ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

за

 

ДЕЙНОСТТА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

през 2013г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        м. февруари 2014г. , гр. Кюстендил


 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

1.    Брой на работещите съдии и съдебни служители в Кюстендилския окръжен съд.

 

1.а. Брой на съдиите в Кюстендилския окръжен съд.

 

През 2013г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 15 щатни броя – съответно 13 от тях за съдии и 2 за младши съдии. През отчетната година те не бяха заети изцяло. Младши съдия Миглена Кавалова – Шекирова бе на длъжността до 13.11.2013г., а младши съдия Андрей Николов зае длъжността на 25.06.2013г. след първоначално обучение в Националния институт на правосъдието гр.София. От 18.11.2013г. в гражданско отделение на Окръжния съд бе командирована съдия Милена Богданова от ДРС. Към 31.12.2013г. в съда работят 13 съдии и 1 младши съдия.

През отчетния период те отново бяха разпределени в пет състава, от които три разглеждаха граждански дела и два - наказателни такива. Съдиите от гражданско отделение разглеждаха също така търговски спорове по чл.365 ГПК, производства по несъстоятелност и определени групи частни наказателни производства. Съдиите от наказателно отделение разглеждаха и частни граждански производства по чл.390 ГПК и по чл.37 ЗОПДНПИ.

 Отделните състави на съда в края на годината бяха сформирани по следния начин:

 

Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска  и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през отчетната година разглеждаше граждански и търговски дела.

Втори състав: председателстван от съдия Диана Данаилова и членове: Йоланда Цекова и Надя Георгиева. Този състав през отчетната година разглеждаше наказателни дела.

Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова, Заместник председател на съда и ръководител на гражданско отделение, и членове: Татяна Костадинова и младши Андрей Николов. Съставът разглеждаше граждански и търговски дела.

Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир Бамбов и членове: Соня Кочова и съдия Милена Богданова. Този състав разглеждаше граждански и търговски дела, както и дела за несъстоятелност на търговци.

Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев, Административен ръководител на съда, и членове: Пенка Братанова, Заместник председател на съда и ръководител на наказателно отделение. Този състав разглеждаше наказателни дела.

 Доколкото V-ти състав и през отчетната година бе в непълен състав, същия се попълваше с част от съдиите и с младши съдиите.

 

Съдиите от Кюстендилския окръжен съд в края на отчетната 2013г. притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:

1. Красимир Бамбов – 32 години и 4 месеца;

2. Галина Мухтийска – 30 години и 9 месеца;

3. Диана Данаилова   – 22 години и 2 месеца;

4. Росица Савова      – 21 години и 5 месеца;

5. Соня Кочова                    – 21 години и 1 месец;

6. Ваня Богоева         – 20 години и 11 месеца;

7. Йоланда Цекова    – 20 години;

8. Пенка Братанова   – 19 години и 7 месеца;

9. Мирослав Начев    – 17 години и 11 месеца;

10. Татяна Костадинова – 17 години и 6 месеца;

11. Надя Георгиева   –   14 години и 10 месеца;

12. Евгения Стамова – 14 години и 1 месец;

13. младши съдия Андрей Николов – 6 месеца;

 

1.в. Брой на служителите в Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2013г. щатът на Кюстендилския окръжен съд включваше 32 служители, като бе зает изцяло през годината. Съдът разполагаше по щат със съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, старши специалист - касиер, главен специалист - домакин, системен администратор, съдебен статистик, 7 деловодители, един деловодител, завеждащ административна служба, деловодител – регистратура,  8 секретар - протоколисти, един от които разпределен във фирмено отделение на съда, съдебен архивар, завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа”, призовкар,   4 хигиенисти и  шофьор. Към 31.12.2013г. всички бройки за съдебни служители бяха заети.

В общото деловодство на съда всеки деловодител  обслужва работата на точно определени съдии. Деловодството на съда работи в съответствие с нормативната уредба без почивка и обслужваше граждани пред целия работен ден. От началото на м.октомври 2013г. на партерния етаж на Съдебна палата гр.Кюстендил бе обособена регистратура, в която работят служители от деловодствата на Окръжен и Районен съд гр.Кюстендил. В нея се обслужват граждани и процесуални представители, като по този начин се подобриха условията за запознаване с делата и тяхното движение. Също така се ограничи и движението на външни лица в сградата, което изискване на няколко пъти е посочвано в охранителни обследвания на Съдебна палата гр.Кюстендил.  

Фирменото деловодство на съда се обслужва от един служител с добра квалификация, който реално изпълнява длъжността на деловодител. През отчетната година продължи дейността по сканирането на фирмени дела във връзка с пререгистрация на ЕТ, търговски дружества и кооперации в Търговския регистър. Освен това фирменото деловодство продължаваше да обслужва дейността по регистрация съгласно ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

  Секретар - протоколистите на съда през по – голямата част от годината бяха 9, като длъжността на един от тях след съдебната ваканция бе трансформирана в деловодител с оглед обособяването на регистратура. Председателят на съда  изготвяше ежемесечен график за тяхната работа, като секретар - протоколистите продължиха да проявяват  професионализъм при изготвяне на съдебните протоколи в установените срокове.

И през 2013г. призовкарите на Кюстендилски окръжен съд и тези на Кюстендилски районен съд бяха обединени в звено “Съдебни призовки”. Територията на град Кюстендил е районирана, като всеки един от призовкарите има свой район. Това до голяма степен облекчава тяхната работа, но известни проблеми с призоваването в град Кюстендил бяха налице и през отчетната година. В съдебната палата е обособено помещение, снабдено с 3 компютърни конфигурации за електронно отчитане връчените и невръчените призовки. Описната книга на призовкаря се разпечатва изцяло в електронен вид.

 

1.с. Становище относно промени в щата на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2013г. щатът на Кюстендилския окръжен съд се запази в размера от 2012г. - 15 щатни броя за съдии/ 2 за младши съдии/ и 32 щатни броя за съдебни служители. Към настоящия момент това е оптимален щат, позволяващ както сформирането на пет постоянни въззивни състави, така и своевременно разпределение на постъпващите дела и преписки при равномерно натоварване на всеки от съдиите и съдебните служители. Налице е реална възможност за адекватна реакция при евентуалното увеличаване на постъпленията, вследствие изменение в законодателството. Съотношението между съдии и съдебни служители – действително и по щат към 31.12.2013г. е съответно 1 към 2.29 и 1 към 2.13.

От друга страна, нереалистично е да се обосновава увеличаване на щата на съдиите и служебните служители. Свободната в края на година щатна бройка за съдия ще бъде заета през 2014г., доколкото е обявена от ВСС в предстояща конкурсна процедура.

 

1.d. Административно ръководство на Кюстендилския окръжен съд.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Мирослав Начев. Дейността  на административния ръководител се подпомагаше активно от двама заместник председатели в лицето на Пенка Братанова и Росица Савова.

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната специализация. През цялата 2013г. разпределението на делата се извършваше от административния ръководител, а в него отсъствие – от заместник председател, на принципа на случайния избор чрез специализиран софтуер "Law   Choice", в изпълнение изискванията на чл.9 ЗСВ. По изключение, някои особени производства по НПК и ГПК се разпределяха на дежурни съдии въз основа на предварително изготвен график. Чрез локално инсталирана версия на програмния продукт се определяха по жребий и съдебните заседатели.

През годината председателят изготвяше месечни графици за насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвяше и графици за дежурствата от отделните съдии и състави с оглед своевременно разглеждане на особени производства по НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с другите звена на съдебната власт. В отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той бе заместван от определен Заместник - председател, включително и с оглед на актове по ЗСРС.

         На местно ниво, през отчетната 2013г. продължи доброто взаимодействие на съда с Кюстендилска окръжна прокуратура, с Административен съд Кюстендил, с ОД „Полиция” гр.Кюстендил.

Успешно и ползотворно бе взаимодействието на КОС и с  Агенция по вписванията, с териториални звена към Министерство на правосъдието, с други органи и учреждения. 

 

ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1570 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 320 дела. От общо разглеждани през годината 1890 дела съдът е успял да свърши 1532, или 81%. От свършените общо 1532 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1240 дела, или 81%. В края на 2013г. броят на несвършените дела възлиза общо на 358.

За сравнение, през предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1504 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 294 дела. От общо разглеждани през годината 1798 дела съдът е успял да свърши 1478, или 82%. От свършените общо 1478 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1227 дела, или 83%. В края на 2012г. броят на несвършените дела възлиза общо на 320.

През 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 1626 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 дела. От общо разглеждани през годината 1903 дела съдът е успял да свърши 1609, или 85%. От свършените общо 1609 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1356 дела, или 84%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 294.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 271 дела. От общо разглеждани през годината 1865 дела съдът е успял да свърши 1588, или 85%. От свършените общо 1588 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1336 дела, или 84%. В края на 2010г. броят на несвършените дела възлиза на 277.

 През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане общо 1378 дела, а през 2008г. - 1451 дела.

 Анализът на постъпленията от дела през последните 6 години разкрива известна неравномерност – след намалението през 2009г. се наблюдават два периода на увеличение - 2010 и 2011г. Те са последвани от намаление в постъпленията през 2012г. със 122 броя, последвано от ново увеличение с 66 дела през отчетния период. Въпреки това, за последните пет години броят на несвършените в края на всеки годишен период дела се запазва в рамките на 271 – 320, като изключение прави отчетната 2013г. е констатирано известно увеличение с 38 / 36 от които търговски дела/ до 358.

 

1.    Наказателни дела.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 532 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 61 дела. От общо разглеждани през годината 593 наказателни дела съдът е успял да свърши 536, или 90%. От свършените общо 536 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 437 дела, или 82%. В края на 2013г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 57.

През 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 525 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 65 дела. От общо разглеждани през годината 590 наказателни дела съдът е успял да свърши 529, или 90%. От свършените общо 529 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 439 дела, или 83%. В края на 2012г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 634 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 61 дела. От общо разглеждани през годината 695 наказателни дела съдът е успял да свърши 630, или 91%. От свършените общо 630 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 537 дела, или 85%. В края на 2011г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 65.

През 2010г. в окръжния съд са постъпили за разглеждане 614 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 64 дела. От общо разглеждани през годината 678 наказателни дела съдът е успял да свърши 617, или 91%. От свършените общо 617 наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 528 дела, или 86%. В края на 2010г. броят на несвършените наказателни дела възлиза на 61.

През периода 2010 – 2011г. е налице увеличение в постъпленията от наказателни дела до 614  - 634 дела. През 2012г. е констатирано намаление в постъпленията със 109 дела, а през отчетния период – ново увеличение със 7 дела.

 

1а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд  като първа инстанция.

        

          1а.а.Първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 

         През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 47 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 17 наказателни дела от този вид.

         През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 50 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 наказателни дела от този вид.

         През предходната 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 наказателни дела от този вид.

          През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд  са постъпили за разглеждане 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 наказателни дела от този вид.

        

Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилски окръжен съд показва, че след 2010г. постъпленията от първоинстанционни  наказателни дела намаляват постепенно от 59 до 47 броя дела през отчетния период. Броят им варира и зависи пряко, както от работата на органите на досъдебното производство, така и от активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, от състоянието на икономиката в съдебния район и др. фактори.

 

И през отчетната 2013г. в съда не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на НК – Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през изминалите години.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, от които 2 по чл.115 – 118НК / довършени/ , 2 по чл.123 НК и едно по чл.149 ал.5 НК.

За сравнение, през 2012г. са постъпили за разглеждане 9 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по против личността, от които 6 по чл.115 – 118НК / две от които са останали недовършени/ и 3 по чл.123 НК.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 12 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления против личността, от които 4 по чл.115 – 118НК / едно от които е останало недовършено/, 6 по чл.123 НК и 2 по чл.152 ал.4 НК.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 15 наказателни дела от общ характер за престъпления против личността.

За периода 2010 – 2013г. тенденцията е постъпленията от този вид дела да намаляват непрекъснато.

През настоящата година и през предходния 3 - годишен период не са постъпвали дела за отвличане на лица по член 142 от НК.

През отчетната 2013г. и предходната 2012г. не са постъпвали за разглеждане дела за извършване на престъпления по чл.152 ал.4 НК – изнасилване, като през 2011г. те са били 2, а през 2010г. -  едно дело.

Както бе посочено по – горе, през 2013г. са постъпили за разглеждане 2 дела по чл.115 – 118 от Раздел І-ви  - Убийство.

 

 През 2012г. постъпилите за разглеждане дела от този вид са 6, през 2011г. и 2010г. – по 5 дела.

 Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид дела за периода 2010 – 2013г., може да бъде направен извод за тяхната равномерност пред първите три години с намаление през отчетния период.

 

 В Кюстендилския окръжен съд през 2013г. са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления против собствеността, от които 1 за извършване на престъпления по чл.196а НК и 5 по чл.199 НК.

 През 2012г. в съда са постъпили за разглеждане 8 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 2 за извършване на престъпления по чл.196а НК и 6 по чл.199 НК.

През 2011г. са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 2 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.212 ал.5 НК.

През 2010г. са постъпили за разглеждане 6 наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава, от които 5 за извършване на престъпления по чл.199 НК и едно по чл.196а НК.

 За периода след 2010г. е налице относителна неравномерност в постъпленията от този вид дела, като престъпленията по тази глава се влияят и от влошената икономическа обстановка в страната и прякото й въздействие върху активността на криминалния контингент.

Както бе посочено, през 2013г. са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК – грабеж.

През 2012г. те са възлизали на 6 броя, през 2011г. в съда са образувани 2 наказателни дела от общ характер за извършване на такива престъпления и през 2010г. в съда са постъпили образувани 5 наказателни дела от този вид. И по отношение на този вид дела се забелязва относителна равномерност в постъпленията през последните 4 периода. Очевидно е влиянието на влошената обществено - икономическата обстановка в страната и областта по отношение на този вид постъпления.

През 2013г., както и през периода 2010 - 2012г., в съда не са постъпвали за разглеждане обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.203 и 206, ал. 4 от НК, съответно длъжностно присвояване и обсебване в особено големи размери.

През 2013г. в Окръжния съд не са образувани наказателни дела за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама, както и  за извършване на престъпления по чл. 214 ал.2 НК – изнудване. Такива постъпления не са констатирани и през предходната година.

 

През отчетната 2013г. постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 20 броя.

През предходната 2012г. постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени престъпления по тази глава  възлизат на 10 броя, през 2011г. са образувани 11 броя дела и през 2010г. - 16 дела. За периода 2010 – 2013г. се наблюдава относителна неравномерност в постъпления от този вид дела, като през отчетния период е налице двойно увеличение, в сравнение с предходната година.

От новообразуваните 20 наказателни дела за престъпления по Глава VІ-та  от НК, 10 броя са образувани за извършени престъпления по член 242 НК, а 6 – по Раздел ІV-ти  - Престъпления против паричната и кредитната система, най – вече такива по чл. 244 ал.1 НК.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 2  наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи.

През предходната 2012г. е образувано едно наказателно дело от този вид, през 2011г. те са били 2 и през 2010г. – 6.

По отношение на постъпленията от този вид дела може да бъде направен  извод за постепенно намаляване на постъпленията и запазването им в минимален размер през последните няколко отчетни периода.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като всички са по чл.301 – 303 НК / пасивен подкуп/.

 

През 2012г. образуваните дела от този вид са 7, сред които 4 по чл.282 - 283 НК и 2 по чл.302 – 304 НК. През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 13 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2010г. постъпленията са 6 дела.

 

През отчетната 2013г. са постъпили за разглеждане 3 дела за извършване на престъпления по Раздел ІV – ти – Подкуп, като предходните 2012г. и 2011г. постъпленията са били от по 2 дела, а  през  2010г. в съда такива липсват. Постъпилите през 2011г. дела са за извършване на престъпления по чл.302 и 304 НК от страна на служители на РГС Кюстендил. Едно от образуваните през 2012г. две наказателни дела от този вид визира случай на предложен дар – сума пари, от водач на МПС по отношение на проверяващи го служители на ОД Полиция гр.Кюстендил, а второто – за извършено престъпление по чл.301 НК от страна на митнически инспектор.

Образуваните през 2013г. дела от този вид са по внесени обвинителни актове за извършени престъпления от инспектор при ДАИ, служители на РУГ Кюстендил и надзирател от Затвор Бобов дол.

 

И през 2013г.  в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления. Такива постъпления не са регистрирани и през периода 2010 – 2012г.

 

През 2013г. и през предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд не са образувани дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава Х-та  от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие. През 2011г. са образувани 2 дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, а именно такива по чл.321 и 321а НК. През 2010г. такива постъпления не са регистрирани.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 11 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от НК – Общоопасни престъпления.

През предходната 2012г. в съда са образувани 15 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по тази глава, през 2011г. са образувани отново 15 наказателни дела и през 2010г. - 14 дела. Може да бъде направен извод за относителна равномерност от постъпленията от този вид дела през последните 4 години.

 При наказателните дела, образувани в Окръжния съд по реда на тази глава от НК, през отчетната 2013 най - голям дял заемат делата за извършване на престъпления от общ характер по 342 – 343 НК – 7 броя, като това е констатирано и през предходната 2012г. През 2010 и 2011г. най - голям дял са заемали делата за извършване на престъпления от общ характер по 354а – 354б НК.

 

Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри – Престъпления против транспорта и съобщенията, а именно причиняване на смърт в транспорта, през 2013г. бе прекъсната тенденцията за плавно увеличение броя им. Както бе посочено по – горе, през отчетната 2013г. са образувани 7 дела, при 9 дела за 2012г. През 2011г. те са 6 и през 2010г. - 3 дела. Все пак, следва да се отбележи обстоятелството, че през 2009г. техният брой е възлизал на 16 броя.

За сравнение, броят на постъпленията от този вид дела през 2008г. възлизат отново на 16 броя и през 2007г. – 10 броя. За периода 2007 – 2009г. бе налице неблагоприятна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела. През периода 2010 – 2012г. се наблюдава ново увеличение, последвано от намаление през 2013г. Не може да бъде направен еднозначен извод дали предприеманите законодателни промени в ЗДвП, насочени към намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите, оказват реален положителен ефект. Може само да се предполага по какъв начин на този вид постъпления ще се отрази предстоящото изграждане на част от магистрала „Струма”, доколкото голям брой от настъпилите ПТП са регистрирани на международния път София - Кулата.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 3 наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.354а – 354б НК. През предходната 2012г. в съда са образувани 5 наказателни дела от общ характер за извършване на такива престъпления, през 2011г. те са 8 и през 2010г. - отново 8.

 За периода след 2007 – 2009г. бе констатирано значително намаление в размера на постъпленията по тези дела, в сравнение с предходни периоди, най – вече с оглед промените в НК и НПК, при които подсъдността по отношение на престъпленията по чл.354а ал.3 НК /придобиване или държане на наркотични вещества/ се промени, като компетентен е съответният районен съд. Разпространяването и употребата на наркотични вещества представляват огромен проблем за всяко общество, включително и за нашето. През 2010г. бе налице значително увеличение на постъпленията от този вид дела в Окръжния съд, през 2011г. размерът им бе идентичен, а през последните два отчетни периода е налице тенденция към плавно намаление.

  През 2013г. и 2012г. са образувани по една дело годишно за извършване на престъпления по чл.330 ал.2 НК - палеж, през 2011г. такива дела не са образувани, през 2010г. постъпленията са в размер на 3 дела.

 

 В заключение, докато за периода 2007 – 2009г.  преобладаващи за Кюстендилския окръжен съд са постъпленията от наказателни дела по Глави ІІ - ра  и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против личността” и „Общоопасни престъпления”, то след 2010г. значителен ръст бележат и тези по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството. През 2011г.  постъпленията от първоинстанционни наказателни дела са почти идентични по размер с тези от предходната 2010г. Намалението по отделни категории престъпления / Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството  и  Глава VІІ-ма  от НКПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи /  е компенсирано напълно от значителното увеличение по Глава VІІІ-ма  от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, дължащо се най – вече на дела за извършване на престъпления по чл.277а - 278а НК / т.нар. иманярство/.

През отчетната 2013г. преобладаващият брой образувани наказателни дела от общ характер са за извършени престъпления по  Глави   VІ – та   и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления против стопанството” и „Общоопасни престъпления”  - 31 дела от общо образувани 47.  

 

1а.в.Частни наказателни дела.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани общо 204 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 5 дела. От тези 204 новообразувани дела 49 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 160 частни наказателни дела са разгледани, като всички са  свършени през годината. От свършените 157 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 98%. В края на 20123. не са останали несвършени частни наказателни дела.

През 2012г. в съда са образувани общо 143 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 2 дела. От тези 143 новообразувани дела 29 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 118 дела са разгледани, като 113 от тях са свършени през годината. От свършените 110 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2012г. несвършени са останали 5 броя частни наказателни дела.

През 2011г. в Окръжния съд са образувани общо 262 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 9 дела. От тези 262 новообразувани дела 59 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 212 дела са разгледани, като 208 от тях са свършени през годината. От свършените 201 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2011г. несвършени са останали 4 броя частни наказателни дела.

През 2010г. в съда са образувани общо 302 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 8 дела. От тези 302 новообразувани дела 58 са по постъпили искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. Останалите общо 252 дела са разгледани, като 243 от тях са свършени през годината. От свършените 235 са решени в срок до 3 месеца, което представлява 97%. В края на 2010г. несвършени са останали 9 броя частни наказателни дела.

От образуваните през 2013г. 204 частни наказателни дела,  най – многобройни са тези по постъпили искания за одобряване на извършени претърсвания и изземвания, дела по искания относно мярка за неотклонение „задържане под стража” на досъдебното производство по чл.64 – 65 НПК, за разпит на свидетели и обвиняеми пред съдия – 49 броя, дела по чл.70 и следващите от НК /Предсрочно условно освобождаване/ - 40 броя и др.

По – малката група от частните  наказателни дела, постъпили в Окръжния съд през 2013г., са по искания за екстрадиция и предаване на лица по ЗЕЕЗА, по постъпили предложения от Председатели на Пробационни съвети за замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, по постъпили жалби срещу постановления на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК, производства по ЗИНЗС, по чл.446 НПК и др. Единични дела са образувани по постъпили искания на прокуратурата за отстраняване на обвиняеми от длъжност, за обжалване на взета мярка „парична гаранция” на досъдебното производство, за обезпечаване на глоба и конфискация и други.

Както бе посочено по – горе, през 2013г. са образувани 40 дела за предсрочно условно освобождаване на лишени от свобода. През 2012г. са образувани 14 дела от този вид, през 2011г. - 32  и  през 2010г. тези производства са 47 броя.

 

Движение и разглеждане на първоинстанционните наказателни дела от общ характер.

 

Както и през 2010г. и 2012г., през отчетния период съдиите от наказателно отделение на КОС са успели да свършат повече наказателни първоинстанционни дела от новообразуваните за годината, а именно 48 свършени при 47 новообразувани.

Както бе посочено по – горе, през 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 47 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 17 броя дела, като от общо 64 е успял да свърши 48, или 75%. По отношение на 31 от тях, или 66%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с 1 до 16.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 50 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 броя дела, като от общо 68 е успял да свърши 51, или 75%. По отношение на 31 от тях, или 61%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с 1 до 17.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 58 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 16 броя дела, като от общо 74 е успял да свърши 56, или 76%. По отношение на 32 от тях, или 57%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е увеличен с 2 до 18.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 59 наказателни дела от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 броя дела, като е успял да свърши 60. По отношение на 40 от тях, или 67%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е намален с едно до 16.

За периода 2007 – 2010г. е била налице положителна тенденция не само към намаляване на броя на несвършените дела в края на всеки отчетен период, но и към постоянно увеличаване на процента на делата, приключени в 3 – месечен срок. Намаляването на броя на несвършените в началото на всеки отчетен период първоинстанционни наказателни дела от общ характер е повече от видим, като за 2007г. техният брой е бил 64, за 2008г. – 31, за 2009г. – 24 и за 2010г. - 17.

През 2011г. е налице известно отстъпление по отношение на тези два показателя, като броя на несвършените в края на годината дела е увеличен с 2. Основната причина за това се е дължала на 50%-овия ръст от постъпленията през 2010г., в сравнение с предходната 2009г. През 2012г. и отчетната 2013г. съдиите от наказателното отделение на Окръжния съд са успели да се възползват от лекото намаление в броя на образуваните наказателни дела от общ характер, като отново са свършвали в повече наказателни дела от новообразуваните през годината.

Така изложените данни относно постъпилите и решените наказателни дела от общ характер навеждат на извода, че при разглеждането им съдиите от наказателното отделение полагат непрестанни усилия за разглеждането на делата в разумни срокове,  постепенно намаляване броя на висящите дела с всяка следваща година и запазването му в минимални размери.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 329 първоинстанционни наказателни дела, от които 133 – дела от общ характер. Отложени през годината са 130 дела – 40 %, от които 90 са дела от общ характер – 69 %.

През предходната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 254 първоинстанционни наказателни дела, от които 148 – дела от общ характер. Отложени през годината са 132 дела – 52 %, от които 108 са дела от общ характер – 73 %.

През 2011г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 422 първоинстанционни наказателни дела, от които 180 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 41 %, от които 119 са дела от общ характер – 72 %.

През 2010г. съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 407 първоинстанционни наказателни дела, от които 155 – дела от общ характер. Отложени през годината са 176 дела – 43 %, от които 119 са дела от общ характер – 68 %.

За периода 2010 – 2013г. процентът на отложените наказателни дела се запазва в рамките на 40 – 52%, макар за отчетния период е констатирано най – ниското ниво на този показател.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо свършените 48, което съставлява 65 %.

През 2012г. Окръжният съд е свършил в 3 - месечен срок 31 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо свършените 51, което съставлява 61 %.

През 2011г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 32 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 56, което съставлява 57 %.

През 2010г. съдът е свършил в 3 - месечен срок 40 броя първоинстанционни наказателни дела от общо свършените 60, което съставлява 67 %.

Може да се направи извода, че за периода 2010г. - 2013г. е налице трайна тенденция към приключване в 3 - месечен срок на не по - малко от 60% от свършените през годината първоинстанционни наказателни дела от общ характер.

 Налице е и още една положителна тенденция в работата на съдиите от наказателното отделение на Окръжния съд – продължава постепенното намаляване на броя на висящите първоинстанционни наказателни дела от общ характер с период на разглеждане над една година.

След инцидентното увеличаване през 2009г. на броя на тези дела с 2 до 10, през 2010г. броят на тази категория дела е бил намален  до 4. През 2011г. и 2012г. броят на тези дела е намален на 2 за всяка година, като в края на отчетната 2013г. не са налице несвършени дела с период на разглеждане над 1 година.

 

Връщане на първоинстанционни наказателни дела за доразследване.

 

През отчетната 2013г. от общо образувани 47 първоинстанционни наказателни дела от общ характер Кюстендилският окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 7, като това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание. В три от случаите делото е върнато за ново привличане и изготвяне на нов обвинителен акт, а в останалите – за изготвяне на нов обвинителен акт. Освен това, две от делата са върнати за доразследване повече от веднъж, като едното от тях е върнато  два пъти / обвиняем за извършване на престъпление по чл.219 ал.4 НК/, а другото – три пъти / двама обвиняеми за извършване на престъпления по чл.213а ал.2 вр.чл.26 ал.1 и  по чл.252 ал.1 НК/.

През предходната 2012г. от общо образувани 50 първоинстанционни наказателни дела от общ характер Кюстендилският окръжен съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 11, като по отношение на 10 / 91%/ това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание, а на едно/ 9%/ – от открито съдебно заседание. Освен това, две от делата са върнати за доразследване повече от веднъж, а именно по два пъти.

През 2011г. Окръжният съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 9 наказателни производства от общо образувани 58, като по отношение на всички това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

През 2010г. Окръжният съд е върнал на Прокуратурата за доразследване 15 наказателни производства, като две от тях - повторно. По отношение на всички 15 производства това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително заседание.

От посочените цифри може да се направи извод относно запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване с  досъдебното производство и обвинителния акт от страна на съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно заседание, като за периода 2010 – 2013г. само по едно наказателно дело съдебното производство е прекратено в открито съдебно заседание. Причините за връщане на делата за доразследване, както през 2013г., така и през минали отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на органите на досъдебно производство на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване правата на обвиняемите, както и при изготвяне на обвинителните актове в разрез с изискванията на чл.246 ал.2 и 3 НПК.

С изменението на НПК /ДВ бр.32 от 27.04.2010г./ законодателят въведе възможността за протестиране и обжалване на разпорежданията по чл.249 ал.2 НПК. 

През отчетната 2013г. срещу тези 7 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 2 броя частни протести, като разпорежданията са потвърдени от Апелативния съд.

През 2012г. срещу 11 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 7 броя частни протести, като в 3 от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 4 са потвърдени.

През 2011г. срещу 9 броя разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са постъпили 4 броя частни протести, като в един от случаите разпореждането е отменено от САС, а останалите 3 са потвърдени.

За периода 27.04.2010г. – 31.12.2010г. с разпореждания по чл.249 ал.2 НПК е прекратено съдебното производство по 9 броя дела, като в 3 от случаите не са постъпили частни жалби и протести. Постъпили са 6 броя частни протести, като в два от случаите разпорежданията са отменени от САС, а в останалите 4 броя те са потвърдени.

През 2010г. е спряно производството по едно частно наказателно дело, като впоследствие наказателното производство по делото е прекратено. През периода 2011 – 2013г. не са налице спрени наказателни производства в Кюстендилския окръжен съд.

 

Производства по гл.ХХVІІ НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.

 

От образуваните през 2013г. 47 първоинстанционни наказателни дела 37 са по внесен обвинителен акт и 10 – по внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 7 от внесените за разглеждане 37 дела с обвинителен акт, съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК – Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция.  В края на отчетния период всички са приключени с постановяване на присъда, като подсъдимите са признали изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Освен това, по 3 от останалите наказателни дела, насрочени по общия ред, подсъдимите са признали изцяло фактите и обстоятелствата по реда на чл. 371 т.2 НПК.

От образуваните през 2012г. 50 първоинстанционни наказателни дела 37 са по внесен обвинителен акт и 13 – по внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 8 от внесените за разглеждане 37 дела с обвинителен акт, съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК. От тях са приключени 7, като 6 с постановяване на присъда, а едно – с одобрено от съда споразумение.

През 2011г. по 8 от внесените за разглеждане 40 дела с обвинителен акт съдия – докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на тази глава от НК. От тях 5 са приключили с постановяване на присъда, а 3 – с одобрено от съда споразумение.

През 2010г. по 4 от внесените за разглеждане 50 дела с обвинителен съдията – докладчик е намерил в разпоредително заседание, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

 

Производства по гл.ХХІХ НПК – Решаване на делото със споразумение.

 

Както бе посочено по – горе, от образуваните през 2013г. 47 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 10 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Освен това, 4 от останалите дела по внесени обвинителни актове са приключени с одобрено от съда споразумение между прокурора и защитника. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване на престъпления по чл.242 НК / контрабанда на стоки и наркотични вещества/ - 6 бр.

От образуваните през 2012г. 50 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 13 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване на престъпления по чл.354а – 354в НК / държане, разпространяване, употреба на наркотични вещества/ и по чл.343 ал.1 – 4 НК / Причиняване на смърт в транспорта/.

От постъпилите за разглеждане през 2011г. 58 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 18 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

През 2010г. при образувани 59 броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 9 са внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и следващи НПК.

Налице е тенденция към запазване съотношението между  внесените дела с постигнато споразумение и на такива с изготвен обвинителен акт, макар за 2010г. да се наблюдава известно намаление. Това е обяснимо, доколкото през тази година се наблюдава и намаление в постъпленията от дела по Раздел ІІ-ри на Глава ХІ от НК – Престъпления против транспорта и съобщенията, които за периода 2009 – 2011г. представляват и най – голямата част от внесените със сключено споразумение. Както бе посочено, през отчетната 2013г. най – голямата част от този вид дела съставляват тези за извършени престъпления по чл.242 НК.

По 4 от делата, внесени през 2013г. за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През предходната 2012г. по 2 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През 2011г. по 12 от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.

През 2010г. отново по 12 от внесени за разглеждане с обвинителен акт дела, е постигнато споразумение, което е одобрено по реда на чл.384 НПК.

 

Осъдени лица и наложени наказания.

Структура на осъдената престъпност.            

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 48 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 51 подсъдими. Постановени са 26 присъди, 7 разпореждания за прекратяване на съдебното производство, 10 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 НПК, 4 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.384 НПК,  производствата по едно дело е прекратено на друго основание – изпращане на делото на друг съд по подсъдност. По тези 40 дела с постановени съдебни актове по същество са наложени наказания общо на  41 подсъдими. По 4 бр. дела са постановени оправдателни присъди с общо 4 подсъдими/ внесени обвинителни актове за извършени престъпления по чл.118, 301 и 343 НК – 2 бр. дела/.

През предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 51 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 52 подсъдими. Постановени са 25 присъди, 11 разпореждания за прекратяване на съдебното производство, 12 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 НПК, 2 определения за прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.384 НПК,  производствата по едно дело е прекратено на друго основание – изпращане на делото на друг съд по подсъдност. От тези 39 дела с постановени съдебни актове по същество, по 33 са наложени наказания общо на  36 подсъдими, а по 4 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постановени съдебни актове по 56 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 58 подсъдими. Постановени са 16 присъди, 10 разпореждания за прекратяване на съдебното производство и са  одобрени 30 споразумения. От тези 46 дела с постановени съдебни актове по същество, по 44 са наложени наказания общо на  56 подсъдими, а по 2 са постановени оправдателни присъди с по 1 оправдано лице.

През 2010г. в Окръжния съд са постановени съдебни актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер по отношение на 64 лица, като 3 от тях са били оправдани.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 40 лица, сред които няма непълнолетни. На 24 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 45% от всички осъдени на „лишаване от свобода”.

 За сравнение, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 33 лица, сред които няма непълнолетни. На 24 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 22 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 67 % от всички осъдени на „лишаване от свобода”.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 49 лица, сред които едно непълнолетно. На 40 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 27 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 55 %.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е осъдил на „лишаване от свобода” 53 лица, сред които няма непълнолетни такива. На 27 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на  14 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 52 %.

От изложената статистика не може да се направи безспорен извод относно наказателната политика на съда по приложение на чл.66 ал.1 НК, доколкото броят  на лицата по отношение на които е приложен този институт, за периода 2010 - 2013г. варира в рамките 52 - 72 %. Очевидно е, че той зависи най – вече от вида на постъпленията, размера на предвидените наказания и съдебното минало на подсъдимите.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 13 лица – за извършване на престъпления по чл.115 - 118, 123, 330 НК.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 8 лица – за извършване на престъпления по чл.199, 242 и 343 НК.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение на 7 лица – за извършване на престъпления по чл.123, 255, 321, 342 и 354а НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица.

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 3 лица – за извършване на престъпления по чл.115 - 118 НК.

През 2012г. Окръжният съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.116 вр.чл.18 ал.1 НК.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е определил наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице – за извършване на престъпление по чл.152 ал.4 НК. През 2010г. такъв размер на наказанието „лишаване от свобода” е определен по отношение на 9 лица.

 И през отчетната 2013г. съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за периода 2010 - 2012г.

През 2013г. по отношение на 1 подсъдим съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода - „пробация”.

През 2012г. по отношение на 3 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, като най – често то е „пробация”.

 През 2011г., както и през 2010г., по отношение на 8 подсъдими лица съдът е наложил друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, най – често „пробация”.

През отчетната 2013г. най – много лица – 13, са осъдени за извършване на престъпления по Глава VІ-та  от Особената част на НК – Престъпления против стопанството. От тези 13 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 7 от тях/, на 3 е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления, а именно 9 лица. От тези 9 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/ 7 от тях условно/, на 2 лица са наложени наказания„лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години.

Останалите по многобройност групи са осъдените за извършване на престъпления по Глави ІІ-ра и V-та от НК – Престъпления против личността и против собствеността, а именно по 7 лица. От тези общо 14 подсъдими, 6 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години / 4 от тях условно/, 6 – за срок между 3 и 10 години и 2 – за срок между 10 и 30 години.

През предходната 2012г. най – много лица – 9, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 9 подсъдими, 7 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 6 от тях/, на 1 е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 7 лица. От тези 7 подсъдими, 5 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години условно, на 2 лица са наложени наказания „пробация”.

Останалите по многобройност групи са осъдените за извършване на престъпления по Глави ІІ-ра, V-та и VІ-та от НК – Престъпления против личността, против собствеността и против стопанството, а именно по 6 лица. От тези общо 18 подсъдими, 9 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години условно, 1 е осъдено на „лишаване от свобода” за срок до 3 години, 7 – за срок между 3 и 10 години и 1 – за срок между 10 и 30 години.

През 2011г. най – много лица – 19, са осъдени за извършване на престъпления по Глава ХІ-та  от Особената част на НК – Общоопасни престъпления. От тези 19 подсъдими, 15 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 9 от тях/, на 3 са наложени наказания „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

Втората най – многобройна група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, а именно 14 лица. От тези 14 подсъдими, 8 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 7 от тях/, на 6 лица са наложени наказания „пробация”.

Трета по многобройност група са осъдените за извършване на престъпления по Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството, а именно 11 лица. От тези 11 подсъдими, 10 са осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/  с условно осъждане по отношение на 8 от тях/, на 1 лице е наложено наказание „пробация”.

През периода 2011г – 2012г. най – многобройната група са осъдените лица за извършване на престъпления по Глава ХІ-та Общоопасни престъпления докато през отчетния период те са за престъпления по  Глава VІ-та от НК – Престъпления против стопанството

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е постановил 4  оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани изцяло. Както бе посочено по – горе, тези оправдателни присъди са постановени след внесени обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.118, 301 и 343 НК – 2 бр. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 9, а този на оправданите лица –  8.6. Към момента на изготвяне на отчетния доклад, две от оправдателните присъди са влезли в сила, като са потвърдена от САС/ едно от решенията на въззивния съд е протестирано и оставено в сила от ВКС/.

През предходната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е постановил 4  оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 10.2, а този на оправданите лица –  10. Към момента на изготвяне на отчетния доклад, две от оправдателните присъди са влезли в сила, като една от тях е потвърдена от САС и друга – отменена с произнасяне на нова, осъдителна такава.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е постановил две оправдателни присъди, като двамата подсъдими са оправдани изцяло. Процентът на оправдателните присъди за отчетния период е 4.3, а този на оправдани лица – 3.4. През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е постановил една частично оправдателна присъда, като с нея 3 лица са оправдани изцяло, а четири – осъдени.                  

Ръководството на Кюстендилския окръжен съд намира, че и през отчетната 2013г. е продължила политиката на съдиите от наказателно отделение за налагане на наказания, съобразени както с обществената опасност на деянията и на конкретните подсъдими, така  и с нивото на криминогенната обстановка в района на съдебния окръг.

 

Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, водещо до забавяне на наказателния процес.

 

И през отчетния период, основните причини за забавяне на разглеждането на първоинстанционни наказателни дела в Кюстендилския окръжен съд могат бъдат обобщени в следните групи:

 

1.          Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;

2.          Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;

3.          Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови доказателства;

4.          Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;

      5. Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало разглеждането, неявяване на повереник и други причини.

         Независимо от отделни опити на част от страните в наказателните производства да ги забавят, през 2013г., както и през предишни отчетни периоди, съдиите от наказателно отделение на съда продължиха усилията си разглеждане и приключване на първоинстанционните наказателни дела в максимално кратки срокове.

 

  Наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2013г. не бяха разглеждани наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, за разлика от предходни  периоди. През годината към  разглеждането на няколко наказателни дела от общ характер бе проявяван медиен и обществен интерес, като те са образувани по внесени обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.115 – 118 НК.

В Окръжния съд през 2012г. бяха разглеждани три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 212/2012г., образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил. 

Производството по първото дело приключи с постановена на 23.01.2012г. частично осъдителна присъда с налагане на Атанас Янев на наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година с отлагане на изтърпяването по реда на чл.66 НК /условно осъждане/ за изпитателен срок от 3 години.

Производството по нохд 374/2011г. приключи с постановена на 30.01.2013г. частично осъдителна присъда с налагане на Костадин Катин на наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 години при първоначален режим на изтърпяване „общ”.

Производството по нохд 212/2012г. също приключи с постановена на 05.12.2012г. оправдателна присъда, с която Любомир Анчев бе признат за невиновен по повдигнатите срещу него обвинения.

През 2011г. в Окръжния съд бяха горепосочените три наказателни дела от общ характер  с особен обществен интерес – нохд 501/2010, образувано по внесен обвинителен акт срещу Атанас Янев, бивш кмет на Община Дупница, нохд 374/2011, образувано по внесен обвинителен акт срещу Костадин Катин, бивш кмет на Община Кочериново и нохд 212/2012г. / предишен № 578/2011/, образувано по внесен обвинителен акт срещу Любомир Анчев, бивш областен управител на Област Кюстендил. 

 

Движение и разглеждане на частните наказателни дела.

 

От частните наказателни дела, разглеждани в открито съдебно заседание, огромната част са разгледани и приключени със съответен съдебен акт незабавно или в 3 – месечен срок. Като изключение се явяват делата по чл.451 и 452 НПК - замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода”, повечето от които не са приключили в 3 – месечен срок. Основната причина за отлагане на съдебните заседания по този вид дела е неявяването на лицата, по отношение на които се иска замяна и необходимостта от допускане на правна помощ при отсъствие на лицето.

От частните наказателни дела, разглеждани в закрито съдебно заседание, бих искал да разгледам по – подробно тези, образувани по постъпили жалби срещу постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 НПК.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 5 първоинстанционни дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е отменено, а по 2 дела жалбата на пострадалите е оставена без разглеждане с прекратяване на производството. По 2 от тези дела са постъпили частна жалба и частен протест. Едно от определенията на КОС е потвърдено от страна на Апелативния съд, а в другия случай жалбата е оставена без разглеждане.

През предходната 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, а по 2 жалбата на пострадалия е оставена без разглеждане с прекратяване на производството. По 2 от делата, с които постановлението на прокурора е потвърдено, са постъпили частни жалби. Едно от определенията на КОС е потвърдено от страна на Апелативния съд, а другото – отменено. По едно от делата, с които постановлението на прокурора е отменено, е постъпил частен протест, като определението на КОС е потвърдено от страна на Апелативния съд.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 8 дела от този вид. От тях по 3 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 3 дела е отменено, а по 2 жалбата на пострадалия е оставена без разглеждане. По 2 от делата, с които постановлението на прокурора е потвърдено, са постъпили жалби. И двете определения на КОС са потвърдени от страна на Апелативния съд.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане отново 8 дела от този вид. От тях по 4 дела постановлението на прокурора е потвърдено, по 2 дела е отменено, по едно жалбата е оставена без разглеждане и по едно производството е прекратено. От постановените през 2010г. определения 5 са протестирани и обжалвани пред Софийския апелативен съд. По едно от тях определението е отменено от въззивната инстанция, а по останалите 4 – потвърдено.

През периода 2010г. – 2012г. постъпленията от този вид са идентични -  по 8 бр. дела, като в приблизително половината от случаите постановленията на прокурора са били потвърдени. През отчетната година е констатирано намаление до 5 дела.

 

1.в Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

1.в.а. Въззивни наказателни общ характер дела.

 

 Постъпления.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 142 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 34 дела.

През предходната 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 30 дела.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 дела.

През периода 2011г. – 2013г.  постъпленията на наказателни дела от този вид в съда са относително равномерни в рамките на 140 – 140 дела.

Както бе посочено по – горе, през 2013г. в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 142 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 92 дела и по протести - 50. Съответно 89 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 54 жалби и 35 протести/, както и 53 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 38 жалби и 15 протести/.

 През 2012г. в  Окръжния съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 104 дела и по протести - 43. Съответно 79 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 49 жалби и 30 протести/, както и 68 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 13 протести/.

 През 2011г. в  Окръжния съд са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 105 дела и по протести - 46. Съответно 80 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 50 жалби и 30 протести/, както и 71 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 55 жалби и 16 протести/.

През 2010г. в  Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 74 дела и по протести - 39.

Следва да се отбележи, че макар съотношението между подадени жалби и протести да варира значително, през периода 2010 – 2013г. жалбите значително превишават протестите и като процент от атакуваните съдебни актове, и като абсолютни числа. Запазва се тенденцията, наблюдавана в предишни отчетни периоди, броят на протестираните присъди на Дупнишкия районен съд да е значително по - голям от тези на Кюстендилският районен съд, като съотношението на двете съдилища за 2013г. е съответно 39% и 28% от общо атакуваните първоинстанционни присъди. За предходната 2012г. това съотношението на ДРС и КРС е било 38% и 19% от общо атакуваните първоинстанционни присъди.

През 2013г. от постъпилите за разглеждане 50 броя протести, 35 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 15 – от прокурори при КРП.

През 2012г. от постъпилите за разглеждане 43 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 13 – от прокурори при КРП.

През предходната 2011г. от постъпилите за разглеждане 46 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 16 – от прокурори при КРП.

През 2010г. от постъпилите за разглеждане 39 броя протести, 30 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при ДРП и 9 – от прокурори при КРП.

 

 Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено, през отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 142 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2012г. 34 дела. От общо разглеждани през годината 176 дела съдът е успял да свърши 138, или 78%. От свършените общо 138 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 62 дела, или 45%. В края на 2013г. броят на несвършените дела е увеличен с 4 до 38 броя.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 147 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2011г. 30 дела. От общо разглеждани през годината 177 дела съдът е успял да свърши 143, или 81%. От свършените общо 143 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 89 дела, или 62%. В края на 2012г. броят на несвършените дела възлиза на 34.

През 2011г. в съда са постъпили за разглеждане 151 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 25 дела. От общо разглеждани през годината 176 дела съдът е успял да свърши 146, или 83%. От свършените общо 146 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 97 дела, или 66%. В края на 2011г. броят на несвършените дела възлиза на 30.

  През 2010г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 113 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 дела. От общо разглеждани през годината 145 дела съдът е успял да свърши 120, или 83%. От свършените общо 120 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 67 дела, или 56%. В края годината броят на несвършените дела възлиза на 25.

Следва да се отбележи, че за периода 2010г. – 2013г. се наблюдава постепенно увеличаване в броя на несвършените в края на всяка година дела. През 2010г. съдиите от наказателно отделение са успели да свършат общо 120 дела, възползвайки се от намалението в постъпленията до 113 дела. Увеличението на постъпленията през 2011г. до 151 дела и запазването на този размер през 2012г.  очевидно не е позволил тази положителна тенденция да бъде запазена, като леко е увеличен броя на висящите в края на всеки от двата периода дела. Все пак, за този период  се наблюдава тенденция да бъдат приключвани около 80% от подлежащите на разглеждани дела.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 62 от общо свършените 138 въззивни дела, което съставлява 45%.

През предходната 2012г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 89 от общо свършените 143 въззивни дела, което съставлява 62%.

През 2011г. Окръжният съд е свършил в този срок 97 от общо свършените 146 въззивни дела, което съставлява 66 %.

През 2010г. съдът е свършил в 3 - месечен срок 67 от общо свършените 120 въззивни дела, което съставлява 56 % от общо свършените дела.

 И по този показател, през 2013г. се констатира известно отстъпление, в сравнение с предходни отчетни периоди. Все пак, следва да се има предвид, че приключването на въззивните наказателни дела в кратки срокове обективно зависи от много фактори. Необходимостта от събиране на нови доказателства, неявяването на страни по уважителни причини и др. подобни водят до неизбежно отлагане на делата и влошаване показателя на съда.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 318 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 135 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 42.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 328 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 100 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 30.

През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 352 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 147 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 42.

През 2010г. в съда въззивните наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 258 пъти. От тях са отложени въззивните производства в 81 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 31.

През 2011 и 2013г.  процентът на отложените дела е по – висок, в сравнение с 2010 и 2012г., като това се е отразило и на дяла на свършените в 3 – месечен срок дела.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Потвърдени съдебни актове.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 138 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 67 дела, което съставлява 48.5%.

През предходната 2012г. Кюстендилският окръжен съд от общо приключени 143 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 67 дела, което съставлява 46.8%.

През 2011г. Окръжният съд от общо приключени 146 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 65 дела, което съставлява 44.5%.

 През 2010г. съдът от общо приключени 120 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 51 дела, което съставлява 42.5 %.

През периода 2010 - 2013г. се забелязва положителна тенденция към плавно увеличаване на процента на потвърдените първоинстанционни актове от 42 до 48.

През 2013г. са потвърдени 55.1% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 37.2% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През предходната 2012г. са потвърдени 45.5% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 48.4% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2011г. са потвърдени 54% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 35% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През 2010г. са потвърдени 37% от атакуваните актове на Дупнишкия районен съд, както и 49% от атакуваните актове на Кюстендилския районен съд.

През периода 2010 - 2013г.  не се наблюдава определена тенденция относно показателите на съдиите от двете районни съдилища по отношение на потвърдени първоинстанционни актове. През 2011г. и 2013г. е констатирано значително подобрение в работата на съдиите от наказателно отделение на ДРС, съответно влошаване по отношение на колегите им от Кюстендил. През 2010 и 2012г. резултатите по този показател са  в полза на съдиите от КРС.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2013г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 30 броя въззивни наказателни дела – 22%. По 3 дела е приложно условно осъждане, по 7 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 5 е увеличено, по 15 дела са допуснати промени в наказателната част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 17 първоинстанционни актове – 19.5%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 13 – 25.4%.

През 2012г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По 3 дела е приложно условно осъждане, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по едно е увеличено, по 9 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 12 първоинстанционни актове – 15.1%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 10 – 15.6%.

През 2011г. въззивният съд  е изменил съдебните актове по 22 броя въззивни наказателни дела – 15%. По едно дело е приложно условно осъждане, по друго то е отменено, по 6 дела наложеното от районния съд наказание е намалено, по 11 дела са допуснати промени в наказателната част и по 3 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 10 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 12 – 16.2%.

През 2010г. съдът е изменил съдебните актове по 15 броя въззивни наказателни дела – 12.5%. По едно дело наложеното от районния съд наказание е увеличено, по 5 дела – то е намалено, по 7 дела са допуснати промени в наказателната част и по 2 дела - в гражданската част. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 9 първоинстанционни актове – 13.8%, докато по отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 6 – 10.9%.

Налага се извода, че за периода 2010 - 2013г. се наблюдава тенденция към постепенно увеличение на процента на изменените съдебни актове от 12 до 22 за последните  два отчетни периода.

 

Отменени съдебни актове.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 30 от общо свършените 138 въззивни наказателни дела – 21.7%, като по 23 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 75 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 3 дела съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 34 от общо свършените 143 въззивни наказателни дела – 23.7%, като по 19 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 15 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по едно дело съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 24 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 17 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. По 4 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

През 2010г. Окръжният съд е отменил изцяло съдебните актове по 41 въззивни наказателни дела, като по 27 броя дела съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а по 14 дела след отмяната му въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 5 дела съдебните актове са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав.

От отменените изцяло през 2013г. първоинстанционни съдебни актове, 18 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 12 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 20.6 и за КРС – 23.5. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 14 – 16% и на КРС – 9 или 17.6%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 4 – 4.5% и по отношение на КРС – 3 или 5.9%.

За сравнение, от отменените изцяло през 2012г. първоинстанционни съдебни актове, 24 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 10 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 30.3 и за КРС – 15.6. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 14 – 17.7% и на КРС – 5 или 7.8%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 10 – 12.6% и по отношение на КРС – 5 или 7.8%.

От отменените изцяло през 2011г. първоинстанционни съдебни актове, 19 са постановени по отношение актове на  Дупнишкия районен съд и 22 – по отношение актове на  Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 26.3 и за КРС – 29.7. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 11 – 15.2% и на КРС – 13 или 17.5%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 8 – 11% и по отношение на КРС – 9 или 12%.

От отменените изцяло през 2010г. първоинстанционни съдебни актове, 25 са постановени по отношение актове на Дупнишкия районен съд и 16 – по отношение актове на Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС възлиза на 38.4 и за КРС – 29. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на ДРС са 16 – 24.6% и на КРС – 11 или 20%, съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС са 9 – 13.8% и по отношение на КРС – 5 или 9%.

За разлика от предходния отчетен период по отношение на критерия „отменени първоинстанционни съдебни актове”, през 2013г. показателите на съдиите от наказателно отделение на ДРС са по – добри в сравнение с тези на колегите им от КРС.

 

Прекратени производства.

 

През отчетната 2013г. въззивният съд е прекратил производството по 8 въззивни дела. През предходната 2012г. въззивният съд е прекратил производството по 19 въззивни дела. През 2011г. е прекратено производството по 14 въззивни дела, като през 2010г. е прекратено производството по 8 въззивни дела.

 

 Горепосочените показатели относно разглежданите в Кюстендилския окръжен съд през 2013г. въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че качеството на правораздаване на двете районни съдилища по наказателни дела като цяло бележи леко подобрение, в сравнение с предходни отчетни периоди.

През 2011г. за разлика от 2010г., показателите на съдиите от наказателно отделение при ДРС по отношение на потвърдените, изменени и отменени първоинстанционни актове са по – добри от тези на колегите им от КРС. През 2012г. показателите на наказателните отделения при двете съдилища са приблизително еднакви с лек превес за съдиите от КРС. През 2013г. показателите на съдиите от ДРС отново превъзхождат в известна степен тези на съдиите от КРС.

 

1.в.в. Въззивни частни наказателни дела.

 

През 2013г в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 138 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 5 дела. През годината съдът е успял да приключи 140 дела от общо за разглеждане 143,  или 98%. От свършените 140 дела, по отношение на 137 или 98% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 3 дела.

През предходната 2012г. в съда са постъпили общо 185 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 13 дела. През годината съдът е успял да приключи 193 дела от общо за разглеждане 198,  или 97%. От свършените 193 дела, по отношение на 180 или 93% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 5 дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили общо 163 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 11 дела. През годината съдът е успял да приключи 161 дела от общо за разглеждане 174,  или 93%. От свършените 161 дела, по отношение на 148 или 92% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 13 дела.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 140 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 7 дела. През годината съдът е успял да приключи 136 дела, като 128 от тях, или 94%, в 3 – месечен срок. В края на годината са останали несвършени 11 дела.

За периода 2010 – 2012г. се наблюдава тенденция към непрекъснато увеличаване броя на подаваните частни жалби и протести срещу актове на двете районни съдилища, като от 140 през първата година той е достигнал 185 през 20102г. През отчетната 2013г. постъпленията от този вид са в рамките на тези от 2010г.

От постъпилите за разглеждане през 2013г. въззивни частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.243 ал.6 НПК – 47 броя, по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК – 27 броя, както и тези по чл.249 ал.3 НПК – 18 броя.

От постъпилите за разглеждане през 2012г. въззивни частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.243 ал.6 НПК – 60 броя, по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК – също 50 броя, както и тези по чл.249 ал.3 НПК – 29 броя.

От постъпилите за разглеждане през 2011г. въззивните частни наказателни дела основен дял заемат тези по чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК – 41 броя, както и тези по чл.249 ал.3 НПК – 35 броя. Възможността за обжалване и протестиране на разпорежданията на съдия – докладчик по чл.249 ал.2 НК бе приета с изменение на НПК от м.април 2010г.

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 18 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като 17 по подадени частни протести и 1 по подадена жалба от подсъдим. 7 броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателно отделение на ДРС и 11 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 10 от атакуваните съдебни актове, отменил е 5, а по 3 от делата производството е прекратено. По отношение разпореждания на ДРС са потвърдени 3 – 42% и отменени 2 – 28%. Потвърдени са 7 от разпорежданията на КРС – 64%, а са отменени 3 – 27%. 

През предходната 2012г. в Окръжния съд са образувани 27 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 8 броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателно отделение на ДРС и 19 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 21 от атакуваните съдебни актове и е отменил 6. По отношение разпореждания на ДРС са потвърдени 6 – 75% и отменени 2 – 25%. Потвърдени са 15 от разпорежданията на КРС – 79%, а са отменени 4 – 21%. 

За сравнение, през 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 35 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 23  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателно отделение на ДРС и 12 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 24 от атакуваните съдебни актове и е отменил 11. По отношение разпореждания на ДРС са потвърдени 16 – 70% и отменени 7 – 30%. Потвърдени са 8 от разпорежданията на КРС – 67%, а са отменени 4 – 33%. 

През 2010г. в Окръжен съд са образувани 15 въззивни частни наказателни дела по чл.249 ал.3 НПК, като всички по подадени частни протести. 11  броя дела са образувани по подадени частни протести срещу разпореждания на съдии от наказателно отделение на ДРС и 4 броя дела – на КРС. Окръжният съд е потвърдил 13 от атакуваните съдебни актове и е отменил 2.

 

Касационни производства по НАХД.

 

През отчетната 2013г., както и през предходния период 2010 -  2011г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане касационни производства по наказателно административен характер дела. През 2009г. в съда са постъпили за разглеждане 3 касационни производства по наказателно административен характер дела, които са приключени до края на годината.

          От 2007г. тези производства се разглеждат от Административен съд Кюстендил, което обяснява постепенното намаление, съответно липса на постъпления и на решени дела.

 

           Горепосочените данни навеждат на извода, че и през отчетната 2013г. наказателните дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция са приключвани от съдиите в наказателно отделение в относително кратки срокове, включително и тези, които се разглеждат в открито съдебно заседание.

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко групи. Както вече бе посочено, от изцяло отменените през 2013г. общо 30 съдебни актове на районните съдилища в 23 случая делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, а в 7 случая е постановена нова присъда.

От тези 23 броя дела, 13 са внохд, 7 – внчхд и 3 – внахд.

На първо място, при по – голяма част от отменените изцяло присъди по внохд делото е върнато за доразследване на прокурора заради :

          - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при привличането в качеството на обвиняем и при изготвяне на обвинителния акт / ВНОХД 246/2012, присъда на КРС по НОХД 373/2011г./;

          - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при  изготвяне на обвинителния акт / ВНОХД 86/2013, присъда на КРС по НОХД 765/2012/ .

          На второ място, отменени изцяло присъди с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда заради :

           - допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при провеждане на съдебното следствие;

           -  допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила при постановяване на присъдата;

           -   липса на мотиви по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 вр.чл.335 ал.2 НПК / ВНЧХД 15/2013, присъда на ДРС по НЧХД 708/2010г/.

 

И в предишни отчетни доклади е подчертавана необходимостта от задълбочено запознаване с делото от страна на съдия – докладчика преди неговото насрочване. В противен случай е възможно да последва връщане на делото от открито съдебно заседание или нарушенията на процесуални правила да бъдат констатирани едва на въззивното производство, последвано от отмяна на постановения съдебен акт и връщане на делото за доразследване.

  В по – малък на брой случаи – 7 дела, от страна на районния съд  е направен необоснован извод относно събрания доказателствен материал, което е довело до неправилност на съдебния акт, като в тези случаи въззивният съд го е отменял с постановяване на нов такъв с обратен резултат. Единични са случаите, при които въззивният съд е достигнал до противоположни от районния такъв изводи след събиране на нови доказателства. Все пак, следва да се обърне внимание на съдиите от наказателните колегии на районните съдилища за пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата. Непровеждането на пълно и всестранно съдебно следствие води не само до евентуално изменяне или отменяне на първоинстанционния акт, но и до забавяне на съдебното следствие пред въззивната инстанция.

 

         В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на мотивите и съдебните решения в законоустановения срок. От началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на мотиви към присъди и на съдебни решения. Съответно в Окръжен съд Кюстендил се получават ежемесечни справки от двете районни съдилища.

 

2. Граждански дела.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1038 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 259 дела. От общо разглеждани през годината 1297 граждански дела съдът е успял да свърши 996, или 77%. От свършените общо 996 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 803 дела, или 81%. В края на 2013г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 301.

През предходната 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 979 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 229 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 949, или 79%. От свършените общо 949 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 788 дела, или 83%. В края на 2012г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 259.

За сравнение, през 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 992 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 216 дела. От общо разглеждани през годината 1208 граждански дела съдът е успял да свърши 979, или 81%. От свършените общо 979 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 820 дела, или 84%. В края на 2011г. броя на несвършените граждански дела възлиза на 229.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 980 граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 207 дела. От общо разглеждани през годината 1187 граждански дела съдът е успял да свърши 971, или 82%. От свършените общо 971 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 808 дела, или 83%. В края на 2010г. броят на несвършените граждански дела възлиза на 216.

През периода 2010г. - 2013г. постъпленията от граждански дела в Окръжен съд са сравнително равномерни в рамките на 979 – 1038 дела, като през отчетната година е констатиран своеобразен връх. Съдиите от гражданско отделение на съда не са успели да компенсират увеличението в постъпленията и са допуснали увеличение на броя на несвършените в края на годината дела – с 42 броя, 36 от които търговски. За последните 4 отчетни периода броят на несвършените в края на годината граждански дела непрекъснато расте – от 207 в началото да 2010г. до 301 в края на 2013г. През 2014г. свободното място за съдия в гражданско отделение на Окръжния съд ще бъде попълнено, което би позволило и подобряване показателите на работа по граждански дела.

 

2.а Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като първа инстанция.

 

Постъпления.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 101 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2012г. 72 дела. Постъпили са за разглеждане също така 152 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 22 фирмени дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 125 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2011г. 42 дела. Постъпили са за разглеждане също така 127 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в края на 2010г. 46 дела. Постъпили са за разглеждане също така 99 търговски дела, сред които такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 33 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане отново 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останали несвършени в края на 2009г. 52 дела. Постъпили са за разглеждане също така 64 търговски дела, както и 32 дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.

За периода 2010 – 2011г. е била налице е тенденция към постепенно намаляване броя на  постъпленията в Окръжния съд от първоинстанционни граждански дела. През 2012г. се наблюдава рязко увеличение в броя на тези постъпления с 43%, като  за последните няколко периода се наблюдава непрекъснато увеличение на броя на търговските дела и ръст от 22% само за 2012г. През 2013г. е отчетен спад в постъпленията от граждански дела и увеличение на тези от търговски. 

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Граждански дела.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 101 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 72 дела, или общо 173 броя дела. Съдиите от гражданското отделение на окръжния съд са свършили 110 от тези 173 дела – 64%. От приключените 110 граждански дела, 65 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 59%. В края на годината са останали несвършени 63  дела.

През предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 125 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 42 дела, или общо 167 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 95 от тези 167 дела – 57%. От приключените 95 граждански дела, 60 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 63%. В края на годината са останали несвършени 72  дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 46 дела, или общо 117 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 75 от тези 117 дела – 64%. От приключените 75 граждански дела, 50 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 67%. В края на годината са останали несвършени 42  дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 71 първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 52 дела, или общо 123 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 77 от стоящите за разглеждане 123 дела – 62%. От приключените 77 граждански дела, 42 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 55%. В края на годината са останали несвършени 46  дела.

Видима е тенденцията за непрекъснато подобряване на работата на съдиите от гражданско отделение на Кюстендилския окръжен съд през периода 2010 – 2011г., които са се възползвали и от постепенното намаляване на постъпленията от този вид дела. Значително е увеличението по отношение броя на свършените в 3 – месечен срок дела. Същевременно, постепенно се намалява броя на висящите в края на двата отчетни периода несвършени дела – от 55 до 42. През 2012г. резкият скок в постъпленията е попречил тази тенденция да бъде продължена, макар съдиите от гражданско отделение са успели в известна степен да го компенсират.  През 2013г. отново е увеличен процента на свършените в 3 – месечен срок дела и е намален броя на несвършените в края на годината първоинстанционни граждански дела.

 

Търговски дела – искове по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР.

 

Бе посочено, че през 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 152 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 74 дела, или общо 226 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на Окръжния съд са успели да свършат 116 от тези 226 дела – 51%. От приключените 116 търговски дела, 72 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 62%. В края на годината са останали несвършени 110 дела.

През предходната 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 127 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 62 дела, или общо 189 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са успели да свършат 115 от тези 189 дела – 61%. От приключените 115 търговски дела, 83 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 72%. В края на годината са останали несвършени 74  дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 99 търговски дела от различни видове, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 37 дела, или общо 136 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 74 от тези 136 дела – 54%. От приключените 74 търговски дела, 52 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 70%. В края на годината са останали несвършени 62  дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 64 търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 47 дела, или общо 111 броя дела. Съдиите от гражданско отделение на окръжния съд са свършили 74 от тези 111 дела – 67%. От приключените 74 търговски дела, 48 са приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява 65%. В края на годината са останали несвършени 37  дела.

По отношение на търговските спорове се наблюдава непрекъсната тенденция към увеличаване на постъпленията в периода 2010 – 2013г., което е довело и до увеличаване на несвършените в края на годината от дела от 47 на 110. Това е обяснимо, доколкото в тази група се включват и делата за  несъстоятелност на търговци, чието разглеждане изисква продължителен период от време. Все пак, през 2014г. съдиите от гражданско отделение на Окръжния съд следва да положат усилия за намаляване на този брой.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 400 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 237 дела, което съставлява 59%.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 320 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 207 дела, което съставлява 65%.

През предходната 2011г. Окръжният съд е насрочил 175 първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 118 дела, което съставлява 67%. През 2010г. са насрочени 258 първоинстанционни граждански дела, от които са отложени 147 дела - 57%.

 

 Резултати от съдебните актове.

 

През 2013г. от общо приключени 258 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 108 броя дела – 42%, отчасти – по 15 дела – 8%, искът е отхвърлен по 57 броя дела – 22%. По спогодба през годината са прекратени 9 дела и 69 – по други причини.

През 2012г. от общо приключени 214 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 103 броя дела – 48%, отчасти – по 11 дела – 5%, искът е отхвърлен по 44 броя дела – 21%. По спогодба през годината са прекратени 4 дела и 52 – по други причини.

През предходната 2011г. от общо приключени 164 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 76 броя дела – 46 %, отчасти – по 14 дела – 9%, искът е отхвърлен по 41 броя дела – 25%. По спогодба през годината е прекратено 1 дело и 33 – по други причини.

През 2010г. от общо приключени 176 първоинстанционни граждански и търговски дела, Кюстендилският окръжен съд е уважил изцяло предявените искове по 95 броя дела – 54 %, отчасти – по 15 дела – 9%, искът е отхвърлен по 54 броя дела – 31%. По спогодба през годината са прекратени 3 дела и 9 – по други причини.

През 2013г. са обжалвани 81 от постановените от Окръжния съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което съставлява 31% от общо свършените през годината дела.

 

Постъпления по видове дела.

 

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2013г. са следните:

Искове по СК - 22; облигационни искове – 60, от които 23 получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 46, от които 1 получено по подсъдност; искове за откриване на производство по несъстоятелност и особени производства в процедурата по несъстоятелност - 52; други видове дела - 64.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2012г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове – 81, от които 37 получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 48, от които 4 получени по подсъдност; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 15; други видове дела - 73.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2011г. са следните:

Искове по СК - 21; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 27; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 17; други видове дела - 35.

Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2010г. са следните:

Искове по СК - 31; облигационни искове - 64; искове по ТЗ - 12; искове за откриване на производство по несъстоятелност - 5; други видове дела - 40.

Очевидна е тенденцията структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела да се запазва в определени рамки през периода 2010 – 2013г., при това независимо от увеличаването или намаляването на постъпленията. През 2013г. се наблюдава значително увеличаване на постъпленията от искове за откриване на производства по несъстоятелност, като причината се корени във влошената икономическа обстановка в областта и страната.

 

Срокове за разглеждане на делата.

 

В края на отчетната 2013г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 40 броя, между 3 и 5 години – 6 броя и повече от  5 години – 5 броя.

В края на предходната 2012г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 26 броя, между 3 и 5 години – 4 броя и повече от  5 години – 4 броя.

В края на 2011г. броят на тези, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 10 броя, между 3 и 5 години – 2 броя и повече от  5 години –  0 броя.

В края на 2010г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 12 броя, между 3 и 5 години – 6 броя и повече от  5 години –  0 броя.

За периода 2010 – 2011г. е била налице положителна тенденция към постепенно намаляване на броя на първоинстанционните граждански дела, останали несвършени за срок, по – дълъг от една година. Все пак, ръстът на постъпленията през последните две години е довел до влошаване на този показател през последните два отчетни периоди.

 

2.в Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд като въззивна инстанция.

 

Постъпления.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 505 въззивни граждански дела, съответно 267 дела по жалби срещу решения на ДРС и 238 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 94 броя дела.

През предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 423 въззивни граждански дела, съответно 205 дела по жалби срещу решения на ДРС и 218 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 93 броя дела.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 511 въззивни граждански дела, съответно 259 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 броя дела.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела,  съответно 249 дела по жалби срещу решения на ДРС и 252 срещу решения на КРС. Съдът е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 81 броя дела.

За периода 2010 – 2013г. постъпленията от въззивни граждански дела са били сравнително равномерни, с изключение на 2012г., когато е констатирано намаление до 423 броя дела.

 

Движение и разглеждане на делата.

 

Както бе посочено по – горе, през отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 505 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на 2012г. 94 дела. От общо разглеждани през годината 599 дела съдът е успял да свърши 498, или 83%. От свършените общо 498 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 407 дела, или 82%. В края на 2013г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 101.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 423 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на 2011г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 516 дела съдът е успял да свърши 422, или 82%. От свършените общо 422 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 341 дела, или 81%. В края на 2012г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 94.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 511 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2010г. 93 дела. От общо разглеждани през годината 604 дела съдът е успял да свърши 511, или 85%. От свършените общо 511 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 410 дела, или 80%. В края на 2011г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

През 2010г. в съда са постъпили за разглеждане 501 въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2009г. 81 дела. От общо разглеждани през годината 582 дела съдът е успял да свърши 489, или 84%. От свършените общо 489 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 403 дела, или 82%. В края на 2010г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза на 93.

Следва да се отбележи, че за периода 2010г. – 2013г. броят на несвършените в края на всяка година въззивни граждански дела леко се е увеличил. Все пак, съдиите от гражданско отделение при Кюстендилския окръжен съд са успели през 2013г. да допуснат увеличение на този показател само със 7 дела, при положение че общите постъпления от този вид са се увеличили с 82 дела.

 

Проведени съдебни заседания.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 497 въззивни граждански дела, от които са отложени 103 дела – 21%.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 449 въззивни граждански дела, от които са отложени 119 дела – 27%.

През 2011г. Окръжният съд е насрочил 597 въззивни граждански дела, от които са отложени 143 дела – 24%.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е насрочил 561 въззивни граждански дела, от които са отложени 153 дела – 27%.

И по отношение на този показател през периода 2010 - 2013г. се забелязва положителна тенденция към значително намаляване на относителния дял на отложените дела, в сравнение с периода 2004 – 2008г., когато процентът е възлизал на около 50.

 

Въззивен съдебен контрол.

 

Оставени в сила съдебни актове.

 

 

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през отчетната 2013г. 498 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 259 от тях – 52%. Съответно са оставени в сила 46% от актовете на ДРС и 58% - от тези на КРС.

От общо свършените от Кюстендилският окръжен съд през  2012г. 422 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 228 от тях – 54%. Съответно са оставени в сила 55% от актовете на ДРС и 53% - от тези на КРС.

От общо свършените от Окръжния съд през предходната  2011г. 511 въззивни граждански дела, оставени в сила са първоинстанционните решения по 325 от тях – 64%. Съответно са потвърдени 59.3% от актовете на ДРС и 67.9% - от тези на КРС.

През 2010г. от свършени 489 въззивни граждански дела, съдът е оставил в сила първоинстанционните решения по 261 от тях – 53%. Съответно са потвърдени 50.4% от актовете на ДРС и 56.2% - от тези на КРС.

През периода 2010 – 2013г. е налице тенденция към запазване на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни съдебни актове в рамките на не по – малко от 50%. През 2011г. се забелязва повишаване на относителния дял на оставените в сила решения до 64%, като през 2012г. и 2013г. е констатирано намаление до 52 - 54%.

 

Изменени съдебни актове.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 84 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 17%. Съответно са изменени 20% от актовете на ДРС и 13% - от тези на КРС.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е изменил 56 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 13%. Съответно са изменени 13% от актовете на ДРС и 14% - от тези на КРС.

През 2011г. Окръжният съд е изменил 82 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 16%. Съответно са изменени 17% от актовете на ДРС и 15% - от тези на КРС.

През 2010г. Окръжният съд е изменил 71 съдебни актове на двете районни съдилища, което съставлява 14.5%. Съответно са изменени 12% от актовете на ДРС и 16.8% - от тези на КРС.

Видима е тенденцията процентът на изменените първоинстанционни актове да е постоянен през различните отчетни периоди, в рамките на около 14 - 17%.

 

Отменени съдебни актове.

 

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 57 въззивни граждански дела – 11%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 14% от актовете на ДРС и 8% - от тези на КРС.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 44 въззивни граждански дела – 10.4%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 9.7% от актовете на ДРС и 11% - от тези на КРС.

За сравнение, през 2011г. Окръжният съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 49 въззивни граждански дела – 9.5%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.4% от актовете на ДРС и 6.7% - от тези на КРС.

През 2010г. Окръжен съд е отменил изцяло съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв по 59 въззивни граждански дела – 12%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново решение 12.5% от актовете на ДРС и 11.6% - от тези на КРС.

За периода 2010 – 2013г. се наблюдава относителна равномерност в процента на отменените първоинстанционни актове и запазването му в рамките на 10 - 12%.

 

Обезсилени съдебни актове.

 

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 16 въззивни дела, което съставлява 3.2%. Съответно са обезсилени 4.6% от актовете на ДРС и 1.7% - от тези на КРС.

През предходната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 16 въззивни дела, което съставлява 3.7%. Съответно са обезсилени 5.3% от актовете на ДРС и 2.3% - от тези на КРС.

За сравнение, през 2011г. Окръжният съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 18 въззивни дела, което съставлява 3.5%. Съответно са обезсилени 4.2% от актовете на ДРС и 2.7% - от тези на КРС.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е обезсилил първоинстанционните съдебни актове по 32 въззивни дела, което съставлява  - 6.5%. Съответно са обезсилени 9.16% от актовете на ДРС и 4% - от тези на КРС.

 През периода 2010 – 2013г. процентът на обезсилените съдебни актове бележи тенденция към намаление от 6.5 на 3.2 за отчетната година. Очевидно е, че съдиите от гражданските отделения на двете районни съдилища полагат усилия за подобряване качеството на своята работа, което е довело  и до намаляване на броя на обезсилените решения по граждански дела.

 Причините за обезсилване на решения по граждански дела  на двете районни съдилища могат да бъдат обобщени в няколко основни групи, а именно :

          - поради произнасяне не по предявения иск / В.гр.д. 71/2013, решение на КРС по гр.д. 4168/2011г./;

          - поради произнасяне по недопустим иск / В.гр.д. 174/2013, решение на ДРС по гр.д. 872/2011г./;

           - поради констатирана нередовност на исковата молба / В.гр.д. 199/2013, решение на ДРС по гр.д. 595/2012г. /;

           - в редки случаи е налице и т.нар. „безвиновно” обезсилване поради постигане на спогодба между страните или смърт на страна в срока на произнасяне, без това да е било известно на първоинстанционния съд;

      Все пак, и през настоящата 2014г. следва да се обърне внимание на съдиите от гражданските отделения на районните съдилища за полагане на усилия с цел преодоляване случаите на обезсилване на съдебни решения, а именно – по – задълбочена предварителна подготовка по делото, както и изготвяне на ясни и разбираеми съдебни актове.

 

Прекратени производства.

 

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 82 въззивни граждански дела, което съставлява – 16.4%.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 78 въззивни граждански дела, което съставлява – 18.4%.

През 2011г. е прекратено производството по 37 въззивни граждански дела, което съставлява – 7.2%. През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е прекратил производството по 60 въззивни граждански дела, което съставлява – 12.2%.

 

В заключение, предвид гореизложените данни относно въззивните граждански дела, разглеждани от съдиите при Кюстендилски окръжен съд, може да бъде направен извод за подобрение в работата на гражданските отделения на двете районни съдилища по отношение на потвърдените, изменени, отменени и обезсилени първоинстанционни актове. През периода 2010 - 2013г.,   показателите на съдиите от гражданско отделение на  КРС са малко по – добри от тези на колегите им при ДРС.

 

Постъпили частни жалби и жалби за бавност.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 223 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 17 броя. През годината КОС е успял да свърши 213 от общо разглеждани 240 дела, като несвършените в края на годината дела са 27 броя. От общо свършени 213 дела, по отношение на 201 или 94% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 29 броя. През годината КОС е успял да свърши 275 от общо разглеждани 292 дела, като несвършените в края на годината дела са 17 броя. От общо свършени 275 дела, по отношение на 264 или 96% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 263 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 34 броя. През годината КОС е успял да свърши 268 от общо разглеждани 297 дела, като несвършените в края на годината дела са 29 броя. От общо свършени 268 дела, по отношение на 259 или 97% това е сторено в 3 – месечен срок.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 283 частни жалби срещу актове на районните съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 броя. През годината КОС е успял да свърши 266 от общо разглеждани 300 дела, като е допуснал увеличение на несвършените в края на годината дела със 17 броя до 34.

През периода 2010г. – 2013г. се констатира постепенно намаляване в броя на частните жалби, постъпващи за разглеждане в Кюстендилския окръжен съд. Основната причина се корени в намалелия брой производства в районните съдилища, образувани по реда на Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

В Кюстендилския окръжен съд през 2013г. са постъпили за разглеждане 4 бр. жалби за бавност по отношение дела на ДРС, които са разгледани. Две са уважени, като едната от тях частично, производството по едно дело е прекратено, а една жалба за бавност е оставена без уважение.

В Кюстендилския окръжен съд през 2012г. са постъпили за разглеждане три жалби за бавност по отношение дела на ДРС, които са разгледани. Една е уважена, а останалите - оставени без уважение.

         В съда през 2011г. е постъпила за разглеждане една жалба за бавност, като е разгледана и е оставена без уважение.

         През 2010г. са постъпили за разглеждане четири жалби за бавност, като всички са разгледани. Една от тях е уважена и три са оставени без уважение.

         В предишни години на съдиите от гражданските колегии на районните съдилища е обръщано внимание за срочно администриране и разглеждане на постъпващите дела и преписки. Очевидно е, че това е взето предвид, доколкото през последните 3 години две от постъпилите за разглеждане 9 жалби за бавност са уважени. През периода 2007 – 2008г. са постъпили 11, като са уважени 8.

 

3. Административни дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд.

 

Постъпления.

 

През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъде разгледано останалото несвършено в края на 2012г. 1 дело.

През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд отново не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2011г. 3 броя дела.

През 2011г. в съда не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела.

През 2010г. в Окръжния съд отново не са постъпвали за разглеждане административни дела, но е следвало да бъдат разгледани останалите несвършени в края на 2009г. 9 броя дела.

Намалението на постъпленията от административни дела в Окръжния съд е пряка последица от извършената административна реформа, довела до създаване и функциониране на административни съдилища.

 

Движение и разглеждане на делата. Срокове за разглеждане.

 

През 2013г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи стоящото за разглеждане пред него административно дело, което е сторено извън 3 – месечния срок.

През 2012г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 3 административни дела, като в края на отчетния период несвършено е останало 1 дело. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в 3 - месечен срок.

През 2011г. Окръжният съд е успял да приключи 2 от стоящите за разглеждане пред него 5 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 3 дела. Нито едно от приключените административни дела не е свършено в инструктивния 3 - месечен срок.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е успял да приключи 4 от стоящите за разглеждане пред него 9 административни дела, като в края на отчетния период несвършени са останали 5 дела. И през този период нито едно от приключените дела не е свършено в 3 - месечен срок.

През отчетната 2013г. стоящите са разглеждане в Окръжния съд административни дела са окончателно приключени.

 

4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския  окръжен съд.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 22 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това са постановени и 138 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това са постановени 71 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 77 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане отново 33 дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата. Постановени са и 172 решения за вписване на промени по отношение на вече вписани ЮЛ.

След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани лица.

 

         В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в Кюстендилския окръжен съд се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено приключване на разглежданите граждански  дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния 3 – месечен срок, както и за изготвяне на съдебните решения в законоустановения срок. От началото на м.юли 2009г. до Председателя на Апелативен съд гр.София се изпращат месечни и 3 – месечни справки, една от които визира случаи на забавено изготвяне на съдебни решения.

  

ІІІ. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ.  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

1. Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1570 броя дела, като в сравнение с предходната 2011г. е налице увеличение в постъпленията с 66 дела. Постъпилите за разглеждане 1570 дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 320  броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1890 дела през годината са приключени 1532 – 81%, като в 3 - месечен срок са свършени 1240 от тях, което съставлява 81%. От общо свършените 1532 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1285 броя дела – 84%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 10 случая с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника по НПК, по 4 дела е одобрено постигнато между страните споразумение по ГПК, по 7 дела поради връщане на прокурора за доразследване, и в 226 случая – поради други причини.

В края на 2013г. са останали несвършени 358 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 38 броя, 36 броя от които са търговски дела.

Обжалвани и/или протестирани през 2013г. са 300 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 40 броя.

През 2013г.  са проведени общо 4749 съдебни заседания, или средно по 2.51 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През предходната 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1504 броя дела, като в сравнение с предходната 2011г. е налице намаление в постъпленията със 122 дела. То се дължи най – вече в намаление постъпленията от частни наказателни дела и въззивни граждански дела. Постъпилите за разглеждане 1504 дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 294 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1798 дела през годината са приключени 1478 – 82%, като в 3 - месечен срок са свършени 1227 от тях, което съставлява 83%. От общо свършените 1478 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1219 броя дела – 82%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 14 случая с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника, в 11 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 238 – поради други причини.

В края на 2012г. са останали несвършени 320 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 26 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2012г. са 340 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 22 броя.

През 2012г.  са проведени общо 4072 съдебни заседания, или средно по 2.26 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2011г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане общо 1626 броя дела, като в сравнение с предходната 2010г. е налице увеличение в постъпленията с 32 дела. Постъпилите за разглеждане 1626 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 277 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1903 дела през годината са приключени 1609 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1357 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1609 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1425 броя дела – 89%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 30 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 9 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 145 – поради други причини.

В края на 2011г. са останали несвършени 294 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела със  17 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2011г. са 362 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година с 24 броя.

През 2011г.  са проведени общо 4150 съдебни заседания, или средно по 2.18 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

 

През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане общо 1594 броя дела, като в сравнение с предходната 2009г. е налице увеличение в постъпленията със 216 дела. Постъпилите за разглеждане 1594 дела съдът ни е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 271 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1865 броя дела през годината са приключени 1588 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1336 от тях, което съставлява 84 %. От общо свършените 1588 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1365 броя дела – 86%, а в останалите случаи производството е прекратено, като в 22 случая с оглед на одобрено споразумение и спогодба между страните, в 16 – поради връщане на прокурора за доразследване и в 185 – поради други причини.

В края на 2010г. са останали несвършени 277 броя дела, или съдът е допуснал увеличение на общия брой на висящите дела с 6 броя.

Обжалвани и/или протестирани през 2010г. са 386 акта на Кюстендилския окръжен съд, като е налице намаление в сравнение с предходната година.

През 2010г.  са проведени общо 4264 съдебни заседания, или средно по 2.28 съдебни заседания на всяко дело за разглеждане.

През периода 2010 – 2011г. се наблюдава плавно увеличение в общите постъпления от дела в Окръжен съд Кюстендил, като през 2012г. е констатирано намаление от 122 броя дела, последвано от нов ръст през отчетната година. Очевидно е, че не може да бъде направен еднозначен извод относно тенденциите в тази посока.

 През периода 2010 – 2013г. се наблюдава непрекъснато нарастване в броя на несвършените в края на всяка година дела. В началото на 2010г. те са били 271 и в края на отчетната 2013г. броят им е достигнал 358, като увеличението се дължи почти изцяло на несвършени търговски дела. Именно ръстът в постъпленията от търговски дела пряко рефлектира и върху увеличения брой несвършени дела.

 

2.Натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд.

 

И през отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал с 15 съдии по щат, макар че през цялата година е работил в намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 10.50 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно по 8.51 броя дела.

През годината съдиите от гражданско отделение са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.81 дела, а са свършвали средно месечно по 8.30 броя дела.

В наказателно отделение на съда през 2013г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.88 дела, а са свършвали по 8.93 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2013г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 11.74 дела, свършвани средно месечно по 9.52 броя дела.

 Следва да бъде отчетено, че съдиите от гражданско отделение са участвали през годината в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия. Съответно съдиите от наказателно отделение са участвали в разглеждане на част от частните граждански дела / обезпечения/ , разглеждани от дежурен съдия.

През предходната 2012г. Кюстендилският окръжен съд е разполагал отново с 15 съдии по щат, като през цялата година е работил в намален състав. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 9.99 дела месечно, като те са свършвали месечно по 8.21 броя дела. Съдиите от гражданско отделение са били 10 по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 7.91 броя дела.

В наказателно отделение на съда през 2012г. са работили 5 съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.83 дела, а са свършвали по 8.82 дела средно месечно.

 Действителната натовареност на съдиите в Кюстендилския окръжен съд през 2012г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 11.53 дела, свършвани средно месечно по 9.47 броя дела.

За сравнение, през 2011г. тяхната действителна натовареност възлиза на разглеждани средно месечно по 12.44 дела, свършвани средно месечно по 10.52 броя дела. Съдиите от  гражданско отделение са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са свършвали средно месечно по 8.16 броя дела. В наказателно отделение на съда през 2011г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 11.58 дела, а са свършвали по 10.50 дела.

През 2010г. действителна натовареност на съдиите от Окръжния съд възлиза на 11.88 дела месечно, като те са свършвали месечно по 10.11 броя дела. Съдиите от  гражданско отделение са били 10, като са разглеждали средно месечно по 9.89 дела, а са свършвали средно месечно 8.09 броя дела. В наказателно отделение на съда през 2010г. са работили 5 съдии, които са разглеждали средно месечно по 11.30 дела, а са свършвали по 10.28 дела месечно.

         Тези показатели разкриват, че през периода 2010 – 2013г. натовареността на съдиите от Окръжен съд Кюстендил е  равномерна. Намирам, че така постигнатата натовареност на съдиите от Кюстендилския окръжен съд през последните няколко години е оптимална. Тя им дава възможност за все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по - задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на по - качествени съдебни актове. Още повече, според публикувана таблица за натовареност на магистратите в съдилищата в раздел „Съдебна статистика, регистри” в интернет страницата на ВСС, по показателя „действителна натовареност” през първата половина на 2013г. за Окръжните съдилища, СГС и СпНС, Кюстендилският окръжен съд се нарежда на 5 място по брой дела за разглеждане и на 7 по брой свършени дела. 

 

       ІV. Разрешения по ЗСРС.

 

           За периода 01.01. – 31.12.2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 91 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 74 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

           13 броя от постъпилите искания представляват такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 25.02.2014г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са общо 7 веществени доказателствени средства, съответно по 5 от дадените разрешения.

          От постъпилите общо 91 броя искания, от дирекциите на МВР са постъпили 65 броя, от наблюдаващ прокурор – 1 брой, от териториален отдел на ДА „НС” / включително и ГД БОП/ – 25 броя.

          Исканията се подават за разкриване и предотвратяване най – вече на престъпления по чл.242 и 354а НК, както и на такива по чл.195, 198, 209, 234, 252, 278а, 282 ал.3, 301, 330 и 339 НК.

          През отчетната 2013г. от състави на Кюстендилския окръжен съд са постановени 4 бр. оправдателни присъди, като сред доказателствата по делата не са приложени и използвани ВДС, изготвени по реда на ЗСРС.

           През годината по 36 бр. наказателни дела са постановени присъди или са одобрени споразумения, с които подсъдимите са признати за виновни в извършване на престъпления от общ характер.  По 3 бр. от тях за постановяване на присъдата са използвани ВДС, изготвени по реда на ЗСРС. Повдигнатите обвинения са за извършване на престъпления по чл.283 - 1 бр. дело и 301 НК – 2 бр. дела.

         За сравнение, през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 219 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 178 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване. Изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 14 от дадените разрешения.

          През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили общо 393 броя искания за прилагане на СРС по отношение на около 301 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване, доколкото са отговаряли на изискванията на чл.14 ал.1 вр.чл.3 ал.1 ЗСРС. Към 31.12.2011г. изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРС в Окръжен съд Кюстендил са веществени доказателствени средства по 35 от дадените разрешения.

           През 2010г. в Окръжния съд са постъпили общо 386 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на около 250 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за използване.

           През 2009г. са постъпили общо 188 броя искания за прилагане на СРС. 

         

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

1. Сграден фонд на Кюстендилския окръжен съд.

 

Кюстендилският окръжен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали, две от които се ползват от районен съд, а другите две са на разположение на Кюстендилския окръжен съд. По споразумение между двете съдилища, една от залите на Кюстендилския окръжен съд през един ден от седмицата/ четвъртък/ се ползва от Районния съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата съществува конструктивна връзка на два етажа.

Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната служба на Кюстендилския районен съд. Част от помещенията в тази част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на Кюстендилския окръжен съд. Между това ниско тяло и високото основно тяло на сградата през 2012г. бе изграден проход, като се улесни дейността на двете съдилища, включително и използването на петата съдебна зала.

 Във високото тяло на сградата са разположени Кюстендилският окръжен съд, Кюстендилският районен съд и  Кюстендилската окръжна прокуратура. Едно от помещенията на втория етаж е пригодено за съдебна зала и се използва от Районния съд. Едно от помещенията в приземния етаж, както и друго в партерния се използват за нуждите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието. Трите звена на съдебната система разполагат със сравнително ограничен ресурс от помещения, въпреки че през 2009г. Районна прокуратура се пренесе в друга сграда. Макар и неопределено като краен срок, предстои поетапно преместване и на Кюстендилска окръжна прокуратура, което би облекчило работата най - вече на съдебните служители и възможността за обслужване на страните по делата, както и на граждани и представители на други учреждения.         

Реалните възможности на сградата ограничават полезното пространство за работа на съдиите и съдебните служители. През  годините се е налагало преграждане на част от коридорите на съда, което в известна степен засяга вътрешния интериор на сградата. Въпреки всичко, доколкото всеки от съдиите в двете съдилища е настанен в самостоятелен кабинет, налице е една безспорно важна предпоставка за ползотворна работа.

През 2012г. бяха освободени част от помещения, предоставени за ползване на ОЗ “Охрана на съдебната власт”, доколкото бе  въведена в експлоатация на новата сграда на Административен съд гр.Кюстендил. Това обстоятелство даде възможност за частично решаване на въпросите, свързани с ефективното използване на сградния фонд.

Както бе отбелязано в началото на отчетния доклад, от началото на м.октомври 2013г. на партерния етаж на Съдебна палата гр.Кюстендил бе обособена регистратура, в която първоначално работеха служители от деловодството на Окръжен съд гр.Кюстендил, а от м.февруари 2014г. – и служители на Районния съд. В нея се обслужват граждани и процесуални представители, като по този начин се подобриха условията за запознаване с делата и тяхното движение. Също така се ограничи и движението на външни лица в сградата.

 Към настоящия момент е невъзможно по обективни причини изграждането на обособена съдебна зала за разпит на защитени свидетели, респективно такава за разпит на малолетни свидетели. През 2013г., както и през предходни години, част от първоинстанционните и въззивни дела бяха разглеждани в Съдебна палата гр.Дупница, макар това да бе свързано с допълнителни разноски. От друга страна, по този начин се улеснява както достъпа до правосъдие на гражданите от Общини Дупница, Бобов дол, Бобошево, Сапарева баня, Кочериново и Рила, така и участието на съдебни заседатели от този регион по първоинстанционни наказателни дела, разглеждани от Окръжния съд.

От края на 2005г. бе завършена и газификацията за  отопление на сградата, което съчетано с монтиране на нова дограма реално доведе до подобряване на изолацията й и до намаляване на разходите. 

 

       2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския  окръжен съд.

 

         През отчетната 2013г. продължи модернизацията на техническата база в Кюстендилския окръжен съд. Бяха пуснати в експлоатация 23-те броя компютърни конфигурации DELL, закупени със средства отпуснати от ВСС, които замениха голяма част от остарялата техника. На останалата част от наличната техника бе  увеличена RAM паметта, така че  да може успешно да работи с все по завишените изисквания на наличните софтуери. Би следвало през настоящата година да се потърсят възможности за постепенна подмяна на оставащите CRT монитори с LED, с цел осигуряване на безопасна и комфортна работна среда. Такава подмяна е наложителна и предвид пределната им възраст и възможността всеки момент да излязат от строя.

         През 2013г., бяха закупени и въведени в експлоатация 1 бр. персонално мултифункционално устройство и 3 броя лазерни принтери с двустранен печат, които да подменят повредените стари принтери. През настоящата година следва да се търсят възможности за подмяна на останалите в употреба стари и доста амортизирани персонални лазерни принтери.

         Във връзка с изграденото и оборудвано помещение за регистратура бе разширена съществуващата  структурна кабелна система, така че да обхване новите работни места, като беше конфигурирана VLAN. За нуждите на службата е закупено мултифункционално устройство, като в него са инсталирани и 2 бр. пос - терминални устройства за безкасово плащане на такси. В тази насока бе преконфигурирана и деловодната система на съда с оглед тяхното управление.

         През отчетната година продължи и дооборудването с техника на „Фирмено отделение” . С отпуснатите от ВСС целеви средства бе закупен нов персонален компютър, ново мултифункционално устройство и OCR софтуер за разпознаване на текст от графичен файл, с което да се улесни прехвърлянето на информация за фирмени дела от софтуера „Делфи”, собственост на „Информационно обслужване”, в деловодната система на съда.

          В Кюстендилския окръжен съд е изградена мрежова среда на базата на Microsoft Windows Server 2003 R2.

         Изграден е домейн, в който са включени всички работни станции. Тази организация позволява централизирана администрация на системата.

         През 2013г. Кюстендилският окръжен съд разполагаше с 47 работни станции в експлоатация. 14 от тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 3 станции са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение на съдебните служители.

         Към края на 2013г. съдът разполага със 7 мрежови и 25 персонални принтера, 4 бр. мултифункционални устройства, от които 2 бр. мрежови. За нуждите на работещия модул "Електронна папка" работят и 11 скенера.

         Съдът разполага с четири сървъра.  Единият от тях е доставен по програма ФАР за Кюстендилския окръжен съд. На съда е предоставено разрешение за частично ползване, което ограничава употребата му. От трите сървъра, които ползваме, единият се използва като основен, а вторият, който е собственост на „Алианц Банк България” АД е конфигуриран като резервен. Третият сървър, който бе доставен за система за делата по несъстоятелност, която бе свалена от употреба и заменена с централизирана такава, е преконфигуриран като домейн контролер.

         Трябва да се подчертае, че за устойчивата работа на мрежата и по - доброто обслужване на клиентите на съда следваше през 2013г. да се закупят 15 UPS устройства. Поради липса на средства това не бе сторено, поради което през 2014г. следва да се търсят варианти за реализация и на този проект.

         В една от залите на Окръжен съд Кюстендил успешно функционира звукозаписна система. Поради много добрите резултати от нейната експлоатация, би следвало през 2014 година да се потърси възможност за оборудване на останалите две зали с такава техника, като особено наложително е това да бъде сторено по отношение на залата в Съдебна палата гр.Дупница.

         През отчетната 2013г. в Кюстендилския окръжен съд се използваше следния специализиран софтуер:

-         Правно-информационна система - „Апис”;

-         АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД с допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна система за цялостната работа на съда;

-         „Делфи-Търговски регистър” на „Информационно обслужване” АД - информационна система за фирмените дела;

-         Антивирусна система „Panda Admin Secure 2011” с клиенти за всички работни станции;

-         Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор”;

-         „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД – счетоводството;

-         Единна система за делата по несъстоятелност;

-         Единна система за публикация на съдебните актове в интернет;

 

         През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд бе подновена и периметровата защита Panda Gate Defender, осигуряваща защитата на вътрешната мрежа от вируси, спам, спайуеър, хакерски атаки, както и филтриране и контрол на ползваните от служителите уеб ресурси и услуги.

         Не на последно място, Кюстендилският окръжен съд има своя интернет страница - http://kjustendil.court-bg.org/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.

 

        

1. Дупнишки районен съд.

 

Кадрова обезпеченост и административно ръководство.

 

 

През 2013г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Дупнишкия районен съд включваше 12 щатни броя за съдии, като  през отчетната година те не бяха заети изцяло по различни причини. В съда са обособени наказателно и гражданско отделение, във всяко от което работят по 6 съдии. Щатът на районния съд включва също така 36 бр. съдебни служители, като всички щатни бройки са заети. В съда през отчетната година осъществяват дейност двама държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписванията. Съотношението между съдии, държавни съдебни изпълнители, съдия по вписванията и съдебни служители е 1 към 2.8.

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Ели Скоклева. С Решение на ВСС от 23.05.2013г. в съда бе назначен и заместник председател в лицето на Людмила Панайотова.

 

 Сграден фонд.

 

Дупнишкият районен съд се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в близост до центъра на град Дупница. Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от четири етажа. В сградата са настанени също така Районна прокуратура Дупница и служители на Агенцията по вписванията.

 През 2013г. от страна на ВСС бяха отпуснати средства за подмяна на дограмата на сградата, което бе реализирано през м.декември 2013г.

 

1.а Наказателни дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

1.а.а Наказателни дела от общ характер.

 

              През отчетната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 431 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 9 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 209 дела, или общо за разглеждане 640 дела.

               През предходната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 478 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 30 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 221 дела, или общо за разглеждане 699 дела.

        През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 543 новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 37 са бързите производства по реда на член 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта. Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 236 дела, или общо за разглеждане 779 дела.

         През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 547 новообразувани наказателни дела от общ характер, сред които и 29 бързи производства по реда на член 356 НПК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 183 дела, или общо за разглеждане - 730 дела.

        През периода 2010 - 2013г. е налице  тенденция към постепенно намаляване броя на  постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер – от 547 до 431 дела.  След поне още един отчетен период може да бъде направен извод дали тази тенденция към намаление ще се запази. Намалението в постъпленията е довело и до постепенно намаляване в броя на несвършените дела в края на годината.

         Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Дупнишкия районен съд през 2013г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

         За извършване на общоопасни престъпления – 178 дела или 41%, при 186 дела или 38.9% за 2012г. при 247 дела или 45.4% за 2011г., 255 дела или 46.6% за 2010г.;

          За извършване на престъпления против собствеността –  129 дела или 30%, при 125 дела или 26% за 2012г. при 161 дела или 29.6% за 2011г., 163 дела или 29,7% за 2010г.;

           За извършване на престъпления против личността – 23 дела или 5.4%, при 26 дела или 5.4% за 2012г., при 38 дела или 6.9% за 2011г., при 40 дела или 7,3% за 2010г.;

         За извършване на престъпления против стопанството – 51 дела или 11.8%, при 77 дела или 16.1% за 2012г., при 48 дела или 8.8% за 2011г., при 36 дела или 6,5% за 2010г.;

         За извършване на документни престъпления – 11 дела или 2.5%, при 10 дела или 2% за 2012г., при 11 дела или 2% за 2011г., при 16 дела или 2,9% за 2010г.; 

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 дела или 0.6%, при 2 дела или 0.4% за 2012г., при 7 дела или 1.2% за 2011г., при 12 дела или 2,16% за 2010г.; 

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта  – 28 броя или 6.4%, при 37 броя или 7.7% за 2012г., при 15 броя или 2.7% за 2011г., при 17 броя или 3, 16 % за 2010г.

         За извършване на престъпления по глава ІІІ от Особената част на НК- престъпления против правата на гражданите – 4 броя дела или 0.9%, при постъпили за 2012г. 7 дела или 1.4%, за 2012г., при отново 7 дела или 1.3% за 2011г., при 3 броя дела или 0,5% за 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода 2007 – 2009г. образувани дела в ДРС не е имало.

        За извършване на престъпления по глава  VІІ НПК - престъпления финансовата, данъчната и осигурителната система – не са постъпвали дела през 2013г., при постъпило за 2012г. 1 дело или 0.2%, при постъпили за 2011г. 2 броя дела или 0,3%, като идентични са постъпленията от тази група дела и през предходната 2010г. Следва да се отбележи, че по реда на тази глава за периода 2007 – 2009г. образувани дела в ДРС също не е имало.

        За извършване на престъпления по глава  VІІІ НПК - престъпления против дейността на ДООО – 4 броя дела или 0.9%, при постъпили за 2012г. 7 дела или 1.4%, при 7 дела или 1.3% за 2011г., при 3 броя дела или 0,5% за 2010г. По реда и на тази глава за предходните 2007 – 2009г. дела в ДРС не са образувани.

         През периода 2008 – 2013г. структурата на постъпленията в Дупнишкия районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията по видове в Кюстендилския районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. През горепосочения 5 – годишен период основната част от постъпленията в ДРС се формират от делата за извършване на общоопасни престъпления, престъпления против собствеността, престъпления против личността и престъпления против стопанството.

         Наистина, налице са и известни промени в броя на делата от тези основни четири групи. Така например през 2007г. най – многобройна група от постъпленията е била тази за извършване на престъпления против собствеността, докато през периода 2008 – 2013г. най – многобройни са постъпленията от общоопасни престъпления, най – вече такива в транспорта.

          От друга страна, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС неизменно най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления , докато в КРС най – многобройната група постъпления за 2010 и 2012г. е тази за извършване престъпления против собствеността. Тенденцията е била нарушена през  2012г., когато най – многобройната група постъпления в КРС е тази за извършване на престъпления против стопанството, най – вече такива по чл.234 НК. През отчетната 2013г., за първи път от много години, в Кюстендилския районен съд най – многобройна група постъпления от наказателни дела от общ характер е за извършване на общоопасни престъпления, следвана от тази за извършване на  престъпления против собствеността.

         Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция” при ОД Полиция Кюстендил, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по транспорта и най – вече по чл.343б ал.1 НК.

         Обстоятелството, че районът на КРС обхваща и държавната граница със Сърбия и Македония, пряко рефлектира и върху постъпленията от дела за извършване на престъпления по чл.279 и 280 НК.

 

         Движение и разглеждане на делата.

 

        През отчетната 2013г. ДРС е следвало да разгледа общо 640 наказателни дела от общ характер, от които 431 новообразувани дела и 209 броя дела, останали несвършени в края на 2012г. През отчетния период съдът е успял да свърши 443 наказателни общ характер дела – 69%, като края на отчетния период са останали несвършени 197 броя дела. От общо свършените 443 броя дела, съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 271 броя дела – 61%.

         От общо свършените през 2013г. 443 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 140 броя дела са свършени по същество с присъда – 31,6 %; прекратени и с одобрено споразумение 303 броя дела – 68.3 %, като от тях 281 са свършени със споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 63 %. Всички 9 броя дела, постъпили по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са свършени през годината, като 3 са решени с присъда и 6 са прекратени по споразумение.

 

        За сравнение, през предходната 2012г. ДРС е следвало да разгледа общо 699 наказателни дела от общ характер, от които 478 новообразувани дела и 221 броя дела, останали несвършени в края на 2011г. През отчетния период съдът е успял да свърши 491 наказателни общ характер дела – 70%, като края на отчетния период са останали несвършени 208 броя дела. От общо свършените 491 броя дела, съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 340 броя дела – 69%.

         От общо свършените през 2012г. 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 124 броя дела са свършени по същество с присъда – 25,2 %; прекратени и с одобрено споразумение 367 броя дела – 75 %, като от тях 335 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68.2%. От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 2 дела, а прекратени по споразумение - 37 броя дела.

 

        През 2011г. ДРС е следвало да разгледа 779 наказателни дела от общ характер, от които 543 новообразувани дела и 236 броя дела, останали несвършени в края на 2010г. През отчетния период съдът е успял да свърши 550 наказателни общ характер дела – 71%, като края на отчетния период са останали несвършени 229 броя дела. От общо свършените 550 броя дела съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 380 броя дела – 69%.

         От общо свършените през 2011г. 550 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 109 броя дела са свършени по същество с присъда – 19,8 %; прекратени и приключени с одобрено споразумение 441 броя дела – 80 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 73 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ са решени с присъда 6 дела, а прекратени по споразумение - 34 броя дела.

      

           През 2010г. ДРС е следвало да разгледа 730 наказателни дела от общ характер, от които 547 новообразувани дела и 183 броя дела, останали несвършени в края на 2009г. През годината Районният съд е свършил 491 наказателни общ характер дела – 67%, като края на отчетния период са останали несвършени 239 броя дела. От общо свършените 491 броя дела съдът е приключил в 3 - месечен срок 365 броя дела – 74%.

           От свършените през 2010г. 491 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд 87 броя дела са свършени по същество с присъда – 17,7 %; прекратени са по споразумение 439 броя дела – 75 %, като от тях 400 са свършени със споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 68 %; От свършените дела, по реда на член 356 от НПК са решени 6 дела, а прекратени по споразумение - 41 броя дела.

          Като положителни тенденции в работата на съдиите от наказателно отделение на ДРС през периода 2010 – 2013г. могат да се посочат поддържането на сравнително висок процент на   свършените в 3 – месечен срок дела – около 70%, и на прекратените дела по споразумение, както и тенденцията за намаляване на броя на несвършените дела  в края на всеки период. 

 

          Връщане на дела за доразследване.

 

          През отчетната 2013г. от общо постъпили за разглеждане в ДРС 431 наказателни дела от общ характер 20 броя – 4.6%, са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 13 дела или 65%, от съдия - докладчик и 7 броя дела – 35%, от открито съдебно заседание.      

          През предходната 2012г. от общо постъпили за разглеждане в ДРС 478 наказателни дела от общ характер 27 броя – 5.6%, са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 20 дела или 74%, от съдия - докладчик и 7 броя дела – 26%, от съдебно заседание.      

         През предходната 2011г. в ДРС са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 39 броя наказателни дела, като 35 от тях – 90% от съдия - докладчик и 4 броя дела – 10% от съдебно заседание.      

         През 2010г. в  съда са върнати за доразследване на органите на досъдебното производство 45 броя наказателни дела, като 36 от тях – 80% от съдия - докладчик и 9 броя дела – 20 % от съдебно заседание.

        През 2013г. част от върнатите на прокурора за доразследване 7 дела са поради отказ на съда да одобри постигнато между прокурора и защитника споразумение.   

         Все пак, следва да продължат усилията в тази посока и съдиите – докладчици да успеят напълно да прекратят практиката на връщане на дела за доразследване от открито съдебно заседание поради допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.

         Съответно намалява и относителния дял на върнатите за доразследване дела спрямо новообразуваните – през  2010г. той възлиза на 12%, през 2011г. – 7%, през 2012г. – 5.8% и през отчетната 2013г. – 4.6%. От друга страна, следва да се повтори заключението и от предишни отчетни доклади, че основна причина за  връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на  недостатъци в работата на разследващите органи. Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад / Въззивни частни дела, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд/, 42% от протестираните разпореждания по чл.249 ал.2 НПК на съдии – докладчици при ДРС са потвърдени от Окръжния съд, при 75% за предходната 2012г.

 

           Структура на наказаната престъпност.

       

          През 2013г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 513. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 460 лица,  сред които и 23 непълнолетни, а са оправдани 41 лица – 7.9%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 256 лица, като по отношение на 183 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 5 лица, на 31 е наложено наказание „глоба”, на 152 – „пробация” и на 16 лица – други наказания. От осъдените 460 лица, на 315 са определени наказания с одобрени споразумения по чл.381 – 384 НПК.

          За сравнение, през предходната 2012г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 426. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 407 лица,  сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 18 лица – 4,2%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 283 лица, като по отношение на 185 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 8 лица, на 12 е наложено наказание „глоба”, на 96 – „пробация” и на 9 лица – други наказания.

            През 2011г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 630. Осъдителни  съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 1 непълнолетен, а са оправдани 40 лица – 6,7%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 349 лица, като по отношение на 255 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 17 е наложено наказание „глоба”, на 175 – „пробация” и на 11 лица – други наказания.

            През 2010г. в Дупнишкия районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 542. Осъдителни съдебни актове са постановени срещу 483 лица,  сред които и 2 непълнолетни, а са оправдани 27 лица – 4,9%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 275 лица, като по отношение на 214 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 40 е наложено наказание „глоба”, на 159 – „пробация” и на 14 лица – други наказания.

             

         1.а.в. Наказателни дела от частен характер.

   

         През 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 39 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 49 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 88 дела съдът е свършил 47, или 53%, от които 26 по същество с присъда – 55%, а по 21 наказателното производство е прекратено по  споразумение или по други причини – 45%. В края на 2013г. в съда са останали несвършени 41 броя дела.

           През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 21 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 19 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 40 дела съдът е свършил 25, или 63%, от които 13 по същество с присъда – 52% и 12 – по  споразумение – 48%. В края на 2012г. в съда са останали несвършени 15 броя дела.

          През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 55 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 89 дела съдът е свършил 49, или 55%, от които 20 по същество с присъда – 41 % и 29 – по  споразумение – 59%.

          През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 54 дела от наказателно частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 48 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 102 дела съдът е свършил 48 от тях, или 47%, от които 15 по същество с присъда – 31 % и 33 – по  споразумение – 68%. В края на 2010г. в съда са останали несвършени 54 броя дела.

          За разлика от 2009г., когато съдиите са приключили 68% от този вид дела,  през 2010г. – 2013г. този процент е около 50. През 2012г. е постигнато ново увеличение в този показател, като е намален чувствително и броя на несвършените в края на годината дела. За периода 2010 – 2013г. постъпленията от наказателни дела от частен характер постепенно намаляват, което следва да бъде използвано от съдиите от наказателно отделение за увеличаване относителния дял на приключените производства. Очевидно е, че по отношение на този вид съществуват обективни причини за продължителното им разглеждане и неслучайно спрямо тях е отчетен най – нисък процент на свършили в 3 – месечен / 13/, в сравнение с всички други категории дела.

 

         1.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

          През отчетната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 54 броя дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 45 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 99 дела, съдът е успял да свърши 76 – 77%, от които 73 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 23 броя дела. От свършените 76 дела, 43 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 57%.

            През предходната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 35 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 44 дела, съдът е успял да свърши 36 – 82%, от които 29 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 8 броя дела. От свършените 36 дела, 29 са приключени в 3 – месечен срок – 81%.

             През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 48 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 28 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 76 дела, съдът е успял да свърши 53 – 70%, от които 50 дела с решение по същество. В края на отчетната година са останали несвършени 23 броя дела. От свършените 53 дела, 28 са приключени в 3 – месечен срок – 53%.

      През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 65 броя дела по реда на член 78а от НК. Те е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 9 броя дела. От общо стоящите за разглеждане 74 дела, съдът е успял да свърши 45, от които 39 дела с решение по същество – 86%. В края на годината са останали несвършени 29 броя дела. От свършените 45 дела, 32 са приключени в 3 – месечен срок – 71%.

         През 2013г. е констатирано значително увеличение в постъпленията от този вид дела, което се е отразило и на сроковете за приключването им.

 

         1.а.d. Частни наказателни дела.

 

         През 2013г. в Дупнишкия районен съд са образувани 273 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2012г. 6 дела. От разглежданите общо 279 дела съдът е свършил 269, всички от които в 3 – месечен срок.       

         През предходната 2012г. в Районния съд са образувани 301 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2011г. 7 дела. От разглежданите общо 308 дела съдът е свършил 299, 297 от които в 3 – месечен срок – 99%.       

         През 2011г. в Дупнишкия районен съд са образувани 263 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2010г. 6 дела. От разглежданите общо 269 дела съдът е свършил 259, 255 от които в 3 – месечен срок – 98%.       

         През 2010г. в Районния съд са образувани 327 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2009г. 19 дела. От разглежданите общо 346 дела съдът е свършил 340.

          

         Проведени съдебни заседания.

 

         В Дупнишкия районен съд през отчетната 2013г. са насрочени за разглеждане 1739 броя наказателни дела, от които 1453 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1255  броя дела – 72 %, от които общ характер – 1015 броя дела -  81%.

          В Дупнишкия районен съд през 2012г. са насрочени за разглеждане 1785 броя наказателни дела, от които 1501 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1272  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1027 броя дела -  68%.

         В Дупнишкия районен съд през 2011г. са насрочени за разглеждане 1948 броя наказателни дела, от които 1637 дела от общ характер – 84 %. Отложени са 1381  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1113 броя дела -  57 %.

        В Районния съд през  2010г. са насрочени за разглеждане 1777 броя наказателни дела, от които 1469 дела от общ характер – 82 %. Отложени са 1268  броя дела – 71 %, от които общ характер – 1004 броя дела -  68 %.

                   От тези данни може да се направи извод, че през периода 2010 – 2013г. процентът на отложените дела е постоянен и  възлиза на около 71%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

                 

         Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад, през 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 89 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 54 броя дела са образувани по жалби – 61%, и 35 – 39%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 18 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2013г. общо 107 въззивни наказателни дела по първоинстанционни съдебни актове на ДРС.

          Окръжният съд е свършил през 2013г. 87 от стоящите пред него за разглеждане 107 въззивни наказателни дела. От тях, потвърдена е присъдата по 48 дела – 55,1%; по 3 дела е приложено условното осъждане, по 4 дела наказанието е намалено, по две – наказанието е увеличено, по 8 са извършени други промени в наказателната част. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 14 дела – 16%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 4 броя дела – 4.5%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 3 дела – 3.4%, производството е прекратено.

         

             За сравнение, през 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 79 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 62 броя дела са образувани по жалби – 62%, и 30 – 38%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 18 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2012г. общо 97 въззивни наказателни дела по първоинстанционни съдебни актове на ДРС.

          Окръжният съд е свършил през 2012г. 79 от стоящите пред него за разглеждане 97 въззивни наказателни дела. От тях, потвърдена е присъдата по 36 дела – 45,5%; по 2 дела е приложено условното осъждане, по 4 дела наказанието е намалено, по едно – наказанието е увеличено, по 4 са извършени други промени в наказателната част и по едно – в гражданската. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 14 дела – 17,7%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 10 броя дела – 12.6%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 6 дела – 7,5%, производството е прекратено.

 

             През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 80 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 50 броя дела са образувани по жалби – 63 %, и 30 – 37%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 10 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. общо 90 въззивни наказателни дела.

          Окръжният съд е свършил през 2011г. 72 от стоящите пред него за разглеждане 90 въззивни наказателни дела – 80 %. От общо свършените 72 броя дела, потвърдена е присъдата по 39 дела – 54,1%; по 1 дело е отменено условно осъждане, по 3 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 6 са извършени други промени в наказателната част. По 1 дело присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 11 дела – 15,2%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 8 броя дела – 11%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 3 дела – 4,1%, производството е прекратено.

 

         През 2010г. в Окръжния съд са образувани 60 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ДРС. От тях 30 броя дела са образувани по жалби – 50 %, и 30 – 50%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010г. 75 въззивни наказателни дела.

          Кюстендилският окръжен съд е свършил 65 от стоящите пред него за разглеждане 75 броя въззивни наказателни дела – 86 %. От общо свършените 65 броя дела, потвърдена е присъдата по 24 дела – 36,9 %; по 4 дела наказанието е намалено, няма дела с увеличено  наказание и по 4 са извършени други промени в наказателната част. По 3 дела присъдата е отменена отчасти с връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, по 16 дела – 24,6%, е отменена изцяло с връщане на делото за ново разглеждане от друг състав и по 9 броя дела – 13,8%, присъдата е отменена изцяло  с произнасяне на нова такава от въззивния съд. По 8 дела – 6,1%, производството е прекратено.

     

         През периода 2010 – 2013г. броят на потвърдените първоинстанционни актове на ДРС по наказателни дела варира в рамките на 37 – 55%, като през последния отчетен период е налице известно подобрение по този показател, както и по  отношение на делата, по които присъдата е отменена с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

          Срокове за разглеждане на делата.

 

          Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2013г., по отношение на 277 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 115 – от 3 до 6 месеца, по 93 – от 6 месеца до 1г. и по 88 – над 1г. По 111 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

           През 2012г. по отношение на 190 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 62 – от 3 до 6 месеца, по 47 – от 6 месеца до 1г. и по 85 – над 1г. По 106 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.

           През 2011г. по отношение на 139 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 61 – от 3 до 6 месеца, по 40 – от 6 месеца до 1г. и по 98 – над 1г. По 73 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 – дневен срок.    

           През 2010г.  по отношение на 164 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 54 – от 3 до 6 месеца, по 45 – от 6 месеца до 1г. и по 75 – над 1г.

           Следва да се отбележи специално по отношение на наказателните дела от общ характер, че броят на несвършените в края на 2013г. общо 197 дела съставлява 30.7% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 640 дела. И през настоящата година от страна на ръководството на съда, както и от страна на съдиите от наказателно отделение, следва да продължат усилията за намаляване броя на несвършените дела със срок от образуването им над една година. Особено внимание следва да бъде обърнато на 3 броя наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2010г. Едно от тях е образувано преди 01.01.2007г. и е било предмет на мониторинг и в предишни отчетни доклади. Не може да не бъде отчетен факта, че в края на 2012г.  тези дела са били 8 на брой.

 

1.в Граждански дела, разглеждани от Дупнишкия районен съд, без заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК.

 

           През 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 976 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 442 броя граждански дела. От постъпилите общо 976 дела, 944 дела са новообразувани, 21 са получени по подсъдност и 11 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1418 броя граждански дела, като в края на годината броят на останалите несвършени дела е намален с 32 до 403 дела.

            През 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 968 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 477 броя граждански дела. От постъпилите общо 968 дела, 921 дела са новообразувани, 37 са получени по подсъдност и 10 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1445 броя граждански дела, като в края на годината броят на останалите несвършени дела е намален с 42 до 435 дела.

          През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 920 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 506 броя граждански дела. От постъпилите общо 920 дела, 884 дела са новообразувани, 22 са получени по подсъдност и 14 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1426 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 480 дела, или този брой е намален с 26.

         През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 967 граждански дела, като те е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 589 броя граждански дела. От постъпилите 867 дела, 21 са получени по подсъдност и 15 - върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината Дупнишкият районен съд е следвало да разгледа общо 1592 броя граждански дела, като в края на годината са останали несвършени 501 дела, или този брой е намален с 88.

         Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2010 – 2013г. сочи, че е налице тенденция към постепенно им увеличение от 819 дела през 2010г. до 976 през отчетния период. Независимо от това увеличение, налице е и положителната тенденция към непрекъснато намаляване на броя на несвършените в края на всеки отчетен период дела - от 589 в началото на 2010г. до 403 в края на отчетната 2013г.

 

         Движение и разглеждане на делата.

      

         През отчетната 2013г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1418 са свършени 1015 граждански дела – 72%. От така свършените  дела, 701 броя – 69%, са свършени в 3 – месечен срок. По 628 броя дела – 62% искът е уважен изцяло, по 148 дела – 15%, - уважен отчасти, по 130 дела – 13%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 21 дела – 2%, а 88 дела – 9%, са прекратени по други причини.

         През предходната 2012г. в Районния съд от разглеждани общо 1445 са свършени 1010 граждански дела – 70%. От така свършените  дела, 648 броя – 64%, са свършени в 3 – месечен срок. По 553 броя дела – 54% искът е уважен изцяло, по 115 дела – 11%, - уважен отчасти, по 167 дела – 16,5%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 47 дела – 4.6%, а 128 дела – 13%, са прекратени по други причини.

         През 2011г. в Дупнишкия районен съд от разглеждани общо 1426 са свършени 946 граждански дела – 66%. От така свършените  дела, 587 броя – 62%, са свършени в 3 – месечен срок. По 530 броя дела – 56% искът е уважен изцяло, по 116 дела – 12,2%, - уважен отчасти, по 116 дела – 12,2 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 57 дела – 6%, а 127 дела – 13%, са прекратени по други причини.

         За сравнение, през 2010г. в Районния съд от разглеждани общо 1592 са свършени 1091 граждански дела – 68,5%. От така свършените  дела, 345 броя – 62,4%, са свършени в 3 – месечен срок. По 600 броя дела – 54,9% искът е уважен изцяло, по 147 дела – 13,4%, - уважен отчасти, по 140 дела – 12,3 %, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 40 дела – 3,6%, а 164 дела – 15%, са прекратени по други причини.

         Наблюдава се трайна тенденция към запазване относителния дял  на приключваните дела в рамките на около 70% през периода 2010 – 2013г. Съответно, постоянно се увеличава и относителния дял на свършените в 3 - месечен срок дела. Констатираната през 2012г. тенденция към подобрение на работата на съдиите от гражданско отделение на ДРС е налице и през настоящия отчетен период. Предприетото от страна на ръководството на съда увеличаване броя на гражданските състави и своевременното им попълване очевидно е дало ползотворен ефект.

 

          Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2010 – 2013г. в постъпленията по видове граждански дела в Дупнишкия районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за 2013г. са както следва:

         1/ Искове по Семейния кодекс – 228 дела или 23%, при 252 дела или 26% за 2012г., при 271 дела или 29% през 2011г., 267 дела за 2010г.;

         2/ Облигационни искове – 212 дела или 22%, при 220 дела или 22.7% за 2012г., при 118 дела или 12.8% през 2011г.,100 дела за 2010г.;

         3/ Вещни искове – 77 дела или 8%, при 53 дела или 5.4% за 2012г., при 73 дела или 7.9% през 2011г., при 53 дела за 2010г.;

         4/ Делби – 35 дела или 3.5%, при 29 дела или 2.9% за 2012г., при 22 дела или 2.4% през 2011г., при 22 дела за 2010г.;

         5/ Искове по КТ – 78 дела или 8%, при 119 дела или 12.2% за 2012г., при 58 дела или 6.3% през 2011г., при 173 дела за 2010г.;

         6/ Финансови начети – не са постъпвали такива дела през 2012 и 2013г., при 1 дело за 2011г., при липса на постъпления за 2010г.;

         7/ Други искове – 346 дела или 35%, при 295 дела или 30% за 2012г., при 367 дела или 40.9% през 2011г., при 352 дела за 2010г.

          През 2013г. структурата на постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд като цяло е сходна с тази от предходния отчетен период и не се констатират значими промени.

 

     Срокове за разглеждане на делата.

 

          Видно от статистическия отчет на Дупнишкия районен съд, през 2013г. по отношение на 48 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 10 дела  – от 3 до 5 години, също по 10 – над 5 години.

   Освен това, броят на несвършените в края на 2013г. общо 403 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 28.4% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1418 дела.

           За сравнение, през 2012г. по отношение на 39 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 11 дела  – от 3 до 5 години, по 9 – над 5 години. Броят на несвършените в края на 2012г. общо 435 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 30.1% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1445 дела.                 

          На всеки три месеца до Председателя на КОС се изпраща информация за несвършилите граждански дела с продължителен период на разглеждане. Повечето от тях са образувани по подадени искове за делби на имоти, а към настоящия момент една част са спрени до решаване на преюдициален спор.

   

          Проведени съдебни заседания.  

         

          През отчетната 2013г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1629 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 853 броя дела – 52 %. Отложените в първо по делото заседание и помирително такова са 577 броя дела, като останалите отложени дела са 16.9%.

          През предходната 2012г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1826 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 952 броя дела – 52 %. Отложени в първо по делото заседание и помирително такова са 721 броя дела.

           През 2011г. Дупнишкият районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1884 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1067 броя дела – 56 %. Отложени в първо по делото заседание и помирително такова са 723 броя дела.

           През 2010г. Районният съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2151 броя граждански дела. От тях през годината съда е отложил в открито заседание 1221 броя дела – 56%. Отложени в първо по делото заседание и помирително такова са 805 броя дела.

           Анализът разкрива една положителна тенденция в работата на гражданското отделение на съда, а именно - постепенно намаляване през последните години на процента на отложените дела, която е продължена и през периода 2012 - 2013г.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         Както вече бе посочено в отчетния доклад, през 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 267 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 261 от общо стоящите за разглеждане 311 въззивни граждански дела. От тях по 120 дела – 46%, решението на районния съд е оставено в сила; по 53 дела – 20.3%, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 36 броя дела – 13.7%; по 12 дела – 4.5 %, решението е обезсилено, а по 44 дела – 16.8%, производството е прекратено.

           За сравнение, през предходната 2012г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 205 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 205 от общо стоящите за разглеждане 249 въззивни граждански дела. От тях по 113 дела – 55%, решението на районния съд е оставено в сила; по 26 дела – 12.6%, решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 20 броя дела – 9.7%; по 11 дела – 5.3 %, решението е обезсилено, а по 37 дела – 18%, производството по делата е прекратено.

         През 2011г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 259 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 44 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 258 от общо стоящите за разглеждане 303 въззивни граждански дела. От тях по 153 дела – 59.3%, решението на районния съд е оставено в сила; по 44 дела – 17 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 32 броя дела – 12.4%; по 11 дела – 4.2 %, решението е обезсилено, а по 18 дела – 6.9%, производството по делата е прекратено.

         През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за разглеждане 249 броя граждански дела, образувани срещу актове на Дупнишкият районен съд. Те е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 35 въззивни граждански дела. През годината Кюстендилският окръжен съд е свършил 240 въззивни граждански дела от общо за разглеждане 284 дела. От тях по 121 дела – 50.4%, решението на районния съд е оставено в сила; по 29 дела – 12 % решението е изменено отчасти; решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение по 30 броя дела – 12.5%; по 22 дела – 9.1 %, решението е обезсилено, а по 8 дела – 13.3%, производството по делата е прекратено.

         През периода 2010 – 2012г. относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС бележи увеличение и се задържа около 60%, макар през 2013г. да е констатирано намаление до 46%. Що се отнася до процента на обезсилените съдебни актове, с изключение на 2010г., когато той е бил 9, през останалите три отчетни периоди се задържа в рамките на 4.2 – 5.3.

 

   1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

            През отчетната 2013г. в Дупнишкия районен съд са образувани 1646 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 50 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 14 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 1660 дела, съдът е успял да свърши  1652 броя дела – 99%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 1649 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 8 броя дела от този вид.

             През предходната 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 2420 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 91 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 147 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2567 дела, съдът е успял да свърши  2543 броя дела – 99%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 2541 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 24 броя дела от този вид.

           През 2011г. в Районния съд са образувани 3614 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са 58 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 39 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 3653 дела, съдът е успял да свърши  3507 броя дела – 96%, като в инструктивния 3 – месечен срок са свършени 3503 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 146 броя дела от този вид.

            През 2010г. в Районния съд са образувани 2618 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като и получени по подсъдност 44 дела и върнати за ново разглеждане 12 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 18 броя дела. От общо стоящи за разглеждане 2636 дела, съдът е успял да свърши  2598 броя дела – 99,2%, като в 3 – месечен срок са свършени 2594 броя дела – почти 100 %. В края на отчетния период са останали несвършени 38 броя дела от този вид.

              За периода 2009 – 2011г. е налице трайна тенденция към значително увеличаване в постъпленията от този вид дела в ДРС, като за последните две години от периода този ръст е от почти 1 000 дела годишно. През 2012г. е констатиран спад от 1200 дела, последван от нов със 770 дела през отчетната година. Доколкото огромният брой от делата са приключени, при това почти изцяло в 3 – месечен срок, очевидно е че тези производства по начало не представляват особена трудност. Все пак, огромният им брой затруднява работата както на съдиите, така и на съответните съдебни служители.

 

         1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

 

          През отчетната 2013г. в Дупнишкия районен съд са образувани 68 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 19 дела. От общо стоящи за разглеждане 87 дела са свършени 61 – 73%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 48 - 78%, като несвършени в края на периода са останали 26 дела.

          През 2012г. в Дупнишкия районен съд са образувани 85 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 26 дела. От общо стоящи за разглеждане 111 дела са свършени 92 – 83%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 69 - 75%, като несвършени в края на периода са останали 19 дела.

           През 2011г. в Районния съд са образувани 61 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени в края на 2010г. са били останали 38 дела. Броят на свършените дела е 74 или 75 %, а броят на свършените в 3 - месечен срок дела - 59, или 80 %. Несвършени в края на периода са останали 25 дела.

          През 2010г. в Районния съд са образувани 134 дела по чл. 310 ГПК, като несвършени дела от 2009г. не е имало. Броят на свършените дела е 96 или 71 %, а броя на свършените в 3 месечен срок дела - 89, или 92 %. Несвършени в края на периода са останали 38 дела.

         

 

1.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Дупнишкия районен съд.

 

           Постъпления.

 

              Постъпленията за 2013г. от наказателни административен характер дела в Дупнишкия районен съд възлизат общо на 824 броя дела, като разпределението им по видове е следното:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 43 дела, при 27 дела за 2012г., при 17 дела за 2011г., при 31 дела за 2010г.;

         2/ За административни нарушения по ЗАкцизите, ЗДДС и ДОПК – 16 дела, при 15 дела за 2012г., при 22 дела за 2011г., при 11 дела за 2010г.;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 463 дела, при 505 дела за 2012г., при 436 дела за 2011г., при 421 дела за 2010г.;

         4/ За административни нарушения по Закона за устройство на територията – 4 дела, при 16 дела за 2012г., при 26 дела за 2011г., при 17 дела за 2010г.;

         5/ За административни нарушения по Закона за стандартизацията – няма постъпления от дела за периода 2010 - 2013г.;

         6/ За административни нарушения по Закона за митниците – липса на постъпления, при 1 дело за 2012г.,  няма постъпления за 2011г., при 2 дела за 2010г.;

         7/ За административни нарушения по Закона за конкуренцията  – няма постъпления за периода 2010 - 2013г.;

         8/ За административни нарушения дела по Закона за опазване на селскостопанското имущество и ЗОЗЗ – липса на постъпления, при 1 дело за 2012г., няма постъпления за 2011г., при 5 дела за 2010г.;

         9/ За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда / ЗОВВПЗ/ – 1 дело, при отново 1 дело за 2012г., при липса на постъпления за 2011г., при 3 дела за 2010г.;

        10/ За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления за 2010 - 2013;

         11/ За административни нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари - липсват постъпления през периода  2010 – 2013г.;

         12/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 10 дела, при 2 дела за 2012г., при отново 2 дела за 2011г., при 10 дела за 2010г.;

          13/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – 1 дело, при 2 дела за 2012г., при 4 дела за 2011г., при 2 дела за 2010г.;

          14/  За административни нарушения по УБДХ – 16 дела, при 26 дела за 2012г. при отново 26 дела за 2011г., при 24 дела за 2010г.;        

          15/ За административни нарушения по Закона за защита срещу дискриминация  – липсват постъпления през периода 2010 - 2013г.;

         16/ За административни нарушения по други закони – 270 дела.

 

           Движение и разглеждане на делата.

 

           Както бе посочено по – горе, през отчетната 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 824 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2012г. 423 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1247 нах дела през годината районния съд е свършил 948 броя дела - 76%.  В края на 2013г. са останали несвършени 299 дела.

         От свършените 948 дела 266 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 287%. 914 нах дела – 96% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 34 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 948 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 288 броя дела – 30%, по 90 дела – 9%, те са изменени, отменени са актовете по 536 броя дела – 56%, прекратени са производствата по 34 броя дела – 3.5%.

           През предходната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане 873 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2011г. 284 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 1157 нах дела през годината районния съд е свършил 732 броя дела - 63%.  В края на 2012г. са останали несвършени 425 дела.

         От свършените 732 дела 270 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 37%. 699 нах дела – 95% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 33 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 732 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 198 броя дела – 27%, по 120 дела – 16%, те са изменени, отменени са актовете по 381 броя дела – 52%, прекратени са производствата по 33 броя дела – 7.6%.

           През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 714 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2010г. 280 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 994 нах дела през годината районния съд е свършил 708 броя дела - 71 %.  В края на 2011г. са останали несвършени 286 дела.

         От свършените 708 дела 300 броя са свършени в 3 – месечен срок – 42 %. 679 нах дела - 96 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 29 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 708 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 155 броя дела – 22%, по 150 дела – 21%, те са изменени, отменени са актовете по 374 броя дела – 53%, прекратени са производствата по 29 броя дела – 4%.

            През 2010г. в Районния съд са образувани 681 наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2009г. 267 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 948 нах дела през годината районния съд е свършил 668 броя дела - 70 %.  В края на 2010г. са останали несвършени 280.

             От свършените 668 дела 244 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 36 %. 637 нах дела - 95 % са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 31 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 668 дела потвърдени са атакуваните административни актове по 208 броя дела – 31 %, по 82 дела – 12 %, те са изменени, отменени са актовете по 347 броя дела – 51 %, прекратени са производствата по 31 броя дела – 5%.

             За периода 2010 – 2012г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на постъпленията от този вид дела, съпроводено с увеличаване и на броя на несвършените в края на всяка година дела. В края на 2012г. броят на несвършените дела е отбелязал значителен ръст от 32%. През отчетната 2013г. е констатирано леко намаление в постъпленията, като съдиите от наказателно отделение са успели да свършат голям брой дела и да намалят броя на несвършените в края на периода дела със 124 до 299 броя. По отношение на този вид дела са налице обективни причини за разглеждането им в сравнително по – дълъг период от време, поради което и процентът на свършените в 3 – месечен срок е относително нисък - 28.

 

       Постъпили за разглеждане дела от всички категории.        

       Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.

 

        Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

         Както вече бе посочено, през 2013г. щатът на Дупнишкия районен съд е включвал 12 щатни бройки за съдии, като през годината не е бил зает напълно. Съдиите са разпределени в 6 наказателни и 6 граждански състава.

          През 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 4315 броя дела, в това число и 11 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 1195 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 5510 дела съдът е свършил 4519 броя дела – 82%.

           В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 3269 броя дела – 72%. С актове по същество съдът е свършил 4009 броя дела – 89%, а производството по 510 броя дела – 11%, е прекратено. От тези 510 броя дела, производството по 302 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 20 дела са върнати за доразследване и 188 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 991, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален с 210 дела.

         През предходната 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5260 броя дела, в това число и 13 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 1206 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6466 дела съдът е свършил 5265 броя дела – 81%.

           В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 4223 броя дела – 80 %. С актове по същество съдът е свършил 4624 броя дела – 88%, а производството по 641 броя дела – 12% е прекратено. От тези 641 броя дела, производството по 372 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 28 дела са върнати за доразследване и 241 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1201, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 5 дела.

         През 2011г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 6206 броя дела, в това число и 14 дела, върнати от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 1163 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 7369 дела съдът е свършил 6147 броя дела – 83 %.

           В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 5128 броя дела – 83 %. С актове по същество съдът е свършил 5396 броя дела – 88%, а производството по 751 броя дела – 12.2% е прекратено. От тези 751 броя дела, производството по 459 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 39 дела са върнати за доразследване и 253 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1222, т.е. в сравнение с 2010г. този брой е увеличен с 59.

           През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане общо 5463 броя дела, в това число и 20 дела, върнати от въззивния съд. Тях съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 1152 броя дела. От стоящите пред него за разглеждане през годината общо 6615 дела съдът е свършил 5455 броя дела – 82 %.

           В инструктивния тримесечен срок съдът е свършил 4422 броя дела – 81 %. С актове по същество съдът е свършил 4670 броя дела – 86%, а производството по 785 броя дела – 14.3% е прекратено. От тези 785 броя дела, производството по 391 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 47 дела са върнати за доразследване и 347 дела – прекратени по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1160, т.е. в сравнение с 2009г. този брой е увеличен с 6.

         За периода 2010 – 2011г. се наблюдава увеличение в общите постъпления от дела в Дупнишки районен съд, като за 2010г. те възлизат на 5463, а за 2011 – 6206 дела. Това увеличение неминуемо се е отразило неблагоприятно, но съдиите от Районния съд са успели да реагират адекватно. През последните два отчетни периоди се наблюдава значително намаление в постъпленията с 946 дела през 2012г., както и ново с 945 дела през 2013г., дължащо се на намалените такива от дела по чл.410 и 417 от ГПК. Това обстоятелство е спомогнало да бъдат компенсирани в голяма степен ръстът на постъпленията от предишни отчетни периоди, както и броят на несвършените в края на годината дела.

          

 Натовареност на съдиите от Дупнишки районен съд.

 

          Общата натовареност по щат на съдиите в Дупнишкия районен съд през 2013г. е била 38.26 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 31.38 дела месечно.

          Натовареността на гражданските съдии по щат е била 43.01 разгледани дела при свършени средно месечно 37.17 дела, а на наказателните – съответно 33.51 дела и 25.60 дела.

           Действителната натовареност общо възлиза на 50.09 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 41.08 дела.

 

           За сравнение, общата натовареност по щат на съдиите в съда през 2012г. е била 44.90 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 36.56 дела месечно.

          Натовареността на гражданските съдии по щат е била 55.97 разгледани дела при свършени средно месечно 49.50 дела, а на наказателните – съответно 33.83 дела и 23.63 дела.

           Действителната натовареност общо възлиза на 53.04 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 43.19 дела.

 

           През 2011г. общата натовареност на съдиите в Дупнишкия районен съд е била 51.17 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 42.69 дела месечно.

          Натовареността на гражданските съдии по щат е била 70.82 разгледани дела при свършени средно месечно 62.01 дела, а на наказателните – съответно 31.53 дела и 23.36 дела.

           Действителната натовареност общо възлиза на 57.11 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 47.64 дела.

           През 2010г. общата натовареност на съдиите в  Районния съд е била 45.94 дела месечно, като броят на свършените дела е 37.88 дела месечно. 

           Натовареността на гражданските съдии по щат е била 59.17 дела при свършени средно месечно 51.50 дела, а на наказателните – съответно 32.71 дела и 24.26 дела.

 

           Действителната натовареност общо възлиза на 63.23 дела при свършени средно месечно 55.14 дела.

          През 2010г. от страна на ръководството на ДРС бяха  предприети мерки за адекватно разпределение на съдиите по наказателни и граждански състави, както и за разпределение на отделните категории дела, което се отрази на качеството на правораздаването в посока на неговото подобряване. Видно от публикуваната от ВСС информация за натовареността по щат на съдиите от Районните съдилища в Република България за първото полугодие на 2013г., натовареността на съдиите от ДРС по щат е 49.19 дела месечно при 35.11 свършени дела месечно. По тези показатели Дупнишкият районен съд заема 3 – то място сред всички районни съдилища извън областните центрове – след Районен съд Харманли и Районен съд Казанлък.

 

         1.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

         През 2013г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6026 броя свидетелства за съдимост и 3044 броя справки за съдимост, като са съставени и 557 броя бюлетини за съдимост. През предходната 2012г. са издадени 6902 броя свидетелства за съдимост и 1789 броя справки за съдимост, при общо 8403 броя свидетелства и справки за съдимост за 2011г. и 6231 броя за 2010г.

         В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през 2013г. са постъпили 586 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 3238 броя дела.

         В Съдебно изпълнителната служба при Дупнишкия районен съд през предходната 2012г. са постъпили 602 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2815 броя дела.

         През 2011г. в Службата са постъпили 484 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2510 броя дела. Съответно, през 2010г. са постъпили 330 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 2412 броя дела.          

          Размерът на постъпленията в СИС през периода 2010 – 2012г. е показвал неизменна тенденция към постоянно увеличение в постъпленията, съответно нарастване на броя на несвършените в края на всеки период изпълнителни дела. Макар и през отчетната 2013г. да е констатирано намаление в постъпленията, очевидно е  че влошената икономическа обстановка в региона влияе пряко върху постъпленията от този вид дела.

          През 2013г. съдията по вписванията при ДРС е извършил общо 4444 броя вписване, при 3981 броя вписвания за 2012г., при 4 090 броя за 2011г. и 3 867 вписвания през 2010г.

          Дупнишкият районен има своя интернет страница - http://rs-dupnitsa.com/new/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.

 

 

 

 

 

         

                            2. Кюстендилски районен съд.

        

Кадрова обезпеченост и административно ръководство.

 

 

През 2013г., както и през предходните отчетни периоди, щатът на Кюстендилския районен съд включваше 10 щатни броя за съдии, като  през отчетната година те не бяха заети изцяло по различни причини. В съда са обособени наказателно и гражданско отделение, във всяко от което работят съответно 6 и 4 съдии. Щатът на районния съд включва също така 33 бр. съдебни служители, като всички щатни бройки са заети. В съда през отчетната година осъществяват дейност двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията. Съотношението между съдии, държавни съдебни изпълнители, съдия по вписванията и съдебни служители е 1 към 2.35.

През отчетната 2013г. Кюстендилският окръжен съд се ръководеше от административен ръководител – председател, в лицето на Андрей Радев. Заместник председател на съда е Николай Николов.

 

 Сграден фонд.

 

Както бе посочено в началото на отчетния доклад, Кюстендилският районен съд се помещава в Съдебна палата гр.Кюстендил заедно с Окръжен съд Кюстендил и Окръжна прокуратура Кюстендил.

 

2.а. Наказателни дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

2.а.а. Наказателни дела от общ характер.

 

      През отчетната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 371 наказателни дела от общ характер, като всички са новообразувани, а 72 са бързи производства по реда на чл.356 НПК. По – голяма част от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта, а останалите – за извършване на престъпления по Глава VІІІ - престъпления против дейността на ДООО / чл.279 и 280 НК/.

      През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 404 наказателни дела от общ характер, като 2 от тях са върнати от горна инстанция, а 55 са бързи производства по реда на чл. 356 НПК. По – голяма част от бързите производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта, а останалите – против стопанството.

        През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 363 наказателни дела от общ характер, като 7 от тях са върнати от горна инстанция, а 50 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за извършване на престъпления в транспорта.

         През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 382 наказателни дела от общ характер, като всички са новообразувани, а 41 от тях бързи производства по реда на чл. 356 НПК.

         През периода 2010 – 2013г. постъпленията от наказателни дела в този съд са относителни равномерни с леко увеличение през 2012г.

          Анализът на постъпленията от наказателни общ характер дела в Кюстендилския районен съд през 2013г. показва, че те могат да бъдат групирани по следния начин:

           За извършване  на общоопасни престъпления – 129 броя или 35%, при 101 броя или 25% за 2012г., при 117 броя или 32% за 2011г., при 135 броя или 35% за 2010г.; 

        За извършване на престъпления против собствеността – 99 броя дела или 27%, при 121 броя или 30% за 2012г., при 154 броя дела или 42% за 2011г., при 146 броя или 38% за 2010г.;

           За извършване на престъпления против личността – 11 броя дела или 2.9%, при 16 броя или 3.9% за 2012г., при 11дела или 3% за 2011г., при 12 броя или 3,1% за 2010г.;

         За извършване на престъпления против стопанството – 71 дела или 19%, при 124 броя или 30.6% за 2012г., при 41 дела или 11.2% за 2011г., при 42 броя или 10,9% за 2010г.;

         За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 10 броя дела или 2.6%, при 18 броя или 4.4% за 2012г., при 11 броя или 3% през 2011г., при 14 броя или 3,6% за 2010г.;

          За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 32 броя дела или 8.6%, при 7 броя дела или 1.7% за 2012г., при 8 броя дела или 2.2% за 2011г., при 12 броя или 3,1% за 2010г.;

         За извършване на документни престъпления – 9 броя дела или 2.4%, при отново 9 броя дела или 2.2% за 2012г., при 15 дела или 4.1% за 2011г., при 11 броя или 2,8% за 2010г.;

         За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие –  7 броя дела или 1.8%, при 6 броя дела или 1.4% за 2012г., при 5 дела или 1.3% за 2011г., при 1 брой или 0.2% за 2010г.;

         За извършване на престъпления по глава ІІІ от НК- престъпления против правата на гражданите – 3 броя дела или 0.8%, при 2 броя дела или 0.4% за 2012г., при 1 дело или 0.2% за 2011г., при 2 броя дела или 1% за 2010г.

         Следва да се отбележи, че през периода 2010 – 2013г. структурата на постъпленията в Кюстендилския районен съд от наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти аналогична и с тази на постъпленията в Дупнишкия районен съд и има определящо значение за характера на престъпността в съдебния окръг. Наистина, налице са и разлики между двете съдилища – в ДРС за периода 2010 – 2013г. неизменно най – многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни престъпления. В КРС през 2010 и 2011г. най – многобройната група постъпления е тази за извършване на престъпления против собствеността. През 2012г. най – многобройната група постъпления в КРС е за извършване на престъпления против стопанството, най – вече такива по чл.234 НК, която е с няколко дела по – голяма от тази на делата за извършване престъпления против собствеността. През отчетната 2013г. за първи път от много години, в Кюстендилския районен съд най – многобройна група постъпления от наказателни дела от общ характер е за извършване на общоопасни престъпления, следвана от тази за извършване на  престъпления против собствеността.

           И тук може да се отбележи - промените в структурата на постъпленията се влияят не само от икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на извършените кражби,  грабежи, присвоявания и измами но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”, доколкото огромна част от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи на такива по чл.343б ал.1 НК.   

            Освен това, по отношение на постъпленията в Кюстендилския районен съд се наблюдава значително увеличение в постъпленията от дела за извършване на престъпления по чл.279 и 280 НК, като причините се коренят в нарасналия миграционен поток от нелегални емигранти към Република България.

 

         Движение и разглеждане на делата.      

 

         През отчетната 2013г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 371 наказателни общ характер дела заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 99 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 470 броя дела съдът е свършил 373 – 79%, от които 258 – 69%, в срок до 3 месеца.

         От общо свършените през 2013г. 373 наказателни дела от общ характер в Кюстендилския районен съд, 83 броя дела са приключени със съдебен акт по същество – 22%; прекратени и с одобрено споразумение са 290 броя дела, като от тях 259 са свършени с одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 69.4%. 23 дела са върнати на прокурора за доразследване. От свършените по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 70 броя дела, 1 е приключено с присъда и 69 – с одобрено споразумение.

           В края на отчетния период несвършените дела са намалени с 2 до 97.

              

         През предходната 2012г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 404 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 489 броя дела съдът е свършил 390 – 80%, от които 272 – 70%, в срок до 3 месеца.

         От общо свършените през 2012г. 390 наказателни дела от общ характер в Дупнишкия районен съд, 98 броя дела са приключени със съдебен акт по същество – 25%; прекратени и с одобрено споразумение са 292 броя дела, като от тях 265 са свършени с одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК – 67.9%. 21 дела са върнати на прокурора за доразследване. От свършените по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 54 броя дела, 6 са приключени с присъда и 48 – с одобрено споразумение.

           В края на отчетния период несвършените дела са увеличени с 14 до 99.

 

        През 2011г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа постъпилите 363 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 104 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 382 – 82%, от които 218 – 57%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 124 броя дела – 32 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 220 дела – 57 %. В края на периода несвършените дела са намалени  до 85.

    

          През 2010г. Районният съд е следвало да разгледа новообразуваните 382 наказателни общ характер дела, заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 85 наказателни общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 467 броя дела съдът е свършил 363 – 77%, от които 257 – 70%, в срок до 3 месеца. През годината с присъди Кюстендилският районен съд е свършил 99 броя дела – 27 %, прекратени със споразумение по реда на член 381 – 384 от НПК са 198 дела – 54 %. В края на периода несвършените дела са 104.

 

         През 2013г. съдиите от наказателно отделение на Кюстендилския районен съд са успели в известна степен да се възползват от намалението в постъпленията с 33 броя дела и при запазване показателите на работа да намалят броя на несвършените в края на годината дела. Както бе посочено, през периода 2010 – 2013г. постъпленията от този вид дела са сравнително равномерни. През периода се наблюдава и сравнително висок процент на свършени в 3 – месечен срок дела – около 70, с изключение на 2011г., когато този дял е временно намален до 57%. През последните два отчетни периоди е констатиран и висок процент на приключени дела след одобряване на споразумение – съответно  68 и 69. Показателите на съдиите от наказателно отделение на ДРС са съответно 68% за 2012г. и 63% за 2013г.

          

         Връщане на дела за доразследване.

    

        През 2013г. от общо постъпили 371 наказателни дела от общ характер 23 – 6.1%, са върнати на прокурора за доразследване. От тях 20 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 87% и 3 от открито съдебно заседание – 13%.

         През 2012г. от общо постъпили 404 наказателни дела от общ характер 22 – 5.4%, са върнати на прокурора за доразследване. От тях 21 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 95% и 1 – от открито съдебно заседание - 5%.

        През 2011г. 30 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 25 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 83% и 5 – от открито съдебно заседание - 17%.

       През 2010г. 48 наказателни дела от общ характер са върнати на прокурора за доразследване, от които 38 броя дела са върнати от съдия – докладчик в разпоредително заседание - 79% и 10 – от открито съдебно заседание - 21%.

              Прави впечатление, че през 2010г. е било констатирано рязко увеличение  на броя на върнатите дела за доразследване до 48 при 20 дела за 2009г. През 2011г. е налице намаление, а през последните два периоди броя на върнатите за доразследване дела е приблизително равен.

 Качеството на досъдебното производство, включително и на обвинителните  актове,  е атестат за работата на прокуратурата, но то пряко влияе и върху работата на съда, особено когато съдебното производство се прекратява в открито съдебно заседание. Основна причина за  връщането на наказателни дела на прокуратурата се дължи на  недостатъци в работата на разследващите органи. Както бе посочено и по – горе в отчетния доклад / Въззивни частни дела, разглеждани в Кюстендилския окръжен съд/, 64% от протестираните разпореждания по чл.249 ал.2 НПК на съдии – докладчици при КРС са потвърдени от Окръжния съд.

 

           Структура на наказаната престъпност.

 

           През 2013г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 428. Съдебни актове са постановени срещу 425 лица, от които осъдени са общо 415 лица, сред които и 3 непълнолетни, а са оправдани 12 – 2.8%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 280 лица, като по отношение на 171 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 10 лица, на 17 е наложено наказание „глоба”, на 102 – „пробация” и на 6 лица – други наказания.

            През 2012г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 426. Съдебни актове са постановени срещу 425 лица, от които осъдени са общо 407 лица, сред които и 5 непълнолетни, а са оправдани 18 – 4.2%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 283 лица, като по отношение на 185 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 8 лица, на 12 е наложено наказание „глоба”, на 96 – „пробация” и на 9 лица – други наказания.

           През 2011г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 435. Съдебни актове са постановени срещу 431 лица, от които осъдени са общо 420 лица, сред които и 14 непълнолетни, а са оправдани 11 – 2.5%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 288 лица, като по отношение на 152 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 16 е наложено наказание „глоба”, на 112 – „пробация” и на 5 лица – други наказания.

         През 2010г. в Кюстендилския районен съд броят на общо съдените лица възлиза на 385. Съдебни актове са постановени срещу 385 лица, от които осъдени са общо 335 лица, сред които и 4 непълнолетни, а са оправдани 15 – 4.47%. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 188 лица, като по отношение на 85 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години са наложени на 3 лица, на 22 е наложено наказание „глоба”, на 110 – „пробация” и на 12 лица – други наказания.

           За периода 2012 – 2013г. е налице  положителна тенденция към непрестанно намаляване на броя на осъдените непълнолетни лица. Налице и нисък относителен дял на оправданите лица, който е по – малък от този, констатиран при ДРС.

 

         2.а.в. Наказателни дела от частен характер.

    

         През отчетната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 42 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 15 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 32 от общо стоящите пред него за разглеждане 57 дела – 56%, като 7 от тях – 22%, в 3 – месечен срок. От общо свършените 32 наказателни частен характер дела, 12 са свършени с присъда и 20 – прекратени по споразумение или по други причини. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 25, т.е. техният брой се е увеличил с 10.

         През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 21 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 19 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 25 от общо стоящите пред него за разглеждане 40 дела – 63%, като 5 от тях – 12.5%, в 3 – месечен срок. От общо свършените 25 наказателни частен характер дела, 13 са свършени с присъда и 12 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 15, т.е. техният брой се е намалил с 4.

          През предходната 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 наказателни частен характер дела. През отчетната година съдът е свършил 29 от общо стоящите пред него за разглеждане 48 дела – 60%., като 7 от тях – 24 %, в 3 – месечен срок. От общо свършените 29 наказателни частен характер дела, 15 са свършени с присъда и 14 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е 19, т.е. техният брой се е увеличил с 2.

          През 2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 31 наказателни дела от частен характер, сред които и две върнати за ново разглеждане, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 32 наказателни частен характер дела. През годината съдът е свършил 48 от общо стоящите пред него за разглеждане 65 дела – 74%., като 8 бр.тях – 17 %-в инструктивния 3 – месечен срок. От общо свършените 48 наказателни частен характер дела, 26 са свършени с присъда и 22 – прекратени по споразумение. В края на отчетния период броя на останалите  несвършени дела е останал 17 броя. Не може да не се отбележи положителната тенденция за  намаляване броя на този вид несвършени дела в сравнение  с предишни периоди.

                   През периода 2010 – 2012г. е налице трайна тенденция към намаляване на постъпленията от този вид дела, като през 2013г. е констатирано двойно увеличение. Все пак, съдиите от наказателно отделение на КРС следва да положат усилия през настоящата година за компенсиране на това увеличение.

 

         2.а.с. Наказателни административен характер дела по чл.78а НК.

 

        В Кюстендилския районен съд през отчетната 2013г. са постъпили за разглеждане 30 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 8 броя дела. През годината от общо 38 дела този съд е свършил 30 – 79%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 25 броя дела – 83%. По 3 дела от този вид производството е прекратено, а в края на годината са останали несвършени 8 броя дела, като той се е запазил.

          В Кюстендилския районен съд през предходната 2012г. са постъпили за разглеждане 35 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 9 броя дела. През годината от общо 44 дела този съд е свършил 36 – 82%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 29 броя дела – 81%. По 7 дела от този вид производството е прекратено, а в края на годината са останали несвършени 8 броя дела.

          В Кюстендилския районен съд през 2011г. са постъпили за разглеждане 34 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 5 броя дела. През годината от общо 39 дела този съд е свършил 30 – 77%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 22 броя дела – 73%. По 4 дела от този вид производството е прекратено, а в края на 2011г. са останали несвършени 9 броя дела.

         За сравнение, в Районния съд през 2010г. са постъпили за разглеждане 54 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 8 броя дела. През годината този съд е свършил 57 броя дела – 91%. От тях съдът е свършил в инструктивните тримесечни срокове 47 броя дела – 82% По 3 дела от този вид делата са върнати за доразследване, а по 5 бр. – върнати по други причини. В края на 2010г. са останали несвършени 5 броя дела.

         Анализът на постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд навежда на извода, че през периода 2010 – 2013г. е налице тенденция към постепенно намаление.

 

         2.а.d. Частни наказателни дела.

     

         През 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 303 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 6 дела. През годината от общо за разглеждане 309 дела, съдът е успял да свърши 299, от които 298 – почти 100%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 109 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 412.

          През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 353 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 12 дела. През годината от общо за разглеждане 365 дела, съдът е успял да свърши 359, от които 354 – 99%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 180 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 533.

          През 2011г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 319 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 13 дела. През годината от общо за разглеждане 332 дела, съдът е успял да свърши 320, от които 312 – 98%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 177 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 496.

          През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 311 частни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 15 дела. През годината от общо за разглеждане 326 дела, съдът е успял да свърши 313, от които 300 – 96% в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 280 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 100% в 3 - месечен срок.  Или общия брой на постъпилите през годината частни наказателни дела е 591.

                         

         Проведени съдебни заседания.

 

         През 2013г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1154 наказателни дела, от които 1014 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 774 наказателни дела – 67%, като процентът на отложените 662  наказателни дела от общ характер възлиза на 65.

         През 2012г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1058 наказателни дела, от които 925 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 669 наказателни дела – 63%, като процентът на отложените 556  наказателни дела от общ характер възлиза на 60.

         През 2011г.  в Кюстендилския районен съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1028 наказателни дела, от които 904 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 654 наказателни дела – 64%, като процентът на отложените 552  наказателни дела от общ характер възлиза на 61.

         През 2010г.  в Районния съд са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 1043 наказателни дела, от които 814 са дела от общ характер. През годината съдът е отложил 682 наказателни дела – 65%, като процентът на отложените 496  наказателни дела от общ характер възлиза на отново на 61.

           Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че в този съд през последната година е налице леко увеличение на дела на отложени дела до 67%, като за предходните 3 години се запазва относително равен в рамките на 61 - 63%.

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         През 2013г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 38 броя дела са образувани по жалби – 72%, и 15 – 28%, по протести.

          От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2013г. 69 броя въззивни наказателни дела, съдът е свършил 51 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 19 броя дела – 37%, по 3 въззивни наказателни дела – 6% наложеното наказание е намалено, по отново 3 дела – наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 7 дела, 2 дела са отменени отчасти с връщане за ново разглеждане дела. Отменени изцяло са присъдите по 12 дела – 24%, като по 9 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 18%, и по 3 дела или 6%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

           През 2012г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 68 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 81%, и  16 – 19%, по протести.

          От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2012г. 80 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 64 дела. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 31 броя дела – 48%, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 2 въззивни наказателни дела – 3% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променени са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 2 дела, липсват отменени отчасти с връщане за ново разглеждане дела. Отменени изцяло са присъдите по 10 дела – 16%, като по 5 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 8%, и отново по 5 дела или 8%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

         През предходната 2011г. в Окръжния съд са образувани 71 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 55 броя дела са образувани по жалби – 77%, и  16 – 23%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 15 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2011г. 86 въззивни наказателни дела.

          От стоящите пред Кюстендилският окръжен съд за разглеждане през 2011г. 86 броя въззивни наказателни дела съдът е свършил 74 дела, или 86%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 26 броя дела – 35 %, по едно дело е приложено  условното осъждане, по 3 въззивни наказателни дела – 4% наложеното наказание е намалено, други промени в наказателната част са сторени по 5 дела, променено са присъдите на първостепенния съд в гражданската част по 3 дела, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 3 дела. Отменени изцяло са присъдите по 22 дела – 30%, като по 13 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане – 17.5%, и по 9 дела или 12%  –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

          През 2010г. в Кюстендилския окръжен съд са образувани 53 въззивни наказателни дела по постъпили жалби и протести срещу първоинстанционни актове на Кюстендилския районен съд. От тях 44 броя дела са образувани по жалби – 83%, и  9 – 17%, по протести. Тези дела КОС е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 17 дела, или пред него са стояли за разглеждане през 2010г. 70 въззивни наказателни дела.

          От стоящите пред за разглеждане през 2010г. 70 броя въззивни наказателни дела Окръжният съд е свършил 55 дела, или 79%. От тях актовете на районен съд са потвърдени по 27 броя дела – 49 %, през годината не се произнесени актове, с които да се прилага или отменя условното осъждане, по 1 въззивно наказателно дело – 3 % наложеното наказание е намалено, по 1 въззивно наказателно дело наказанието е увеличено, други промени в наказателната част са сторени по 3 дела, променено е решенията на първостепенния съд в гражданската част по 1 дело, отменени отчасти с връщане за ново разглеждане – 2 дела. Отменени изцяло са присъдите по 16 дела – 29%, като по 11 дела присъдите на районен съд са отменени изцяло с връщане за ново разглеждане и по 5 дела –  присъдата на районен съд е отменена с произнасяне на нова такава.

           Делът на подадените протести спрямо този на жалбите срещу актове на Кюстендилския районен съд за 2013г. е в размер на 28%, като за периода 2010 - 2012г. варира между 11 и 25%. Относителният брой на подадените протести срещу актове на Дупнишкия районен съд е значително по – висок – около 39%.

            От изложените данни може да се направи извод за известно влошаване качеството на правораздаване в Кюстендилския  районен съд по наказателни дела от общ и частен характер през отчетната 2013г. спрямо предходния отчетен период. Относителният дял на потвърдените присъди е намален от 48% на 37%, като същевременно е увеличен и процентът на изцяло отменените присъди с връщане за ново разглеждане от 16 на 18. Както вече бе споменато по – горе в отчетния доклад, през 2013г. качеството на работа на съдиите от наказателно отделение на ДРС бележи подобрение, като относителният дял на потвърдените присъди спрямо предходната 2012г. е увеличен от 45 на 55%, съответно е намален този на изцяло отменените присъди – от 18 на 16%.

           През предходната 2012г. бе констатирана обратната тенденция – по отношение съдиите от ДРС бе констатирано намаление в качествените показатели, съответно подобрение при колегите им от КРС.

 

        Срокове за разглеждане на делата.

    

        Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2013г. по отношение на 178 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 42 – от 3 до 6 месеца, по 31 – от 6 месеца до 1г. и по 12 – над 1г. По отношение на 17 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

         За предходната 2012г. по отношение на 45 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 16 – от 3 до 6 месеца, по 15 – от 6 месеца до 1г. и по 11 – над 1г. По отношение на 13 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

         През 2011г. по отношение на 92 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 26 – от 3 до 6 месеца, по 14 – от 6 месеца до 1г. и по 4 – над 1г. По отношение на 15 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 - дневен срок.

          През 2010г. по отношение на 59 от несвършените през периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 21 – от 3 до 6 месеца, по 9 – от 6 месеца до 1г. и по 6 – над 1г. От решените дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 15 срок са налице 16 дела.

         Следва да се отбележи по отношение на наказателните дела от общ характер, че броят на несвършените в края на 2013г. общо 97 дела съставлява 20.6% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 470 дела. Вече бе посочено, че в ДРС този показател е 30.7%.

          Не на последно място, в Кюстендилския районен съд липсват несвършени наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2010г. са само 2 дела.  Както бе отразено в частта от доклада относно работата на ДРС, в този съд все още стоят за разглеждане 3 броя наказателни дела от общ характер, образувани преди 01.01.2010г., едно от тях е образувано преди 01.01.2007г.

 

       2.в. Граждански дела, разглеждани от Кюстендилския районен съд, без заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК.

      

          През отчетната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 844 граждански дела, от които 819 -  новообразувани, 22 - получени по подсъдност и 3 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 420 броя дела.

           През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 950 граждански дела, от които 924 -  новообразувани, 20 - получени по подсъдност и 6 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 616 броя дела.

           През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане общо 1229 граждански дела, от които 1200 -  новообразувани, 24 - получени по подсъдност и 5 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 540 броя дела.

           През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 1118 граждански дела, от които 1092 -  новообразувани, 19 - получени по подсъдност и 7 дела, върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 540 броя дела.

         През периода 2010г. – 2011г. в КРС е констатирано непрекъснато увеличение на постъпленията от този род дела до 1229, като през 2012г.  и 2013г. е налице намаление до 844 дела.

          Както вече бе посочено, постъпленията от граждански дела в Дупнишкия районен съд за периода 2010 – 2013г. бележи  тенденция към постепенно увеличение от 819 дела през 2010г. до 976 през отчетния период.

 

          Движение и разглеждане на делата.

    

         През отчетната 2013г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 844 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 420 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1264 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 918 дела – 73%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 619 броя или 67%. В края на отчетния период са останали несвършени 346 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени със 74 броя.

          През 2013г. Районният съд е уважил иска изцяло по 495 граждански дела – 54%, искът е уважен от части по 133 дела – 14%,  по 79 граждански дела – 9%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 37 дела – 4 %, а по други причини са прекратени 174 граждански дела – 19%.

 

            През предходната 2012г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 950 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 616 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1566 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1146 дела – 73%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 711 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 420 броя граждански дела, или несвършените дела са намалени със 196 броя.

          През 2012г. Районният съд е уважил иска изцяло по 472 граждански дела – 41.1%, искът е уважен от части по 118 дела – 10.2%,  по 250 граждански дела – 21.8%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 71 дела – 6.1 %, а по други причини са прекратени 235 граждански дела – 20.5%.

 

           За сравнение, през 2011г. Районният съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1229 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 576 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1805 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1189 дела – 66%. В 3 - месечен срок от тях са свършени 781 броя или 66%. В края на отчетния период са останали несвършени 616 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 40 броя.

          През 2011г. Районният съд е уважил иска изцяло по 553 граждански дела – 46.5%, искът е уважен от части по 153 дела – 12.8%,  по 147 граждански дела – 12.3%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 50 дела – 4.27 %, а по други причини са прекратени 286 граждански дела – 24%.

 

           През 2010г. Кюстендилският районен съд е следвало да разгледа новопостъпилите 1092 граждански дела,  заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 507 броя дела. Така пред него са стояли за разглеждане общо 1625 броя граждански дела, като през годината съдът е свършил 1049 дела – 65% В 3 месечен срок от тях са свършени 659 броя или 62%. В края на отчетния период са останали несвършени 576 броя граждански дела, или несвършените дела са се увеличили с 69 броя.

           През 2010г. Районният съд е уважил иска изцяло по 488 граждански дела – 46, 5%, искът е уважен от части по 138 дела – 13,1 %,  по 143 граждански дела – 13,6%, е отхвърлен, прекратени по спогодба са 39 дела – 3,7 %, а по други причини са прекратени 241 граждански дела – 23%.

 

          Констатираната  в периода 2010 – 2011г. трайна тенденция към увеличаване на относителния дял  на приключваните дела - около 65%, се запазва и даже подобрява, доколкото през 2012г. процентът е увеличен на 73, като се запазва идентичен и през отчетната 2013г. Същевременно е запазена е тенденцията около 62 – 67% от делата да приключват в 3 - месечен срок.

         Прави впечатление, че през периода 2010 - 2011г. съдиите от гражданско отделение на Кюстендилския районен съд са допускали ежегодно непрекъснато увеличение на несвършените дела. През 2012г. и 2013г. те са се възползвали от намалението в постъпленията и са положили съответни усилия, като са намалили значително броя на несвършените в края на годината дела.    

          Както вече бе посочено по – горе в отчетния доклад, Дупнишкия районен съд за периода 2010 – 2013г. се наблюдава трайна тенденция към запазване относителния дял  на приключваните дела в рамките на около 70%, като се увеличава и относителния дял на свършените в 3 - месечен срок дела до 69%.

 

          Постъпления по видове дела.

 

         За периода 2010 – 2013г. в постъпленията по видове граждански дела в Кюстендилския районен съд не се забелязва сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове за отчетния период са както следва:

        1/ Искове по Семейния кодекс – 196 дела или 23%, при 181 граждански дела или 19% за 2012г., при 202 граждански дела или 16.4% за 2011г., при 156 граждански дела за 2010г.;

         2/ Облигационни искове – 289 дела или 34%, при 405 граждански дела или 42.6% за 2012г., при 571 броя или 46.4% за 2011г., при 476 броя за 2010г.;

         3/ Вещни искове – 34 дела или 4%, при 36 граждански дела или 3.7% за 2012г., при 25 броя дела или 2% за 2011г., при 37 броя за 2010г.;

         4/ Делби – 34 дела или 4%, при 25 граждански дела или 2.6% за 2012г., при 45 дела или 3.6% за 2011г., при 34 броя за 2010г.;

         5/ Искове по КТ – 80 дела или 9%, при 96 граждански дела или 10% за 2012г., при 131 броя или 10.6% за 2011г., при 136 броя за 2010г.;

         6/ Финансови начети – липсват постъпления за периода 2010 - 2013г.;

         7/ Други искове – 210 дела или 25%, при 207 граждански дела или 21.7% за 2012г., при 255 броя или 20.7% за 2011г., при 253 броя за 2010г.

          И през тази година постъпленията на граждански дела запазват в общи линии своята структура, като прави впечатление значителното намаление облигационните искове със 116 броя дела, като то вероятно се дължи на увеличения размер на претендираните суми, съответно предявяване на исковата претенция пред Окръжния съд.

 

         Срокове за разглеждане.

      

         Видно от статистическия отчет на Кюстендилския районен съд, през 2013г. по отношение на 34 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 10 дела  – от 3 до 5 години, по 18 – над 5 години. Както вече бе посочено, броят на делата от тези три групи в ДРС е съответно 48, 10 и 10.

         За сравнение, през В 2012г. по отношение на 36 от несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на делото, по 18 дела  – от 3 до 5 години, по 19 – над 5 години.

          Освен това, броят на несвършените в КРС в края на 2013г. общо 346 граждански дела / без заповедни производства/ съставлява 27.3% от броя на всички стоящи през годината за разглеждане 1264 дела. За Дупнишкия районен съд този дял  съставлява 28.4%.                

          На всеки три месеца до Председателя на КОС се изпраща информация за несвършилите граждански дела, образувани преди 01.01.2008г. В КРС несвършени гражданските дела, образувани преди 01.01.2010г. са 31, 25 от които са образувани по подадени искове за делби на имоти. Към настоящия момент една част са спрени до решаване на преюдициален спор, а останалите – внесени в архив по различни причини, най – вече поради неизпълнение указания на съда от съответните страни.

 

        Проведени съдебни заседания. 

            

        През  2013г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1481  граждански дела, като е отложил 799 дела, от които 428 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 25%.

         През  2012г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1914  граждански дела, като е отложил 979 дела, от които 509 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 24.5%.

         През  2011г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 2071  граждански дела, като е отложил 1095 дела, от които 565 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 25.6%.

         През  2010г. Кюстендилският районен съд е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание 1881  граждански дела, като е отложил 1096 дела, от които 588 в първо по делото заседание. Следователно,  отложените дела без тези в първо съдебно заседание възлизат на 27%.

         Прави впечатление, че дела на отложените дела през периода 2010 – 2013г. се запазва относително равен.   

 

         Въззивен съдебен контрол.

 

         В Кюстендилския окръжен съд през отчетната 2013г. са образувани 238 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 50 въззивни граждански дела.

          През годината в Окръжния съд са свършени 237 от общо за разглеждане 288 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 237 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 139 дела – 58.6%, решението е изменено отчасти по 31 броя дела – 13%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 21 дела или 9%, решението е обезсилено по 4 броя дела – 1.6%, а производството е прекратено по 38 броя дела – 16%. В края на периода несвършени са останали 51 въззивни граждански дела.

 

         В Кюстендилския окръжен съд през предходната 2012г. са образувани 218 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 49 въззивни граждански дела.

          През годината в Окръжния съд са свършени 217 от общо за разглеждане 267 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 217 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 115 дела – 52.9%, решението е изменено отчасти по 30 броя дела – 13.8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 24 или 11%, решението е обезсилено по 5 броя дела – 2.3%, а производството е прекратено по 41 броя дела – 18.8%. В края на периода несвършени са останали 50 въззивни граждански дела.

 

          В Кюстендилския окръжен съд през 2011г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 49 въззивни граждански дела.

          През годината в Окръжния съд са свършени 253 от общо за разглеждане 301 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените 253 дела КОС е оставил в сила решенията на районен съд по 172 дела – 67.9%, решението е изменено отчасти по 38 броя дела – 15%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 17 или 6.7%, решението е обезсилено по 7 броя дела – 2.7%, а производството е прекратено по 19 броя дела – 7.5%. В края на периода несвършени са останали 48 въззивни граждански дела.

 

          През 2010г. са образувани 252 въззивни граждански дела срещу актове на Районен съд град Кюстендил. Те е следвало да бъдат разглеждани от съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 46 въззивни граждански дела.

          През годината  в Кюстендилския окръжен съд са свършени 249 от общо за разглеждане 298 броя въззивни граждански дела, образувани по подадени жалби срещу актове на КРС. От  свършените през 249 дела съдът ни е оставил в сила решенията на районен съд по 140 дела – 56%, решението е изменено отчасти по 42 броя дела – 16,8%, решението е отменено изцяло с постановяване на ново решение – 29 или 11,6%, решението е обезсилено по 10 броя дела – 4 %, а производството е прекратено по 28 броя дела – 11,2 %. В края на периода несвършени са останали 49 въззивни граждански дела.

 

          През периода 2009 – 2011г. е била налице тенденция към постепенно увеличение на броя на оставените в сила първоинстанционни съдебни актове на КРС, като през 2011г. е отбелязан своеобразен връх от 67.9%. През отчетната 2013г. този дял е 58.6%, като е увеличен в сравнение с предходната година. Относителният дял на обезсилените съдебни актове за периода 2010 – 2013г. бележи непрекъснато намаление от 4% за 2010г. до 1.6% през отчетния период.

         Вече бе посочено, че през периода 2010 – 2012г. относителният дял на оставените в сила първоинстанционни актове на ДРС бележи увеличение и се задържа около 60%, макар през 2013г. да е констатирано намаление до 46%. Що се отнася до процента на обезсилените съдебни актове, с изключение на 2010г., когато той е бил 9, през останалите три отчетни периоди се задържа в рамките на 4.2 – 5.3. За отчетната 2013г. той възлиза на 4.5.

 

          2.в.а. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство.

 

          През 2013г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1491 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда, като не са били налице несвършени такива в края на 2012г. През годината съдът от тези общо за разглеждане 1491 дела е свършил всички 1485 – 99%, от които в 3 – месечен срок са свършени 1468 дела – отново 99%. В края на отчетния период са останали несвършени 6 дела.

          През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са образувани 1798 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 26 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 1824 дела е свършил всички 1824 дела, от които в 3 – месечен срок са свършени всички 1799 дела - 99%. Не са останали несвършени в края на периода дела.

          През 2011г. в Районния съд са образувани 3046 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 17 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3063 дела е свършил 3037 дела, от които всички в 3 – месечен срок са свършени всички 3037 дела - 100 %. Несвършени в края на периода са останали 26 дела или техният брой е увеличен с 9.

          През 2010г. в Кюстендилския районен съд са образувани 3716 граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. В този брой се включват и 5 броя дела върнати от горна инстанция. Този брой дела са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 22 дела. През годината съдът от общо за разглеждане 3738 дела са свършени 3721 дела, като всички в 3 – месечен срок. Несвършени в края на периода са останали 17 дела.

          Прави впечатление над два пъти увеличения брой от този вид дела през 2010г. в сравнение с 2009г. - от 1618 на 3716 броя за 2010г., или този вид дела са увеличени с 2098 броя. През периода 2011г. – 2013г. се наблюдава непрекъснато намаление, като за последната година постъпленията са в рамките на 1491 дела. Т.е., през отчетната година е констатиран най – ниския брой дела за последните 5 години.

           Както бе посочено, и в ДРС за периода 2011г – 2013г.  е налице трайна тенденция към значително намаление на постъпленията от този вид дела, като през отчетната 2013г. е констатиран спад от 774 дела до 1646 броя.

          Макар и в двете съдилища да е налице значителен спад в постъпленията, този вид производства продължават да бъдат най – многобройната група дела в двете районни съдилища.

 

         2.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство.

                         

        През  2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 68 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 31, или всичко за разглеждане 99 броя. От тях са свършени 80 броя, от които 63 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 79%.        

         През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 100 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 24, или всичко за разглеждане 124 броя. От тях са свършени 93 броя, от които 53 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 57%.      

          През  2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 90 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в началото на периода дела са били 43, или всичко за разглеждане 133 броя. От тях са свършени 109 броя, от които 89 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 82%.    

          През  2010г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 114 броя дела по реда на член 310 ГПК, в това число и 3 бр. върнати за ново разглеждане. Висящи в началото на периода дела са били 32, или всичко за разглеждане 146 бр. От тях са свършени 103 броя, от които 79 броя са свършени в срок до 3 месеца, или 76%.        

           По отношение на този вид дела през последните 4 години се наблюдава известна тенденция към намаление от постъпленията, като за отчетната 2013г. е констатиран най – нисък брой от такива дела.

 

2.с. Наказателни административен характер дела по ЗАНН, разглеждани от Кюстендилския районен съд.

 

          През отчетната 2013г. Кюстендилският районен съд е образувал 538 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 20121г. 123 броя дела.

           През предходната 2012г. Кюстендилският районен съд е образувал 532 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 170 броя дела.

          През 2011г. Районният съд е образувал 546 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

         През 2010г. Кюстендилският районен съд е образувал 438 броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 97 броя дела.

         През периода 2010 – 2013г. се наблюдава относителна равномерност в постъпленията от този вид дела в Кюстендилския районен съд. Наистина, през 2010г. те са най – малко – 438 броя, но през останалите три години са в рамките на около 540 дела.

         Постъпленията през 2013г. на наказателни административен характер дела по видове в Кюстендилският районен съд са следните:

         1/ За административни нарушения по ЗГ и ЗЛОД – 31 броя дела, при 16 броя дела за 2012г., при 8 броя дела за 2011г., при 17 броя за 2010г.;

         2/ За административни нарушения по ЗА, ЗДДС и ДОПК – 13 броя дела, при 9 броя дела за 2012г., при 29 дела за 2011г., при 47 броя за 2010г.;

         3/ За административни нарушения по ЗДвП – 199 броя дела, при 176 броя дела за 2012г., при 222 броя дела за 2011г., при 164 броя за 2010г.;

         4/ За административни нарушения по Закона за устройство на територията – липсват постъпления за 2013, 2012 и 2011г., при 17 дела за 2010г.;

         5/ За административни нарушения по Закона за стандартизацията – без постъпления за периода 2010 – 2013г.;

         6/ За административни нарушения по Закона за митниците – 111 броя дела, при 46 броя дела за 2012г., при 28 дела за 2011г., при 20 броя за 2010г.;

         7/ За административни нарушения по Закона за конкуренцията  – няма постъпления за периода 2010 - 2013г.;

         8/ За административни нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество и ЗОЗЗ – без постъпления за периода 2010 – 2013г.;

         9/ За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда / ЗОВВПЗ/ – 1 дело, при отново 1 дело за 2012 и 2011г., при 3 дела за 2010г.;

        10/ За административни нарушения по Закона за авторското право – липсват постъпления за 2010 – 2013г.;

         11/ За административни нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари - липсват постъпления през периода  2010 – 2013г.;

          12/ За административни нарушения по Закона за защита на потребителите – 9 броя дела, при 1 дело за 2012г., при 5 дела годишно за периода 2010 - 2011г.;

           13/ За административни нарушения по Закона за местните данъци и такси – без постъпления, при 1 дело за 2012г., без постъпления за периода 2010 - 2011г.;

          14/  За административни нарушения по УБДХ – 48 броя дела, при 54 дела за 2012г., при 68 броя дела за 2011г.;        

          15/ За административни нарушения по Закона за защита срещу дискриминация  – липсват постъпления през периода 2010 - 2013г.;

         16/ За административни нарушения по други закони – 132 броя дела.

 

           Движение и разглеждане на делата.

 

           Както бе посочено по – горе, през отчетната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 538 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2012г. 123 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 661 нах дела през годината в районния съд са свършени 537 броя дела – 81%.  В края на 2013г. са останали несвършени 124 дела.

          От свършените 537 дела, 376 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 70%. 462 нах дела – 86% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 75 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 537 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 200 броя дела – 37%, по 34 дела – 6%, те са изменени, отменени са актовете по 228 броя дела – 42%, прекратени са производствата по 75 броя дела – 14%.

 

          През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 532 наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2011г. 170 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 702 нах дела през годината районния съд е свършил 579 броя дела – 82.4%.  В края на 2012г. са останали несвършени 123 дела.

          От свършените 579 дела 358 броя са свършени в инструктивния 3 – месечен срок – 62%. 477 нах дела – 82% са свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 102 броя дела производството е прекратено. От общо свършените 579 дела, потвърдени са атакуваните административни актове по 200 броя дела – 35%, по 44 дела – 7.5%, те са изменени, отменени са актовете по 233 броя дела – 40%, прекратени са производствата по 102 броя дела – 17.6%.

           През 2011г. в Районния съд са постъпили 546 броя наказателни административен характер дела, които са стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 77 броя дела.

           През 2011г. съдиите от КРС са допуснали увеличение в броя на несвършените в края на годината дела с почти 100 броя, като през 2012г. са успели да намалят броя им с 46 дела.

 

Постъпили за разглеждане дела от всички категории.  Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

         Общи постъпления и разглеждане на делата.

 

         По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 10 щатни бройки за съдии, като през почти целия отчетен период съдът е работил в намален съдийски състав, по различни причини -  командироване на  съдия Проданова и продължителен отпуск на съдия Стоименова. Работещите през цялата 2013г. година 8 съдии са били разпределени в 5 наказателни и 3 граждански състава. Поради големия брой постъпления на граждански дела по  чл. 410 - 417 ГПК, този вид дела са разглеждани преимуществено от съдиите от наказателно отделение.

         През отчетната 2013г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 3752 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 688 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 4440 броя дела, съдът е свършил 3809 дела – 86%, като от тях 3167 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 83%. Със съдебен акт по същество са свършени 3122 дела – 82%, като в края на отчетния период са останали несвършени 631 дела или броят на несвършените дела е намален с 57. 

          През предходната 2012г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 4311 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 955 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 5266 броя дела, съдът е свършил 4578 дела – 87%, като от тях 3717 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 81%. Със съдебен акт по същество са свършени 3707 дела – 81%, като в края на отчетния период са останали несвършени 688 дела или броят на несвършените дела е намален с 267. 

         През 2011г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 5796 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2010г. 818 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 6614 броя дела съдът е свършил 5659 дела – 85%, като от тях 4839 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 86%. Със съдебен акт по същество са свършени 4849 дела – 86 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 955 или броят на несвършените дела е увеличен  със  137.         

         През 2010г. в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 6349 дела, които през годината е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2009г. 777 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината общо 7126 броя дела съдът е свършил 6308 дела – 88 %, като от тях 5562 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 88%. Със съдебен акт по същество са свършени 5398 дела – 85 %, като в края на отчетния период са останали несвършени 818 или броят на несвършените дела е увеличен  с 41.

         Може да бъде направен изводът, че 2010г. е била пикова за натовареността на Кюстендилския районен съд. За една година  увеличението на постъпилите дела е било 2 028 броя. Независимо от намалението в постъпленията през 2011г. с 553 дела, съдиите от КРС не са успели през тази година да неутрализират напълно скока от 2010г., доколкото за втора поредна година са допуснали увеличение на броя на несвършените в края на периода дела. Едва след намалението с почти 1500 дела през 2012г. тази тенденция е преодоляна, като броя на несвършените дела е намален значително.

         Тази тенденция е продължила и през отчетната 2013г., като съдиите са се възползвали от намалените с 559 дела постъпления и са успели отново да намалят несвършените в края на годината дела.

    

Натовареност на съдиите от Кюстендилския районен съд.

 

          Общата натовареност по щат на съдиите в Кюстендилския  районен съд през 2013г. е била 37.00 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела е 31.74 дела месечно.

          Натовареността на гражданските съдии по щат е била 58.25 разгледани дела при свършени средно месечно 50.60 дела, а на наказателните – съответно 22.83 дела и 19.17 дела.

           Действителната натовареност общо възлиза на 43.96 разгледани дела месечно при свършени средно месечно 37.71 дела.    

        

          За сравнение, през 2012г. натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 25.28 разгледани дела средно месечно, при 21.79 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 71.79 разгледани дела средно месечно, при 62.69 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 43.88 разгледани дела средно месечно, при 38.15 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 54.85 разгледани дела средно месечно, при 47.69 свършени дела средно месечно.

 

          През 2011г. натовареността на съдиите от Районния съд е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 28.10 разгледани дела средно месечно, при 23.18 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 82.13 разгледани дела средно месечно, при 71.13 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 55.12 разгледани дела средно месечно, при 47.16 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 60.13 разгледани дела средно месечно, при 51.45 свършени дела средно месечно.

 

         През 2010г. натовареността на съдиите от Кюстендилския районен съд е следната: 

         Натовареност на наказателните съдии по щат – 36.15 разгледани дела средно месечно, при 31.15 дела, свършени средно месечно;

         Натовареност на гражданските съдии – 74.88 разгледани дела средно месечно, при 66.51 дела свършвани средно месечно.

         Обща натовареност по щат на съдиите от Кюстендилския районен съд възлиза на 59.38 разгледани дела средно месечно, при 52,57 дела свършвани средно месечно.

         Действителна натовареност – 65.98 разгледани дела средно месечно, при 58.41 свършени дела средно месечно.

          Може да бъде направен извод за непрестанно намаляване натоварването на съдиите от КРС през периода 2010 – 2013г., като намаляването в общите постъпления е довело и до намаляване и на показателите за натовареността. Освен това се наблюдава известен дисбаланс в натоварването на гражданските и наказателните съдии, като от страна на ръководството на Районния съд през 2014г. следва да бъде направена преценка относно разпределението на съдиите по отделения. 

           Видно от публикуваната от ВСС информация за натовареността по щат на съдиите от Районните съдилища в Република България за първото полугодие на 2013г., натовареността на съдиите от КРС по щат е 43.75 дела за разглеждане месечно при 33.38 свършени дела месечно. По тези показатели Кюстендилският районен съд заема 15 – то място сред всички районни съдилища в областните центрове.

            

         2.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия по вписванията.

 

       През 2013г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 6568 броя свидетелства и 1723 справки за съдимост. През предходната 2012г. в бюрото за съдимост са издадени 7405 броя свидетелства и 1800 справки за съдимост. През 2011г. в бюрото за съдимост при съда са издадени 6217 броя свидетелства и 1829 справки за съдимост. През 2010г. са издадени 6546 броя свидетелства и 1745 справки за съдимост.

        В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2013г. са постъпили 368 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 741 дела.

         В Съдебно изпълнителната служба през 2012г. са постъпили 273 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 795 дела.

        В Съдебно изпълнителната служба при Кюстендилския районен съд през 2011г. са постъпили 177 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 852 дела. През 2010г. са постъпили 166 броя дела, като несвършени към началото на годината са били 1 949 дела.

         Очевидна е непрекъснатата тенденция към увеличение на постъпленията от изпълнителни дела, като идентичен процес се наблюдава и в ДРС. Независимо от увеличението в постъпленията, наблюдава се и положителна тенденция към постепенно намаляване на броят на несвършените дела – от 2358 в началото на 2009г. до 1741 в началото на отчетната 2013г.

       През 2013г. от съдия по вписванията при КРС са извършени общо 4796 вписвания, в това число – 153 броя ипотеки и 290 броя възбрани. През предходната 2012г. от съдия по вписванията при КРС са извършени общо 4299 вписвания, в това число – 158 броя ипотеки и 235 броя възбрани. През 2011г. от съдия по вписванията са извършени общо 3577 вписвания, в това число – 189 броя ипотеки и 205 броя възбрани. През 2010г. са извършени общо 3451 вписвания, в това число – 214 броя ипотеки и 246 броя възбрани. 

 

         Кюстендилският районен има своя интернет страница - http://krs-bg.eu/, на която се публикува необходима информация относно разглежданите дела, съобщения, свободни работни места и други, както и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ЗСВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Съпоставка между Дупнишкия районен съд и  Кюстендилския районен съд относно общи постъпления, натовареност, разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол.

 

           Както вече бе посочено, през 2013г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 4315 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 1195 броя дела. От общо 5510 дела съдът е свършил 4519 броя дела – 82 %, от които в 3 - месечен срок 3269 броя дела – 72%. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 991, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален с 210 дела.

         Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1646 постъпили, 1660 общо разгледани, 1652 свършени, 1649 от които в 3 – месечен срок/, то през 2013г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 2867 от общо за разглеждане 3850 – 74%, от които в 3 - месечен срок 1620 броя дела – 56%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 983, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален със 198 дела.

През отчетната 2013г. година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане общо 3752 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2012г. 688 дела. От общо 4440 броя дела съдът е свършил 3809 дела – 86%, като от тях 3167 дела са свършени в 3 - месечен срок – 83%. В края на отчетния период са останали несвършени 631 дела или броят на несвършените дела е намален с 57. 

        Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1491 постъпили, 1491 общо разгледани, 1485 свършени, 1468 от които в 3 – месечен срок/, то през 2013г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 2324 от общо за разглеждане 2949 – 79%, от които в 3 - месечен срок 1699 броя дела – 73%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 625, т.е. в сравнение с 2012г. този брой е намален с 63 дела.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, през 2013г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 55.1% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 16% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по 46% от делата, съответно те са обезсилени по 4.5% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.55% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 10.25% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, през 2013г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 37% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 18% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила  решенията по 58.6% от делата, съответно те са обезсилени по 1.6% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 47.8% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 9.8% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2013г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела / 86%/ , както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок /83%/, в сравнение с колегите им от ДРС – съответно 82% и 72% . Същевременно, съдиите от ДРС са успели да намалят с 210 броя на несвършените дела, докато намалението на този брой  в КРС е 57 дела. Ако от общия брой на постъпилите дела се изключат заповедните производства, то показателите на съдиите от КРС отново са малко по – добри, както по отношение на свършените дела – 79% срещу 74%, така и по отношение на свършените в 3 – месечен срок дела, а именно 73% срещу 56% за колегите им от ДРС.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от ДРС превъзхожда тази на колегите им от КРС що се отнася до потвърдените и оставени в сила съдебни актове. Съответно относно отменените с връщане за ново разглеждане и обезсилени съдебни актове, показателите на съдиите от КРС са малко по – добри от тези на съдиите от ДРС. Следва да се има предвид, че резултатите от въззивния контрол през 2013г. визират работата на съдиите от районните съдилища и през предходните години, когато са разглеждани първоинстанционните дела.

 

        За сравнение,     през 2012г. в Дупнишкия районен съд са постъпили за разглеждане общо 5260 броя дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 1206 броя дела. От общо 6466 дела съдът е свършил 5265 броя дела – 81 %, от които в 3 - месечен срок 4223 броя дела – 80%. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е 1201, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 5 дела.

         Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК, то през 2012г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 2722 от общо за разглеждане 3899 – 70%, от които в 3 - месечен срок 4223 броя дела – 62%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 1177, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е увеличен със 118 дела.

През отчетната година в Кюстендилския районен съд са постъпили за разглеждане 4311 дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2011г. 955 дела. От общо 5266 броя дела съдът е свършил 4578 дела – 87%, като от тях 3717 дела са свършени в 3 - месечен срок – 81%. В края на отчетния период са останали несвършени 688 дела или броят на несвършените дела е намален с 267. 

        Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК, то през 2012г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 2754 от общо за разглеждане 3442 – 80%, от които в 3 - месечен срок 1918 броя дела – 55.7%. Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/ в съда е 1177, т.е. в сравнение с 2011г. този брой е намален с 241 дела.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по наказателни дела, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 45.5% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 17.7% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по 55.1% от делата, съответно те са обезсилени по 5.3% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.3% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 11.5% от тях.

От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по наказателни дела, през 2012г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил присъдите и решенията по 48.4% от делата, съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда по 7.8% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила  решенията по 52.9% от делата, съответно те са обезсилени по 2.3% от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 50.65% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 5% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2012г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Същевременно, те са намалили с 267 броя на несвършените дела, докато намалението на този брой  в ДРС е 5 дела. Ако от общия брой на постъпилите дела се изключат заповедните производства, то показателите на съдиите от ДРС са малко по – добри по отношение на свършените в 3 – месечен срок дела, а именно 62% срещу 55.7% за колегите им от КРС.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то работата на съдиите от КРС превъзхожда тази на колегите им от ДРС.

 

           През 2011г. съдиите от Дупнишкия районен съд са успели да свършат 83% от стоящите за разглеждане дела, съответно в 3 - месечен срок  са приключени също 83% от тях. В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е увеличен с 59.

През 2011г. съдиите от Кюстендилския районен съд са успели да свършат 85% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок – 86% от тях. В края на отчетния период броят на несвършените дела е увеличен  със  137. 

  През 2011г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 56.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 9.7% от тях.

Съответно, Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 51.4% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 10.1% от тях.

От тези данни може да бъде направен извода, че през 2011г. съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред тях дела, както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок, в сравнение с колегите им от ДРС. Въпреки това, съдиите от КРС са допуснали по – голямо увеличение в броя на несвършените в края на годината дела.

Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд през 2011г., то работата на съдиите от ДРС превъзхожда тази на колегите им от КРС.

          

          През 2010г. в Дупнишкия районен съд са свършени  82% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок са приключени 81% от тях. През годината в КРС са  свършени 88% от стоящите за разглеждане дела, като в 3 - месечен срок са приключени отново 88%.

През 2010г. Кюстендилският окръжен съд е потвърдил средно 43.7% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 16.9% от тях. Съответно, Окръжният съд е потвърдил средно 52.6% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 12% от тях.

С оглед на това, може да бъде направен извод, че през 2010г. съдиите от КРС са работили сравнително по – бързо и качествено от колегите им от ДРС.

 

VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски съдебен район.

 

           През отчетната 2013г. от съдии в Окръжния съд бяха  извършени комплексни проверки на гражданските и наказателните отделения и деловодства на двете районни съдилища, които приключиха с изготвяне на съответни актове за констатации. В тях бяха отправени конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.  Проверката в гражданското отделение и деловодство на ДРС бе съчетана с контролна такава, възложена от страна на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС при Висшия съдебен съвет.

  От 19 до 23.11.2012г. от инспектор и експерти при ИВСС бе извършена проверка относно работата на гражданско отделение при ДРС за периода 01.01.2011г. – 15.11.2012г. чрез непосредствена проверка на делата и документацията. Тя  приключи с изготвяне на съответен акт за констатации и посочване в него на конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до административния ръководител на ДРС, както и до КОС.  

През 2011г. от съдии в Окръжния съд бе извършена комплексна проверка на гражданските колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации. С оглед подобряване работата на гражданските колегии са отправени конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.  

През 2010г. идентична проверка бе извършена в наказателните колегии на двете районни съдилища, която приключи с изготвяне на съответни актове за констатации с конкретни препоръки за отстраняване на слабостите. Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни съдилища, както и до Инспектората на ВСС.

 Освен това, от страна на административното ръководство на Окръжния съд се извършва непрекъснат мониторинг върху дейността на двете районни съдилища, касаеща разглеждане на делата в разумни срокове и спазване принципа на случайно разпределение на делата, като на всеки 6 месеца се изготвят обобщени доклади, представяни пред Председателя на Апелативен съд София.  

 В заключение искам да изразява своята увереност, че съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени, добре мотивирани и в състояние да продължат своите усилия  за все по – бързо и качествено правораздаване.

 

 

 

                  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

 

                                                                                     /Мирослав Начев/