 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 113 дела, или 66%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 32.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 52 дела. През годината съдът е успял да свърши 202 броя дела от общо стоящите за разглеждане 227, или 89%. От свършените общо 202 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 130 дела, или 64%. В края на 2008г. броят на несвършените дела възлиза на 25.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 184 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2006 година 73 дела. През годината съдът е успял да свърши 216 броя дела от общо стоящите за разглеждане 257, или 84%. От свършените общо 216 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 162 дела, или 75%. В края на 2007г. броят на несвършените дела възлиза на 41.

Следва да се отбележи, че за периода 2007 – 2010 година съдиите от наказателната колегия при Кюстендилския окръжен съд са успявали ежегодно да свършват повече дела от постъпилите за разглеждане през 2007 и 2008г. През 2009 година при леко увеличение на постъпленията спрямо предходната 2008 година е допуснато отстъпление, като броя на несвършените в края на годината дела е увеличен до 32. В началото на 2010 година бе попълнена вакантна бройка за съдия в наказателна колегия, което допринесе да намаляване на броя на несвършените въззивни наказателни дела.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния тримесечен срок 113 от общо свършените 171 въззивни дела, което съставлява 66 % от общо свършените дела.

За сравнение, през 2008 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в тримесечен срок 130 от общо приключените 202 въззивни дела, което съставлява 64 %.

През 2007 година съдът е успял да свърши в тримесечен срок 162 от общо свършени 216, което съставлява 75 %. През 2006 година този процент е бил 47%, а през 2005 година - 83 % от общо свършените въззивни дела. Толкова е бил процентът на свършените дела и през 2004 година – 83 %.

Следва да се отбележи трайната тенденция в Кюстендилския окръжен съд да се свършват голям брой въззивни наказателни дела в инструктивния  тримесечен срок. Все пак, следва да се отбележи известно отстъпление в работата на съда по този показател през 2008 и 2009 година, сравнено с резултатите от периода 2004 – 2005 година.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 258 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 81 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 310 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 96 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

През 2008 година наказателната колегия на Кюстендилския окръжен съд е насрочила за разглеждане в 325 открити съдебни заседания въззивните наказателни дела. От тях са отложени въззивните производства в 94 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 25.

През 2007 година цифрите са съответно - насрочени 396 открити съдебни заседания, отложени въззивни дела в 160 заседания, при процент на отлагане 40.

През периода 2007 – 2010 година процентът на отложените дела е сравнително постоянен, като за последните две години възлиза на 31. Подобрението в работата на съда в тази насока, настъпило през 2008 година, е продължено през 2009 и 2010 година.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Потвърдени съдебни актове.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 120 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 51 дела, което съставлява 42.5 %.

За сравнение, през 2009 година от общо приключени 171 въззивни наказателни дела са потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 83 дела, което съставлява 48.5 %.

През 2008 година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил 98 първоинстанционни съдебни актове – отново 48.5 %.

През 2007 година съдът е потвърдил съдебните актове по 122 дела, което съставлява 56.2 % от общо свършените дела.

Следователно, през периода 2007 - 2010 година се забелязва тенденция към постепенно намаляване на процента на потвърдените първоинстанционни актове, независимо от намаляването на броя на постъпилите за разглеждане въззивни наказателни дела. Очевидно е, че съдиите от наказателните колегии на двете районни съдилища следва да положат усилия за подобряване на работата си с цел възстановяване на показателите от 2007 година. Това се отнася в по – голяма степен за съдиите от наказателната колегия на Дупнишки районен съд, които през отчетния период са допуснали спад от 10% по отношение на този показател.

През 2010 година са потвърдени 37% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 49% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

За сравнение, през 2009 година 47.6% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени. Потвърдени са и 50% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2008 година 43.6 % от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени. Потвърдени са и 59.7 % от атакуваните актове на Районен съд град Кюстендил.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2010 година въззивният съд  е изменил съдебните актове по 15 броя въззивни наказателни дела – 12.5%. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 5 дела – то е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 2 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 9 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 6 – 10.9%.

За сравнение, през 2009 година въззивният съд  е изменил съдебните актове по 17 броя въззивни наказателни дела – 10 %. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 3 дела – то е намалено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 4 дела - в гражданската част.

През 2008 година въззивният съд  е изменил актовете по 18 броя въззивни наказателни дела – 9 %. По едно дело е приложена разпоредбата на чл. 66 от НК/ Условно осъждане/, по 5 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 5 дела - в гражданската част.

През 2007 година Кюстендилският окръжен съд е изменил актовете на двете районни съдилища по 21 въззивни наказателни дела – 9.7 %, като по едно дело е отменено приложеното от районен съд условно осъждане, по 4 въззивни дела наказанието е намалено, по 13 дела са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела въззивният съд е изменил присъдата в гражданската й част.

Налага се извода, че процентът на изменените съдебни актове се запазва относително еднакъв за последните няколко години в рамките на 9 – 12.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 27 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 14 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 5 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

За сравнение, през 2009 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 48 въззивни наказателни дела, като по 29 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 19 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2008 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт по 57 въззивни наказателни дела, като по 23 броя дела той е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане. По 34 дела след отмяна на първоинстанционния акт въззивният съд се е произнесъл с нов такъв.

През 2007 година е отменен изцяло съдебния акт по 50 въззивни наказателни дела, по 6 от тях актът е отменен и производството е върнато на районен съд за ново разглеждане, по 44 дела след отмяна  е произнесен нов съдебен акт.

От отменените отчасти и изцяло през 2010 година първоинстанционни съдебни актове, 25 са постановени от страна на Дупнишкия районен съд и 16 – от страна на Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 38.4 и за КРС – 29. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 16 – 24.6% и на КРС – 11 или 20%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 9 – 13.8% и по отношение на КРС – 5 или 9%.

 

Прекратени производства.

 

През отчетната 2010 година въззивният съд е прекратил производството по 8 въззивни дела, като за 2009 година броят им е 19, за 2008 година – 25 и за 2007 година - 16.

 

Горепосочените показатели относно разглежданите в Кюстендилския окръжен съд въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че и през 2010 година продължава тенденцията към подобрение качеството на правораздаване от страна  на двете районни съдилища по наказателни дела. Все пак, не може да не се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на двете районни съдилища за необходимост от продължаване на усилията им в тази посока - непрекъснато подобряване на качеството на тяхната работа. Резултатите от съдебните актове,  постановени от районните съдилища, рефлектират пряко и върху работата на въззивния съд.

И през отчетната 2010 година се запазва тенденцията показателите на наказателната колегия при ДРС по отношение на потвърдените, изменени и отменени първоинстанционни актове да изостават, макар и с малко, от тези на колегите им от наказателна колегия на КРС.

 

1с Въззивни частни наказателни дела.

 

И през отчетната 2010 година продължава тенденцията към увеличаване броя на подаваните частни жалби и протести срещу актове на двете районни съдилища. През годината в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 140 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 7 дела. През годината съдът е успял да приключи 136 дела, като 128 от тях, или 94%, в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 11 дела.

През 2009 година в съда са постъпили общо 95 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 4 дела. Разгледани по същество са 92 от делата, а 7 от тях са останали несвършени в края на периода.

През 2008 постъпленията на частни жалби и протести възлизат на 103 броя дела и през 2007 година - 97 броя.

От въззивните частни наказателни дела бих искал да разгледам по – подробно тези по чл.249 ал.3 НК, доколкото възможността за обжалване и протестиране на разпорежданията по чл.249 ал.2 НК бе приета с изменение на НПК от м.април 2010г. През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 15 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 11  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателна колегия на ДРС и 4 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 13 от атакуваните съдебни актове и е отменил 2.

 

Касационни производства по НАХД.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане касационни производства по наказателно административен характер дела.

През 2009 година в съда са постъпили за разглеждане 3 касационни производства по наказателно административен характер дела, които са приключени до края на годината.

През 2008 година в съда са постъпили 7 нахд, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 6 дела. През годината съдът е приключил всички 13 касационните производства.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 349 касационни производства по НАХД, които съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени 77 дела.

От 2007 година тези производства се разглеждат от Административен съд Кюстендил, което обяснява постепенното намаление, както на постъпленията, така и на решените дела.

Горепосочените данни навеждат на извода, че и през отчетната 2010 година въззивните наказателни дела са приключвани от съдиите в Кюстендилския окръжен съд в относително кратки срокове, включително и тези, които са разглеждани в открито съдебно заседание.

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко групи. На първо място, продължава практиката част от първоинстанционните присъди да бъдат отменяни с връщане за ново разглеждане поради некачествено изготвени мотиви. А именно - не се обсъждат и съпоставят задълбочено събраните на съдебното следствие доказателства, като същите се изреждат бланкетно.

 На второ място, съдебните актове се отменят поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила на досъдебното производство или при изготвяне на съдебния акт, довели до ограничаване на права. И в предишни отчетни доклади е подчертавана необходимостта от задълбочено запознаване с делото от страна на съдия – докладчика преди насрочване. При констатиране на отстраними съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на чл.248 ал.2 т.3 НПК, съдебното следствие следва да бъде прекратено в разпоредително заседание и върнато на прокурора. В противен случай е възможно да последва връщане от открито съдебно заседание, което във всички случаи говори за недостатъчна подготовка за провеждането му. Още повече, процедурата по чл.249 ал.3 НПК вече позволява и въззивен контрол относно законосъобразността на разпорежданията за прекратяване на съдебното производство.

  В по - редки случаи, от страна на районния е направен необоснован извод относно събрания доказателствен материал, което е довело до неправилност на съдебния акт, като в тези случаи въззивният съд го е отменял с постановяване на нов такъв с обратен резултат. Единични са случаите, при които въззивният съд е достигнал до противоположни от районния такъв изводи след събиране на нови доказателства. Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на районните съдилища за все по - пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата. Непровеждането на пълно и всестранно съдебно следствие води не само до евентуално изменяне или отменяне на първоинстанционния акт, но и до забавяне на съдебното следствие пред въззивната инстанция.

            В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на мотивите и съдебните решения в законоустановения срок. В тази насока може да се отбележи и следното - в използваната деловодна програма „АИС Съдебно деловодство” от средата на м.ноември 2009г. е въведен модул за следене на срокове, който известява съдия – докладчика и административния ръководител няколко дни преди изтичането им.

         Освен това, от началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на мотиви към присъди и на съдебни решения.

 

2. Граждански дела.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 980 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 207 дела. От общо разглеждани през годината 1187 граждански дела съдът е успял да свърши 971, или 82%. От свършените общо 971 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 808 дела, или 83%. В края на 2010г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 216.

За сравнение, през 2009 година в съда са постъпили за разглеждане общо 888 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 278 дела. От общо разглеждани през годината 1166 граждански дела съдът е успял да свърши 959, или 82%. От свършените общо 959 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 672 дела, или 70%. В края на 2009г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 207.

През 2008 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 903 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 367 дела. От общо разглеждани през годината 1270 граждански дела съдът е успял да свърши 999, или 79%. От свършените общо 999 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 598 дела, или 60%. В края на 2008г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 271.

През 2007 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 2322 граждански дела/ 1040 от които фирмени/, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 559 дела. От общо разглеждани през годината 2881 граждански дела съдът е успял да свърши 2593, или 90%. От свършените общо 2593 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1958 дела, или 76%. В края на 2007г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 288.

През периода 2008 – 2009 година е налице постепенно намаляване в постъпленията от граждански дела, като през отчетната 2010 година е налице увеличение до 980 дела. Независимо от този ръст, съдиите от гражданска колегия са успели не само да запазят броя на несвършените в края на годината дела, но и да увеличават ежегодно процента на решените в 3 – месечен срок.

 

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

Постъпления.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2009 година 52 дела. Постъпили са за разглеждане също така 64 търговски дела, както и 32 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 88 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 56 дела. Постъпили са за разглеждане 64 търговски дела, както и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2008 година са постъпили за разглеждане 92 първоинстанционни граждански дела, които съдът е следвало да разгледа заедно с останали несвършени в края на 2007 година 78 дела. Постъпили са за разглеждане 76 търговски дела, както и  67 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ.

През 2007 година са постъпили за разглеждане 242  първоинстанционни граждански дела, които са били разглеждани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 90 дела.

Налице е тенденция към намаляване броя на  постъпленията в Окръжния съд от първоинстанционни граждански дела след 2007 година. Това обстоятелство е използвано от съдиите от гражданската колегия за намаляване и на броя на останалите несвършени дела в края на всяка година.  

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008 година фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 52 дела, или общо 123 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 77 от стоящите за разглеждане 123 дела – 62%. От приключените 77 граждански дела, 42 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 55%. В края на годината са останали несвършени 46  дела.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 88 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 56 дела, или общо 144 броя дела. Съдиите от гражданската колегия са свършили 92 от всичко стоящите за разглеждане 144 дела, или 64%. От приключените 92  първоинстанционни граждански дела, 40 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 43%. В края на годината са останали несвършени 52 дела.

През 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 92 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 78 първоинстанционни граждански, или общо 170 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 115 от всичко стоящите за разглеждане 170 дела, или 68%. От приключените 115 граждански дела, 44 са  приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 38%. Останали са несвършени в края на годината са 55 дела. 

През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 242 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 90 броя дела, или общо 332 дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 267 дела от всичко стоящите за разглеждане 332 дела, или 80%. От приключените 267 граждански дела, по отношение на 72 дела това е сторено в 3 – месечен срок, или 27%. В края на годината са останали несвършени 65 дела.

Видима е тенденцията за непрекъснато подобряване на работата на съдиите от гражданската колегия на Кюстендилския окръжен съд през периода 2007 – 2010 година, които са се възползвали и от постепенното намаляване на постъпленията от този вид дела. Значително е увеличението по отношение броя на свършените в 3 – месечен срок дела, като процентът за този четиригодишен период се е удвоил.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 258 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 147 дела, което съставлява 57%.

За сравнение, през 2009 година Окръжният съд е насрочил 243 първоинстанционни граждански дела, като са отложени 165 дела - 68%.

През 2008 година съдът е насрочил 337  първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 245 дела, което съставлява 73%.

През 2007 година КОС е насрочил 543 първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 331 дела, което съставлява 61%.

Очертава се тенденция процентът на отложените първоинстанционни граждански дела в Кюстендилския окръжен съд за периода 2007 – 2009 година да варира между 61 и 77, като за 2010 година той с е понижил до 57.

 

Резултати от съдебните актове.

 

През отчетната 2010 година от общо приключени 176 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 95 броя дела – 54 %, отчасти – по 15 дела – 9%, искът е отхвърлен по 54 броя дела – 31%. По спогодба през годината са прекратени 3 дела и 9 – по други причини.

За сравнение, през 2009 година съдът е уважил изцяло предявените искове по 69 броя дела – 45 %, отчасти – по 13 дела – 8%, искът е отхвърлен по 29 броя дела – 19%. По спогодба през годината са прекратени 2 дела и 41 – по други причини.

През 2008 година Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 73 броя дела – 36 %, отчасти по 21 броя дела – 10 %, съответно отхвърлен по 35 броя дела – 17 %. По спогодба през тази година дела не са прекратявани, а 76 са прекратени по други причини – 37 %.

През 2007 година съдът е уважил предявените искове изцяло по 164 дела – 61 %, отчасти по 36 дела – 13.5 %; по 50 дела искът е отхвърлен изцяло – 19 %; производствата по 17 дела са прекратени – 6 %.

През 2010 годи са обжалвани 65 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела. През 2009 година са обжалвани 47 съдебни актове, през 2008 година - 70 и през 2007 година - 54.

 

Постъпления по видове дела.

 

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2010 година са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 64; искове по ТЗ - 12; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 5; други видове дела - 40.

За сравнение, постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2009 година са следните:

Искове по СК - 24; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 16; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 38.

Постъпленията от граждански дела по видове през 2008 година са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 61; искове по КТ - 1; искове по ТЗ - 18; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 32.

Постъпленията от граждански дела през 2007 година са следните:

 Искове по СК – 28, облигационни искове – 31, искове по КТ – 60, искове по ТЗ – 27, искове за откриване на производство по несъстоятелност – 4, други дела – 41 броя.

Очевидна е тенденцията структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела да се запазва в определени рамки през периода 2007 – 2010 година, като през 2007 година се наблюдава значително увеличаване на исковете по КТ. При това структурата се запазва независимо от увеличаването или намаляването на постъпленията.

В края на 2010 година продължава положителната тенденция към постепенно намаляване на броя на първоинстанционните граждански дела, останали несвършени за срок, по – дълъг от една година. Броят на тези, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 12 броя, между 3 и 5 години – 6 броя и повече от  5 години –  0 броя.

В края на 2008 година броят на несвършените дела за срок между 1 и 3 години възлиза на 14, между 3 и 5 години – на 4  и над 5 години – на 5.

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 81 броя дела.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 156 броя дела.

През 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 425 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 202 броя дела.

През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 526 въззивни граждански дела, които той е разглеждал през годината заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 354 дела.

За периода 2007 – 2009 година е била налице тенденция към намаляване на броя на въззивните граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. През 2010 година е констатирано увеличение, като през предните две години постъпленията са почти идентични по размер.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009 година 81 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 489, или 84%. От свършените общо 489 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 403 дела, или 82%. В края на 2010г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008 година 156 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 501, или 86%. От свършените общо 501 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 308 дела, или 61%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 81.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 425 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 202 дела. През годината съдът е успял да свърши 472 броя дела от общо стоящите за разглеждане 627, или 75%. От свършените общо 472 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 214 дела, или 44%. В края на 2008г. броят на несвършените дела възлиза на 155.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 876 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2006 година 235 дела. През годината съдът е успял да свърши 943 броя дела от общо стоящите за разглеждане 1111, или 85%. От свършените общо 943 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 720 дела, или 76%. В края на 2007г. броят на несвършените дела възлиза на 168.

Следва да се отбележи, че за периода 2007 – 2010 година съдиите от гражданската колегия при Кюстендилския окръжен съд са успявали ежегодно не само да намаляват броя на останалите несвършени в края на годината дела, но и да увеличат процента на свършените в 3 – месечен срок дела за 2010 година до 82. При това, независимо от увеличението в постъпленията от този вид дела.

 

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 561 въззивни граждански дела, от които са отложени 153 дела – 27 %.

За сравнение, през 2009 година Окръжният съд е насрочил 310 въззивни граждански дела, от които са отложени 96 дела – 31%.

През 2008 година съдът е насрочил 871 въззивни граждански дела, като са отложени 444  дела – 51 %.

През 2007 година са насрочени 1177 въззивни граждански дела, от които са отложени 583 дела – 51.5 %.

И по отношение на този показател през 2009 и 2010 година се забелязва положителна тенденция към значително намаляване на относителния дял на отложени дела, в сравнение с периода 2004 – 2008 година, когато процентът е възлизал на около 50.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Оставени в сила съдебни актове.

 

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през отчетната 2010 година 489 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 261 от тях – 53%. Съответно са потвърдени 50.4% от актовете на ДРС и 56.2% - от тези на КРС.

За сравнение, от общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през 2009 година 501 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 258 от тях – 51%. Съответно са потвърдени 49.5% от актовете на ДРС и 53.1% - от тези на КРС.

От общо свършените през 2008 година 472 броя въззивни граждански дела, оставени в сила са първоинстанционните решения по 263 от тях – 56 %.

През 2007 година от разгледани 735 въззивни граждански дела съдът е оставил в сила първоинстанционните актове по 315 от тях – 42.9 %.

Продължава тенденцията към запазване на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни съдебни актове в рамките на около 50%.

 

   Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е изменил 71 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 14.5%. Съответно са изменени 12% от актовете на ДРС и 16.8% - от тези на КРС.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е изменил 87 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява около 17%. Съответно са изменени 17.2% от актовете на ДРС и 17.4% - от тези на КРС.

Кюстендилският окръжен съд през 2008 година е изменил 82 акта на първоинстанционните съдилища – 17 %.

През 2007 година са изменени 111 първостепенни решения – 15.1 % и през 2006 година - по 71 дела – 15.01 %.

 Видима е тенденцията процентът на изменените първоинстанционни актове да е постоянен през различните отчетни периоди, в рамките на около 14 - 17%.

 

         Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 59 въззивни граждански дела – 12%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.5% от актовете на ДРС и 11.6% - от тези на КРС.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 62 въззивни граждански дела – 12.4 %. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.9% от актовете на ДРС и 11.8% - от тези на КРС.

През 2008 година са отменени изцяло решенията на районните съдилища с постановяване на ново решение по 68 въззивни граждански дела – 14.5 %.

През 2007 година са отменени изцяло с постановяване на ново решение актовете на двете районни съдилища по 138 въззивни дела,  което съставлява 18.8 %, като за 2006 година това е сторено по 79 дела – 16.70 %.

За периода 2007 – 2010 година се наблюдава леко намаление в процента на отменените първоинстанционни актове и запазването му в рамките на около 12%.

 

Обезсилени съдебни актове.

 

През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 32 въззивни дела, което съставлява  - 6.5%. Съответно са обезсилени 9.16% от актовете на ДРС и 4% - от тези на КРС.

 

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 27 въззивни дела, което съставлява  - 5%. Съответно са обезсилени 5.17% от актовете на ДРС и 5.57% - от тези на КРС.

През 2008 година са обезсилени решения на районните съдилища по 21 въззивни дела – 4.5 %.

През 2007 година съдът е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 92 въззивни дела – 12.6 %, като за 2006 година са обезсилени актовете по 23 въззивни дела – 4.86 %.

Като се изключи пикът на обезсилени съдебни актове като процент от всички свършени през 2007 година, през останалите отчетни периоди, относителният им дял се запазва относително нисък в рамките на 4 – 6%. Все пак, доколкото през 2010 година се забелязва леко увеличение, съдиите от гражданските колегии на двете районни съдилища следва да положат усилия в тази насока, което да доведе и до намаляване на броя на обезсилените решения по граждански дела.

 

Прекратени производства.

 

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 60 въззивни граждански дела, което съставлява – 12.2%.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 67 въззивни граждански дела, което съставлява – 13%.

През 2008 година е прекратено производството по 38 граждански дела – 8 %, като през 2007 и 2006 година процентът е съответно 11 и 13%.

 

Постъпили частни жалби и жалби за бавност.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 283 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 17 броя. През годината КОС е успял да свърши 266 от общо разглеждани 300 дела, като е допуснал увеличение на несвършените в края на годината дела със 17 броя.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 260 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 14 броя. През годината КОС е разгледал 257 от тях, като е броя на несвършените в края на годината дела е 17.

През 2008 година са постъпили за разглеждане 210 частни жалби, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 27 производства. Съдът е успял да разгледа 220 дела, като в края на периода са останали несвършени 17 дела.

Постъпленията от частни жалби през 2007 година възлизат на 198 и през 2006 година - 196.

Налице е тенденция към постепенно и постоянно увеличаване на броя на частните жалби, постъпващи за разглеждане в Кюстендилския окръжен съд. Основната причина за този постоянен ръст е нарасналия брой производства в районните съдилища, образувани по реда на Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

      

         В Кюстендилския окръжен съд през 2010 година са постъпили за разглеждане четири жалби за бавност, като всички са разгледани. Една от тях е уважена и три са оставени без уважение.

         През 2009 година е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, която е разгледана и оставена без уважение.

През 2008 година са постъпили за разглеждане 7 жалби за бавност, от които 5 са уважени и 2 - оставени без уважение.

През 2007 година в съда са постъпили 4 жалби за бавност, като три от тях са уважени, а една жалба е оставена без уважение.

През 2006 година са постъпили за разглеждане 7 жалби за бавност.

 В предишни години на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища бе обърнато внимание за срочно администриране и разглеждане на постъпващите дела и преписки. Очевидно е, че това е взето предвид, доколкото през последните 2 години само една от тези жалби е уважена.

 

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

Постъпления.

 

През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2009 година 9 броя дела.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно административно дело, което е следвало да бъде разгледано заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 20 броя дела.

През 2008 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 8  дела от административен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 35 дела.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 119 административни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 204 дела.

Намалението на постъпленията на административни дела в съда ни е пряка последица от извършената административна реформа, довела до създаване и функциониране на административни съдилища.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През 2010 година Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 4 от стоящите за разглеждане пред него 9 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 5 дела.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е приключил 12 от стоящите за разглеждане пред него 21 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 9 дела.

През 2008 година съдът е свършил 23 от стоящите за разглеждане пред него общо 43 административни дела, като в края на  годината несвършени са останали 20 дела.

През 2007 година съдът е свършил 293 административни дела, като в края на периода броят на висящите дела е намален на 35 броя.

Останалите за разглеждане в Окръжния съд 5 административни дела, макар и малко на брой, представляват известен проблем, доколкото все още не могат да бъдат приключени. По – голямата част от тях са спрени до решаване на преюдициален спор или приключване на наказателно производство. В един от случаите и самото наказателно производство е спряно.

 

 Срокове за разглеждане. 

 

През 2010 година нито едно от приключените административни дела не е свършено в инструктивния тримесечен срок.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния тримесечен срок едно административно дело – 8%.

През 2008 година съдът е свършил в този срок 3 административни дела – 13 %.

През 2007 и 2006 година този процент възлиза съответно на 33 и 68.58 %.

 

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 172 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и по Закона за читалищата. Постановените решения за вписване промени по отношение на вече регистрирани ЮЛ възлизат на 107 броя.

През 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 72 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ в регистъра при съда, които са свършени в 3 – месечен срок. Постановените решения за вписване на промени възлизат на 71.

          През 2007 година в Окръжния съд са постъпили 1040 дела, в които се включват както такива за регистрация по ЗЮЛНЦ, така и фирмени дела за регистриране на ЕТ и търговски дружества по ТЗ. Всички те са свършени в инструктивните срокове.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008 година фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани лица.

 

 

ІІІ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 броя дела, като в сравнение с предходната 2009 година е налице увеличение в постъпленията със 216 дела. Постъпилите за разглеждане 1594 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 271 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1865 броя дела през годината са приключени 1588 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1336 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1588 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1365 броя дела – 86%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 22 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 16 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 185 – поради други причини.

В края на 2010 година са останали несвършени 277 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 6 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2010 година са 386 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година.

През 2010 година  са проведени общо 4264 съдебни заседания, или средно по 2.28 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

За сравнение, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1378 броя дела, като в сравнение с предходната 2008 година е налице намаление в постъпленията със 73 дела. Постъпилите за разглеждане 1378 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 337 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1715 броя дела през годината са приключени 1444 – 84%, като в 3 - месечен срок са свършени 1068 от тях, което съставлява 74 %. От общо свършените 1444 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1284 броя дела – 88.9 %, а по останалите 160 дела производството е прекратено, като в 20 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 4 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 136 – поради други причини.

В края на 2009 година са останали несвършени 271 броя дела, или съдът ни е намалил общия брой на висящите дела с 66 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2009 година са 432 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2009 година  са проведени общо 1680 съдебни заседания, или средно по 0.98 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 1451 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 470 броя дела, както и 2 дела върнати от по-горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. От стоящите за разглеждане общо 1921 броя дела, съдът е свършил през годината 1591 дела – 83 %, от които в тримесечен срок са свършени 1074  – 68 % от общо приключените. От общо свършените 1591 дела, КОС се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1366 броя дела – 86 %, а производството по останалите 225 дела – 14 %, е прекратено.

В края на 2008 година са останали несвършени 330 броя дела или съдът е намалил общия брой на висящите дела със 140 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2008 година са 331 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2008 година са проведени общо 3518 съдебни заседания, или средно по 1.83 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2939 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 711 броя дела. През тази година пред КОС са стояли за разглеждане общо 3650 дела, от които са приключени 3301 дела – 90 %. От общо свършените през отчетния период 3301 дела, в инструктивния 3 - месечен срок Кюстендилския окръжен съд е свършил 2555 дела, или 77 %. По 3143 дела окръжният съд се е произнесъл със съдебен акт по същество - 95%., а производството по останалите 158 броя дела – 5 %, е прекратено.

В края на 2007 година са останали несвършени 349 броя дела или съдът е намалил общия брой на висящите дела с 362 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2007 година са 511 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2007 година  са проведени общо 4370 съдебни заседания, или средно по 1.2 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

През 2005 и 2004 година съдиите от Кюстендилския окръжен съд е следвало общо да разглеждат съответно 3962 и 3139 дела.

За периода 2004 – 2009 година е налице значителен спад в броя както на постъпленията от дела в Окръжния съд, така и на общия брой дела, разглеждани от съдиите през всяка от годините. Най – много дела е следвало да бъдат разгледани през 2005 година – 3962 дела, а най – малко  -  през 2009 година, съответно 1715 дела. Намалението е повече от 50%, като се дължи най – вече на извършените промени в законодателството, и в най – голяма степен на създаването на административни съдилища. През отчетната 2010 година е последвало увеличение в постъпленията, което е довело и до увеличение в броя на делата за разглеждане до 1865.

Все пак, съдиите от Кюстендилския окръжен съд са се възползвали от непрекъснатото намаление в постъпленията, за да подобрят качеството на своята работа. Доказателство в подкрепа на това твърдение е непрекъснато намаляващия брой на висящите дела в края на всеки отчетен период, при запазване на относително висок процент както на свършените дела, така и на този на свършените в 3 – месечен срок. В края на 2009 година броят на несвършените дела е сведен до 271, макар и през настоящата 2010 година да е допуснато увеличение до 277 дела.  

И през отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, макар че през различни периоди от годината е работил в намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат  възлиза средно на 10.36 дела месечно, като те са свършвали месечно по 8.82 броя дела.

През 2010 година съдиите от  гражданска колегия са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 9.89 дела, а са свършвали средно месечно по 8.09 броя дела.

В наказателната колегия на съда ни през 2010 година са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 11.30 дела, а са свършвали по 10.28 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2010 година е била както следва - разглеждани средно месечно по 11.88 дела, свършвани средно месечно по 10.11 броя дела.

 Следва да бъде отчетено, че съдиите от гражданска колегия са участвали през годината в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия.

През периода 2007 – 2009 година КОС е разполагал с 15 съдии по щат.

През 2009 година тяхната натовареност възлиза на 10.72 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.03 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 9.72 дела, а са свършвали средно месечно 7.99 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2009 година са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 9.15 дела, а са свършвали по 8.08 дела месечно.

През 2008 година тяхната натовареност възлиза на 11.43 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.47 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 10.58 дела, а са свършвали средно месечно 8.33 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2008 година са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 9.04 дела, а са свършвали по 8.22 дела месечно.

През 2007 година съдиите са разглеждали по 24.67 дела месечно и са свършвали по 22.18 дела месечно.

Тези показатели недвусмислено говорят за рязко намаляване  натовареността на съдиите през периода 2007 – 2009 година, с оглед намаляване на постъпленията от определени видове дела, включително и подсъдни в момента на административни съдилища. Намирам, че така постигнатата натовареност на съдиите от Кюстендилски окръжен съд през последните две години е оптимална. Тя им дава възможност за все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по - задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на по - качествени съдебни актове. Още повече, сравнено с действителната натовареност към свършени дела за Окръжните съдилища и СГС през 2009 година, Кюстендилският окръжен съд се нарежда на 11 място, като попада в първата половина на окръжните съдилища в страната. 

 

 

Разрешения по ЗСРС.

 

        За периода 01.01. – 31.12.2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 386 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на около 250 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване. За сравнение, през 2009г. са постъпили общо 188 броя искания за прилагане на СРС. 

          От тези 386 броя по 289 броя е използван способ „подслушване”, а в останалите 97 случая – други способи. 95 броя от постъпилите искания представляват такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 31.01.2011г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 15 от дадените разрешения.

          От постъпилите общо 386 броя искания, от дирекциите на МВР са постъпили 326 броя/ 251 със способ „подслушване и 75 – други способи/, от наблюдаващ прокурор – 52 броя/ 30 със способ подслушване и 22 – други способи/, от териториален отдел на ДА „НС” – 8 броя със способ „подслушване.

          Исканията се подават за разкриване и предотвратяване най – вече на престъпления по чл.242 и 354а НК, както и на такива по чл.195, 198, 209, 234, 278а, 282 ал.3, 301, 330 и 339 НК. 

          Освен това, за периода в Кюстендилския окръжен съд са постъпили и 140 броя искания за разкриване на данни по реда на чл.251 ал.4 вр.ал.1 ЗЕС/изм/ вр.чл.15 ЗСРС, като по всички е дадено писмено разрешение.

 

 

ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.

 

Кюстендилският окръжен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали и няколко съдийски кабинета, които се ползват от районен съд. Две от залите са на разположение на Кюстендилския окръжен съд и две се ползват от Кюстендилския районен съд. По споразумение между двете съдилища, една от залите на Кюстендилския окръжен съд през два дни от седмицата се ползва от Кюстендилския районен съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата съществува топла връзка.

Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната служба на Кюстендилския районен съд, както и службата по вписвания. Част от помещенията в тази част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на Кюстендилския окръжен съд. Между това ниско тяло и високото основно тяло на сградата липсва топла връзка, което в известна степен затруднява дейността на двете съдилища, включително и изполването на петата съдебна зала.

Във високото тяло на сградата са разположени Кюстендилският окръжен съд, Кюстендилският районен съд, Кюстендилската окръжна прокуратура и Кюстендилската районна прокуратура. Четирите звена на съдебната система разполагат с ограничен ресурс от помещения, като през 2009 година Районна прокуратура се пренесе в друга сграда. Макар и неопределено като краен срок, предстои поетапно преместване и на Кюстендилска окръжна прокуратура, което също би облекчило в известна степен работата най - вече на съдебните служители.          

Ограничените възможности налагат постоянно намаляване на пространството за работа на съдиите и съдебните служители. През  годините се е налагало преграждане на част от коридорите на съда, което определено загрозява вътрешния интериор на сградата. Все пак, всеки от съдиите е настанен в самостоятелен кабинет, което безспорно е една важна предпоставка за ползотворна работа.

В сградата на съда са настанени и служителите на ОЗ “Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието, което обстоятелство още повече намалява възможностите за оптимално използване на полезното пространство в нея. През м.октомври 2010г. бе извършено охранително обследване на Съдебната палата в гр.Кюстендил, като част от направените препоръки бяха взети предвид и пропуските бяха отстранени. През настоящата 2011 година предстои въвеждане в експлоатация на новата сграда на Административен съд гр.Кюстендил, като в част от помещенията  ще бъдат настанени служители на ОЗ „Охрана”. Това обстоятелство ще даде възможност за частично решаване на въпросите, свързани с ефективното използване на сградния фонд.

Както е отбелязвано и в предишни отчетни доклади, съдебната  сграда е изчерпала своите капацитетни възможности  и към настоящия момент не би могла да отговори на нарастващите изисквания за осъществяване на нормална и достъпна правораздавателна дейност. Най-осезаема е липсата на съдебни зали, като общо 5 съдебни зали са крайно недостатъчни за нормално правораздаване от страна на 25 съдии, работещи в двете съдилища. Изграждането на обособена съдебна зала за разпит на защитени свидетели, респективно такава за разпит на малолетни свидетели, към настоящия момент е невъзможно по обективни причини. Тези обстоятелства налагат част от въззивните заседания да бъдат провеждани в Съдебна палата гр.Дупница, макар и това да е свързано с допълнителни разноски. През 2008 година бяха налице известни трудности при изграждането на помещения, в които да се настанят секретните деловодства.

От края на 2005 година бе завършена и газификацията за  отопление на сградата, което съчетано с монтиране на нова дограма реално доведе до подобряване на изолацията й и намаляване на разходите.  

 

            2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

 

         През настоящата 2010 година продължи модернизацията на техническата база в Кюстендилския окръжен съд. Продължи поетапната подмяна на част от техниката в съда, независимо че от няколко години всички работни места разполагат с персонални компютри, работещи под операционна система Windows XP Professional и свързани с локалната мрежа на съда.

         В Кюстендилския окръжен съд е изградена мрежова среда на базата на Microsoft Windows 2000 server. В мрежата функционира домейн, в който са включени всички работни станции. Тази организация позволява централизирана администрация на системата. През 2010 година окончателно бе внедрена доставената в края на 2008 година мрежова операционна система Microsoft Windows 2003 server – 32 bit и бе осъществена миграция на домейна към тип 2003 native.

         През 2010 година Кюстендилският окръжен съд разполагаше с 47 работни станции в експлоатация. 14 от тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 3 станции са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение на съдебните служители.

         Към края на 2010 година съдът разполага със 7 мрежови и 25 персонални принтера. За нуждите на работещия модул "Електронна папка" в съда работят и 11 скенера. В края на 2008 година бе закупен комуникационен шкаф и мрежово оборудване, които бяха монтирани и внедрени през 2009 година.

         Съдът разполага с три сървъра. Единият от тях е доставен по програма ФАР за Кюстендилския окръжен и Кюстендилския районен съд. На съда е предоставено разрешение за частично ползване, което ограничава употребата му, макар и да е крайно необходима подмяната на основния сървър. От двата сървъра, които съда ни ползва самостоятелно, единия се използва като основен, а другият единствено като сървър на системата за делата по несъстоятелност.

         В  Кюстендилския окръжен съд продължава да се усъвършенства и разширява съществуващата локална мрежа. Към момента тя обслужва 50 работни места.

         Трябва да се подчертае, че за устойчивата работа на мрежата и по-доброто обслужване на клиентите на съда следваше през отчетната 2010 година да се закупи един нов сървър, както и 15 UPS устройства. Поради липса на средства това не бе сторено, поради което през 2011 година следва да се търсят варианти за реализация на този проект.

         Освен това, през 2009 година бяха получени от ВСС 11 броя нови компютърни системи, които се вложиха постепенно през 2010 година с цел обновяване на техниката.

         През отчетната 2010 година в Кюстендилския окръжен съд се използваше следния специализиран софтуер:

-         Правно-информационна система - „Апис”.

-         АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД - деловодна система за цялостната работа на съда;

-         „Делфи-Търговски регистър” на „Информационно обслужване” АД - информационна система за фирмените дела;

-         Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор”;

-         „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД - счетоводството.

-         Система за делата по несъстоятелност на CNSys.

 

            Освен това, през 2010 година бе закупен и внедрен модул „Призовкар и призовки” към АИС „Съдебно деловодство” с цел подобряване отчетността и работата на призовкарите.

         През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд бе подновена периметровата защита Panda Gate Defender.

           Не на последно място, Кюстендилския окръжен съд има своя интернет страница -  http://kjustendil.court-bg.org/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

         V. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

        

1. Дупнишки районен съд.

 

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

1.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 547 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 29 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 183 дела, или общо за разглеждане - 730 дела.

        За сравнение, през 2009 година  в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 542 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 48 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 229 дела.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 491 наказателни дела от общ характер, сред които и 23 бързи производства по реда на член 356 НПК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 256 дела.

         През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 561 наказателни дела от общ характер, в това число 503 новообразувани дела.

          През 2010 година е налице  запазване броя на  постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер. Не може да се говори за активизиране на криминалния контингент в района на съда.

         Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Дупнишкия районен съд през 2010 година показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

         За извършване на общоопасни престъпления – 255 дела или 46.6% за 2010 година, при 284 броя за 2009година, при 233 дела за 2008 година, съответно 201 броя дела образувани през 2007 година;

          За извършване на престъпления против собствеността – 163 дела или 29,7% за 2010 година,129 броя за 2009 година, при 144 броя дела за 2008 година, при 282 - за 2007 година;

           За извършване на престъпления против личността – 40 дела или 7,3% за 2010 година, 30 броя за 2009 година,при 48 дела за 2008 година, 33 броя – за  2007 година;

         За извършване на престъпления против стопанството – 36 дела или 6,5% за 2010 година,29 броя за 2009 година, при 16 броя за 2008 година, 4 дела за 2007 година и 13 броя дела, образувани през 2006 година;

         За извършване на документни престъпления – 16 дела или 2,9% за 2010 година,21 броя за 2009 година, при 16 дела за 2008 година, 13 броя дела за 2007 година и 8 дела; 

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие –12 дела или 2,16% за 2010 година, 16 броя за 2009 година, при 4 дела за 2008 година, 7 броя дела постъпили през 2007 година;

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 17 броя или 3, 16 % за 2010 година.

         За извършване на престъпления по глава ІІІ от НК- престъпления против правата на гражданите- постъпили за годината 3 броя дела или 0,5%. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за предходните 2007 – 2009 година образувани дела в ДРС не е имало.

        За извършване на по глава  VІІ НПК- престъпления финансовата, данъчната и осигурителната система - постъпили за годината 2 броя дела или 0,3%. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за предходните 2007 – 2009 година образувани дела в ДРС не е имало.

        За извършване на престъпления по глава  VІІІ НПК- престъпления против дейността на ДООО- постъпили за годината 3 броя дела или 0,5%. По реда и на тази глава за предходните 2007 – 2009 година дела в ДРС не са образувани.

         През периода 2007 – 2010 година структурата на постъпленията в Дупнишкия районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е аналогична и с тази на постъпленията в Кюстендилския районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и известни промени. Така например, през 2008-2010 година основната част от постъпленията в ДРС се формират отново от делата за извършване на общоопасни престъпления, престъпления против собствеността и престъпления против личността. През 2007 година обаче най – многобройна група от постъпленията е била тази за извършване на престъпления против собствеността, като през отчетната 2010 година е налице ръст в постъпленията от този вид дела с 34.

          От друга страна, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления е за извършване престъпления против собствеността. Тази тенденция се запазва и през 2010 година.

         Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

        През отчетната 2010 година ДРС е следвало да разгледа 730 наказателни дела от общ характер, от които 547 новообразувани дела и 183 броя дела, останали несвършени в края на 2009 година. През отчетният период съда е свършил 491 наказателни общ характер дела, като края на отчетния период са останали несвършени 239 броя дела. От общо свършените 491 броя дела съдът е приключил в инструктивния тримесечен срок 365 броя дела – 74%.

         За сравнение, през 2009 година ДРС е разгледал 771 наказателни дела от общ характер, от които 542 новообразувани дела и 229 броя дела, останали несвършени в края на 2008 година. През този период съда е свършил 587 наказателни общ характер дела, като края на отчетния период са останали несвършени 184 броя дела. От общо свършените 587 броя дела съдът е приключил в инструктивния тримесечен срок 394 броя дела – 67%.

          През 2008 година Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа 747 наказателни дела от общ характер, от които 491 новообразувани дела и 256 броя дела останали несвършени в края на 2007 година. През отчетният период съда е свършил 505 наказателни общ характер дела, като края на отчетния период са останали несвършени 243 броя дела. От общо свършените 504 броя дела съдът е приключил в инструктивния тримесечен срок 317 броя дела – 63 %.

            От общо свършените през 2010 година 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 87 броя дела са свършени по същество с присъда – 17,7 %; прекратени са по споразумение 439 броя дела – 75 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 6 дела, а прекратени по споразумение - 41 броя дела.

          За сравнение, от свършените през 2009 година 587 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 148 броя дела са свършени по същество с присъда – 25 %; прекратени са по споразумение 404 броя дела – 82 %, като от тях 352 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 72 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 2 дела, а прекратени по споразумение - 27 броя дела.

         От свършените през 2008 година 504 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 136 броя дела са свършени по същество с присъда – 27 %; прекратени са по споразумение 368 броя дела – 70 %, като от тях 315 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 62 %; от свършените дела по реда на член 356 от НПК са решени 3 дела, прекратени по споразумение са 17 броя дела.

         Като положителна тенденция в работата на съдиите от наказателна колегия на ДРС през периода 2008 – 2010 година може да се посочи постепенното увеличаване на процента на  свършените в 3 – месечен срок дела. 

 

                     Структура на наказаната престъпност.

 

            През 2010 година в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 542. Съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 2 непълнолетни, а са оправдани 27 лица – 4,9%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 275 лица, като по отношение на 214 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 40 е наложено наказание „глоба”, на 159 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

         За сравнение, през 2009 година в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 841. Съдебни актове са постановени срещу 678 лица, от които осъдени са общо 636 лица, сред които и 7 непълнолетни, а са оправдани 42 – 6.19%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 355 лица, като по отношение на 258 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 6 лица, на 74 е наложено наказание „глоба”, на 179 – „пробация” и на 17 лица – други наказания.

               През 2008 година в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 587. Съдебни актове са постановени срещу 470 лица, от които осъдени са общо 448 лица, сред които и 6 непълнолетни, а са оправдани 22 – 4.68%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 259 лица, като по отношение на 191 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 23 е наложено наказание „глоба”, на 138 – „пробация” и на 22 лица – други наказания.

 

1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

 

          През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 54 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 48 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 102 дела съдът е свършил 48 от тях, или 47%, от които 15 по същество с присъда – 31 % и 33 – по  споразумение – 68%. В края на 2010 година в съда са останали несвършени 54 броя дела.

          За сравнение през 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 79 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 66 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 145 дела съдът е свършил 99 от тях, или 68%. От тях 27 са решени по същество с присъда – 27 % и 72 дела  – по  споразумение – 73%. В края на 2009 година в съда са останали несвършени 46 броя дела.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 52 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 62 броя дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 114 дела съда е свършил 53, или 46%, от които 30 по същество с присъда – 57 % и 23 са свършени със споразумение. В края на 2008 година в съда са останали несвършени 61 броя дела.

         През 2007 година постъпилите 36 наказателни дела от частен характер е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 60 броя дела. През годината съдът е свършил 39 дела, като 11 броя са свършени със съдебен акт по същество. По 28 наказателно частен характер дела производствата са прекратени, като от тях 22 със споразумение между страните, а 6 дела са прекратени по други причини.        

         За разлика от предходната 2009 година, когато съдиите са приключили 68% от този вид дела,  през 2010година този процент е под 50. Следва да се обърне внимание на съдиите от този съд за необходимостта от своевременното им приключване. Същевременно, не може да не се отбележи високия процент за 2009 и 2010 година  на приключени дела по споразумение между страните.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

         През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 65 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 74 дела, съдът е успял да свърши 45, от които 39 дела с решение по същество – 86%. В края на отчетната година са останали несвършени 29 броя дела. От свършените 45 дела, 32 са приключени в 3 – месечен срок – 71%.

          За сравнение, през 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 53 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 34 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 87 дела, съдът е успял да свърши 78, от които 69 дела с решение по същество – 88%. В края на отчетната година са останали несвършени 9 броя дела. От свършените 78 дела, 35 са приключени в 3 – месечен срок – 45%.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 69 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 45 броя дела. Свършени са 80 дела, от които 72 дела с решение по същество – 90 %, като в края на отчетната година са останали несвършени 34 броя дела. 29 броя дела са свършени в инструктивните срокове – 36 %.

         През 2007 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 189 броя наказателни дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 53 броя дела. През годината съдът е свършил 195 броя дела, като от тях 129 дела са свършени в инструктивните тримесечни срокове – 66 %. Несвършени в края на отчетния период са 48 броя дела.

         Наблюдава се положителна тенденция за подобрение в работата на съдиите от наказателна колегия в ДРС по отношение на срочността на този вид. Същевременно се  е  увеличил броя на несвършените в края на отчетния период дела - 29, в сравнение с предходната 2009 година, когато броят на несвършените дела в края на периода е сведен до 9. Наистина, налице е тенденция към известно увеличаване на броя на този вид дела за 2010 година, но доколкото същите не представляват фактическа и правна сложност, следва да се вземат мерки за своевременното им приключване.

 

         1.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд са образувани 327 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2009 година 19 дела. От разглежданите общо 346 дела съдът е свършил 340.

          За сравнение, през 2009 година в Дупнишкия районен съд са образувани 305 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2008 година 14 дела. От разглежданите общо 319 дела съдът е свършил 298.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 278 частни наказателни дела, от които са приключени 252 броя дела, като в края на периода несвършени са останали 14 дела.

         През 2007 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 238 частни наказателни дела, като всички те са новообразувани. Съдът е успял да приключи всичките през периода.

          През периода 2007 – 2010 година се наблюдава увеличение в постъпленията от този вид дела, като съдиите от наказателната колегия са успели да се справят адекватно с него.

 

         Проведени съдебни заседания.

 

        В Дупнишкия районен съд през отчетната 2010 година са насрочени за разглеждане 1777 броя наказателни дела, от които 1469 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1268  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1004 броя дела -  68 %.

         В сравнение през 2009 година са насрочени за разглеждане 1993 броя дела, от които 1609 дела от общ характер – 80 %. Отложени са 1332  броя дела – 67 %, от които общ характер – 1045 броя дела -  52 %.

         През 2008 година са насрочени за разглеждане 1953 броя дела, от които 1594 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1439  броя дела – 74 %, от които общ характер – 1140 броя дела 71.5 %.

         През 2007 година са насрочени за разглеждане 2358 наказателни дела от общ и частен характер. От тях 1839  са насрочените за разглеждане наказателни общ характер дела. През годината са отложени 2046 наказателни дела от общ и частен характер – 86.76 %, като отложените наказателни общ характер дела възлизат на 1489 броя или 81 %.

         От тези данни може да се направи извод, че тенденцията към известно подобрение в работата на ДРС през предходната 2009г. относно намаляване процента на отложените дела, и особено на тези от общ характер, не е запазена, напротив, през 2010 година е  увеличен процента на отложените дела.

 

                  Връщане на дела за доразследване.

 

         През отчетната 2010 година в ДРС са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 45 броя наказателни дела дела, като 36 от тях – 80% от съдия - докладчик и 9 броя дела – 20 % от съдебно заседание.

         За сравнение,  през 2009 година са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 23 броя наказателни дела дела, като 17 от тях – 74 % от съдия - докладчик и 6 броя дела – 26 % от съдебно заседание.

         През 2008 година са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 56 броя дела, като 39 от тях – 70 % от съдия докладчик и 17 броя дела – 30 % от съдебно заседание.

         Тревожна е тенденцията към увеличаване на броя на върнатите за разследване дела  в сравнение с предходната 2009г. Относителният дял на върнатите за доразследване дела спрямо новообразуваните за 2010г. възлиза на 12 %. Същевременно, през отчетния период е намалял броя на върнатите за допълнително разследване дела  от съдебно заседание, като отново следва да се обърне внимание, че дял от 20% също не е  малък и говори за недобра подготовка на делата при насрочването им. Отново следва да се повтори заключението и от предишни отчетни доклади, че немалка част от връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи и на  недостатъци в работата на разследващите органи.

         Наистина, цифрите са далеч по – добри от периода 2004 – 2005 година, когато върнатите дела от открито съдебно заседание надхвърляха 50%. Все пак, наложително е да се продължат усилията в тази посока и съдиите – докладчици да обърнат по – сериозно внимание на подготовката за съдебно заседание.

 

         Въззивен съдебен контрол.

        

         През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 60 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 30 броя дела са образувани по жалби – 50 %, и 30 – 50%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010 година 75 въззивни наказателни дела.

         През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 99 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 69 броя дела са образувани по жалби – 70 %, и 30 – 30%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 23 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009 година 122 въззивни наказателни дела.

           През 2008 година са образувани 121 въззивни наказателни дела по атакуване на актове на Дупнишкият районен съд. От така постъпилите дела 69 броя дела са образувани по жалби – 57 %, а 52 по протести на Дупнишката районна прокуратура – 43 %. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 42 дела, като общо са стояли за разглеждане през 163 въззивни наказателни дела.

         През 2007 година са образувани 158 въззивни наказателни дела, за оспорване актове на Дупнишкия районен съд. 120 са новообразувани производства, като 55 от тях са по жалби и 65 по протести на районна прокуратура. Така образуваните през годината дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 38 въззивни наказателни дела.      През отчетната 2010 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 65 от стоящите пред него за разглеждане 75 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 65 броя дела, потвърдена е присъдата по 24 дела – 36,9 %; по 4 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 4 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 16 дела – 24,6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 9 броя дела – 13,8%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 6,1%, производството е прекратено.

           През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 107 от стоящите пред него за разглеждане 122 броя въззивни наказателни дела – 88 %. От общо свършените 107 броя дела, потвърдена е присъдата по 51 дела – 48 %; по едно дело наказанието е намалено, по едно – увеличено и по 8 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 21 дела – 19.6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 14 броя дела – 13%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 7%, производството е прекратено.

         През 2008 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 140 от стоящите пред него за разглеждане 163 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 140 броя дела съдът е потвърдил присъдата по 61 дела – 44 %; по 1 дело е приложено условното осъждане; липсват дела, по които въззивната инстанция да е отменила условното осъждане, да е намалила или увеличила наложеното от районен съд наказание; по 6 дела – 4 % съда е извършил други промени в наказателната част, по 3 дела – 2 % съда е извършил промени в гражданската част на съответната присъда,  по 5 дела – 3.5 % присъдата е отменена от части с връщане на делото за ново разглеждане на първостепенния съд; по 18 дела – 13 %, присъдата е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане на районен съд; по 28 броя дела – 20 %, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова присъда от въззивния съд, а по 18 дела – 13%, производството по делото е прекратено.

         През 2007 година въззивният съд е свършил 125 от стоящите за разглеждане пред него 158 въззивни наказателни дела по актове на Дупнишкия районен съд. По 63 броя дела – 50 %, съдът е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд; по 2 дела е намалено наложеното от районния съд наказание – 1.6 %; по 8 дела са извършени промени в наказателната част на присъдата – 6.4 %; по 1 дело са допуснати промени в гражданската част – 0.8 %; по 5 дела присъдите са отменени отчасти и производствата са върнати за ново разследване от първостепенния съд – 4 %; по 33 дела въззивния съд е отменил присъдата изцяло, като се е произнесъл с нова присъда – 26.4 %.

         От изложените данни може да се направи извода за намаляване качеството на правораздаване в Дупнишкия районен съд по наказателни дела. Тревожна е тенденцията към намаляване на броя на потвърдените първоинстанционни актове. Същевременно  не може да не се отчете положителната тенденция към намаляване броя на делата, по които присъдата е отменена и е постановена нова. Независимо от това считам, че в този съд са налице резерви по отношение повишаване качеството на съдебните актове, което неминуемо би увеличило както процента на потвърдените актове, така и намаляване този на отменените.

 

          Срокове за разглеждане на делата.

 

       Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2010 година  по отношение на 164 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 54 – от 3 до 6 месеца, по 45 – от 6 месеца до 1 година и по 75 – над 1 година.

              През 2009 година  по отношение на 105 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 49 – от 3 до 6 месеца, по 20 – от 6 месеца до 1 година и по 83 – над 1 година.

          През 2008 година от несвършените наказателни дела, по 172 дела е изтекъл срок до 3 месеца от образуването им; по 76 дела е изтекъл срок от 3 до 6 месеца; по 74 дела е изтекъл срок от 6 месеца до 1 година, а над една година от образуването - 92 броя дела.

           Следва да се отбележи, че броят на делата с продължителност над 1 година в процентно съотношение с останалите несвършени дела е 27%. През настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателната колегия, следва да се положат усилия за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година.

 

 

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

 

         През 2010 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 967 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 589 броя граждански дела. От постъпилите 867 дела, 21 са получени по подсъдност и 15 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1592 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 501 дела.

         През 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 819 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 580 броя граждански дела. От постъпилите 819 дела, 13 са получени по подсъдност и 7 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1399 броя граждански дела.

         През 2008 година са постъпили за разглеждане 792 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 423 броя граждански дела. Общо е следвало да бъдат разгледани 1253 броя граждански дела.

         През 2007 година са постъпили за разглеждане 905 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 615 граждански дела. Съдът през годината е разгледал и 20 граждански дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд, като общия брой е бил 1540 граждански дела.

         Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2007 – 2010 година сочи, че ако през 2007-2008г. е имало  плавно намаление  на делата в сравнение и с предходни години, то увеличението   за 2010 в сравнение  с 2009г. е със 193 броя. Следва да се отчете и положителната тенденция към намаляване на броя на несвършените в края на отчетния период граждански дела от 580 за 2009 година на 501 за 2010 година.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1592 са свършени 1091 граждански дела – 68,5%. От така свършените  дела, 345 броя – 62,4%, са свършени в 3 – месечен срок. По 600 броя дела – 54,9% искът е уважен изцяло, по 147 дела – 13,4%, - уважен отчасти, по 140 дела – 12,3 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 40 дела – 3,6%, а 164 дела – 15%, са прекратени по други причини.

         През 2009 година в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1399 са свършени 818 граждански дела – 58%. От така свършените  дела, 345 броя – 42%, са свършени в 3 – месечен срок. По 430 броя дела – 52 % искът е уважен изцяло, по 113 дела – 14 %, - уважен отчасти, по 108 дела – 13 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 16 дела – 2 %, а 151 дела – 18%, са прекратени по други причини.

         През 2008 година в районния съд от разглеждани 1253 са свършени 695 граждански дела – 55%. От така свършените  дела по 347 броя дела – 50 %, искът е уважен изцяло, по 96 дела – 14 %, уважен отчасти, по 79 дела – 11 %, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 14 дела – 2 %, а 159 дела – 23 %, са прекратени по други причини.

         През 2007 година Дупнишкият районен съд от разглеждани 1540 е свършил 1035 граждански дела – 68%. От тях по 504 граждански дела искът е уважен изцяло - 48.7 %; по 105 граждански дела искът е уважен отчасти – 10.1 %; по 113 граждански дела искът е отхвърлен – 11 %. Прекратени по спогодба са 43 производства – 4 %, а 270 производства са прекратени по други причини – 26 %.

         Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - от 55% през 2008 година на 68% през 2010 година. Увеличен е и относителния дял – с 20% на свършените в 3 - месечен срок дела. Налице е чувствително подобрение на работата на съдиите от гражданска колегия в този съд, като явно препоръките от предходните доклади  за подобряване на качеството на работата са дали резултат и  ръководството на съда е предприело мерки в тази посока, включително и чрез увеличаване броя на гражданските състави.

 

          Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2007 – 2010 година в постъпленията по видове граждански дела в Дупнишкия районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за 2010 година са както следва:

         1/ Искове по Семейния кодекс – 267 дела, при 231 граждански дела  за 2009 година, при 283  за 2008 година, 253 дела за 2007 година;

         2/ Облигационни искове – 100 дела, при 143 броя дела за 2009 година, при 33 дела за 2008 година, 98 броя постъпили за 2007 година;

         3/ Вещни искове –53 дела, при 54 броя граждански дела за 2009 година, при 74 броя за 2008 година, 239 броя дела за 2007 година;

         4/ Делби –22 дела, при 42 броя дела за 2009 година, при 43 броя дела за 2008 година, 38 броя дела постъпили през 2007 година;

         5/ Искове по КТ – 173 дела, при 66 броя граждански дела за 2009 година, при 74 броя дела за 2008 година, 47 броя дела през 2007 година;

         6/ Финансови начети – липсват постъпления за 2010, 2009, 2008, 2007година;

         7/ Други искове – 352 дела, при 263 броя дела за 2009 година, при 315 броя за 2008 година, 230 броя дела постъпили през 2007 година.

          През 2010 година се наблюдава почти трикратно увеличение в броя на постъпленията от искове по КТ, което е обяснимо предвид икономическата обстановка в страната. Увеличени са постъпленията и по отношение на категорията „Други искове”, както и на исковете по СК.

 

     Срокове за разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2010 година Дупнишкият районен съд е свършил 1091 граждански дела, от които 681 – 62%, в инструктивния 3 – месечен срок

         През 2009 година Дупнишкият районен съд е свършил 818 граждански дела, от които 345 – 42%, в инструктивния 3 – месечен срок.

         През 2008 година районният съд е свършил 695 граждански дела, от които 253 дела са свършени в 3 - месечен срок – 36 %. През 2007 година процентът на свършените дела в този срок е  41 и през 2006 година – 40.6.   

         Очертава се като много добра тенденция през 2010 година високият процент на свършените в 3 – месечен срок дела, като е налице скок в сравнение  с предходните години с около 20%.

 

           Проведени съдебни заседания.   

 

           През отчетната 2010 година Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2151 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1221 броя дела – 56 %. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 805 броя дела, то реално отложените дела са 19 %.

         През 2009 година Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1871 броя граждански дела. От тях през година съда е отложил в открито заседание 1158 броя дела – 62 %. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 750 броя дела, то реално отложените дела са 22 %.

         През  2008 година съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2052 броя граждански дела, от които са отложени в открито заседание 1390 броя дела – 68 %. Ако от тази цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 726 броя дела, то реално отложените дела са 33%.

         През 2007 година районният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1931 броя дела, от които в открито съдебно заседание са отложени 1668 дела – 74.5 %, от които 230 в първо по делото и помирително заседание.        

       Анализът разкрива една положителна тенденция в работата на гражданската колегия на съда, а именно - постепенно намаляване през последните години на процента на отложените дела, която е продължена и през 2010 година.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 249 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 35 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 240 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 121 дела – 50,4%, решението на районния съд е оставено в сила; по 29 дела – 12 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 12,5%; по 22 дела – 9,1 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 13,3%, производството по делата е прекратено. В края на 2010 година са останали несвършени 4435 въззивни граждански производства- 15,4%.

         През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 207 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 60 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 232 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 115 дела – 49.5%, решението на районния съд е оставено в сила; по 40 дела – 17 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 13% ; по 12 дела – 5 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 15%, производството по делата е прекратено. В края на 2009 година са останали несвършени 35 въззивни граждански производства.

          През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 160 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 74 въззивни граждански дела. През годината Окръжният съд е свършил 178 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 97 дела – 54.5 % решението на районен съд е оставено в сила; по 35 дела – 20 %, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 17% ; по 88 дела – 49 % решенето е обезсилено, а по 8 дела – 4 %, производството по делата е прекратено. В края на 2008 година са останали несвършени 56 въззивни граждански производства.

         През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане като въззивна инстанция 212 граждански дела по жалби срещу актове на Дупнишкия районен съд. Тези дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 136 броя граждански дела. През годината от свършени 292 въззивни граждански дела Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила решенията по 123 дела – 42 %; изменил е решенията по 51 дела – 17 %; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 56 дела -19 %; по 31 дела решението е обезсилено – 10 %. По 31 дела съдът е прекратил производството по делото, а 56 дела са останали несвършени в края на 2007 година.

         След лек спад през 2007 година, относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС се задържа около 50% за последните три години.

 

   1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

              През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд са образувани 2618 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 44 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 18 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2636 дела, съдът е успял да свърши  2598 броя дела – 99,2%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 2594 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 38 броя дела от този вид.

         През 2009 година в Дупнишкия районен съд са образувани 1664 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 58 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 56 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1790 дела, съдът е успял да свърши  1764 броя дела – 98.5%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 1729 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 26 броя дела от този вид.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 1198 броя дела по реда на член 410 и член 417 от ГПК. През годината съдът ги е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 9 броя дела. През годината са свършени 1142 броя дела, като в инструктивния тримесечен срок са свършени 1116 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 65 броя дела от този вид.

         През 2007 година в Дупнишкия районен съд са образувани 378 граждански дела по реда на член 237 от ГПК/отм./. Тях съдът е разгледал ведно с останалите несвършени от края на 2006 година 74 броя дела. В края на отчетния период са свършени 398 броя дела, като всички те са приключени. От тях 393 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок, а 5 дела след изтичане на този срок. В края на 2007 година са останали несвършени 54 дела.

         Налице е трайна тенденция към значително увеличаване в пъстъпленията от този вид дела, като за отчетнния период то е в размер на 954 броя. Доколкото огромният брой от делата са приключени и то в 3 – месечен срок, очевидно е че по отношение на тях от страна на ръководството и съдиите в ДРС са предприети съответни мерки.

 

         1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

          През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен образувани 134 дела по чл. 310, като несвършени дела от 2009г. не е имало. Броят на свършените дела е 96 или 71 %, а броя на свършените в 3 месечен срок дела - 89, или 92 %. Несвършени в края на периода са останали 38 дела.

          През 2009 година в Дупнишкия районен съд не са постъпвали за разглеждане дела по реда на член 310 ГПК, като са били разгледани и свършени през периода единствено несвършените в края на 2008 година 2 дела.

           През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 10 дела по реда на член 310 ГПК, 8 от които са свършени в 3 – месечен  срок. 2 дела са останали несвършени в края на периода.

          През 2007 година в районния съд са образувани 22 дела като бързи производства, които през годината е следвало да бъдат разгледани задно с останалите несвършени от края на 2006 година 9 дела.     

 

1.с Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

       Постъпления.

 

              Постъпленията за 2010 година от наказателни административен характер дела в Дупнишкия районен съд възлизат общо на 681 броя дела, като разпределението им по видове е следното:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 31 дела, при 8 дела за 2009 година, при 16 броя за 2008 година, 35 дела постъпили за 2007 година;

         2/ За административни нарушения по ЗАкцизите, ЗДДС и ДПК –11 дела, при 4 броя за 2009 година, при 28 броя дела за 2008 година, при 14 дела постъпили за 2007 година;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 421 дела, при 535 дела за 2009 година, при 539 броя дела за 2008 година, 425 дела постъпили за 2007 година;

         4/ За административни нарушения по Закона за Стандартизацията – няма постъпления от дела за 2010, 2009, 2008 и 2007 година;

         5/ За административни нарушения по Закона за митниците –2 дела, при липса на постъпления за 2009 година, при 7 броя дела за 2008 година, при 1 дело постъпило за 2007 година;

         6/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 10 дело, при 1 дело за 2009 година, при 6 дела за 2008 година, при 5 дела постъпили през 2007 година;

         7/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – 2 дела, при липса на постъпления през 2009 и 2008 година, при 1 дело постъпило през 2007 година;

         8/ За административни нарушения дела по Закона за опазване на селскостопанското имущество – 5 дела при липса на постъпления за 2009 година, при 2 дела постъпили през 2008 година, без постъпления за 2007;

         9/ За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления, при 1 дело постъпило през 2008 година, при липса на постъпления през 2007 година;

         10/ За административни нарушения по Закона за устройство на територията - 17 постъпления при липса на такива при предходни години

         11/ За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда – 3 дела, при липса на постъпления през предходните години.

         12/  За административни нарушения по УБДХ – 24 дела, при  67 дела за 2009 година, при 65 дела за 2008 година и 49 дела за 2007 година.        

          

                  Движение и разглеждане на делата.

                    

           През отчетната 2010 година в Дупнишкия районен съд са образувани 681 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2009 година 267 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 948 нах дела през годината районния съд е свършил 668 броя дела - 70 %.  В края на 2010 година са останали несвършени 280.

         От свършените 668 дела 244 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 36 %. 637 нах дела - 95 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 31 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 668 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 208 броя дела – 31 %, по 82 дела – 12 %, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 51 %, прекратени са производствата по 31 броя дела – 5%.

          През  2009 година в Дупнишкия районен съд са образувани 754 нах дела, в това число и 34 броя дела върнати за ново разглеждане. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2008 година 285 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1039 нах дела през годината районния съд е свършил 771 броя дела - 74 %.  В края на 2009 година са останали несвършени 268 дела, като районният съд е намалил броя на висящите дела от този вид със 17.

         От свършените 771 дела 332 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 43 %. 720 нах дела - 93 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 51 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 771 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 247 броя дела – 32 %, по 126 дела – 16 %, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 45 %, прекратени са производствата по 51 броя дела – 7 %.

          През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 812 дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2007 година 218 броя дела. От подлежащите на разглеждане 1030 броя през годината районния съд е свършил 722 броя дела - 70 %. В края на 2008 година са останали несвършени 308 броя административни дела, като е допуснато увеличение на висящите дела през отчетната година с 90 броя.

         От свършените 722 броя дела, 267 броя дела са свършени в инструктивните тримесечни срокове – 37 %.  679 – 94% са свършени от съда със съдебен акт по същество- 95%, а по 43 броя дела производството е прекратено – 6%. От общо свършените дела, потвърдени са атакуваните актове по 277 броя дела – 38%, по 75 дела – 11%, съдът е изменил атакуваните актове, отменени са актовете по 327 броя дела – 45 %, прекратени са производствата по 43 броя дела – 6 %.

         През 2007 година Дупнишкият районен съд  е образувал 674 броя нах дела, които са стояли за разглеждане пред него заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 291 броя дела. От подлежащите на разглеждане 965 дела съдът е свършил 677, като в 3 – месечен срок са свършени 358 от тях – 53 %. През годината съдът е свършил 581 по същество с решения – 85 %, а по 96 дела производствата по делото са прекратени – 15 %. От общо свършените дела, съдът е потвърдил актовете на административните органи по 234 дела – 34.6 %, по 104 дела е изменил административните актове – 15.4 %, отменил е административните актове по 242 дела - 35.8 %;

          Прави впечатление трайната тенденция към намаляване на постъпленията от този вид дела. Същевременно  относителния  дял на свършените в тримесечни срокове дела също намалява. Висок е дела на отменените актове, като през 2007-2010 година процентното съотношение на отменените актове варира между 45-50%. Несъмнено следва да се обърне внимание върху необходимостта от подобряване на качеството на работа по този вид дела.

 

            Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.

 

         Видно от отчетния доклад за дейността на Дупнишкия районен съд, през 2010 година щатът на този съд е включвал 12 щатни бройки за съдии. Една щатна бройка е останала незаета, а съдия Кьосева през годината е в отпуск по майчинство.  През по-голямата част от периода съдиите са били разпределени в 6 наказателни и 4 граждански състава. Поради големия брой постъпления на дела по  чл. 410 - 417 ГПК, този вид дела са разглеждани от всички съдии.

         През 2010 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5463 броя дела, в това число и 20 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 1152 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6615 дела съдът е свършил 5455 броя дела – 82 %.

           В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 4422 броя дела – 81 %. С актове по същество съдът е свършил 4670 броя дела – 86%, а производството по 785 броя дела – 14.3% е прекратено. От тези 785 броя дела, производството по 391 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 47 дела са върнати за доразследване и 347 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1160, т.е. в сравнение с 2009 година този брой е увеличен с 6.

         За сравнение, през 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 4426 броя дела, в това число и 104 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 1299 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 5725 дела съдът е свършил 4571 броя дела – 80 %.

           В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 3433 броя дела от – 75 %. С актове по същество съдът е свършил 3673 броя дела – 80%, а производството по 898 броя дела – 19.6% е прекратено. От тези 898 броя дела, производството по 423 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 24 дела са върнати за доразследване и 435 дела – по други причини.В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е намален със 145 дела до 1154, т.е. 1/5 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

          През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 3912 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 1055 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината 4967 дела, съдът е свършил 3634 броя дела – 73 %. В инструктивния 3 - месечен срок са свършени 2351 броя дела – 65 %. С актове по същество съдът е свършил 2940 броя дела – 80%, а производството по 694 броя дела е прекратено – 19%.

         През 2007 година в районния съд са постъпили за разглеждане 3286 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените от края на 2006 година 1323 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 4609 дела съдът е свършил 3377 броя дела – 73 %. В инструктивния 3 – месечен срок съдът е свършил 2086 от тях – 62 %.

           През 2010 година е налице подобрение в работата на съдиите от ДРС, доколкото са увеличени процентът както на свършените дела, така и този на свършените в 3 – месечен срок. Същевременно, броят на несвършените в края на годината дела е почти идентичен с този от 2009 година, независимо от увеличението в постъпленията с 1037 дела.

          

            Общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2010 година е била 45.94 дела месечно, като броят на свършените дела е 37.88 дела месечно.

         Натовареността на гражданските съдии по щат е била 59.17 дела при свършени средно месечно 51.50 дела, а на наказателните – съответно 32.71 дела и 24.26 дела.

         Действителната натовареност общо възлиза на 63.23 дела при свършени средно месечно 55.14 дела.

 

         Общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2009 година е била 39.76 дела месечно, като броят на свършените дела е 31.74 дела месечно.

         Натовареността на гражданските съдии по щат е била 54.08 дела при свършени средно месечно 43.65 дела, а на наказателните – съответно 29.52 дела и 23.24 дела.

         Действителната натовареност общо възлиза на 42.41 дела при свършени средно месечно 33.86 дела.

         През 2008 натовареността на съдиите от ДРС възлиза на 34.49 броя дела, при свършени средно месечно 25.24 дела.

         През 2007 година натовареността на съдиите от Дупнишкия районен съд по щат е била от 64.01 дела.  Действителната натовареност е била от 45.15 дела месечно, като са свършвани 33.11 дела месечно от съдия.

         През 2010 година от страна на ръководството на ДРС са предприети мерки за адекватно разпределение на съдиите по наказателни и граждански състави, както и за разпределението на отделните категории дела, което се е отразило и на качеството на правораздаването в посока на неговото подобряване.

        

              Бюро за съдимост, съдебно изпълнение, Съдия по вписванията.

 

              През 2010 година в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6231 броя свидетелства и справки за съдимост, при издадени 6589 броя за 2009,година, 7109 броя за 2008 година и 7 782 броя за 2007 година.

          В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2010 година са постъпили 330 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2412 броя дела.  През 2009 година са постъпили 175 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2561 броя дела. През 2008 година са постъпили 136 дела при 2566 несвършени, а през 2007 година – постъпили 119 при 2 701 несвършени в началото на годината.

        През 2010 година съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 3 867 вписвания. През 2009 година съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 4661 вписвания, в това число – 222 броя ипотеки, и 158 броя възбрани През 2008 година са извършени 5448 вписвания, в това число 445 броя ипотеки и 101 броя възбрани, а през 2007 година – 6578 броя вписвания, от които 512 ипотеки и 102 възбрани.          

 

2. Кюстендилски районен съд

        

2.а Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

2.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2010 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 382 наказателни дела от общ характер, като всички са новообразувани, а 41 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 377 наказателни дела от общ характер, в това число 357 новообразувани и 13 бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2008 година в районния съд са постъпили за разглеждане 445 наказателни дела от общ характер дела, всички новообразувани, като 8 от тях са бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 336 наказателни дела от общ характер, като са новообразувани. Едно дело от тях е било образувано като бързо производство по реда на чл. 356 НПК.

         През периода 2009 - 2010 година е настъпило стабилизиране на постъпленията от наказателни дела в този съд в размер на около 380 броя, за разлика от предходната  2008 година, която е била пиков период и  постъпленията са нараснали със 109 броя до 445 броя дела. Същото стабилизиране на постъпленията бе отчетено и при постъпленията на наказателни дела от общ характер в ДРС през  отчетната 2010 година.

          Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Кюстендилския районен съд през 2010 година показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

           За извършване  на общоопасни престъпления – 135 броя или 35% , при 130 броя за 2009г., 155 броя дела за 2008 година, 84 броя дела за 2007 година. 

        За извършване на престъпления против собствеността – 146 броя или 38%, при 163 броя или 43.2% за 2009г., при 199 броя дела за 2008 година, 166 броя за 2007 година.

           За извършване на престъпления против личността – 12 броя или 3, 1 %, при  17 броя или 4.5% за 2009г., при 9 дела за 2008 година, 7 дела през 2007 година.

         За извършване на престъпления против стопанството – 42 броя или 10,9 %, при 16 броя или 4.2% за 2009г., при 10 броя наказателни дела за 2008 година, 20 броя постъпили дела през 2007 година.;

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 14 броя или 3, 6 %, при 616 броя или 4.2% за 2009г., при 12 дела през 2008 година, 19 броя дела през 2007 година.

          За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. – 12 броя или 3,1%, при  16 броя или 4.2% за 2009г., при 18 дела за 2008 година,  30 броя дела постъпили за 2006 година;

         За извършване на документни престъпления – 11 броя или 2,8 %, при  14 броя или 3.7% за 2009г;

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие 1 брой, ( делото е било върнато за ново разглеждане ) или 2%, при 3 броя или 0.8% за 2009г., при 4 наказателни дела през 2008 година,  5 броя дела постъпили през 2007.

         За извършване на престъпления по глава ІІІ от НК- престъпления против правата на гражданите- постъпили за годината 2 броя дела или 1%. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава от предходните 2009г.- 2007г. образувани дела в КРС не е имало.

                   Следва да се отбележи, че през периода 2007 – 2010 година структурата на постъпленията в Кюстендилския районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията в Дупнишкия районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления е за извършване престъпления против собствеността. И тук може да се отбележи - промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК. 

 

                        Движение и разглеждане на делата.      

        

       През отчетната 2010 година Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новообразуваните 382 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 363 – 77%, от които 257 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 99 броя дела – 27 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 198 дела – 54 %. В края на периода несвършените дела са намалени  са 104.

         През 2009 година Кюстендилският районен съд е разгледал новообразувани 377 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 116 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 493 броя дела съдът е свършил 408 – 82%, от които 288 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 114 броя дела – 28 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 264 дела – 65 %. В края на периода несвършените дела са намалени на 85.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е разгледал новообразуваните 445 наказателни дела от общ характер заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 95 дела. От така стоящите за разглеждане общо 540 броя дела, съдът е свършил 424, от които  в инструктивния 3 - месечен срок 299 наказателни дела от общ характер, което съставлява 71%. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 136 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 251 дела – 59 %. В края на периода са останали несвършени 116 наказателни дела.

         През 2007 година съдът е приключил 324 от стоящите пред него за разглеждане общо 419 наказателни дела от общ характер, по отношение на 236 от които това е сторено в 3 – месечен срок – 56 %. От тях с присъди са свършени 113 броя дела – 27 %; прекратено е производството по 209 броя наказателни общ характер дела – 50 %, като по 142 дела производството е прекратено след постигане на споразумения по член 384 или спогодби по член 125 НПК. По други причини е прекратено производството по 16 наказателни дела, като в края на периода са останали несвършени 95 дела.

         През 2010 година съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд са успели да свършат сравнително  голям брой наказателни дела, но са допуснали известно отстъпление от 2009 година, като е увеличен броя на несвършените в края на годината дела. Запазва се тенденцията на високия процент свършените в 3 – месечен срок дела, но в сравнение с ДРС процентът на свършените  в този срок дела е 70%, докато в ДРС е 74%

          

Връщане на дела за доразследване.

 

         През 2010 година  48 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 38 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 79% и 10 – от открито съдебно заседание -21%.

        През 2009 година 20 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 17 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 85% и 3 – от открито съдебно заседание -15%.

         През 2008 година 24 производства са прекратени поради връщането им на прокурора за доразследване, като 19 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание -79% и 5 – от открито съдебно заседание - 21%.

          През 2007 година производствата по 51 дела са прекратени, поради връщането им за доразследване на прокурора, от които 45 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание-88% и 6 – от открито съдебно заседание - 12%.

         Прави впечатление тенденцията към рязко увеличение  на броя на върнатите дела за доразследване през 2010 година - 48 дела при 20 дела за 2009г. Същевременно се е увеличил и броят на върнатите от открито съдебно заседание дела, като от  постъпилите новообразувани 382 броя дела са върнати 10. Или от всички постъпили НОХД дела са налице 11% върнати такива. В сравнение с 2009 година е налице двукратно увеличение на броя на върнатите за доразследване дела. Качеството на обвинителните  актове  е атестат за работата на прокуратурата, но то пряко влияе и върху работата на съда, особено когато съдебното производство се прекратява в открито съдебно заседание.

            Подобна е тенденцията и при  ДРС, където също се наблюдава рязко увеличение на върнатите за доразследване дела - от 23 дела за 2009 година на 45 дела за 2010 година, или 12% от всички новообразувани. Прави впечатление също така, че и в двете съдилища е еднакъв процентът на върнатите за доразследване дела от открито съдебно заседание - около 20%. Намалението на този показател стои на дневен ред и пред двете съдилища. Необходимо е  ръководствата и на двете съдилища да вземат мерки относно подобряване работата на отделните докладчици в тази насока, като не се допуска насрочване за разглеждане в открито съдебно заседание на обвинителни актове, които не отговарят на изискванията на чл.246 НПК.

 

                     Структура на наказаната престъпност.

 

             През 2010 година в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 385. Съдебни актове са постановени срещу 385 лица, от които осъдени са общо 335 лица, сред които и 4 непълнолетни, а са оправдани 15 – 4.47%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 188 лица, като по отношение на 85 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години са наложени на 3 лица, на 22 е наложено наказание „глоба”, на 110 – „пробация” и на 12 лица – други наказания.

            През 2009 година в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 441. Съдебни актове са постановени срещу 441 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 21 – 4.76%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 247 лица, като по отношение на 93 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 1 лице, на 36 е наложено наказание „глоба”, на 126 – „пробация” и на 10 лица – други наказания.

            През 2008 година в съда броят на общо съдените лица възлиза на 493. Съдебни актове са постановени срещу 490 лица, от които осъдени са общо 481 лица, сред които и 18 непълнолетни, а са оправдани 9 – 1.87%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 270 лица, като по отношение на 106 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години не е налагано, на 62 е наложено наказание „глоба”, на 133 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

              През 2007 година в КРС броят на общо съдените лица възлиза на 343. Съдебни актове са постановени срещу 332 лица, от които осъдени са общо 299 лица, сред които и 25 непълнолетни, а са оправдани 8 – 2.4%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 156 лица, като по отношение на 81 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено по отношение на 3 лица, на 40 е наложено наказание „глоба”, на 85 – „пробация” и на 15 лица – други наказания.

                Наблюдава се положителна тенденция към непрестанно намаляване на броя на осъдените непълнолетни лица. Прави впечатление и ниския относителен дял на оправданите лица, който е идентичен с този на ДРС.

 

  1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

 

         През отчетната 2010 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, сред които и две върнати за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 32 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 48 от общо стоящите пред него за разглеждане 65 дела – 74%., като 8 бр.тях – 17 %-в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 48 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 22 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е останал 17 броя. Не може да не се отбележи положителната тенденция за  намаляване броя на този вид несвършени дела в сравнение  с предишни периоди.

         През  2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 50 наказателни дела от частен характер, сред които и едно върнато за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 33 наказателни частен характер дела. През тази година съдът е свършил  51 от общо стоящите пред него за разглеждане 83 дела – 61 %., като 15 от тях – 29%, в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 51 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 25 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е  бил 32 броя.

         През 2008 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 49 наказателни дела от частен характер, като всички те са новообразувани. Така постъпилите дела съда е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2007 година 27 наказателно частен характер дела. През отчетната година съда е свършил  40 от общо стоящите пред него за разглеждане 73 дела – 55%. От свършените дела, в инструктивния 3 - месечен срок съдът е свършил 10 броя дела – 25 %.

          От общо свършените наказателни частен характер дела, съдът е свършил с присъда 12 броя дела, а производството по 28 дела е прекратено. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е увеличен от 27 на 33 броя.

         През 2007 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 40 наказателни дела от частен характер, като всички те са новообразувани. Тях съдът е следвало да ги разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2006 година 23 броя дела. През годината съдът е свършил с присъда 25 броя дела, а е прекратил производството по 11 дела. В краят на годината в съда са останали несвършени 27 броя дела.

          Налице е тенденция към намаляване на този вид дела в районния съд, която е идентична  със същата тенденция при ДРС. Това обстоятелство е използвано от съдиите в наказателните колегии, които са успели да свършат повече дела от постъпилите през годината.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

           В Кюстендилския районен съд през отчетната 2010 година са постъпили за разглеждане 54 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 8 броя дела. През годината този съд е свършил 57 броя дела – 91%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 47 броя дела – 82% По 3 дела от този вид делата са върнати за доразследване, а по 5 бр. – върнати по други причини. В края на 2010 година са останали несвършени 5 броя дела.

             През 2009 година са постъпили за разглеждане 48 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 11 броя дела. През годината този съд е свършил 51 броя дела – 86%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 42 броя дела – 82%. По 2 дела от този вид производството е прекратено. В края на 2009 година са останали несвършени 8 броя дела.

         През 2008 година са постъпили за разглеждане 35 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат свършени заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 15 броя дела. През годината този съдът е свършил 30 броя дела – 60%, от които в 3 3 – месечен срок 25 броя дела – 64 %. По 9 дела от този вид производството е прекратено, като в края на 2008 година са останали несвършени 11 броя дела.

         През 2007 година са постъпили за разглеждане 88 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 17 дела. През годината съдът е свършил 90 дела, като 73 от тях – 80 %, - в  3 - месечен срокове. Прекратено е производството по 10 дела, като в края на годината са останали несвършени 15 дела.

         Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд навежда на извода, че е налице трайна тенденция към увеличението им в сравнение с предходни години. Изключването от приложното поле на 78а НК на престъпленията по чл.343б НК бе довело до намаляване на този вид дела през предходните години, но настоящето  увеличение сочи, че  се разширява обхвата на различни престъпления, за които е приложима разпоредбата на  чл. 78А НК. Аналогична е тенденцията в тази посока и при ДРС.

 

                               1.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През 2010 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 311 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 15 дела. През годината от общо за разглеждане 326 дела, съдът е успял да свърши 313, от които 300 – 96% в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 280 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в тримесечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 591.

         През 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 373 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 25 дела. През годината от общо за разглеждане 398 дела, съдът е успял да свърши 383, от които 364 – 95%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 334 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени своевременно. Общо през годината са постъпили за разглеждане 707 дела.

         През 2008 година в съда са образуванил общо 647 броя частни наказателни дела, в това число и по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. През годината съдът е свършил 642 броя дела.

         През 2007 година са образувани 557 частни наказателни дела, които той е следвало да реши ведно с останалите несвършени от края на 2006 година 4 дела.

             Налице е тенденция към намаление на постъпленията от този вид дела. Различно е положението при ДРС, където се наблюдава плавно увеличение на постъпленията на тези дела.

           

         Проведени съдебни заседания.

 

          През 2010 година  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1043 наказателни дела, от които 814 са дела от общ характер. През година съдът е отложил 682 наказателни дела – 65%, като процентът на отложените 496  наказателни дела от общ характер възлиза на 47%.

          През 2009 година  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1183 наказателни дела, от които 923 са дела от общ характер. През година съдът е отложил 749 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 536  наказателни дела от общ характер възлиза на 45.

           През 2008 година в районния съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1144 наказателни дела, от които 939 дела от общ характер. През година са отложени 705 наказателни дела – 62%, като само процентът на отложени наказателни дела от общ характер възлиза на 57 - 539 броя дела

            През 2007 година са насрочени за разглеждане 915 наказателни дела, от които 740 наказателни дела от общ характер. През годината съдът е отложил 622 наказателни дела – 68 %, в това число 64 % наказателни дела от общ характер.

         Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че в този съд системно се намалява процентът на отложени дела, която тенденция продължава и през 2010 година.      

 

                                   Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 44 броя дела са образувани по жалби – 83%, и  9 – 17%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 17 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010 година 70 въззивни наказателни дела.

             От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2010 година 70 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 55 дела, или 79%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 27 броя дела – 49 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 1 въззивно наказателно дело – 3 % наложеното наказание е намалено, по 1 въззивно наказателно дело наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 3 дела, променено е решенията на първостепенния съд в гражданската част по 1 дело, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 2 дела. Отменени изцяло са присъдите по 16 дела – 29%, като по 11 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

         През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 64 броя дела са образувани по жалби – 81%, и 15 – 19%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 2 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009 година 81 въззивни наказателни дела.

             От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане  през 2009г. 81 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 32 броя дела – 50 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3 % наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело, променени са решенията на първостепенния съд в гражданската част по 4 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 1 дело. Отменени изцяло са присъдите по 15 дела – 23%, като по 8 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

             През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 54 въззивни наказателни дела срещу съдебни актове на районния съд, от които 48 са образувани по жалби и 6 броя дела - по протести. Така образуваните въззивни наказателни дела съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2007 година 10 броя дела, или общо за разглеждане са стояли 64 дела. От тях КОС  е свършил 62 дела, като присъдите на районен съд са потвърдени по 37 броя дела – 60 %, през годината не са произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 5 въззивни наказателни дела – 8 %, наложеното от районен съд наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело – 1.5 %, изменени са решенията на първостепенния съд по 2 дела – 3 %, отменени отчасти са съдебните актове на районен съд град Кюстендил по 3 дела – 5 %, присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за доразследване по 5 дела – 8 % и по 6 дела присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова присъда – 8 %.

         През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 64 въззивни наказателни дела срещу решения на районен съд град Кюстендил. От тях 48 са образувани по жалби и 16 - по протести на Кюстендилската районна прокуратура. Така образуваните дела съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2006 година 36 въззивни наказателни дела. От стоящите пред него за разглеждане общо 100 въззивни наказателни дела, през годината съдът е свършил 92. По 59 дела – 64 %, съдът е потвърдил първоинстанционния съдебен акт; по 1 дело – 1 %, присъдата е изменена, като е отменено приложението на условното осъждане по чл. 66 НК; по 2 дела – 2 %, наказанието е намалено; по 5 дела – 5.4 %,  присъдата е изменена в наказателната част; 3 дела - 3 %, са върнати за ново разглеждане от Кюстендилския районен съд, след като присъдата е отменена отчасти; по 11 дела – 12 %, присъдата е отменена изцяло с произнасяне на нова присъда от въззивния съд. По 9 дела – 9 %, производството е прекратено пред въззивната инстанция.       

             Делът на подадените протести срещу актове на Кюстендилския районен съд за 2010г. е в размер на 17%. За периода 2007 - 2009г. този дял е варирал между 25% и 11%, докато този на подадените протести срещу актове на Дупнишкия районен съд е значително по – висок – около 50%. През 2007 година той дори е превишавал броя на подадените жалби.

              От изложените данни може да се направи извода за намаляване качеството на правораздаване в Кюстендилския  районен съд по наказателни дела, като същото бе отбелязано и в частта относно ДРС. Налице е тенденцията към намаляване процента на потвърдените първоинстанционни актове, като се увеличава този на отменените изцяло. Очевидно е, че съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд следва да положат усилия през 2011 година за подобряване качеството на своята работа.

 

        Срокове за разглеждане на делата.

 

        Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2010 година  по отношение на 59 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 21 – от 3 до 6 месеца, по 9 – от 6 месеца до 1 година и по 6 – над 1 година. От решените дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 15 срок са налице 16 дела.

         През 2009 година  по отношение на 79 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 12 – от 3 до 6 месеца, по 8 – от 6 месеца до 1 година и по 7 – над 1 година.

          През 2008 година от несвършените наказателни дела, по 116 дела е изтекъл срок до 3 месеца от образуването им; по 26 дела е изтекъл срок от 3 до 6 месеца; по 20 дела е изтекъл срок от 6 месеца до 1 година, а над една година от образуването - 19 броя дела.

         Следва да се отбележи, че броят на делата с продължителност над 1 година в процентно съотношение с останалите несвършени дела е 10%, за разлика от Дпунишкия районен съд, където този показател е 27%. Независимо от това, през настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателната колегия, следва да се положат усилия за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година.

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

      

           През отчетната 2010 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 1118 граждански дела, от които 1092 -  новообразувани, 19 - получени по подсъдност и 7 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 540 броя дела.

        През  2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 986 граждански дела, от които 966 -  новообразувани, 15 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 469 броя дела.

         През 2008 година в районния съд са постъпили за разглеждане 1021 новообразувани граждански дела, 30 броя граждански дела са получени по подсъдност, 2 дела са върнати за ново разглеждане. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 532 броя дела.

         През 2007 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 1403 граждански дела, както и получени за разглеждане по подсъдност дела. Тях през годината съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2006 година 399 граждански дела. През годината са получени за разглеждане по подсъдност 25 граждански дела.

          Или по отношение на постъпленията от граждански дела в този съд е налице е налице тенденция към повишаване на този род дела в сравнение с 2009 година. Все пак, в сравнение  с 2007 година може да се отчете тенденцията към постепенно намаляване. Аналогична е и ситуацията в ДРС.

 

                           Движение и разглеждане на делата.

 

           През отчетната 2010 година Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1092 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 507 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1625 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1049 дела – 65% В 3 месечен срок от тях са свършени 659 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 576 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 69 броя.

         През 2009 година Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 966 граждански дела, 15 – получени по подсъдност и 5 – върнати за ново разглеждани, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 469 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1455 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 948 дела – 65%. В края на отчетния период са останали несвършени 507 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 38 броя.

         През 2008 година районният съд е следвало да разгледа новопостъпилите граждански дела заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 532 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1585 броя, от които през годината са свършени 1116 граждански дела – 70.5 %. В края на отчетния период са останали несвършени 469 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени с 63 броя от този съд.

         Прави впечатление, че през 2008 година съдиите от гражданска колегия при Кюстендилския районен съд са успели да намалят несвършените дела в края на годината. През 2009 година обаче е допуснато ново увеличение на тези дела, тази тенденция се е запазила и през 2010г., като е увеличен броя на несвършените дела. През   настоящата 2011 година отново трябва да се положат усилия в тази насока.     

           През отчетната 2010 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 488 граждански дела – 46, 5%, искът е уважен от части по 138 дела – 13,1 %,  по 143 граждански дела – 13,6%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 39 дела – 3,7 %, а по други причини са прекратени 241 граждански дела – 23%.

          През 2009 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 443 граждански дела – 46.7 %, искът е уважен от части по 105 дела – 113 %, по 94 граждански дела – 10%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 15 дела – 1.6 %, а по други причини са прекратени 291 граждански дела – 30%.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 529 граждански дела – 47.4 %, искът е уважен отчасти по 146 броя граждански дела – 13 %, по 118 граждански дела е отхвърлен – 10.6 %, прекратени по спогодба са 21 дела – 1.8 %, а по други причини - 302 граждански дела или 27 %.

         През 2007 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 808 граждански дела – 59 %; по 133 дела го е  уважил отчасти – 9.7 %;  искът е отхвърлен по 147 дела – 11 %. Прекратени по спогодба са 20 дела – 1.5 %, а 258 са прекратени по други причини – 19 %.

          Констатираната  в предходните години трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - около 65%, се запазва. Запазена е тенденцията около 62% от делата да приключват в 3 - месечен срок. В този аспект е налице изравняване на резултатите по този показател с ДРС.

 

          Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2007 – 2010 година в постъпленията по видове граждански дела в Кюстендилския районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за отчетния период са както следва:

        1/ Искове по Семейния кодекс – 156 граждански дела, при 236 броя за 2009г., 264 броя за 2008 година, 286 броя дела за 2007 година;

         2/ Облигационни искове – 476 броя, при 294 броя дела за 2009г, при 266 броя дела за 2008 година, 310 броя дела постъпили през 2007 година;

         3/ Вещни искове – 37 броя, при 88 броя граждански дела за 2009г, 91 броя дела за 2008 година, 368 броя дела за 2007 година;

         4/ Делби – 34 броя, при 38 броя дела за 2009г, при 64 броя дела за 2008 година, 71 броя дела за 2007 година и 56 дела за 2006 година;

         5/ Искове по КТ – 136 броя, при 63 броя граждански дела за 2009г, при 119 броя дела за 2008 година, 43 броя дела, постъпили през 2007 година;

         6/ Финансови начети – липсват постъпления за 2009, 2008, 2007 и 2006 година;

         7/ Други искове – 253 броя, при 247 броя дела за 2009г, при 216 броя граждански дела за 2008 година, 325 броя дела за 2007 година.

          И през тази година постъпленията на граждански дела запазват своята структура, като прави впечатление значителното намаление на дела по СК и на вещни искове. Налице е значително увеличение на дела с предмет искове по КТ, като идентичен ръст се констатира и в ДРС. Запазва се тенденцията от предишни години за намаляване на делата и за съдебни делби. Прави впечатление рязкото увеличение на  облигационните искове - със 186 броя  в сравнение с 2009 година. Увеличението на трудовите и облигационни искове е логична последица от влошаването на икономическата обстановка в страната.

        

Срокове за разглеждане.

 

         През 2010 година от свършени общо 1049 граждански дела, Кюстендилският районен съд е свършил 659 дела  в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 62%. За ДРС този показател е също 62%.

        През 2009 година от свършени общо 948 граждански дела, Кюстендилският районен съд е свършил 542 дела  в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 57%. За ДРС този показател е 42%.    

         Съответно, през 2008 в този срок районният съд е свършил 1410 граждански дела или 71 % от общо свършените такива.

         През 2007 година в този срок са свършени 925  граждански дела – 68 %.

         Следователно по отношение на този съд може да се направи извод за непрекъснато подобряване на качеството на работа по показател „срочност” за периода 2004 – 2010 година. В сравнение  с 2009г. ( когато свършени  в този срок са били 57% от делата), през 2010г. е налице увеличение по този показател с 5%. Съдиите от гражданска колегия на съда и през тази година следва да насочат своите усилия към увеличаване или поне запазване размера на относителния дял на свършените в този срок дела.

 

2.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

          През 2010 година в Кюстендилския районен съд са образувани 3716 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. В този брой се включват и 5 броя дела върнати от горна инстанция. Този брой дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 22 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3738 дела е свършил 3721 дела, а 17 дела са останали несвършени. През годината в инструктивния 3 – месечен срок са свършени всички 3716 дела- на 100 %. Несвършени в края на периода са останали 17 дела.

          През 2009 година в Кюстендилския районен съд са образувани 1618 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, още 15 са получени по подсъдност, като те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 27 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1659 дела е свършил 1637 дела, а 22 дела са останали несвършени. През годината в инструктивния 3 – месечен срок са свършени почти всички – 1633 дела. Несвършени в края на периода са останали 22 дела.

         През 2008 година в Кюстендилския районен съд са образувани 864 граждански дела по реда на чл. 410 и 417 от ГПК, които са стояли за разглеждане заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 5 дела. През годината са свършени 842 броя дела, а 27 дела са останали несвършени. През годината в инструктивния 3 – месечен срок съдът е свършил 99 % от делата – 836 броя дела.

         През 2007 година в Кюстендилският районен съд са постъпили да разглеждане 1167 граждански дела по реда на член 237 ГПК/отм./ Тях съдът през годината е разглеждал заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 2 дела. Свършени са 1165 дела, а 5 дела са останали несвършени в края на отчетния период. Всички дела от този вид съдът е свършил в инструктивния срок.

          Прави впечатление над два пъти увеличения брой от този вид дела - от 1618 броя за 2009г. на 3716 броя за 2010г.; или този вид дела са увеличени с 2090 броя. Очевидна е тенденцията към използване от страните на този вид производства, което се отразява и на постъпленията.

 

                             Въззивен съдебен контрол.

 

         В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2010 година са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 46 въззивни граждански дела.

         През 2009 година са образувани 219 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 96 въззивни граждански дела.

         През 2008 година са образувани 265 въззивни граждански дела срещу актове на районния съд. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 128 въззивни граждански дела.

         През 2007 година са постъпили за разглеждане 314 въззивни граждански дела по жалби срещу актове на Кюстендилски районен съд, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 218 броя дела.

         Тенденцията към намаление на постъпленията от въззивни граждански дела от предходни години не се е запазила. Напротив, през 2010г. е налице увеличение на този вид дела  в Кюстендилския окръжен съд си през настоящата отчетна година с 33 броя.

          През 2010 година в Кюстендилския окръжен съд са свършени 249 от общо за разглеждане 298 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 249 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 140 дела – 56%, решението е изменено отчасти по 42 броя дела – 16,8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 29 или 11,6%, решението е обезсилено по 10 броя дела – 4 %, а производството е прекратено по 28 броя дела – 11,2 %. В края на периода несвършени са останали 49 въззивни граждански дела.

        През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са свършени 269 от общо за разглеждане 315 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 269 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 143 дела – 53%, решението е изменено отчасти по 47 броя дела – 17 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 32 или 12 %, решението е обезсилено по 15 броя дела – 5.5 %, а производството е прекратено по 32 броя дела – 12 %. В края на периода несвършени са останали 46 въззивни граждански дела.

         През 2008 година от общо за разглеждане 393 въззивни граждански дела са свършени 294 броя въззивни граждански дела по жалби срещу актове на КРС. От тях, съдът е оставил в сила решенията на районния съд по 166 дела – 56.5 %, решението е изменено от части по 47 броя дела – 16 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 38 броя дела или 13 %, решението е обезсилено по 13 броя дела – 4.5 %, производството е прекратено по 30 броя дела – 10 %. Несвършени са останали 99 дела в края на отчетния период.

         През 2007 година от общо за разглеждане 532 въззивни граждански дела по жалби срещу актове на Кюстендилски районен съд са свършени 443 въззивни граждански дела. От тях съдът е оставил в сила решенията на Кюстендилския районен съд по 192 дела – 43 %; по 60 дела решенията на районен съд са изменени отчасти – 14 %; по 82 дела решенията са отменени изцяло и са постановени нови решения – 19 %; по 61 дела решенията на районен съд са обезсилени -14 %. Прекратени са производствата по 48 въззивни граждански дела  - 11 %.

                   През 2005 и 2004 година процентът на оставените в сила решения на КРС възлиза съответно на 42% и 51%.

                   Прави впечатление постоянната тенденция през периода 2004 – 2010 година към постепенно увеличение на броя на оставените  в сила първоинстанционни съдебни актове. Аналогична е тази тенденция и в ДРС.

 

                           Проведени съдебни заседания. 

        

        През  2010 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1881  граждански дела, като е отложил 1096 дела, от които 588 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 45%.

         През 2009 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1836  граждански дела, като е отложил 1093 дела, от които 538 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 59%.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2514 граждански дела, като е отложил 1586 дела, от които 616 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 38 %.

         През 2007 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане 3014 граждански дела в открито съдебно заседание. Отложил е 1938 граждански дела в открито съдебно заседание – 35 %, като в това число 886 дела в първо по делото и помирително заседание.

 

                   2.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

          През  2010 година в Кюстендилския районен са постъпили за разглеждане 114 броя дела по реда на член 310 ГПК, в това число и 3 бр. върнати за ново разглеждане. Висящи в началото на периода дела са били 32, или всичко за разглеждане 146 бр. От тях са свършени 103 броя, от които 79 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 76%.       

          През 2009 година в Кюстендилския районен са постъпили за разглеждане 67 броя дела по реда на член 310 ГПК. От тях 12 са разгледани и свършени в месечен срок, 42 – в двумесечен, 6 – в тримесечен и 7 дела - извън този срок.        

           И по отношение на този вид дела се констатира значителен ръст през 2010 година в сравнение с предишната. Налице е и трайна тенденция голям брой от тези производства да остават висящи в края на съответната година, поради което следва да се положат съответни усилия за намаляване на този показател.

 

2.с Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

          През отчетната 2010 година Кюстендилският районен съд е образувал 438 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 97 броя дела.

         През 2009 година Кюстендилският районен съд е образувал 504 броя нах дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 225 броя дела.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е образувал 631 броя  нах дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 194 броя дела.

         През 2007 година в Кюстендилския районен съд са образувани 582 дела, които са стояли за разглеждане пред съда заедно  с останалите несвършени в края на 2006 година 84.

         През 2006, 2005 и 2004 година постъпленията в районния съд от такива дела възлизат съответно на 569, 472 и 455 дела.

          През периода 2004 – 2008 година се наблюдава непрекъснато увеличение в размера на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд. Най – многобройни са постъпленията през 2008г., след което през 2009 и 2010 година е налице трайна тенденция към намаляването им.

         Постъпленията през 2010 година на наказателни административен характер дела по видове в Кюстендилският районен съд могат да се обобщат по следния начин:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД –17 броя за 2010 година при  13 броя дела за 2009година , при 11 дела за 2008 година, 17 дела за 2007 година;

         2/ За административни нарушения по ЗА, ЗДДС и ДОПК –47 броя за 2010 година, при 35 дела за 2009година, при 27 дела за 2008 година, 49 дела за 2007 година;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 164 броя за 2010година, при 240 дела за 2009година, при 282 дела за 2008 година, 209 дела за 2007 година;

         4/ За административни нарушения по Закона за Стандартизацията – без постъпления за периода 2004 – 2010 година;

         5/ За административни нарушения по Закона за митниците – 20 броя за 2010г. при 12 дела за 2009година, при 51 броя дела за 2008 година, 68 дела за 2007 година;

         6/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 5 дела за 2010година при 5 дела за 2009година, при 2 дела за 2008 година, 5 дела за 2007 година;

         7/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – без постъпления за 2009 и 2008 година, при 1 дело за 2007 година и без постъпления през 2006, 2005 и 2004 година;

         8/ За административни нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество – без постъпления през 2010- 2004 година;

         9/ За административни нарушения по Закона за авторското право – без постъпления за 2010- 2004 година.

 

Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

         По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 10 щатни бройки за съдии, като през почти целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав, поради ползвания отпуск от съдия Стоименова за отглеждане на малко дете. Съдиите в съда по принцип са били разпределени в 4 наказателни и 6 граждански състава.

         През отчетната 2010 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 6349 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009 година 777 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 7126 броя дела съдът е свършил 6308 дела – 88 %, като от тях 5562 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 88%. Със съдебен акт по същество са свършени 5398 дела – 85 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 818 или броят на несвършените дела е увеличен  с 41. Приблизително 1/9 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

         През 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4321 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 926 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5247 броя дела съдът е свършил 4470 дела – 85 %, като от тях 3570 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 80%. Със съдебен акт по същество са свършени 3638 дела – 81 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 777, или броят на несвършените дела е намален със 149. Приблизително 1/7 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

         През 2008 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 3884 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 902 дела. От стоящите пред съда за разглеждане общо 4786 броя дела съдът е свършил 3860 дела – 81 %, като от тях 2791 дела са свършени в инструктивния 3-месечен срок – 72 %. Със съдебен акт по същество са свършени 3088 дела – 65 %, като в края на периода са останали несвършени 926 дела, или броя на несвършените дела е бил увеличен с 24.

         За сравнение, през 2007 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4319 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 634 броя дела. През годината в този съд от общо стоящите за разглеждане 4953 са свършени 4132 дела – 83.2 % от стоящите пред него за разглеждане общо 4953 дела. В инструктивния 3 – месечен срок са свършени 3451 дела – 84 %.

       Може да бъде направен извода, че 2010г. е пикова за натовареността на Кюстендилския районен съд. За една година увеличението на постъпилите дела е с 2 028 броя. Същевременно съдиите от Кюстендилския районен съд са положили необходимите усилия за подобряване срочността на своята работа, като 88% от делата са свършени в инструктивния 3 - месечен срок. Независимо от увеличението в постъпленията спрямо предходната 2009 година, те са успели до голяма степен да го неутрализират, макар и да са допуснали леко увеличение на несвършените в края на отчетния период дела с 41.

       

          Натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2010 година е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 36,15 разгледани дела средно месечно, при 31.15 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 74,88 разгледани дела средно месечно, при 66,51 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 59.38 разгледани дела средно месечно, при 52,57 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 65.98 разгледани дела средно месечно, при 58,41 свършени дела средно месечно.

        

          За сравнение, натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2009 година е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 34.93 дела средно месечно, при 30.98 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 52.52 дела средно месечно, при 43.52 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.73 дела средно месечно, при 37.25 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 51.44 разгледани дела средно месечно, при 43.82 свършени дела средно месечно.

         Натовареността на съдиите от КРС през 2008 година е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 47.35 дела средно месечно, при 38.81 дела свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 52.35 дела средно месечно, при 41.60 дела свършвани средно месечно.

         Средна натовареност - 39.88 броя дела разгледани средно месечно, при 32.17 дела свършвани средно месечно.

         През 2007 година е натовареността на съдиите от този съд е била : 41.28 броя дела средно месечно, при свършени дела – 34.43 броя средно месечно.

 

              Бюро за съдимост, съдебно изпълнение, Съдия по вписванията.

 

       През 2010 година в бюрото за съдимост при КРС са издадени 6546 броя свидетелства и справки за съдимост, при 7383 броя за 2009,  8180 броя за 2008 година и 8274 броя за 2007 година.

        В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2010 година са постъпили 166 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 949 дела В сравнение-  през 2009 година са постъпили 107 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2358 броя дела. През 2008 година са постъпили 139 дела при 2558 несвършени, а през 2007 година – постъпили 174 при 2 733 несвършени в началото на годината.

       През 2010 година съдията по вписванията при КРС е извършил общо 3451 вписвания, в това число – 214 броя ипотеки и 246 броя възбрани.   В сравнение- през 2009г. са извършени общо 4291 вписвания, в това число – 198 броя ипотеки и 179 броя възбрани. През 2008 година са извършени 5478 вписвания, в това число 640 броя ипотеки и 151 броя възбрани, а през 2007 година – 5760 броя вписвания, от които 825 ипотеки и 143 възбрани.          

 

В заключение искам да изразява своята увереност, че съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени, добре мотивирани и в състояние не само да отстранят констатираните в настоящия доклад слабости, но и да продължат усилията си за все по– бързо и качествено правораздаване.

 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

 

                                                                                     /Мирослав Начев/