ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

 

за

 

ДЕЙНОСТТА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

през 2012г.

 

 

м. февруари 2013г. , гр. Кюстендил

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. 2

1. Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд. 2

1.а. Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд. 2

1.в. Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд. 4

1.с. Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд. 6

1.d. Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд. 6

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. 7

1. Наказателни дела. 8

1.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция. 9

1.в. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция. 39

2. Граждански дела. 50

2.а. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция. 51

2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция. 57

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. 64

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. 65

ІІІ. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД. 66

1. Общи постъпления и разглеждане на делата. 67

2. Натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд. 69

ІV. Разрешения по ЗСРС. 71

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 72

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд. 72

2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд. 73

VІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ. 76

1. Дупнишки районен съд. 76

1.а. Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд. 76

1.в. Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд, без заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК. 88

1.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд. 95

1.d. Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията. 101

2. Кюстендилски районен съд. 103

2.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд. 103

2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд, без заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК. 116

2.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд. 123

2.d. Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията. 129

VІІ. Съпоставка между Дупнишкия районен съд и  Кюстендилския районен съд относно общи постъпления, разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол. 130

VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски съдебен район. 133

                                                                                            

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

1. Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

 

1.а. Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През 2012г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 15 щатни броя – съответно 13 от тях за съдии и 2 за младши съдии. През отчетната година те не бяха заети изцяло поради временно отстранен от длъжност през м.октомври 2009г. съдия. Младши съдия Миглена Кавалова – Шекирова зае длъжността в началото на 2012г. след първоначално обучение в Националния институт на правосъдието гр.София. От началото на годината до 11.06.2012г. младши съдия Михаил Малчев бе командирован в Софийски районен съд, а впоследствие - назначен като съдия в Дупнишки районен съд. Към 31.12.2012г. в съда работят 12 съдии и 1 младши съдия. Независимо от това, съдиите от Кюстендилския окръжен съд продължиха да се справят успешно с поставените пред тях задачи.

През отчетния период те отново бяха разпределени в пет състава, от които три разглеждаха граждански дела и два - наказателни такива. Съдиите от гражданска колегия разглеждаха също така търговски спорове по чл.365 ГПК, производства по несъстоятелност и определени групи частни наказателни производства. Съдиите от наказателна колегия разглеждаха и частни граждански производства по чл.390 ГПК и по чл.23 ЗОПДИППД.

Отделните състави на съда през първата половина на годината бяха сформирани по следния начин:

 

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански и търговски дела.

Втори състав: председателстван от съдия Диана Данаилова и членове: Йоланда Цекова и Надя Георгиева. Този състав през отчетната година разглеждаше наказателни дела.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и ръководител на гражданско отделение, и членове: Татяна Костадинова. Съставът разглеждаше граждански и търговски дела.

Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир Бамбов и членове: Соня Кочова и младши съдия Миглена Кавалова – Шекирова. Този състав разглеждаше граждански и търговски дела, както и дела за несъстоятелност на търговци.

Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев, Административен ръководител на съда, и членове: Пенка Братанова, Заместник председател на съда и ръководител на наказателно отделение. Този състав разглеждаше наказателни дела.

Доколкото ІІІ-ти и V-ти състав и през отчетната година бяха в непълен състав, същите се попълваха със съдиите Татяна Костадинова, Евгения Стамова и Надя Георгиева, както и с младши съдия Кавалова.

 

Съдиите от Кюстендилския окръжен съд в края на отчетната 2012г. притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:

1. Красимир Бамбов           – 31 години и 4 месеца;

2. Галина Мухтийска            – 29 години и 9 месеца;

3. Диана Данаилова            – 21 години и 2 месеца;

4. Росица Савова                – 20 години и 5 месеца;

5. Соня Кочова                    – 20 години и 1 месец;

6. Ваня Богоева                   – 19 години и 11 месеца;

7. Йоланда Цекова              – 19 години;

8. Пенка Братанова             – 18 години и 7 месеца;

9. Мирослав Начев             – 16 години и 11 месеца;

10. Татяна Костадинова     – 16 години и 6 месеца;

11. Надя Георгиева            – 13 години и 10 месеца;

12. Евгения Стамова          – 13 години и 1 месец;

13. младши съдия Миглена Кавалова - Шекирова – 2г. и 1 месец;

 

1.в. Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2012г. щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 32 служители, като бе зает изцяло през годината. Съдът разполагаше по щат със съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, старши специалист - касиер, управител на съдебни сгради, системен администратор, съдебен статистик, 5 деловодители, един деловодител, завеждащ административна служба, деловодител – регистратура, 10 секретар - протоколисти, един от които разпределен във фирмено отделение на съда, съдебен архивар, завеждащ техническа служба, призовкар,   4 хигиенисти и  шофьор. Към 31.12.2012г. всички бройки за съдебни служители бяха заети.

В общото деловодство на съда всеки деловодител  обслужва работата на точно определени съдии. Деловодството на съда работи в съответствие с нормативната уредба без почивка и обслужва граждани пред целия работен ден. Председателят на съда изготвя ежемесечни графици за дежурство на деловодителите за обслужване на граждани, представители на юридически лица и страни по различни видове дела при извършване на  съответните справки. Ръководството на съда намира, че така установеното разпределение на труда в деловодството е удачно и спомага за негова ефективна дейност. Практиката гражданите да контактуват с дежурния деловодител дава възможност за по - голяма концентрация при осъществяване дейност в деловодството и допускане на по-малко грешки в работата.

В кратък срок на партерния етаж на Съдебна палата гр.Кюстендил ще бъде обособена и регистратура, в която ще работят служители от деловодствата на Окръжен и Районен съд гр.Кюстендил. В нея ще бъдат обслужвани граждани и процесуални представители, като по този начин ще бъдат подобрени условията за запознаване с делата и тяхното движение. Също така ще бъде ограничено движението на външни лица в сградата, което изискване на няколко пъти е посочвано в охранителни обследвания на Съдебна палата гр.Кюстендил.   

Фирменото деловодство на съда се обслужва от един служител с добра квалификация, който реално изпълнява длъжността на деловодител. През отчетната година продължи дейността по сканирането на фирмени дела във връзка с пререгистрация на ЕТ, търговски дружества и кооперации в Търговския регистър, както и издаването на удостоверения за пререгистрация и актуално състояние. В края на 2009г. от приблизително 19 000 действащи ЕТ и търговски дружества, процедурата по пререгистрация бе приключена едва по отношение на около 3 000 лица, през 2010г. това е сторено по отношение на нови 3602 лица, а през 2011г. бяха пререгистрирани 1010 лица. Не е извършена процедура за пререгистрация по отношение на около 11 400 лица, по отношение на които следва да бъде проведена ликвидация. Освен това фирменото деловодство продължаваше да обслужва дейността по регистрация съгласно ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

  Секретар - протоколистите на съда са 10 броя, от които 9 участваха в провежданите съдебни заседания. Председателят на съда  изготвяше ежемесечен график за тяхната работа, като секретар - протоколистите продължиха да проявяват  професионализъм при изготвяне на съдебните протоколи в установените срокове.

И през 2012г. призовкарите на Кюстендилски окръжен съд и тези на Кюстендилски районен съд бяха обединени в звено “Съдебни призовки”. Територията на град Кюстендил е районирана, като всеки един от призовкарите има свой район. Това до голяма степен облекчава тяхната работа, но известни проблеми с призоваването в град Кюстендил бяха налице и през отчетната година. Една от причините се корени в липсата на обозначения за улици и номера на сгради. Проблемно в известна степен остава връчването на призовки и съдебни книжа в кварталите „Изток” и „Въртешево”. В съдебната палата е обособено помещение, снабдено с 3 компютърни конфигурации за електронно отчитане връчените и невръчените призовки. Описната книга на призовкаря се разпечатва изцяло в електронен вид.

 

1.с. Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2012г. щатът на Кюстендилския окръжен съд се запази в размера от 2011г. - 15 щатни броя за съдии и 32 щатни броя за съдебни служители. Към настоящия момент това е оптимален щат, позволяващ както сформирането на пет постоянни въззивни състави, така и своевременно разпределение на постъпващите дела и преписки при равномерно натоварване на всеки от съдиите и съдебните служители. Налице е реална възможност за адекватна реакция при евентуалното рязко увеличаване на постъпленията, вследствие изменение в законодателството. Съотношението между съдии и съдебни служители – действително и по щат към 31.12.2012г. е 1 към 2.13.

От друга страна, предвид предприетата от страна на ВСС политика за ограничаване на разходите, съпоставено с натоварването на съда, нереалистично е да се обосновава увеличаване на щата на съдиите и служебните служители.

 

1.d. Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Мирослав Начев. Дейността  на административния ръководител се подпомагаше активно от двама заместник председатели в лицето на Пенка Братанова и Росица Савова.

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната специализация. През цялата 2012г. разпределението на делата се извършваше от административния ръководител, а в него отсъствие – от заместник председател, на принципа на случайния избор чрез специализиран софтуер "Law Choice", в изпълнение изискванията на ЗСВ. По изключение, някои особени производства по НПК и ГПК се разпределяха на дежурни съдии въз основа на предварително изготвен график. През годината председателят изготвяше месечни графици за насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвяше и графици за дежурствата от отделните съдии и състави с оглед своевременно разглеждане на особени производства по НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с другите звена на съдебната власт. В отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той бе заместван от определен Заместник - председател, включително и с оглед на актове по ЗСРС.

На местно ниво, през отчетната 2012г. продължи доброто взаимодействие на съда с Кюстендилска окръжна прокуратура, с Административен съд Кюстендил, с ОД „Полиция” гр.Кюстендил. През годината бяха проведени няколко съвместни съвещания с участие на съдии, прокурори и разследващи органи, посветени на подобряване на правораздаването по наказателни дела.

Успешно и ползотворно бе взаимодействието на КОС и с  Агенция по вписванията, с териториални звена към Министерство на правосъдието, с други органи и учреждения. 

 

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1504 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 294 дела. От общо разглеждани през годината 1798 дела съдът е успял да свърши 1478, или 82%. От свършените общо 1478 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1227 дела, или 83%. В края на 2012г. броят на несвършените дела възлиза общо на 320.

За сравнение, през предходната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1626 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 дела. От общо разглеждани през годината 1903 дела съдът е успял да свърши 1609, или 85%. От свършените общо 1609 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1356 дела, или 84%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 294.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 271 дела. От общо разглеждани през годината 1865 дела съдът е успял да свърши 1588, или 85%. От свършените общо 1588 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1336 дела, или 84%. В края на 2010г. броят на несвършените дела възлиза на 277.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 1378 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 337 дела. От общо разглеждани през годината 1715 дела съдът е успял да свърши 1444, или 84%. От свършените общо 1444 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1068 дела, или 74%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 271.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1451 дела.

За разлика от предходните 2010 и 2011г., през отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд е налице намаление в постъпленията от дела за разглеждане, като техният брой се е намалил със 122. При гражданските дела е налице намаление с 13 дела, а при наказателните – със 109 дела, основно формиран от намалението при първоинстанционните частни наказателни дела. Ръстът в постъпленията през последните две години, включително и резкият такъв с 216 дела през 2010г. обяснява и лекото увеличаване на броя на несвършените в края на 2011г. дела от 277 на 294, както и през отчетния период от 294 до 320, при констатирано намаление в постъпленията. Въпреки това, за последните четири години броят на несвършените в края на всеки годишен период дела се запазва в рамките на 271 – 320, като с изключение на 2012г. е намаляван  плавно за периода след 2006г., когато е възлизал на 721 броя.

 

1. Наказателни дела.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 525 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 65 дела. От общо разглеждани през годината 590 наказателни дела съдът е успял да свърши 529, или 90%. От свършените общо 529 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 439 дела, или 83%. В края на 2012г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 634 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 61 дела. От общо разглеждани през годината 695 наказателни дела съдът е успял да свърши 630, или 91%. От свършените общо 630 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 537 дела, или 85%. В края на 2011г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 65.

През 2010г. в окръжния съд са постъпили за разглеждане 614 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 64 дела. От общо разглеждани през годината 678 наказателни дела съдът е успял да свърши 617, или 91%. От свършените общо 617 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 528 дела, или 86%. В края на 2010г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 490 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 59 дела. От общо разглеждани през годината 549 наказателни дела съдът е успял да свърши 485, или 88%. От свършените общо 485 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 396 дела, или 82%. В края на 2009г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 64.

През 2008г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 548 наказателни дела.

През периода 2007 – 2009г. е налице постепенно намаляване в постъпленията от наказателни дела от 659 до 490, като впоследствие през 2010 – 2011г. е налице увеличение до 614 - 634 дела. През 2012г. отново е констатирано намаление в постъпленията със 109 дела, като влиянието на увеличението от предходните две години се е отразило на показателите на работа на съдиите от наказателна колегия, които са успели да намалят броя на несвършените дела в края на периода с 4, както и леко са намалили процента на решените в 3 – месечен срок дела до 83%, като през 2010 и 2011г. той е в рамките на 85 – 86%.

 

1.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

1а.а. Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 50 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 наказателни дела от този вид.

През предходната 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 наказателни дела от този вид.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 наказателни дела от този вид.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 24 наказателни дела от този вид.

През 2008г. в Кюстендилският окръжен съд са постъпили за разглеждане 52 първоинстанционни наказателни дела от общ  характер.

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилски окръжен съд показва, че след 2003г. е налице тенденция към увеличаване на постъпленията, като през 2005г. те са 78 броя, а кулминацията е през 2006г., когато са постъпили за разглеждане 94 наказателни дела от общ характер. През 2007г. постъплението на наказателни дела от общ характер е – 39 броя, което е едва 41 % спрямо това от 2006г., но за следващата 2008г. е налице увеличение от 39 на 52 броя дела от този вид. През 2009г. е налице ново намаление на постъплението до 40 броя дела, почти идентично с това от 2007г., последвано от ново увеличение с почти 50% до 59 броя през 2010г. и запазване на постъпленията в този размер и през 2011г. През 2012г. е констатирано ново намаление до 50 дела.

През последните пет отчетни периода се наблюдава запазване в броя на постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер в рамките на 50 – 59 броя, с изключение на 2009г. /40 дела/. Може да бъде направен извод за сравнително равномерно постъпление от първоинстанционни наказателни дела за извършване на престъпления от общ характер. Наистина, този брой варира и зависи пряко, както от работата на органите на досъдебното производство, така и от активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, от състоянието на икономиката в съдебния район и др. фактори.

 

И през отчетната 2012г. в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на НК – Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през изминалите години.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 9 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, от които 6 по чл.115 – 118НК / две от които са останали недовършени/ и 3 по чл.123 НК.

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 12 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления против личността, от които 4 по чл.115 – 118НК / едно от които е останало недовършено/, 6 по чл.123 НК и 2 по чл.152 ал.4 НК.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 15 наказателни дела от общ характер за престъпления против личността. През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер по тази глава, през 2008г. – 5 и през 2007г. - 11.

За периода 2007 – 2009г. тенденцията е постъпленията от този вид дела да намаляват, след което през 2010г. се наблюдава рязко увеличение от 3 до 15 броя, най – вече благодарение на постъпили наказателни дела за извършване на престъпления по чл.123 НК / 8 броя/. През периода 2010 – 2012г. се наблюдава плравно намаление в постъпленията от 15 до 9 дела, като най – голям дял през отчетния период заемат наказателните дела за извършване на престъпления по чл.115 – 118 НК, докато през 2011г. това са били престъпленията по чл.123 НК.

За сравнение, през периода 2004 - 2008г. в съда е постъпвало за разглеждане по едно наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост по реда на член 123 НК годишно, а през 2009г. такива постъпления липсват. С изключение на 2011г. и предходната 2010г. по отношение на този вид престъпни деяния е налице трайна тенденция към запазване на постъпленията в минимален размер от единични дела.

През настоящата година и през предходния 3 - годишен период не са постъпвали дела за отвличане на лица по член 142 от НК.

През отчетната 2012г. не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпления по чл.152 ал.4 НК – изнасилване, като през 2011г. те са били 2, а през 2009 и 2010г. е постъпвало по едно дело. За периода 2006 - 2008г. в Окръжния съд не са постъпвали такива дела за разглеждане.

Както бе посочено по – горе, през 2012г. са постъпили за разглеждане 6 дела по чл.115 – 118 от Раздел І-ви  - Убийство.

За сравнение, през 2011г. са постъпили за разглеждане 5 дела по чл.115 – 118 НК, през 2010г. – отново 5 дела, през 2009г. е постъпило за разглеждане едно дело, през 2008г. постъпленията от този вид дела възлизат общо на 4, а през 2007г. постъпленията са 10, от които 2 по чл.115 НК и 8 – по чл.116 НК.

Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид дела за периода 2004 – 2009г., може да бъде направен извод за тяхното постепенно намаляване до сравнително минимални размери, с изключение на 2007г., когато е регистриран своеобразен връх. През 2010, 2011 и 2012г. постъпленията се запазват равномерни - съответно 5, 5  и 6 дела.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2012г. са постъпили за разглеждане 8 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления против собствеността, от които 2 за извършване на престъпления по чл.196а НК и 6 по чл.199 НК.

През 2011г. са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 2 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.212 ал.5 НК.

През 2010г. са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 5 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.196а НК.

Постъпленията от този вид дела през 2009г. възлизат на 2 наказателни дела, през 2008г. броят е 3, а през 2007г. – едно. За периода до 2010г. е налице тенденция към плавно  увеличаване на постъпленията от този вид дела, последица от влошената икономическа обстановка в страната и прякото й въздействие върху активността на криминалния контингент. През 2011г. е било налице  намаление, последвано от ново увеличение през отчетния период. По отношение на този вид дела се наблюдава относителна неравномерност от постъпления.

През 2012г. в Окръжния съд са постъпили 2 дела за извършване на престъпление по чл.196а НК, докато през предходната 2011г. такива липсват. През 2010г. е постъпило за разглеждане едно дело, докато за периода 2007 – 2009г. такива постъпления отново липсват.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 6 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

За сравнение, през 2011г. в съда са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на такива престъпления, през 2010г. в съда са постъпили образувани 5 наказателни дела от този вид, през 2008 и 2009г. образуваните наказателни дела са 2, а през 2007г. - не са образувани. И по отношение на този вид дела се забелязва плавно увеличаване на постъпленията през периода 2007 – 2010г., последвано от намаление през 2011г. и ново значително увеличение през отчетния период. Очевидно е влиянието на влошената обществено - икономическата обстановка в страната и областта по отношение на този вид постъпления.

През 2012г., както и през периода 2008 - 2011г., в съда не са постъпвали за разглеждане обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.203 и 206, ал. 4 от НК, съответно длъжностно присвояване и обсебване в особено големи размери. През 2006 и 2007г. постъпленията на дела от този вид са по  2.

През 2012г. в Окръжния съд не са образувани наказателни дела за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама, през 2011г. е образувано едно дело, като за периода 2007 – 2010г. такива постъпления липсват.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд отново не са образувани наказателни дела от общ характер  за извършване на престъпления по чл. 214 ал.2 НК – изнудване. За сравнение, през 2007 - 2008 и 2010 – 2011г. такива постъпления отново липсват, а през 2009г. е образувано 1 дело.

 

През отчетната 2012г. постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 10 броя.

За сравнение, през предходната 2011г. са образувани 11 броя дела по тази глава, през 2010г. - 16 дела, през 2009г. - 6, през 2008г. - 12 броя и през 2007г. – 11. За периода 2007 – 2012г. се наблюдава относителна равномерност от този вид постъпления, което говори и за устойчивост при извършването на този вид престъпления.

От новообразуваните 10 наказателни дела за престъпления по Глава VІ-та  от НК, 2 са за извършване на престъпления по чл.219 НК , 5 броя са образувани за извършени престъпления по член 242 НК и 2 наказателни дела са образувани за извършени престъпления по Раздел ІV-ти  - Престъпления против паричната и кредитната система, най – вече такива по чл. 244 ал.1 НК.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд е образувано едно наказателно дело от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи.

През предходната 2011г. в съда са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2010г. те са 6, през 2009г. – 1, през 2008г. постъпленията са 3 и през 2007г. – 2. През 2006г. постъпленията от този вид дела са били 21, а през 2005г. - 13.

По отношение на постъпленията от този вид дела може да бъде направен  извод за намаляване на постъпленията в периода 2006 - 2009г., леко увеличение през 2010г. и ново намаление през 2011 и 2012г. Не може да бъде направено категорично заключение относно причината за това колебание в размера на постъпленията. Все пак, доколкото през 2006г. настъпи законодателна промяна по отношение на ал.1 на чл.256 НК с преформулиране на изпълнителното деяние, очевидно е влиянието й върху броя на делата от тази категория.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 7 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, сред които 4 по чл.282 - 283 НК и 2 по чл.302 – 304 НК.

През предходната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 13 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2010г. в съда са образувани 6 дела от общ характер по тази глава, а именно – 4 такива по чл.277а - 278а НК и 2 по чл.282 НК. През 2009г. постъпленията са били в рамките на 5 дела, а именно – две такива по чл.278а ал.1 НК и 3 по чл.302 – 304 НК, през 2008г. - 2 дела и през 2007г. - 1 дело.

През отчетната 2012г., както и през предходната 2011г., в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 дела за извършване на престъпления по Раздел ІV – ти – Подкуп, като през 2010г. в съда такива липсват. През 2009г. постъпленията са 3, през 2008г. постъпления липсват, а 2007г. е постъпило за разглеждане 1 дело. Почти всички наказателни производства за подкуп през периода 2007 – 2009г. визират случаи на предложен дар – сума пари, от водачи на МПС по отношение на проверяващи ги служители на сектор „Пътна полиция”. Постъпилите през 2011г. дела са за извършване на престъпления по чл.302 и 304 НК от страна на служители на РГС Кюстендил.

Едно от образуваните през отчетната 2012г. две наказателни дела от общ характер визира случай на предложен дар – сума пари, от водач на МПС по отношение на проверяващи го служители на ОД Полиция гр.Кюстендил, а второто – за извършено престъпление по чл.301 НК от страна на митнически инспектор.

 

И през 2012г.  в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления. Такива постъпления не са регистрирани и през периода 2004 – 2011г.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд не са образувани дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, докато през 2011г. 2 дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, а именно такива по чл.321 и 321а НК. През 2009г. е образувано едно дело за извършване на престъпления по чл.321 ал.3 и чл.321а ал.1 НК. През периода 2004 – 2008, както и през 2010г. такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 15 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от НК – Общоопасни престъпления.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са образувани отново 15 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2010г. в съда са образувани 14 дела, през 2009г. – 18, през 2008г. - 27 дела и през 2007г. - 11. Като се изключи 2008г., броят на образуваните наказателни дела за извършване на общоопасни престъпления за периода 2007 – 2012г. варира в рамките на 11 – 18 дела.

При наказателните дела, образувани в Окръжния съд по реда на тази глава от НК, през отчетната 2012 най - голям дял заемат делата за извършване на престъпления от общ характер по 342 – 343 НК – 9 броя, докато през предходните 2010 и 2011г. най - голям дял са заемали делата за извършване на престъпления от общ характер по 354а – 354б НК.

Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри – Престъпления против транспорта и съобщенията, а именно причиняване на смърт в транспорта, продължава тенденцията за плавно увеличение на техния брой, като през отчетната 2012г. са образувани 9 дела, през 2011г. те са 6 и през 2010г. - 3 дела. Все пак, следва да се отбележи обстоятелството, че през 2009г. техният брой е възлизал на 16 броя.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008г. възлизат отново на 16 броя и през 2007г. – 10 броя. За периода 2007 – 2009г. бе налице неблагоприятна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела. През периода 2010 – 2012г. се наблюдава ново увеличение, като едва след няколко години може да бъде направен извод дали предприеманите законодателни промени в ЗДвП, насочени към намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите, ще окажат реален положителен ефект.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.354а – 354б НК.

За сравнение, през 2011г. в съда са образувани 8 наказателни дела от общ характер за извършване на такива престъпления, през 2010г. те са отново 8, през 2009г. – 1 дело, през 2008г. са образувани 10 броя и през 2007г. – 6 броя.

За периода 2007 – 2009г. бе констатирано значително намаление в размера на постъпленията по тези дела, в сравнение с предходни периоди, най – вече с оглед промените в НК и НПК, при които подсъдността по отношение на престъпленията по чл.354а ал.3 НК /придобиване или държане на наркотични вещества/ се промени, като компетентен е съответният районен съд. Разпространяването и употребата на наркотични вещества представляват огромен проблем за всяко общество, включително и за нашето. През 2010г. бе налице значително увеличение на постъпленията от този вид дела в Окръжния съд, през 2011г. размерът им бе идентичен, а през отчетния период е налице известно намаление до 5 дела.

През 2012г. е образувано едно дело за извършване на престъпления по чл.330 ал.2 НК - палеж,през 2011г. такива дела не са образувани, през 2010г. постъпленията са в размер на 3 дела, през 2009г. е постъпило за разглеждане едно дело. През 2008г. такива не са регистрирани, а през 2007г. постъпленията възлизат на 4 броя.

 

В заключение, докато за периода 2007 – 2009г.  преобладаващи за Кюстендилския окръжен съд са постъпленията от наказателни дела по Глави ІІ - ра  и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против личността” и „Общоопасни престъпления”, то през 2010г. значителен ръст бележат и тези по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През 2011г.  постъпленията от първоинстанционни наказателни дела са почти идентични по размер с тези от предходната 2010г. Намалението по отделни категории престъпления / Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството  и  Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи /  е компенсирано напълно от значителното увеличение по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, дължащо се най – вече на дела за извършване на престъпления по чл.277а - 278а НК / т.нар. иманярство/.

През отчетната 2012г. преобладаващият брой образувани наказателни дела от общ характер са за извършени престъпления по  Глави ІІ – ра, – та   и ХІ – та от НК съответно „Престъпления против личността”, „Престъпления против стопанството” и „Общоопасни престъпления” 34 дела от общо образувани 50.  

 

1а.в.Частни наказателни дела.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 143 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 2 дела. От тези 143 новообразувани дела 29 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 118 дела са разгледани, като 113 от тях са свършени през годината. От свършените 110 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2012г. несвършени са останали 5 броя частни наказателни дела.

През 2011г. в Окръжния съд са образувани общо 262 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 9 дела. От тези 262 новообразувани дела 59 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 212 дела са разгледани, като 208 от тях са свършени през годината. От свършените 201 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2011г. несвършени са останали 4 броя частни наказателни дела.

През 2010г. в съда са образувани общо 302 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 8 дела. От тези 302 новообразувани дела 58 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 252 дела са разгледани, като 243 от тях са свършени през годината. От свършените 235 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2010г. несвършени са останали 9 броя частни наказателни дела.

През 2009г. в съда са образувани общо 174 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 6 дела. От тези 174 новообразувани дела 41 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите 133 дела е следвало да бъдат решени ведно с останалите несвършени в края на 2008г. 6 дела. През годината съдът е свършил 131 дела, от които 122 в 3 – месечен срок, или 92 %.

През отчетната 2012г., както и през 2011г. се наблюдава постепенно намаление в постъпленията от частни наказателни дела, докато през 2010г. бе налице тенденция към значително увеличение с ръст от 73% / 128 броя/. Основен принос за нарасналите постъпления през 2010г. се дължеше най – вече на искания за одобряване на претърсване и изземване.

От образуваните през 2012г. 143 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 34 броя, дела по искания относно мярка за неотклонение „задържани под стража” на досъдебното производство по чл.64 – 65 НПК – 20 броя, за разпит на свидетели и обвиняеми пред съдия – 29 броя, дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 14 броя и др.

От останалите частни наказателни дела, постъпили в Окръжния съд през 2012г., 2 са по искания за екстрадиция и предаване на лица по ЗЕЕЗА, 7 са образувани по постъпили предложения от Председатели на Пробационни съвети за замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, 8 – по постъпили жалби срещу постановления на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК, 8 - производства по ЗИНЗС, 4 - по чл.446 НПК и др. Единични дела са образувани по постъпили искания на прокуратурата за отстраняване на обвиняеми от длъжност, за обжалване на взета мярка „парична гаранция” на досъдебното производство, за обезпечаване на глоба и конфискация и други.

За сравнение, от образуваните през 2011г. 262 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания за разпит пред съдия – общо 59 броя, следвани от тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 55 броя, дела по искания относно мярка за неотклонение „задържани под стража” на досъдебното производство по чл.64 – 65 НПК, както и по чл.15 и 43 ЗЕЕЗА – 37 броя, дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 32 броя и др.

От образуваните през 2010г. 302 частни наказателни дела,  най – многобройни са били тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания – 73 броя, следвани от постъпили искания за разпит пред съдия – общо 58 броя, както и дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 47 броя.

Намалението на постъпленията от частни наказателни дела през 2012г. се дължи най – вече на намалението от искания за одобряване на претърсване и изземване, за разпити пред съдия, за предсрочно условно освобождаване и др.

Както бе посочено по – горе, през 2012г. са образувани 14 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода, през 2011г. са образувани 32 такива дела, през 2010г. тези производства са 47 броя. През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 34 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода, през 2008г. - 58 дела и през 2007г. - 60. Що се отнася до този вид дела, макар и да се наблюдава относителна неравномерност от постъпленията за периода 2007 – 2012г., то е налице и видима тенденция към постепенно намаляване на броя на този вид дела, като през отчетния период те са приблизително една четвърт от тези през 2007г.

 

Движение и разглеждане на първоинстанционните наказателни дела от общ характер.

 

Както и през периода 2009 – 2010г., през отчетния период съдиите от наказателна колегия на КОС са успели да свършат повече наказателни първоинстанционни дела от новообразуваните за годината, а именно 51 свършени при 50 новообразувани.

Както бе посочено по – горе, през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 50 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 броя дела, като от общо 68 е успял да свърши 51, или 75%. По отношение на 31 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с 1 до 17.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 58 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 броя дела, като от общо 74 е успял да свърши 56, или 76%. По отношение на 32 от тях, или 57%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е увеличен с 2 до 18.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 59 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 броя дела, като е успял да свърши 60. По отношение на 40 от тях, или 67%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с едно до 16.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 40 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 24 броя дела, като е успял да свърши 47. По отношение на 31 от тях, или 66%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината броя на останалите несвършени дела е намален със 7 до 17.

През 2008г. в КОС са постъпили 52 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2007г. 31 броя дела. Съдът е успял да свърши общо 59, като по отношение на 36 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2007г. новообразуваните първоинстанционни наказателни дела са 39, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2006г. 64 броя. Окръжният съд е успял да свърши общо 73 дела, като по отношение на 43 от тях, или 59%, това е сторено в 3 – месечен срок.

За периода 2007 – 2010г. е била налице положителна тенденция не само към намаляване на броя на несвършените дела в края на всеки отчетен период, но и към постоянно увеличаване на процента на делата, приключени в 3 – месечен срок. Намаляването на броя на несвършените в началото на всеки отчетен период първоинстанционни наказателни дела от общ характер е повече от видим, като за 2007г. техният брой е бил 64, за 2008г. – 31, за 2009г. – 24 и за 2010г. - 17.

През 2011г. е налице известно отстъпление по отношение на тези два показателя, като броя на несвършените в края на годината дела е увеличен с 2, а процентът на свършените в 3 – месечен срок бележи спад от 10 пункта до 57%. Основната причина за това се е дължала на 50%-овия ръст от постъпленията през 2010г., в сравнение с предходната 2009г. През 2012г. съдиите от наказателната колегия на Окръжния съд са успели да се възползват от намаления брой образувани наказателни дела от общ характер, като отново са свършени повече наказателни дела от общ характер, в сравнение с новообразуваните през годината.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 9 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава ІІ-ра от Особената част на НК – Престъпления против личността. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 6 броя наказателни дела. От стоящите за разглеждане общо 15 броя наказателни дела съдът е успял да свърши от 11 броя, като в края на отчетния период са останали несвършени 4 броя дела. От свършените 11 наказателни дела, 7 броя дела са приключени с присъди и 4 дела са приключили с  одобрено от съда споразумение между страните. От общо свършени 11 дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 5 дела, или 45%. В края на  2012г. броят на висящите дела от този вид е намален с 2 до 4.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са образувани 12 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 3 броя наказателни дела. От стоящите за разглеждане общо 15 броя наказателни дела съдът е успял да свърши от 9 броя, като в края на отчетния период са останали несвършени 6 броя дела. От свършените 9 наказателни дела, 4 броя дела са приключени с присъди и 5 дела са приключили с  одобрено от съда споразумение между страните. От общо свършени 9 дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 6 дела, или 67%. В края на  2011г. броят на висящите дела от този вид се е удвоил до 6.

През 2010г. в съда са образувани 11 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 4 броя наказателни дела. През 2010г. от стоящите за разглеждане общо 15 броя наказателни дела съдът е успял да свърши от 12 броя, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От свършените 12 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 7 дела са приключили с  одобрено от съда споразумение между страните и 5 броя дела са приключени с присъди. По този начин, през 2010г. съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно. Освен това, от 12 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 7 дела, или 58%.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 5 броя наказателни дела. През 2009г. съдът ни е свършил от тях 4 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 4 броя дела. От приключените 4 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, едно дело е свършило с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени с присъди. Следователно през 2009г. съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилски окръжен съд са образувани 8 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава V-та от НК – Престъпления против собствеността. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2011г. едно дело. През 2012г. съдът е успял да свърши 8 от стоящите за разглеждане общо 9 дела, като 3 от тях са приключени с постановена присъда и 5 - с  одобрено от съда споразумение. по отношение на 6 от свършените общо  съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок, или 75%.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 3 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал единствено тези дела, доколкото в края на 2010г. не са били налице   несвършени такива. През 2011г. съдът е успял да свърши 2 от стоящите за разглеждане 3 дела, като те са приключени с  одобрено от съда споразумение. Освен това, по отношение на 1 от свършени дела  съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок, или 50%.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал единствено тези дела, доколкото в края на 2009г. не са били налице   несвършени такива. През 2010г. съдът е успял да свърши всички 6 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 5 са приключени с  одобрено от съда споразумение и едно - с присъда. Освен това, от 6 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 5 дела, или 83%.

През 2009г. в Кюстендилски окръжен съд са постъпили за разглеждане 2 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 2 броя наказателни дела. През 2009г. съдът е успял да свърши всички 4 броя стоящи за разглеждане дела, като в края на отчетния период не са останали несвършени. От приключените наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, всички са приключили с по същество с присъди.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 10 броя наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 2 броя наказателни дела. През 2012г. от тези общо 12 дела съдът е успял да приключи 9, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От приключените 9 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 4 броя дела са свършени с присъда и 5 - с одобрено от съда споразумение между страните. От 9 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 6 дела, или 66%.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 11 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 3 броя наказателни дела. През 2011г. от тези общо 14 дела съдът е успял да приключи 12 от тях, като в края на отчетния период са останали несвършени 2 броя дела. От приключените 12 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 3 броя дела са свършени по същество с присъди и 9 са свършили с одобрено от съда споразумение между страните. От 12 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 6 дела, или 50%.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 16 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 4 броя наказателни дела. През 2010г. от тези общо 20 дела съдът е успял да приключи 17 от тях, като в края на отчетния период са останали несвършени 3 броя дела. От приключените 17 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 13 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 4 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин, в края на годината  Окръжният съд е успял да намали броя на висящите дела от този вид с едно. Освен това, от 17 свършени дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 12 дела, или 71%.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал тези дела заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 6 броя наказателни дела. През 2009г. съдът ни е свършил от тях 6 броя наказателни дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 6 броя дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 4 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 2 броя дела са свършени по същество с присъди. По този начин съдът е успял да запази броя на висящите дела от този вид непроменен.

 

През 2012г. в Кюстендилски окръжен съд е образувано едно наказателно дело за извършено престъпление по Глава VІІ-ма от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. През годината съдът го е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2011г. две дела. През годината съдът е свършил от тези общо 3 броя дела 2, като в края на отчетния период е останало несвършено 1. Свършените наказателни дела са приключени с присъди извън 3 – месечния срок.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са образувани 2 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2010г. друго такова. През периода съдът е свършил от тези общо 3 броя дела 1 наказателно дело, като в края на отчетния период са останали несвършени 2. Свършеното наказателно дело е приключило с присъда извън 3 – месечния срок.

През 2010г. в съда са образувани 6 броя наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2009г. друго такова. През годината съдът е свършил от тези общо 7 броя дела 6 наказателни дела, като в края на отчетния период е останало несвършено едно. От приключените наказателни дела 5 са свършени с одобрено от съда споразумение между страните и едно – с присъда. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

През 2009г. в съда е образувано едно наказателно дело за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът е разглеждал това дело заедно с останало несвършено в края на 2008г. друго такова. През 2009г. съдът ни е свършил от тях едно наказателно дело, като в края на отчетния период е останало несвършено също едно дело. Приключеното наказателно дело е с одобрено от съда споразумение между страните. И по отношение на този вид дела броя на висящите производства в края на отчетния период е останал непроменен.

 

През 2012г. в Кюстендилски окръжен съд са образувани 7 наказателни дела за извършени престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 6 дела. През отчетния период от тези общо 13 дела съдът е успял да  свърши 10, като в края му са останали несвършени 3 броя дела. От приключените дела 8 броя дела са с присъди и 2 са свършили с одобрено от съда споразумение между страните. От свършените  дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 4 дела, или 40%.

През 2011г. в Окръжния съд са образувани 13 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, като  съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 3 дела. През отчетния период от тези общо 16 дела съдът е успял да  свърши 10, като в края му са останали несвършени 3 броя дела. От приключените дела 5 броя дела са с присъди и 5 са свършили с одобрено от съда споразумение между страните. От свършените  дела, съдът е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 4 дела, или 40%.

През 2010г. в съда са образувани 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът ги е разглеждал, като в края на 2009г. несвършени дела от този вид не са били налице. През отчетния период съдът е успял да  свърши 3 от тях, като в края му са останали несвършени 3 броя дела. Всички 3 броя приключени наказателни дела за извършени престъпления по тази глава са свършили с одобрено от съда споразумение между страните.

През 2009г. в Кюстендилски окръжен съд са образувани 5 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останало несвършено в края на 2008г. едно дело, като е успял да  свърши през периода всички от тях, като в края му не са останали несвършени дела. От приключените 6 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 3 дела са свършили с одобрено от съда споразумение между страните и 3 броя дела са свършени по същество с присъди.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд не са образувани  наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие, като през годината съдът е разглеждал единствено останало несвършено в края на 2011г. едно дело. Същото е приключено в 3 – месечен срок с с одобрено от съда споразумение между страните.

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по тази глава. През годината съдът ги е разгледал, като е успял да  свърши 1 с одобрено от съда споразумение между страните.

През 2010г. в съда не са образувани наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по тази глава.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно наказателно дела от общ характер за извършване на престъпления от общ характер по тази глава от НК. През периода 2004 – 2008г. такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 15 наказателни дела за извършени престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления. През годината съдът е разглеждал единствено тези дела, доколкото несвършени в края на 2011г. не са били налице. През отчетния период са свършени 10 броя дела, от които 1 с присъда и 9 с одобрено от съда споразумение. 9 от делата са свършени в 3 – месечен срок, което представлява 90%.

През 2011г. в Окръжния съд са образувани 15 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, като през годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2010г. 6 дела. През периода съдът е успял да свърши всички  21 броя дела. От тези приключените 21 наказателни дела, 3 дела са свършили с присъда и 18 с одобрено от съда споразумение. 14 от делата са свършени в 3 – месечен срок, което представлява 67%.

През 2010г. в съда са образувани 14 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2009г. 7 дела, като от общо за разглеждане 21 броя дела е успял да  свърши 15. От тези приключените 15 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 10 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 5 броя - с присъди. През 2010г. съдиите от КОС са успели да намалят броя на висящите дела от този вид с 1.

През 2009г. в съда са образувани 18 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава от НК. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останали несвършени в края на 2008г. 9 дела, като е успял да  свърши от тях 21 броя наказателни дела. От приключените 21 наказателни дела за извършени престъпления по тази глава, 14 дела са свършили с одобрено от съда споразумение  и 7 броя - с присъди. По този начин съдът е успял да намали броя на висящите дела от този вид с 3.

Така изложените данни относно постъпилите и решените наказателни дела от общ характер навеждат на извода, че при разглеждането им съдиите от наказателната колегия полагат непрестанни усилия за разглеждането на делата в разумни срокове,  постепенно намаляване броя на висящите дела с всяка следваща година и запазването му в минимални размери.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 254 първоинстанционни наказателни дела, от които 148 – дела от общ характер. Отложени през годината са 132 дела – 52 %, от които 108 са дела от общ характер – 73 %.

За сравнение, през предходната 2011г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 422 първоинстанционни наказателни дела, от които 180 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 41 %, от които 119 са дела от общ характер – 72 %.

През 2010г. съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 407 първоинстанционни наказателни дела, от които 155 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 43 %, от които 119 са дела от общ характер – 68 %.

През 2009г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 302 първоинстанционни наказателни дела, от които 162 – дела от общ характер. Отложени през годината са 149 дела – 49 %, от които 123 са дела от общ характер – 82 %.

За периода 2009 – 2012г. процентът на отложените наказателни дела се запазва в рамките на 41 – 52%, макар за отчетния период за се забелязва увеличаване на този дял.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо свършените 51, което съставлява 61 %.

За сравнение, през 2011г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 32 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 56, което съставлява 57 %.

През 2010г. съдът е свършил в 3 - месечен срок 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 60, което съставлява 67 %.

През 2009г. съдът е свършил в този срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 47, което съставлява 66 %.

През 2008г. Окръжният съд е свършил в тримесечен срок 36 броя дела от общо свършените 59 дела, което съставлява 61%, а през 2007г. от свършените 73 наказателни дела от общ характер КОС е приключил в този срок 43 дела, което съставлява 59%.

През 2006г. от 68 наказателни, в тримесечен срок са свършени 47  дела, или 69 %.

През 2005 и 2004г. процентите на свършените в този срок дела съставляват съответно 31 и 32.

Може да се направи извода, че след 2005г. до 2010г. е налице трайна тенденция към приключване в тримесечен срок на не по - малко от 60% от свършените през годината първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Може да се приеме, че през отчетната 2012г. и предходната 2011г. този показател е запазен в същия размер.

Налице е и още една положителна тенденция в работата на съдиите от наказателната колегия на Окръжния съд – продължава постепенното намаляване на броя на висящите първоинстанционни наказателни дела от общ характер с период на разглеждане над една година.

През 2004г. тези дела са били 21 броя, през 2005г. – 17 броя дела, през 2006г. – 29 броя дела, през 2007г. броят на тези дела е намален на 11, а през 2008 - на 8. След инцидентното увеличаване през 2009г. на броя на тези дела с 2 до 10, през 2010г. броят на тази категория дела е бил намален  до 4. През предходната 2011г. броят на тези дела е намален на 2, като този минимален брой е запазен и през отчетния период.

 

Връщане на първоинстанционни наказателни дела за доразследване.

 

През отчетната 2012г. от общо образувани 50 първоинстанционни наказателни дела от общ характер Кюстендилският окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 11, като по отношение на 10 / 91%/ това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание, а на едно/ 9%/ – от открито съдебно заседание. Освен това, две от делата са върнати за доразследване повече от веднъж, а именно по два пъти.

За сравнение, през предходната 2011г. Окръжният съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 9 наказателни производства от общо образувани 58, като по отношение на всички това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2010г. Окръжният съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 15 наказателни производства, като две от тях - повторно. По отношение на всички 15 производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2009г. съдът е върнал на Прокуратурата за доразследване 3 наказателни производства, като едно от тях - повторно. И по отношение на трите производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

От посочените цифри може да се направи извод относно запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване с  досъдебното производство и обвинителния акт от страна на съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно заседание, като за периода 2009 – 2012г. само по едно наказателно дело съдебното производство е прекратено в открито съдебно заседание. Причините за връщане на делата за доразследване, както през 2012г., така и през минали отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на органите на досъдебно производство на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване правата на обвиняемите, както и при изготвяне на обвинителните актове в разред с изискванията на чл.246 ал.2 и 3 НПК.

С изменението на НПК /ДВ бр.32 от 27.04.2010г./ законодателят въведе възможността за протестиране и обжалване на разпорежданията по чл.249 ал.2 НПК. 

През отчетната 2012г. срещу тези 11 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 7 броя частни протести, като в 3 от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 4 са потвърдени.

През предходната 2011г. срещу 9 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 4 броя частни протести, като в един от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 3 са потвърдени.

За периода 27.04.2010г. – 31.12.2010г. с разпореждания по чл.249 ал.2 НПК е прекратено съдебното производство по 9 броя дела, като в 3 от случаите не са постъпили частни жалби и протести. Постъпили са 6 броя частни протести, като в два от случаите разпорежданията са отменени от САС, а в останалите 4 броя те са потвърдени.

През 2010г. е спряно производството по едно частно наказателно дело, като впоследствие наказателното производство по делото е прекратено. През периодите 2007 - 2009г., 2011 – 2012г. не са налице спрени наказателни производства в Кюстендилския окръжен съд.

 

Производства по гл.ХХVІІ НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.

 

От образуваните през 2012г. 50 първоинстанционни наказателни дела 37 са по внесен обвинителен акт и 13 – по внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 8 от внесените за разглеждане 37 дела с обвинителен акт, съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция. От тях са приключени 7, като 6 с постановяване на присъда, а едно – с одобрено от съда споразумение.

За сравнение, през предходната 2011г. по 8 от внесените за разглеждане 40 дела с обвинителен акт съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на тази глава от НК. От тях 5 са приключили с постановяване на присъда, а 3 – с одобрено от съда споразумение.

През 2010г. по 4 от внесените за разглеждане 50 дела с обвинителен съдията – докладчик е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

 

Производства по гл.ХХІХ НПК – Решаване на делото със споразумение.

 

Както бе посочено по – горе, от образуваните през 2012г. 50 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 13 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване на престъпления по чл.354а – 354в НК / държане, разпространяване, употреба на наркотични вещества/ и по чл.343 ал.1 – 4 НК / Причиняване на смърт в транспорта/.

За сравнение, от постъпилите за разглеждане през 2011г. 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 18 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

През 2010г. при образувани 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 9 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

През 2009г. от внесените за разглеждане 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 16 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника. Внесените в съда споразумения през 2007 и 2008г. са по 14.

Налице е тенденция към запазване съотношението между  внесените дела с постигнато споразумение и на такива с изготвен обвинителен акт, макар за 2010г. да се наблюдава известно намаление. Това е обяснимо, доколкото през тази година се наблюдава и намаление в постъпленията от дела по Раздел ІІ-ри на Глава ХІ от НК – Престъпления против транспорта и съобщенията, които за периода 2009 – 2011г. представляват и най – голямата част от внесените със сключено споразумение. както бе посочено, през отчетната 2012г. най – голямата част от този вид дела съставляват тези за извършени престъпления по чл.354а – 354в НК.

Освен това, по 2 от делата, внесени през 2012г. за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През 2011г. по 12 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През 2010г. отново по 12 от внесени за разглеждане с обвинителен акт дела, е постигнато споразумение, което е одобрено по реда на чл.384 НПК.

През 2009г. това е сторено по 4 от внесените за разглеждане дела с обвинителен акт, през 2008г. нито едно от делата по обвинителен акт не е приключило с одобрено от съда споразумение, а през 2007г.  тези дела са 3.

 

Осъдени лица и наложени наказания.

Структура на осъдената престъпност.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 51 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 52 подсъдими. Постановени са 25 присъди, 11 разпореждания за прекратяване на съдебното производство, 12 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 НПК, 2 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.384 НПК,  производствата по едно дело е прекратено на друго основание – изпращане на делото на друг съд по подсъдност. От тези 39 дела с постановени съдебни актове по същество, по 33 са наложени наказания общо на  36 подсъдими, а по 4 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

През предходната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 56 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 58 подсъдими. Постановени са 16 присъди, 10 разпореждания за прекратяване на съдебното производство и са  одобрени 30 споразумения. От тези 46 дела с постановени съдебни актове по същество, по 44 са наложени наказания общо на  56 подсъдими, а по 2 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

През 2010г. в Окръжния съд са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 64 лица, като 3 от тях са били оправдани.

През 2009г. в съда са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 47 лица, като 4 от тях са били оправдани.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 33 лица, сред които няма непълнолетни. На 24 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 22 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 67 % от всички осъдени на „лишаване от свобода”.

За сравнение, през 2011г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 49 лица, сред които едно непълнолетно. На 40 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 27 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 55 %.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 53 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 27 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  14 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 52 %.

През 2009г. са осъдени на „лишаване от свобода” 35 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 25 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 72 %.

От изложената статистика може да се направи извода за относително постоянство в наказателната политика на съда, като процента на осъдените лица, по отношение на които е приложен института на условното осъждане, за периода 2009 - 2012г. варира в рамките 52 - 72 %.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 8 лица – за извършване на престъпления по чл.199, 242 и 343 НК.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 7 лица – за извършване на престъпления по чл.123, 255, 321, 342 и 354а НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица. През 2009г. това е сторено по отношение на 6 лица, през 2008 - на 5 лица и през 2007г. – 2 лица.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.116 вр.чл.18 ал.1 НК.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.152 ал.4 НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица. През 2009г. това е сторено по отношение на 4 лица, през 2008 - на 5 лица.

 И през отчетната 2012г. съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за периода 2006 - 2011г.

През 2012г. по отношение на 3 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, като най – често то е „пробация”.

 През 2011г., както и през 2010г., по отношение на 8 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, най – често „пробация”. През 2009г. това е сторено по отношение на 7 подсъдими лица и през 2008г. –  на 11 подсъдими.

През отчетната 2012г. най – много лица – 9, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 9 подсъдими, 7 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 6 от тях/, на 1 е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 7 лица. От тези 7 подсъдими, 5 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години условно, на 2 лица са наложени наказания „пробация”.

Останалите по многобройност групи са осъдените за извършване на престъпления по Глави ІІ-ра, V-та и VІ-та от НК – Престъпления против личността, против собствеността и против стопанството, а именно по 6 лица. От тези общо 18 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години условно, 1 е осъдено на „лишаване от свобода” за срок до 3 години, 7 – за срок между 3 и 10 години и 1 – за срок между 10 и 30 години.

През предходната 2011г. най – много лица – 19, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 19 подсъдими, 15 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 9 от тях/, на 3 са наложени наказания „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 14 лица. От тези 14 подсъдими, 8 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 7 от тях/, на 6 лица са наложени наказания „пробация”.

Трета по многобройност група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, а именно 11 лица. От тези 11 подсъдими, 10 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 8 от тях/, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е постановил 4  оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 10.2, а този на оправданите лица –  10. Към момента на изготвяне на отчетния доклад, две от оправдателните присъди са влезли в сила, като една от тях е потвърдена от САС и друга – отменена с произнасяне на нова, осъдителна такава.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е постановил две оправдателни присъди, като двамата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 4.3, а този на оправдани лица – 3.4. През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е постановил една частично оправдателна присъда, като с нея 3 лица са оправдани изцяло, а четири – осъдени. През 2009г. е постановена една оправдателна присъда, като за 2008 и 2007г. техният брой възлиза съответно на 2 и 3.

Ръководството на Кюстендилския окръжен съд намира, че и през отчетната 2012г. е продължила политиката на съдиите от наказателна колегия за налагане на наказания, съобразени както с обществената опасност на деянията и на конкретните подсъдими, така  и с нивото на криминогенната обстановка в района на съдебния окръг.

 

Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, водещо до забавяне на наказателния процес.

 

И през отчетния период, основните причини за забавяне на разглеждането на първоинстанционни наказателни дела в Кюстендилския окръжен съд могат бъдат обобщени в следните групи:

 

1. Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;

2. Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;

3.  Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови доказателства;

4. Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;

5. Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало разглеждането, неявяване на повереник и други причини.

 

И в Окръжен съд Кюстендил се наблюдава тенденция, характерна и за други съдилища в страната, а именно :  по – голяма част от случаите на неявяване на подсъдими и защитници се съпровожда от представяне на болнични листове и други медицински документи, удостоверяващи наличие на заболяване. Очевидно е, че в част от тези случаи е налице шиканиране на наказателния процес, с цел отлагане приключване на делото. Независимо от предприетите законодателни промени в Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността, съдилищата в страна отчитат че те не са постигнали очаквания положителен ефект. Изразяват се мнения за възстановяване на процедурата по чл.18 ал.2 в редакция ДВ бр.23/2007г.

Независимо от продължаващите опити на част от страните в наказателните производства да ги забавят, през 2012г., както и през предишни отчетни периоди, съдиите от наказателната колегия на съда продължиха усилията си разглеждане и приключване на първоинстанционните наказателни дела в максимално кратки срокове.

 

Наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд.

 

В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2012г. бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 212/2012г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил. 

Производството по първото дело приключи с постановена на 23.01.2012г. частично осъдителна присъда с налагане на Атанас Янев на наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година с отлагане на изтърпяването по реда на чл.66 НК /условно осъждане/ за изпитателен срок от 3 години.

Производството по нохд 374/2011г. приключи с постановена на 30.01.2013г. частично осъдителна присъда с налагане на Костадин Катин на наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 години при първоначален режим на изтърпяване „общ”.

Производството по нохд 212/2012г. също приключи с постановена на 05.12.2012г. оправдателна присъда, с която Любомир Анчев бе признат за невиновен по повдигнатите срещу него обвинения.

През предходната 2011г. в Окръжния съд бяха горепосочените три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010, образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011, образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 212/2012г. / предишен № 578/2011/, образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил. 

В Кюстендилския окръжен съд през 2010г. бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 287/2009, образувано по внесен обвинителен акт срещу Пламен Галев, Ангел Христов и др. / т.нар. дело „Братя Галеви”/,  нохд 258/2010 /т.нар. „Черешарско дело”/ и нохд 501/2010 с подсъдим Атанас Янев. Производствата по първите две дела приключиха с постановяване на присъда, съответно на 04.11.2010г. и на 21.12.2010г., а разглеждането на третото продължи и през 2011г. Първите две наказателни дела представляваха не само такива с особен обществен интерес, но и представляваха фактическа и правна сложност, със значителен обем на доказателства, което са отрази и на продължителността на съдебното следствие. По нохд 287/2009г. бе постановена частично оправдателна присъда, а по нохд 258/2010г. всички подсъдими бяха осъдени.

Присъдата на КОС по т.нар. дело „Братя Галеви” бе отменена отчасти с присъда на САС от 06.07.2011г. с произнасяне на нова такава. С присъдата на Апелативния съд подсъдимите Галев, Христов, Чакалов, Ангелов и Блатски бяха признати за виновни по част от обвиненията срещу тях с налагане на ефективни наказания „лишаване от свобода” за различни срокове, както и наказания „конфискация” по отношение на Галев и Христов. С Решение на ВКС от 03.05.2012г. присъдата на САС бе изменена в едната й част / частично оправдаване на подсъдимия Блатски/ и потвърдена в останалата.

Присъдата на КОС по т.нар. „Черешарско дело” бе изменена отчасти от страна на САС, като две от деянията бяха преквалифицирани с намаляване на едно от наложените наказания и увеличаване на друго. С Решение на ВКС от 29.12.2011г. това на   САС бе потвърдено. На деветимата подсъдими бяха наложени ефективни наказания” лишаване от свобода за различни срокове.

И през 2012г. по отношение на делата от особен обществен интерес ежемесечно бяха изпращани справки до ВСС и до Председателя на САС.

 

Движение и разглеждане на частните наказателни дела.

 

От частните наказателни дела, разглеждани в открито съдебно заседание, огромната част са разгледани и приключени със съответен съдебен акт незабавно или в 3 – месечен срок. Като изключение се явяват делата по чл.451 и 452 НПК - замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, повечето от които не са приключили в 3 – месечен срок. Основната причина за отлагане на съдебните заседания по този вид дела е неявяването на лицата, по отношение на които се иска замяна и необходимостта от допускане на правна помощ при отсъствие на лицето. С изменението на НПК ДВ бр.32 от 2010г. бе дадена възможност за разглеждане на тези производства в отсъствие на подсъдимия в случаите на чл.269 ал.3 НПК, когато явяването на защитник е задължително.

От частните наказателни дела, разглеждани в закрито съдебно заседание, бих искал да разгледам по – подробно тези, образувани по постъпили жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК.

Както бе посочено по – горе, през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, а по 2 жалбата на пострадалия е оставена без разглеждане с прекратяване на производството. По 2 от делата, с които постановлението на прокурора е потвърдено, са постъпили частни жалби. Едно от определенията на КОС е потвърдено от страна на Апелативния съд, а другото – отменено. По едно от делата, с които постановлението на прокурора е отменено, е постъпил частен протест, като определението на КОС е потвърдено от страна на Апелативния съд.

През предходната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, а по 2 жалбата на пострадалия е оставена без разглеждане. По 2 от делата, с които постановлението на прокурора е потвърдено, са постъпили жалби. И двете определения на КОС са потвърдени от страна на Апелативния съд.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане отново 8 дела от този вид. От тях по 4 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 2 дела е отменено, по едно жалбата е оставена без разглеждане и по едно производството е прекратено. От постановените през 2010г. определения 5 са протестирани и обжалвани пред Софийския апелативен съд. По едно от тях определението е отменено от въззивната инстанция, а по останалите 4 – потвърдено.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, по едно е изменено досежно основанието за прекратяване и по едно жалбата е оставена без разглеждане.

През последните 4 отчетни периоди постъпленията от този вид са идентични, като в приблизително половината от случаите постановленията на прокурора са били потвърдени.

 

1.в. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

1.в.а. Въззивни наказателни общ характер дела.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 30 дела.

През предходната 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 дела.

През 2009г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 25 дела.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 175 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани с останалите несвършени в края на 2007г. 52 дела.

През 2007г. постъпленията са 184 дела, през 2006г. – 247, през 2005г. – 185 и през 2004г. - 175 дела.

През периода 2004 - 2010г. постъпленията на наказателни дела от този вид в съда са относително равномерни в рамките на 175 – 185 дела, с изключение на 2006 и 2010г., като през първата година е налице значителен скок до 247 дела, а през 2010г. – намаление до 113 дела. През 2011г. постъпленията са нараснали с почти 40 дела до 151 броя, като през отчетния период постъпленията са почти идентични – 147 броя дела.

Както бе посочено по – горе, през 2012г. в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 104 дела и по протести - 43. Съответно 79 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 49 жалби и 30 протести/, както и 68 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 13 протести/.

За сравнение, през 2011г. в  Окръжния съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 105 дела и по протести - 46. Съответно 80 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 50 жалби и 30 протести/, както и 71 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 16 протести/.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 74 дела и по протести - 39.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 178 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби, като по жалби са образувани 133 дела. Образуваните по подадени протести възлизат общо на 45.

Следва да се отбележи, че макар съотношението между подадени жалби и протести да варира значително, през периода 2009 – 2012г. жалбите значително превишават протестите и като процент от атакуваните съдебни актове, и като абсолютни числа. Запазва се тенденцията, наблюдавана в предишни отчетни периоди, броят на протестираните присъди на Дупнишкия районен съд да е значително по-голям от тези на Кюстендилският районен съд, като съотношението на двете съдилища за 2012г. е съответно 38% и 19% от общо атакуваните първоинстанционни присъди. За предходната 2011г. това съотношението на ДРС и КРС е било 38% и 23% от общо атакуваните първоинстанционни присъди.

През 2012г. от постъпилите за разглеждане 43 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 13 – от прокурори при КРП.

През предходната 2011г. от постъпилите за разглеждане 46 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 16 – от прокурори при КРП.

През 2010г. от постъпилите за разглеждане 39 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 9 – от прокурори при КРП.

През 2009г. от постъпилите за разглеждане 45 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 15 – от прокурори при КРП.

От образуваните през 2008г. 58 въззивни наказателни дела по подадени протести, 52 броя са по протести на ДРП и 6 броя – по протести на КРП.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2011г. 30 дела. От общо разглеждани през годината 177 дела съдът е успял да свърши 143, или 81%. От свършените общо 143 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 89 дела, или 62%. В края на 2012г. броят на несвършените дела възлиза на 34.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела. От общо разглеждани през годината 176 дела съдът е успял да свърши 146, или 83%. От свършените общо 146 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 97 дела, или 66%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 30.

  През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 дела. От общо разглеждани през годината 145 дела съдът е успял да свърши 120, или 83%. От свършените общо 120 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 67 дела, или 56%. В края годината броят на несвършените дела възлиза на 25.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 178 въззивни дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008г. 25 дела. От общо разглеждани през годината 203 дела съдът е успял да свърши 171, или 84%. От свършените общо 171 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 113 дела, или 66%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 32.

Следва да се отбележи, че за периода 2009 – 2010г. съдиите от наказателната колегия при Кюстендилския окръжен съд са успявали ежегодно да свършват повече дела от постъпилите за разглеждане през 2007 и 2008г. През 2009г. при леко увеличение на постъпленията спрямо предходната 2008г. е допуснато отстъпление, като броя на несвършените в края на годината дела е увеличен до 32. През 2010г. съдиите от наказателна колегия са успели да свършат общо 120 дела, възползвайки се от намалението в постъпленията до 113 дела. Увеличението на постъпленията през 2011г. до 151 дела и запазването на този размер през 2012г.  очевидно не е позволил тази положителна тенденция да бъде запазена, като леко е увеличен броя на висящите в края на всеки от двата периода дела. Все пак, за периода 2009 – 2012г. се наблюдава тенденция да бъдат приключвани около 83% от подлежащите на разглеждани дела.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 89 от общо свършените 143 въззивни дела, което съставлява 62%.

През предходната 2011г. Окръжният съд е свършил в този срок 97 от общо свършените 146 въззивни дела, което съставлява 66 %.

През 2010г. съдът е свършил в 3 - месечен срок 67 от общо свършените 120 въззивни дела, което съставлява 56 % от общо свършените дела.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 113 от общо свършените 171 въззивни дела, което съставлява 66 % от общо свършените дела.

Следва да се отбележи трайната тенденция за последните няколко отчетни периода в Кюстендилския окръжен съд да се свършват голям брой въззивни наказателни дела в 3 - месечен срок, а именно между 56 и 66%.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 328 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 100 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 30.

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 352 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 147 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 42.

През 2010г. в съда въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 258 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 81 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

През 2009г. в Окръжния съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 310 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 96 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

През периода 2009 – 2012г. процентът на отложените дела е сравнително постоянен – около 30%, с изключение на 2011г., когато се наблюдава известно увеличение  в процента на отложените дела.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Потвърдени съдебни актове.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 143 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 67 дела, което съставлява 46.8%.

През предходната 2011г. Окръжният съд от общо приключени 146 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 65 дела, което съставлява 44.5%.

През 2010г. съдът от общо приключени 120 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 51 дела, което съставлява 42.5 %.

През 2009г. от общо приключени 171 въззивни наказателни дела са потвърдени първоинстанционните съдебни актове по отношение на 83 дела, което съставлява 48.5%. За 2008 и 2007г. тези показатели възлизат съответно на 48.5 % и 56.2%.

През периода 2009 - 2010г. се забелязва тенденция към постепенно намаляване на процента на потвърдените първоинстанционни актове, като за 2011г. се наблюдава известно увеличение до 44.5%. Тази положителна тенденция е продължена и през 2012г., като процентът на потвърдените съдебни актове е увеличен до  47%. Макар съдиите от наказателните колегии на двете районни съдилища за последните няколко отчетни периода да не успяват да възстановят показателите от 2007г., то за 2011 и 2012г. техният дял постоянно расте. Към настоящия момент процентът на потвърдени актове за съдиите от наказателна колегия на двете съдилища са приблизително равни, с лек превес на тези от  Кюстендилския районен съд.

През 2012г. са потвърдени 45.5% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 48.4% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

За сравнение, през 2011г. са потвърдени 54% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 35% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2010г. са потвърдени 37% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 49% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2009г. 47.6% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд са потвърдени, както и 50% от тези на Кюстендилския районен съд.

За периода 2009 - 2010г. показателите на КРС по отношение на потвърдени първоинстанционни актове са били по – добри от тези на ДРС. През 2011г. е констатирано значително подобрение в работата на съдиите от наказателна колегия на ДРС, съответно влошаване по отношение на колегите им от Кюстендил, като процентът на потвърдените съдебни актове е увеличен със 17, съответно този на съдиите от КРС е намален с 14. През отчетния период показателите на съдиите от двете съдилища са приблизително равни.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2012г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По 3 дела е приложно условно осъждане, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по едно е увеличено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 12 първоинстанционни актове – 15.1%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 10 – 15.6%.

През предходната 2011г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По едно дело е приложно условно осъждане, по друго то е отменено, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 11 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 10 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 12 – 16.2%.

През 2010г. съдът е изменил съдебните актове по 15 броя въззивни наказателни дела – 12.5%. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 5 дела – то е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 2 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 9 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 6 – 10.9%.

През 2009г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 17 броя въззивни наказателни дела – 10 %. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 3 дела – то е намалено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 4 дела - в гражданската част.

Налага се извода, че за периода 2009 - 2012г. се наблюдава тенденция към постепенно увеличение на процента на изменените съдебни актове от 9 до 15 за последните  два отчетни периода.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 34 от общо свършените 143 въззивни наказателни дела – 23.7%, като по 19 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 15 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по едно дело съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През предходната 2011г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 24 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 17 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. По 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2010г. Окръжният съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 27 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 14 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 5 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 48 въззивни наказателни дела, като по 29 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 19 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

От отменените изцяло през 2012г. първоинстанционни съдебни актове, 24 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 10 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 30.3 и за КРС – 15.6. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 14 – 17.7% и на КРС – 5 или 7.8%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 10 – 12.6% и по отношение на КРС – 5 или 7.8%.

От отменените изцяло през 2011г. първоинстанционни съдебни актове, 19 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 22 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 26.3 и за КРС – 29.7. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 11 – 15.2% и на КРС – 13 или 17.5%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 8 – 11% и по отношение на КРС – 9 или 12%.

От отменените изцяло през 2010г. първоинстанционни съдебни актове, 25 са постановени по отношение актове на Дупнишкия районен съд и 16 – по отношение актове на Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 38.4 и за КРС – 29. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 16 – 24.6% и на КРС – 11 или 20%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 9 – 13.8% и по отношение на КРС – 5 или 9%.

За разлика от предходния отчетен период по отношение на критерия „отменени първоинстанционни съдебни актове”, през 2012г. показателите на съдиите от наказателна колегия на КРС са по – добри в сравнение с тези на колегите им от ДРС.

 

Прекратени производства.

 

През отчетната 2012г. въззивният съд е прекратил производството по 19 въззивни дела. През предходната 2011г. Окръжният съд е прекратил производството по 14 въззивни дела, като през 2010г. е прекратено производството по 8 въззивни дела. За 2009г. броят им е 19, за 2008г. – 25 и за 2007г. - 16.

Горепосочените показатели относно разглежданите в Кюстендилския окръжен съд въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че през 2012г. качеството на правораздаване на двете районни съдилища по наказателни дела като цяло се запазва в рамките на тези от предходните отчетни периоди.

През предходната 2011г., за разлика от периода 2008 -2010г., показателите на наказателната колегия при ДРС по отношение на потвърдените, изменени и отменени първоинстанционни актове бяха по – добри от тези на колегите им от наказателна колегия на КРС. През 2012г. показателите на наказателните колегии при двете съдилища са приблизително еднакви с лек превес за съдиите от КРС.

 

1.в.в. Въззивни частни наказателни дела.

 

И през отчетната 2012г. продължава тенденцията към непрекъснато увеличаване броя на подаваните частни жалби и протести срещу актове на двете районни съдилища, като през годината в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 185 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 13 дела. През годината съдът е успял да приключи 193 дела от общо за разглеждане 198,  или 97%. От свършените 193 дела, по отношение на 180 или 93% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 5 дела.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили общо 163 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 11 дела. През годината съдът е успял да приключи 161 дела от общо за разглеждане 174,  или 93%. От свършените 161 дела, по отношение на 148 или 92% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 13 дела.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 140 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 7 дела. През годината съдът е успял да приключи 136 дела, като 128 от тях, или 94%, в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 11 дела.

През 2009г. в съда са постъпили общо 95 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 4 дела. Разгледани по същество са 92 от делата, а 7 от тях са останали несвършени в края на периода.

От постъпилите за разглеждане през 2012г. въззивни частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.243 ал.6 НПК – 60 броя, по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК – също 50 броя, както и тези по чл.249 ал.3 НПК – 29 броя.

От постъпилите за разглеждане през 2011г. въззивните частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК – 41 броя, както и тези по чл.249 ал.3 НПК – 35 броя. Възможността за обжалване и протестиране на разпорежданията на съдия – докладчик по чл.249 ал.2 НК бе приета с изменение на НПК от м.април 2010г.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 27 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 8 броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателна колегия на ДРС и 19 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 21 от атакуваните съдебни актове и е отменил 6. По отношение разпореждания на ДРС са потвърдени 6 – 75% и отменени 2 – 25%. Потвърдени са 15 от разпорежданията на КРС – 79%, а са отменени 4 – 21%.

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 35 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 23  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателна колегия на ДРС и 12 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 24 от атакуваните съдебни актове и е отменил 11. По отношение разпореждания на ДРС са потвърдени 16 – 70% и отменени 7 – 30%. Потвърдени са 8 от разпорежданията на КРС – 67%, а са отменени 4 – 33%. 

През 2010г. в Окръжен съд са образувани 15 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 11  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателна колегия на ДРС и 4 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 13 от атакуваните съдебни актове и е отменил 2.

 

Касационни производства по НАХД.

 

През отчетната 2012г., както и през предходните 2010г. и 2011г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане касационни производства по наказателно административен характер дела.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 3 касационни производства по наказателно административен характер дела, които са приключени до края на годината.

От 2007г. тези производства се разглеждат от Административен съд Кюстендил, което обяснява постепенното намаление, съответно липса на постъпления и на решени дела.

 

Горепосочените данни навеждат на извода, че и през отчетната 2012г. наказателните дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция са приключвани от съдиите в наказателна колегия в относително кратки срокове, включително и тези, които се разглеждат в открито съдебно заседание.

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко групи. Както вече бе посочено, от изцяло отменени през 2012г. общо 34 съдебни актове на районните съдилища, в 24 случая делото е върнато за ново разглеждане, а в 10 случая е постановена нова присъда.

На първо място, при по – голяма част от отменените изцяло присъди делото е върнато за доразследване на прокурора заради :

-         допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при привличането в качеството на обвиняем и при изготвяне на обвинителния акт / ВНОХД 328/2012, присъда на КРС по НОХД 563/2011г./;

-         допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при  изготвяне на обвинителния акт / ВНОХД 172/2012/ .

На второ място, отменени изцяло присъди с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда заради :

-         допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при провеждане на съдебното следствие;

-         допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при постановяване на присъдата;

-         липса на мотиви по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 вр.чл.335 ал.2 НПК.

И в предишни отчетни доклади е подчертавана необходимостта от задълбочено запознаване с делото от страна на съдия – докладчика преди неговото насрочване. В противен случай е възможно да последва връщане на делото от открито съдебно заседание или нарушенията на процесуални правила да бъдат констатирани едва на въззивното производство, последвано от отмяна на постановения съдебен акт и връщане на делото за доразследване.

В по – малък на брой случаи – 15 дела, от страна на районния съд  е направен необоснован извод относно събрания доказателствен материал, което е довело до неправилност на съдебния акт, като в тези случаи въззивният съд го е отменял с постановяване на нов такъв с обратен резултат. Единични са случаите, при които въззивният съд е достигнал до противоположни от районния такъв изводи след събиране на нови доказателства. Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на районните съдилища за пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата. Непровеждането на пълно и всестранно съдебно следствие води не само до евентуално изменяне или отменяне на първоинстанционния акт, но и до забавяне на съдебното следствие пред въззивната инстанция.

 

В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на мотивите и съдебните решения в законоустановения срок. От началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на мотиви към присъди и на съдебни решения. Съответно в Окръжен съд Кюстендил се получават ежемесечни справки от двете районни съдилища.

 

2. Граждански дела.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 979 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 229 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 949, или 79%. От свършените общо 949 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 788 дела, или 83%. В края на 2012г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 259.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 992 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 216 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 979, или 81%. От свършените общо 979 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 820 дела, или 84%. В края на 2011г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 229.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 980 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 207 дела. От общо разглеждани през годината 1187 граждански дела съдът е успял да свърши 971, или 82%. От свършените общо 971 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 808 дела, или 83%. В края на 2010г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 216.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 888 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 278 дела. От общо разглеждани през годината 1166 граждански дела съдът е успял да свърши 959, или 82%. От свършените общо 959 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 672 дела, или 70%. В края на 2009г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 207.

През периода 2008 – 2009г. е налице постепенно намаляване в постъпленията от граждански дела до 888 броя , като през 2010г. и 2011г. е констатиран ръст до 992 дела. През отчетната 2012г. се наблюдава относително запазване на размера на тези постъпления / 979 броя дела/. Независимо от този ръст, през последните 4 години съдиите от гражданска колегия са успели не само относително да запазят броя на несвършените в края на годината дела, но и да увеличават ежегодно процента на решените в 3 – месечен срок.

 

2.а. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

Постъпления.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 125 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2011г. 42 дела. Постъпили са за разглеждане също така 127 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2010г. 46 дела. Постъпили са за разглеждане също така 99 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане отново 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останали несвършени в края на 2009г. 52 дела. Постъпили са за разглеждане също така 64 търговски дела, както и 32 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 88 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 56 дела. Постъпили са за разглеждане 64 търговски дела, както и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

За периода 2009 – 2011г. е била налице е тенденция към постепенно намаляване броя на  постъпленията в Окръжния съд от първоинстанционни граждански дела. През отчетната 2012г. се наблюдава рязко увеличение в броя на тези постъпления с 43%, като  за последните няколко периода се наблюдава непрекъснато увеличение на броя на търговските дела и ръст от 22% само за отчетния такъв.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Граждански дела.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 125 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 42 дела, или общо 167 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 95 от тези 167 дела – 57%. От приключените 95 граждански дела, 60 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 63%. В края на годината са останали несвършени 72 дела.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 46 дела, или общо 117 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 75 от тези 117 дела – 64%. От приключените 75 граждански дела, 50 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 67%. В края на годината са останали несвършени 42  дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 52 дела, или общо 123 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 77 от стоящите за разглеждане 123 дела – 62%. От приключените 77 граждански дела, 42 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 55%. В края на годината са останали несвършени 46  дела.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 88 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 56 дела, или общо 144 броя дела. Съдиите от гражданската колегия са свършили 92 от всичко стоящите за разглеждане 144 дела, или 64%. От приключените 92  първоинстанционни граждански дела, 40 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 43%. В края на годината са останали несвършени 52 дела.

Видима е тенденцията за непрекъснато подобряване на работата на съдиите от гражданската колегия на Кюстендилския окръжен съд през периода 2008 – 2011г., които са се възползвали и от постепенното намаляване на постъпленията от този вид дела. Значително е увеличението по отношение броя на свършените в 3 – месечен срок дела, като процентът за този четиригодишен период се е удвоил. Същевременно, постепенно се намалява броя на висящите в края на всеки отчетен период несвършени дела – от 55 до 42. През отчетната 2012г. резкият скок в постъпленията е попречил тази тенденция да бъде продължена, макар съдиите от гражданска колегия са успели в известна степен да го компенсират. 

 

Търговски дела – искове по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР.

 

Бе посочено, че през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 127 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 62 дела, или общо 189 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са успели да свършат 115 от тези 189 дела – 61%. От приключените 115 търговски дела, 83 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 72%. В края на годината са останали несвършени 74  дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 99 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 37 дела, или общо 136 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 74 от тези 136 дела – 54%. От приключените 74 търговски дела, 52 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 70%. В края на годината са останали несвършени 62  дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 64 търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 47 дела, или общо 111 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 74 от тези 111 дела – 67%. От приключените 74 търговски дела, 48 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 65%. В края на годината са останали несвършени 37  дела.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане отново 64 търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 31 дела, или общо 95 броя дела. Съдиите от гражданската колегия на окръжния съд са свършили 48 от тези 95 дела – 51%. От приключените 48 търговски дела, 27 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 56%. В края на годината са останали несвършени 47  дела.

По отношение на търговските спорове се наблюдава непрекъсната тенденция към увеличаване на постъпленията в периода 2009 – 2012г., което е довело и до увеличаване на несвършените в края на годината от дела от 47 на 74. Това е обяснимо, доколкото в тази група се включват и делата за търговска несъстоятелност, чието разглеждане изисква продължителен период от време. Все пак, през 2013г. съдиите от гражданска колегия на Окръжния съд следва да положат усилия към възможно намаляване на този брой.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 320 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 207 дела, което съставлява 65%.

През предходната 2011г. Окръжният съд е насрочил 175 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 118 дела, което съставлява 67%. През 2010г. са насрочени 258 първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 147 дела - 57%.

През 2009г. Окръжният съд е насрочил 243 първоинстанционни граждански дела, като са отложени 165 дела - 68%.

Очертава се тенденция процентът на отложените първоинстанционни граждански дела в Кюстендилския окръжен съд за периода 2008 – 2011г. да варира между 57 и 68%. Не може да бъде направен точен извод относно причините за това колебание.

 

Резултати от съдебните актове.

 

През 2012г. от общо приключени 214 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 103 броя дела – 48%, отчасти – по 11 дела – 5%, искът е отхвърлен по 44 броя дела – 21%. По спогодба през годината са прекратени 4 дела и 52 – по други причини.

През предходната 2011г. от общо приключени 164 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 76 броя дела – 46 %, отчасти – по 14 дела – 9%, искът е отхвърлен по 41 броя дела – 25%. По спогодба през годината е прекратено 1 дело и 33 – по други причини.

През 2010г. от общо приключени 176 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 95 броя дела – 54 %, отчасти – по 15 дела – 9%, искът е отхвърлен по 54 броя дела – 31%. По спогодба през годината са прекратени 3 дела и 9 – по други причини.

През 2009г. съдът е уважил изцяло предявените искове по 69 броя дела – 45 %, отчасти – по 13 дела – 8%, искът е отхвърлен по 29 броя дела – 19%. По спогодба през годината са прекратени 2 дела и 41 – по други причини.

През 2012г. са обжалвани 102 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което съставлява 48% от общо свършените през годината дела. През 2011г. са обжалвани 79 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела. През 2010г. са обжалвани 65 съдебни актове и през 2009г. - 47.

 

Постъпления по видове дела.

 

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2012г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове – 81, от които 37 получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 48, от които 4 получени по подсъдност; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 15; други видове дела - 73.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2011г. са следните:

Искове по СК - 21; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 27; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 17; други видове дела - 35.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2010г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 64; искове по ТЗ - 12; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 5; други видове дела - 40.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2009г. са следните:

Искове по СК - 24; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 16; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 38.

Очевидна е тенденцията структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела да се запазва в определени рамки през периода 2009 – 2012г., при това независимо от увеличаването или намаляването на постъпленията.През 2012г. се наблюдава значително увеличаване на постъпленията от облигационни искове, като причината се корени във влошената икономическа обстановка в страната.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

В края на отчетната 2012г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 26 броя, между 3 и 5 години – 4 броя и повече от 5 години – 4 броя.

В края на предходната 2011г. броят на тези, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 10 броя, между 3 и 5 години – 2 броя и повече от 5 години – 0 броя.

В края на 2010г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 12 броя, между 3 и 5 години – 6 броя и повече от  5 години – 0 броя.

В края на 2009г. броят на несвършените дела за срок между 1 и 3 години възлиза на 9, между 3 и 5 години – на 3  и над 5 години – на 3.

За периода 2009 – 2011г. е била налице положителна тенденция към постепенно намаляване на броя на първоинстанционните граждански дела, останали несвършени за срок, по – дълъг от една година. Все пак, ръстът на постъпленията през последните две години е довел до влошаване на тези показатели през отчетния период.

 

2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 423 въззивни граждански дела, съответно 205 дела по жалби срещу решения на ДРС и 218 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 93 броя дела.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 511 въззивни граждански дела, съответно 259 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 броя дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела,  съответно 249 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 81 броя дела.

През 2009г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела, съответно 207 дела по жалби срещу решения на ДРС и 219 срещу решения на КРС. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 156 броя дела.

За периода 2007 – 2009г. е била налице тенденция към намаляване на броя на въззивните граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд. През 2010г. е констатирано увеличение, като тази тенденция е продължила и през 2011г. През отчетния период е констатирано намаление до нивата от 2010г. През периода 2008 – 2012г. постъпленията от двете районни съдилища са относително равни, с изключение на 2008г., когато постъпленията от дела на ДРС са били със 105 по – малка от тези на КРС.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 423 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на 2011г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 516 дела съдът е успял да свърши 422, или 82%. От свършените общо 422 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 341 дела, или 81%. В края на 2012г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 94.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 511 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 604 дела съдът е успял да свърши 511, или 85%. От свършените общо 511 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 410 дела, или 80%. В края на 2011г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009г. 81 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 489, или 84%. От свършените общо 489 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 403 дела, или 82%. В края на 2010г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

През 2009г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 426 въззивни граждански дела. Те е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2008г. 156 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 501, или 86%. От свършените общо 501 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 308 дела, или 61%. В края на 2009г. броят на несвършените дела възлиза на 81.

Следва да се отбележи, че за периода 2007 – 2010г. съдиите от гражданската колегия при Кюстендилския окръжен съд са успявали ежегодно не само да намаляват броя на останалите несвършени в края на годината дела, но и да увеличат процента на свършените в 3 – месечен срок дела за 2010г. до 82. При това, независимо от увеличението в постъпленията от този вид дела. През 2011 и 2012г. те са успели да запазят тези показатели.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 449 въззивни граждански дела, от които са отложени 119 дела – 27 %.

През предходната 2011г. Окръжният съд е насрочил 597 въззивни граждански дела, от които са отложени 143 дела – 24 %.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 561 въззивни граждански дела, от които са отложени 153 дела – 27 %.

През 2009г. Окръжният съд е насрочил 310 въззивни граждански дела, от които са отложени 96 дела – 31%.

И по отношение на този показател през периода 2010 - 2012г. се забелязва положителна тенденция към значително намаляване на относителния дял на отложените дела, в сравнение с периода 2004 – 2008г., когато процентът е възлизал на около 50.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Оставени в сила съдебни актове.

 

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през отчетната 2012г. 422 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 228 от тях – 54%. Съответно са оставени в сила 55% от актовете на ДРС и 53% - от тези на КРС.

От общо свършените от Окръжния съд през предходната  2011г. 511 въззивни граждански дела, оставени в сила са първоинстанционните решения по 325 от тях – 64%. Съответно са потвърдени 59.3% от актовете на ДРС и 67.9% - от тези на КРС.

През 2010г. от свършени 489 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 261 от тях – 53%. Съответно са потвърдени 50.4% от актовете на ДРС и 56.2% - от тези на КРС.

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през 2009г. 501 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 258 от тях – 51%. Съответно са потвърдени 49.5% от актовете на ДРС и 53.1% - от тези на КРС.

През периода 2008 – 2010г. е налице тенденция към запазване на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни съдебни актове в рамките на около 50%. През 2011г. се забелязва повишаване на относителния дял на оставените в сила решения до 64%, като през отчетната 2012г. е констатирано намаление от 10 пункта до 54%.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 56 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 13%. Съответно са изменени 13% от актовете на ДРС и 14% - от тези на КРС.

През 2011г. Окръжният съд е изменил 82 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 16%. Съответно са изменени 17% от актовете на ДРС и 15% - от тези на КРС.

През 2010г. Окръжният съд е изменил 71 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 14.5%. Съответно са изменени 12% от актовете на ДРС и 16.8% - от тези на КРС.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 87 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява около 17%. Съответно са изменени 17.2% от актовете на ДРС и 17.4% - от тези на КРС.

Видима е тенденцията процентът на изменените първоинстанционни актове да е постоянен през различните отчетни периоди, в рамките на около 14 - 17%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 44 въззивни граждански дела – 10.4%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 9.7% от актовете на ДРС и 11% - от тези на КРС.

За сравнение, през 2011г. Окръжният съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 49 въззивни граждански дела – 9.5%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.4% от актовете на ДРС и 6.7% - от тези на КРС.

През 2010г. Окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 59 въззивни граждански дела – 12%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.5% от актовете на ДРС и 11.6% - от тези на КРС.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 62 въззивни граждански дела – 12.4 %. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.9% от актовете на ДРС и 11.8% - от тези на КРС.

През 2008г. този процент възлиза на 14.5 общо за двете съдилища, а през 2007г. -  на 16.7.

За периода 2007 – 2010г. се наблюдава леко намаление в процента на отменените първоинстанционни актове и запазването му в рамките на около 12%. За 2011г. и 2012г. е налице ново намаление до 9.5 – 10%%, което също говори за подобрената работа на съдиите от гражданска колегия на ДРС и КРС по отношение на този показател.

 

Обезсилени съдебни актове.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 16 въззивни дела, което съставлява 3.7%. Съответно са обезсилени 5.3% от актовете на ДРС и 2.3% - от тези на КРС.

За сравнение, през предходната 2011г. Окръжният съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 18 въззивни дела, което съставлява 3.5%. Съответно са обезсилени 4.2% от актовете на ДРС и 2.7% - от тези на КРС.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 32 въззивни дела, което съставлява  - 6.5%. Съответно са обезсилени 9.16% от актовете на ДРС и 4% - от тези на КРС.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 27 въззивни дела, което съставлява  - 5%. Съответно са обезсилени 5.17% от актовете на ДРС и 5.57% - от тези на КРС.

През 2008г. този процент възлиза на 4.5, а през 2007г. – на 12.6.

Като се изключи пикът на обезсилени съдебни актове като процент от всички свършени през 2007г., през останалите отчетни периоди относителният им дял се запазва относително нисък в рамките на 4 – 6%. През 2010г. се забелязва леко увеличение, като през 2011г. и отчетната 2012г. са постигнати най – ниски нива за последните 6 години от 3.5 – 3.7%. Очевидно е, че съдиите от гражданските колегии на двете районни съдилища са положили  усилия за подобряване качеството на своята работа, което е довело  и до намаляване на броя на обезсилените решения по граждански дела.

Причините за обезсилване на решения по граждански дела  на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко основни групи, а именно :

-         поради произнасяне не по предявения иск / В.гр.д. 134/2012, решение на КРС по гр.д. 3067/2010г./;

-         поради произнасяне по недопустим иск / В.гр.д. 154/2012, решение на ДРС по гр.д. 372/2011г./;

-         поради констатирана нередовност на исковата молба / В.гр.д. 74/2012, решение на ДРС по гр.д. 2/2011г., В.гр.д. 443/2011, решение на КРС по гр.д. 4559/2010г./;

-         в редки случаи е налице и т.нар. „безвиновно” обезсилване поради постигане на спогодба между страните или смърт на страна в срока на произнасяне, без това да е било известно на първоинстанционния съд;

Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища за полагане на усилия с цел преодоляване случаите на обезсилване на съдебни решения, а именно – по – задълбочена предварителна подготовка по делото, както и изготвяне на ясни и разбираеми съдебни актове.

 

Прекратени производства.

 

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 78 въззивни граждански дела, което съставлява – 18.4%.

През 2011г. е прекратено производството по 37 въззивни граждански дела, което съставлява – 7.2%. През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 60 въззивни граждански дела, което съставлява – 12.2%. През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 67 въззивни граждански дела, което съставлява – 13%.

В заключение относно въззивните граждански дела, разглеждани от съдиите при Кюстендилски окръжен съд, може да бъде направен извода за подобрение в работата на гражданските колегии на двете районни съдилища по отношение на потвърдените, изменени, отменени и обезсилени първоинстанционни актове. През периода 2010 - 2011г.,   показателите на съдиите от гражданската колегия при КРС са малко по – добри от тези на колегите им при ДРС, като за 2009г. и 2012г.  те са относително равностойни, с превес на съдиите от КРС по отношение на обезсилените съдебни актове.

 

Постъпили частни жалби и жалби за бавност.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 29 броя. През годината КОС е успял да свърши 275 от общо разглеждани 292 дела, като несвършените в края на годината дела са 17 броя. От общо свършени 275 дела, по отношение на 264 или 96% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 34 броя. През годината КОС е успял да свърши 268 от общо разглеждани 297 дела, като несвършените в края на годината дела са 29 броя. От общо свършени 268 дела, по отношение на 259 или 97% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 283 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 броя. През годината КОС е успял да свърши 266 от общо разглеждани 300 дела, като е допуснал увеличение на несвършените в края на годината дела със 17 броя до 34.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 260 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 14 броя. През годината КОС е разгледал 257 от тях, като е броя на несвършените в края на годината дела е 17.

През 2008г. са постъпили за разглеждане 210 частни жалби, през 2007г.  - 198 и през 2006г. - 196.

За периода 2006 – 2010г. е налице тенденция към постепенно и постоянно увеличаване на броя на частните жалби, постъпващи за разглеждане в Кюстендилския окръжен съд. Основната причина за този постоянен ръст е нарасналия брой производства в районните съдилища, образувани по реда на Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство. Постъпленията през 2011г. бележат известно намаление в сравнение с 2010г., като през отчетната 2012г. те се запазват непроменени.

В Кюстендилския окръжен съд през 2012г. са постъпила за разглеждане три жалби за бавност по отношение дела на ДРС, които са разгледани. Една е уважена, а останалите - оставени без уважение.

В съда през 2011г. е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, като е разгледана и е оставена без уважение.

През 2010г. са постъпили за разглеждане четири жалби за бавност, като всички са разгледани. Една от тях е уважена и три са оставени без уважение.

През 2009г. е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, която е разгледана и оставена без уважение.

През 2008г. са постъпили за разглеждане 7 жалби за бавност, през 2007г. - 4.

В предишни години на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища е обръщано внимание за срочно администриране и разглеждане на постъпващите дела и преписки. Очевидно е, че това е взето предвид, доколкото през последните 3 години две от постъпилите за разглеждане 9 жалби за бавност са уважени. През периода 2007 – 2008г. са постъпили 11, като са уважени 8.

 

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

Постъпления.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2011г. 3 броя дела.

През 2011г. в съда не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд отново не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2009г. 9 броя дела.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд е постъпило за разглеждане едно административно дело, което е следвало да бъде разгледано заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 20 броя дела.

Намалението на постъпленията на административни дела в Окръжния съд е пряка последица от извършената административна реформа, довела до създаване и функциониране на административни съдилища.

 

Движение и разглеждане на делата. Срокове за разглеждане.

 

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 3 административни дела, като в края на отчетния период несвършено е останало 1 дело. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в 3 - месечен срок.

През 2011г. Окръжният съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 5 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 3 дела. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в инструктивния 3 - месечен срок.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 4 от стоящите за разглеждане пред него 9 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 5 дела. И през този период нито едно от приключените дела не е свършено в 3 - месечен срок.

През 2009г. Кюстендилският окръжен съд е приключил 12 от стоящите за разглеждане пред него 21 административни дела, като едно от тях е свършено в инструктивния 3 - месечен срок – 8%. В  края на отчетния период несвършени са останали 9 дела.

Останалите за разглеждане в Окръжния съд 3 административни дела през 2011г., макар и малко на брой, са представлявали известен проблем, доколкото са били спрени до решаване на преюдициален спор или приключване на наказателно производство. През отчетната година две от тях вече са приключени.

 

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 71 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 77 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата. Постановени са и 172 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и по Закона за читалищата. Постановените решения за вписване промени по отношение на вече регистрирани ЮЛ възлизат на 107 броя.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани лица.

 

В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите граждански  дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на съдебните решения в законоустановения срок. От началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на съдебни решения.

 

ІІІ. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

1. Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1504 броя дела, като в сравнение с предходната 2011г. е налице намаление в постъпленията със 122 дела. То се дължи най – вече в намаление постъпленията от частни наказателни дела и въззивни граждански дела. Постъпилите за разглеждане 1504 дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 294 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1798 дела през годината са приключени 1478 – 82%, като в 3 - месечен срок са свършени 1227 от тях, което съставлява 83%. От общо свършените 1478 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1219 броя дела – 82%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 14 случая с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника, в 11 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 238 – поради други причини.

В края на 2012г. са останали несвършени 320 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 26 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2012г. са 340 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 22 броя.

През 2012г.  са проведени общо 4072 съдебни заседания, или средно по 2.26 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През предходната 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 1626 броя дела, като в сравнение с предходната 2010г. е налице увеличение в постъпленията с 32 дела. Постъпилите за разглеждане 1626 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1903 дела през годината са приключени 1609 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1357 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1609 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1425 броя дела – 89%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 30 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 9 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 145 – поради други причини.

В края на 2011г. са останали несвършени 294 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела със  17 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2011г. са 362 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 24 броя.

През 2011г. са проведени общо 4150 съдебни заседания, или средно по 2.18 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 броя дела, като в сравнение с предходната 2009г. е налице увеличение в постъпленията със 216 дела. Постъпилите за разглеждане 1594 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 271 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1865 броя дела през годината са приключени 1588 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1336 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1588 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1365 броя дела – 86%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 22 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 16 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 185 – поради други причини.

В края на 2010г. са останали несвършени 277 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 6 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2010г. са 386 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година.

През 2010г. са проведени общо 4264 съдебни заседания, или средно по 2.28 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1378 броя дела, като в сравнение с предходната 2008г. е налице намаление в постъпленията със 73 дела. Постъпилите за разглеждане 1378 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 337 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1715 броя дела през годината са приключени 1444 – 84%, като в 3 - месечен срок са свършени 1068 от тях, което съставлява 74 %. От общо свършените 1444 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1284 броя дела – 88.9 %, а по останалите 160 дела производството е прекратено, като в 20 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 4 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 136 – поради други причини.

В края на 2009г. са останали несвършени 271 броя дела, или съдът ни е намалил общия брой на висящите дела с 66 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2009г. са 432 акта на Кюстендилския окръжен съд.

През 2009г.  са проведени общо 1680 съдебни заседания, или средно по 0.98 съдебно заседание на всяко дело за разглеждане.

През 2008г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 1451 броя дела, през 2007г. те са 2939,  през 2006г. –

2 707 и през 2005 - 2 960 дела.

За периода 2005 – 2009г. е налице значителен спад в броя както на постъпленията от дела в Окръжния съд, така и на общия брой дела, разглеждани от съдиите през всяка от годините. Най – много дела е следвало да бъдат разгледани през 2005г. – 3962 дела, а най – малко  -  през 2009г., съответно 1715 дела. Намалението е повече от 50%, като се дължи най – вече на прекратяване на постъпленията от фирмени и административни дела, пряка последица от извършените промени в законодателството – приемане на Закона за Търговския регистър и създаване на административни съдилища. През периода 2010 – 2011г. се наблюдава плавно увеличение в постъпленията, което е довело и до увеличение в броя на делата за разглеждане до 1865, съответно до 1903 през предходния отчетен период. През 2012г. е налице ново намаление до 1798 дела, които са стояли общо за разглеждане. Едва след поне още един период може да бъде направен извод относно тенденциите в тази посока.

Все пак, съдиите от Кюстендилския окръжен съд са се възползвали от намалението в постъпленията, като са намалили броя на несвършените дела. Този брой е непрекъснато намаляван, като  края на 2007г. е възлизал на 470, сведен е до 271 през 2009г., макар през периода 2010 – 2012г. да се наблюдава постепенно увеличение.

 

 

2. Натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, макар че през цялата година е работил в намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 9.99 дела месечно, като те са свършвали месечно по 8.21 броя дела.

През 2011г. съдиите от гражданска колегия са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 7.91 броя дела.

В наказателната колегия на съда през 2012г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.83 дела, а са свършвали по 8.82 дела средно месечно.

Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2012г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 11.53 дела, свършвани средно месечно по 9.47 броя дела.

Следва да бъде отчетено, че съдиите от гражданска колегия са участвали през годината в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия. Съответно съдиите от наказателна колегия са участвали в разглеждане на част от частните граждански дела / обезпечения/ , разглеждани от дежурен съдия.

За сравнение, през 2011г. тяхната действителна натовареност възлиза на разглеждани средно месечно по 12.44 дела, свършвани средно месечно по 10.52 броя дела. Съдиите от гражданска колегия са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 8.16 броя дела.

В наказателната колегия на съда през 2011г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 11.58 дела, а са свършвали по 10.50 дела.

През периода 2007 – 2010г. КОС също е разполагал с 15 съдии по щат.

През 2010г. тяхната действителна натовареност възлиза на 11.88 дела месечно, като те са свършвали месечно по 10.11 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 9.89 дела, а са свършвали средно месечно 8.09 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2010г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 11.30 дела, а са свършвали по 10.28 дела месечно.

През 2009г. действителна натовареност възлиза на 10.72 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.03 броя дела. Съдиите от  гражданска колегия са били 10, като са разглеждали средно месечно по 9.72 дела, а са свършвали средно месечно 7.99 броя дела. В наказателната колегия на съда през 2009г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 9.15 дела, а са свършвали по 8.08 дела месечно.

През 2008г. действителната натовареност възлиза на 11.43 дела месечно, като те са свършвали месечно по 9.47 броя дела. През 2007г. съдиите са разглеждали по 24.67 дела месечно и са свършвали по 22.18 дела месечно.

Тези показатели недвусмислено говорят за рязко намаляване  натовареността на съдиите след 2007г., с оглед намаляване на постъпленията от определени видове дела – фирмени и административни. Намирам, че така постигнатата натовареност на съдиите от Кюстендилски окръжен съд през последните няколко години е оптимална. Тя им дава възможност за все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по - задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на по - качествени съдебни актове. Още повече, според публикувана съдебна статистика от страна на ВСС, по показателите „натовареност” и „свършени дела” през първата половина на 2012г., Кюстендилският окръжен съд се нарежда на 9 място, като попада в първата половина от 29 окръжни съдилища/ вкл. СГС и СпНС/ в страната.

 

ІV. Разрешения по ЗСРС.

 

За периода 01.01. – 31.12.2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 219 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 178 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

От тези 219 броя по 52 броя е използван самостоятелен способ „подслушване”, а в останалите 167 случая – „подслушване” и други способи. 41 броя от постъпилите искания представляват такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 22.02.2013г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 14 от дадените разрешения.

От постъпилите общо 219 броя искания, от дирекциите на МВР са постъпили 211 броя/ 47 със способ „подслушване и 164 – „подслушване” и други способи/, от наблюдаващ прокурор – 5 броя/ 2 със способ подслушване и 3 – „подслушване” и други способи/, от териториален отдел на ДА „НС” – 3 броя със способ „подслушване.

Исканията се подават за разкриване и предотвратяване най – вече на престъпления по чл.242 и 354а НК, както и на такива по чл.195, 198, 209, 234, 278а, 282 ал.3, 301, 330 и 339 НК.

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 393 броя искания за прилагане на СРС по отношение на около 301 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване, доколкото са отговаряли на изискванията на чл.14 ал.1 вр.чл.3 ал.1 ЗСРС. Към 31.12.2011г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРС в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 35 от дадените разрешения.

За сравнение, през 2010г. в Окръжния съд са постъпили общо 386 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на около 250 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

През 2009г. са постъпили общо 188 броя искания за прилагане на СРС.

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.

 

Кюстендилският окръжен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали и няколко съдийски кабинета, които се ползват от районен съд. Две от залите са на разположение на Кюстендилския окръжен съд и две се ползват от Кюстендилския районен съд. По споразумение между двете съдилища, една от залите на Кюстендилския окръжен съд през два дни от седмицата се ползва от Районния съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата съществува конструктивна връзка на два етажа.

Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната служба на Кюстендилския районен съд, както и службата по вписвания. Част от помещенията в тази част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на Кюстендилския окръжен съд. Между това ниско тяло и високото основно тяло на сградата през 2012г. бе изграден проход, като се улесни дейността на двете съдилища, включително и използването на петата съдебна зала. Освен това, на втори етаж от основното тяло бе обособена шеста съдебна зала, в която заседават съдии от районния съд.

Във високото тяло на сградата са разположени Кюстендилският окръжен съд, Кюстендилският районен съд и  Кюстендилската окръжна прокуратура. Едно от помещенията в приземния етаж, както и друго в партерния се използват за нуждите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието. Трите звена на съдебната система разполагат със сравнително ограничен ресурс от помещения, въпреки че през 2009г. Районна прокуратура се пренесе в друга сграда. Макар и неопределено като краен срок, предстои поетапно преместване и на Кюстендилска окръжна прокуратура, което би облекчило работата най - вече на съдебните служители и възможността за обслужване на страните по делата, както и на граждани и представители на други учреждения.

Реалните възможности на сградата ограничават полезното пространство за работа на съдиите и съдебните служители. През  годините се е налагало преграждане на част от коридорите на съда, което в известна степен засяга вътрешния интериор на сградата. Въпреки всичко, доколкото всеки от съдиите в двете съдилища е настанен в самостоятелен кабинет, налице е една безспорно важна предпоставка за ползотворна работа.

През 2012г. бяха освободени част от помещения, предоставени за ползване на ОЗ “Охрана на съдебната власт”, доколкото бе  въведена в експлоатация на новата сграда на Административен съд гр.Кюстендил. Това обстоятелство ще даде възможност за частично решаване на въпросите, свързани с ефективното използване на сградния фонд.

Както бе отбелязано в началото на отчетния доклад, в кратък срок на партерния етаж на Съдебната палата ще бъде обособена регистратура, в която служители на двете съдилища ще обслужват страни по делата, граждани, адвокати и представители на ЮЛ и учреждения. Към настоящия момент е невъзможно по обективни причини изграждането на обособена съдебна зала за разпит на защитени свидетели, респективно такава за разпит на малолетни свидетели. През годината част от първоинстанционните и въззивни дела бяха разглеждани в Съдебна палата гр.Дупница, макар това да бе свързано с допълнителни разноски.

От края на 2005г. бе завършена и газификацията за  отопление на сградата, което съчетано с монтиране на нова дограма реално доведе до подобряване на изолацията й и до намаляване на разходите.

 

2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

 

През отчетната 2012г. продължи модернизацията на техническата база в Кюстендилския окръжен съд. През месец декември бяха закупени 23 бр. компютърни конфигурации DELL след отпускане на средства от страна на ВСС. Те следва да заменят голяма част от остарялата техника. За  останалата част от наличната техника бяха закупени модули RAM памет за ъпгрейд, така че и те да могат успешно да работят с все по завишените изисквания на наличните софтуери. Би следвало през следващите години да се потърсят възможности за постепенна подмяна на оставащите CRT монитори с LED, с цел осигуряване на безопасна и комфортна работна среда. Такава подмяна е наложителна и предвид пределната им възраст и възможността всеки момент да излязат от строя.

В Кюстендилския окръжен съд е изградена мрежова среда на базата на Microsoft Windows Server 2003 R2. Планираната миграция до 64 битова версия на MS Windows Server 2008 R2, следва да бъде отложена, тъй като опитът с такава миграция в КРС показа, че производителността на InterBase Server 6.5  на базата на който е изградена деловодната система АИС „Съдебно деловодство” силно се намалява при работата му върху 64 битова ОС.

Изграден е домейн, в който са включени всички работни станции. Тази организация позволява централизирана администрация на системата.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд разполагаше с 47 работни станции в експлоатация. 14 от тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 3 станции са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение на съдебните служители.

Към края на 2012г. съдът разполага със 7 мрежови и 25 персонални принтера. Закупено бе 1 бр. мултифункционално устройство. За нуждите на работещия модул "Електронна папка" в съда работят и 11 скенера.

През 2012г. е въведен в експлоатация нов сървър Dell PowerEdge R710, който замества морално и физически остарелия основен сървър. Съдът разполага с четири сървъра.  Единият от тях е доставен по програма ФАР за Кюстендилския окръжен съд. На съда е предоставено разрешение за частично ползване, което ограничава употребата му. От трите сървъра, които съда ни ползва самостоятелно, единия се използва като основен, а вторият е свален от употреба и предстои да бъде върнат на „Алианц Банк България” АД, чиято собственост е. Третият сървър, който бе доставен за система за делата по несъстоятелност, която бе свалена от употреба и заменена с централизирана такава, е преконфигуриран като втори домейн контролер.

Трябва да се подчертае, че за устойчивата работа на мрежата и по - доброто обслужване на клиентите на съда следваше през отчетната 2012г. да се закупят 15 UPS устройства. Поради липса на средства това не бе сторено, поради което през 2013г. следва да се търсят варианти за реализация на този проект.

В една от залите на Окръжен съд Кюстендил успешно функционира звукозаписна система. Поради много добрите резултати от нейната експлоатация, бе направен опит и бяха поискани средства за закупуване на такава техника и за другите 2 съдебни зали. Поради липса на финансова възможност, това искане бе отклонено от ВСС. Би следвало през 2013 година да се потърси възможност за оборудване на залата в Съдебна палата гр.Дупница с такава техника.

През отчетната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд се използваше следния специализиран софтуер:

·        Правно-информационна система - „Апис”;

·        АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД с допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна система за цялостната работа на съда;

·        „Делфи-Търговски регистър” на „Информационно обслужване” АД - информационна система за фирмените дела;

·        Антивирусна система „Panda Admin Secure 2011” с клиенти за всички работни станции;

·        Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор”;

·        „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД – счетоводството;

·        Единна система за делата по несъстоятелност;

·        Единна система за публикация на съдебните актове в интернет;

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд бе подновена и периметровата защита Panda Gate Defender, осигуряваща защитата на вътрешната мрежа от вируси, спам, спайуеър, хакерски атаки, както и филтриране и контрол на ползваните от служителите уеб ресурси и услуги.

Не на последно място, Кюстендилския окръжен съд има своя интернет страница - http://kjustendil.court-bg.org/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

 

 

VІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

 

1. Дупнишки районен съд.

1.а. Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

1.а.а. Наказателни дела от общ характер.

 

През отчетната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 478 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 30 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 221 дела, или общо за разглеждане 699 дела.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 543 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 37 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 236 дела, или общо за разглеждане 779 дела.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 547 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 29 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 183 дела, или общо за разглеждане - 730 дела.

През 2009г.  в съда са постъпили за разглеждане 542 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 48 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 229 дела.

През периода 2009 - 2011г. е налице  тенденция към запазване броя на  постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер в почти идентични размери – около 540 дела. През 2012г. се наблюдава намаление от 65 дела, но едва след поне още един отчетен период може да бъде направен извод дали е налице тенденция относно намаление или изключение.

 

Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Дупнишкия районен съд през 2012г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

За извършване на общоопасни престъпления – 186 дела или 38.9% за 2012г. при 247 дела или 45.4% за 2011г., 255 дела или 46.6% за 2010г. и 284 броя за 2009г.;

За извършване на престъпления против собствеността –  125 дела или 26% за 2012г. при 161 дела или 29.6% за 2011г., 163 дела или 29,7% за 2010г. и 129 броя за 2009г.;

За извършване на престъпления против личността – 26 дела или 5.4% за 2012г., при 38 дела или 6.9% за 2011г., при 40 дела или 7,3% за 2010г. и 30 броя за 2009г.;

За извършване на престъпления против стопанството – 77 дела или 16.1% за 2012г., при 48 дела или 8.8% за 2011г., при 36 дела или 6,5% за 2010г. и 29 броя за 2009г.;

За извършване на документни престъпления – 10 дела или 2% за 2012г., при 11 дела или 2% за 2011г., при 16 дела или 2,9% за 2010г. и 21 броя за 2009г.; 

За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 дела или 0.4% за 2012г., при 7 дела или 1.2% за 2011г., при 12 дела или 2,16% за 2010г. и 16 броя за 2009г.;

За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта  – 37 броя или 7.7% за 2012г., при 15 броя или 2.7% за 2011г., при 17 броя или 3, 16 % за 2010г.

За извършване на престъпления по глава ІІІ от Особената част на НК- престъпления против правата на гражданите - постъпили за 2012г. 7 дела или 1.4%, за 2012г., при отново 7 дела или 1.3% за 2011г., при 3 броя дела или 0,5% за 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода 2007 – 2009г. образувани дела в ДРС не е имало.

За извършване на престъпления по глава  VІІ НПК - престъпления финансовата, данъчната и осигурителната система - постъпило за 2012г. 1 дело или 0.2%, при постъпили за 2011г. 2 броя дела или 0,3%, като идентични са постъпленията от тази група дела и през предходната 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода 2007 – 2009г. образувани дела в ДРС също не е имало.

За извършване на престъпления по глава  VІІІ НПК - престъпления против дейността на ДООО - постъпили за 2012г. 7 дела или 1.4%, при постъпили за 2011г. отново 7 дела или 1.3%, при 3 броя дела или 0,5% за 2010г. По реда и на тази глава за предходните 2007 – 2009г. дела в ДРС не са образувани.

През периода 2008 – 2012г. структурата на постъпленията в Дупнишкия районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията по видове в Кюстендилския районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. През горепосочения 5 – годишен период основната част от постъпленията в ДРС се формират от делата за извършване на общоопасни престъпления, престъпления против собствеността, престъпления против личността и престъпления против стопанството.

Наистина, налице са и известни промени в броя на делата от тези основни четири групи. Така например през 2007г. най – многобройна група от постъпленията е била тази за извършване на престъпления против собствеността, докато през периода 2008 – 2012г. най – многобройни са постъпленията от общоопасни престъпления, най – вече такива в транспорта.

От друга страна, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления по правило е за извършване престъпления против собствеността. Тази тенденция се запазва и през 2012г., макар най – многобройната група постъпления в КРС е за извършване на престъпления против стопанството, най – вече такива по чл.234 НК, която е с няколко дела по – голяма от тази на делата за извършване престъпления против собствеността.

Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по транспорта и най – вече по чл.343б ал.1 НК.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. ДРС е следвало да разгледа общо 699 наказателни дела от общ характер, от които 478 новообразувани дела и 221 броя дела, останали несвършени в края на 2011г. През отчетния период съдът е успял да свърши 491 наказателни общ характер дела – 70%, като края на отчетния период са останали несвършени 208 броя дела. От общо свършените 491 броя дела, съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 340 броя дела – 69%.

От общо свършените през 2012г. 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 124 броя дела са свършени по същество с присъда – 25,2 %; прекратени и с одобрено споразумение 367 броя дела – 75 %, като от тях 335 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68.2%. От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 2 дела, а прекратени по споразумение - 37 броя дела.

 

За сравнение, през предходната 2011г. ДРС е следвало да разгледа 779 наказателни дела от общ характер, от които 543 новообразувани дела и 236 броя дела, останали несвършени в края на 2010г. През отчетния период съдът е успял да свърши 550 наказателни общ характер дела – 71%, като края на отчетния период са останали несвършени 229 броя дела. От общо свършените 550 броя дела съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 380 броя дела – 69%.

От общо свършените през 2011г. 550 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 109 броя дела са свършени по същество с присъда – 19,8 %; прекратени и приключени с одобрено споразумение 441 броя дела – 80 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 73 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 6 дела, а прекратени по споразумение - 34 броя дела.

 

През 2010г. ДРС е следвало да разгледа 730 наказателни дела от общ характер, от които 547 новообразувани дела и 183 броя дела, останали несвършени в края на 2009г. През годината Районният съд е свършил 491 наказателни общ характер дела – 67%, като края на отчетния период са останали несвършени 239 броя дела. От общо свършените 491 броя дела съдът е приключил в 3 - месечен срок 365 броя дела – 74%.

От свършените през 2010г. 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 87 броя дела са свършени по същество с присъда – 17,7 %; прекратени са по споразумение 439 броя дела – 75 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 6 дела, а прекратени по споразумение - 41 броя дела.

 

През 2009г. ДРС е разгледал 771 наказателни дела от общ характер, от които 542 новообразувани дела и 229 броя дела, останали несвършени в края на 2008г. През този период съда е свършил 587 наказателни общ характер дела – 76%, като края на отчетния период са останали несвършени 184 броя дела. От общо свършените 587 броя дела съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 394 броя дела – 67%.

От свършените през 2009г. 587 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 148 броя дела са свършени по същество с присъда – 25 %; прекратени са по споразумение 404 броя дела – 82 %, като от тях 352 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 72 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 2 дела, а прекратени по споразумение - 27 броя дела.

Като положителни тенденции в работата на съдиите от наказателна колегия на ДРС през периода 2009 – 2012г. могат да се посочат поддържането на сравнително висок процент на свършените в 3 – месечен срок дела – около 70%, и на прекратените дела по споразумение, както и тенденцията за намаляване на броя на несвършените дела  в края на всеки период.

 

Връщане на дела за доразследване.

 

През отчетната 2012г. от общо постъпили за разглеждане в ДРС 478 наказателни дела от общ характер 27 броя – 5.6%, са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 20 дела или 74%, от съдия - докладчик и 7 броя дела – 26%, от съдебно заседание.

През предходната 2011г. в ДРС са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 39 броя наказателни дела, като 35 от тях – 90% от съдия - докладчик и 4 броя дела – 10 % от съдебно заседание.      

През 2010г. в  съда са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 45 броя наказателни дела, като 36 от тях – 80% от съдия - докладчик и 9 броя дела – 20 % от съдебно заседание.

През 2009г. са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 23 броя наказателни дела, като 17 от тях – 74 % от съдия - докладчик и 6 броя дела – 26 % от съдебно заседание.

Като положителна тенденция за последните няколко отчетни периода може да се посочи постоянно намаляващия брой на върнатите за доразследване дела от открито съдебно заседание. Показателите за 2010 и 2011г. са далеч по – добри от периода 2004 – 2005г., когато броят на върнатите дела от открито съдебно заседание е надхвърлял 50%. През 2012г. от върнатите на прокурора за доразследване 7 дела, 4 са върнати поради допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, едно – поради новооткрити обстоятелства и 2 – поради отказ на съда да одобри постигнато между прокурора и защитника споразумение.   

Все пак, наложително е да се продължат усилията в тази посока и съдиите – докладчици да успеят напълно да прекратят практиката на връщане на дела за доразследване от открито съдебно заседание.

Съответно намалява и относителния дял на върнатите за доразследване дела спрямо новообразуваните – през  2010г. той възлиза на 12%, през 2011г. – 7% и през отчетната 2012г. – 5.8%. От друга страна, следва да се повтори заключението и от предишни отчетни доклади, че основна причина за  връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на  недостатъци в работата на разследващите органи. Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад / Въззивни частни дела, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд/, 75% от протестираните разпореждания по чл.249 ал.2 НПК на съдии – докладчици при ДРС са потвърдени от Окръжния съд.

 

Структура на наказаната престъпност.

 

През 2012г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 426. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 407 лица,  сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 18 лица – 4,2%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 283 лица, като по отношение на 185 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 8 лица, на 12 е наложено наказание „глоба”, на 96 – „пробация” и на 9 лица – други наказания.

За сравнение, през 2011г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 630. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 1 непълнолетен, а са оправдани 40 лица – 6,7%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 349 лица, като по отношение на 255 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 17 е наложено наказание „глоба”, на 175 – „пробация” и на 11 лица – други наказания.

През 2010г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 542. Осъдителни съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 2 непълнолетни, а са оправдани 27 лица – 4,9%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 275 лица, като по отношение на 214 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 40 е наложено наказание „глоба”, на 159 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 841. Съдебни актове са постановени срещу 678 лица, от които осъдени са общо 636 лица, сред които и 7 непълнолетни, а са оправдани 42 – 6.19%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 355 лица, като по отношение на 258 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 6 лица, на 74 е наложено наказание „глоба”, на 179 – „пробация” и на 17 лица – други наказания.

 

1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 21 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 19 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 40 дела съдът е свършил 25, или 63%, от които 13 по същество с присъда – 52% и 12 – по  споразумение – 48%. В края на 2012г. в съда са останали несвършени 15 броя дела.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 55 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 89 дела съдът е свършил 49, или 55%, от които 20 по същество с присъда – 41 % и 29 – по  споразумение – 59%.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 54 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 48 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 102 дела съдът е свършил 48 от тях, или 47%, от които 15 по същество с присъда – 31 % и 33 – по  споразумение – 68%. В края на 2010г. в съда са останали несвършени 54 броя дела.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 79 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 66 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 145 дела съдът е свършил 99 от тях, или 68%. От тях 27 са решени по същество с присъда – 27 % и 72 дела  – по  споразумение – 73%. В края на 2009г. в съда са останали несвършени 46 броя дела.

За разлика от 2009г., когато съдиите са приключили 68% от този вид дела,  през 2010г. и 2011г. този процент е около 50. През 2012г. е постигнато ново увеличение в този показател, като е намален чувствително и броя на несвършените в края на годината дела. За периода 2009 – 2012г. постъпленията от наказателни дела от частен характер са намалели със 74%, което също е допринесло за тези добри резултати.

 

1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

През отчетната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 35 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 44 дела, съдът е успял да свърши 36 – 82%, от които 29 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 8 броя дела. От свършените 36 дела, 29 са приключени в 3 – месечен срок – 81%.

През предходната 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 48 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 28 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 76 дела, съдът е успял да свърши 53 – 70%, от които 50 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 23 броя дела. От свършените 53 дела, 28 са приключени в 3 – месечен срок – 53%.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 65 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 74 дела, съдът е успял да свърши 45, от които 39 дела с решение по същество – 86%. В края на годината са останали несвършени 29 броя дела. От свършените 45 дела, 32 са приключени в 3 – месечен срок – 71%.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 53 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 34 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 87 дела, съдът е успял да свърши 78, от които 69 дела с решение по същество – 88%. В края на отчетната година са останали несвършени 9 броя дела. От свършените 78 дела, 35 са приключени в 3 – месечен срок – 45%.

През 2012г. е налице ново намаление в постъпленията от този вид дела, което следва да бъде използвано от съдиите от наказателна колегия в ДРС.

 

1.а.d. Частни наказателни дела.

 

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 301 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2011г. 7 дела. От разглежданите общо 308 дела съдът е свършил 299, 297 от които в 3 – месечен срок – 99%.       

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са образувани 263 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2010г. 6 дела. От разглежданите общо 269 дела съдът е свършил 259, 255 от които в 3 – месечен срок – 98%.       

През 2010г. в Районния съд са образувани 327 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2009г. 19 дела. От разглежданите общо 346 дела съдът е свършил 340.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са образувани 305 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2008г. 14 дела. От разглежданите общо 319 дела съдът е свършил 298.

 

Проведени съдебни заседания.

 

В Дупнишкия районен съд през отчетната 2012г. са насрочени за разглеждане 1785 броя наказателни дела, от които 1501 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1272  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1027 броя дела -  68%.

В Дупнишкия районен съд през 2011г. са насрочени за разглеждане 1948 броя наказателни дела, от които 1637 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1381  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1113 броя дела -  57 %.

В Районния съд през  2010г. са насрочени за разглеждане 1777 броя наказателни дела, от които 1469 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1268  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1004 броя дела -  68 %.

През 2009г. са насрочени за разглеждане 1993 броя дела, от които 1609 дела от общ характер – 80 %. Отложени са 1332  броя дела – 67 %, от които общ характер – 1045 броя дела -  52 %.

От тези данни може да се направи извод, че през периода 2009 – 2012г. процентът на отложените дела възлиза на около 70%.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад, през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 62 броя дела са образувани по жалби – 62%, и 30 – 38%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2012г. общо 97 въззивни наказателни дела по първоинстанционни съдебни актове на ДРС.

Окръжният съд е свършил през 2012г. 79 от стоящите пред него за разглеждане 97 въззивни наказателни дела. От тях, потвърдена е присъдата по 36 дела – 45,5%; по 2 дела е приложено условното осъждане, по 4 дела наказанието е намалено, по едно – наказанието е увеличено, по 4 са извършени други промени в наказателната част и по едно – в гражданската. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 14 дела – 17,7%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 10 броя дела – 12.6%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 6 дела – 7,5%, производството е прекратено.

 

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 80 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 50 броя дела са образувани по жалби – 63 %, и 30 – 37%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 10 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. общо 90 въззивни наказателни дела.

Окръжният съд е свършил през 2011г. 72 от стоящите пред него за разглеждане 90 въззивни наказателни дела – 80 %. От общо свършените 72 броя дела, потвърдена е присъдата по 39 дела – 54,1%; по 1 дело е отменено условно осъждане, по 3 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 6 са извършени други промени в наказателната част. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 11 дела – 15,2%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 8 броя дела – 11%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 3 дела – 4,1%, производството е прекратено.

 

През 2010г. в Окръжния съд са образувани 60 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 30 броя дела са образувани по жалби – 50 %, и 30 – 50%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010г. 75 въззивни наказателни дела.

Кюстендилският окръжен съд е свършил 65 от стоящите пред него за разглеждане 75 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 65 броя дела, потвърдена е присъдата по 24 дела – 36,9 %; по 4 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 4 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 16 дела – 24,6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 9 броя дела – 13,8%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 6,1%, производството е прекратено.

 

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 99 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 69 броя дела са образувани по жалби – 70 %, и 30 – 30%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 23 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009г. 122 въззивни наказателни дела.

Окръжният съд е свършил 107 от стоящите пред него за разглеждане 122 броя въззивни наказателни дела – 88 %. От общо свършените 107 броя дела, потвърдена е присъдата по 51 дела – 48%; по едно дело наказанието е намалено, по едно – увеличено и по 8 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 21 дела – 19.6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 14 броя дела – 13%, присъдата е отменена изцяло с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 7%, производството е прекратено.

 

През периода 2009 – 2012г. броят на потвърдените първоинстанционни актове на ДРС по наказателни дела варира в рамките на 45 – 55%, като е налице известно подобрение по отношение на делата, по които присъдата е отменена с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда. Все пак, през отчетния период се наблюдава известно влошаване в качеството на работа на съдиите от наказателна колегия на ДРС, доколкото относителният дял на потвърдените присъди спрямо предходната година е намален от 54 на 45%, съответно е увеличен този на изцяло отменените присъди – от 26 на 30%.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2012г. по отношение на 190 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 62 – от 3 до 6 месеца, по 47 – от 6 месеца до 1г. и по 85 – над 1г. По 106 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

През 2011г. по отношение на 139 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 61 – от 3 до 6 месеца, по 40 – от 6 месеца до 1г. и по 98 – над 1г. По 73 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

През 2010г.  по отношение на 164 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 54 – от 3 до 6 месеца, по 45 – от 6 месеца до 1г. и по 75 – над 1г.

През 2009г.  по отношение на 105 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 49 – от 3 до 6 месеца, по 20 – от 6 месеца до 1г. и по 83 – над 1г.

Следва да се отбележи специално по отношение на наказателните дела от общ характер, че броят на несвършените в края на 2012г. общо 208 дела съставлява 29.7% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 699 дела. И през настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателната колегия, следва да продължат усилията за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година. Особено внимание следва да бъде обърнато на 9 броя наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2009г. Три от тях са образувани преди 01.01.2007г. и са били предмет на мониторинг и в предишния отчетен доклад, когато е посочено че тези дела са били 8 на брой.

 

1.в. Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд, без заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК.

 

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 968 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 477 броя граждански дела. От постъпилите общо 968 дела, 921 дела са новообразувани, 37 са получени по подсъдност и 10 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1445 броя граждански дела, като в края на годината броят на останалите несвършени дела е намален с 42 до 435 дела.

През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 920 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 506 броя граждански дела. От постъпилите общо 920 дела, 884 дела са новообразувани, 22 са получени по подсъдност и 14 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1426 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 480 дела, или този брой е намален с 26.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 967 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 589 броя граждански дела. От постъпилите 867 дела, 21 са получени по подсъдност и 15 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1592 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 501 дела, или този брой е намален с 88.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 819 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 580 броя граждански дела. От постъпилите 819 дела, 13 са получени по подсъдност и 7 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1399 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 589 дела.

Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2009 – 2012г. сочи, че с изключение на 2010, когато постъпленията са в размер на 819 дела, през останалите три отчетни периода те са сравнително равномерни -  в рамките на 920 – 960 дела. Следва да се отчете и положителната тенденция към намаляване на броя на несвършените в края на отчетния период граждански дела от 589 за 2009г. на 501 за 2010г. Тази тенденция е продължена и през последните два отчетни периода, като в края на 2011г. броят на несвършените дела е намален на 480, а в края на 2012г. – на 435.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1445 са свършени 1010 граждански дела – 70%. От така свършените  дела, 648 броя – 64%, са свършени в 3 – месечен срок. По 553 броя дела – 54% искът е уважен изцяло, по 115 дела – 11%, - уважен отчасти, по 167 дела – 16,5%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 47 дела – 4.6%, а 128 дела – 13%, са прекратени по други причини.

През предходната 2011г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1426 са свършени 946 граждански дела – 66%. От така свършените  дела, 587 броя – 62%, са свършени в 3 – месечен срок. По 530 броя дела – 56% искът е уважен изцяло, по 116 дела – 12,2%, - уважен отчасти, по 116 дела – 12,2 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 57 дела – 6%, а 127 дела – 13%, са прекратени по други причини.

За сравнение, през 2010г. в Районния съд от разглеждани общо 1592 са свършени 1091 граждански дела – 68,5%. От така свършените  дела, 345 броя – 62,4%, са свършени в 3 – месечен срок. По 600 броя дела – 54,9% искът е уважен изцяло, по 147 дела – 13,4%, - уважен отчасти, по 140 дела – 12,3 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 40 дела – 3,6%, а 164 дела – 15%, са прекратени по други причини.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1399 са свършени 818 граждански дела – 58%. От така свършените  дела, 345 броя – 42%, са свършени в 3 – месечен срок. По 430 броя дела – 52 % искът е уважен изцяло, по 113 дела – 14 %, - уважен отчасти, по 108 дела – 13 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 16 дела – 2 %, а 151 дела – 18%, са прекратени по други причини.

Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - от 58% през 2009г. на 68% през 2010г., 66% през 2011г. и 70% през последния отчетен период. Съответно е увеличен и относителния дял на свършените в 3 - месечен срок дела. И през 2012г. продължава тенденцията за подобрение на работата на съдиите от гражданска колегия в ДРС, като явно препоръките от предходните доклади  са били взети предвид, а ръководството на съда е предприело съответни мерки в тази посока, включително и чрез увеличаване броя на гражданските състави.

 

Постъпления по видове дела.

 

За периода 2009 – 2012г. в постъпленията по видове граждански дела в Дупнишкия районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за 2012г. са както следва:

1.     Искове по Семейния кодекс – 252 дела или 26%, при 271 дела или 29% през 2011г., 267 дела за 2010г. и 231 граждански дела за 2009г.;

2.     Облигационни искове – 220 дела или 22.7%, при 118 дела или 12.8% през 2011г.,100 дела за 2010г. и 143 броя дела за 2009г.;

3.     Вещни искове – 53 дела или 5.4%, при 73 дела или 7.9% през 2011г., при 53 дела за 2010г. и 54 броя граждански дела за 2009г.;

4.     Делби – 29 дела или 2.9%, при 22 дела или 2.4% през 2011г., при 22 дела за 2010г. и 42 броя дела за 2009г.;

5.     Искове по КТ – 119 дела или 12.2%, при 58 дела или 6.3% през 2011г., при 173 дела за 2010г. и 66 броя граждански дела за 2009г.;

6.     Финансови начети – не са постъпвали такива дела през годината, при 1 дело за 2011г., при липса на постъпления за периода 2009 - 2010г.;

7.     Други искове – 295 дела или 30%, при 367 дела или 40.9% през 2011г., при 352 дела за 2010г. и 263 броя дела за 2009г..

През 2012г. структурата на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд е сходна с тази от предходния отчетен период, с две значими промени, а именно – двойното увеличение на тези от облигационни искове и на искове по КТ. Този значим ръст е обясним с влошената икономическа обстановка в страната и в областта в частност.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2012г. по отношение на 39 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 11 дела  – от 3 до 5 години, по 9 – над 5 години.

Освен това, броят на несвършените в края на 2012г. общо 435 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 30.1% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1445 дела.

На всеки три месеца до Председателя на КОС се изпраща информация за несвършилите граждански дела, образувани преди 01.01.2008г. В ДРС несвършени гражданските дела от тази категория са 6, две от които са образувани през 1996г., едно през 2011г., едно през 2002г. и две през 2007г. Повечето от тях са образувани по подадени искове за делби на имоти, а към настоящия момент една част са спрени до решаване на преюдициален спор.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2012г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1826 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 952 броя дела – 52%. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 721 броя дела, то реално отложените дела са 12.6%.

През предходната 2011г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1884 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1067 броя дела – 56%. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 723 броя дела, то реално отложените дела са 18.2 %.

През 2010г. Районният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2151 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1221 броя дела – 56%. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 805 броя дела, то реално отложените дела са 19%.

През 2009г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1871 броя граждански дела. От тях през годината съдът е отложил в открито заседание 1158 броя дела – 62%. Ако от последната цифра се извадят отложените в първо по делото заседание и помирително такова 750 броя дела, то реално отложените дела са 22%.

Анализът разкрива една положителна тенденция в работата на гражданската колегия на съда, а именно - постепенно намаляване през последните години на процента на отложените дела, която е продължена и през периода 2010 - 2011г.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Както вече бе посочено в отчетния доклад, през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 205 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 205 от общо стоящите за разглеждане 249 въззивни граждански дела. От тях по 113 дела – 55%, решението на районния съд е оставено в сила; по 26 дела – 12.6%, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 20 броя дела – 9.7%; по 11 дела – 5.3%, решението е обезсилено, а по 37 дела – 18%, производството по делата е прекратено.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 259 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 258 от общо стоящите за разглеждане 303 въззивни граждански дела. От тях по 153 дела – 59.3%, решението на районния съд е оставено в сила; по 44 дела – 17% решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 32 броя дела – 12.4%; по 11 дела – 4.2 %, решението е обезсилено, а по 18 дела – 6.9%, производството по делата е прекратено.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 249 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 35 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 240 въззивни граждански дела от общо за разглеждане 284 дела. От тях по 121 дела – 50.4%, решението на районния съд е оставено в сила; по 29 дела – 12 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 12.5%; по 22 дела – 9.1 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 13.3%, производството по делата е прекратено.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 207 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 60 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 232 въззивни граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкия районен съд. От тях по 115 дела – 49.5%, решението на районния съд е оставено в сила; по 40 дела – 17% решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 13% ; по 12 дела – 5 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 15%, производството по делата е прекратено.

През периода 2009 – 2012г. относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС се задържа около 50% за е 2009 и 2010г., като през 2011г. е налице увеличение в този дял до почти 60% и относително запазване през 2012г.

 

1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

През отчетната 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 2420 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 91 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 147 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2567 дела, съдът е успял да свърши  2543 броя дела – 99%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 2541 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 24 броя дела от този вид.

През предходната 2011г. в Районния съд са образувани 3614 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 58 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 39 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 3653 дела, съдът е успял да свърши  3507 броя дела – 96%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 3503 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 146 броя дела от този вид.

През 2010г. в Районния съд са образувани 2618 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 44 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 18 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2636 дела, съдът е успял да свърши  2598 броя дела – 99,2%, като в 3 – месечен срок са свършени 2594 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 38 броя дела от този вид.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са образувани 1664 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 58 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 56 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1790 дела, съдът е успял да свърши  1764 броя дела – 98.5%, като в 3 – месечен срок са свършени 1729 броя дела – 98 %. В края на отчетния период са останали несвършени 26 броя дела от този вид.

За периода 2009 – 2011г. бе налице трайна тенденция към значително увеличаване в постъпленията от този вид дела, като за последните две години от периода този ръст бе от почти 1 000 дела годишно. През отчетната 2012г. е констатиран спад от 1200 дела, като е невъзможно да се правят прогнози относно очаквани тенденции през следващите няколко години. Доколкото огромният брой от делата са приключени, при това почти изцяло в 3 – месечен срок, очевидно е че тези производства по начало не представляват особена трудност. Все пак, огромният им брой затруднява работата както на съдиите, така и на съответните съдебни служители.

 

1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

През отчетната 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 85 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 26 дела. От общо стоящи за разглеждане 111 дела са свършени 92 – 83%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 69 - 75%, като несвършени в края на периода са останали 19 дела.

През предходната 2011г. в Районния съд са образувани 61 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени в края на 2010г. са били останали 38 дела. Броят на свършените дела е 74 или 75 %, а броят на свършените в 3 - месечен срок дела - 59, или 80 %. Несвършени в края на периода са останали 25 дела.

През 2010г. в Районния съд са образувани 134 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени дела от 2009г. не е имало. Броят на свършените дела е 96 или 71 %, а броя на свършените в 3 месечен срок дела - 89, или 92 %. Несвършени в края на периода са останали 38 дела.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд не са постъпвали за разглеждане дела по реда на член 310 ГПК, като са били разгледани и свършени през периода единствено несвършените в края на 2008г. 2 дела.

 

1.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

Постъпления.

 

Постъпленията за 2012г. от наказателни административен характер дела в Дупнишкия районен съд възлизат общо на 873 броя дела, като разпределението им по видове е следното:

1.     За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 27 дела, при 17 дела за 2011г., при 31 дела за 2010г. и  8 дела за 2009г.;

2.     За административни нарушения по ЗАкцизите, ЗДДС и ДПК – 15 дела, при 22 дела за 2011г., при 11 дела за 2010г. и 4 броя за 2009г.;

3.     За административни нарушения по ЗДвП – 505 дела, при 436 дела за 2011г., при 421 дела за 2010г. и 535 дела за 2009г.;

4.     За административни нарушения по Закона за устройство на територията – 16 дела, при 26 дела за 2011г., при 17 дела за 2010г., липса на такива за 2008 – 2009г.;

5.     За административни нарушения по Закона за стандартизацията – няма постъпления от дела за периода 2009 - 2012г.;

6.     За административни нарушения по Закона за митниците – 1 дело,  няма постъпления за 2011г., при 2 дела за 2010г., при липса на постъпления за 2009г.;

7.     За административни нарушения по Закона за конкуренцията  – няма постъпления за периода 2009 - 2012г.;

8.     За административни нарушения дела по Закона за опазване на селскостопанското имущество и ЗОЗЗ – 1 дело, няма постъпления за 2011г., при 5 дела за 2010г. и липса на постъпления за 2009г.;

9.     За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда / ЗОВВПЗ/ – 1 дело, при липса на постъпления за 2011г., при 3 дела за 2010г. и липса на постъпления за 2009г.;

10. За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления за 2009 - 2012.;

11. За административни нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари - липсват постъпления през периода  2009 – 2012г.;

12. За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 2 дела, при отново 2 дела за 2011г., при 10 дела за 2010г. и 1 дело за 2009г.;

13. За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – 2 дела, при 4 дела за 2011г., при 2 дела за 2010г. и липса на постъпления през 2009г.;

14. За административни нарушения по УБДХ – 26 дела, при отново 26 дела за 2011г., при 24 дела за 2010г. и 67 дела за 2009г.;

15. За административни нарушения по Закона за защита срещу дискриминация  – липсват постъпления през периода 2009 - 2012г.;

16. За административни нарушения по други закони – 277 дела.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 873 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2011г. 284 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1157 нах дела през годината районния съд е свършил 732 броя дела - 63%.  В края на 2012г. са останали несвършени 425 дела.

От свършените 732 дела 270 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 37%. 699 нах дела – 95% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 33 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 732 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 198 броя дела – 27%, по 120 дела – 16%, те са изменени, отменени са актовете по 381 броя дела – 52%, прекратени са производствата по 33 броя дела – 7.6%.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 714 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2010г. 280 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 994 нах дела през годината районния съд е свършил 708 броя дела - 71%. В края на 2011г. са останали несвършени 286 дела.

От свършените 708 дела 300 броя са свършени в 3 – месечен срок – 42%. 679 нах дела - 96% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 29 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 708 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 155 броя дела – 22%, по 150 дела – 21%, те са изменени, отменени са актовете по 374 броя дела – 53%, прекратени са производствата по 29 броя дела – 4%.

През 2010г. в Районния съд са образувани 681 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2009г. 267 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 948 нах дела през годината районния съд е свършил 668 броя дела - 70%.  В края на 2010г. са останали несвършени 280.

От свършените 668 дела 244 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 36%. 637 нах дела - 95% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 31 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 668 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 208 броя дела – 31%, по 82 дела – 12%, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 51%, прекратени са производствата по 31 броя дела – 5%.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са образувани 754 нах дела, в това число и 34 броя дела върнати за ново разглеждане. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2008г. 285 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1039 нах дела през годината районния съд е свършил 771 броя дела - 74%. В края на 2009г. са останали несвършени 268 дела, като районният съд е намалил броя на висящите дела от този вид със 17.

От свършените 771 дела 332 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 43%. 720 нах дела - 93% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 51 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 771 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 247 броя дела – 32%, по 126 дела – 16%, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 45%, прекратени са производствата по 51 броя дела – 7%.

За периода 2010 – 2012г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела, съпроводено с увеличаване и на броя на несвършените в края на всяка година дела. В края на 2012г. броят на несвършените дела е отбелязал значителен ръст от 32%, което обстоятелство съдиите от наказателна колегия на ДРС следва да вземат предвид. Наистина, доколкото и  относителния  дял на свършените в 3 - месечен срок не е висок, очевидно са налице и обективни причини разглеждането на делата да отнема сравнително по – дълъг период от време.

 

Постъпили за разглеждане дела от всички категории.

Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.

 

Общи постъпления и разглеждане на делата.

През 2012г. щатът на Дупнишки районен съд е включвал 12 щатни бройки за съдии, като през годината не е бил зает напълно поради незаета 1 бройка, както и поради командироване на съдиите Бъчева и Кьосева за различни периоди от време. Съдиите са разпределени в 6 наказателни и 6 граждански състава, като гражданската колегия е била непопълнена. Поради големия брой постъпления на дела по  чл. 410 - 417 ГПК, този вид дела са разглеждани от всички съдии.

През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5260 броя дела, в това число и 13 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 1206 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6466 дела съдът е свършил 5265 броя дела – 81%.

В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 4223 броя дела – 80 %. С актове по същество съдът е свършил 4624 броя дела – 88%, а производството по 641 броя дела – 12% е прекратено. От тези 641 броя дела, производството по 372 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 28 дела са върнати за доразследване и 241 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1201, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 5 дела.

През предходната 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 6206 броя дела, в това число и 14 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 1163 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 7369 дела съдът е свършил 6147 броя дела – 83%.

В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 5128 броя дела – 83 %. С актове по същество съдът е свършил 5396 броя дела – 88%, а производството по 751 броя дела – 12.2% е прекратено. От тези 751 броя дела, производството по 459 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 39 дела са върнати за доразследване и 253 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1222, т.е. в сравнение с 2010г. този брой е увеличен с 59.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане общо 5463 броя дела, в това число и 20 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 1152 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6615 дела съдът е свършил 5455 броя дела – 82%.

В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 4422 броя дела – 81 %. С актове по същество съдът е свършил 4670 броя дела – 86%, а производството по 785 броя дела – 14.3% е прекратено. От тези 785 броя дела, производството по 391 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 47 дела са върнати за доразследване и 347 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1160, т.е. в сравнение с 2009г. този брой е увеличен с 6.

През 2009г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 4426 броя дела, в това число и 104 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 1299 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 5725 дела съдът е свършил 4571 броя дела – 80%.

В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 3433 броя дела от – 75 %. С актове по същество съдът е свършил 3673 броя дела – 80%, а производството по 898 броя дела – 19.6% е прекратено. От тези 898 броя дела, производството по 423 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 24 дела са върнати за доразследване и 435 дела – по други причини.В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е намален със 145 дела до 1154, т.е. 1/5 от всички стоящи за разглеждане дела са останали висящи.

За периода 2009 – 2011г. се наблюдава значително увеличение в общите постъпления от дела в Дупнишки районен съд, като за 2009г. те възлизат на 4426, а за 2011 – 6206 дела. Това увеличение от 59% неминуемо се е отразило неблагоприятно, но съдиите от Районния съд са успели да реагират адекватно. През отчетната 2012г. се наблюдава значително намаление в постъпленията с 946 дела, основно дължащо се на намалените такива от дела по чл.410 и 417 от ГПК. Това обстоятелство е спомогнало да бъдат компенсиран в голяма степен ръстът на постъпленията от предишни отчетни периоди, като броят на несвършените в края на годината е намален.

 

Натовареност на съдиите от Дупнишки районен съд.

 

Общата натовареност по щат на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2012г. е била 44.90 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 36.56 дела месечно.

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 55.97 разгледани дела при свършени средно месечно 49.50 дела, а на наказателните – съответно 33.83 дела и 23.63 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 53.04 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 43.19 дела.

 

За сравнение, през 2011г. общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд е била 51.17 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 42.69 дела месечно.

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 70.82 разгледани дела при свършени средно месечно 62.01 дела, а на наказателните – съответно 31.53 дела и 23.36 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 57.11 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 47.64 дела.

През 2010г. общата натовареност на съдиите в  Районния съд е била 45.94 дела месечно, като броят на свършените дела е 37.88 дела месечно. 

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 59.17 дела при свършени средно месечно 51.50 дела, а на наказателните – съответно 32.71 дела и 24.26 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 63.23 дела при свършени средно месечно 55.14 дела.

Общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2009г. е била 39.76 дела месечно, като броят на свършените дела е 31.74 дела месечно.

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 54.08 дела при свършени средно месечно 43.65 дела, а на наказателните – съответно 29.52 дела и 23.24 дела.

Действителната натовареност общо възлиза на 42.41 дела при свършени средно месечно 33.86 дела.

През 2010г. от страна на ръководството на ДРС бяха предприети мерки за адекватно разпределение на съдиите по наказателни и граждански състави, както и за разпределение на отделните категории дела, което се отрази на качеството на правораздаването в посока на неговото подобряване. Видно от публикуваната от ВСС информация за натовареността по щат на съдиите от Районните съдилища в Република България за първото полугодие на 2012г., натовареността на съдиите от ДРС е 53.93 дела месечно при 39.69 свършени дела месечно. По тези показатели Дупнишкият районен съд заема 3 – то място сред всички районни съдилища извън областните центрове – след Районен съд Харманли и Районен съд Сандански.

 

1.d. Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

През 2012г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6902 броя свидетелства за съдимост и 1789 броя справки за съдимост, при общо 8403 броя свидетелства и справки за съдимост за 2011г.,  при издадени 6231 броя за 2010г. и 6589 броя за 2009г.

В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2012г. са постъпили 602 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2815 броя дела.

През 2011г. в Службата са постъпили 484 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2510 броя дела. Съответно, през 2010г. са постъпили 330 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2412 броя дела.  През 2009г. са постъпили 175 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2561 броя дела.

Размерът на постъпленията в СИС през периода 2009 – 2012г. показва неизменна тенденция към постоянно увеличение в постъпленията, съответно нарастване на броя на несвършените в края на всеки период изпълнителни дела. Очевидно е, че влошената икономическа обстановка в региона влияе пряко върху постъпленията от този вид дела.

През 2012г. съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 3981 броя вписвания, при 4 090 броя за 2011г. През 2010г. са извършени 3 867 вписвания, при 4661 за 2009г.

 

Дупнишкият районен има своя интернет страница - http://rs-dupnitsa.com/new/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

 

 

2. Кюстендилски районен съд.

2.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

2.а.а. Наказателни дела от общ характер.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 404 наказателни дела от общ характер, като 2 от тях са върнати от горна инстанция, а 55 са бързи производства по реда на чл. 356 НПК. По – голяма част от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта, а останалите – против стопанството.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 363 наказателни дела от общ характер, като 7 от тях са върнати от горна инстанция, а 50 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 382 наказателни дела от общ характер, като всички са новообразувани, а 41 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 377 наказателни дела от общ характер, в това число 357 новообразувани и 13 бързи производства по реда на чл.356 НПК.

През периода 2009 - 2010г. е настъпило стабилизиране на постъпленията от наказателни дела в този съд в размер на около 380 броя. През 2011г. е констатиран лек спад с 19 броя дела, последван от увеличение през отчетния период.

Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Кюстендилския районен съд през 2012г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

За извършване  на общоопасни престъпления – 101 броя или 25%, при 117 броя или 32% за 2011г., при 135 броя или 35% за 2010г., при 130 броя за 2009г.;

За извършване на престъпления против собствеността – 121 броя или 30%, при 154 броя дела или 42% за 2011г., при 146 броя или 38% за 2010г., при 163 броя или 43.2% за 2009г.;

За извършване на престъпления против личността – 16 броя или 3.9%, при 11дела или 3% за 2011г., при 12 броя или 3,1% за 2010г., при  17 броя или 4.5% за 2009г.;

За извършване на престъпления против стопанството – 124 броя или 30.6%, при 41 дела или 11.2% за 2011г., при 42 броя или 10,9% за 2010г., при 16 броя или 4.2% за 2009г.;

За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 18 броя или 4.4%, при 11 броя или 3% през 2011г., при 14 броя или 3,6% за 2010г., при 16 броя или 4.2% за 2009г.;

За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 7 броя или 1.7%, при 8 броя дела или 2.2% за 2011г., при 12 броя или 3,1% за 2010г., при  16 броя или 4.2% за 2009г.;

За извършване на документни престъпления – 9 броя или 2.2%, при 15 дела или 4.1% за 2011г., при 11 броя или 2,8% за 2010г., при  14 броя или 3.7% за 2009г;

За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие –  6 броя или 1.4%, при 5 дела или 1.3% за 2011г., при 1 брой или 0.2% за 2010г., при 3 броя или 0.8% за 2009г.;

За извършване на престъпления по глава ІІІ от НК- престъпления против правата на гражданите – 2 броя или 0.4%, при 1 дело или 0.2% за 2011г., при 2 броя дела или 1% за 2010г. и липса на постъпления през 2009г.

Следва да се отбележи, че през периода 2009 – 2012г. структурата на постъпленията в Кюстендилския районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията в Дупнишкия районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС за периода 2009 – 2012г. най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС с изключение на отчетната 2012г. най – многобройната група постъпления неизменно е тази за извършване на престъпления против собствеността. През 2012г. най – многобройната група постъпления в КРС е за извършване на престъпления против стопанството, най – вече такива по чл.234 НК, която е с няколко дела по – голяма от тази на делата за извършване престъпления против собствеността.

И тук може да се отбележи - промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, грабежи, присвоявания и измами но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 404 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 489 броя дела съдът е свършил 390 – 80%, от които 272 – 70%, в срок до 3 месеца.

От общо свършените през 2012г. 390 наказателни дела от общ характер в Кюстендилския районен съд, 98 броя дела са приключени със съдебен акт по същество – 25%; прекратени и с одобрено споразумение са 292 броя дела, като от тях 265 са свършени с одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 67.9%. 21 дела са върнати на прокурора за доразследване. От свършените по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 54 броя дела, 6 са приключени с присъда и 48 – с одобрено споразумение.

В края на отчетния период несвършените дела са увеличени с 14 до 99.

През предходната 2011г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 363 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 104 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 382 – 82%, от които 218 – 57%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 124 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 220 дела – 57 %. В края на периода несвършените дела са намалени  до 85.

 

През 2010г. Районният съд е следвало да разгледа новообразуваните 382 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 363 – 77%, от които 257 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 99 броя дела – 27 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 198 дела – 54 %. В края на периода несвършените дела са 104.

 

През 2009г. Кюстендилският районен съд е разгледал новообразувани 377 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 116 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 493 броя дела съдът е свършил 408 – 82%, от които 288 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 114 броя дела – 28 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 264 дела – 65 %. В края на периода несвършените дела са намалени на 85.

 

През 2012г. съдиите от наказателна колегия на Кюстендилския районен съд са успели да компенсират в известна степен увеличението от 41 броя в постъпленията от наказателни общ характер дела, въпреки че са допуснали и увеличение в броя на несвършените в края на годината дела. През периода 2009 – 2012г. постъпленията от този вид дела са сравнително равномерни в рамките на 360 – 400 броя. През периода се наблюдава сравнително висок процент на свършени в 3 – месечен срок дела – около 70, с изключение на 2011г., когато този дял е временно намален до 57%. През 2009 и 2012г. е констатиран и висок процент на приключени дела след одобряване на споразумение – съответно  65 и 68.

 

Връщане на дела за доразследване.

 

През 2012г. от общо постъпили 404 наказателни дела от общ характер 22 – 5.4%, са върнати на прокурора за доразследване. От тях 21 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 95% и 1 – от открито съдебно заседание - 5%.

През 2011г. 30 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 25 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 83% и 5 – от открито съдебно заседание - 17%.

През 2010г. 48 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 38 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 79% и 10 – от открито съдебно заседание - 21%.

През 2009г. 20 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 17 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 85% и 3 – от открито съдебно заседание -15%.

Прави впечатление, че през 2010г. е било констатирано рязко увеличение на броя на върнатите дела за доразследване до 48 при 20 дела за 2009г. През 2011г. и през отчетната 2012г. е налице постепенно намаление при увеличени постъпления от дела, като намалява и относителния дял на върнатите от открито съдебно заседание дела.

Качеството на досъдебното производство, включително и на обвинителните актове, е атестат за работата на прокуратурата, но то пряко влияе и върху работата на съда, особено когато съдебното производство се прекратява в открито съдебно заседание. Основна причина за връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на недостатъци в работата на разследващите органи. Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад / Въззивни частни дела, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд/, 79% от протестираните разпореждания по чл.249 ал.2 НПК на съдии – докладчици при КРС са потвърдени от Окръжния съд.

 

Структура на наказаната престъпност.

 

През 2012г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 426. Съдебни актове са постановени срещу 425 лица, от които осъдени са общо 407 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 18 – 4.2%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 283 лица, като по отношение на 185 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 8 лица, на 12 е наложено наказание „глоба”, на 96 – „пробация” и на 9 лица – други наказания.

През 2011г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 435. Съдебни актове са постановени срещу 431 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 14 непълнолетни, а са оправдани 11 – 2.5%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 288 лица, като по отношение на 152 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 16 е наложено наказание „глоба”, на 112 – „пробация” и на 5 лица – други наказания.

През 2010г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 385. Съдебни актове са постановени срещу 385 лица, от които осъдени са общо 335 лица, сред които и 4 непълнолетни, а са оправдани 15 – 4.47%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 188 лица, като по отношение на 85 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години са наложени на 3 лица, на 22 е наложено наказание „глоба”, на 110 – „пробация” и на 12 лица – други наказания.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 441. Съдебни актове са постановени срещу 441 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 21 – 4.76%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 247 лица, като по отношение на 93 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 1 лице, на 36 е наложено наказание „глоба”, на 126 – „пробация” и на 10 лица – други наказания.

За периода 2009 – 2010г. е била налице положителна тенденция към непрестанно намаляване на броя на осъдените непълнолетни лица, като през 2011г. е последвало увеличаване в този брой. През отчетната 2012г. отново е констатирано значително намаление в броя на осъдените непълнолетни лица. Прави впечатление и ниския относителен дял на оправданите лица, който е идентичен с този на ДРС.

 

2.а.в. Наказателни дела от частен характер.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 21 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 19 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 25 от общо стоящите пред него за разглеждане 40 дела – 63%, като 5 от тях – 12.5%, в 3 – месечен срок. От общо свършените 25 наказателни частен характер дела, 13 са свършени с присъда и 12 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 15, т.е. техният брой се е намалил с 4.

През предходната 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 29 от общо стоящите пред него за разглеждане 48 дела – 60%., като 7 от тях – 24 %, в 3 – месечен срок. От общо свършените 29 наказателни частен характер дела, 15 са свършени с присъда и 14 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 19, т.е. техният брой се е увеличил с 2.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, сред които и две върнати за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 наказателни частен характер дела. През годината съдът е свършил 48 от общо стоящите пред него за разглеждане 65 дела – 74%., като 8 бр.тях – 17 %-в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 48 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 22 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е останал 17 броя. Не може да не се отбележи положителната тенденция за  намаляване броя на този вид несвършени дела в сравнение  с предишни периоди.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 50 наказателни дела от частен характер, сред които и едно върнато за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 33 наказателни частен характер дела. През тази година съдът е свършил  51 от общо стоящите пред него за разглеждане 83 дела – 61 %., като 15 от тях – 29%, в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 51 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 25 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е  бил 32 броя.

През периода 2009 – 2012г. е налице трайна тенденция към намаляване на постъпленията от този вид дела, което следва да бъде използвано от съдиите в наказателна колегия на КРС за разглеждането им в по – кратки срокове и свършване на повече дела от постъпилите през годината, както е сторено и през отчетната такава.

 

2.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

В Кюстендилския районен съд през отчетната 2012г. са постъпили за разглеждане 35 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 9 броя дела. През годината от общо 44 дела този съд е свършил 36 – 82%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 29 броя дела – 81%. По 7 дела от този вид производството е прекратено, а в края на годината са останали несвършени 8 броя дела.

В Кюстендилския районен съд през предходната 2011г. са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела. През годината от общо 39 дела този съд е свършил 30 – 77%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 22 броя дела – 73%. По 4 дела от този вид производството е прекратено, а в края на 2011г. са останали несвършени 9 броя дела.

За сравнение, в Районния съд през 2010г. са постъпили за разглеждане 54 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 8 броя дела. През годината този съд е свършил 57 броя дела – 91%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 47 броя дела – 82% По 3 дела от този вид делата са върнати за доразследване, а по 5 бр. – върнати по други причини. В края на 2010г. са останали несвършени 5 броя дела.

През 2009г. са постъпили за разглеждане 48 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 11 броя дела. През годината този съд е свършил 51 броя дела – 86%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 42 броя дела – 82%. По 2 дела от този вид производството е прекратено. В края на 2009г. са останали несвършени 8 броя дела.

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд навежда на извода, че през периода 2009 – 2010г. е била налице трайна тенденция към увеличение. През 2011г. е констатирано намаление, като постъпленията през 2012г. са почти идентични.

 

2.а.d. Частни наказателни дела.

 

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 353 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 12 дела. През годината от общо за разглеждане 365 дела, съдът е успял да свърши 359, от които 354 – 99%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 180 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 533.

През 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 319 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 13 дела. През годината от общо за разглеждане 332 дела, съдът е успял да свърши 320, от които 312 – 98%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 177 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 496.

През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 311 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 15 дела. През годината от общо за разглеждане 326 дела, съдът е успял да свърши 313, от които 300 – 96% в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 280 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 591.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 373 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 25 дела. През годината от общо за разглеждане 398 дела, съдът е успял да свърши 383, от които 364 – 95%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 334 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени своевременно. Общо през годината са постъпили за разглеждане 707 дела.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2012г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1058 наказателни дела, от които 925 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 669 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 556  наказателни дела от общ характер възлиза на 60.

През 2011г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1028 наказателни дела, от които 904 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 654 наказателни дела – 64%, като процентът на отложените 552  наказателни дела от общ характер възлиза на 61.

През 2010г.  в Районния съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1043 наказателни дела, от които 814 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 682 наказателни дела – 65%, като процентът на отложените 496  наказателни дела от общ характер възлиза на отново на 61.

През 2009г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1183 наказателни дела, от които 923 са дела от общ характер. През тази година съдът е отложил 749 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 536  наказателни дела от общ характер възлиза на 58.

Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че в този съд дялът на отложени дела се запазва относително равен в рамките на 60%.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 68 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 81%, и  16 – 19%, по протести.

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2011г. 80 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 31 броя дела – 48%, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променени са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 2 дела, липсват отменени отчасти с връщане за ново разглеждане дела. Отменени изцяло са присъдите по 10 дела – 16%, като по 5 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 8%, и отново по 5 дела или 8%  – присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

През предходната 2011г. в Окръжния съд са образувани 71 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 77%, и  16 – 23%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. 86 въззивни наказателни дела.

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2011г. 86 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 74 дела, или 86%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 26 броя дела – 35 %, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 3 въззивни наказателни дела – 4% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променено са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 3 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 3 дела. Отменени изцяло са присъдите по 22 дела – 30%, като по 13 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 17.5%, и по 9 дела или 12%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 44 броя дела са образувани по жалби – 83%, и  9 – 17%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010г. 70 въззивни наказателни дела.

От стоящите пред за разглеждане през 2010г. 70 броя въззивни наказателни дела Окръжният съд е свършил 55 дела, или 79%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 27 броя дела – 49 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 1 въззивно наказателно дело – 3 % наложеното наказание е намалено, по 1 въззивно наказателно дело наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 3 дела, променено е решенията на първостепенния съд в гражданската част по 1 дело, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 2 дела. Отменени изцяло са присъдите по 16 дела – 29%, като по 11 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 64 броя дела са образувани по жалби – 81%, и 15 – 19%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 2 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2009г. 81 въззивни наказателни дела.

От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане  през 2009г. 81 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 32 броя дела – 50 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3 % наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 1 дело, променени са решенията на първостепенния съд в гражданската част по 4 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 1 дело. Отменени изцяло са присъдите по 15 дела – 23%, като по 8 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

Делът на подадените протести спрямо този на жалбите срещу актове на Кюстендилския районен съд за 2012г. е в размер на 23%, като за периода 2009 - 2011г. варира между 11 и 25%. Относителният брой на подадените протести срещу актове на Дупнишкия районен съд е значително по – висок – около 60%. През 2007г. той дори е превишавал броя на подадените жалби.

От изложените данни може да се направи извод за значително подобрение на качеството на правораздаване в Кюстендилския  районен съд по наказателни дела през отчетната 2012г. спрямо предходния отчетен период. Относителният дял на потвърдените присъди е увеличен от 35 на 48%, т.е. на нивата от 2009 и 2010г. Съответно е намален относителния дял на отменените присъди от 30 на 16%, което е най – ниският показател за последните 4 години. Както вече бе споменато по – горе в отчетния доклад, през 2012г. се наблюдава известно влошаване в качеството на работа на съдиите от наказателна колегия на ДРС, доколкото относителният дял на потвърдените присъди спрямо предходната 2011г. е намален от 54 на 45%, съответно е увеличен този на изцяло отменените присъди – от 26 на 30%.

През предходната 2011г. по отношение на съдиите от ДРС бе констатирано значително подобрение, съответно намаление при колегите им от КРС.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2012г. по отношение на 45 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 16 – от 3 до 6 месеца, по 15 – от 6 месеца до 1г. и по 11 – над 1г. По отношение на 13 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

През 2011г. по отношение на 92 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 26 – от 3 до 6 месеца, по 14 – от 6 месеца до 1г. и по 4 – над 1г. По отношение на 15 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

През 2010г. по отношение на 59 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 21 – от 3 до 6 месеца, по 9 – от 6 месеца до 1г. и по 6 – над 1г. От решените дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 15 срок са налице 16 дела.

През 2009г. по отношение на 79 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 12 – от 3 до 6 месеца, по 8 – от 6 месеца до 1г. и по 7 – над 1г.

Следва да се отбележи по отношение на наказателните дела от общ характер, че броят на несвършените в края на 2012г. общо 99 дела съставлява 20.2% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 489 дела. Вече бе посочено, че в ДРС този показател е 29.7%. Не на последно място, в Кюстендилския районен съд липсват несвършени наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2007г., а образувани преди 01.01.2011г. са само 2 дела.  Както бе отразено в частта от доклада относно работата на ДРС, в този съд все още стоят за разглеждане 9 броя наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2009г., три от които - преди 01.01.2007г.

 

2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд, без заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК.

 

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 950 граждански дела, от които 924 -  новообразувани, 20 - получени по подсъдност и 6 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 616 броя дела.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане общо 1229 граждански дела, от които 1200 -  новообразувани, 24 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 540 броя дела.

През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 1118 граждански дела, от които 1092 -  новообразувани, 19 - получени по подсъдност и 7 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 540 броя дела.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 986 граждански дела, от които 966 -  новообразувани, 15 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 469 броя дела.

През периода 2009г. – 2011г. в КРС е констатирано непрекъснато увеличение на постъпленията от този род дела от 986 до 1229, като през отчетната 2012г. е налице намаление с 23% до 950.

Както вече бе посочено, постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд през 2009г. възлизат на 819 дела, а през останалите три отчетни периода са сравнително равномерни -  в рамките на 920 – 960 дела.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 950 граждански дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 616 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1566 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1146 дела – 73%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 711 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 420 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени със 196 броя.

През 2012г. Районният съд е уважил иска изцяло по 472 граждански дела – 41.1%, искът е уважен от части по 118 дела – 10.2%,  по 250 граждански дела – 21.8%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 71 дела – 6.1 %, а по други причини са прекратени 235 граждански дела – 20.5%.

 

За сравнение, през предходната 2011г. Районният съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1229 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 576 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1805 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1189 дела – 66%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 781 броя или 66%. В края на отчетния период са останали несвършени 616 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 40 броя.

През 2011г. Районният съд е уважил иска изцяло по 553 граждански дела – 46.5%, искът е уважен от части по 153 дела – 12.8%,  по 147 граждански дела – 12.3%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 50 дела – 4.27 %, а по други причини са прекратени 286 граждански дела – 24%.

 

През 2010г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1092 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 507 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1625 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1049 дела – 65% В 3 месечен срок от тях са свършени 659 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 576 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 69 броя.

През 2010г. Районният съд е уважил иска изцяло по 488 граждански дела – 46, 5%, искът е уважен от части по 138 дела – 13,1 %,  по 143 граждански дела – 13,6%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 39 дела – 3,7 %, а по други причини са прекратени 241 граждански дела – 23%.

 

През 2009г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 966 граждански дела, 15 – получени по подсъдност и 5 – върнати за ново разглеждани, заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 469 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1455 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 948 дела – 65%. В края на отчетния период са останали несвършени 507 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 38 броя.

През 2009г. Кюстендилският районен съд е уважил иска изцяло по 443 граждански дела – 46.7 %, искът е уважен от части по 105 дела – 113 %, по 94 граждански дела – 10%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 15 дела – 1.6 %, а по други причини са прекратени 291 граждански дела – 30%.

 

Констатираната  в предходните 2009 – 2011г. трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - около 65%, се запазва и даже подобрява, доколкото през 2012г. процентът е увеличен на 73. Същевременно е запазена е тенденцията около 62 – 66% от делата да приключват в 3 - месечен срок.

Прави впечатление, че през периода 2009 - 2011г. съдиите от гражданска колегия при Кюстендилския районен съд са допускали ежегодно непрекъснато увеличение на несвършените дела. През 2012г. от тяхна страна са положени усилия и са се възползвали от намалението в постъпленията от 279 дела, като са налмалили значително броя на несвършените в края на годината дела със 196 бр.

Както вече бе посочено по – горе в отчетния доклад, постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2009 – 2012г., с изключение на 2010, когато те са в размер на 819 дела, през останалите три отчетни периода те са сравнително равномерни -  в рамките на 920 – 960 дела. Налице е положителна тенденция към намаляване на броя на несвършените в края на отчетния период граждански дела от 589 за 2009г. на 501 за 2010г., като в края на 2011г. броят им е намален на 480, а в края на 2012г. – на 435.

 

Постъпления по видове дела.

 

За периода 2009 – 2012г. в постъпленията по видове граждански дела в Кюстендилския районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за отчетния период са както следва:

1.     Искове по Семейния кодекс – 181 граждански дела или 19%, при 202 граждански дела или 16.4% за 2011г., при 156 граждански дела за 2010г., при 236 броя за 2009г.;

2.     Облигационни искове – 405 граждански дела или 42.6%, при 571 броя или 46.4% за 2011г., при 476 броя за 2010г., при 294 броя дела за 2009г. и 266 броя дела за 2008г.;

3.     Вещни искове – 36 граждански дела или 3.7%, при 25 броя дела или 2% за 2011г., при 37 броя за 2010г., при 88 броя граждански дела за 2009г.;

4.     Делби – 25 граждански дела или 2.6%, при 45 дела или 3.6% за 2011г., при 34 броя за 2010г., при 38 броя дела за 2009г.;

5.     Искове по КТ – 96 граждански дела или 10%, при 131 броя или 10.6% за 2011г., при 136 броя за 2010г., 63 броя граждански дела за 2009г.;

6.     Финансови начети – липсват постъпления за периода 2009 - 2012г.;

7.     Други искове – 207 граждански дела или 21.7%, при 255 броя или 20.7% за 2011г.,при 253 броя за 2010г.,  247 броя дела за 2009г.

И през тази година постъпленията на граждански дела запазват в общи линии своята структура, като прави впечатление намалението и на трите основни групи искове – облигационни, по СК и по КТ.

 

Срокове за разглеждане.

 

Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2012г. по отношение на 36 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 18 дела  – от 3 до 5 години, по 19 – над 5 години. както вече бе посочено, броят на делата от тези три групи в ДРС е съответно 39, 11 и 9.

Освен това, броят на несвършените в КРС в края на 2012г. общо 420 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 26.8% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1566 дела. За Дупнишкия районен съд този дял  съставлява 30.1%.

На всеки три месеца до Председателя на КОС се изпраща информация за несвършилите граждански дела, образувани преди 01.01.2008г. В КРС несвършени гражданските дела от тази категория са 22, 14 от които са образувани през 2006 и 2007г. От останалите две са образувани през 1992г., едно през 1998г., едно през 2002г., по две през 2003г. и 2005г. Почти всички са образувани по подадени искове за делби на имоти, а към настоящия момент една част са спрени до решаване на преюдициален спор, а останалите – внесени в архив по различни причини.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2012г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1914 граждански дела, като е отложил 979 дела, от които 509 в първо по делото заседание. Следователно, отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 24.5%.

През 2011г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2071 граждански дела, като е отложил 1095 дела, от които 565 в първо по делото заседание. Следователно, отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 25.6%.

През 2010г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1881 граждански дела, като е отложил 1096 дела, от които 588 в първо по делото заседание. Следователно, отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 27%.

През 2009г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1836 граждански дела, като е отложил 1093 дела, от които 538 в първо по делото заседание. Следователно, отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 30%.

Прави впечатление постоянно намаляващият дял на отложените дела през периода 2009 – 2012г.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2012г. са образувани 218 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 49 въззивни граждански дела.

През годината в Окръжния съд са свършени 217 от общо за разглеждане 267 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 217 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 115 дела – 52.9%, решението е изменено отчасти по 30 броя дела – 13.8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 24 или 11%, решението е обезсилено по 5 броя дела – 2.3%, а производството е прекратено по 41 броя дела – 18.8%. В края на периода несвършени са останали 50 въззивни граждански дела.

 

В Кюстендилския окръжен съд през предходната 2011г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 49 въззивни граждански дела.

През годината в Окръжния съд са свършени 253 от общо за разглеждане 301 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 253 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 172 дела – 67.9%, решението е изменено отчасти по 38 броя дела – 15%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 17 или 6.7%, решението е обезсилено по 7 броя дела – 2.7%, а производството е прекратено по 19 броя дела – 7.5%. В края на периода несвършени са останали 48 въззивни граждански дела.

 

През 2010г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 46 въззивни граждански дела.

През годината в Кюстендилския окръжен съд са свършени 249 от общо за разглеждане 298 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От свършените през 249 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 140 дела – 56%, решението е изменено отчасти по 42 броя дела – 16,8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 29 или 11,6%, решението е обезсилено по 10 броя дела – 4 %, а производството е прекратено по 28 броя дела – 11,2 %. В края на периода несвършени са останали 49 въззивни граждански дела.

 

През 2009г. са образувани 219 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 96 въззивни граждански дела.

През 2009г. в Кюстендилския окръжен съд са свършени 269 от общо за разглеждане 315 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 269 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 143 дела – 53%, решението е изменено отчасти по 47 броя дела – 17 %, решенето е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 32 или 12 %, решението е обезсилено по 15 броя дела – 5.5 %, а производството е прекратено по 32 броя дела – 12 %. В края на периода несвършени са останали 46 въззивни граждански дела.

 

През периода 2009 – 2011г. е била налице тенденция към постепенно увеличение на броя на оставените в сила първоинстанционни съдебни актове на КРС, като през 2011г. е отбелязан своеобразен връх от 67.9%. През отчетната 2012г. този дял е намален до нивата от 2009 – 2010г. – 52.9%.

 

2.в.а. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1798 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 26 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1824 дела е свършил всички 1824 дела, от които в 3 – месечен срок са свършени всички 1799 дела - 99%. Не са останали несвършени в края на периода дела.

През предходната 2011г. в Районния съд са образувани 3046 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3063 дела е свършил 3037 дела, от които всички в 3 – месечен срок са свършени всички 3037 дела - 100 %. Несвършени в края на периода са останали 26 дела или техният брой е увеличен с 9.

През 2010г. в Кюстендилския районен съд са образувани 3716 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. В този брой се включват и 5 броя дела върнати от горна инстанция. Този брой дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 22 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3738 дела са свършени 3721 дела, като всички в 3 – месечен срок. Несвършени в края на периода са останали 17 дела.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1618 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, още 15 са получени по подсъдност, като те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 27 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1659 дела е свършил 1637 дела, като почти всички – 1633 дела, в 3 – месечен срок. Несвършени в края на периода са останали 22 дела.

Прави впечатление над два пъти увеличения брой от този вид дела през 2010г. в сравнение с 2009г. - от 1618 на 3716 броя за 2010г., или този вид дела са увеличени с 2098 броя. През 2011г. е констатирано намаление от 670 дела, като тенденцията е продължена и през отчетната година, като отново е налице намаление, при това значително – с 1248 дела. Както бе посочено, в ДРС за периода 2009 – 2011г. бе налице трайна тенденция към значително увеличаване в постъпленията от този вид дела, като за последните две години от периода този ръст бе от почти 1 000 дела годишно до 3614 дела през предходната година. През отчетната 2012г. е констатиран спад от 1200 дела.

Макар и в двете съдилища да е налице значителен спад в постъпленията, този вид производства продължават да бъдат най – многобройната група дела в двете районни съдилища.

 

2.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

През 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 100 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 24, или всичко за разглеждане 124 броя. От тях са свършени 93 броя, от които 53 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 57%.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 90 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 43, или всичко за разглеждане 133 броя. От тях са свършени 109 броя, от които 89 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 82%.

През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 114 броя дела по реда на член 310 ГПК, в това число и 3 бр. върнати за ново разглеждане. Висящи в началото на периода дела са били 32, или всичко за разглеждане 146 бр. От тях са свършени 103 броя, от които 79 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 76%.

През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 67 броя дела по реда на член 310 ГПК.

По отношение на този вид дела през 2011г. се констатира намаление след значителния ръст през 2010г., като през отчетната година е налице ново увеличение.

2.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

През отчетната 2012г. Кюстендилският районен съд е образувал 532 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 170 броя дела.

През предходната 2011г. Районният съд е образувал 546 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

През 2010г. Кюстендилският районен съд е образувал 438 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 97 броя дела.

През 2009г. Кюстендилският районен съд е образувал 504 броя нах дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 225 броя дела.

През периода 2009 – 2012г. се наблюдава непрекъснато относителна равномерност в постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд. Наистина, през 2010г. те са най – малко – 438 броя, но през останалите три години са в рамките на 500 – 540 дела.

Постъпленията през 2012г. на наказателни административен характер дела по видове в Кюстендилският районен съд са следните:

1.     За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 16 броя дела, при 8 броя дела за 2011г., при 17 броя за 2010г., 13 броя дела за 2009г.;

2.     За административни нарушения по ЗА, ЗДДС и ДОПК – 9 броя дела, при 29 дела за 2011г., при 47 броя за 2010г., 35 дела за 2009г. и 27 дела за 2008г.;

3.     За административни нарушения по ЗДвП – 176 броя дела, при 222 броя дела за 2011г., при 164 броя за 2010г., 240 дела за 2009г., при 282 дела за 2008г.;

4.     За административни нарушения по Закона за устройство на територията – липсват постъпления за 2012 и 2011г., при 17 дела за 2010г., липса на такива за 2009г.;

5.     За административни нарушения по Закона за стандартизацията – без постъпления за периода 2004 – 2011г.;

6.     За административни нарушения по Закона за митниците – 46 броя дела, при 28 дела за 2011г., при 20 броя за 2010г., 12 дела за 2009г.;

7.     За административни нарушения по Закона за конкуренцията  – няма постъпления за периода 2009 - 2012г.;

8.     За административни нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество и ЗОЗЗ – без постъпления за периода 2009 – 2012г.;

9.     За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда / ЗОВВПЗ/ – 1 дело, при отново 1 дело за 2011г., при 3 дела за 2010г. и липса на постъпления за 2009г.;

10. За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления за 2009 – 2012г.;

11. За административни нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари - липсват постъпления през периода  2009 – 2012г.;

12. За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 1 дело, при 5 дела годишно за периода 2009 - 2011г.;

13. За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – 1 дело, без постъпления за периода 2009 - 2011г.;

14. За административни нарушения по УБДХ – 54 дела ,при 68 броя дела за 2011г.;

15. За административни нарушения по Закона за защита срещу дискриминация – липсват постъпления през периода 2009 - 2012г.;

16. За административни нарушения по други закони – 228 дела.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 532 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2011г. 170 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 702 нах дела през годината районния съд е свършил 579 броя дела – 82.4%.  В края на 2012г. са останали несвършени 123 дела.

От свършените 579 дела 358 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 62%. 477 нах дела – 82% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 102 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 579 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 200 броя дела – 35%, по 44 дела – 7.5%, те са изменени, отменени са актовете по 233 броя дела – 40%, прекратени са производствата по 102 броя дела – 17.6%.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили 546 броя наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

През 2011г. съдиите от КРС са допуснали увеличение в броя на несвършените в края на годината дела с почти 100 броя, като през 2012г. са успели да намалят броя им с 46 дела.

 

Постъпили за разглеждане дела от всички категории.  Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 10 щатни бройки за съдии, като през почти целия отчетен период съдът е работил в намален съдийски състав, поради командироване на съдиите Маринова и Проданова. Останалите 8 съдии в съда през 2012г. са били разпределени в 5 наказателни и 3 граждански състава. Поради големия брой постъпления на граждански дела по  чл. 410 - 417 ГПК, този вид дела са разглеждани преимуществено от съдиите от наказателна колегия.

През отчетната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 4311 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 955 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5266 броя дела, съдът е свършил 4578 дела – 87%, като от тях 3717 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 81%. Със съдебен акт по същество са свършени 3707 дела – 81%, като в края на отчетния период са останали несвършени 688 дела или броят на несвършените дела е намален с 267.

През предходната 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 5796 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 818 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 6614 броя дела съдът е свършил 5659 дела – 85%, като от тях 4839 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 86%. Със съдебен акт по същество са свършени 4849 дела – 86 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 955 или броят на несвършените дела е увеличен  със  137.

През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 6349 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 777 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 7126 броя дела съдът е свършил 6308 дела – 88 %, като от тях 5562 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 88%. Със съдебен акт по същество са свършени 5398 дела – 85 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 818 или броят на несвършените дела е увеличен с 41.

През 2009г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4321 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2008г. 926 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5247 броя дела съдът е свършил 4470 дела – 85 %, като от тях 3570 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 80%. Със съдебен акт по същество са свършени 3638 дела – 81 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 777, или броят на несвършените дела е намален със 149.

Може да бъде направен изводът, че 2010г. е била пикова за натовареността на Кюстендилския районен съд. За една година  увеличението на постъпилите дела е било 2 028 броя. Независимо от намалението в постъпленията през 2011г. с 553 дела, съдиите от КРС не са успели през тази година да неутрализират напълно скока от 2010г., доколкото за втора поредна година са допуснали увеличение на броя на несвършените в края на периода дела. Едва след намалението с почти 1500 дела през 2012г. тази тенденция е преодоляна, като броя на несвършените дела е намален значително.

 

Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

Натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2012г. е следната:

Натовареност на наказателните съдии по щат – 25.28 разгледани дела средно месечно, при 21.79 дела, свършени средно месечно;

Натовареност на гражданските съдии – 71.79 разгледани дела средно месечно, при 62.69 дела свършвани средно месечно.

Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.88 разгледани дела средно месечно, при 38.15 дела свършвани средно месечно.

Действителна натовареност – 54.85 разгледани дела средно месечно, при 47.69 свършени дела средно месечно.

За сравнение, през 2011г. натовареността на съдиите от Районния съд е следната:

Натовареност на наказателните съдии по щат – 28.10 разгледани дела средно месечно, при 23.18 дела, свършени средно месечно;

Натовареност на гражданските съдии – 82.13 разгледани дела средно месечно, при 71.13 дела свършвани средно месечно.

Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 55.12 разгледани дела средно месечно, при 47.16 дела свършвани средно месечно.

Действителна натовареност – 60.13 разгледани дела средно месечно, при 51.45 свършени дела средно месечно.

През 2010г. натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд е следната:

Натовареност на наказателните съдии по щат – 36.15 разгледани дела средно месечно, при 31.15 дела, свършени средно месечно;

Натовареност на гражданските съдии – 74.88 разгледани дела средно месечно, при 66.51 дела свършвани средно месечно.

Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 59.38 разгледани дела средно месечно, при 52,57 дела свършвани средно месечно.

Действителна натовареност – 65.98 разгледани дела средно месечно, при 58.41 свършени дела средно месечно.

Натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд през 2009г. е следната: 

Натовареност на наказателните съдии по щат – 34.93 дела средно месечно, при 30.98 дела, свършени средно месечно;

Натовареност на гражданските съдии – 52.52 дела средно месечно, при 43.52 дела свършвани средно месечно.

Обща натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.73 дела средно месечно, при 37.25 дела свършвани средно месечно.

Действителна натовареност – 51.44 разгледани дела средно месечно, при 43.82 свършени дела средно месечно.

Може да бъде направен извода за непрестанно увеличаване натоварването на съдиите от КРС през периода 2008 – 2010г., докато през предходната 2011г. и настоящата 2012г. намаляването в общите постъпления е довело и до намаляване и на показателите за натовареността.

Видно от публикуваната от ВСС информация за натовареността по щат на съдиите от Районните съдилища в Република България за първото полугодие на 2012г., натовареността на съдиите от КРС е 50.18 дела за разглеждане месечно при 38.67 свършени дела месечно. По тези показатели Кюстендилският районен съд заема 15 – то място сред всички районни съдилища в областните центрове.

 

2.d. Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

През 2012г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 7405 броя свидетелства и 1800 справки за съдимост. През 2011г. в бюрото за съдимост при съда са издадени 6217 броя свидетелства и 1829 справки за съдимост. През 2010г. са издадени 6546 броя свидетелства и 1745 справки за съдимост, при 7383 броя свидетелства и 1939 справки за 2009г.

В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2012г. са постъпили 273 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 795 дела.

В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2011г. са постъпили 177 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 852 дела. През 2010г. са постъпили 166 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 949 дела. През 2009г. са постъпили общо 107 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2358 броя дела.

Очевидна е непрекъснатата тенденция към увеличение на постъпленията от изпълнителни дела, като идентичен процес се наблюдава и в ДРС. Независимо от увеличението в постъпленията, наблюдава се и положителна тенденция към постепенно намаляване на броят на несвършените дела – от 2358 в началото на 2009г. до 1795 в началото на отчетната 2012г.

През 2012г. от съдия по вписванията при КРС са извършил общо 4299 вписвания, в това число – 158 броя ипотеки и 235 броя възбрани.През 2011г. от съдия по вписванията при КРС са извършил общо 3577 вписвания, в това число – 189 броя ипотеки и 205 броя възбрани. През 2010г. са извършени общо 3451 вписвания, в това число – 214 броя ипотеки и 246 броя възбрани, през през 2009г. - общо 4291 вписвания, в това число – 198 броя ипотеки и 179 броя възбрани.

Кюстендилският районен има своя интернет страница - http://krs-bg.eu/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, съобщения, свободни работни места и други, както и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ЗСВ.

 

 

 

 

 

 

VІІ. Съпоставка между Дупнишкия районен съд и  Кюстендилския районен съд относно общи постъпления, разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол.

 

Както вече бе посочено, през 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5260 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 1206 броя дела. От общо 6466 дела съдът е свършил 5265 броя дела – 81 %, от които в 3 - месечен срок 4223 броя дела – 80%. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1201, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 5 дела.

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК, то през 2012г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 2722 от общо за разглеждане 3899 – 70%, от които в 3 - месечен срок 1682 броя дела – 62%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 1177, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е увеличен със 118 дела.

През отчетната година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4311 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 955 дела. От общо 5266 броя дела съдът е свършил 4578 дела – 87%, като от тях 3717 дела са свършени в 3 - месечен срок – 81%. В края на отчетния период са останали несвършени 688 дела или броят на несвършените дела е намален с 267.

Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК, то през 2012г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 2754 от общо за разглеждане 3442 – 80%, от които в 3 - месечен срок 1918 броя дела – 55.7%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 688, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 241 дела.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 45.5% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 17.7% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по 55.1% от делата, съответно те са обезсилени по 5.3% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.3% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 11.5% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 48.4% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 7.8% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила  решенията по 52.9% от делата, съответно те са обезсилени по 2.3% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.65% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 5% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2012г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Същевременно, те са намалили с 267 броя на несвършените дела, докато намалението на този брой  в ДРС е 5 дела. Ако от общия брой на постъпилите дела се изключат заповедните производства, то показателите на съдиите от ДРС са малко по – добри по отношение на свършените в 3 – месечен срок дела, а именно 62% срещу 55.7% за колегите им от КРС.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от КРС превъзхожда тази на колегите им от ДРС. Следва да се има предвид, че резултатите от въззивния контрол през 2012г. визират работата на съдиите от районните съдилища и през предходните години, когато са разглеждани първоинстанционните дела.

За сравнение, през 2011г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 83% от стоящите за разглеждане дела, съответно в 3 - месечен срок са приключени също 83% от тях. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е увеличен с 59.

През 2011г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 85% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок – 86% от тях. В края на отчетния период броят на несвършените дела е увеличен  със  137. 

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 56.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 9.7% от тях.

Съответно, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 51.4% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 10.1% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2011г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Въпреки това, съдиите от КРС са допуснали по – голямо увеличение в броя на несвършените в края на годината дела.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд през 2011г., то работата на съдиите от ДРС превъзхожда тази на колегите им от КРС.

През 2010г. в Дупнишкия районен съд са свършени  82% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок са приключени 81% от тях. През годината в КРС са  свършени 88% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок са приключени 88%.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 43.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 16.9% от тях. Съответно, Окръжният съд е потвърдил средно 52.6% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 12% от тях.

През 2010г. съдиите от КРС са работили сравнително по – бързо и качествено от колегите им от ДРС.

 

VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски съдебен район.

 

От 19 до 23.11.2012г. от инспектор и експерти при ИВСС бе извършена проверка относно работата на гражданска колегия при ДРС за периода 01.01.2011г. – 15.11.2012г. чрез непосредствена проверка на делата и документацията. Тя приключи с изготвяне на съответен акт за констатации и посочване в него на конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до административния ръководител на ДРС, както и до КОС.

През предходната 2011г. от съдии в Окръжния съд бе извършена комплексна проверка на гражданските колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации. С оглед подобряване работата на гражданските колегии са отправени конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.

През 2010г. идентична проверка бе извършена в наказателните колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации с конкретни препоръки за отстраняване на слабостите. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.

В заключение искам да изразява своята увереност, че съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени, добре мотивирани и в състояние да продължат своите усилия за все по – бързо и качествено правораздаване.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

 

 /Мирослав Начев/