ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

 

за

 

ДЕЙНОСТТА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

през 2009 г.

 

 

 

 

 

 

м. февруари 2010 г. , гр. Кюстендил

 

 


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. - 2 -

1. Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд. - 2 -

1.а Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд. - 2 -

1.в Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд. - 5 -

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. - 8 -

1.Наказателни дела. - 8 -

1.а Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд  като първа инстанция. - 8 -

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция. - 29 -

2. Граждански дела. - 38 -

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция. - 38 -

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция. - 41 -

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. - 45 -

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд. - 47 -

ІІІ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. - 47 -

ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. - 51 -

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд. - 51 -

2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд. - 52 -

V. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ. - 54 -

1. Дупнишки районен съд. - 54 -

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд. - 54 -

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд. - 63 -

1.с Административно наказателен характер дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд. - 69 -

2. Кюстендилски районен съд. - 73 -

2.а Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд. - 73 -

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд. - 83 -

2.с Административно наказателен характер дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд. - 88 -

 

 

 

м. февруари 2010 г. , гр. Кюстендил

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

1. Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

 

1.а Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През 2009 година щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 16 щатни броя за съдии, като от тях 2 бройки за младши съдии. През отчетната година те не бяха заети изцяло. Две щатни бройки за съдия бяха незаети, като за периода от 01.04. до 01.10.2009г. едната от тях бе запълнена временно с командироване на съдия от Дупнишки районен съд – Маргарита Алексиева. Втората щатна бройка остана незаета за периода от началото на годината до 06.08.2009г., когато с решение на ВСС щатната численост на КОС бе намалена с една бройка „съдия”.

Една от бройките за младши съдии също не бе запълнена за периода от 01.02.2009г. до 10.06.2009г., като с решение на ВСС от втората дата за младши съдия в КОС бе назначен Михаил Малчев. До края на годината същият бе на първоначално обучение в Националния институт на правосъдието гр.София.

С решение на ВСС от 29.10.2009г. съдия Юрий Маринов бе временно отстранен от длъжност, с оглед на повдигнато срещу него обвинение за извършване на тежко умишлено престъпление от общ характер.

Независимо от незаетите щатни бройки за съдии и младши съдия през различни периоди от годината, Кюстендилският окръжен съд се справяше с поставените пред него задачи, както благодарение на високия професионализъм на работещите в него магистрати и съдебни служители, така и с оглед на невисокото натоварване на съда през отчетната година.

През отчетния период съдиите от Кюстендилския окръжен съд бяха разпределени в пет състава, от които три граждански, един наказателен и един смесен състав, който разглеждаше както наказателни, така и граждански и търговски дела. Съдиите от гражданските състави разглеждаха и търговски спорове по чл.365 ГПК.

 Отделните състави на съда през първата половина на годината бяха сформирани по следния начин:

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска, Заместник председател на съда и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански дела - първоинстанционни и въззивни.

Втори състав: председателстван от съдия Диана Данаилова и членове: Мирослав Начев и Йоланда Цекова. Доколкото това бе единствен наказателен състав, се налагаше част от постъпленията от  наказателни дела да бъдат поемани от пети състав.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Светлана Бъчева. Съставът разглеждаше граждански дела – първоинстанционни и въззивни.

Четвърти състав: председателстван от съдия Соня Кочова и с членове Юрий Маринов/ до 29.10.2009г./ и Маргарита Алексиева/ за периода 01.04 - 01.10.2009г/. Този състав разглеждаше граждански дела – първоинстанционни и въззивни.

Пети състав : председателстван от съдия Красимир Бамбов, Административен ръководител на съда, и с членове Пенка Братанова и младши съдия Нели Маринова /до 30.01.2009г./. Съдия Красимир Бамбов разглеждаше първоинстанционни и въззивни наказателни дела, търговски дела, дела по гл.ІV от ТЗ – несъстоятелност. Съдия Пенка Братанова разглеждаше преимуществено наказателни дела – първоинстанционни и въззивни, както и отделни граждански дела, а младши съдия Нели Маринова – въззивни граждански дела.

През м.юни 2009г. изтече мандатът на Административния ръководител на съда в лицето на Красимир Бамбов, като с Решение на ВСС от 17.06.2009г. за Председател на Кюстендилския окръжен съд бе избран съдия Мирослав Начев. През втората половина на годината настъпиха промени във ІІ-ри, ІV-ти и V- ти състави, свързани както с преминаването на съдия Мирослав Начев от ІІ-ри в V-ти състав като негов председател, така и с изтичане на 3 – годишния срок по чл. 240 ал.1 ЗСВ по отношение на младши съдия Маринова, на срока на командироването на съдия Маргарита Алексиева в съда, както и с временното отстраняване от длъжност на съдия Юрий Маринов. В края на 2009г. отделните състави на КОС бяха сформирани по следния начин:

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска, Заместник председател на съда и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова.

Втори състав: председателстван от съдия Диана Данаилова и с член Йоланда Цекова.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Светлана Бъчева.

Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир Бамбов и с член Соня Кочова.

Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев, Председател на съда, и с член Пенка Братанова.

 Доколкото ІІ-ри, ІV-ти и V-ти състав през определени периоди на отчетната година бяха в непълен състав, същите се попълваха със съдиите Татяна Костадинова и Евгения Стамова, както и с младши съдия Светлана Бъчева.

Съдиите от Кюстендилския окръжен съд в края на отчетния период притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:

1. Красимир Бамбов – 28 години и 1 месец;

2. Галина Мухтийска – 26 години и 9 месеца;

3. Диана Данаилова   – 18 години и 2 месеца;

4. Росица Савова      – 17 години и 5 месеца;

5. Соня Кочова           – 17 години и 1 месец;

6. Ваня Богоева         – 16 години и 11 месеца;

7. Йоланда Цекова    – 16 години;

8. Пенка Братанова   – 15 години и 7 месеца;

9. Мирослав Начев    – 13 години и 11 месеца;

10. Татяна Костадинова – 13 години и 6 месеца;

11. Евгения Стамова –   10 години и 1 месец;

12. Юрий Маринов –   9 години и 5 месеца/ към 29.10.2009г./;

13. Младши съдия Светлана Бъчева – 2 години и 10 месеца;

14.Младши съдия Михаил Малчев - 6 месеца;

 

1.в Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2009 година щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 32 служители, като бе зает изцяло. Съдът разполагаше със съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, специалист - касиер, управител на съдебни сгради, съдебен архивар, системен администратор, съдебен статистик, 6 деловодители, един от които завеждащ административна служба, 11 секретар - протоколисти, един от които разпределен във фирмено отделение на съда, призовкар, огняр - призовкар,  4 хигиенисти и  шофьор.

В общото деловодство на съда точно определен деловодител  обслужва работата на всеки от съставите. Един от деловодителите по график извършва и обслужване на клиенти и извършване на  съответните справки. Деловодството на съда работи в съответствие с нормативната уредба без почивка и обслужва граждани пред целия работен ден. Председателят на съда изготвя ежемесечни графици за дежурство на деловодителите. Ръководството на съда намира, че така установеното разпределение на труда в деловодството е удачно и спомага за негова ефективна дейност. Невъзможността на клиентите да контактуват с друг, освен с дежурния деловодител, дава възможност за по - голяма концентрация при осъществяване на тяхната дейност и допускане на по-малко грешки в работата им.

Фирменото деловодство на съда се обслужва от един служител с добра квалификация, като реално изпълнява длъжността на деловодител. През отчетната година продължи дейността по сканирането на фирмени дела във връзка с пререгистрация на ЕТ, търговски дружества и кооперации в Търговския регистър, както и издаването на удостоверения за пререгистрация и актуално състояние. Като проблем се очертава недостатъчния темп на пререгистрация – от приблизително 19 000 действащи ЕТ и търговски дружества, за миналата 2009 година. процедурата е приключена едва по отношение на около 3 000. Освен това фирменото деловодство продължава да обслужва дейността по регистрация съгласно ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

  Секретар - протоколистите на съда са 11 броя, от които 10 участват в провежданите съдебни заседания. Председателят на съда  изготвя ежемесечен график за тяхната работа, като секретар-протоколистите са разпределени в постоянни двойки, които участват в съдебни заседания с точно определен състав по въззивните дела. През годината секретар - протоколистите на Кюстендилски окръжен съд продължиха да проявяват висок професионализъм, да изготвят съдебните протоколи в установените срокове, в условия на колегиалност.

И през 2009 година призовкарите на Кюстендилски окръжен съд и тези на Кюстендилски районен съд бяха обединени в звено “Съдебни призовки” с изрична заповед на ръководството на съда. С предходна заповед на Председателя на съда град Кюстендил е райониран, като всеки един от призовкарите има свой район. Това до голяма степен облекчава тяхната работа, но проблемите с призоваването в град Кюстендил продължиха и през отчетната година, като не бяха решени напълно. Една от причините се корени в липсата на обозначения за улици и номера на сгради. Проблемно в известна степен остава връчването на призовки и съдебни книжа в кварталите „Изток” и „Въртешево”.

 

1.в Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2009 година щатът на Кюстендилския окръжен съд бе намален с една щатна бройка „съдия” до 15 такива. Намирам, че за настоящия момент това е оптималният минимум, позволяващ сформирането на пет постоянни въззивни състави. Това позволява както по – добро разпределение на постъпващите дела и преписки, така и възможност за справяне при евентуалното рязко увеличаване на постъпленията, вследствие изменение в законодателството.

От друга страна, предвид предприетата от страна на ВСС политика за ограничаване на разходите, съпоставено с натоварването на съда, нереалистично е да се обосновава увеличаване на щата на съдиите и служебните служители.

 

1.с Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Красимир Бамбов за периода до 23.06.2009г., и на Мирослав Начев – след това. Дейността  на административния ръководител се подпомагаше активно от двама заместник председатели в лицето на Галина Мухтийска и Росица Савова.

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии-докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната специализация. През цялата 2009 година разпределението на делата се извършваше от административния ръководител на принципа на случайния избор чрез специализиран софтуер, в изпълнение изискванията на ЗСВ, с изключение на някои особени производства по НПК, разпределяни на дежурни съдии въз основа на предварително изготвен график. През годината председателят изготвяше месечни графици за насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвяше и графици за дежурствата, които се полагаха от отделните съдии и състави с оглед своевременно разглеждане на особени производства по НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с другите звена на съдебната власт. В отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той бе заместван от определен Заместник председател, включително и с оглед на актове по ЗСРС.

         На местно ниво, през отчетната 2009 година продължи доброто взаимодействие на съда с Кюстендилска окръжна прокуратура, с Административен съд Кюстендил, с органите на полицейско разследване при ОД „Полиция” гр.Кюстендил. През втората половина на годината бяха проведени няколко съвместни съвещания с участие на съдии, прокурори и разследващи органи, посветени на подобряване на правораздаването по наказателни дела.

Успешно и ползотворно бе взаимодействието на КОС и с  Агенция по вписванията, с ОЗ „Охрана на съдебната власт” и ОС „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, както и с други органи и учреждения. 

 

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

1.Наказателни дела.

 

1.а Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд  като първа инстанция.

 

         1а.а.Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 24 наказателни дела от този вид.

За сравнение, през 2008 година в Кюстендилският окръжен съд са постъпили за разглеждане 52 първоинстанционни наказателни дела от общ  характер, които са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 31 броя наказателни дела от този вид.

През 2007 година в Кюстендилският окръжен съд са постъпили за разглеждане 39 първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 64 наказателни дела от този вид.

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилски окръжен съд показва, че до 2002 година е била налице трайна тенденция към намаляване на постъплението им. Съответно, през 1999 година са постъпили за разглеждане 66 дела, през 2000 година – 52 дела, през 2001 година – 49, а през 2002 година - 38 броя дела.

През 2003 година се забелязва едно увеличение на постъпленията – 65 дела, последвано от намаление през 2004 година до 40 броя. За 2005 година постъпленията на наказателни дела от общ характер в съда ни нараства на 78 броя, като тенденцията към увеличение се запазва и през 2006г., когато са постъпили за разглеждане 94 наказателни дела от общ характер. Те е следвало да бъдат разгледани от съда, ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 75 наказателни дела от този вид.

Следва да се потвърди изводът и от минали отчетни периоди, че от 2002 година насам броят на наказателните дела от общ характер, постъпващи в съда, се е увеличавал ежегодно като трайна тенденция до 2006 година. През 2007  година постъплението на наказателни дела от общ характер е едва 41 % спрямо това от 2006 година, но за следващата 2008 година е налице увеличение от 39 на 52 броя дела от този вид. През отчетната 2009г. е налице ново намаление на постъплението до 40 броя дела, почти идентично с това от 2007г.

Така изложените данни потвърждават извода за неравномерна работа от страна на органите на досъдебното производство, посочен и в доклади на съдебния окръг за 2007 и 2008 година. Неравномерността при постъпленията от наказателни дела категорично не би могла да бъде индикатор за активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, още повече – на територията на съдебния район се намират два ГКПП – Гюешево и Олтоманци, като извършването на престъпления по чл.242 НК, най – вече от чужди граждани, неминуемо рефлектира и върху постъплението на горепосочения вид наказателни дела.

 

И през отчетната 2009 година в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на НК – Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през изминалите години.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, съответно по чл.115 вр.чл.18 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК, по чл.149 ал.5 вр.ал.1 НК и по чл.152 ал.4 НК.

За сравнение, през 2008 година броят на наказателните дела по тази глава е 5, през 2007 година - 11 и през 2006 година - 10 дела. През 2005 година в съда са постъпили за разглеждане 7 наказателни дела за престъпления против личността, а през 2004 година – 12 дела.

За периода 2004 – 2007г. постъпленията от този вид дела са били сравнително равномерни, след което се наблюдава тенденция към тяхното намаляване.

През 2009 година  в КОС не са постъпвали наказателни дела за извършване на престъпления по чл.123 НК.

За сравнение, през периода 2004 - 2008 година в съда е постъпвало за разглеждане по едно наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост по реда на член 123 от НК годишно. И по отношение на този вид престъпни деяния е налице трайна тенденция към запазване на постъпленията в минимален размер от единични дела.

През настоящата година и целия отчетния период не са постъпвали дела за отвличане на лица по член 142 от НК.

През 2009 година е постъпило за разглеждане едно дело за извършване на престъпление по чл.152 ал.4 НК – изнасилване.

За периода 2006 - 2008 година в съда не са постъпвали такива дела за разглеждане, докато през 2004 и 2005 година са постъпили по едно дело.

Както бе посочено по – горе, през 2009 година е постъпило за разглеждане едно дело по Раздел І-ви  - Убийство.

За сравнение, през 2008 година постъпленията от този вид дела възлизат общо на 4, от които едно за извършване на престъпление по чл.123 НК, едно – по чл.115 НК и 2 – по чл.116 НК.

През 2007 година постъпленията от този вид дела възлизат общо на 11, от които едно за извършване на престъпление по чл.123 НК, 2 – по чл.115 НК и 8 – по чл.116 НК.

През 2006 година постъпленията от този вид дела възлизат общо на 4, от които едно за извършване на престъпление по чл.123 НК, както и по едно за извършване на такива по чл.122, 115 и 116 НК.

През 2005 година постъпленията от този вид дела възлизат общо на 7, от които едно за извършване на престъпление по чл.123 НК, 2 – по чл.115 НК и 4 – по чл.116 НК.

През 2004 година постъпленията от този вид дела възлизат общо на 9, от които едно за извършване на престъпление по чл.123 НК, 2 – по чл.118 НК,едно – по чл.115 НК и 8 – по чл.116 НК.

Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид дела за периода 2004 – 2009 година, може да бъде направен извод за тяхното постепенно намаляване до минимален размер, с изключение на 2007 година, когато е регистриран своеобразен връх.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2009 година са постъпили за разглеждане 2 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления против собствеността.

 За сравнение, през 2008 година броят на този вид дела е 3, през 2007 година – едно, през 2006 година - 15, през 2005 година - 14  и през 2004 година - 12. Отново се забелязва положителна тенденция към намаляване броя на постъпленията от този вид дела и запазването им в минимални размери.

И през 2009 година, както и през 2007 - 2008 година не са образувани наказателни дела за извършване на престъпления по чл.196а от НК,  при постъпления от по 3 дела за периода 2004 - 2006 година.

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

За сравнение, през 2008 година образуваните наказателни дела от този вид са 2, през 2007 година - не са образувани, през 2006 година - 4, през 2005 година – 5, през 2004 - 9 и през 2003 – 13. И по отношение на този вид дела се забелязва тенденция към постепенно намаляване броя на постъпленията със запазване в минимален размер, независимо от влошаването на обществено-икономическата обстановка в страната.

През 2009, както и през 2008 година, в съда не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпления по чл.203 и 206, ал. 4 от НК, съответно длъжностно присвояване и обсебване в особено големи размери.

През 2006 и 2007 година постъпленията на дела от този вид са по  2, а за 2004 и 2005 година такива не са налице.

През 2009 година, както и през периода 2004 – 2008 година в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд, освен горепосочените две дела за извършване на престъпления по чл.199 ал.4 НК, е постъпило и наказателно дело от общ характер  за извършване на престъпления, сред които и такива по чл. 214 ал.2 НК – изнудване.  Същото е включено и разгледано по – долу в частта от доклада относно постъпления за извършване на престъпления по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, поради което не е включено в общия брой постъпления по Глава V-та.

За сравнение, през 2007 и 2008 година не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от този вид, като през 2006г. е постъпило 1 дело, съответно през 2005 година - 6 и през 2004 година -  2.

 

През отчетната 2009 година постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 6 броя.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008 година възлиза на 12 броя, през 2007 година – 11, през 2006 година – 5, като през 2005 година постъпления от този вид дела не са регистрирани, при 3 дела за 2004 година.

От новообразуваните 6 наказателни дела за престъпления по Глава VІ-та  от НК, 4 броя са образувани за извършени престъпления по член 242 НК, като едно от тях за квалифицирана контрабанда на стоки и 3 броя за квалифицирана контрабанда на наркотични вещества и прекурсори, а останалите 2 наказателни дела са образувани за извършени престъпления по Раздел ІV-ти  - Престъпления против паричната и кредитната система, а именно такива по чл. 244 ал.1 НК.

Прави впечатление липсата на постъпления за извършване на престъпления по чл.219 НК, докато в предишни периоди неизменно са присъствали такива, макар и в минимални размери. Причините е възможно да се коренят и в приетия от НС Закон за амнистия / обнародван ДВ бр. 26 от 7.04.2009 г., в сила от 22.04.2009г./ , с който бяха амнистирани извършителите на някои престъпления по непредпазливост, включително и тези по чл.219 ал.1 НК.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е образувано едно наказателно дело от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, а именно – по чл.256 ал.1 НК.

За сравнение, постъпленията от този вид наказателни дела през 2008 година са 3, през 2007 година – 2, през 2006 година -  21, през 2005 година - 13 и през 2004 година - 3.

В предходни доклади е отбелязвана постоянна тенденция за увеличаване броя на постъпленията от този вид дела. В настоящия доклад по отношение на този вид дела може да бъде направен  извод за рязък скок до 2006 година, с последващо също рязко намаляване на постъпленията в минимален размер. Не може да бъде направено категорично заключение относно причината за този спад. От една страна, естеството на престъпните деяния предполага наличие на трудности по отношение на разкриване и разследване. От друга страна, през 2006 година настъпи законодателна промяна по отношение на ал.1 на чл.256 НК, като изпълнителното деяние бе формулирано по съвсем нов начин.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно – две такива по чл.278а ал.1 НК и три по Раздел ІV-ти – Подкуп /чл.302 – 304 НК/.

През 2008 година техният брой е бил 2 дела, през 2007 година - 1 дело, през 2006 година - 2 дела, отново 2 дела, постъпили за 2005 година и 6 дела за 2004 година.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела за извършване на престъпления по  чл.282 – 283б НК. Липсата на внесени за разглеждане наказателни дела от този вид не означава автоматично и липса на извършване на престъпни деяния от този вид. Отново може да бъде застъпена тезата за трудността на разкриване и сложността на разследване по отношение на тези престъпления.

Както бе посочено по – горе, за 2009 година постъпленията от дела за извършване на престъпления по Раздел ІV – ти – Подкуп, възлизат общо на 3, докато за периода 2004 – 2008 година постъпленията са общо 6 дела, 5 от които за 2004 година и 1 за 2007 година. Почти всички наказателни производства за подкуп визират случаи на предложен дар – сума пари, от водачи на МПС по отношение на проверяващи ги служители на сектор „Пътна полиция”.

 

През настоящата 2009 година в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления. Такива постъпления не са регистрирани и през периода 2004 – 2008 година.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е образувано едно наказателно дело от общ характер за извършване на престъпления от общ характер, сред които и такива по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, а именно – по чл.321 ал.3 и чл.321а ал.1 НК. За сравнение, през периода 2004 – 2008 година такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 18 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от НК – Общоопасни престъпления.

За сравнение, постъпленията от този вид наказателни дела през 2008 година възлизат на 27 броя, през 2007 година - 11 броя, през 2006 година - 41 броя, през 2005 година -  42 дела, при 46 дела за 2004 година.

При наказателните дела, образувани в съда ни по реда на тази глава от НК, най - голям дял заемат делата за извършване на престъпления от общ характер по чл. 343, ал. 1, ал.3 и 4 от НК – 16 броя наказателни дела, а останалите две са съответно едно по чл.330 ал.2 и едно по чл.354а ал.1 НК.

Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри – Престъпления против транспорта и съобщенията, техният брой е най – голям от общите постъпления за 2009 година, именно 16 броя, като всички са по чл.343 НК – причиняване на смърт по непредпазливост вследствие нарушаване на правилата за движение при управление на МПС. Преимуществената част от тях са по чл.343 ал.1 б.в НК и по–малка част – по чл.343 ал.3 и 4 НК.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008 година възлизат отново на 16 броя, през 2007 година – 10, през 2006 година – 13 броя , като през 2005 и 2004 година те възлизат съответно на 15 и 21 броя.

Налице е неблагоприятна тенденция към запазване на постъпленията от този вид дела. В последните няколко години в нашето общество все по – често се повдига въпроса за причините относно продължаващата т.нар. „война на пътя”, за необходимите мерки, които да бъдат предприети в посока намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите. Следва да се отбележи – за извършване на престъпления по чл.343 ал.1 б.в НК законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода” за срок до 6 години, като действащата редакция е в сила от 1982г. Липсата на долен праг на наказанието, съчетано с разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК/ Съкратено съдебно следствие/, гарантира на всеки подсъдим, направил самопризнание по чл.371 т.2 НПК, налагане на наказание „пробация”. Това законодателно решение намирам за не особено удачно. Наистина, касае се за престъпни деяния, извършени по непредпазливост. Същите обаче причиняват огромни материални и неизчислими нематериални вреди, като за последните няколко години броят на загиналите по пътищата в нашата страна се запазва около 1000. Считам, че е крайно време чрез законодателна промяна да бъде увеличен размера на наказанието по ал.1 б.в на чл.343 НК, като се определи и долен праг, което да обуслови налагане на наказание „лишаване от свобода”, дори и в случаите на съкратено съдебно следствие. 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е образувано едно наказателно дело от общ характер за извършване на престъпление по чл.354а ал.1 НК.

За сравнение, постъпленията в съда от наказателни дела за извършване на престъпления по чл.354а НК през 2008 година са 10, през 2007 година – 6, през 2006 година -  25, през 2005 година – 50 и през 2004 година – 28 броя.

Значителното намаление в размера на постъпленията по тези дела през последните няколко отчетни периода може да бъде обяснено и с промените в НК и НПК, при които подсъдността по отношение на престъпленията по чл.354а ал.3 НК /придобиване или държане на наркотични вещества/ се промени и компетентен е съответният районен съд. Разпространяването и употребата на наркотични вещества представляват огромен проблем за всяко общество, включително и за нашето. През 2006 година нашият НК бе изменен, като бяха намалени наказанията за придобиване и държане на наркотични вещества, когато не е налице цел за разпространение. Това решение на българският законодател доведе до противоречива съдебна практика, при която се наложиха две мнения относно наличието или не на цел за разпространение. Според едното становище този извод може да бъде изведен и от количеството на наркотичното вещество, докато според другото следва да бъдат събрани доказателства в тази насока. Липсата на ясно и точно законодателно решение по отношение на деянията по чл.354а НК реално доведе до конкретни случаи, при които държане на десетки килограми наркотично вещество се разследва от страна на прокурор при районна прокуратура и се внася с обвинителен акт в районен съд. Намирам, че и по отношение на чл.354а НК е необходима законодателна промяна, която да прецизира наличието на цел за разпространение или да обвърже размера на наказанието с количеството на наркотичното вещество.

Докато през 2009г. постъпленията в Кюстендилски окръжен съд на дела за извършване на престъпления по чл.330 ал.2 НК - палеж, са едно дело, то през 2008 година такива не са регистрирани. През 2007 година постъпленията възлизат на 4 броя, през 2006 година – на 3 броя, а през 2005 и 2004 година – съответно на 2 и 1 броя.

Следва да се потвърди констатацията, отразена и в предходни отчетни доклади - постъпленията от наказателни дела по Глави ІІ - ра  и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против личността” и „Общоопасни престъпления” са преобладаващи за съда ни.

 

От постъпилите за разглеждане през 2009 година 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 16 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Почти всички от изготвените споразумения визират извършване на престъпления по чл.343 НК.

За сравнение, внесените в съда споразумения през 2008 година са 14, през 2007 година – отново 14 и през 2006 година – 15. Постъпленията за 2005 и 2004 година са съответно 21 и 20 броя. Налага се извода за една тенденция към запазване броя на внесените дела със сключено споразумение в почти идентичен размер за последните 4 години.

От останалите наказателни дела, внесени с обвинителен акт, едно е по реда на чл.362 и следващи НПК – незабавно производство.

Освен това, по 4 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

За сравнение, през 2008 година нито едно от постъпилите за разглеждане дела по обвинителен акт не е приключило с одобрено от съда споразумение. За 2007 година тези дела са 3, а за 2006 – 9.

Освен това, по 4 от 24 – те внесени за разглеждане дела по обвинителен акт през 2009 година, съдията – докладчик е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.

 

1а.в.Частни наказателни дела.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 174 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 6 дела. От тези 174 новообразувани дела 41 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 139 дела са разгледани, като 131 от тях, или 93% са решени с акт по същество. 

За сравнение, през 2008 година в съда ни са образувани общо 211 частни наказателни дела, от които 63 - по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите 148 дела е следвало да бъдат решени ведно с останалите несвършени в края на 2007 година 10 дела. През годината съдът е свършил 152 дела, от които 140 с решение по същество, или 92 %.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 229 частни наказателни дела, от които 48 - по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. От останалите 181 дела 176 са свършени с решение по същество, или 98%.

През 2006 година в съда са образувани 181 частни наказателни дела, от които 59 – по постъпили искания за разпит пред съдия.

От образуваните през 2009 година 174 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания за разпит пред съдия – общо 41 броя/ 3 от които за разпит на обвиняеми/, следвани от тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 40 броя, както и дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 34 броя. 

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 58 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода, през 2007 година - 60 и през 2006 година - 32.

От останалите частни наказателни дела 18 са по постъпили искания за вземане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” на досъдебното производство, 10 са образувани по постъпили предложения от Председатели на Пробационни съвети за замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, 8 – по постъпили жалби срещу постановления на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК, 8 – за производства по ЗИНЗС и по чл.446 НПК, 6 – по постъпили искания за определяне на най – тежко наказание по реда на чл.25 вр.чл.23 от НК. Единични дела са образувани по постъпили искания на прокуратурата за отстраняване на обвиняеми от длъжност, за обжалване на взета мярка „парична гаранция” на досъдебното производство и други.

От частните наказателни дела, разглеждани в открито съдебно заседание, огромната част са разгледани и приключени със съответен съдебен акт незабавно или в 3 – месечен срок. Единственото изключение са делата по чл.451 и 452 НПК - замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, повечето от които / 6 от 10 броя/ не са приключили в 3 – месечен срок. Основната причина за отлагане на съдебните заседания по този вид дела е неявяването на лицата, по отношение на които се иска замяна и чието присъствие е задължително. Следва да се отбележи и противоречивата съдебна практика, обусловена най – вече от неособено прецизната и пълна правна уредба относно замяната на пробацията с лишаване от свобода, както и на една пробационна мярка с друга.

От частните наказателни дела, разглеждани в закрито съдебно заседание, бих искал да разгледам по – подробно тези, образувани по постъпили жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК.

Както посочих по – горе, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за резглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, по едно е изменено досежно основанието за прекратяване и по едно жалбата е оставена без разглеждане.

През 2008 година в съда са образувани 15 дела по жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по чл.243 НПК. По 10 от тях жалбите са оставени без уважение, като атакуваните актове са потвърдени, по 3 дела са отменени, а по 2 - изменени.

През 2007 година в съда са образувани 16 дела относно прекратяване на наказателно производство от страна на прокурора. От тях по 10 дела постановленията на прокурора са потвърдени, а по 6 - отменени.

През 2006 година пред Кюстендилският окръжен съд са образувани 13 дела по жалби срещу постановления за прекратяване на наказателно производство по реда на чл.237 НПК (отм.). По 7 от тях постановленията на прокуратурата са потвърдени, по 1 дело постановлението е отменено и по 5 - производства са прекратени.

В по - голяма част от образуваните производства през горепосочените периоди актовете на прокурора са били потвърдени, което говори за добрата работа на Окръжна прокуратура в тази насока.

 

Движение и разглеждане на първоинстанционните наказателни и частните наказателни дела.

 

И през 2009 година, както и през последните няколко предходни,  благодарение на проявения професионализъм при разглеждането на първоинстанционните наказателни дела от страна на съдиите от наказателната колегия на съда, както и на предприетите организационни мерки от страна на ръководството, са свършени в повече наказателни дела от новообразуваните за годината.

Както бе посочено, през 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 40 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 24 броя дела, като е успял да свърши 47. По отношение на 31 от тях, или 66%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален със 7 броя до 17.

За сравнение, през 2008 година в КОС са постъпили 52 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 31 броя дела. Съдът е успял да свърши общо 59, като по отношение на 36 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2007 година, новообразуваните първоинстанционни наказателни дела са 39, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 64 броя. Окръжният съд е успял да свърши общо 73 дела, като по отношение на 43 от тях, или 59%, това е сторено в 3 – месечен срок.

Налице е положителна тенденция не само към намаляване на броя на несвършените дела в края на всеки отчетен период, но и към увеличаване на процента на делата, приключени в 3 – месечен срок. Намаляването на броя на несвършените в началото на всеки отчетен период първоинстанционни наказателни дела от общ характер е повече от видим, като за 2007 година техният брой е бил 64, за 2008 година – 31 и за 2009 година – 24.

При запазване и дори леко увеличаване на постъпленията от този вид дела, считам че съдиите от наказателната колегия на съда имат потенциал да намалят още повече броя на несвършените в края на годината наказателни дела.

Конкретните данни относно частните наказателни дела бяха посочени по – горе в доклада в раздел 1а.в. - Частни наказателни дела.

 

Движение и разглеждане по видове дела.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава ІІ-ра от Особената част на НК – Престъпления против личността. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 5 броя наказателни дела. През 2009 година съдът ни е свършил от тях 4 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 4 броя дела. От приключените 4 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, едно дело е свършило с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени с присъди. Следователно през 2009 година съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно

За сравнение, през 2008 година в съда ни са постъпили за разглеждане 5 броя наказателни дела от този вид, като същите са разглеждани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 8 броя наказателни дела. През 2008 година съдът ни е свършил 8 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са оставали несвършени 5 броя дела. От приключените дела, едно е с одобрено от съда споразумение и 7 - с присъда, като съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 11 наказателни дела от този вид, като същите са разглеждани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 10 броя дела. От приключените дела, 7 са с одобрено от съда споразумение и 6 - с присъда, като съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 2.

През 2006 година са постъпили за разглеждане 10 наказателни дела за извършени престъпления против личността, които съдът е разгледал ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 8 броя дела. През отчетната година са свършени 10 дела и 8 дела са останали несвършени, т.е. броят на останалите несвършени дела е непроменен.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава V-та от НК – Престъпления против собствеността. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 2 броя наказателни дела. През 2009 година съдът е успял да свърши всички 4 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, всички са приключили с по същество с присъди.

През 2008 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела от този вид, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 3 дела. Съдът е успял да свърши 4 дела, от които едно с одобрено от съда споразумение и 3 - с присъда, като е успял да намали броя на несвършените дела с едно.

През 2007 година в съда е постъпило за разглеждане едно дело, което е следвало да бъде разгледано с останалите несвършени в края на 2006 година 15 дела. Съдът е успял да свърши 13 дела, от които 5 с одобрено от съда споразумение и 8 - с присъда, като е успял да намали броя на несвършените дела с 12.

През 2006 година са образувани 15 броя наказателни дела от този вид, които съдът е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 14 дела. Съдът е успял да свърши 15 дела, като броят на несвършените дела в края на периода е останал непроменен.

 

През 2009 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 6 броя наказателни дела. През 2009 година съдът ни е свършил от тях 6 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 6 броя дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 4 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 2 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да запази броя на висящите дела от този вид непроменен.

През 2008 година в съда са образувани 12 наказателни дела от този вид – престъпления против стопанството. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 6 броя дела. От така стоящите за разглеждане пред съда 18 дела, през годината са свършени 12 дела, от които 8 с одобрено споразумение и 4 дела - с присъда. Т.е. броят на останалите несвършени дела е останал непроменен.

През 2007 година постъпленията от този вид наказателни дела възлизат на 11 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 6 дела. През годината съдът е успял да свърши 11 дела, от които 4 с одобрени споразумения и 7 – с присъда. Така в края на 2007 година броя на останалите несвършени дела се е запазил.

 

През 2009 година в Кюстендилски окръжен съд е постъпило за разглеждане едно наказателно дело за извършени престъпления по Глава VІІ-ма от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. През годината съдът е разглеждал това дело заедно с останало несвършено в края на 2008 година друго такова. През 2009 година съдът ни е свършил от тях едно наказателно дело, като в края на отчетния период е останало несвършено също едно дело. Приключеното наказателно дело е с одобрено от съда споразумение между страните. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3 наказателни дела от този вид, като е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 3 наказателни дела. През годината съдът са свършени 5 наказателни дела, от които 1 с одобрено споразумение и 4 - с присъди. Едно дело е останало несвършено в края на този период.

През 2007 година постъпленията от този вид дела възлизат на 2 броя, като съдът ги е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 10 дела. През годината са приключени 9 наказателни дела, от които 5 с одобрено от съда споразумение и 4 – с присъди, като в края на  година броят на останалите несвършени дела е намален от 10 на 3 броя.

През 2006 година постъпленията от този вид са 21, като съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 8 дела. Окръжният съд е успял да свърши 19 дела, като в края на годината броят на останалите несвършени дела е 10, или висящите дела от този вид са се увеличили с 2 броя.

Прави впечатление временното затруднение в работата на съдиите от наказателна колегия по отношение на този вид дела, вследствие на резкия скок в постъпленията през 2006 година. Впоследствие, благодарение на проявеното внимание за срочно свършване, както и на нормализиране на постъпленията, проблемът е отстранен.

 

През 2009 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 5 наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2008 година едно дело, като е успял да  свърши през периода всички от тях, като в края му не са останали несвършени дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 3 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да приключи всички висящи дела от този вид.

През 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 2 наказателни дела от този вид, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останало несвършено в края на 2007 година 1 дело. През годината съдът е свършил 2 дела, от които 1 дело е свършено с одобрено споразумение и  1 дело – с присъда.

През 2007 година е постъпило за разглеждане 1 наказателно дело от този вид, като е разгледано заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 2 дела.Съдът е успял да свърши две дела и едно е останало несвършено в края на периода.

През 2006 година са постъпили за разглеждане 2 дела, които съдът е следвало да разглежда заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 2 дела. Решени са 2 дела и две са останали несвършени в края на отчетния период.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно наказателно дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер, сред които и такива по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, а именно – по чл.321 ал.3 и чл.321а ал.1 НК. Съдът не е успял да го свърши до края на годината, като през периода 2004 – 2008 година такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2009 година в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 18 наказателни дела за извършени престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2008 година 9 дела, като е успял да  свърши от тях 21 броя наказателни дела. От приключените 21 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 14 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 7 броя - с присъди. По този начин съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 27 наказателни дела от този вид, като е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 10 броя дела. Съдът е успял да свърши през годината 28 броя дела, от които 17 с одобрени от съда споразумения и 11 дела – с  присъди. В края на отчетната 2008 година в съда са останали несвършени 9 броя дела.

През 2007 година в КОС са постъпили 11 наказателни дела, образувани по реда на Глава ХІ-та от НК, които е следвало да бъдат решавани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 25 броя дела. Съдът е успял да свършил 26 дела, от които 15 с одобрено от съда споразумение и 11 - с присъда. По този начин в края на 2007 година са останали несвършени 10 дела, като броят им е намален от 25 на 10.

През 2006 година в съда са постъпили за разглеждане 41 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани, ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 42 дела. През годината съдът е успял от тези 83 броя дела да свърши 58, като в края на периода са останали несвършени 25 дела.

Така изложените данни относно постъпилите и решените наказателни дела от този вид недвусмислено говорят в полза на извода, че при разглеждането им съдиите от наказателната колегия полагат непрестанни усилия за постепенно намаляване броя на висящите дела с всяка следваща година.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 302 първоинстанционни наказателни дела, от които 162 – дела от общ характер. Отложени през годината са 149 дела – 49 %, от които 123 са дела от общ характер – 82 %.

За сравнение, през 2008 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 225 първоинстанционни   наказателни дела, както и 242 броя частни наказателни дела. От общо насрочени 467 дела, през годината са отложени 167 наказателни дела, или 74 %. Отложени са и 63 частни наказателни дела, което съставлява 26 %. Общият процент на отложени наказателни дела през годината възлиза на 49 %.

През 2007 година съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 450 броя наказателни дела, от тях 236 от общ характер. Отложени през годината са 220 дела – 48.8 %, от които 180 дела от общ характер – 76.2%.

През 2006 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 575 наказателни дела, от които  407 такива от общ характер. Отложени са 407 наказателни дела, от които 300 дела от общ характер, като процентът на отложените наказателни дела през 2006 година възлиза на 55.13 %, а този на отложените наказателни дела от общ характер възлиза на 73.71.

Прави впечатление запазването на процента на отложените наказателни дела в рамките на приблизително еднакви стойности за периода 2006  -  2009 година, в рамките на около 50%.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния тримесечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 47, което съставлява 66 %.

За сравнение, през 2008 година съдът е свършил в тримесечен срок 36 броя дела от общо свършените 59 дела, което съставлява 61%.

През 2007 година от свършените 73 наказателни дела от общ характер КОС е приключил в този срок 43 дела, което съставлява 59%.

През 2006 година от 68 наказателни, в тримесечен срок са свършени 47  дела, или 69 %.

През 2005 и 2004 година процентите на свършените в този срок дела съставляват съответно 31 и 32.

Може да се направи извода, че след 2005 година е налице трайна тенденция към приключване в тримесечен срок на не по - малко от 60% от свършените през годината първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

Налице е и още една положителна тенденция в работата на съдиите от наказателната колегия на Окръжния съд – продължава постепенното намаляване на броя на висящите първоинстанционни наказателни дела с период на разглеждане над една година.

През 2004 година тези дела са били 21 броя, през 2005 година – 17 броя дела, през 2006 година – 29 броя дела, през 2007 година броят на тези дела е намален на 11, през 2008 - на 8. През 2009 година броят на тези дела е увеличен с 2 до 10, но на този етап тази лека промяна не би трябвало да се разглежда като начало на процес в посока увеличаване.

В Кюстендилския окръжен съд през месец юли 2009 година постъпи за разглеждане наказателно дело от общ характер № 287/2009 година по внесен обвинителен акт срещу Пламен Галев, Ангел Христов и още 5 лица, за извършване на различни по вид престъпления, сред които и такива по чл.143, 214, 321 и 321а НК. Делото е не само от значим обществен интерес, но и представлява фактическа и правна сложност, свързана с обема на посочените в обвинителния акт доказателства и обстоятелства. От друга страна, не са налице постъпления на дела относно пране на пари или престъпления, свързани със средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз.

Поради тази причина, в изпращаните до ВСС справки е отразено движението единствено на горепосоченото нохд №287/2009 година.

 

Връщане на първоинстанционни наказателни дела за доразследване.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилския окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 3 наказателни производства, като едно от тях - повторно. И по отношение на трите производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

За сравнение, през 2008 година са съдът ни е върнал за доразследване 4 наказателни производства, всички от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2007 година Кюстендилският окръжен съд е върнал за доразследване 21 броя наказателни дела, 19 от които са върнати от съдия - докладчик в разпоредително заседание и 2 – от открито съдебно заседание.

През 2006 година броят на върнатите дела за доразследване възлиза на 4, като това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

От посочените цифри може да се направи извод относно запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване с  досъдебното производство и обвинителния акт от страна на съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно заседание. Причините за връщане на делата за доразследване, както през 2009 година, така и през минали отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на органите на досъдебно производство на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване правата на обвиняемите. Полагат се непрекъснати усилия за намаляване броя на върнатите за доразследване дела, включително и чрез провеждане на периодични съвместни съвещания с участието на прокурори и разследващи органи.

И през 2009 година, както и в предходните 2008 и 2007 година няма спрени наказателни производства в Кюстендилския окръжен съд.

 

Осъдени лица и наложени наказания.

 

През изминалата 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 47 лица, като 4 от тях са били оправдани.

За сравнение, през 2008 година в съда са постановени актове срещу 65 лица, като 6 от тях са били оправдани.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постановени актове срещу 92 подсъдими, от които 11 са оправдани.

През 2006 година в съда са постановени актове срещу 123 лица, от които 1 е оправдано.

Следва да се отбележи, че през 2006 година е констатирано рязко увеличение на общия брой на лицата, срещу които са постановени съдебни актове в съда ни. Впоследствие е налице намаление в рамките на обичайните параметри за съда.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 35 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 25 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 72 %.

За сравнение, през 2008 година съдът е определил наказание „лишаване от свобода” по отношение на 56 лица, сред които отново няма  непълнолетни. На 35 от осъдените подсъдими е наложено наказание „лишаване от свобода”  за срок до три години, като по отношение на 21 от тях е приложена разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от НК, което съставлява 60 %.

През 2007 година Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” по отношение на 46 лица. Наказание до 3 години е наложено на 37 лица, като по отношение на 25 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 67.6 %.

През 2006 година е определено наказание „лишаване от свобода” по отношение на 75 лица. Наказание до 3 години е наложено на 60 лица, като по отношение на 46 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 76.6 %.

От изложената статистика може да се направи извода за постоянство в наказателната политика на съда, като процента на осъдените лица, по отношение на които е приложен института на условното осъждане, се запазва в рамките на 60 – 70 %.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 6 лица.

През 2008 година това е било сторено по отношение на 5 лица, през 2007 година – по отношение на 7 и през 2006 година – по отношение на 13 подсъдими.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 4 лица.

През 2008 година това е било сторено по отношение на 5 лица, през 2007 година – по отношение на 2 и през 2006 година – отново по отношение на 2 подсъдими.

 И през отчетната 2009 година съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за периода 2006 - 2008 година.

През 2009 година по отношение на 7 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода – а именно „пробация”, като за 2008 година – по отношение на 11 подсъдими.

Ръководството на Кюстендилския окръжен съд намира, че и през отчетната 2009 година е продължила политиката на съдиите от наказателна колегия за налагане на наказания, съобразени както с обществената опасност на деянията и на конкретните подсъдими, така  и с нивото на криминогенната обстановка в района на съдебния окръг.

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е постановил една оправдателна присъда, като за 2008 и 2007 година техният брой възлиза съответно на 2 и 3.

 

Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, водещо до забавяне на наказателния процес.

 

Основните причини за забавяне на разглеждането на първоинстанционни наказателни дела в Кюстендилския окръжен съд могат бъдат обобщени в следните групи:

 

1.          Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;

2.          Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;

3.          Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови доказателства;

4.          Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;

5.          Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало разглеждането, неявяване на повереник и други причини.

И в нашия съд по – голяма част от случаите на неявяване на подсъдими и защитници се съпровожда от представяне на болнични листове и други медицински документи, удостоверяващи наличие на заболяване. Очевидно е, че в част от тези случаи е налице шиканиране на наказателния процес, с цел отлагане приключване на делото.

         Независимо от продължаващите опити на част от страните в наказателните производства да ги забавят, през 2009 година, както и през предишни отчетни периоди, съдиите от наказателната колегия на съда продължиха усилията си за свършване на в повече наказателни дела от новообразуваните. Така например, в началото на 2007г. броят на несвършените първоинстанционни наказателни дела е бил 64, за 2008г. – 31 и за 2009г – 24. В края на 2009 година несвършени са останали общо 17 дела, което обстоятелство също потвърждава тенденцията към намаляване на броя на несвършените такива с всяка изминала година.

 

 

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

1.в.а Постъпления.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 25 дела.

За сравнение, през 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 52 дела.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 184 въззивни наказателни дела, които КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 73 дела.

През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 247 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 54 дела.

 През 2005 година постъпленията от въззивни наказателни дела възлизат на 185, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2004 година 52 броя дела.

През 2004 година постъпленията от този вид дела са били 158, а през 2003 година 175 дела.

През периода 2003 - 2009 година постъпленията на наказателни дела от този вид в съда ни са относително равномерни, с изключение на 2006 година, когато е налице значителен скок до 247 дела.

Както бе посочено по – горе, през 2009 година в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 133 дела.

За сравнение, през 2008 година от постъпилите в съда ни за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, 117 са по постъпили жалби.

През 2007 година от постъпилите за разглеждане 184 въззивни наказателни дела, 103 са по постъпили жалби.

През 2006 година от постъпили за разглеждане в Окръжния съд 247 въззивни наказателни дела, 195 са по подадени жалби.

През 2009 година 45 броя въззивни наказателни дела са образувани по подадени протести.

За сравнение, през 2008 година по протест са образувани 58 въззивни наказателни дела.

През 2007 година подадените протести са 81 и през 2006 година - 52.

Следва да се отбележи, че съотношението между подадени жалби и протести варира значително, като от 27% през 2006 година достига до 50% през 2008, нараствайки значително през 2007 до 79%. През 2009 година съотношението е 34%, като е налице известно намаление в броя на протестите като процент от атакуваните съдебни актове и като абсолютни числа.

Запазва се и тенденцията, наблюдавана в предишни отчетни периоди – броят на атакуваните присъди на Дупнишкия районен съд да е значително по-голям от тези на Кюстендилският районен съд.

През 2009 година от постъпилите за разглеждане 45 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 15 – от прокурори при КРП.

За сравнение, от образуваните през 2008 година 58 въззивни наказателни дела по подадени протести, 52 броя са по протести на ДРП и 6 броя – по протести на КРП.

През 2007 година съотношението между подадени жалби и протести е 120 постъпили такива срещу присъди на Дупнишкия районен съд, при 64 – срещу присъди на Кюстендилския районен съд.

През 2006 година срещу присъди на Дупнишкия районен съд са постъпили 140 жалби и протести, при 107 постъпили жалби и протести срещу такива на Кюстендилски районен съд.

 

1.в.в Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008 година 25 дела. От общо разглеждани през годината 203 дела съдът е успял да свърши 171, или броят на несвършените в началото на периода дела се е увеличил със 7.

За сравнение, през 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 52 дела. През годината съдът е свършил 202 броя дела, като броят им надвишава този на новообразуваните с 27 броя и същевременно е намален броя на несвършените в началото на периода дела с 27.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 184 въззивни наказателни дела, които КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 73 дела. През годината съдът е свършил 216 броя дела, като броят им надвишава този на новообразуваните с 32 броя и същевременно е намален броя на несвършените в началото на периода дела с 21.

През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 247 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 54 дела. През годината съдът е свършил 227 броя дела, като броят им е по – малък от този на новообразуваните с 20 броя. 

Следва да се отбележи, че за периода през 2003 – 2005 година приключените от Кюстендилския окръжен съд въззивни наказателни дела е почти идентичен с този на новообразуваните през съответната година, като броят на несвършените в началото на всеки отчетен период се е запазвал почти константен от около 70 броя. Вследствие на рязко увеличения размер на постъпленията през 2006 година, съдът не е успял да запази тази тенденция и е допуснал увеличение на несвършените дела с 20 броя.

Възползвайки се от намалението на постъпления през 2007 година, съдиите от наказателната колегия са успели да свършат повече дела от постъпилите за разглеждане през годината и така в края на 2007 година броя на висящите дела е намален от 73 на 52. Запазвайки този ритъм на работа и през 2008 година, съдът отново е успял да приключи по-голям брой дела от новообразуваните, като е намалил броя на висящите от 52 на 25.

За съжаление, през отчетната 2009 година при леко увеличение на постъпленията спрямо предходната 2008 година с 3 дела, съдът е  свършил със 7 дела по – малко от новообразуваните. Една от причините за това е непопълването през годината на вакантната бройка „съдия” в наказателно отделение. Доколкото от началото на 2010 година този проблем вече е разрешен, то аз съм уверен, че положителната тенденция отново ще бъде възстановена.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния тримесечен срок 113 от общо свършените 171 въззивни дела, което съставлява 66 % от общо свършените дела.

За сравнение, през 2008 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в тримесечен срок 130 от общо приключените 202 въззивни дела, което съставлява 64 %.

През 2007 година съдът е успял да свърши в тримесечен срок 162 от общо свършени 216, което съставлява 75 %. През 2006 година този процент е бил 47%, а през 2005 година - 83 % от общо свършените въззивни дела. Толкова е бил процентът на свършените дела и през 2004 година – 83 %.

Следва да се отбележи трайната тенденция в Кюстендилския окръжен съд да се свършват голям брой въззивни наказателни дела в инструктивния  тримесечен срок. Все пак, следва да се отбележи известно отстъпление в работата на съда по този показател през 2008 и 2009 година, сравнено с резултатите от периода 2004 – 2005 година.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 310 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 96 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

За сравнение, през 2008 година наказателната колегия на Кюстендилския окръжен съд е насрочила за разглеждане в 325 открити съдебни заседания въззивните наказателни дела. От тях са отложени въззивните производства в 94 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 25.

През 2007 година цифрите са съответно - насрочени 396 открити съдебни заседания, отложени въззивни дела в 160 заседания, при процент на отлагане 40, а за 2006 година – 391, при отложени 150 и процент на отлагане – 38. За 2005 и 2004 година процентът на отлагане е съответно 43 и 47.

Т.е. – може да се направи извод, че нормалният процент на отложени дела в съда ни през по – голямата част от периода 2004 – 2009 година е бил около 40. През последните две години се наблюдава и положителна тенденция към намаляване на съотношението между насрочени и отложени дела, при относителна равномерност на постъпленията. Подобрението в работата на съда в тази насока, настъпило през 2008 година, е продължено и през отчетната 2009 година.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Потвърдени съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 171 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 83 дела, което съставлява 48.5 %.

За сравнение, през 2008 година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил 98 първоинстанционни съдебни актове – отново 48.5 %.

През 2007 година съдът е потвърдил съдебните актове по 122 дела, което съставлява 56.2 % от общо свършените дела.

През 2006 година въззивният съд е потвърдил присъдите на първоинстанционните съдилища по 125 броя дела – 55.06 %.

През 2005 и 2004 година процентът на потвърдените съдебни актове възлиза съответно на 38 и 40%.

Следователно, и през 2009 година продължава тенденцията към  потвърждаване на все по – голям процент съдебни актове, сравнено с периода 2004 – 2005 година. Това е доказателство за подобрението в работата на наказателните колегии при двете районни съдилища като цяло, макар и по отношение на Кюстендилския районен съд да се наблюдава известно отстъпление в тази насока, сравнено с предишни отчетни периоди. Обратно, при Дупнишкия районен съд се наблюдава подобрение, водещо до увеличаване процента на потвърдени съдебни актове.

Така през отчетната 2009 година 47.6% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени. Потвърдени са и 50% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

За сравнение, през 2008 година 43.6 % от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени. Потвърдени са и 59.7 % от атакуваните актове на Районен съд град Кюстендил.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година въззивният съд  е изменил съдебните актове по 17 броя въззивни наказателни дела – 10 %. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 3 дела – то е намалено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 4 дела - в гражданската част.

За сравнение, през 2008 година въззивният съд  е изменил актовете по 18 броя въззивни наказателни дела – 9 %. По едно дело е приложена разпоредбата на чл. 66 от НК/ Условно осъждане/, по 5 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 5 дела - в гражданската част.

През 2007 година Кюстендилският окръжен съд е изменил актовете на двете районни съдилища по 21 въззивни наказателни дела – 9.7 %, като по едно дело е отменено приложеното от районен съд условно осъждане, по 4 въззивни дела наказанието е намалено, по 13 дела са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела въззивният съд е изменил присъдата в гражданската й част.

През 2006 година съдът ни е изменил актовете по 29 въззивни наказателни дела – 13%. По едно дело наложеното наказание е намалено, по едно е приложен института на условното осъждане, по едно е отменено приложението на условното осъждане, по 8 въззивни наказателни дела наложеното наказание е намалено, по едно – увеличено и по 15 дела са извършени други промени в наказателната част. Промени в гражданската част на присъдата съдът е извършил в 3 от делата.

Налага се извода, че процентът на изменените съдебни актове се запазва относително еднакъв за последните няколко години в рамките на 9 – 10. Съответно по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 10 първоинстанционни актове – 9.3%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 7 – 11%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 48 въззивни наказателни дела, като по 29 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 19 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

За сравнение, през 2008 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт по 57 въззивни наказателни дела, като по 23 броя дела той е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане. По 34 дела след отмяна на първоинстанционния акт въззивният съд се е произнесъл с нов такъв.

През 2007 година е отменен изцяло съдебния акт по 50 въззивни наказателни дела, по 6 от тях актът е отменен и производството е върнато на районен съд за ново разглеждане, по 44 дела след отмяна  е произнесен нов съдебен акт.

През 2006 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло актовете по 44 дела, като по 13 от тях делата са върнати за ново разглеждане от друг съдебен състав, а по 31 дела е постановен нов съдебен акт.

От отменените отчасти и изцяло през 2009 година първоинстанционни съдебни актове, 38 са постановени от страна на Дупнишкия районен съд и 14 – от страна на Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 35.5 и за КРС – 21.8%. Върнатите за ново разглеждане дела на ДРС са 24 – 22.4% и на КРС – 9 или 14%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 14 – 13% и по отношение на КРС – 5 или 7.8%.

 

Прекратени производства.

 

През отчетната 2009 година въззивният съд е прекратил производството по 19 въззивни дела, като за 2008 година броят им е 25, за 2007 година - 16 и за 2006 година - 26.

 

Горепосочените показатели относно разглежданите в Кюстендилския окръжен съд въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че и през 2009 година продължава тенденцията към подобрение качеството на правораздаване от страна  на двете районни съдилища по наказателни дела. Все пак, не може да не се обърне внимание на съдиите от Дупнишкия районен съд за необходимост от продължаване на усилията им в тази посока, доколкото показателите им по отношение на потвърдените и отменени актове изостават от тези на колегите им от Кюстендилския районен съд. Ръководството на Кюстендилския окръжен съд и през предходни години е обръщало сериозно внимание на районните съдии, работещи в наказателните колегии на двете съдилища, за необходимост от непрекъснато подобряване на качеството на тяхната работа. Резултатите от съдебните актове,  постановени от районните съдилища, рефлектират пряко и върху работата на въззивния съд.

 

Въззивни частни наказателни дела.

 

През 2009 година продължава тенденцията към увеличаване броя на подаваните частни жалби и протести срещу актове на двете районни съдилища. През годината са постъпили общо 95 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 4 дела. Разгледани са 92 от делата, а 7 от тях са останали несвършени в края на периода.

През 2008 постъпленията на частни жалби и протести възлизат на 103 броя дела, през 2007 година - 97 броя и през 2006 година - 77 броя.

 

Касационни производства по НАХД.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 3 касационни производства по наказателно административен характер дела, които са приключени през отчетния период.

През 2008 година в съда са постъпили 7 нахд, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 6 дела. През годината съдът е приключил всички 13 касационните производства.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 349 касационни производства по НАХД, които съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени 77 дела.

През 2006 година пред съда ни са стояли общо за разглеждане 535 касационни производства по дела от НАХ.

От 2007 година тези производства се разглеждат от Административен съд Кюстендил, което обяснява постепенното намаление, както на постъпленията, така и на решените дела.

От гореизложеното може да се направи извода, че и през отчетната 2009 година въззивните наказателни дела са приключвани от съдиите в Кюстендилския окръжен съд в относително кратки срокове, включително и тези, които са разглеждани в открито съдебно заседание.

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко групи. На първо място, продължава практиката част от първоинстанционните присъди да бъдат отменяни с връщане за ново разглеждане поради некачествено изготвени мотиви. А именно - не се обсъждат и съпоставят задълбочено събраните на съдебното следствие доказателства, като същите се изреждат бланкетно. Освен тези случаи, които се приравняват реално към липса на мотиви, част от присъдите са отменени поради допуснато на съдебното следствие или при постановяване на съдебния акт съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на права.

На второ място, съдебните актове се отменят поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила на досъдебното производство или при изготвяне на съдебния акт, довели до ограничаване на права. И в предишни отчетни доклади е подчертавана необходимостта от задълбочено запознаване с делото от страна на съдия – докладчика преди насрочване. При констатиране на отстраними съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на чл.248 ал.2 т.3 НПК, съдебното следствие следва да бъде прекратено в разпоредително заседание и върнато на прокурора. В противен случай е възможно да последва връщане от открито съдебно заседание, което във всички случаи говори за недостатъчна подготовка за провеждането му.

В по - редки случаи, районният съд не е направил обосновани изводи относно на събрания доказателствен материал, което е довело и до неправилност на съдебния акт, като е мотивирало въззивния съд да го отмени и да постанови нов такъв в обратен смисъл. Единични са случаите, при които въззивният съд е достигнал до противоположни от районния такъв изводи след събиране на нови доказателства. Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на районните съдилища за все по - пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата. Непровеждането на пълно и всестранно съдебно следствие води не само до евентуално изменяне или отменяне на първоинстанционния акт, но и до забавяне на съдебното следствие пред въззивната инстанция.

         В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на мотивите и съдебните решения в законоустановения срок. В тази насока може да се отбележи и следното - в използваната деловодна програма „АИС Съдебно деловодство” от средата на м.ноември 2009г. е въведен модул за следене на срокове, който известява съдия – докладчика и административния ръководител няколко дни преди изтичането им.

         Освен това, от началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на мотиви към присъди и на съдебни решения.

 

 

2. Граждански дела.

 

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

Постъпления.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 166 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година. Постъпили са за разглеждане и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ.

За сравнение, през 2008 година са постъпили за разглеждане 150 граждански дела, които съдът е следвало да разгледа през отчетната година. Постъпили са за разглеждане и 67 фирмени дела.

През 2007 година са постъпили за разглеждане 145 граждански дела като първа инстанция, като постъплението на фирмени дела е било 1023 броя.

През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 202 граждански дела, както и 696 фирмени дела. За 2005 и 2004 година постъпленията от първоинстанционни граждански дела в КОС възлизат съответно на 501 и 430 дела.

 Налице е една неравномерност в постъпленията от граждански дела, които за периода 2004 – 2008 година варират между 145 и 501 броя, а за отчетната се увеличават до 166 броя. Тази разлика в постъпленията не би могла да се обясни по един недвусмислен начин с точни и обосновани аргументи. Несъмнено, промените в законодателството относно подсъдността пряко се отразяват и върху тези постъпления. Влияние имат също и процесите в икономиката и социалната сфера. Независимо от разликите в една или друга посока, аз съм сигурен, че съдиите в Окръжния съд са добре подготвени и мотивирани за разглеждане и приключване на делата в кратки срокове при качествено изпълнение на задълженията им.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008 година фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 166 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 79 дела, както и 9 дела по ТЗ, или общо 88 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 154 дела от всичко стоящите за разглеждане 254 дела. От приключените граждански дела, 81 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 52%. В края на годината са останали несвършени 100 дела или броят на несвършените дела в края на периода се е увеличил с 12.

За сравнение, през 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 181 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 65 първоинстанционни граждански, както и 38 дела по ТЗ, или общо 103 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са приключили 205 дела от всичко стоящите за разглеждане 284 дела. От приключените граждански дела, 101 са  приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 49%. Останали са несвършени 79 дела. 

През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 104 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 228 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 267 дела от всичко стоящите за разглеждане 332 дела. В края на годината са останали несвършени 65. дела.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 243 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 165 дела, което съставлява 68%.

За сравнение, през 2008 година съдът е насрочил 337  първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 245 дела, което съставлява 73%.

През 2007 година КОС е насрочил 543 първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 331 дела, което съставлява 61%.

През 2006 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 414 първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 316 дела, което съставлява 76%. Процентът на отложените дела за 2005 година възлиза на 77.

Очертава се тенденция процентът на отложените първоинстанционни граждански дела в Кюстендилския окръжен съд да варира между 61 и 77, като за 2009 година той е 68.

 

Резултати от съдебните актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 69 броя дела – 45 %, отчасти – по 13 дела – 8%, искът е отхвърлен по 29 броя дела – 19%. По спогодба през годината са прекратени 2 дела и 41 – по други причини.

За сравнение, през 2008 година Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 73 броя дела – 36 %, отчасти по 21 броя дела – 10 %, съответно отхвърлен по 35 броя дела – 17 %. По спогодба през тази година дела не са прекратявани, а 76 са прекратени по други причини – 37 %.

През 2007 година съдът е уважил предявените искове изцяло по 164 дела – 61 %, отчасти по 36 дела – 13.5 %; по 50 дела искът е отхвърлен изцяло – 19 %; производствата по 17 дела са прекратени – 6 %.

От свършените през 2006 година дела съдът е уважил иска изцяло по 42 граждански дела, по 6 дела искът е уважен отчасти, по 15 е отхвърлен. Производствата по 8 граждански дела са прекратени.

През 2009 година са обжалвани 47 от постановените от Кюстендилския окръжен съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела. През 2008 година са обжалвани 70 съдебни актове, през 2007 година - 54 и през 2006 година - 48.

 

Постъпления по видове дела.

 

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2009 година са следните:

Искове по СК - 24; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 16; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 38.

За сравнение, постъпленията от граждански дела по видове през 2008 година са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 61; искове по КТ - 1; искове по ТЗ - 18; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 32.

Постъпленията от граждански дела през 2007 година са следните:

 Искове по СК – 28, облигационни искове – 31, искове по КТ – 60, искове по ТЗ – 27, искове за откриване на производство по несъстоятелност – 4, други дела – 41 броя.

Постъпленията на граждански дела по видове за 2006 година в съда са следните:

Искове по СК – 41, облигационни искове – 38, искове по КТ – 4, искове по ТЗ – 10, искове за откриване на производство по несъстоятелност – 9, други дела – 28 броя.

Очевидна е тенденцията структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела да се запазва в определени рамки през периода 2006 – 2009 година, като през 2007 година се наблюдава значително увеличаване на исковете по КТ. При това – независимо от увеличаването или намаляването на постъпленията.

В края на 2009 година продължава положителната тенденция към постепенно намаляване на броя на първоинстанционните граждански дела, останали несвършени повече от една година. Броят на тези, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 9 броя, между 3 и 5 години – 3 броя и над 5 години – отново 3 броя.

В края на 2008 година броят на несвършените дела за срок между 1 и 3 години възлиза на 14, между 3 и 5 години – на 4  и над 5 години – на 5.

 

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 156 броя дела.

За сравнение, през 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 425 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 202 броя дела.

През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 526 въззивни граждански дела, които той е разглеждал през годината заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 354 дела.

През 2006 година са постъпили за разглеждане 590 въззивни граждански дела, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 237 броя дела.

Постъпленията от въззивни граждански дела за 2005 и 2004 година са съответно 680 и 624.

Налице е тенденция към постепенно намаляване на броя на въззивните граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд, започнала през 2006 години, като през последните две години постъпленията са почти идентични по размер.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е насрочил 310 въззивни граждански дела, от които са отложени 96 дела – 31 %.

За сравнение, през 2008 година съдът е насрочил 871 въззивни граждански дела, като са отложени 444  дела – 51 %.

През 2007 година са насрочени 1177 въззивни граждански дела, от които са отложени 583 дела – 51.5 %.

През 2006 съдът са насрочени 1145 въззивни граждански дела, от които са отложени 603 броя дела - 52.66 %. 

През 2005 и 2004 година процентът на отложените дела възлиза съответно на 50 и 52.

И по отношение на този показател през 2009 година се забелязва положителна тенденция към значително намаляване на относителния дял на отложени дела, в сравнение с периода 2004 – 2008 година, когато процентът е възлизал на около 50.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Оставени в сила съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е приключил 501 въззивни граждански дела от стоящите пред него за разглеждане общо 582 дела – 86 %.

За сравнение, през 2008 година в съда са свършени 472 въззивни граждански дела от стоящите за разглеждане общо 627 броя дела – 75 %.

През 2007 година съдът е свършил 735 от подлежащите на разглеждане пред него общо 880 въззивни граждански дела – 84 %.

През 2006 година от 827 броя дела съдът е свършил 473 въззивни граждански дела – 57 %.

Видима е тенденцията към увеличаване на относителния дял на приключените въззивни дела с всеки изминал отчетен период, като за последната 2009 година този показател е най – висок – 86%.

 

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през отчетната 2009 година 501 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 258 от тях – 51%. Съответно са потвърдени 49.5% от актовете на ДРС и 53.1% - от тези на КРС.

От общо свършените през 2008 година 472 броя въззивни граждански дела, оставени в сила са първоинстанционните решения по 263 от тях – 56 %.

През 2007 година от разгледани 735 въззивни граждански дела съдът е оставил в сила първоинстанционните актове по 315 от тях – 42.9 %.

През 2006 година КОС е оставил в сила актовете на  първоинстанционните съдилища по 240 дела – 50.73 %.

През 2005 и 2004 година процентът на оставените в сила първоинстанционни актове възлиза съответно на 45.4% и 53%.

 Продължава тенденцията към запазване на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни съдебни актове в рамките на около 50%.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е изменил 87 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява около 17%. Съответно са изменени 17.2% от актовете на ДРС и 17.4% - от тези на КРС.

Кюстендилският окръжен съд през 2008 година е изменил 82 акта на първоинстанционните съдилища – 17 %.

През 2007 година са изменени 111 първостепенни решения – 15.1 % и през 2006 година - по 71 дела – 15.01 %.

 Видима е тенденцията процентът на изменените първоинстанционни актове да е постоянен през различните отчетни периоди, в рамките на около 17%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 62 въззивни граждански дела – 12.4 %. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.9% от актовете на ДРС и 11.8% - от тези на КРС.

През 2008 година са отменени изцяло решенията на районните съдилища с постановяване на ново решение по 68 въззивни граждански дела – 14.5 %.

През 2007 година са отменени изцяло с постановяване на ново решение актовете на двете районни съдилища по 138 въззивни дела,  което съставлява 18.8 %, като за 2006 година това е сторено по 79 дела – 16.70 %. Процентът за 2005 и 2004 година възлиза съответно на 8.5 и 13%.

 

Обезсилени съдебни актове.

 

През отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 27 въззивни дела, което съставлява  - 5%. Съответно са обезсилени 5.17% от актовете на ДРС и 5.57% - от тези на КРС.

През 2008 година са обезсилени решения на районните съдилища по 21 въззивни дела – 4.5 %.

През 2007 година съдът е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 92 въззивни дела – 12.6 %., като за 2006 година са обезсилени актовете по 23 въззивни дела – 4.86 %.

През 2005 и 2004 година процентът на обезсилени първоинстанционни актове възлиза съответно на 3.7 и 4%.

Като се изключи пикът на обезсилени съдебни актове като процент от всички свършени през 2007 година, през останалите отчетни периоди, относителният им дял се запазва относително нисък в рамките на 4 – 5%.

 

Прекратени производства.

 

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 67 въззивни граждански дела, което съставлява – 13%.

През 2008 година е прекратено производството по 38 граждански дела – 8 %, като през 2007 и 2006 година процентът е съответно 11 и 13%.

 

Постъпили частни жалби и жалби за бавност.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 260 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 14 броя. През годината КОС е разгледал 257 от тях, като е допуснал увеличение на несвършените дела с 3.

През 2008 година са постъпили за разглеждане 210 частни жалби, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007 година 27 производства. Съдът е успял да разгледа 223 дела, като в края на периода са останали несвършени 14 дела.

Постъпленията от частни жалби през 2007 година възлизат на 198 и през 2006 година - 196.

Налице е тенденция към постепенно и постоянно увеличаване на броя на частните жалби, постъпващи за разглеждане в Кюстендилския окръжен съд. Това обстоятелство може да бъде обяснено с нарасналия брой производства в районните съдилища, образувани по реда на Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

         В Кюстендилския окръжен съд през 2009 година е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, която е разгледана и оставена без уважение.

През 2008 година са постъпили за разглеждане 7 жалби за бавност, от които 5 са уважени и 2 - оставени без уважение.

През 2007 година в съда са постъпили 4 жалби за бавност, като три от тях са уважени, а една жалба е оставена без уважение.

През 2006 година са постъпили за разглеждане 7 жалби за бавност, от които 4 са уважени и 3 – оставени без уважение.

През 2005 година в съда са образувани 4 дела по жалби за бавност, като и четирите са уважени.

През 2004 година са постъпили за разглеждане 3 жалби за бавност, като и трите са уважени.

В тази насока отново следва да бъде обърнато внимание на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища за срочно администриране и разглеждане на постъпващите дела и преписки, доколкото по – голямата част от постъпващите жалби за бавност са основателни и биват уважавани от страна на въззивния съд.

 

 

 

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

Постъпления.

 

През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно административно дело, което е следвало да бъде разгледано заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 20 броя дела.

През 2008 година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 8  дела от административен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 35 дела.

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 119 административни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 204 дела.

За 2006 година постъпленията от административни дела  възлизат на 303.

Намалението на постъпленията на административни дела в съда ни е пряка последица от извършената административна реформа, довела до създаване и функциониране на административни съдилища.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е приключил 12 от стоящите за разглеждане пред него 21 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 9 дела.

През 2008 година съдът е свършил 23 от стоящите за разглеждане пред него общо 43 административни дела, като в края на  годината несвършени са останали 20 дела.

През 2007 година съдът е свършил 293 административни дела, като в края на периода броят на висящите дела е намален на 35 броя.

През 2006 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 226 административни дела, като 273 дела са останали несвършени.

Останалите за разглеждане административни дела, макар и от не голям брой, представляват известен проблем, доколкото все още не могат да бъдат приключени. По – голямата част от тях са спрени до решаване на преюдициален спор или приключване на наказателно производство. В един от случаите и самото наказателно производство е спряно.

 

Срокове за разглеждане.

 

През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния тримесечен срок едно административно дело – 8%.

За сравнение, през 2008 година съдът е свършил в този срок 3 административни дела – 13 %.

През 2007 и 2006 година този процент възлиза съответно на 33 и 68.58 %.

 

 

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ/ отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 107 решения по постъпили заявления за вписване на промени по отношение на вече регистрирани по реда на този закон ЮЛ, като и по Закона за читалищата.

През 2008 година в съда са постъпили за разглеждане 72 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ в регистъра при съда, които са свършени в 3 – месечен срок.

         През 2007 година в Окръжния съд са постъпили 1040 дела, в които се включват както такива за регистрация по ЗЮЛНЦ, така и фирмени дела за регистриране на ЕТ и търговски дружества по ТЗ. Всички те са свършени в инструктивните срокове.

През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 696 фирмени дела.

Отново искам да направя уточнението, че след влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008 година фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани лица.

 

 

ІІІ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1378 броя дела, като в сравнение с предходната 2008 година е налице намаление в постъпленията със 73 дела. Постъпилите за разглеждане 1378 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 337 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1715 броя дела през годината са приключени 1444 – 84%, като в 3 - месечен срок са свършени 1068 от тях, което съставлява 74 %. От общо свършените 1444 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1284 броя дела – 88.9 %, а по останалите 160 дела производството е прекратено, като в 20 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 4 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 136 – поради други причини.

В края на 2009 година са останали несвършени 271 броя дела, или съдът ни е намалил общия брой на висящите дела с 66 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2009 година са 432 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2009 година  са проведени общо 1680 съдебни заседания, или средно по 0.98 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

 

За сравнение, през 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 1451 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 470 броя дела, както и 2 дела върнати от по-горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. От стоящите за разглеждане общо 1921 броя дела, съдът е свършил през годината 1591 дела – 83 %, от които в тримесечен срок са свършени 1074  – 68 % от общо приключените. От общо свършените 1591 дела, КОС се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1366 броя дела – 86 %, а производството по останалите 225 дела – 14 %, е прекратено.

В края на 2008 година са останали несвършени 330 броя дела или съдът е намалил общия брой на висящите дела със 140 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2008 година са 331 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2008 година  са проведени общо 3518 съдебни заседания, или средно по 1.83 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

 

През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2939 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 711 броя дела. През тази година пред КОС са стояли за разглеждане общо 3650 дела, от които са приключени 3301 дела – 90 %. От общо свършените през отчетния период 3301 дела, в инструктивния 3 - месечен срок Кюстендилския окръжен съд е свършил 2555 дела, или 77 %. По 3143 дела окръжният съд се е произнесъл със съдебен акт по същество - 95%., а производството по останалите 158 броя дела – 5 %, е прекратено.

В края на 2007 година са останали несвършени 349 броя дела или съдът е намалил общия брой на висящите дела с 362 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2007 година са 511 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2007 година  са проведени общо 4370 съдебни заседания, или средно по 1.2 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

 

През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 707 дела, които съдиите е следвало да разгледат заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 744 дела. От общо стоящите за разглеждане пред съда 3392 дела, приключени са 2682 дела, от които 2120 – 79%, - в 3 - месечен срок. С постановени актове по същество на съдебните спорове съдът се е произнесъл по 2387 дела – 70.37 %. Прекратени са производствата по 294 дела – 8.66 % от общо свършените през 2006 година дела.

В края на 2006 година са останали несвършени 711 броя дела или съдът е намалил общия брой на висящите дела с 33 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2006 година са 631 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2006 година  са проведени общо 6019 съдебни заседания, или средно по 1.77 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

 

През 2005 и 2004 година съдиите от Кюстендилския окръжен съд е следвало общо да разглеждат съответно 3962 и 3139 дела.

 

За периода 2004 – 2009 година е налице значителен спад в броя както на постъпленията от дела в Окръжния съд, така и на общия брой дела, разглеждани от съдиите през всяка от годините. Най – много дела е следвало да бъдат разгледани през 2005 година – 3962 дела, а най – малко  -  през отчетната 2009 година, съответно 1715 дела. Намалението е повече от 50%, като се дължи най – вече на извършените промени в законодателството, и в най – голяма степен на създаването на административни съдилища.

Все пак, съдиите от Кюстендилския окръжен съд са се възползвали от непрекъснатото намаление в постъпленията, за да подобрят качеството на своята работа. Доказателство в подкрепа на това твърдение е непрекъснато намаляващия брой на висящите дела в края на всеки отчетен период, при запазване на относително висок процент както на свършените дела, така и на този на свършените в 3 – месечен срок. В края на 2009 година броят на несвършените дела е сведен до 271. 

И през отчетната 2009 година Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, макар че през различни периоди от годината е работил в намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат  възлиза средно на 9.53 дела месечно, като те са свършвали месечно по 8.02 броя дела.

През 2009 година съдиите от  гражданска колегия са били 10. Те са разглеждали средно месечно по 9.72 дела, а са свършвали средно месечно по 7.99 броя дела.

В наказателната колегия на съда ни през 2009 година са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.15 дела, а са свършвали по 8.08 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2009 година е била както следва - разглеждани средно месечно по 10.72 дела, свършвани средно месечно по 9.03 броя дела.

 Естествено, следва да се има предвид, че съдиите от гражданска колегия са участвали през годината в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия.

 

През периода 2006 – 2008 година КОС е разполагал с 15 съдии по щат.

През 2008 година тяхната натовареност възлиза на 11.4 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.47 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 10.58 дела, а са свършвали средно месечно 8.33 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2008 година са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 9.04 дела, а са свършвали по 8.22 дела месечно.

През 2007 година съдиите са разглеждали по 19.1 дела месечно и са свършвали по 17.19 дела месечно.

През 2006 година съдиите са разглеждали по 18.84 дела месечно и са свършвали по 14.89 дела.

Тези показатели недвусмислено говорят за рязко намаляване  натовареността на съдиите през периода 2006 – 2009 година, с оглед намаляване на постъпленията от определени видове дела. Намирам, че така постигнатата натовареност на съдиите от Кюстендилски окръжен съд през последните две години е оптимална. Тя им дава възможност за все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по - задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на все по - качествени съдебни актове.

 

 

ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.

 

Кюстендилският окръжен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали и няколко съдийски кабинета, които се ползват от районен съд. Две от залите са на разположение на Кюстендилския окръжен съд и две се ползват от Кюстендилския районен съд. По споразумение между двете съдилища, една от залите на Кюстендилския окръжен съд през два дни от седмицата се ползва от Кюстендилския районен съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата съществува топла връзка.

Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната служба на Кюстендилския районен съд, както и службата по вписвания. Част от помещенията в тази част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на Кюстендилския окръжен съд. Между това ниско тяло и високото основно тяло на сградата липсва топла връзка, което в известна степен затруднява дейността на двете съдилища, включително и използването на петата съдебна зала.

Във високото тяло на сградата са разположени Кюстендилският окръжен съд, Кюстендилският районен съд, Кюстендилската окръжна прокуратура и Кюстендилската районна прокуратура. Четирите звена на съдебната система разполагат с ограничен ресурс от помещения, като през 2009 година Районна прокуратура се пренесе в друга сграда. Макар и неопределено като краен срок, предстои поетапно преместване и на Кюстендилска окръжна прокуратура, което също би облекчило в известна степен работата най - вече на съдебните служители.

Ограничените възможности налагат постоянно намаляване на пространството за работа на съдиите и съдебните служители. През  годините се е налагало преграждане на част от коридорите на съда, което определено загрозява вътрешния интериор на сградата. Все пак, всеки от съдиите е настанен в самостоятелен кабинет, което безспорно е една важна предпоставка за ползотворна работа.

В сградата на съда са настанени и служителите на ОЗ “Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието, което обстоятелство още повече намалява възможностите за оптимално използване на полезното пространство в нея.

Както е отбелязвано и в предишни отчетни доклади, съдебната  сграда е изчерпала своите капацитетни възможности  и към настоящия момент не би могла да отговори на нарастващите изисквания за осъществяване на нормална и достъпна правораздавателна дейност. Най-осезаема е липсата на съдебни зали, като общо 5 съдебни зали са крайно недостатъчни за нормално правораздаване от страна на 25 съдии, работещи в двете съдилища. Това налага част от въззивните заседания да бъдат провеждани в Съдебна палата гр.Дупница. През 2008 година бяха налице известни трудности при изграждането на помещения, в които да се настанят секретните деловодства.

 

От края на 2005 година бе завършена и газификацията за  отопление на сградата, което съчетано с монтиране на нова дограма реално доведе до подобряване на изолацията й и намаляване на разходите. 

 

2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

 

         През настоящата 2009 година продължи модернизацията на техническата база в Кюстендилския окръжен съд. Продължи поетапната подмяна на част от техниката в съда, независимо че от няколко години всички работни места разполагат с персонални компютри, работещи под операционна система Windows XP Professional и свързани с локалната мрежа на съда.

         В Кюстендилския окръжен съд е изградена мрежова среда на базата на Microsoft Windows 2000 server. В мрежата функционира домейн, в който са включени всички работни станции. Тази организация позволява централизирана администрация на системата. През 2010 година предстои окончателно внедряване на доставения в края на 2008 година Microsoft Windows 2003 server – 32 bit и миграция на домейна към тип 2003 native.

         През 2009 година Кюстендилският окръжен съд разполагаше с 47 работни станции в експлоатация. 14 от тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 3 станции са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение на съдебните служители.

         През 2009 година бе закупено ново непрекъсваемо токозахранващо устройство/ UPS/ - INFORM DSPMP 1106, без което бе невъзможна работата на сървърите на Окръжен съд и „Бюро съдимост” при Районен съд Кюстендил, както и комуникационните шкафове на двете съдилища.

         Към началото на 2009 година съдът разполага със 7 мрежови и 25 персонални принтера. За нуждите на работещия модул "Електронна папка" в съда работят и 12 скенера. В края на 2008 година бе закупен комуникационен шкаф и мрежово оборудване, които бяха монтирани и внедрени през 2009 година.

         Съдът разполага с три сървъра. Единият от тях е доставен по програма ФАР за Кюстендилския окръжен и Кюстендилския районен съд. На съда е предоставено разрешение за частично ползване, което ограничава употребата му, макар и да е крайно необходима подмяната на основния сървър. От двата сървъра, които съда ни ползва самостоятелно, единия се използва като основен, а другият единствено като сървър на системата за делата по несъстоятелност.

         В  Кюстендилския окръжен съд продължава да се усъвършенства и разширява съществуващата локална мрежа. Към момента тя обслужва 50 работни места.

         Трябва да се подчертае, че за устойчивата работа на мрежата и по-доброто обслужване на клиентите на съда следва през 2010 година да се закупи един нов сървър, както и 15 UPS устройства.

         Освен това, през 2009 година бяха получени от ВСС 11 броя нови компютърни системи, които ще се използват за постепенно обновяване на техниката.

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд се използваше следния специализиран софтуер:

-         Правно-информационни системи - „Апис” и „Сиела”.

-         АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД - деловодна система за цялостната работа на съда;

-         „Делфи-Търговски регистър” на „Информационно обслужване” АД - информационна система за фирмените дела;

-         Счетоводна програма - „Поликонт” с модули „Счетоводство” и „Дълготрайни активи” на фирма  „С+С аутоматион” ООД - за счетоводството;

-         „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД - счетоводството.

-         Съдът разполага с програма за управление на работния поток от документи „DocuWare”- действаща по ЛОТ 2;

-         Система за делата по несъстоятелност на CNSys.

 

         През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд бе закупено и успешно внедрено цялостно антивирусно решение на базата на Panda AdminSecure 2007 и периметрова защита с интегрирано web и  mail-филтриране. От края на 2009 година се използва централизиран лиценз за Panda AdminSecure 2007, използван от българската съдебна система. Използва се успешно от няколко години и периметрова защита Gate Defender.

         Не на последно място, Кюстендилския окръжен съд има своя интернет страница -  http://kjustendil.court-bg.org/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

V. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

 

1. Дупнишки районен съд.

 

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

1.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 542 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 48 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 229 дела.

         За сравнение, през 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 491 наказателни дела от общ характер, сред които и 23 бързи производства по реда на член 356 НПК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 256 дела.

         През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 561 наказателни дела от общ характер, в това число 503 новообразувани дела.

         През 2006 година в Дупнишкия съд са постъпили за разглеждане 449 наказателни дела от общ характер, в това число 335 новообразувани наказателни дела.

         За разлика от предишната година, през 2009 година е налице  известно нарастване в броя на постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер. Очевидно е, че може да се говори за известно активизиране на криминалния контигент в района на съда.

         Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Дупнишкия районен съд през 2009 година показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

         За извършване на общоопасни престъпления – 284 броя или 52.4%, при 233 броя дела за 2008 година, съответно 201 броя дела образувани през 2007 година и 78 броя дела за 2006 година;

         За извършване на престъпления против собствеността – 129 броя или 23.8%, при 144 броя дела за 2008 година, при 282 - за 2007 година и  286 броя за 2006 година;

         За извършване на престъпления против личността – 30 броя или 5.5%, при 48 броя дела за 2008 година, 33 броя – за  2007 година и 31 броя дела образувани през 2006 година;

         За извършване на престъпления против стопанството – 29 броя или 5.4%, при 16 броя за 2008 година, 4 дела за 2007 година и 13 броя дела, образувани през 2006 година;

         За извършване на документни престъпления – 21 броя или 3.9%, при 16 дела за 2008 година, 13 броя дела за 2007 година и 8 дела, образувани за извършени документни престъпления през 2006 година; 

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 16 броя или 3%, при 4 дела за 2008 година, 7 броя дела постъпили през 2007 година и 2 дела, образувани през 2006 година;

         Следва да се отбележи, че през периода 2007 – 2009 година структурата на постъпленията в Дупнишкия районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е аналогична и с тази на постъпленията в Кюстендилския районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и известни промени. Така например, през 2008 година основната част от постъпленията се формират отново от делата за извършване на общоопасни престъпления, престъпления против собствеността и престъпления против личността. През 2007 година обаче най – многобройна група от постъпленията е била тази за извършване на престъпления против собствеността.

         От друга страна, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления е за извършване престъпления против собствеността.

         Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2009 година ДРС е следвало да разгледа 771 наказателни дела от общ характер, от които 542 новообразувани дела и 229 броя дела, останали несвършени в края на 2008 година. През отчетният период съда е свършил 587 наказателни общ характер дела, като края на отчетния период са останали несвършени 184 броя дела. От общо свършените 587 броя дела съдът е приключил в инструктивния тримесечен срок 394 броя дела – 67%.

         За сравнение, през 2008 година Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа 747 наказателни дела от общ характер, от които 491 новообразувани дела и 256 броя дела останали несвършени в края на 2007 година. През отчетният период съда е свършил 505 наказателни общ характер дела, като края на отчетния период са останали несвършени 243 броя дела. От общо свършените 504 броя дела съдът е приключил в инструктивния тримесечен срок 317 броя дела – 63 %.

         От общо свършените през 2009 година 587 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 148 броя дела са свършени по същество с присъда – 25 %; прекратени са по споразумение 439 броя дела – 75 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 6 дела, а прекратени по споразумение - 41 броя дела.

         За сравнение, от свършените през 2008 година 504 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 136 броя дела са свършени по същество с присъда – 27 %; прекратени са по споразумение 368 броя дела – 70 %, като от тях 315 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 62 %; от свършените дела по реда на член 356 от НПК са решени 3 дела, прекратени по споразумение са 17 броя дела.

 

         Структура на наказаната престъпност.

 

              През 2009 година в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 841. Съдебни актове са постановени срещу 678 лица, от които осъдени са общо 636 лица, сред които и 7 непълнолетни, а са оправдани 42 – 6.19%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 355 лица, като по отношение на 258 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 6 лица, на 74 е наложено наказание „глоба”, на 179 – „пробация” и на 17 лица – други наказания.

              За сравнение, през 2008 година в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 587. Съдебни актове са постановени срещу 470 лица, от които осъдени са общо 448 лица, сред които и 6 непълнолетни, а са оправдани 22 – 4.68%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 259 лица, като по отношение на 191 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 23 е наложено наказание „глоба”, на 138 – „пробация” и на 22 лица – други наказания.

              През 2007 година в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 746. Съдебни актове са постановени срещу 722 лица, от които осъдени са общо 686 лица, сред които и 16 непълнолетни, а са оправдани 36 – 5.24%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 217 лица, като по отношение на 139 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 111 е наложено наказание „глоба”, на 135 – „пробация” и на 35 лица – други наказания.

 

              1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 79 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 66 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 145 дела съдът е свършил 99 от тях, от които 27 по същество с присъда – 27 % и 72 – по  споразумение – 73%. В края на 2009 година в съда са останали несвършени 46 броя дела.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 52 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 62 броя дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 114 дела съда е свършил 53, от които 30 по същество с присъда – 57 % и 23 са свършени със споразумение. В края на 2008 година в съда са останали несвършени 61 броя дела.

         През 2007 година постъпилите 36 наказателни дела от частен характер е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 60 броя дела. През годината съдът е свършил 39 дела, като 11 броя са свършени със съдебен акт по същество. По 28 наказателно частен характер дела производствата са прекратени, като от тях 22 със споразумение между страните, а 6 дела са прекратени по други причини.        

         Следва да се отбележи подобрената работа на ДРС по този вид дела, доколкото не само е намален броя на несвършените дела за 2009 година от 61 на 46, но и приключването на ¾ от делата по спогодби между страните.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 53 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 34 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 87 дела, съдът е успял да свърши 78, от които 69 дела с решение по същество – 88%. В края на отчетната година са останали несвършени 9 броя дела. От свършените 78 дела, 35 са приключени в 3 – месечен срок – 45%.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 69 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 45 броя дела. Свършени са 80 дела, от които 72 дела с решение по същество – 90 %, като в края на отчетната година са останали несвършени 34 броя дела. 29 броя дела са свършени в инструктивните срокове – 36 %.

         През 2007 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 189 броя наказателни дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 53 броя дела. През годината съдът е свършил 195 броя дела, като от тях 129 дела са свършени в инструктивните тримесечни срокове – 66 %. Несвършени в края на отчетния период са 48 броя дела.

         Наблюдава се положителна тенденция за подобрение в работата на съдиите от наказателна колегия в ДРС по отношение на този вид дела. В сравнение с предходната 2008 година, през 2009 година не само е увеличен процента на делата, разгледани в 3 – месечен срок, но броят на несвършените дела в края на периода е сведен до 9. Очевидно е, че отправената критика в доклада за предходния отчетен период е взета под внимание от страна на съдиите в наказателната колегия на ДРС, още повече е налице видима тенденция към значително намаляване размера на постъпленията.

 

         1.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са образувани 305 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2008 година 14 дела. От разглежданите общо 319 дела съдът е свършил 298.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 278 частни наказателни дела, от които са приключени 252 броя дела, като в края на периода несвършени са останали 14 дела.

         През 2007 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 238 частни наказателни дела, като всички те са новообразувани. Съдът е успял да приключи всичките през периода.

 

         Проведени съдебни заседания.

 

         В Дупнишкия районен съд през отчетната 2009 година са насрочени за разглеждане 1993 броя дела, от които 1609 дела от общ характер – 80 %. Отложени са 1332  броя дела – 67 %, от които общ характер – 1045 броя дела -  52 %.

         През 2008 година са насрочени за разглеждане 1953 броя дела, от които 1594 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1439  броя дела – 74 %, от които общ характер – 1140 броя дела 71.5 %.

         През 2007 година са насрочени за разглеждане 2358 наказателни дела от общ и частен характер. От тях 1839  са насрочените за разглеждане наказателни общ характер дела. През годината са отложени 2046 наказателни дела от общ и частен характер – 86.76 %, като отложените наказателни общ характер дела възлизат на 1489 броя или 81 %.

         От тези данни може да се направи извод за известно подобрение в работата на ДРС относно намаляване процента на отложените дела, и особено на тези от общ характер.

 

         Връщане на дела за доразследване.

 

         През отчетната 2009 година са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 23 броя наказателни дела, като 17 от тях – 74 % от съдия - докладчик и 6 броя дела – 26 % от съдебно заседание.

         За сравнение, през 2008 година са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 56 броя дела, като 39 от тях – 70 % от съдия докладчик и 17 броя дела – 30 % от съдебно заседание.

         Макар и да е налице известно подобрение в работата на Дупнишкия районен съд по този показател, отново следва да се повтори заключението и от предишни отчетни доклади, че не малка част от връщането на наказателни дела на прокуратурата се извършва от открито съдебно заседание.

         Наистина, цифрите са далеч по – добри от периода 2004 – 2005 година, когато върнатите дела от открито съдебно заседание надхвърляха 50%. Все пак, наложително е да се продължат усилията в тази посока и съдиите – докладчици да обърнат по – сериозно внимание на подготовката за съдебно заседание.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 99 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 69 броя дела са образувани по жалби – 70 %, и 30 – 30%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 23 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009 година 122 въззивни наказателни дела.

         През отчетната 2008 година са образувани 121 въззивни наказателни дела по атакуване на актове на Дупнишкият районен съд. От така постъпилите дела 69 броя дела са образувани по жалби – 57 %, а 52 по протести на Дупнишката районна прокуратура – 43 %. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 42 дела, като общо са стояли за разглеждане през 163 въззивни наказателни дела.

         През 2007 година са образувани 158 въззивни наказателни дела, за оспорване актове на Дупнишкия районен съд. 120 са новообразувани производства, като 55 от тях са по жалби и 65 по протести на районна прокуратура. Така образуваните през годината дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 38 въззивни наказателни дела.   

         През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 140 въззивно наказателни дела срещу актове на Дупнишкият районен съд, като 98 от тях по жалби и 42 дела по протести. Тях въззивният съд е разгледал ведно с останалите несвършени от края на 2005 година – 21 броя въззивни наказателни дела.

         През 2009 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 107 от стоящите пред него за разглеждане 122 броя въззивни наказателни дела – 88 %. От общо свършените 107 броя дела, потвърдена е присъдата по 51 дела – 48 %; по едно дело наказанието е намалено, по едно – увеличено и по 8 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 21 дела – 19.6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 14 броя дела – 13%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 7%, производството е прекратено.

         През 2008 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 140 от стоящите пред него за разглеждане 163 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 140 броя дела съдът е потвърдил присъдата по 61 дела – 44 %; по 1 дело е приложено условното осъждане; липсват дела, по които въззивното инстанция да е отменила условното осъждане, да е намалила или увеличила наложеното от районен съд наказание; по 6 дела – 4 % съда е извършил други промени в наказателната част, по 3 дела – 2 % съда е извършил промени в гражданската част на съответната присъда,  по 5 дела – 3.5 % присъдата е отменена от части с връщане на делото за ново разглеждане на първостепенния съд; по 18 дела – 13 %, присъдата е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане на районен съд; по 28 броя дела – 20 %, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова присъда от въззивния съд, а по 18 дела – 13%, производството по делото е прекратено.

         През 2007 година въззивният съд е свършил 125 от стоящите за разглеждане пред него 158 въззивни наказателни дела по актове на Дупнишкия районен съд. По 63 броя дела – 50 %, съдът е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд; по 2 дела е намалено наложеното от районния съд наказание – 1.6 %; по 8 дела са извършени промени в наказателната част на присъдата – 6.4 %; по 1 дело са допуснати промени в гражданската част – 0.8 %; по 5 дела присъдите са отменени отчасти и производствата са върнати за ново разследване от първостепенния съд – 4 %; по 33 дела въззивния съд е отменил присъдата изцяло, като се е произнесъл с нова присъда – 26.4 %.

         През 2006 година въззивния съд е свършил 123 дела от стоящите за разглеждане пред него 141 въззивни дела. По 73 дела – 59.34 % въззивния съд е потвърдил атакувания съдебен акт, по 1 дело – 0.81 % съдът е приложил разпоредбата на член 66 ал.1 от НК, по 1 дело – 0.81 % съда е отменил приложението на условното осъждане, по 5 дела – 4.06 % е намалил размера на наложеното наказание, по 1 дело – 0-81 % съдът е увеличил размер на наложеното наказание, по 6 дела – 4.87 % съда е изменил присъдите в наказателните им части. По 1 въззивно наказателно дело съдът е отменил присъдата на районен съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. По 27 дела съдът е отменил атакуваните присъди изцяло, като по 10 дела производствата са върнати за ново разглеждане, а по 17 дела въззивния съд е произнесъл нова присъда. По 8 дела въззивния съд е прекратил производството по делото.

        

         От изложените данни може да се направи извода за известно подобрение в качеството на правораздаване в Дупнишкия районен съд по наказателни дела. Все още обаче има резерви, които могат да бъдат използвани за подобряване качеството на съдебните актове, което неминуемо би увеличило както процента на потвърдените актове, така и намаляване този на отменените.

 

         Срокове за разглеждане на делата.

 

         Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2009 година  по отношение на 105 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 49 – от 3 до 6 месеца, по 20 – от 6 месеца до 1 година и по 83 – над 1 година.

         През 2008 година от несвършените наказателни дела, по 172 дела е изтекъл срок до 3 месеца от образуването им; по 76 дела е изтекъл срок от 3 до 6 месеца; по 74 дела е изтекъл срок от 6 месеца до 1 година, а над една година от образуването - 92 броя дела.

         И през настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателната колегия следва да се положат усилия за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година.

 

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

         През 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 819 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 580 броя граждански дела. От постъпилите 819 дела, 13 са получени по подсъдност и 7 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1399 броя граждански дела.

         През 2008 година са постъпили за разглеждане 792 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 423 броя граждански дела. Общо е следвало да бъдат разгледани 1253 броя граждански дела.

         През 2007 година са постъпили за разглеждане 905 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 615 граждански дела. Съдът през годината е разгледал и 20 граждански дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд, като общия брой е бил 1540 граждански дела.

         През 2006 година са постъпили за разглеждане 992 граждански дела, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 734 броя дела. През годината са получени по подсъдност 16 дела, а 9 са върнати от въззивния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав на първостепенния съд. Съдът е следвало да разгледа общо 1751 броя граждански дела.        

         През 2005 и 2004 година са постъпили разглеждане съответно 1205 и 1 157 граждански дела.

         Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2004 – 2009 година сочи, че е  налице плавно намаление от около 1200 до около 800 броя. Независимо от това намаление, налице е тревожна тенденция към увеличаване броя на несвършените в края на отчетния период граждански дела от 423 на 580.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1399 са свършени 818 граждански дела – 58%. От така свършените  дела, 345 броя – 42%, са свършени в 3 – месечен срок. По 430 броя дела – 52 % искът е уважен изцяло, по 113 дела – 14 %, - уважен отчасти, по 108 дела – 13 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 16 дела – 2 %, а 151 дела – 18%, са прекратени по други причини.

         През 2008 година в районния съд от разглеждани 1253 са свършени 695 граждански дела – 55%. От така свършените  дела по 347 броя дела – 50 %, искът е уважен изцяло, по 96 дела – 14 %, уважен отчасти, по 79 дела – 11 %, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 14 дела – 2 %, а 159 дела – 23 %, са прекратени по други причини.

         През 2007 година Дупнишкият районен съд от разглеждани 1540 е свършил 1035 граждански дела – 68%. От тях по 504 граждански дела искът е уважен изцяло - 48.7 %; по 105 граждански дела искът е уважен отчасти – 10.1 %; по 113 граждански дела искът е отхвърлен – 11 %. Прекратени по спогодба са 43 производства – 4 %, а 270 производства са прекратени по други причини – 26 %.

         През 2006 година в районния съд от 1751 са свършени 1188 граждански дела – 68%. От общо свършените дела, по 542 съдът е уважил иска изцяло – 45.62 %, по 102 дела  - 8.58 %, - отчасти и по 117 дела – 9.84 %, предявените искове са отхвърлени. През годината 33 от свършените дела -  2.77 %, са свършени със спогодби, а 394 дела – 33.16 %, са прекратени по други причини.

 

         За съжаление, през периода 2006 – 2009 година и по показателя за свършени дела през годината се забелязва тенденция към намаляване на относителния им дял. Съответно от 68% за 2006 година до 58% за 2009 година. Налице е влошаване на работата на съдиите от гражданска колегия в този съд, като една от задачите за следващия период пред ръководството на съда следва да бъде предприемане на мерки в тази посока.

 

 

         Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2006 – 2009 година в постъпленията по видове граждански дела в Дупнишкия районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове са както следва:

         1/ Искове по Семейния кодекс – 231 граждански дела, при 283  за 2008 година, 253 дела за 2007 година и 241 дела за 2006 година;

         2/ Облигационни искове – 143 броя дела, при 33 дела за 2008 година, 98 броя постъпили за 2007 година и 44 броя за 2006 година;

         3/ Вещни искове – 54 броя граждански дела, при 74 броя за 2008 година, 239 броя дела за 2007 година и 167 броя дела за 2006 година;

         4/ Делби – 42 броя дела, при 43 броя дела за 2008 година, 38 броя дела постъпили през 2007 година и 26 дела постъпили за 2006 година;

         5/ Искове по КТ – 66 броя граждански дела, при 74 броя дела за 2008 година, 47 броя дела през 2007 година и 60 дела за 2006 година;

         6/ Финансови начети – липсват постъпления за 2009, 2008, 2007 и 2006 година, при едно дело за 2005 година и едно за 2004 година;

         7/ Други искове – 263 броя дела, при 315 броя за 2008 година, 230 броя дела постъпили през 2007 година и 454 броя дела за 2006 година.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2009 година Дупнишкият районен съд е свършил 818 граждански дела, от които 345 – 42%, в инструктивния 3 – месечен срок.

         През 2008 година районният съд е свършил 695 граждански дела, от които 253 дела са свършени в 3 - месечен срок – 36 %. През 2007 година процентът на свършените дела в този срок е  41 и през 2006 година – 40.6.   

         Очертава се като трайна тенденция относителният брой на свършените в този срок дела да се запазва в рамките на 40 – 42%, независимо от лекото подобрение през 2008 година.

 

         Проведени съдебни заседания.

 

         През отчетната 2009 година Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1871 броя граждански дела. От тях през година съда е отложил в открито заседание 1158 броя дела – 62 %. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 750 броя дела, то реално отложените дела са 22 %.

         През отчетната 2008 година съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2052 броя граждански дела, от които са отложени в открито заседание 1390 броя дела – 68 %. Ако от тази цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 726 броя дела, то реално отложените дела са 33%.

         През 2007 година районният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1931 броя дела, от които в открито съдебно заседание са отложени 1668 дела – 74.5 %, от които 230 в първо по делото и помирително заседание.        

         През 2006 година в Дупнишкия районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 3659 граждански дела. От така насрочените дела съдът е отложил 2582 дела, от които 437 в първо по делото и помирително заседание. Следователно процентът на отложени граждански дела, без тези в първо и помирително заседание за съда е 58.62 %.

         Анализът разкрива една положителна тенденция в работата на съда, а именно - постепенно намаляване през последните години на процента на отложените дела, която следва да бъде продължена и през 2010 година.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 207 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 60 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 232 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 115 дела – 49.5%, решението на районния съд е оставено в сила; по 40 дела – 17 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 13% ; по 12 дела – 5 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 15%, производството по делата е прекратено. В края на 2009 година са останали несвършени 35 въззивни граждански производства.

         През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 160 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 74 въззивни граждански дела. През годината Окръжният съд е свършил 178 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 97 дела – 54.5 % решението на районен съд е оставено в сила; по 35 дела – 20 %, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 17% ; по 88 дела – 49 % решенето е обезсилено, а по 8 дела – 4 %, производството по делата е прекратено. В края на 2008 година са останали несвършени 56 въззивни граждански производства.

         През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане като въззивна инстанция 212 граждански дела по жалби срещу актове на Дупнишкия районен съд. Тези дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 136 броя граждански дела. През годината от свършени 292 въззивни граждански дела Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила решенията по 123 дела – 42 %; изменил е решенията по 51 дела – 17 %; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 56 дела -19 %; по 31 дела решението е обезсилено – 10 %. По 31 дела съдът е прекратил производството по делото, а 56 дела са останали несвършени в края на 2007 година.

         През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 227 въззивни граждански дела по жалби срещу актове на Дупнишкия районен съд. Тези дела съда е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 90 въззивни дела. През годината въззивният съд е свършил 317 граждански дела, като е оставено в сила решението на първостепенния съд по 90 дела – 49.72 %, по 21 дела решението е изменено от части – 11.60 %, по 32 дела решението е изменено изцяло и е постановено ново решение – 17.67 %, по 8 дела решението е обезсилено – 4.41 %

         През 2005 и 2004 година процентът на оставените в сила решения е съответно 50.7 и 54.

         След лек спад през 2007 година, относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС се задържа около 50% за последните две години.

 

1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са образувани 1664 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 58 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 56 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1790 дела, съдът е успял да свърши  1764 броя дела – 98.5%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 1729 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 26 броя дела от този вид.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 1198 броя дела по реда на член 410 и член 417 от ГПК. През годината съдът ги е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 9 броя дела. През годината са свършени 1142 броя дела, като в инструктивния тримесечен срок са свършени 1116 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 65 броя дела от този вид.

         През 2007 година в Дупнишкия районен съд са образувани 378 граждански дела по реда на член 237 от ГПК/отм./. Тях съдът е разгледал ведно с останалите несвършени от края на 2006 година 74 броя дела. В края на отчетния период са свършени 398 броя дела, като всички те са приключени. От тях 393 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок, а 5 дела след изтичане на този срок. В края на 2007 година са останали несвършени 54 дела.

         През 2006 година в Дупнишкият районен съд са образувани 904 граждански дела по реда на чл.237 ГПК/отм./, като съда е следвало да ги разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 21 броя дела. През годината съдът е свършил 862 дела, от които 857 дела – 99.41 % в инструктивните тримесечни срокове, а 5 дела извън тези срокове. Останали несвършени в края на отчетния период са 66 дела.   

         През 2005 и 2004 година образуваните в ДРС граждански дела по реда на чл.237 ГПК/отм/  са съответно 741 и 535 дела.

 

         1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд не са постъпвали за разглеждане дела по реда на член 310 ГПК, като са били разгледани и свършени през периода единствено несвършените в края на 2008 година 2 дела, извън 3 – месечен срок.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 10 дела по реда на член 310 ГПК, 8 от които са свършени в 3 – месечен  срок. 2 дела са останали несвършени в края на периода.

         През 2007 година в районния съд са образувани 22 дела като бързи производства, които през годината е следвало да бъдат разгледани задно с останалите несвършени от края на 2006 година 9 дела. През годината съдът е свършил всички  31 дела, като 28 от тях – 90 %, са свършени в инструктивния срок.        

 

 

1.с Административно наказателен характер дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

Постъпления.

 

         Постъпленията за 2009 година от административно наказателен характер дела в Дупнишкия районен съд по видове са следните:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 8 дела, при 16 броя за 2008 година, 35 дела постъпили за 2007 година;

         2/ За административни нарушения по ЗА, ЗДДС и ДПК – 4 броя, при 28 броя дела за 2008 година, при 14 дела постъпили за 2007 година и 29 дела за 2006 година;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 535 дела, при 539 броя дела за 2008 година, 425 дела постъпили за 2007 година и 350 дела за 2006 година;

         4/ За административни нарушения по Закона за Стандартизацията – няма постъпления от дела за 2009, 2008 и 2007 година, при 3 дела за 2006 година;

         5/ За административни нарушения по Закона за митниците – няма постъпления, при 7 броя дела за 2008 година, при 1 дело постъпило за 2007 година и 4 дела за 2006 година;

         6/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 1 дело, при 6 дела за 2008 година, при 5 дела постъпили през 2007 година и 2 дела за 2006 година;

         7/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – липсват постъпления през 2009 и 2008 година, при 1 дело постъпило през 2007 година и 2 дела за 2006 година;

         8/ За административни нарушения дела по Закона за опазване на селскостопанското имущество – липсват постъпления за 2009 година, при 2 дела постъпили през 2008 година, без постъпления за 2007 и 2006 година;

         9/ За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления, при 1 дело постъпило през 2008 година, при липса на постъпления през 2007 година и при 3 дела за 2006 година.

         10/ За административни нарушения по УБДХ – 67 нах дела, при 65 дела за 2008 година и 49 дела за 2007 година.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са образувани 754 административно наказателен характер дела, в това число и 34 броя дела върнати за ново разглеждане. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2008 година 285 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1039 нах дела през годината районния съд е свършил 771 броя дела - 74 %.  В края на 2009 година са останали несвършени 268 дела, като районният съд е намалил броя на висящите дела от този вид със 17.

         От свършените 771 дела 332 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 43 %. 720 нах дела - 93 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 51 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 771 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 247 броя дела – 32 %, по 126 дела – 16 %, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 45 %, прекратени са производствата по 51 броя дела – 7 %.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са образувани 812 дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2007 година 218 броя дела. От подлежащите на разглеждане 1030 броя през годината районния съд е свършил 722 броя дела - 70 %. В края на 2008 година са останали несвършени 308 броя административни дела, като е допуснато увеличение на висящите дела през отчетната година с 90 броя.

         От свършените 722 броя дела, 267 броя дела са свършени в инструктивните тримесечни срокове – 37 %. 679 - 94 %     са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 43 броя дела производството е прекратено – 6%. От общо свършените дела, потвърдени са атакуваните актове по 277 броя дела – 38%, по 75 дела – 11%, съдът е изменил атакуваните актове, отменени са актовете по 327 броя дела – 45 %, прекратени са производствата по 43 броя дела – 6 %.

         През 2007 година Дупнишкият районен съд  е образувал 674 броя нах дела, които са стояли за разглеждане пред него заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 291 броя дела. От подлежащите на разглеждане 965 дела съдът е свършил 677, като в 3 – месечен срок са свършени 358 от тях – 53 %. През годината съдът е свършил 581 по същество с решения – 85 %, а по 96 дела производствата по делото са прекратени – 15 %. От общо свършените дела, съдът е потвърдил актовете на административните органи по 234 дела – 34.6 %, по 104 дела е изменил административните актове – 15.4 %, отменил е административните актове по 242 дела - 35.8 %;

 

 

Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.

 

         Видно от отчетния доклад за дейността на Дупнишкия районен съд, през 2009 година щатът на този съд е включвал 12 щатни бройки за съдии, които са били изцяло заети. През по – голяма част от годината реално в него са работили 9 съдии, поради командироването на съдиите Алексиева и Анастасова за продължителни периоди от време, съответно в КОС и СРС, както и ползването на отпуск от съдия Георгиева през периода януари – октомври. През по-голямата част от периода съдиите са били разпределени в 6 наказателни и 3 граждански състава.

         През отчетната 2009 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 4426 броя дела, в това число и 104 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 1299 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 5725 дела съдът е свършил 4571 броя дела – 80 %.

         В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 3433 броя дела от – 75 %. С актове по същество съдът е свършил 3673 броя дела – 80%, а производството по 898 броя дела – 19.6% е прекратено. От тези 898 броя дела, производството по 423 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 24 дела са върнати за доразследване и 435 дела – по други причини.В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е намален със 145 дела до 1154, т.е. 1/5 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

         През 2008 година в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 3912 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 1055 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината 4967 дела, съдът е свършил 3634 броя дела – 73 %. В инструктивния 3 - месечен срок са свършени 2351 броя дела – 65 %. С актове по същество съдът е свършил 2940 броя дела – 80%, а производството по 694 броя дела е прекратено – 19%.

         През 2007 година в районния съд са постъпили за разглеждане 3286 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените от края на 2006 година 1323 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 4609 дела съдът е свършил 3377 броя дела – 73 %. В инструктивния 3 – месечен срок съдът е свършил 2086 от тях – 62 %.

 

         Общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2009 година е била 39.76 дела месечно, като броят на свършените дела е 31.74 дела месечно.

         Натовареността на гражданските съдии по щат е била 54.08 дела при свършени средно месечно 43.65 дела, а на наказателните – съответно 29.52 дела и 23.24 дела.

         Действителната натовареност общо възлиза на 42.41 дела при свършени средно месечно 33.86 дела.

         През 2008 натовареността на съдиите от ДРС възлиза на 34.49 броя дела, при свършени средно месечно 25.24 дела.

         През 2007 година натовареността на съдиите от Дупнишкия районен съд по щат е била от 64.01 дела.  Действителната натовареност е била от 45.15 дела месечно, като са свършвани 33.11 дела месечно от съдия.

         Приемам за основателни изводите на Административния ръководител на Дупнишкия районен съд относно причините за големите разлики в натовареността на съдиите от наказателните и гражданските състави, отразени в статистическите форми. И все пак, ръководството на този районен съд следва да извърши анализ на постъпленията от дела през 2009 и в началото на 2010 година, като се предприемат конкретни действия относно удачно разпределение на съдиите по наказателни и граждански състави.

        

         Бюро за съдимост, съдебно изпълнение, Съдия по вписванията.

 

         През 2009 година в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6589 броя свидетелства и справки за съдимост, при 7109 броя за 2008 година и 7 782 броя за 2007 година.

         В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2009 година са постъпили 175 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2561 броя дела. През 2008 година са постъпили 136 дела при 2566 несвършени, а през 2007 година – постъпили 119 при 2 701 несвършени в началото на годината.

         През 2009 година съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 4661 вписвания, в това число – 222 броя ипотеки, и 158 броя възбрани. През 2008 година са извършени 5448 вписвания, в това число 445 броя ипотеки и 101 броя възбрани, а през 2007 година – 6578 броя вписвания, от които 512 ипотеки и 102 възбрани.

 

 

 

2. Кюстендилски районен съд.

 

2.а Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

2.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 377 наказателни дела от общ характер, в това число 357 новообразувани и 13 бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2008 година в районния съд са постъпили за разглеждане 445 наказателни дела от общ характер дела, всички новообразувани, като 8 от тях са бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През 2007 година в съда са постъпили за разглеждане 336 наказателни дела от общ характер, като са новообразувани. Едно дело от тях е било образувано като бързо производство по реда на чл. 356 НПК.

         През 2006 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 309 новообразувани наказателни дела от общ характер.    

         През 2005 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 368 наказателни дела от общ характер, от които новообразувани - 317 броя дела.

         През 2004 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 413 наказателни дела от общ характер, от които 347 новообразувани.

         През периода 2006 - 2007 година е настъпило стабилизиране на постъпленията от наказателни дела в този съд в размер на около 300 – 350 броя, но през следващата 2008 година постъпленията нарастват със 109 броя до 445 броя дела. През отчетната 2009 година е констатиран спад с около 70 дела, докато за ДРС е налице увеличение в постъпленията.

         Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Кюстендилския районен съд през 2009 година показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

         За извършване на общоопасни престъпления – 130 броя или 34.4%, при 155 броя дела за 2008 година, 84 броя дела за 2007 година и 62 броя постъпили за разглеждане през 2006 година;

         За извършване на престъпления против собствеността – 163 броя или 43.2%, при 199 броя дела за 2008 година, 166 броя за 2007 година и 164 броя през 2006 година;

           За извършване на престъпления против личността – 17 броя или 4.5%, при 9 дела за 2008 година, 7 дела през 2007 година и 17 дела за 2006 година;

         За извършване на престъпления против стопанството – 16 броя или 4.2%, при 10 броя наказателни дела за 2008 година, 20 броя постъпили дела през 2007 година и 10 дела, постъпили през 2006 година;

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 16 броя или 4.2%, при 12 дела през 2008 година, 19 броя дела през 2007 година и 12 дела от този вид, постъпили през 2006 година;

         За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. – 16 броя или 4.2%, при 18 дела за 2008 година,  30 броя дела постъпили за 2006 година; 

         За извършване на документни престъпления – 14 броя или 3.7%; 

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 броя или 0.8%, при 4 наказателни дела през 2008 година, по 5 броя дела постъпили през 2007 и 2006 година.

         Следва да се отбележи, че през периода 2006 – 2009 година структурата на постъпленията в Кюстендилския районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията в Дупнишкия районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления е за извършване престъпления против собствеността. И тук може да се отбележи - промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2009 година Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новообразуваните 377 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 116 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 493 броя дела съдът е свършил 408 – 82%, от които 288 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 114 броя дела – 28 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 264 дела – 65 %. В края на периода несвършените дела са намалени на 85.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новообразуваните 445 наказателни дела от общ характер заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 95 дела. От така стоящите за разглеждане общо 540 броя дела, съдът е свършил 424, от които  в инструктивния 3 - месечен срок 299 наказателни дела от общ характер, което съставлява 71%. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 136 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 251 дела – 59 %. В края на периода са останали несвършени 116 наказателни дела.

         През 2007 година съдът е приключил 324 от стоящите пред него за разглеждане общо 419 наказателни дела от общ характер, по отношение на 236 от които това е сторено в 3 – месечен срок – 56 %. От тях с присъди са свършени 113 броя дела – 27 %; прекратено е производството по 209 броя наказателни общ характер дела – 50 %, като по 142 дела производството е прекратено след постигане на споразумения по член 384 или спогодби по член 125 НПК. По други причини е прекратено производството по 16 наказателни дела, като в края на периода са останали несвършени 95 дела.

         И през 2009 година съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд са успели да свършат сравнително  голям брой наказателни дела, като същевременно са успели и да намалят броя на несвършените в края на годината дела. Сравнително висок е и процентът на свършените в 3 – месечен срок дела.

 

         Връщане на дела за доразследване.

 

         През 2009 година 20 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 17 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание и 3 – от открито съдебно заседание.

         През 2008 година 24 производства са прекратени поради връщането им на прокурора за доразследване, като 19 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание и 5 – от открито съдебно заседание.

         През 2007 година производствата по 51 дела са прекратени, поради връщането им за доразследване на прокурора, от които 45 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание и 6 – от открито съдебно заседание.

         През 2006 година производствата по 9 дела са прекратени, поради връщането им за доразследване на прокурора, от които 2 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание и 7 – от открито съдебно заседание.

         Прави впечатления тенденцията към рязко намаление на броя на върнатите дела за доразследване през периода 2007 – 2009 година, както и сравнително ниския брой от тях, върнати от открито съдебно заседание.  Очевидно е, че този проблем след 2006 година вече не стои на дневен ред, за разлика от Дупнишкия районен съд, където все още има какво да се желае относно подобряване работата на отделните докладчици в тази насока.

 

         Структура на наказаната престъпност.

 

              През 2009 година в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 441. Съдебни актове са постановени срещу 441 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 21 – 4.76%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 247 лица, като по отношение на 93 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 1 лице, на 36 е наложено наказание „глоба”, на 126 – „пробация” и на 10 лица – други наказания.

              През 2008 година в съда броят на общо съдените лица възлиза на 493. Съдебни актове са постановени срещу 490 лица, от които осъдени са общо 481 лица, сред които и 18 непълнолетни, а са оправдани 9 – 1.87%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 270 лица, като по отношение на 106 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години не е налагано, на 62 е наложено наказание „глоба”, на 133 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

              През 2007 година в КРС броят на общо съдените лица възлиза на 343. Съдебни актове са постановени срещу 332 лица, от които осъдени са общо 299 лица, сред които и 25 непълнолетни, а са оправдани 8 – 2.4%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 156 лица, като по отношение на 81 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено по отношение на 3 лица, на 40 е наложено наказание „глоба”, на 85 – „пробация” и на 15 лица – други наказания.

              През 2006 година в КРС броят на общо съдените лица възлиза на 379. Съдебни актове са постановени срещу 371 лица, от които осъдени са общо 364 лица, сред които и 31 непълнолетни, а са оправдани 7 – 1.88%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 175 лица, като по отношение на 83 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено по отношение на 8 лица, на 44 е наложено наказание „глоба”, на 89 – „пробация” и на 17 лица – други наказания.

              Наблюдава се положителна тенденция към непрестанно намаляване на броя на осъдените непълнолетни лица. Прави впечатление и ниския относителен дял на оправданите лица, за разлика от данните за Дупнишкия районен съд, където този процент възлиза на 5 - 6%.

 

              1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 50 наказателни дела от частен характер, сред които и едно върнато за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 33 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил  51 от общо стоящите пред него за разглеждане 83 дела – 61 %., като 15 от тях – 29%, в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 51 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 25 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е намален с едно дело до 32 броя.

         През 2008 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 49 наказателни дела от частен характер, като всички те са новообразувани. Така постъпилите дела съда е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2007 година 27 наказателно частен характер дела. През отчетната година съда е свършил  40 от общо стоящите пред него за разглеждане 73 дела – 55%. От свършените дела, в инструктивния 3 - месечен срок съдът е свършил 10 броя дела – 25 %.

         От общо свършените наказателни частен характер дела, съдът е свършил с присъда 12 броя дела, а производството по 28 дела е прекратено. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е увеличен от 27 на 33 броя.

         През 2007 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 40 наказателни дела от частен характер, като всички те са новообразувани. Тях съдът е следвало да ги разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2006 година 23 броя дела. През годината съдът е свършил с присъда 25 броя дела, а е прекратил производството по 11 дела. В краят на годината в съда са останали несвършени 27 броя дела, с което те са се увеличили спрямо края на 2006 година с 4 броя.

         През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 35 дела от наказателно частен характер, които съда е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2005 година – 24 броя дела.  През годината съда е свършил 59 броя дела. От тях с присъда са свършени 31 броя дела – 52.54 %, а 4 дела са прекратени – 6.77 %. В края на отчетния период са останали несвършени 24 дела. Следователно броя на висящите дела в началото и края на отчетния период се е запазил.

         Налице е тенденция към постепенно увеличение на постъпленията от този вид дела в районния съд, идентично с увеличаването на постъпленията и в Дупнишкия районен съд.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела.

 

         В Кюстендилския районен съд през отчетната 2009 година са постъпили за разглеждане 48 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 11 броя дела. През годината този съд е свършил 51 броя дела – 86%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 42 броя дела – 82. По 2 дела от този вид производството е прекратено. В края на 2009 година са останали несвършени 8 броя дела.

         През 2008 година са постъпили за разглеждане 35 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат свършени заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 15 броя дела. През годината този съдът е свършил 30 броя дела – 60%, от които в 3 – месечен срок 25 броя дела – 64 %. По 9 дела от този вид производството е прекратено, като в края на 2008 година са останали несвършени 11 броя дела.

         През 2007 година са постъпили за разглеждане 88 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 17 дела. През годината съдът е свършил 90 дела, като 73 от тях – 80 %, - в  3 - месечен срокове. Прекратено е производството по 10 дела, като в края на годината са останали несвършени 15 дела.

         През 2006 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 111 броя дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 11 дела. От стоящите пред него за разглеждане 122 броя дела съда е свършил 105 дела, от които почти всички - 104 дела, в  3 – месечен срок.

         През  2005 и 2004 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане съответно 105 и 121 наказателни дела по реда на член 78а от НК.

         Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд навежда на извода, че е налице трайна тенденция към намаляването им, независимо от лекото увеличение, констатирано през 2009 година. Този спад се дължи най – вече на изключване от приложното поле на 78а НК на престъпленията по чл.343б НК, които години наред съставляваха огромната част от тези постъпления.

 

         1.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 373 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 25 дела. През годината от общо за разглеждане 398 дела, съдът е успял да свърши 383, от които 364 – 95%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 334 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени своевременно. Общо през годината са постъпили за разглеждане 707 дела.

         През 2008 година в съда са образувани общо 647 броя частни наказателни дела, в това число и по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. През годината съдът е свършил 642 броя дела.

         През 2007 година са образувани 557 частни наказателни дела, които той е следвало да реши ведно с останалите несвършени от края на 2006 година 4 дела.

         През 2006 година е образувал и разгледал 719 частни наказателни дела от досъдебното производство, в това число мерки по реда на член 64 НПК – 21 броя.        

         Налице е тенденция към постепенно увеличение на постъпленията от този вид дела.

 

         Проведени съдебни заседания.

 

         През 2009 година  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1183 наказателни дела, от които 923 са дела от общ характер. През година съдът е отложил 749 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 536  наказателни дела от общ характер възлиза на 45.

         През 2008 година в районния съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1144 наказателни дела, от които 939 дела от общ характер. През година са отложени 705 наказателни дела – 62%, като само процентът на отложени наказателни дела от общ характер възлиза на 57 - 539 броя дела

         През 2007 година са насрочени за разглеждане 915 наказателни дела, от които 740 наказателни дела от общ характер. През годината съдът е отложил 622 наказателни дела – 68 %, в това число 64 % наказателни дела от общ характер.

         През 2006 година в съда са насрочени за разглеждане 533 наказателни дела, в това число 457 дела от общ характер. Отложени са 225 броя дела – 42.21 %, от които 178 дела от общ характер – 38.94%.

         Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че в този съд системно се намалява процентът на отложени дела, която тенденция продължава и през 2009 година.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 64 броя дела са образувани по жалби – 81%, и 15 – 19%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 2 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009 година 81 въззивни наказателни дела.

         От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане 81 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 32 броя дела – 50 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3 % наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело, променени са решенията на първостепенния съд в гражданската част по 4 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 1 дело. Отменени изцяло са присъдите по 15 дела – 23%, като по 8 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

         През 2008 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 54 въззивни наказателни дела срещу съдебни актове на районния съд, от които 48 са образувани по жалби и 6 броя дела - по протести. Така образуваните въззивни наказателни дела съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2007 година 10 броя дела, или общо за разглеждане са стояли 64 дела. От тях КОС  е свършил 62 дела, като присъдите на районен съд са потвърдени по 37 броя дела – 60 %, през годината не са произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 5 въззивни наказателни дела – 8 %, наложеното от районен съд наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело – 1.5 %, изменени са решенията на първостепенния съд по 2 дела – 3 %, отменени отчасти са съдебните актове на районен съд град Кюстендил по 3 дела – 5 %, присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за доразследване по 5 дела – 8 % и по 6 дела присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова присъда – 8 %.

         През 2007 година в Кюстендилския окръжен съд са образувани 64 въззивни наказателни дела срещу решения на районен съд град Кюстендил. От тях 48 са образувани по жалби и 16 - по протести на Кюстендилската районна прокуратура. Така образуваните дела съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2006 година 36 въззивни наказателни дела. От стоящите пред него за разглеждане общо 100 въззивни наказателни дела, през годината съдът е свършил 92. По 59 дела – 64 %, съдът е потвърдил първоинстанционния съдебен акт; по 1 дело – 1 %, присъдата е изменена, като е отменено приложението на условното осъждане по чл. 66 НК; по 2 дела – 2 %, наказанието е намалено; по 5 дела – 5.4 %,  присъдата е изменена в наказателната част; 3 дела - 3 %, са върнати за ново разглеждане от Кюстендилския районен съд, след като присъдата е отменена отчасти; по 11 дела – 12 %, присъдата е отменена изцяло с произнасяне на нова присъда от въззивния съд. По 9 дела – 9 %, производството е прекратено пред въззивната инстанция.       

         През 2006 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 107 наказателни дела от въззивен характер, като 97 броя от тях са по жалби и 10 по протести. Така постъпилите дела съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 33 броя дела. От така стоящите за разглеждане пред съда ни общо 140 броя въззивни дела, свършени са 104 дела. От тях присъдата на районен съд е потвърдена по 52 дела – 50 %, по 3 дела въззивният съд е намалил наложеното наказание – 2.88 %, по 9 дела съдът е изменил в наказателната част атакуваните актове – 8.65 %, по 3 дела го е сторил в гражданската част – 2.88 %, по 2 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане на делата за ново разглеждане – 2.88 %, по 3 дела присъдата е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане – 2.88 %, по 14 дела присъдите на районен съд са отменени с произнасяне на нова присъда – 13.46 %, като е прекратено производството по 18 броя дела – 17.30 %. В края на отчетният период са останали несвършени 36 броя дела.

         Прави впечатление относително ниския дял на подадените протести срещу актове на Кюстендилския районен съд. За периода 2006 – 2009 година процентът им варира между 11 и 25 %, докато този на подадените протести срещу актове на Дупнишкия районен съд е значително по – висок. През 2007 година той дори е превишавал броя на подадените жалби.

 

         Срокове за разглеждане на делата.

 

         Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2009 година  по отношение на 79 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 12 – от 3 до 6 месеца, по 8 – от 6 месеца до 1 година и по 7 – над 1 година.

         През 2008 година от несвършените наказателни дела, по 116 дела е изтекъл срок до 3 месеца от образуването им; по 26 дела е изтекъл срок от 3 до 6 месеца; по 20 дела е изтекъл срок от 6 месеца до 1 година, а над една година от образуването - 19 броя дела.

         През настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателната колегия, следва да се положат усилия за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година.

 

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 986 граждански дела, от които 966 -  новообразувани, 15 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 469 броя дела.

         През 2008 година в районния съд са постъпили за разглеждане 1021 новообразувани граждански дела, 30 броя граждански дела са получени по подсъдност, 2 дела са върнати за ново разглеждане. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 532 броя дела.

         През 2007 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 1403 граждански дела, както и получени за разглеждане по подсъдност дела. Тях през годината съдът е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2006 година 399 граждански дела. През годината са получени за разглеждане по подсъдност 25 граждански дела.

         През 2006 година в този съд са постъпили за разглеждане 1395 граждански дела, които съда е следвало да разгледа, ведно с останалите несвършени в края на 2005 година – 404 дела. През годината този съд е получил за разглеждане и 10 дела по подсъдност от други съдилища.

         През 2005 и 2004 година в  Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане съответно 1283 и 1555 граждански дела.

         И по отношение на постъпленията от граждански дела в този съд е налице видима тенденция към тяхното намаляване.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

         През отчетната 2009 година Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 966 граждански дела, 15 – получени по подсъдност и 5 – върнати за ново разглеждани, заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 469 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1455 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 948 дела – 65%. В края на отчетния период са останали несвършени 507 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 38 броя.

         През 2008 година районният съд е следвало да разгледа новопостъпилите граждански дела заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 532 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1585 броя, от които през годината са свършени 1116 граждански дела – 70.5 %. В края на отчетния период са останали несвършени 469 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени с 63 броя от този съд.

         Прави впечатление, че през 2008 година съдиите от гражданска колегия при Кюстендилския районен съд са успели да намалят несвършените дела в края на годината. През 2009 година обаче е допуснато ново увеличение на тези дела, поради което през настоящата 2010 година отново трябва да се положат усилия в тази насока.     

          През отчетната 2009 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 443 граждански дела – 46.7 %, искът е уважен от части по 105 дела – 113 %, по 94 граждански дела – 10%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 15 дела – 1.6 %, а по други причини са прекратени 291 граждански дела – 30%.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 529 граждански дела – 47.4 %, искът е уважен отчасти по 146 броя граждански дела – 13 %, по 118 граждански дела е отхвърлен – 10.6 %, прекратени по спогодба са 21 дела – 1.8 %, а по други причини - 302 граждански дела или 27 %.

         През 2007 година Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 808 граждански дела – 59 %; по 133 дела го е  уважил отчасти – 9.7 %;  искът е отхвърлен по 147 дела – 11 %. Прекратени по спогодба са 20 дела – 1.5 %, а 258 са прекратени по други причини – 19 %.

 

         Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2006 – 2009 година в постъпленията по видове граждански дела в Кюстендилския районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове са както следва:

         1/ Искове по Семейния кодекс – 236 граждански дела, при 265 броя дела за 2008 година, 286 броя дела за 2007 година и 290 дела за 2006 година;

         2/ Облигационни искове – 294 броя дела, при 266 броя дела за 2008 година, 310 броя дела постъпили през 2007 година и 346 дела за 2006 година;

         3/ Вещни искове – 88 броя граждански дела, 91 броя дела за 2008 година, 368 броя дела за 2007 година и 291 дела за 2006 година;

         4/ Делби – 38 броя дела, при 64 броя дела за 2008 година, 71 броя дела за 2007 година и 56 дела за 2006 година;

         5/ Искове по КТ – 63 броя граждански дела, при 119 броя дела за 2008 година, 43 броя дела, постъпили през 2007 година и 88 дела за 2006 година;

         6/ Финансови начети – липсват постъпления за 2009, 2008, 2007 и 2006 година, при 4 дела за 2005 година, 1 дело за 2004 година;

         7/ Други искове – 247 броя дела, при 216 броя граждански дела за 2008 година, 325 броя дела, постъпили през 2007 година и 324 дела за 2006 година.

         И през тази година постъпленията на граждански дела запазват своята структура, като прави впечатление намалението наполовина по дела с предмет искове по КТ, както и за съдебни делби.

        

         Срокове за разглеждане.

 

         През 2009 година от свършени общо 948 граждански дела, Кюстендилският районен съд е свършил 542 дела  в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 57%. / За ДРС този показател е 42%/.

         Съответно, през 2008 в този срок районният съд е свършил 1410 граждански дела или 71 % от общо свършените такива.

         През 2007 година в този срок са свършени 925  граждански дела – 68 %.

         През 2006 година в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 942 граждански дела, което съставлява 66.15%.

         През 2005 и 2004 година относителният дял на свършените в този срок дела възлиза съответно на 56.5% и 54%.

         Следователно по отношение на този съд може да се направи извод за непрекъснато подобряване на качеството на работа по показател „срочност” за периода 2004 – 2008 година, макар и през 2009 година да се наблюдава известно отстъпление. Съдиите от гражданска колегия на съда и през тази година следва да насочат своите усилия към увеличаване или поне запазване размера на относителния дял на свършените в този срок дела.

 

2.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

         През 2009 година в Кюстендилския районен съд са образувани 1618 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, още 15 са получени по подсъдност, като те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 27 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1659 дела е свършил 1637 дела, а 22 дела са останали несвършени. През годината в инструктивния 3 – месечен срок са свършени почти всички – 1633 дела. Несвършени в края на периода са останали 22 дела.

         През 2008 година в Кюстендилския районен съд са образувани 864 граждански дела по реда на чл. 410 и 417 от ГПК, които са стояли за разглеждане заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 5 дела. През годината са свършени 842 броя дела, а 27 дела са останали несвършени. През годината в инструктивния 3 – месечен срок съдът е свършил 99 % от делата – 836 броя дела.

         През 2007 година в Кюстендилският районен съд са постъпили да разглеждане 1167 граждански дела по реда на член 237 ГПК/отм./ Тях съдът през годината е разглеждал заедно с останалите несвършени от края на 2006 година 2 дела. Свършени са 1165 дела, а 5 дела са останали несвършени в края на отчетния период. Всички дела от този вид съдът е свършил в инструктивния срок.

         През 2006 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 1 362 дела по реда на член 237 ГПК/отм./. Съдът е следвало да разгледа тези дела заедно с останалите несвършени от 2005 година 4 дела. Съдът е свършил 1 364 дела, а 2 дела са останали несвършени. От общо свършените 1 364 дела, съдът е свършил в инструктивния срок 1183 дела – 86.73%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2009 година са образувани 219 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 96 въззивни граждански дела.

         През 2008 година са образувани 265 въззивни граждански дела срещу актове на районния съд. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 128 въззивни граждански дела.

         През 2007 година са постъпили за разглеждане 314 въззивни граждански дела по жалби срещу актове на Кюстендилски районен съд, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 218 броя дела.

         През 2006 година са образувани 363 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Кюстендилски районен съд. Тях съда ни е разгледал заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 147 въззивни граждански дела.

         Следва да се отбележи, че продължава да се наблюдава тенденцията към постепенно намаление на постъпленията от въззивни граждански дела и през настоящата отчетна година.

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са свършени 269 от общо за разглеждане 315 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 269 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 143 дела – 53%, решението е изменено отчасти по 47 броя дела – 17 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 32 или 12 %, решението е обезсилено по 15 броя дела – 5.5 %, а производството е прекратено по 32 броя дела – 12 %. В края на периода несвършени са останали 46 въззивни граждански дела.

         През 2008 година от общо за разглеждане 393 въззивни граждански дела са свършени 294 броя въззивни граждански дела по жалби срещу актове на КРС. От тях, съдът е оставил в сила решенията на районния съд по 166 дела – 56.5 %, решението е изменено от части по 47 броя дела – 16 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 38 броя дела или 13 %, решението е обезсилено по 13 броя дела – 4.5 %, производството е прекратено по 30 броя дела – 10 %. Несвършени са останали 99 дела в края на отчетния период.

         През 2007 година от общо за разглеждане 532 въззивни граждански дела по жалби срещу актове на Кюстендилски районен съд са свършени 443 въззивни граждански дела. От тях съдът е оставил в сила решенията на Кюстендилския районен съд по 192 дела – 43 %; по 60 дела решенията на районен съд са изменени отчасти – 14 %; по 82 дела решенията са отменени изцяло и са постановени нови решения – 19 %; по 61 дела решенията на районен съд са обезсилени -14 %. Прекратени са производствата по 48 въззивни граждански дела  - 11 %.

         През 2006 година Кюстендилският окръжен съд е свършил 292 въззивни дела, или с 71 в по-малко от новообразуваните. От свършените през годината 292 дела, съдът е оставил в сила решението по 150 дела – 51.37 %, решението е изменено отчасти по 50 дела – 20.66 %, решението е отменено изцяло и е постановено ново решение по 47 дела – 19.42 %, а по 15 дела – 6.19 % решението на първостепенния съд е обезсилено.

         През 2005 и 2004 година процентът на оставените в сила решения на КРС възлиза съответно на 42% и 51%.

 

         Проведени съдебни заседания.

 

         През отчетната 2009 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1836  граждански дела, като е отложил 1093 дела, от които 538 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 59%.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2514 граждански дела, като е отложил 1586 дела, от които 616 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 38 %.

         През 2007 година Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане 3014 граждански дела в открито съдебно заседание. Отложил е 1938 граждански дела в открито съдебно заседание – 35 %, като в това число 886 дела в първо по делото и помирително заседание.

         През 2006 година в Кюстендилския районен съд са насрочени открити съдебни заседания по 2010 граждански дела. По 765 граждански дела заседанията са отложени, от които 428 дела в първо и помирително заседание. Следователно процента на отложени дела възлиза на 16.56 %.

         През 2005 и 2004 година процентът на отложените граждански дела възлиза съответно на 46 и 28 %.

 

         2.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския районен са постъпили за разглеждане 67 броя дела по реда на член 310 ГПК. От тях 12 са разгледани и свършени в месечен срок, 42 – в двумесечен, 6 – в тримесечен и 7 дела - извън този срок.

 

 

2.с Административно наказателен характер дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

         През отчетната 2009 година Кюстендилският районен съд е образувал 504 броя административно наказателен  характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 225 броя дела.

         През 2008 година Кюстендилският районен съд е образувал 631 броя  наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 194 броя дела.

         През 2007 година в Кюстендилския районен съд са образувани 582 дела, които са стояли за разглеждане пред съда заедно  с останалите несвършени в края на 2006 година 84.

         През 2006 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 569 наказателни административен характер дела, които съда е следвало да разгледа ведно с останалите несвършени в края на 2005 година 120 броя дела.

         През 2005 и 2004 година постъпленията в районния съд от такива дела възлизат съответно на 472 и 455 дела.

         През периода 2004 – 2008 година се наблюдава непрекъснато увеличение в размера на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд, като през 2009 година е налице известно нормализиране на постъпленията.

         Постъпленията на административни дела по видове в Кюстендилският районен съд могат да се обобщят по следния начин:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 13 броя дела, при 11 дела за 2008 година, 17 дела за 2007 година и 13 дела за 2006 година;

         2/ За административни нарушения по ЗА, ЗДДС и ДОПК – 35 дела, при 27 дела за 2008 година, 49 дела за 2007 година и 60 дела за 2006 година;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 240 дела, при 282 дела за 2008 година, 209 дела за 2007 година и 197 дела за 2006 година;

         4/ За административни нарушения по Закона за Стандартизацията – без постъпления за периода 2004 – 2009 година;

         5/ За административни нарушения по Закона за митниците – 12 дела, при 51 броя дела за 2008 година, 68 дела за 2007 година и 27 дела за 2006 година;

         6/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 5 дела, при 2 дела за 2008 година, 5 дела за 2007 година и 9 дела за 2006 година;

         7/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – без постъпления за 2009 и 2008 година, при 1 дело за 2007 година и без постъпления през 2006, 2005 и 2004 година;

         8/ За административни нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество – без постъпления през 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 и 2004 година;

         9/ За административни нарушения по Закона за авторското право – без постъпления за 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 и 2004 година.

 

 

 

                 Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

         По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 10 щатни бройки за съдии, като през годината една от тях не бе заета. Съдиите в съда по принцип са били разпределени в 5 наказателни и 5 граждански състава.

         През отчетната 2009 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4321 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008 година 926 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5247 броя дела съдът е свършил 4470 дела – 85 %, като от тях 3570 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 80%. Със съдебен акт по същество са свършени 3638 дела – 81 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 777, или броят на несвършените дела е намален със 149. Приблизително 1/7 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

         През 2008 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 3884 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007 година 902 дела. От стоящите пред съда за разглеждане общо 4786 броя дела съдът е свършил 3860 дела – 81 %, като от тях 2791 дела са свършени в инструктивния 3-месечен срок – 72 %. Със съдебен акт по същество са свършени 3088 дела – 65 %, като в края на периода са останали несвършени 926 дела, или броя на несвършените дела е бил увеличен с 24.

 

         За сравнение, през 2007 година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4319 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006 година 634 броя дела. През годината в този съд от общо стоящите за разглеждане 4953 са свършени 4132 дела – 83.2 % от стоящите пред него за разглеждане общо 4953 дела. В инструктивния 3 – месечен срок са свършени 3451 дела – 84 %.

         През 2006 година в този съд са постъпили за разглеждане 4 589 дела, които съдиите е следвало да разгледат заедно с останалите несвършени в края на 2005 година 673 дела. От общо стоящите да разглеждане през съда 5 262 дела съда е свършил 4 615 дела – 87%. В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 3928 дела – 85 %.

         Може да бъде направен извода, че след известно отпускане през 2008 година, съдиите от Кюстендилския районен съд са положили необходимите усилия за подобряване успеваемостта на своята работа. Независимо от увеличението в постъпленията спрямо предходната 2008 година с повече от 430 дела, те са успели да се мобилизират и не само да се справят с това увеличение, но и да намалят чувствително броя на несвършените дела.

         Натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2009 година е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 34.93 дела средно месечно, при 30.98 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 52.52 дела средно месечно, при 43.52 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.73 дела средно месечно, при 37.25 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 51.44 разгледани дела средно месечно, при 43.82 свършени дела средно месечно.

         За сравнение, натовареността през 2008 година е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 47.35 дела средно месечно, при 38.81 дела свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 52.35 дела средно месечно, при 41.60 дела свършвани средно месечно.

         Средна натовареност - 39.88 броя дела разгледани средно месечно, при 32.17 дела свършвани средно месечно.

         През 2007 година е натовареността на съдиите от този съд е била : 41.28 броя дела средно месечно, при свършени дела – 34.43 броя средно месечно.

 

         Бюро за съдимост, съдебно изпълнение, Съдия по вписванията.

 

         През 2009 година в бюрото за съдимост при КРС са издадени 7383 броя свидетелства и справки за съдимост, при 8180 броя за 2008 година и 8274 броя за 2007 година.

         В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2009 година са постъпили 107 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2358 броя дела. През 2008 година са постъпили 139 дела при 2558 несвършени, а през 2007 година – постъпили 174 при 2 733 несвършени в началото на годината.

         През 2009 година съдията по вписванията при КРС е извършил общо 4291 вписвания, в това число – 198 броя ипотеки и 179 броя възбрани. През 2008 година са извършени 5478 вписвания, в това число 640 броя ипотеки и 151 броя възбрани, а през 2007 година – 5760 броя вписвания, от които 825 ипотеки и 143 възбрани.

 

         В заключение искам да изразява своята увереност, че съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени, добре мотивирани и в състояние не само да отстранят констатираните в настоящия доклад слабости, но и да продължат усилията си за все по– бързо и качествено правораздаване.

 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:             /п/

 

                                                                                         /Мирослав Начев/